Sunteți pe pagina 1din 18

TC2. a.

Proiect de lecție de dobândire de noi cunoştințe la matematică, cu subiect la alegere pentru


una dintre clasele I-IV, având rubricația din curs, însoțit de o fişă de lucru -scrise la calculator.
b. O probă de evaluare sumativă, având: competențele specifice vizate, obiectivele de evaluat,
7 itemi de tipuri diferite însoţiţi de descriptorii de performanță corespunzători -scrisă la calculator.

PROIECT DIDACTIC

Clasa: a IV-a
Unitatea de învăţare: Fracţii
Aria curriculară: Matematică şi Ştiinţe ale naturii
Disciplina: Matematică
Subiectul lecţiei: Fracţii egale
Tipul lecţiei: Dobândire de noi cunoștințe
Forma de realizare: Activitate integrată
Discipline integrate:
Matematică
Limba și literatura română
Muzică şi mişcare
COMPETENȚE SPECIFICE

1.Matematică
M.1.3- să utilizeze numere fracţionare pentru a exprima diviziuni ale întregului;
M.4.3- să manifeste disponibilitate pentru a învăţa de la alţii şi a-i ajuta pe ceilalţi în rezolvarea de
probleme.

2. Limba şi literatura română:


LLR.1.1. Extragerea unor informaţii de detaliu dintr-un text informativ sau literar accesibil.

3.Muzică și mișcare:
MM.2.1. Cântarea individuală, în mici grupuri, în colectiv, cu asocierea unor elemente de mişcare cu
diferențieri expresive;

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
Cognitive:
OC1- să scrie orice fracţie din întreg şi să citească o fracţie;
OC2- să obţină fracţii echivalente şi să scrie şiruri de egalităţi;
OC3- să scrie întregul sub forma unor fracţii echivalente;
OC4- să folosească în citirea fracţiilor terminologia corespunzătoare;
Afective:
OA1-să manifeste interes pentru înţelegerea şi aplicarea cunoştinţelor învăţate;
OA2- să manifeste o atitudine pozitivă faţă de muncă;
OA3-să colaboreze în rezolvarea sarcinilor;

Psiho – motrice
OP1. Să execute mișcări ale corpului sugerate de textul și ritmul cântecului.

STRATEGII DIDACTICE:
Resurse procedurale: exerciţiul , explicaţia, algoritmizarea, problematizarea, munca independentă,

1
jocul didactic, conversaţia, demonstraţia.
Resurse materiale: fişe, legume, fructe, coli de hârtie A4, flipchart, mascote cu desene animate.
Forme de organizare: activitate frontală, individuală şi pe grupe

BIBLIOGRAFIE:
1.Curriculum National „ Programe școlare pentru învăţământul primar”
2. Programa şcolară pentru disciplina „Matematică” clasele a III-a - a IV-a, Aprobată prin ordin al
ministrului Nr. 5003/02.12.2014.
3. Didactica matematicii în învăţământul primar – Ioan Neacşu, Monalisa Găleteanu, Petre Predoi,
Veronica Dumitrescu – Editura Aius, 2001
4.Evaluare clasa a IV-a- Marinela Chiriac, Camelia Stoica, Doina Cristescu, Mădălina Tămeşi, Editura
TIPARG,
5. www.didactic.ro

2
Strategie didactică
Etapele Ob. Conţinutul informaţional şi demersul didactic
lecţiei Op. Evaluare
Resurse
Forme de
Activitatea cadrului didactic Activitatea Timp Procedurale Materiale organiza-re
elevilor
I. Asigură condiţiile optime pentru buna Se pregătesc Observarea
Momentul desfăşurare a lecţiei: aerisirea sălii de pentru începerea 1’ Conversaţia Frontal verificarea
organizato clasă, pregătirea materialului didactic şi orei de
ric stabilirea liniştii matematică

2.Captarea LLR. Captarea atenţiei se face printr-o Ascultă


atenţiei 1.1./ ghicitoare: ghicitoarea. 1’
OA1. Un întreg de îl împarţi Răspund: Conversaţia Frontal Aprecieri
Părţi egale tu să faci, fracţia. verbale
Una sau mai multe iei
Spune-mi matematic, ce-i?

