Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DIDACTIC LA

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

SUBIECTUL LECȚIEI:
,, Cheile’’ după Tudor Arghezi
Clasa a II-a

PROFESOR ÎNV. PRIMAR,


STAHII SABINA ANTONIA
PROIECT DIDACTIC

Data: 21 mai 2019


Şcoala: Şcoala Gimnazială “Sfânta Maria” Botoşani.
Clasa: a II-a
Invatator: Stahii Sabina – Antonia
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Obiectul: Comunicare în Limba Română
Unitatea de învăţare: Copilăria, cea mai frumoasă vârstă.
Subiectul lecţiei: ,, Cheile’’ după Tudor Arghezi
Durata: 90 minute
Tipul lecţiei: Predare – Însuşire de noi cunoştinte

Competenţe specifice integrate:

Comunicare în limba română


1.1.Identificarea semnificației unui mesaj oral din texte accesibile variate
1.2.Identificarea unor informații variate dintr-un text
2.1.Formularea unor enunțuri proprii în situații concrete de comunicare
3.2.Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene din universul cunoscut
4.2.Redactarea unor mesaje simple, cu respectarea convențiilor de bază.
Arte vizuale și abilități practice
1.3. Manifestarea curiozității față de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual în
rezolvarea unor sarcini.
Matematică și explorarea mediului

- 4.2. Formularea unor consecinţe rezultate în urma observării unor relaţii, fenomene, procese simple.

Scopul lecţiei:
- consolidarea tehnicilor de muncă cu cartea;
- formarea unei citiri corecte, conştiente, expresive şi îmbogăţirea vocabularului;
- cultivarea interesului pentru lectură;
- formarea unor atitudini pozitive faţă de sfaturile, poveţele pe care copiii le primesc
de la părinţii lor în familie;

Obiective operaţionale:
O1 – să citească conştient, corect, fluent şi expresiv textul literar propus;
O2 – să utilizeze cuvintele şi expresiile noi din lecţie în alte contexte;
O3 – să formuleze răspunsuri clare, corecte din punct de vedere gramatical la întrebări elaborate pe
baza textului;
O4 – să exemplifice în enunţuri diferite sensuri ale unor cuvinte date;
O5 – să găsească cuvinte cu înţeles asemănător sau opus pentru anumite cuvinte din text;
O6 – să alcătuiască planul de idei al textului şi să povestească oral conţinutul textului;
O7 – să găsească alt final povestirii şi alte titluri sugestive textului;
O8 – să-şi exprime opiniile în legătură cu mesajul educativ al textului.
Strategii didactice:
a) Metode şi procedee:
-lectura explicativă, exerciţiul, conversaţia, explicaţia, povestirea, expunerea, problematizarea, jocul
de rol.
b) Mijloace de învăţământ:
-casetofon, casete audio, fişe de lucru, fişe de evaluare, flip-chart, portrete ale scriitorului Tudor
Arghezi, volume de poezii, planşe, cretă colorată.

c) Forme de organizare:
-frontal, individual, pe grupe.

Bibliografie:

M.E.C. -,,Programa şcolară pentru clasele I şi a II-a’’, Ed. Didactica Press, Bucureşti, 2004;

Alexandru Gheorghe -,,Metodica predării teoriei literare la ciclul primar’’,Ed. Gheorghe Alexandru,
Craiova 2004;

Carmen Iordăchescu -,,Să dezlegăm tainele textelor literare’’, Ed. Carminis,


Piteşti, 2004.
STRATEGII DE PREDARE-
SECVENŢELE ÎNVĂŢARE
Ob. Timp CONŢINUTURI MIJLOACE MODURI DE EVALUARE
LECŢIEI METODE ŞI
ÎNVĂŢĂ- ORGANI-
PROCEDEE
MÂNT ZARE
Se vor asigura condiţiile necesare unei bune
1. Moment 2’ desfăşurări a lecţiei: aerisirea sălii de clasă, conversaţia -frontal
organizatoric pregătirea materialului didactic

Se solicită elevilor să numească ziua, data, luna.


2. Verificarea 2’ Se anunță programul zilei. - -caietele individual -capacitatea de a se
temei Despre ce am vorbit ora trecută la Limba și conversaţia de teme exprima corect în
literatura română? propoziţii
Ce temă aţi avut pentru astăzi?
-verificarea temei calitativ și cantitativ. Voi cere
elevilor (2-3) să citească tema pentru acasă, în timp
ce eu verific dacă s-a efectuat tema de către toți
elevii.

