Sunteți pe pagina 1din 11

Secvenţele lecţiei Timp Ob.

Conţinuturile învăţării Elemente de strategie didactică


Op.
Activitatea propunătorului Activitatea elevilor Metode şi Mijloace de Forme de Evaluare
procedee învăţământ organizare
1. Moment 1 min. - Stabilesc climatul necesar unei - Elevii pregătesc Instructaj
organizatoric bune desfăşurări a lecţiei. materialele necesare verbal
pentru lecţie şi se Frontal
conformează regulilor
de disciplină.
2. Reactualizarea 7 min. - Se verifică tema cantitativ cât şi - Prezintă tema la Aprecierea
cunoştinţelor calitativ. Verfificarea temei control. Exerciţiul modului
anterioare calitativ (prin autocorectare) se - Citesc tema prin de
a) Verificarea realizează selectiv, făcându-se sondaj (autocorectare). Caietele rezolvare
temei aprecieri asupra modului de - Corectează elevilor Independent
b) verificarea OA1 rezolvare. eventualele greşeli.
cunoştinţelor - Se adresează următoarele
teoretice întrebări: Conversaţia
Din ce este alcătuită o fracţie? Ce - Răspund la întrebări.
arată numitorul? Dar numărătorul?
Cum se mai pot citi fracţiile
OC1 următoare: trei şeptimi, o doime, un
sfert? De câte feluri pot fi fracţiile?
Daţi exemplu de fracţii echiunitare.
Ce este fracţia subunitară? Daţi
OM exemplu de două fracţii egale.
1 Aflaţi suma fracţiilor 2 şi 1; 4 şi 3;
3 3 4 4
Cât mai adaug la 3 ca să obţin un - Rezolvă exerciţiile
întreg? 7 oral. Exerciţiul Aprecierea
Cu cât este mai mare 5 decât 3 ? Frontal răspunsuri
9 9 lor
Cum procedăm la efectuarea
operaţiilor de adunare şi de scădere
în cazul fracţiilor?
3. Captarea 3 min. Se realizeaza prin prezentarea unei
atenţiei situații problema:
Mălin și Nuțișor au plecat să Conversaţia
OC1 elibereze Primăvara. Ei au ajuns la Plansa Frontal
peșteră după o anumită perioadă. - Ascultă cu atenţie
Veți descoperi cât timp a durat pana textul prezentat. Explicaţia
OA1 au ajuns acolo, privind desenul.
Anexa 1

4. Anunţarea 2 min. - Se anunţă elevilor tema lecţiei şi Caietele


temei şi a obiectivele urmărite pe parcursul elevilor
obiectivelor orei de matematică: Frontal
,,Astăzi, la ora de matematică, vom - Scriu în caiete data, Expunerea Tabla
rezolva exerciţii şi probleme cu titlul lecţiei, planul de
fracţii. recapitulare
Se scriu la tabla data, titlul lecţiei
planul de recapitulare:
● Numirea, scrierea și citirea
fracțiilor subunitare și echiunitare;
● Compararea și ordonarea
fracțiilor
● Adunarea și scăderea fracțiilor
subunitare cu același numitor
Probleme

