Sunteți pe pagina 1din 21

Mihaela Șerbănescu

Daniela Cucu Carmen Maria Buzea


Florina lonescu Nicoleta
Costache

pentru clasa a III-a


Mihaela Șerbănescu
Daniela Cucu Carmen Maria Buzea
Florina lonescu Nicoleta Costache

Oulegere de matematică
p e n t r u c l a s a a III-a

Te s t e s u m a t i v e ș i f i n a l e
c u descriptori d e performanț ă

Editura Patru Anotimpuri


Humeve naturale
4e Ia o Ia x ooo

Numere naturale de la 0 la kOO


1. Numă ră in intervalele:
a) de la 28 la 41;
b) de la 92 la 79.

2. Scrie numerele:
a) mai mari decăt 58 și mai mici decât 71;
b) mai mari sau egale cu 88 și mai mici decăt 96;
c) mai mari decăt 19 și mai mici sau egale cu 31;
d) cuprinse între 68 și 76.

3. Subliniază numerele pare și încercuiește-le pe cele impare:


28; 57; 35; 24; 30; 46; 51; 89; 98; 61; 16.

4. Scrie predecesorul și succesorul numerelor:


70 99
38 20
90 59

5. Scrie toate numerele de două cifre care au:


a) cifra unită ților 8;
b) cifra zecilor 6;
c) suma cifrei zecilor și a unită ților egală cu 14;
d) cifra unită ților cu 4 mai mare decă t cifra zecilor;
e) cifra zecilor cu 3 mai mare decat a unită ților.
6. Scrie cel trai mare număr de:
a) două cifre consecutive;
b) două cifre pare consecutive;
c) două cifre impare consecutive;
d) două cifre distincte;
e) două cifre identice.

7. Așază în ordine crescă toare numerele:


24; 15; 78; 34; 58; 70; 29; 94; 7; 71.

8. Așază în ordine descrescătoare numerele:


9; 91; 99; 49; 95; 72; 34; 24; 88; 75.

9. Pune semnele sau numerele potrivite:


a) 48 39 b) =
76 98 < 76
37 35 > 57

& 10. Scrie toate numerele de forma ab , ştiind că :


a) a + b = 12;
b) n — b = 2.

A l l . Scrie în ordine descrescă toare toate numerele de două ci-


fre distincte care se pot forma cu cifrele: 7; 0; 2; 9.

12. Scrie ca o sumă de zeci și unită ți numerele:


86; 37; 92; 4O; 79; 98.

13. Scrie cate trei numerele consecutive cu:


47; 93; x + 19; a + 9; n — 8.

8
14. Descoperi regula și continuă șirurile cu încă 5 numere:
a) 29; 33; 37;
b) 91; 82; 73;
c) 38; 43; 33; 38;
d) 79; 83; 74; 78;
e) 100; 95; 92; 87.

Numerele naturale de ta 0 la 1 000

Citirea și scrierea numerelor naturale mai mici decâ t 1 000

15. Numă ră in intervalele:


a) 289 -+ 302; c) 420 -+ 407;
b) 702 -+ 693; d) 898 -+ 910.

16. Scrie vecinii numerelor:


900; 559; 200; 401; 899; 600.

17. Numă ră din 20 în 20:


a) de la 680 la 800;
b) de la 310 la 430.

18.Scrie 5 numere de trei cifre ştiind că suma cifrelor fiecăru- ia


este 14.

A19. Determină numă rul care are cifra unită ților 2, cifra zecilor
cu 2 mai mare decă t cifra unită ților și cifra sutelor 6.

A20. Află numerele de forma obc , ştiind că:


o+b+c =22
n+ 16
b c =
‹i+ 13
9
@21. Scrie ră sturnatele numere1or:
468; 347; 582; 949; 375; 808; 123; 444; 642; 501.

&22. Separă într-un tabel numerele pare și impare din șirul:


942; 249; 856; 485: 987; 448; 570; 951.

23.Care numere de trei cifre au cifrele impare, diferite și sunt


mai mici decă t 500?

24. Care numere de forma obc au suma cifrelor 16?

25.Scrie numerele de trei cifre mai mici decâ t 500 cu cifrele pare
ș i diferite.

26. Formează toate numerele de forma abc cu cifrele:


2; 0; 8: 7.

