Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ

DATA:
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:
CLASA: elevi cu deficienţe mintale severe
PROFESOR:
ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi Ştiinţe ale Naturii
DISCIPLINA: Elemente de matematică aplicată
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Recapitulare- Evaluare
SUBIECTUL LECŢIEI: Să ne aducem aminte
TIPUL LECŢIEI: Consolidarea si sistematizarea cunștințelor
Scopul activității:
 Consolidarea, sistematizarea și completarea informațiilor dobândite de elev referitoare la
numirea, citirea, scrierea, punerea în corespondență a numerelor naturale în concentrul 0-
10, recunoașterea anotimpurilor după imagini; (Nivel 1)
 Consolidarea și sistematizarea cunoștințelor dobândite de elevi referitor la potrivirea
/recunoașterea jetoanelor cu cifre, culori și figuri geometrice (Nivel 2)

OBIECTIVE CADRU:
1. Explorarea elementelor și fenomenelor lumii inconjurătoare prin acțiuni de tip matematic;
2. Formarea capacităților/abilităților de înțelegere a modificărilor cantitative ca suport al
formării deprinderilor de tip matematic;
3. Formarea și dezvoltarea mecanismelor de operare acțională și de rezolvare problemelor simple;

OBIECTIVE DE REFERINȚĂ:
1.2 Manipularea obiectelor și ordonarea după anumite criterii;
2.1 Construire de mulțimi în plan obiectual și imagistic;
2.3 Stabilirea corespondenței mulțime obiectuală-imagine-simbol (număr-cifră);
2.4 Citirea și scrierea simbolurilor matematice elementare;
3.3 Formarea algoritmilor euristici elementari;
3.4 Formarea noțiunilor matematice elementare, bazate pe acțiuni obiectuale, însoțite de limbaj;

1
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
Pe parcursul și la sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:
A. Cognitive:

Nivelul 1- Exerciții matematice în concentrul 0-10


 OC1 – Să citească corect numerele naturale propuse în exerciții;
 OC2 - Să numere elementele unei mulţimie date asociind cifra corespunzătoare;
 OC3- Să numere crescător şi descrescător numerele date;
 OC4- Să completeze șirul lacunar cu numerele potrivite;
 OC5 - Să găsească vecinii numerelor date;
 OC6 - Să recunoască după imagini anotimpurile;
 OC7- Să ordoneze zilele săptămânii;
 OC8 - Să efectueze corect operațiile de calcul matematic propuse;

Nivelul 2- Exerciții matematice în concentrul 0-10


 OC1 – Să citească corect numerele naturale propuse în exerciții;
 OC2 - Să numere elementele unei mulţimie date asociind cifra corespunzătoare;
 OC3 - Să formeze mulțimi de obiecte de același fel;
 OC4 - Să completeze șirul lacunar de numere date;
 OC5- Să recunoască numerele cerute prin încercuire;
B. Psiho-motorii:

OM1- Să adopte o poziție corectă a corpului în bancă pe parcursul întregii activități;


OM2- Să-şi reprime tendinţa de efectuare a unor acţiuni inutile în timpul activităţii;
OM3 - Să mânuiască corect şi doar la cerere materialul didactic.
C. Afective:

OA1-Să dovedească interes pentru lecție, manifest prin participare activă;


OA2 – Să se mobilizeze pentru a rezolva sarcinile propuse de professor, manifestând un
comportament adecvat.

2
PRINCIPII DIDACTICE:
- principiul accesibilității cunoștințelor;
- principiul respectării particularităților de vârstă și individuale;
- principiul însușirii temeinice a cunoștințelor.

STRATEGIA DIDACTICĂ:
 Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, observaţia, descrierea, exerciţiul;
 Resurse materiale: tabla, suport flipchart, coli flipchart, marker, lipici dublu-adeziv, coli
duplex, carton xerox color, fişe de evaluare;
 Forme de organizare: frontal, individual;
 Resurse temporale: 45 minute
 Resurse umane: 6 elevi cu deficienţe mintale severe;
 Grad de pregătire:

- 3 elevi cu ritm optim de învăţare, operează cu numere naturale în concentrul 0-10;


- 3 elevi cu ritm lent/inferior de învăţare, care pot recunoște obiecte, imagini, culori,
numere, forme geometrice;

 Resurse bibliografice:
* Programa şcolară clasele I-X, Curriculum pentru deficienţe mintale severe;
* Aron Ioan, Herescu I. Gheorghe, Aritmetica pentru învăţători, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 1993;
* Neacşu I., 1988, Metodica predării matematicii la clasele I – IV, EDP, Bucureşti;