3.Actualiza Verific noţiunile dobândite anterior:


-rea ●Ce este fracţia? 10’
cunoştinţe- OC1 ●Cum se citeşte linia de fracţie?
lor ●Cum se numeşte numărul de deasupra Elevii răspund. Aprecieri
anterioare liniei de fracţie? Conversaţia Frontal verbale
●Dar cel de sub linia de fracţie?
●Cum scriem jumătatea şi sfertul unui
întreg sub formă de fracţie?
●Denumiţi fracţiile supraunitare,
echiunitare, subunitare
Dacă sunt subunitară şi am numitorul
2, spuneţi-mi pe nume voi!
Numărătoru-i număr par imediat mai Se gândesc şi Răspunsurile

3
OC1 mic ca 10, numitorul îl întrece fiindcă răspund la elevilor
este dublul lui.Cum mă cheamă poţi să- ghicitori. Jocul Flip-chart Frontal
mi spui? didactic
Sunt fracţie echiunitară, iar la numitor (ghicitori
eu port triplul lui 3 şi încă 8? matematice)
Scrieţi fracţiile care reprezintă partea
colorată: Problemati-
zarea
OA2

Scrieţi fracţii subunitare cu numitorul 8.


Scrieţi fracţii supraunitare cu numitorul Scriu fracţiile
5 şi numărătorul mai mic sau egal cu 9. reprezentative. Aprecieri
Scrieţi fracţii echiunitare folosind verbale
cifrele 2, 5, 7. Exerciţiul

Frontal

OC1
Scrie ce fracţie reprezintă părţile Scriu fracţiile. Exerciţiul Frontal
colorate din întreg : Individu-al

4.Activitae Prezentând întregi egali şi diferiţi Elevii lucrează Demonstra-


aplicativ (mere,cartofi, coli de hârtie) scot în cu foi de hârtie 3’ ţia
practică relief fracţii egale şi fracţii diferite. şi obţin fracţii Exerciţiul
Împăturind foaia de hârtie în două, în egale.
OC1 patru sau opt solicit elevilor după fiecare Legume,
OC2 împăturire să-mi spună ce fracţii egale fructe, foi
OA1 au observat. Elevii A4
precizează Conversaţia Observarea

4
fracţiile egale Frontal
sesizate.

5.Anunţare Anunţ titlul lecţiei ,,Fracţii egale’’


a temei şi şi obiectivele urmărite. 1’ Conversaţia Frontal
obiectivelo
r
6. Scriu fracţiile
Dirijarea egale după 20’ Explicaţia Frontal
învăţării reprezentările
OC1 date: 2/4 şi3/6

Părţile colorate sunt la fel de mari. Deci, Observarea


fracţiile sunt egale:
OC2 2/4=3/6

Fracţiile care reprezintă părţi la fel de


mari din acelaşi întreg sau din întregi Sunt atenţi. Explicaţia
diferiţi, dar de aceeaşi mărime, sunt
fracţii egale.
Pentru a obţine o fracţie egală cu fracţia
dată, înmulţim cu acelaşi număr sau
împărţim la acelaşi număr atât
numitorul, cat si numărătorul fracţiei
date.
Scrieţi fraţii egale după următoarele Scriu fracţiile Exerciţiul Flipchart
reprezentări: reprezentative.
a)

b) Îşi însuşesc Explicaţia

5
explicaţiile.
OC2 Exerciţiul Frontal Aprecieri
OC4 Găsesc perechi Tabla Individu-al verbale
OA2 de fracţii egale.
OA3

c)

d)

e)

Frontal
Găsesc perechi Exerciţiul Individu-al Aprecieri
de fracţii egale. verbale

OC2
OC3 f)
OA2
OC4 Frontal
Individu-al
Scriu fracţiile Exerciţiul Tabla Aprecieri
echiunitare. verbale

6
Îşi însuşesc
definiţia. Frontal
OC2 1= 2 = 3 = 4 Individu-al
OC3 2 3 4
Fracţia care are la numărător şi Scriu fracţiile. Aprecieri
numitor numere egale reprezintă un verbale
întreg.