27. Scrie numerele corespunzătoare:

S Z U S Z U S Z U

28.Continuă șirul conform regulii descoperite:


a) 788; 792; 796; ...
b) 210; 220; 231; 243;
c) 500; 490; 479; 467; ...

29.Determină numerele de forma obc care sunt cu 297 mai mari


decă t ră sturnatul să u ș i au cifra unită ților cu 2 mai mică decat
cea a zecilor.
30.Determină numerele de forma abe care sunt c u 2 9 7 mai
mari decăt răsturnatul său și a u cifra unităților cu 2 mai mare
decât cea a zecilor.

31. Se dă numărul x + 798. Scrie 3 numere consecutive cu el.

32. Scrie următoarele numere:


a) cel mal mic și cel mai mare număr de 3 cifre distincte;
b) cel mai mic și cel mai mare număr de 3 cifre pare;
c) cel mai mic și cel mai mare număr de 3 cifre impare;
d) cel mai mic și cel mai mare număr de 3 cifre identice;
e) cel mai mic și cel mai mare număr de 3 cifre pare conse-
cutive;
f) cel mai mic și cel mai mare număr de 3 cifre impare con-
secutive.

33. Căte zeci sunt în numerele: 240: 720; 980; 190; 800; 580.

34.Să se determine toate numerele de forma obc , cu o. b, c cifre


distincte pentru care are loc egalitatea:
abe — cba =
594.

35.ierte toate numerele naturale de 3 cifre care au cifra zeci- lor


cu 3 mai mare decă t cifra unită ților, iar cifra sutelor egală cu suma
dintre cifra zecilor și a unită ților.

36. Să se determine toate numerele de forma abe , ştiind că:


a + b + c = 19.

37.Găseşte regula de formare a următoarelor șiruri de nu- mere


naturale și apoi completează la fiecare încă 3 elemente.
a) 5; 5; 4; 8; 6;: 18; .
b) 2; 4; 1 ; 8; 16; 4; ...
38.Să se determine cel mai mic și cel mai mare nu m ăr natu- ral
de 3 cifre impare corisecutive, ştiind că suma cifrelor sale es- te 21.
Care sunt celelalte numere naturale de 3 cifre ce se pot forma cu
aceste cifre?

39.Determină toate numerele naturale de trei cifre care au cifra


unită ților cu 2 mai mare decă t cifra sutelor, iar cea a zecilor egală
cu suma dintre cifra unită ților ș i cifra sutelor.

40. Mihai, întrebat de prietenul să u la ce numă r e casa lui,


răspunde:
a) este un n um ă r de 3 cifre;
b) cifra unităților este 1, cifra sutelor este cu 5 mare și cifra
zecilor este cu 2 mai mare decât cea a unităților;
c) s u m a cifrelor este 10.
Ce nu m ă r are casa lui Mihai?

Compararea numerelor

41. Compară perechile de numere:


269 și 929 621 și 627;
199; gi24l, 348 ș i 279.
485și458; 365și385;
42. Aș ază în ordine crescă toare numerele:
a) 285; 728; 280; 510; 739; 102; 269: 37.
b) 850: 59: 385; 538; 859; 895; 199: 358.

43. Așază în ordine descrescătoare numerele:


¿L) 285; 548; 194; 230; 988; 159; 979; 419.
b) 75; 736; 763; 673; 347; 485; 548; 743.

44. Găseşte numerele de forma abe cu cifrele consecutive.

22
45. Determină mulțimea cifrelor, care puse in locul literei, fac
adevărate scrierile:
a 5ctI> 565; b)
) 8t7 > 858; b98>798:
7c7 < 758: 332<
695 > i87
33d;
46.Se dă num ă rul „ n + 247”. Scrie 4 numere naturale conse-
cutive cu e1.

47. Scrie toate numerele de trei cifre pare consecutive.

48.Scrie toate numerele de forma szu cu cifre impare conse-


cutive.

49.Așază in ordine crescătoare numerele care se pot forma cu


cifrele 4, 0, 7 scrise o singură dată.

50.Așază în ordine descrescătoare numerele care se pot forma


cu cifrele 9, 0, 3 luate o singură dată.

51.Găseşte patru numere de trei cifre care adunate cu răs-


turnatele lor dau suma:
a) 989; b) 767.

