Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC

ŞCOALA: Şcoala gimnazială nr. 309


CLASA: I B
DATA: 10.XII.2013
ORA: I - 800 -845
II - 900 - 945
ÎNVĂȚĂTOR: Purnichi Lorena - Adina
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
DISCIPLINA: Comunicare în limba română
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: ,,Împărăția literelor,,
SUBIECTUL LECŢIEI: Sunetul și litera ,,t,, – Text suport „O carte”
TIPUL LECŢIEI: Predare – învățare
MODALITATEA DE ABORDARE: abordarea integrată (citire/scriere)
EXPERIENȚA DE ÎNVĂȚARE: Elevii recunosc literele învățate până acum, citesc unii pe silabe, cei mai mulți cuvinte
întregi, scriu cuvinte și propoziții, unii cu 1-2 omisiuni de litere, acelea unde cuvintele au mai mult de două silabe.
INTEGRAREA ÎN LECȚIE: - numărarea, pentru analiza fonetică a cuvintelor.

COMPETENȚE URMĂRITE: de comunicare orală și în scris.

Scopuri:
- citirea și scrierea literelor, silabelor, cuvintelor și propozițiilor;
- înțelegerea textului citit;
- scrierea corectă a literelor, cuvintelor și propozițiilor.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE: Pe parcursul și la sfârșitul orei, elevii vor fi capabili:

O1: să identifice sunetul și litera ,,t,, fiind puși în situația de a identifica sunetul/încercui litera, bazându-se pe explicațiile
învățătorului ; obiectivul se consideră realizat dacă toți elevii identifică sunetul și litera poziționată la începutul cuvântului;
O2: să exemplifice cuvinte care conțin sunetul și litera ,,t,,, fiind puși în situația de a rosti și de a scrie cuvintele , bazându-se
pe imagini, pe explicațiile învățătoarei și pe cunoștințele dobândite anterior; obiectivul este realizat dacă toți elevii denumesc
cuvinte care conțin sunetul și litera,,t,,;
O3: să despartă în silabe, oral și în scris, bazându-se pe imagini și cuvinte date; obiectivul este realizat dacă toți elevii despart
în silabe cel puțin două cuvinte;
O4 : să citească, în ritm propriu și corect, cuvinte și propoziții din manual, bazându-se pe explicațiile învățătorului și pe
cunoștințele dobândite anterior; obiectivul este realizat dacă toți elevii citesc cuvinte formate din una sau două silabe;
O5: să răspundă la întrebările legate de conținutul textului citit , bazându-se pe cunoștințele bazate anterior și pe explicațiile
învățătorului; obiectivul se consideră atins dacă toți elevii răspund corect la toate întrebările.

STRATEGII DIDACTICE:
1. Resurse procedurale:
a) metode și procedee: metoda fonetică, analitico-sintetică, conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, jocul didactic,
ciorchinele;
b) forme de organizare: individual, pe grupe și echipe, frontal.

2. Resurse materiale: planșe cu litera ,,t,, de tipar și ,,t,, de mână, fișe de lucru, ilustrații, diferite imagini.

3. Forme și tehnici de evaluare:


- seturi de întrebări pentru evaluare orală;
- fișe pentru evaluare în scris;
- sarcini didactice pentru munca independentă.

Bibliografie
Marcela Peneș,Vasile Molan, (2002), Îndrumător pentru folosirea abecedarului, Ed.Aramis, București.

2
Vasile Molan,(2010), Didactica disciplinei „LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ” în învățământul primar, Ed.Miniped,
București.
DEMERS DIDACTIC

Etapele lecţiei Desfășurarea lecției Metode didactice Mijloace didactice Forma de activitate

LECȚIA I
I. Moment Se asigură condițiile pentru desfășurarea lecției. Conversaţia Frontală
organizatoric

II. Reactualizarea Joc didactic ,,Descoperă sunetul,,. Conversaţia Frontală


cunoștințelor Elevii formează cuvintele: ,,cercei,, ,
,,cerneală,, , ,,cer,,, citesc cuvintele și numără
sunetele și literelor.
Verificarea temei scrise.
Citirea textului parcurs în etapa anterioară:
- întrebări în legătură cu textul;
- formulare de propoziții.