5. Dirijarea 20min SARCINA NR. 1 Jeleuri


învăţării Fractii cu jeleuri
Fiecare grupa asaza jeleurile pe - Rezolvă sarcinile de Coli flip
servetel, in functie de culoare, apoi lucru la tablă şi în Exerciţiul
chart
Frontal
scrie fractia corespunzatoare caiete Fişe cu
fiecarei culori. sarcini de
Reprezintă prin desen următoarele lucru
OC5
fracţii: 2 1 1 8 .
6 2 4 8
SARCINA NR. 2
Scrie fracţiile care au numărătorii
OC2 4, 3 şi 9, iar numitorii 5, 6 şi 9,
respectând cerinţele:
a) Să fie subunitare;
b) Să fie echiunitare.
c)
SARCINA NR. 3 Tabla
Ordonaţi crescător următoarele
OC3 Exercitiul
fracţii:
a) 3; 1; 2; 4; 7.
10 10 10 10 10
SARCINA NR. 4 Caietele
Calculaţi: elevilor
OA2
3 + 4 = ; 2 + 7 = ; 2+ 2 = ;
10 10 10 10 4 4 Aprecierea
modului
9 – 4 = ; 8 – 7 = ; 7 – 2. - Rezolvă sarcinile Frontal de
5 5 9 9 8 8 propuse în caiete şi la rezolvare
OM tablă.
1 SARCINA NR. 5
Realizați o mică grădină în care
veți aranja cât mai frumos 10 flori Licpici
Conversatia
astfel:
OM Jetoane cu
2 _4_ , din numărul lor să fie roșii flori
10
_3_ , din numărul lor să fie
albe
10
-restul galbene
6. Obţinerea 10min - Se realizează prin METODA - Formează 6 echipe a
performanţei CUBULUI. câte 4-5 elevi fiecare.
OC1 Se împart elevii în 6 echipe. Fiecare
echipă are de rezolvat câte o sarcină - Câte un reprezentat
de lucru, aflată pe câte o faţă a din fiecare echipă va
OC2 cubului. executa arucarea Metoda Cubul
1. DESCRIE: cubului pentru a obţine cubului
Cât reprezintă partea colorată din sarcina de lucru.
fiecare întreg? - Fiecare echipă îşi
rezolvă sarcina de Conversaţia
OC3   lucru.
  Aprecierea
- Scriu fracţiile
Explicaţia modului
corespunzătoare
de
fiecărui desen.
OM Fişe de Pe grupe rezolvare a
2 2. COMPARĂ: - Compară fracţiile Exerciţiul lucru pentru sarcinilor
6 9; 2 2; 9 7. date. fiecare de lucru
10 10 3 3 10 10 sarcina în
3. ASOCIAZĂ: parte
OC4
1 3 1
2 5 4
un sfert; cinci treimi; o doime; trei cincimi
4. ARGUMENTEAZĂ:
Aflaţi relaţia de adevăr. - Stabilesc valoarea de
1 < 2 adevăr.
OA2 4 4 - Analizează şi
5. APLICĂ: calculează.
Calculati:
1 +2= - După rezolvarea
OC5
2 2 sarcinilor de lucru,
fiecare echipă îşi va
6. ANALIZEAZĂ: desemna câte un
OA1 Ce fracţie trebuie adunată cu 5 reprezentant, pentru a
9 expune la tablă ceea ce
pentru a obţine un întreg? a lucrat.
7. Încheierea 2 min. - Se precizează tema pentru acasă, - Notează tema pentru
lecţiei se dau indicaţiile şi explicaţiile acasă.
necesare.
- Se fac aprecieri generale şi - Ascultă concluziile, Conversaţia Frontal Aprecieri
individuale cu privire la observaţiile,
răspunsurile şi comportamentul recomandările făcute de
elevilor în timpul orei de învăţător.
matematică.
Anexa 1

Cât timp a durat până au găsit cei doi frați peștera? Ce fracție reprezintă timpul căutării ?

LUNI MARTI MIERCURI JOI VINERI SÂMBĂTĂ DUMINICĂ


Fisa de lucru

SARCINA NR. 1
Fractii cu jeleuri
Fiecare grupa asaza jeleurile pe servetel, in functie de culoare, apoi scrie fractia
corespunzatoare fiecarei culori.
Reprezintă prin desen următoarele fracţii: 2 1 1 8 .
6 2 4 8

SARCINA NR. 2
Scrie fracţiile care au numărătorii 4, 3 şi 9, iar numitorii 5, 6 şi 9, respectând cerinţele:
a.Să fie subunitare;
b.Să fie echiunitare.

SARCINA NR. 3
Ordonaţi crescător următoarele fracţii:
a. 3; 1; 2; 4; 7.
10 10 10 10 10
SARCINA NR. 4
Calculaţi:
3 + 4 = ; 2 + 7 = ; 2+ 2 = ;
10 10 10 10 4 4

9 – 4 = ; 8 – 7 = ; 7 – 2.
5 5 9 9 8 8

SARCINA NR. 5
Realizați o mică grădină în care veți aranja cât mai frumos 10 flori astfel:

_4_ , din numărul lor să fie roșii


10
_3_ , din numărul lor să fie albe
10
-restul galbene

Ce fracție reprezintă florile galbene?


