Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DE STRATEGIE DIDACTICĂ

DATA: 01.03.2011
ŞCOALA: GEN.NR.2-PETROŞANI
CLASA: a IV-a
Inst. ŞAMOTĂ MIHAELA-MARIA
ARIA CURRICULARĂ: MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE
DISCIPLINA: MATEMATICĂ
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: FRACȚII
TEMA: Fracția. Noțiunea de fracție
TIPUL LECŢIEI: consolidare şi formare de priceperi şi deprinderi
SCOPUL: consolidarea şi formarea priceperilor, deprinderilor şi
cunoştinţelor referitoare la fracții şi dezvoltarea gândirii
logice şi a limbajului matematic
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1: - să definească: întregul (unitatea), fracţia, numărătorul, numitorul, doimea, treimea,
pătrimea;
- să citească fracţiile date în mai multe moduri;
- să scrie fracţiile corespunzătoare unor părţi colorate din desene;
- să indice prin colorare fracţiile date;
- să realizeze desene potrivite pentru a reprezenta fracţii;
- să reprezinte cu obiecte fracțiile date;
- să identifice fracții după anumite grupe de obiecte;
- să rezolve exerciţiile propuse;
- să utilizeze limbajul matematic corespunzător;
O2: - să participe activ, cu plăcere şi interes la lecţie;
- să respecte regulile de comunicare şi colaborare în vederea îndeplinirii sarcinilor de lucru;
O3: - să adopte o poziţie corectă în bancă pe tot parcursul lecţiei;
- să scrie corect şi estetic în caiete şi pe fişele de lucru.

STRATEGIE DIDACTICĂ:
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, expunerea,
munca pe grupe, problematizarea, jocul
MIJLOACE DIDACTICE: legume, fructe, figuri geometrice, puzzle cu
animale, lipici, foarfecă, creioane colorate, coli
albe, fișe de lucru
FORMA DE ORGANIZARE: frontal, pe grupe și individual.
BIBLIOGRAFIE:
 S. D. Noaghi, A.N.Irimie, „Îndrumări metodice pentru predarea matematicii la clasele I-IV”,
Ed. Focus, Petroşani, 2005
 T.D.Dascăr, „Puncte de sprijin în activitatea instructiv-educativă”, Ed. Alfabetul, Deva, 1994
 Curriculum National „ Programe scolare pentru invatamantul primar”,
 Didactica matematicii în învăţământul primar – Ioan Neacşu, Monalisa Găleteanu, Petre
Predoi, Veronica Dumitrescu – Editura Aius, 2001
 Evaluare clasa a IV-a- Marinela Chiriac,Camelia Stoica, Doina Cristescu, Mădălina Tămeşi,
Editura TIPARG,
 www.didactic.ro
DESFĂŞURAREA LECŢIEI
SECVENŢE
DIDACTICE CONŢINUT INFORMAŢIONAL STRATE EVALUA
GII RE
I.Moment -Stabilirea ordinii, pregătirea elevilor pentru lecţie,
organizatoric pregătirea materialelor didactice necesare pentru conversaţia
desfăşurarea lecţiei, aşezarea elevilor pe trei echipe.

II.Discuții „Ce am învățat ora trecută la matematică?”... fracțiile


introductive „Cu ce exemplu am explicat la început noțiunea de conversația Chestiona-
fracție?”... folosind un măr re orală
- Se cer exemple de fracții întâlnite ăn ora precedentă. exercițiul
III. Anunţarea Astăzi, la matematică, vom rezolva exerciţii de
temei şi citire, de scriere şi de reprezentare a fracţiilor. conversația
formularea Scriu titlul lecţiei pe tablă: Fracția. Exerciţii
obiectivelor aplicative.
IV. Consolidarea a) Muncă independentă:
și formarea Se împart fișe de muncă independentă pentru munca Proba
priceperilor şi fiecare elev. (ANEXA 1) independentă scrisă
deprinderilor
b) Verificarea calitativă și cantitativă a temei.
Se verifică tema cantitativ și calitativ, mai întâi Chestiona-
conversația re orală
trecând printre bănci pe la fiecare elev, apoi
numindu-i pe unii care să spună rezolvările corecte de explicația
la fiecare exercițiu.

c) Verificarea muncii independente. Observaţii


Sunt numiți câțiva elevi care să spună rezolvările conversația asupra
corecte de la exercițiile date. exercițiul produsului
muncii
d) Verificarea cunoştinţelor teoretice:
 Ce reprezintă o fracţie?
 Ce înţelegem printr-un întreg? conversația
 Cum se scrie o fracţie?
 Cum se numeşte linia orizontală folosită la Chestiona-
scrierea fracţiei? exercițiul re orală
 Cum se numeşte numărul care se scrie
deasupra liniei de fracţie şi ce reprezintă? conversația
 Cum se numeşte numărul care se scrie
dedesubtul liniei de fracţie şi ce reprezintă?
 Ce este doimea? Dar treimea? Dar exercițiul
pătrimea?
 Din câte doimi este format un întreg? Dar
treimi? Dar pătrimi? Cum se scrie?
 Din câte pătrimi este formată o doime? Cum
se scrie?