Aproximări la zeci

52. Fixează pe axă numerele: 56; 75; 91; 98; 64.

50 60 70 80 90 100

Un corp de mobilă costă 863 lei. lonel are 870 lei §i Mioara
are 860 lei.
Care dintre ei poate cumpă ra corpul de mobilă ?

13
° 54. Pentru un cadou, Mircea s-a orieritat la două bijuterii: una
care costă 928 lei și alta de 832 lei. E1 are 900 de lei.
Pe care dintre bijuterii o poate cumpăra?

° 55. Aproximează pănă la zece, prin adaos sau lipsă, numerele:


37; 562; 93; 78; 454; 212; 25; 736; 885.

& 56. Scrie şase numere care pot fi aproximate la 990.

Aproximări la sute

57. Fixează pe axă numerele: 380; 459; 820; 890 650; 580; 413.

300 400 500 600 700 800


900

° 58. Aproximează pănă la sute, prin adaos sau prin lipsă, nu-
merele: 175; 848; 349; 429; 781; 295; 517; 623.

° 59. Aproximănd la sute, prin adaos, numărul elevilor care au


plecat in tabă ră la mare, îri vacanța de vară , din Pitești, s-a
anunțat un numă r de 800 de elevi.
Că ți elevi puteau fi?

60.Aproximează pană la zeci și apoi pană la sute, prin lipsă sau


prin adaos, numerele: 485; 728; 632; 375; 193; 668.

61.Un casetofon costă 730 de lei, iar o imprimantă costă 200 lei.
Mioara are 900 de lei. Poate să—și cumpere cele două obiecte?
Că ti lei ii mai trebuie?

62. Un televizor costă 720 de lei și *.in joc costă 780 de lei.
Mircea are 750 de lei.
Ce obiect va putea să -ș i cumpere: uri joc sau un televizor?
63. Completează tabelele:

a) Numărul S Z U b) S Z U Numărul
589 5 0 3
713 9 0 0
907 8 7 5
328 4 8 0

64. Scrie numerele corespunzătoare


a) 300 + 50 + 7 = b) 700 + 20 + 9 =
900 + 8= 300 + 90 + 5 =
600+ 70 600 + 40 + 2 =
l O O + 5 0+ 2 = 900 + 3 =

65. Descompune într-o sumă de sute, zeci și unități numerele:


463; 805; 928; 107; 510; 283; 718; 603; 110; 947.

66. Completează cu cifrele corespunzătoare descompunerile:


a) 5Q3 = 500 + 70 + ; b) 3 = 800 + +1 ;
c) 9 = + 30 + 7; d) 3 = 100 + 0 +

Exereiții și probleme
67. Scrie toate numerele respectând cerințele:
a) mai mari decăt 489 și mai mici decât 502;
b) mai mari sau egale cu 197 și mai mici decăt 210;
c) 418 < x < 423;
d) 977 < x < 982;
e) 798 < 803;
a 234.
g 229 o

1
5
68.Scrie toate numerele care au cifra unităților 8, a zecilor 5 și
cea a sutelor mai mică sau egală cu 5.

69.Scrie numerele pare cuprinse între 200 și 300 care au su-


ma cifrelor 10.

70.Caută toate numerele impare cuprinse intre 800 și 900 care


au suma cifrelor 16.

71. Scrie toate numerele de forma obc , știind că :


b = a + c -- 7.
72.Care sunt numerele de 3 cifre care se pot forma cu cifrele: 0; 8;
5; 7 ș i au, pe ră nd:
a) toate cifrele distincte (diferite);
b) cel puțin două cifre egale;
c) cel puțin două cifre diferite.

73.Continuă firul cu încă 5 numere conform regulii desco-


perite:
99; 110; 121: 132;...

74.Mama îi cumpără lui Gigel o carte cu poveşti. I—odă cere și-i


să-i spună căte pagini are cartea, știind că:
a) este uri număr de trei cifre;
b)prima cifră (a unităților) este cu 4 mai mică decât a treia și
cu 2 mai mică decât a doua;
c) suma cifrelor numărului este 12.
Ce răspuns trebuie să dea Gigel? Să-1 ajutăm!
Teste de evaluare
A. Curriculum: nucleu sau nucleu aprofundat
Capacitatea: Înțelegerea numă rului și a notației acestuia
Subcapacitatea: a) citirea, scrierea și determinarea nume-
relor naturale de la 0 la 1 000;
b) compararea și ordonarea numereior naturale de la 0 la 1
000.