-capacitatea de a recepta
3. Captarea -Elevii primesc 1 plic ce conţine piesele unui puzzle. -explicaţia Puzzle -frontal mesajul imaginii
atenţiei 2’ Vor rezolva puzzle-ul împreună descoperind o cheiţă puzzleului
și imaginea unui autor. -capacitatea de a fi
receptivi la noile materiale
-Voi accentua ideea că Tudor Arghezi a fost un mare
-explicaţia prezentate
2’ poet şi scriitor român. -capacitatea de concentrare
a atenţiei

4. Anunţarea 2’ -Voi comunica elevilor tema lecţiei, tipul lecţiei şi conversaţia -frontal -concentrarea atenţiei
temei şi a obiectivele urmărite în termeni accesibili lor. individual
obiectivelor -Se vor scrie pe tablă şi pe caiete data şi titlul lecţiei.
5. Dirijarea A. Citirea in lant a textului:
învăţării O1 5’ -Se va citi textul în lanţ de către fiecare elev. -exerciţiul --planşe -frontal

B. Citirea pe fragmente logice a textului: -capacitatea de a citi în


-Se va citi apoi textul de către mai mulţi copii pe -exerciţiul - gând un text literar
O1 fragmente logice delimitate deja în manual. individual
O3 5’ - Se vor nota pe tabla cuvintele ce trebuie explicate.
Se vor alcatui oral propozitii cu acestea . conversaţia
Se noteaza pe caiet harta textului:
← - titlul, autorul -explicaţia -frontal
← - locul -capacitatea de concentrare
← - timpul a atenţiei
← - personajele
← - evenimentele.
← - nr. fragmente, alineate. -cretă
colorată
-Voi solicita elevilor să găsească alte titluri sugestive conversaţia -capacitatea de selectare a
5’ pentru acest text. ideilor în funcţie de cerinţe

O8 C. Citirea selectivă: -explicaţia

-Se vor formula anumite cerinţe pentru citirea


5’ selectivă. -exerciţiul -capacitatea de a înţelege
şi a reda mesajul educativ
Exemple: - al textului
O7 5’ 1.Citiţi fragmentul în care se prezintă hotărârea problemati
familiei. zarea
O4
2.Citiţi propoziţiile din care aflăm care sunt
personajele principale din povestire.
Se vor purta discuţii referitoare la titlul textului -frontal -capacitatea de a găsi toate
(sensul propriu al cuvântului ,,cheie’’). sensurile unui cuvânt
3’ -exerciţiul
-imagini -
-Voi solicita elevii să găsească şi alte sensuri ale (Cheile individual
2’ cuvântului ,,cheie’’. Bicazului) -capacitaea de a utiliza
-Se vor alcătui enunţuri cu toate sensurile -exerciţiul corect sensurile cuvântului
O7 ,,cheie’’ în enunţuri
cuvântului ,,cheie’’ şi se vor scrie la tablă şi pe caiete.
5’
-exerciţiul