Scrie fracţiile:
a) două şeptimi; trei optimi; patru pe Completează
şase; cinci supra nouă; o zecime; numărătorii şi
şase şesimi. numitorii
b)cu numărătorul 3 şi numitorul 8. conform cerinţei
c)cu numitorul 5 şi numărătorul 2.
Vor intona prima
MM „Dacă vesel se trăiește”. strofă din
OP1 cântecul „Dacă
Scrieţi fracţii egale cu fracţiile de la vesel se
OC2 punctul a.. trăiește”.

7. Câte un reprezentant de la fiecare Elevii extrag


Asigurarea grupă extrage un bilet şi merge la tablă biletul şi îşi iau Exerciţiul Mascote Pe grupe Autoevalu-area
feed-back- OC1 să aleagă din dreptul mascotei fişa cu exerciţii. 5’ Lucrul în desene
ului OC2 respective fişa cu exerciţii. Rezolvă echipă animate
OC3 (Anexa 1, pagina 8 ) exerciţiile.
OC4 (Anexa 2, pagina 9 ) Câte un Fişe
(Anexa 3, pagina 10 ) reprezentant de
(Anexa 4, pagina 11 ) la fiecare grupă
citeşte
rezolvarea şi se

7
autoevaluează.

8. Fiecare elev primeşte o fişă de evaluare. Rezolvă fişa de Exerciţiul Fişe Individual Calificative
Evaluare (Anexa 5, pagina 12) lucru. 8’

9. Fac aprecieri asupra activităţii 1’ Calificative


Aprecierea desfăşurate pe parcursul orei şi acord
activităţii calificative individuale.

8
Anexa 1

1. Colorează cât reprezintă fiecare fracţie:

3
6

1
2

Cum sunt cele două fracţii?

...................................................
2. Dintre cele trei fracţii scrise două sunt egale.
Încercuieşte-le!

2 4 8
4 8 12

9
Anexa 2

1. Scrie fracţii egale după desenele următoare:

2. Scrie fiecare fracţie în coloana corespunzătoare din tabel:

1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 4 ; 7 ; 4 ; 1 ; 8 ; 34 ; 23 ; 9 .
3 3 3 2 2 6 3 9 7 2 2 1 34 10 9

Fracţii echiunitare Fracţii subunitare Fracţii supraunitare

………………………… ………………………… ……………………………

………………………… ………………………… ……………………………

………………………… ………………………… ……………………………

10
Anexa 3
1. a) Scrie fracţia corespunzătoare fiecărei
figuri:

…………………………………………………………………………………………….

b) Scrieţi perechi de fracţii egale:

…………………………………………………………………………………………….

2. Scrieţi toate fracţiile subunitare care au numitorul 7.

……………………………………………………………………………………………

11
Anexa 4

4 2 8 1
1. Egalaţi fracţiile: =−¿ ; =−¿ ; =−¿ ; =−¿
4 4 8 3
2. Colorează cât reprezintă fiecare fracţie:

2
6

5
8

9
12

12
Anexa 5

Numele:
Data:

FIŞĂ DE EVALUARE

1. Scrie fracţiile:
a) două şeptimi; trei optimi; patru pe şase; cinci supra nouă; o zecime; şase şesimi.
b) cu numărătorul 3 şi numitorul 8.
c) cu numitorul 5 şi numărătorul 2.

2. Scrie fracţiile corespunzătoare părţilor colorate:

3. Desenează dedesubt segmentele de dreaptă ce reprezintă fracţiile: 1 2 4 10


din segmentul dat. 2 4 8 10

Scrie perechile de fractii egale.

13
b. O probă de evaluare sumativă, având: competențele specifice vizate, obiectivele
de evaluat, 7 itemi de tipuri diferite însoţiţi de descriptorii de performanță
corespunzători -scrisă la calculator.

PROBĂ DE EVALUARE SUMATIVĂ


CLASA A IV-A

Unitatea de învățare: FRACȚII


Prin această probă se verifică formarea la elevi a competențelor specifice:

2.1.Recunoaşterea fracţiilor cu numitori mai mici sau egali cu 10, respectiv egali cu 100.
2.2.Compararea fracţiilor care au acelaşi numărător sau acelaşi numitor, mai mic sau egal cu
10, sau numitor egal cu 100.
2.4. Efectuarea de adunări și scăderi cu fracții cu același numitor
5.3. Rezolvarea de probleme

Obiective de evaluat:
 să opereze cu fracții;
 să identifice fracția corespunzătoare desenului dintr-un șir de fracții;
 să compare perechile de fracții:
 să stabilească corect valoarea de adevăr a propozițiilor date;
 să exemplifice corect, reprezentând prin desen fracţii supraunitare şi subunitare;
 să rezolve probleme cu fracții cu 2 și 3 operații;
 să unească corect fiecare desen din coloana A, cu fracţia care reprezintă partea
colorată din întreg, situată în coloana B;
 să compună probleme după expresii matematice date.