1. DESCRIE
Cât reprezintă partea colorată din fiecare întreg?

 

 

2. COMPARĂ:
6 9; 2 2; 9 7.
10 10 3 3 10 10

3. ASOCIAZĂ:
1 3 1
2 5 4
un sfert; cinci treimi; o doime; trei cincimi

4. ARGUMENTEAZĂ:
Aflaţi relaţia de adevăr.
1 < 2
4 4
7 > 8
8 8
2 = 2
2 2
5. APLICĂ:
Calculati:
4 +2=
7 7
3 +2=
10 10
5 + 1=
6 6

6. ANALIZEAZĂ:
Ce fracţie trebuie adunată cu 5 pentru a obţine un întreg?
9
DATA: 5 martie 2018
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR: Bolocan Marius
CLASA: a III-a
ARIA CURRICULARĂ:Matematică și științe ale naturii
DISCIPLINA: Matematică
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Fractii
SUBIECTUL: Fracții
TIPUL LECȚIEI: Recapitulare de cunoștințe
DISCIPLINE INTEGRATE:Limba și literatura română
Arte vizuale și abilități practice

COMPETENȚE SPECIFICE:

Matematică:
2.1.recunoașterea numerelor naturale din concentrul 0- 10 000 și a fracțiilor subunitare sau
echiuntare, cu numitori mai mici sau egali cu 10;
2.2. compararea numerelor naturale în concentrul 0-10 000, respectiv a fracțiilor subunitare sau
echiunitarea care au același numitor, mai mic sau egal cu 10;
2.3. ordonarea numerelor naturale în concentrul 0-10 000 și respectiv a fracțiilor subunitare
sau echiunitarea care au același numitor, mai mic sau egal cu 10.

Limba și literatura română:


3.1.Extragerea unor informații de detaliu din texte informative ;

Arte vizuale și abilități practice:


2.2.Realizarea de creații funcționale în diverse tehnici pe diferite suporturi (hârtie, confecții
textile, ceramică, sticlă etc.)

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
a) cognitive
O1- să citească fracții, utilizând obiecte sau desene;
O2- să scrie fracții subunitare /echiunitare utilizând numere, obiecte sau desene;
O3- să ordoneze fracțiile, folosind exemple practice din viața cotidiană sau desene;
O4- să compare fracții cu același numitor cu ajutorul unor obiecte familiare, utilizând semnele
<, >, = ;
O5- să reprezinte grafic o fracție dintr-un întreg.
b) afective:
OA1: să participe cu interes la ora de matematică prin activitatea de grup, frontală şi
individuală;
OA2: să coopereze în realizarea sarcinilor de grup;

c) psiho-motrice:
OM1: să aibă un comportament corespunzător activităţii desfăşurate;
OM2: să adopte o poziţie corectă la tablă şi în timpul scrisului;

STRATEGIA DIDACTICĂ:
a) Resurse procedurale
Metode şi procedee: conversaţia, expunerea, explicaţia, exerciţiul, metoda cubului
Forme de organizare: frontal, pe grupe, individual

b) Resurse materiale: caietele elevilor, tabla, instrumente de scris, , laptop, videoproiector,


fişe de lucru, caiete, cub, jeleuri, coli flip chart
c) Forme şi tehnici de evaluare: evaluare curentă, aprecierea răspunsurilor, aprecieri
asupra modului de lucru în echipă, aprecierea asupra
modului de rezolvare a sarcinilor
d) Resurse umane: 27 de elevi
e) Resurse temporale: 45 minute

BIBLIOGRAFIE:
 Programe şcolare pentru învățământul primar, cls. a III-a, Ministerul Educaţiei
Naționale, Bucureşti, 2014
 Mihaela-Ada Radu, Rodica Chiran -Manual de matematică, clasa a III-a, Ed.Aramis,
2016