cheie = obiect de metal ce serveşte la închiderea -capacitatea de a elabora


O1 sau deschiderea unei yale sau lacăt; - alte titluri
cheie = obiect de metal ce ajută la desfiletarea conversaţia
5’ şuruburilor;
-capacitatea de a selecta
cheie = procedeu de rezolvare a unei probleme,
O1 -exerciţiul - propoziţiile dialogate
situaţii; individual
O1 cheia sol (în muzică) = semn convenţional pus la -explicativă -planşă
începutul portativului; (Cheia -capacitatea de a citi corect
5’ Cheile: -Bicazului, Turzii = văi strâmte între doi Sol) un text pe roluri
O3 pereţi de stâncă. -pe grupe
-capacitatea de a citi
O2 selectiv anumite propoziţii
-Voi solicita elevilor să găsească alte titluri sugestive
pentru acest text. - -concentrarea atenţiei
Expresii individual
A fi cheie de biserică= a fi fără vină -capacitatea de a răspunde
A da cheia pe mâna cuiva= a încredința avutul individual corect în propoziţii
A schimba cheia= a-și schimba atitudinea
A ține sub cheie= a ține încuiat -frontal
O6 Analiza textului pe fragmente: -exerciţiul -capacitatea de a înlocui
-Se va citi, pe rând, câte un fragment. -frontal anumite expresii cu alte
O5 Fragmentul I - lectura cuvinte
-citirea fragmentului; conversaţia
O3 -întrebări pe baza fragmentului citit; individual -capacitatea de a formula
-povestirea pe scurt a fragmentului; -lectura ideea principală a unui
-formularea orală a ideei principale. explicativă fragment
O2 5’ -scrierea ideii principale pe tablă şi pe caiete;
Exerciţii de vocabular: -exerciţiul -capacitatea de a găsi
a)Înlocuiţi expresia ,,s-au înţeles în secret’’ printr-un sinonime şi antonime
singur cuvânt. Alcătuiţi un enunţ cu acest cuvânt -frontal
c)Găsiţi cuvinte cu înţeles apropiat pentru: Planşe
curioşi, se ascunde, să afle -capacitatea de a compara
O3 b)Găsiţi cuvinte cu înţeles opus pentru: -explicaţia scrierea cu cratimă sau fără
începe, curioşi, încuiat, totul cratimă a unor cuvinte
-exerciţiul
O5 5’ Fragmentul al II-lea -frontal
-Se va proceda ca la fragmentul I -capacitatea de a alcătui
Exerciţii de vocabular: -explicaţia enunţuri corecte, logice
a)Găsiţi cuvinte cu înţeles apropiat pentru:
O3 odată, a găsit, a strigat, s-au suit. -capacitatea de a sintetiza
b) Găsiţi cuvinte cu înţeles opus pentru: -exerciţiul şi de a elabora ideile
5’ s-au suit, deschisă principale sub formă de
c) Explicaţi scrierea ortogramei ,,s-au’’. Daţi propoziţii interogative,
exemple de enunţuri în care apare ortograma ,,s-au’’ titluri,propoziţii
şi cuvântul ,,sau’’. â enunţiative
Fragmentul al III- lea -exerciţiul
a) Explicaţi scrierea cuvântului ,,deodată’’. -frontal -capacitatea de exprimare
b) Găsiţi cuvinte cu înţeles asemănător pentru: -povestirea corectă, fluentă, expresivă
zgomot, s-a răsturnat. -planşă -
O6 c) Explicaţi scrierea ortogramei ,,s-a’’. Alcătuiţi -exerciţiul individual
enunţuri cu ortograma ,,s-a’’ şi cuvântul ,,sa’’. -capacitatea de a despărţi
Fragmentul al IV- lea - corect cuvinte în silabe, de
5’ a) Găsiţi cuvinte cu înţeles asemănător pentru: individual a scrie singularul sau
au apărut, a pedepsi, am hotărât, a interveni, pluralul unor cuvinte date
parale, nedumeriți.
6. Intensificarea O8 Plan de idei
retenţiei şi a 5’ 1.Miţu şi Baruţu încep să comploteze. - -frontal -capacitatea de a reda
transferului O8 2. Copiii aduc scaune la dulap. conversaţia corect mesajul textului
3. Dulapul se răstoarnă -
4. Familia discută cu Miţu şi Baruţu. individual -capacitatea de argumenta
-explicaţia hotărârea părinţilor
- Voi valorifica conţinutul textului din punct de
5’ vedere educativ. -capacitatea de a realiza
O8 - Voi solicita elevilor să enumere ce învăţăminte au - - corelaţii interdisciplinare
deprins din acest text. problemati individual
- Se vor accentua ideile: zarea
1’ Năzdrăvăniile copiilor pot genera accidente
O7 grave. -capacitatea de a exprima
Cei mici trebuie să asculte de cei mari. corect propriile opinii
Cu cine, unde şi cum trebuie să se joace copiii? -
- Voi solicita elevilor să-şi exprime părerile în individual -creativitatea elevilor
legătură cu hotărârea părinţilor. -jocul de
rol
- Le voi cere elevilor să găsească un alt final pentru -frontal -capacitatea de a reda
acest text. proverbe, zicători
- Propun elevilor un joc de rol (dramatizare) -explicaţia
- Se vor enumera câteva proverbe, zicători despre
1’ ascultarea părinţilor.
,,Ascultă învăţătura tatălui tău şi nu uita
poveţele mamei tale.’’
,,Multe greşeşti, multe înveţi.’’ -
,,Omul trebuie să trăiască nu după cum îi conversaţia
place, ci după cum îi este îngăduit.’’
,,A învăţa nicicând nu e târziu.’’
,,Ascultă cu urechile, vezi cu ochii, taci cu
gura.’’
,,Copiii sunt cinstea părinţilor, iar părinţii sunt
cinstea copiilor.’’
,,Ascultarea e viaţă, iar neascultarea e moarte.’’
7. Evaluare - Elevii vor primi o fişă de evaluare. (vezi Anexa) -exerciţiul -fişă de - -capacitatea de a scrie
finală O8 1’ - Se vor face aprecieri asupra modului de participare evaluare individual corect un mesaj
la lecţie şi se vor acorda calificative. - -creativitatea
conversaţia -înţelegerea mesajului
educativ al textului

8. Temă pentru - Elevii îşi vor nota exerciţiile din temă. -frontal
acasă 1’ ex. 1,2,3 pag. 37 (,,Şi eu pot’’)
ex. 1 pag. 37(,,Atelier’’)

Activitate în completare: -capacitatea de a audia cu


1’ Audirea poeziilor: interes diferite texte în
1. ,,Îndemn’’ de Demostene Botez -casetofon -frontal versuri cu profunde
2. ,,Tâlharul pedepsit’’ de Tudor Arghezi -casete valenţe educative
3. ,, Doi fraţi cuminţi’’ de Elena Farago audio
Fişă de evaluare

Imaginaţţi-vaă caă sunţeţţi Miţţu sau Baruţţu.

1. Completaţi enunţurile:

Decât să mă urc pe dulapuri, mai bine______________________


_____________________________________________________

Ca să-mi îndrept greşeala m-am gândit______________________


_____________________________________________________

2. Scrieţi un bilet prin care să vă cereţi scuze părinţilor :

_________________
_________________

__________________________
___________________________

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

____________________
____________________
____________________
Exerciţii

1. Exerciţiu – joc:
,,Eu spun una , tu spui multe!’’

cercel –
sertar –
cutie –
treabă –
odaie –

2. Exerciţiu – joc:
,,Eu spun multe, tu spui una!’’

parale –
sarmale –
basmale –
saltele –
alei –
idei –

3. Despărţiţi în silabe cuvintele:

dulapuri –
odaie –
răsturnat –
judecată –
libertăţi -