S u bi ec t e:
1. Numără în intervalele cerute:
a) 798 —›810; b) 302 -+ c) 1 000 —›989.
289;
2. Scrie vecinii numerelor: 700; 349; 999; 809; 199; 400; 209;
800.
3.Compară perechile de numere: 348 și 521; 931 §i 699; 573 și
592; 834 și 819; 454 și 454; 725 și 727.
4. Aș ază in ordine crescă toare numerele:
435:985;457;935; 174;429; l38;99.
5. Așază in ordine descrescătoare numerele:
199:233; 228;397; 379; 857;867; 179.

6. Aproximează prin lipsă sau prin adaos până la:


a)zeci; b) sute
numerele: 231; 458; 397; 928; 547; 734.

7. Descompune în sume de sute, zeci și


unități numerele:
80l;925: 730; l78;307; 528.

8. Scrie numărul de forma abe , ştiind


că:2. c=l2;
l.a+b+c=2O;
o+ b +c —— 13.
3.
1
7
Descriptori de performanță

Foarte bine Bine Suficient


• scrie cu ușurință • scrie cu ușurință nu- • scrie cu ușurință
numerele merele naturale de la numerele naturale de
naturale 0 la 1 000, în inter- la 0 la 1 000, în inter-
de la 0 la 1 000, în valele cerute. valele cerute, cu căte-
intervalele cerute; va erori;
• identifică • identifică • identifică vecinii nu-
vecinii vecinii merelor date, cu 2-3
numerelor date; numerelor date; erori;
• compară corect • compară corect pere- • compară perechile de
perechile de nu- chile de numere, folo- numere, folosind sem-
mere, folosind sem- sind semnele „< ”, „>”, nele „<”, „>”, „=”, cu
nele „< ”, „>”, „=”: „=” cu o singură mai multe erori;
eroa-
re;
• ordonează • ordonează crescător • ordonează crescător
cres- sau descrescător nu- sau descrescător nu-
cător sau merele mai mici decât merele mai mici decât
descres- cător 1 000, cu mici ezitări; 1 000, cu mai multe
numerele mai ezitări și modificări;
mici decât 1 000;
• aproximează • aproximează • aproximează la zeci
cu cu sau la sute, prin lipsă
exactitate la exactitate la zeci sau la sau adaos, numerele
zeci sau sute, prin lipsă sau date, cu mai
la sute, prin adaos, numerele date, multe greşeli;
lipsă sau adaos, cu 2-3 erori;
numerele date;
• descompune co- • descompune corect • descompune în sute,
rect în sute, zeci și în sute, zeci și unități zeci și unități cu mai
unități numerele numerele date cu o multe greşeli;
date; singură greşeală;
• află corect valorile • află corect valorile • află corect valoarea
celor trei litere celor trei htere dar nu lui a și b prin scădere;
și scrie corect scrie numărul cerut. nu-1 află pe c și nu
numă- scrie num ă rul cerut.
ru1 cerut.

1
8
B. Curriculum: extins
Capacitatea: înțelegerea numărului și a notației acestuia
Subc apa c ită ți: a) citirea, scrierea și determinarea nume-
relor naturale de la 0 la 1 000;
b) compararea și ordonarea numerelor naturale de la 0 la 1
000.

Subiecte:
1. Scrie toate numerele naturale care puse in locul lui „n” fac
adevărate scrierile:
a) 797 < n 812; b) 508 < n < 520;
c) 156 n < 162; d) 698 n 708.

2. i er te c u litere numerele: 818; 517; 408; 540; 117; 319.

3. Scrie trei numere pare consecutive cu numărul „z + 298”.

4. Gă seşte cifre potrivite pentru a obține propoziții adevă rate:


904 < 9 9 73 = <
846 > 8 9 > =

5. Descoperi toate numerele impare, cuprinse între 400 și 500 a


sumă a cifrelor este 12.

Scrie în ordine crescătoare toate numerele de 3 cifre care se


scrie cu cifrele: 1, 9, 0, 4, luate o singură dată.

. Descompune în sumă de sute, zeci și urrități numerele:


601 ; 452: 280.