SUBIECTE

I. Item semiobiectiv cu răspuns scurt


1.Efectuați:

5 2 9 3 24 3
8
+ +
8 8
= 17
+ 17
- 17
=

2 13 3 19 9 13
29
+ 29
+ 29
= 25
- 25
+ 25
=

Descriptori de performanță:

FB B S I
toate 3-2 un niciun
răspunsuril răspunsur răspuns răspuns

14
e corecte i corecte corect corect

II. Item obiectiv cu alegere multiplă


2. Observă partea colorată din fiecare întreg , apoi încercuiește fracția corespunzătoare
din cele date

 să rezolve probleme cu fracții cu 2 și 3 operații;


; ;
1 2 3
2 2 2

; ;
3 2 1
4 4 4

8 ; 3 ; 5 .
8 8 8

5
; 4
; 7
10 10 10

Descriptori de performanță:
FB B S I
toate 3-2 1 răspuns niciun
răspunsuril răspunsur corect răspuns
e corecte i corecte corect

III. Item semiobiectiv cu răspuns scurt.

3. Comparați următoarele perechi de fracții, completând spațiile punctate, cu semnul ”<”, ”>”
sau ”=”:

2 2 5 2 7 4
8 3
; 8 8 7 4
;

15
4 4 8 3 13 12
7 7
; 9 9 10 10

Descriptori de performanță:

FB B S I
5-6 3-4 2-1 niciun
răspunsur răspunsur răspunsur răspuns
i corecte i corecte i corecte corect

IV. Item obiectiv de tip alegere duală

4. Efectuând calculele de mai jos, stabiliți dacă următoarele propoziții sunt adevărate (A) sau
false (F).

2 5
7
+ 7
=1 A/ F

26 16 10
9
- 9
= 9
A/ F

7 2 7 11
9
- 9
+ 9
= 9
A/F

Descriptori de performanță:
FB B S I
toate două un niciun
răspunsuril răspunsur răspuns răspuns
e corecte i corecte corect corect

V. Item semiobiectiv de tip întrebare structurată


5. Scrie:
a) trei fracții supraunitare cu numărătorul 9 și apoi ordonează-le în ordine descrescătoare;
b) trei fracții subunitare cu numitorul 5 și apoi reprezintă-le prin desen.

Descriptori de performanță:
FB B S I
rezolvă rezolvă corect rezolvă nu rezolvă corect
corect unul dintre parţial nici o parte din
punctele punctele a) corect punctele a) şi b)
a) şi b) sau b) şi pe al punctele
doilea parţial a) şi b)
corect.

VI. Item subiectivi de tip rezolvare de probleme

16
2
6. George citește o carte astfel: în prima zi citește din numărul total pe pagini, a doua zi
7
1
mai citește încă din numărul de pagini, iar a treia zi citește cât în prima și a doua zi la un
7
loc. Cât a citit George în cele trei zile?
Descriptori de performanță:

FB B S I
rezolvare două o operație nicio
corectă operații corectă operație
corecte corectă
VII. Item obiectivi de tip pereche
7.Observă în câte părți egale a fost împărțit fiecare întreg de mai jos, din coloana A, apoi
unește fiecare desen cu fracţia care reprezintă partea colorată din întreg, situată în coloana B.
A B
3
1. 4

4
2. 10

1
3. 4

1
4. 2

4
5. 4

Descriptori de performanță:
FB B S I
fără nici o una-două 3-4 5
greșeală greșeli greșeli greșeli

VIII. Item tip eseu cu răspuns restrâns


8.Compuneți o problemă după expresia matematică:

17
17 5 7 3
17
- 17
- ( 17
+ 17
¿ =
Descriptori de performanță:

FB B S I
Compune Compune Compune o Nu compune problema
corect problema parte din
problema cu două expresie
cuprinzân operații
d toate corecte
operațiile

18