3
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

Secvențe Ob. Conținutul informațional și demersul didactic Elemente de strategie didactică MODALITĂȚI
ACTIVITATEA ACTIVITATEA METODE MIJLOACE DE
didactice
PROFESORULUI ELEVILOR ȘI DIDACTICE EVALUARE
PROCEDEE
1. Asigur condiţiile optime pentru buna Se pregătesc pentru ora Conversaţia Materialele Observarea
Moment desfăşurare a lecţiei. Pregătesc de matematică. necesare pentru sistematică
organizatoric materialele necesare desfăşurării orei desfășurarealecţiei.
de matematică.
2. Reactualizarea cunoştinţelor se face Conversaţia
Reactualizarea prin exerciţii orale de recunoaștere și Rezolvă oral exerciţiile date
cunoștințelor citire a numerelor prezentate şi
anterioare întrebări despre termenii matematici.
-Recunoaște cifra! Observarea
-Cum se citește! Exerciţiul Jetoane cu numere sistematică
Răspund la întrebări.
OC1 Nivelul 1: 25, 78, 91; Explicaţia
- suma

4
OC1 Nivelul 2: 1, 3, 7, 9, 11, 15, 18, 20; - plus
OC1 Nivelul 3: Potrivește! - minus Incastru Aprecieri
Întrebări propuse: verbale
- Cum se numeşte rezultatul adunării? -diferență
- Care este semnul operației de adunare?
- Care este semnul operației de scădere?
-Cum se numește rezultatul scăderii?
3. Voi propune elevilor să completeze Elevii completează rebusul. Exerciţiul Carton, Markere Observarea
Captarea un rebus matematic. (Anexa 1) Explicaţia sistematică
atenției Demonstrația Aprecieri
verbale
4. Vă propun aşadar o lecţie deosebită Ascultă cu atenţie Conversaţia Observarea
Anunțarea în care ne vom juca cu numerele. obiectivele urmărite. Explicaţia sistematică
temei și a V-am pregătit exerciţii distractive şi
obiectivelor uşoare:
- Vom aranja numere rătăcite;
- Vom compara numerele;
- Vom căuta vecinii numerelor;
- Vom rezolva exerciţii de adunare
și scădere;
5. Se prezintă elevilor exercițiile Ascultă cu atenţie Conversaţia Exerciții
Dirijarea diferențiate în funcție de potențialul indicaţiile. Explicaţia diferențiate în
învățării fiecăruia, care sunt deja scrise pe coli funcție de
flipchart. potențialul elevilor
Elevii îndeplinesc sarcinile
Nivelul 1 și 2 Exerciţiul Aprecieri

5
OC2 1) Numără elementele din cerute. verbale
OC2 mulțime și scrie câte sunt: Exerciţiul Coli albe cu
Nivelul 3 exercițiile propuse Observarea
OC1 Exerciții de potrivire a jetoanelor cu Markere sistematică
Elevii îndeplinesc sarcinile
cifre. Planșe cu cifre
cerute.
Nivelul 1 și 2 Jetoane cu cifre
OC3 2) Numără crescător și Elevii îndeplinesc sarcinile Jetoane culori
cerute.
OC3 descrescător: Jetoane figure
Nivelul 1 și 2 geometrice
OC4 3) Ordonează numerele date:
OC4 a) crescător b) descrescător
Nivelul 3
OC2 Exerciții de potrivire a jetoanelor pe
culori.

Nivelul 1 și 2
OC5 4) Scrie vecinii numerelor date:
OC5
Nivelul 1 și 2 Coli albe cu Aprecieri
OC6 5) Compară numerele și pune exercițiile propuse verbale
OC6 semnul corect ,,< , ,,>” sau Markere
,,=”: Planșe cu cifre Observarea
Nivelul 3 Jetoane cu cifre sistematică

6
OC3 Exerciții de potrivire a jetoanelor cu Jetoane culori
figuri geometrice. Jetoane figure
geometrice
OC7 Nivelul 1 și 2
OC7 Exerciții cu operații matematice.
6. Se vor împărţi fişe de evaluare Elevii rezolvă exercițiile Explicaţia Fişe de lucru Observația
Asigurarea diferențiate în funcție de potențialul propuse în fișele de lucru diferențiate în sistematică
retenției și a elevilor. Se dau explicaţii pentru Exerciţiul funcție de
transferului rezolvarea lor. potențialul elevilor Notarea în
funcție de
Corectez fișele de lucru în funcție de Elevii sunt atenți la atingerea
atingerea obiectivelor urmărite. precizările profesorului obiectivelor
urmărite
7. Fac aprecieri verbale asupra Conversaţia Observația
Încheierea participării elevilor la lecţie, a Explicaţia sistematică
activității rezolvării testului de evaluare şi Elevii sunt atenți la
evidenţiez elevii care au fost mai profesor
activi şi atenţi pe parcursul acestei
ore. Elevii iși primesc Recompense Recompensarea
Ofer elevilor recompense. recompensele elevilor

7
8
9
10
11

S-ar putea să vă placă și