e) Exerciţii aplicative:
2
Mai întâi se fac câteva aplicații practice cu diverse conversația
obiecte.
Clasa fiind împărțită pe echipe , pentru fiecare explicația Activitate
practică
echipă sunt distribuite următoarele: două fișe de
lucru, coli albe, lipici, foarfecă, măr, portocală, cartof,
munca pe Observaţii
un puzzle cu animale, un pătrat, un dreptunghi, un echipe asupra
triunghi, un cerc. exercițiul produsului
problemati- muncii
Se rezolvă mai întâi FIȘA DE LUCRU 1, formând zarea
fracții folosindu-se obiectele de pe măsuțele fiecărei munca pe Probă
echipe scrisă
echipe. (ANEXA 2)
exercițiul
În continuare se rezolvă FIȘA DE LUCRU 2,
scriindu-se rezolvările pe tablă și pe fișe. (ANEXA 3)
V.Evaluarea - Se va realiza tot pe cele trei echipe printr-un joc conversația
cunoștințelor concurs: „Imaginație și rapiditate”. explicația Activitate
Dintr-un număr de figuri geometrice care se găsesc munca pe practică
într-un plic trebuie să aleagă doar atâtea câte le arată grupe
anumite fracții și să construiască ceva real cât mai joc-concurs Observaţii
repede. (ANEXA 4) problemati- asupra
Câștigă echipa care termină prima. Aceasta va fi zarea produsului
premiată cu buline roșii fiecare membru, pe spatele exercițiul muncii
acestora fiind scrise niște litere cu care vor forma
cuvântul: „BRAVO” (ANEXA 5)

VI. Temă de -Se scrie tema pe tablă și pe caiete, ex.5 pag.90. Se expunerea
casă dau explicații privind rezolvarea exercițiului.

Aprecieri şi -Se vor aprecia toţi elevii, vor fi numiţi şi lăudaţi


concluzii elevii care pe parcursul lecţiei au răspuns de mai expunerea
multe ori şi bine, se apreciază modul de desfăşurare al
lecţiei și elevii pe lângă bulinele primite în urma
concursului, vor putea consuma fructele utilizate pe
parcursul lecției.

3
ANEXA 1

Numele: Data:
Muncă independentă

Citeşte şi scrie următoarele fracţii în mai multe moduri:

3 __________ ; __________ ; ______________.


4
Întregul a fost împărţit în ____ părţi egale şi sunt luate în considerare ____ părţi
egale.

2 ___________ ; _________; ______________.


5
Numitorul este ____ , iar numărătorul este ____ .

4 ___________ ; __________; _____________.


7
Fracţia care completează întregul este ____ .

4
ANEXA 2

FIȘA DE LUCRU 1

Cu ajutorul obiectelor de pe măsuțe rezolvați cerințele:

1. Cu ajutorul mărului reprezintă fracția 2 și notați toate modurile de citire a


4
acesteia.

2. Cu ajutorul mandarinei reprezintă fracția 6 și notați toate modurile de citire a


8
acesteia.

3. Cu ajutorul cartofului reprezintă și notează fracțiile posibile.

4. Formează puzzle-ul și notează fracția ce constituie întregul.

5. Împarte pătratul în 4 părți egale , colorează trei părți și notează fracția obținută.

6. Împarte dreptunghiul în 6 părți egale, colorează 3 părți și notează fracția obținută.

7. Împarte triunghiul în 2 părți egale, colorează o parte și notează fracția obținută.

8. Împarte cercul în 3 părți egale, colorează 2 părți și notează fracția obținută.

5
ANEXA 3

FIȘA DE LUCRU 2

1. Scrie fracţiile:
a) două şeptimi; b) trei optimi; c) patru pe şase; d) cu numărătorul 3 şi numitorul 8;
e) cu numitorul 5 şi numărătorul 2.

2. Scrie fracţiile corespunzătoare părţilor colorate:

3. Indică prin colorare fracţiile date, apoi scrie fracţiile care completează întregul :
a) b) c) d) e)

3 2 4 5 1
4 ..... 3 ..... 7 ..... 6 ..... 4 .....

4. Împarte segmentul de mai jos în 10 părţi egale, apoi desenează dedesubt segmentele de

dreaptă ce reprezintă fracţiile:

6
ANEXA 4

JOC – CONCURS
„Imaginație și rapiditate”

Alegeți din plic 1 dintre dreptunghiuri, 2 dintre pătrate, 4 dintre cercuri și 1 dintre triunghiuri
4 4 4 4
apoi așezați-le sub forma unui lucru, obiect pe foaia albă și lipiți-le.

7
ANEXA 5

BULINE PENTRU CÂȘTIGĂTORI

B R

A V
O
8
CÂTEVA MOMENTE DE PE PARCURSUL
LECȚIEI
Rezolvăm munca independentă

Rezolvăm FIȘA DE LUCRU 1

Construim din figuri geometrice utilizând fracțiile

9
Suntem premiați

10