Sunteți pe pagina 1din 10

DATA: 28.02.

2017
CLASA: a IV-a B
INSTITUTOR: Panaite Claudia-Cristina
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 26, GALAŢI
ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi ştiinţe ale naturii
OBIECTUL: Matematică
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Probleme
SUBIECTUL: Probleme care se rezolvă prin metoda grafică și prin metoda comparației
TIPUL LECŢIEI: consolidare
DURATA: 50 minute

COMPETENȚE SPECIFICE:
5.3. Rezolvarea de probleme cu operațiile aritmetice studiate, in concentrul 0-1000000

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 – să identifice metodele de rezolvare a problemelor propuse;
O2- să reprezinte grafic expresii matematice specifice metodei de rezolvare;
O3-să rezolve corect probleme matematice a căror rezolvare presupune aplicarea metodei grafice și a
metodei comparației;
O4- să compună o problemă pornind de la datele propuse;
O5- să participe cu interes la lecţie realizând sarcinile didactice propuse.

RESURSE:
1. PROCEDURALE:
de comunicare orală: - expozitive: explicaţia;
- conversative: conversaţia;
de explorare: - directă: observarea dirijată;
de acţiune reală: exerciţiul, exerciţiul – joc, problematizarea;

1
2. ORGANIZATORICE : frontal, individual, independent.
3. MATERIALE:
- pentru elevi: postere, fişe de lucru;
- pentru învăţător: post-it, coală flipchart, markere, flip-chart;

4. EVALUATIVE: observarea sistematică a elevilor, chestionarea orală,


aprecierea verbală, autoevaluarea, proba scrisă.

BIBLIOGRAFIE:

 Alecu Simona, „Strategii educaţionale centrate pe elev”, vol. coordonat de prof. univ.
dr. L. Şoitu şi prof.drd. R. Cherciu, sub egida MEC şi UNICEF, ed. Alpha MDN, Buzău,
2006.
 Dumitriu Gh., Dumitriu C.,” Psihopedagogie”, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
2003.
 Asaftei Petru, Romila Amalia, Chirilă Constantin, Ghid de pregătire a examenului de
definitivat la matematică – învăţători/institutori, Editura Caba, Bucureşti, 2004;
 Călugăriţa Angelica, 2000, Matematica distractivă, clasele I – IV, Editura Dor, Tecuci;
 Domniţeanu Pachiţa – „Metodica predării matematicii în învăţământul primar”, Editura
Geneze, Galaţi, 2002
 Dudău Florentina, Dudău Mitică, Oanea Doina, Oanea Marin, Ştefanică Rodica,
Ştefanică Teodor, “Metoda figurativă- Matematică pentru învăţământul primar”,
Editura Carminis, Piteşti, 2006

2
ETAPELE OB. CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL AL LECŢIEI
INSTRUIRII OP. RESURSE
EVALUARE
ŞI Activitatea învăţătorului Activitatea elevilor procedurale materiale organizatorice
DOZAREA
1. Moment Se creează condiţiile optime pentru Pregătesc manualele, caietele
organizatoric desfăşurarea lecţiei: pregătirea de notiţe, caietele de teme, Conversaţia Frontal
1 min materialului didactic necesar, stabilirea instrumentele de scris.
liniştii, îndrumarea elevilor în Coală
activitatea de pregătire. flipchart
Intrarea în activitate se realizează Completează cvintetul. Cvintet Observația
printr-un cvintet, pornind de la Matematica sistematică
cuvântul matematică. distractivă, încurcată
calculând, judecând, greșind
Antrenează zilnic mintea
noastră.
Dezvoltare
2. Verificarea Se verifică cantitativ şi calitativ tema Îşi autocorectează rezolvarea Conversaţia Tema pentru Frontal Aprecierea
temei de acasă. Se fac aprecieri şi problemelor. acasă verbală
3 min recomandări.
3. Calcul Se propun spre rezolvare câteva Observaţia
mintal exerciţii de calcul mintal (Anexa 1). Exerciţiul de Post-it-uri sistematică
2 min Rezultatele vor fi scrise pe un post-it, Rezolvă exercitiile propuse. calcul mintal
apoi lipite în caiete. Frontal
Se apreciază modul în care s-a realizat
calculul oral .
4. Captarea Se poartă o scurtă conversație :

3
atenţiei Cum se numesc numerele care se ....termeni Explicaţia Frontal
3 min adună?
Ce reprezintă câtul? ...rezultatul operației de
Cine este impărțitorul? împărțire
Cum se numește rezultatul operației ...produs
de înmulțire?
Numiți două metode de rezolvare a ...figurativă și a comparației Conversația Individual
problemelor.

5. Anunţarea Se anunță titlul lecției și se enumeră Ascultă cu atenţie şi reţin


subiectului şi a obiectivele pe înțelesul copiilor: informaţiile transmise.
obiectivelor Astăzi vom rezolva probleme cu
operaţionale ajutorul metodei grafice și prin
2 min metoda comparației, vom compune, Explicaţia Frontal
oral şi în scris, probleme care se
rezolvă prin aceste metode.
Se scrie titlul lecţiei pe tablă: Notează în caiete titlul lecţiei.
„Probleme care se rezolvă prin
metoda figurativă și prin metoda
comparației”.