3
Frontală
III. Captarea Se prezintă mai multe imagini iar elevii vor trebui Observația
atenției să identifice obiectele prezentate.
Portret Individuală
Prin întrebări, se ajunge la titlul lecției ”O carte”.
Intuirea imaginii din manual: Conversația Frontala
- prin întrebări ,se ajunge la propoziția:
Am o carte cu animale. Imagini
- se analizează schema propoziției(numărul Conversația
cuvintelor, silabelor)
- se extrage cuvântul ”carte”, se identifică Frontal
numărul literelor, sunetelor, se desparte în silabe, Exercițiul Manual
se stabilește locul sunetului în cadrul cuvântului. Individual

IV. Anunțarea Astăzi vom învăța alături de Tigrișor să scriem și Explicația Frontală
subiectului lecției să citim cuvinte și propoziții ce conțin litera ,,t,,.

V. Dirijarea Se pronunță demonstrativ sunetul ,,t,,. Demonstrația Planșă Individuală


învățării Elevii pronunță sunetul.
Elevii dau exemple de cuvinte la începutul cărora Exercițiul
se aude sunetul t și pentru scrierea literei inițiale se
folosește litera t. Individuală
Observația
Joc pentru descoperirea sunetului nou: Exercițiul
- învățătorul spune diverse cuvinte iar elevii
le descoperă pe cele care conțin sunetul t;
- învățătorul arată desene și elevii descoperă
în care denumire se află sunetul nou. De
fiecare dată, elevii despart cuvintele în
silabe și descoperă locul sunetului nou.
4
-
Prezentarea literei t mic de tipar:
- se prezintă planșa cu litera și elevii o observă.
Descoperirea literei în materiale tipărite.
Cu ajutorul unor jetoane cu litere, elevii formează
cuvinte ca: toamnă, tata, test, tren.

Citirea cuvintelor scrise pe silabe.


-se citesc întâi în șoaptă, apoi cu voce tare.

LECȚIA A II-A
Prezentarea literei t mic de mână. Exerciţiul Manualul Frontal
- se prezintă litera;
- se scrie litera pe tablă și se explică fiecare
mișcare; Exerciţiul
- 2-3 elevi explică mișcările, clasa scrie în aer;
- exerciții de încălzire a mușchilor mâinii.

Scrierea literei t mic de mână. Explicaţia


- precizări privind scrierea;
- elevii scriu trei litere; Conversaţia
- verificarea scrierii; Individual
- cei care nu au scris corect, scriu cu ajutorul
învățătorului.

Scrierea cuvintelor Manual


- se scrie un cuvânt la tablă și se explică; Frontal
- elevii scriu cuvântul pe caiet;(copiere)
- se formează din silabe două cuvinte pe care
elevii le transcriu pe caiet;
- dictarea unui cuvânt; Conversaţia
Individual
5
Exerciții de cultivare a limbii:
- citirea cuvintelor; Manual
- întrebări.

Citirea textului(în șoaptă)


- exerciții de citire; Frontal
- citirea model;
- citirea după model.
- întrebări în legătură cu conținutul textului;
- citirea selectivă.
Scrierea propozițiilor
- Se scrie o propoziție din text pe tablă;
- copierea de pe tablă a acestei propoziții.

6
VI. Obținerea Citirea întregului text Conversația
performanței - li se cere elevilor să dea exemple de alte cuvinte
care încep cu sunetul t. Individual

....
Fișă de lucru

t Frontal
.... ....

Se dă o fișă de lucru.

VII. Încheierea Se fac aprecieri frontale și individuale. Explicaţia Frontal


activității Se recomandă activități suplimentare.

7
8
9
10