19
D es cri ptori d e p e r f o r m a n ț ă

Foar te bine Bine Suficient


• scrie cu ușurință • scrie cu u ș ur i nț ă c u • scrie cu cifre sau li-
cu cifre sau litere, cifre sau litere, nume- tere, numerele de la 0
numerele de 1a 0 la rele de la 0 la 1000, la 1000, respectănd
1 000, respectănd intervalele intervalele indicate, cu
respectănd indicate, cu puține mai multe greşeli;
intervalele indicate; greşeli;
• scrie corect • scrie corect două nu- • scrie corect un sin-
trei mere pare corisecutive gur număr par con-
numere pare cu cel dat; secutiv cu cel dat;
con- secutive cu cel
dat;
• completează co- • completează corect, • completează, cores-
rect, corespunzător corespunzător sem- purizător semnelor
semnelor existente, nelor existerite, toate existente, toate pătră-
toate pătrățelele pătrățelele libere, cu țelele libere, cu mai
libere; mici erori; multe erori;
• descoperi • descoperă 3—4 soluții descoperă 1-2 soluții
toate din cele 5 posibile; din cele 5 posibile;
cele 5 soluții pentru
numerele impare
cerute;
• găseşte toate nu- • găseşte toate nume- • găseşte numerele ce-
merele cerute și le rele cerute și le așază rute și le așază corect
așază corect des- corect descrescător, cu descrescător, cu
crescător; căteva omisiuni; mai
m ul te omisiuni;
• descompune • descompune în sume descompune ix sume
co- de sute, zeci și unități de sute, zeci și unități
rect numerele date. numerele date. numerele date.

20
Cuprins
CUVANT INAINTE...................................................................................................... 5

1. Numere naturale de la 0 la 1 000............................................................................. 7


Numere naturale de la 0 la 100.................................................................................. 7
Numerele naturale de la 0 la 1 000 ............................................................................ 9
Citirea și scrierea numerelor naturale mai mici decât 1 000 ..............................................9
Compararea
numerelor .....................................................................................................12
Aproximări la zeci............................................................................................................13
Aproximări la
sute ............................................................................................................14
ExercițH și
probleme ........................................................................................................15
Teste de evaluare........,.,...................................................................................................17

2. Numere naturale de la 0 hi 1 000


000.................................................................... 21
Ordine și clase ..........................................................................................,..............
21
Numei-e scrise cu patru cifre.............................................................................................21
Numere scrise cu mai multe
cifre..............................................,....................,.................22
Scrierea și numirea numerelor de mai multe cifre................................................... 23
Compararea numerelor ............................................................................................ 24
Compunerea și descompunerea numerelor naturale ................................................ 25
Aproxiniări .............................................................................................................. 26
Teste de evaluare ..................................................................................................... 26

3. Adunarea 5i scăJerea numerelor de la 0 la 10 000...............................,.................


31
Adunarea și scăderea numerelor naturale până la 1 000..........................................
31
Adunarea și scăderea numerelor de la 0 la 10 000 .................................................. 36
Proba adunării și a scăderii ......................................................................................
39
Aflarea termenului necunoscut................................................................................
41
Probleme de adunare și scădere ...............................................................................
42
Adunarea și scăderea cu acelaşi număr ...................................................................
44

4. Înniulțirea numerelor naturale mai mici decât 100............................................... 45


Adunarea repetată de termeni egali .........................................................................
Inmulțirea când unul din factori este 7 ....................................................................
57
Inmulțirea cănd unul din factori este 8 ....................................................................
59
Inmulțirea când unul din factori este 9....................................................................
61
Inmulțirea când unul din factori este 10 ..................................................................
63
Inmulțirea când unul din factori este 0 sau 1 ...........:............................................... 65
Pregătire pentru test................................................................................................. 66
Teste de evaluare ..................................................................................................... 68
Probe de evaluare sumativă ..................................................................................... 72

5. Împărțirea numerelor până la 100.........................................................................