6. Dirijarea Se cere elevilor să reprezinte grafic


conţinutului O1 grafic următoarele relaţii: Reprezintă grafic relaţiile
consolidării 1. a este dublul lui b; cerute, prin segmente de Conversaţia frontal Chestionarea

4
20 min 2. a este cu 5 mai mare decât b; dreaptă. orală
O2 3. b este un sfert din a; Exercițiul
4. diferenţa dintre a şi b este 8;
5. b este jumatate din a şi cu 5 mai Conversaţia Markere
mare decât c. Individual Observaţia
O3 Se propune elevilor rezolvarea unei Rezolvă problema respectând sistematică
probleme folosind metoda grafică etapele de rezolvare specifice Planşă cu
(Anexa 2). metodei grafice. Exerciţiul problema Frontal
Ce vârf muntos de la noi din țară are ...Moldoveanu Problemati-
2544 m? zarea
Se prezintă elevilor datele unei Frontal
probleme care se va rezolva prin Observaţia
metoda comparației. Exerciţiul Frontal sistematică
5 prăjituri....... 2 ciocolate ........ 26 lei
8 prăjituri....... 2 ciocolate......... 38 lei
O1 Prin ce metodă se va rezolva ...comparației Conversaţia Plansă cu
problema?
datele
Haideți să compunem oral problema
după date! Pentru 5 prăjituri si 2 ciocolate, Exerciţiul problemei
Mihaela a plătit 26 de lei, iar Individual Aprecierea
pentru 8 prăjituri și 2 ciocolate, verbală
Mircea a plătit 30 de lei. Cât
costă o prăjitură? Dar o
ciocolată? Problematiza-
O3 Elevii sunt solicitați să rezolve Rezolvă problema. rea

5
problema. Frontal
O4 Se cere elevilor să compună o Compun problema.
problemă asemănătoare, lăsând
neschimbate cifrele.
Pe o coală de flipchart este scrisă Citesc problema. Individual
Exercițiul
următoarea problemă: O croitoreasa Aprecierea
folosește pentru 4 bluze și 2 fuste 22 m
de mătase. Când face 5 bluze și 6 fuste verbală
Conversația
O1 folosește 38 m de mătase. Câți metri de
material se folosesc pentru o bluză și
câți pentru o fustă? Individual
O3 Ce metodă folosim în rezolvarea ...metoda comparației Explicația
problemei? Scriu datele, rezolvă problema.

7. Obtinerea Se prezintă elevilor o problemă și trei Citesc problema. Observaţia Observaţia


performanţei variante de reprezentare grafică a Trasează săgeți către varianta Frontal sistematică
8 min acesteia. Ei vor alege reprezentarea corectă. Explicaţia Fisă
O1 grafică corectă: Suma a trei numere flipchart
O3 este 1915. Al doilea nr. Este de 3 ori
mi mare decât primul, iar dacă il Frontal
impărțim pe al treilea la al doilea
obținem câtul 2 și restul 45. Să se afle Rezolvă problema. Exerciţiul
nr.
8. Evaluarea Se propune spre rezolvare elevilor o Rezolvă itemii din fişa de Proba scrisă
cunoştinţelor O1 fişă de evaluare (Anexa 3). evaluare. Exerciţiul Fişă de Independent

6
7 min O3 Se precizează sarcinile şi timpul de evaluare
lucru. Se dau indicaţiile necesare.
9. Încheierea Se verifică rezolvările. Conversaţia
lecţiei Se propune tema pentru acasă: Îşi notează tema pentru acasă Explicaţia Culegere Frontal
2 min culegere, pag. 87, ex. 8,9.
Se oferă recompensele finale (câte o Aprecierea
față zâmbitoare pentru fiecare copil verbală
activ la oră), evaluându-se astfel
participarea elevilor la lecţie, modul în Primesc recompensele Stimulente
care au rezolvat sarcinile individuale şi
cele de grup.

7
Anexa 1
CALCUL MINTAL

Spuneţi:
- Care este jumătatea lui 200?
- Care este nr. de 3 ori mai mare decât 6, 20, 7?
- Care este nr. de 4 ori mai mic decât 16?
- 235 789 x 2 x 987 532 x 987 532 x 0

a) 2 perechi de numere în care unul să fie dublul celuilalt;


b) 2 perechi de numere în care unul să fie triplul celuilalt;
c) 2 perechi de numere în care primul să fie un sfert din al doilea.

8
Anexa 2

Reprezentarea grafică:
Doi munţi din România au împreună 3 011 m.
Ştiind că unul este de 5 ori mai înalt decât
celălalt şi încă 209 m, să se afle înălţimea
fiecărui munte.

Rezolvarea: Răspuns:

9
Anexa 3
Fișă de lucru
1. 11 sticle .................... 4 bidoane .................... 35 litri apă
5 sticle .................... 4 bidoane .................... 29 litri apă
Câți litri de apă intră într-o sticlă și câți într-un bidon?

2. a-b=20
a:b= 3 r 4
A, b=?

10

S-ar putea să vă placă și