74
Scăderea repetată ..................................................................................................... 74
Operația de impărt,ire ............................................................................................... 74
Împărt,irea — operație inversă înmulțirii ...................................................................
76
Proba înmulțirii și a îinpărtirii .................................................................................
77
Impărt,irea la 2; împărțirea la 3 ................................................................................
79
Impărt,irea la 4; împărt,irea la 5 ...................................................................,............
6. nmulțirea și împărțirea numerelor naturale de la 0 la 1 000............................... 80
94
Impărt,irea la 6; impărt,irea la 7 ................................................................................
Inmulțirea unui număr cu o sumb ............................................................................ 82
94
lmpăiJirea la 8, 9, 10................................................................................................
Inmulțirea cu 10 și 100 ............................................................................................ 84
95
Cazuri speciale de împărt,ire. Împărt,irea la 1 sau cu câtul 1. Împărt,irea lui 0
Înmulțirea
la orice numărunui..........................................................................................................
număr de două cifre cu un număr de o cifră ..................................85
97
Pregătire pentru test................................................................................................. 86
Inmulțirea unui număr de trei cifre cu un număr de o cifră..................................... 98
Teste de evaluare ..................................................................................................... 90
lnmulțirea cu mai mulți factori ................................................................................
99
Inmulțirea numerelor Exerciții și probleme........................................................... 100
Probă de evaluare ..................................................................................................
101
Impărt,irea unei sume sau a unei diferențe la un număr de o cifră ......................... 102
Impărt,irea la 10 și la 100 .......................................................................................
103
Impărt,iri cu restul diferit de zero ...........................................................................
103
Împărtirea unui număr format numai din sute la un număr de o cifră*.................. 108
- ’. . . . . . •
Imparțirea unui numar format din sute și zeci la un numar de o cifra .................. 109
_ . . . . . . . ..
Imparțirea unui numar format din sute și unități la un numar de o cifra .............. 111
Împ“art,irea unui număr format din sute, zeci și unita”ți la un număr de o cifră*..... 112
- ..•
Imparțirea — exercițH ............................................................................................
113
Înmulțirea și împărțirea* .... ... .............. . .. .. ........... .................... ............ .. . ...
114
Proba înmulțirii și a împărt,irii‘.............................................................................. 114
Aflarea factorului și a termenului necunoscut*...................................................... 115
-InmulțHea cu acelaşi numar -Imparțirea la acelaşi. numar•.....................................
116
Probleme care pot fi rezolvate prin metoda figurativă* ......................................... 117
Compararea unor numere reprezentate prin expresii numerice*............................ 118
Compunere de probleme ............... ...................................................................... 119
Exerciții si probleme recapitulative ......................................................................
7. Elemente
120 intuitive de geometrie ................... ..
Punctul.
Să gândimDreapta. Segmentul de dreaptă................_......p.. .
mai mult!.............................................................................................. 121
Compararea lungimiloi segmentelor de dreaptă....................
Teste de evaluare ......................................................................._. ........._...._....
Linia
122 frântă și linia curbă.............................................................._..._. .
Pozițiile relative a două drepte .................................................................... ..
131
Poligoane ............................................................................................................... 132
Patrulatere .............................................................................................................. 133
Dreptunghiul..........................................................................................................133
Pătratul................................................................................................................... 134
Triunghiul .............................................................................................................. 134
Simetria figurilor geometrice’ ............................................................................... 135
Probleme recapitulative ......................................................................................... 136
Teste de evaluare ................................................................................................... 138

8. Măsurarea mărimilor............................................................................................ 142


Unități de măsurat lungimea. Metrul. Submultiplii metiului................................. 142
Multiplii metrului .................................................................................................. 143
Multiplii și submultiplii litrului .............................................................................
143
Submultiplii kilogramului...................................................................................... 144
Multiplii kilogramului ...........................................................................................
145
Intervale de timp mai mici decât o zi..................................................................... 146
181
Intervale de timp mai mari decât o zi ....................................................................
146
Probleme recapitulative ......................................................................................... 147
Teste de evaluare ................................................................................................... 148

9. Recapitulare luată................................................................................................
J52
Compuneri de probleme ........................................................................................ 162
Să gândim mai mult!.............................................................................................. 163
Subiecte posibile penEu evaluarea finală ..............................................................
165

10. Jocuri și probleme distractive.............................................................................


169

Rîispuns*ri și indic.on’i.............................................................................................. /75


Lucrare ovizotă de Ministerul Educoției, Cercetării, Tineretului și Sportului
cu nr. 79435

Culegerea de matematică pentru clasa a III-a continuă colecția


„Didactica Nova” și se constituie într-un ghid eficace pentru însușirea
cunoștințelor și deprinderilor matematice, exersarea și aprofundarea

Conține exerciții și probleme diverse, gradate ca dificultate,


pentru fiecare lecție în ordinea existentă, în noile manuale alternative
intrate în vigoare.

S-ar putea să vă placă și