Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

CLASA: a VII-a B
DISCIPLINA: Limba şi literatura română
PROFESOR: Stan Elisabeta-Mihaela
ŞCOALA Gimnazială „Constantin Parfene”, Vaslui
DOMENIUL ∕ DOMENII: Comunicare şi lectură
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : Graniţe între lumi
TIPUL LECŢIEI: însuşire de noi cunoştinţe
CATEGORIA LECŢIEI: formare de deprinderi şi abilităţi
SUBIECTUL LECŢIEI: Elemente de mitologie românească: Baba Dochia şi tradiţia
mărţişorului
METODE DE PREDARE- ÎNVĂŢARE: exerciţiul, explicaţia, conversaţia, observaţia,
problematizarea;
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Limba şi literatura română – Manual pentru clasa a VII-a,
ed. Art Klett, Bucureşti, 2019, autori:Florentina Sâmihăian,Sofia Dobra, Monica Halaszi, Anca
Davidoiu-Roman, Horia Corcheş; fişe de lucru, flipchart, tabla, caietul ,laptop,videoproiector.
FORME DE ACTIVITATE: frontal, individual, pe grupe
COMPETENŢE GENERALE:
1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare,prin receptarea şi
producerea textului oral
2. Receptarea textului scris de diverse tipuri
4. Utilizarea corectă, adecvata şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale şi scrise
5. Exprimarea identităţii lingvistice şi culturale proprii în context naţional şi internaţional
COMPETENŢE SPECIFICE:
1.1.Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare prin receptarea şi
producerea textului oral.
2.1. Recunoaşterea modurilor in care sunt organizate informaţiile din texte literare şi nonliterare,
continuie, discontinuie si multimodale.
3.4. Evaluarea comportamentelor şi atitudinilor eficiente sau adecvate de redactare aplicând în
activităţile curente de redactare strategiile învăţate .
4.5. Dezvoltarea gândirii logice şi analogice, prin valorificarea competenţei lingvistice, în
procesul de învăţare pe tot parcursul vieţii.
5.1 Compararea unor tradiţii româneşti cu tradiţii din alte culturi.
5.2 Compararea unor elemente privitoare la cultura proprie şi la cultura altor popoare.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:
O1: să definească termenul de mitologie;
O2: să definească tradiţiile∕ obiceiurile comunităţii din care fac parte;
O3: să compare anumite tradiţii româneşti cu tradiţii din alte culturi;
O4: să inţeleagă importanţa păstrării tradiţiilor şi transmiterea lor în generaţiile viitoare;
O5: să argumenteze,oral sau in scris, propriile opinii asupra unui text literar si/sau a unui
fapt de mitologie.

DURATA: 50 min.
BIBLIOGRAFIE
Consiliul Naţional pentru Curriculum, Programa şcolară pentru limba şi literatura
română, Clasa a VII-a, Bucureşti 2017
Goia, Vistian, Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu,
Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002.
Limba şi literatura română – Limba şi literatura română – Manual pentru clasa a
VII-a, ed. Art Klett, Bucureşti, 2019, autori:Florentina Sâmihăian,Sofia Dobra,
Monica Halaszi, Anca Davidoiu-Roman, Horia Corcheş
Metodica predării limbii şi literaturii române, Editura Corint, Bucureşti, 2010.
SCENARIU DIDACTIC
Secvenţele Detalieri de conţinut Metode şi Evaluare
lecţiei/ Timpul Ob. Activitatea procedee/
alocat propunătorului Activitatea elevilor Forme de
organizare
1. Moment Salută elevii şi notează în Răspund salutului şi îşi Conversaţia
organizatoric catalog elevii absenţi. pregătesc materialele Activitate
2’ Organizează clasa şi necesare orei de limba şi frontală
asigură climatul necesar literatura română.
bunei desfăşurări a
activităţii propuse.
2. Captarea O1 Profesorul îi roagă pe elevi Urmăresc cu atenţie Conversaţia Observarea
atenţiei să resolve prima fişa de instructiunile cadrul Activitate sistematică a
6’ lucru, care constă în didactic şi rezolvă frontală elevilor
rezolvarea unui rebus , pe rebusul, care va fi
coloana căruia vor completat si la tablă.
descoperi titlul lecţiei ce
urmează a fi realizată.
După rezolvarea rebusului, Oferă diferite răspunsuri
profesorul le cere elevilor care sunt notate pe o foaie
să spună ce cred că de flipchart.
înseamnă cuvântul
mitologie şi va nota la tablă Notează in caiete.
explicaţia cuvântului.
( ANEXA1)
3. Enunţarea Profesorul face cunoscut Notează în caiete titlul Conversaţia
lecţiei noi şi a elevilor faptul că urmează o lecţiei. Activitatea
obiectivelor lecţie de însuşire de noi frontală
operaţionale cunoştinţe privind
2’ elementele de mitologie
românească.
Se va scrie pe tablă titlul
lecţiei- Elemente de
mitologie românească:
Baba-Dochia şi tradiţia
marţisoruui-, iar profesorul
va enumera obiectevele
lecţiei.
4. O1 Reactualizarea Completează treptat Rebus Observarea
Reactualizarea cunoştinţelor se va realiza rebusul propus de cadrul literar sistematică a
cunoştinţelor atât pe parcursul lecţiei, cât didactic, actualizând Activitate elevilor
învăţate şi prin completarea unui cunoştinţele despre acestul frontală şi Aprecierea
anterior rebusului ( Anexa 1). vizat. individuală răspunsurilor
10’
5. Dirijarea Pentru început profesorul Elevii isi vor verifica Activitate Observarea
învăţării O2 invită elevii să spună cum ipotezele lor în DEX. frontală sistematică a
20’ s-a format cuvântul Mărţişor ˂ marţ + sufixul elevilor
marţisor. Apoi poartă o işor, unde marţ este Aprecierea
discuţie despre obiceiul de numele popular a lui răspunsurilor
a oferi mărţişoare şi despre martie, atreia lună a
semnificaţiile sale posibile. anului.
Profesorul explică elevilor Asculta cu atenţie
faptul ca în vechime, pe informaţiile noi.
data de 1 martie, marţişorul
se dăruia inainte de
rasaritul soarelui, copiilor şi .
tinerilor - fete si băieţi
deopotrivă. Şnurul de
O2 marţişor , alcătuit din două
fire de lână răsucite,
colorate în alb şi roşu, sau
în alb şi negru, reprezintă Exerciţiul
unitatea contrariilor: vara- Conversaţia
iarna, căldură-frig, Activitate
fertilitate-sterilitate, frontală
lumina-întuneric. Observarea
sistematică a
Profesorul îi roagă pe elevi Elevii sunt atenţi şi Conversaţia elevilor
O4 să vizualizeze un filmuleţ raspund întrebărilor. Activitate Aprecierea
despre legenda mărţşorului, frontală răspunsurilor
în urma căreia se vor purta
discuţii.
Profesorul solicita elevilor
să deschidă manualele la
pagina 130, unde vor citi
textul „ Zile şi mituri”
extras şi adaptat din
lucrarea Calendarul
ţăranului român, de Ion
Ghinoiu. Apoi sunt
solicitaţi să raspundă
întrebărilor:
●Cine primea mărţişoare, la Elevii sunt atenţi şi Exerciţiul Observarea
începutul secolului al XX- raspund întrebărilor Conversaţia sistematică a
lea? Activitate elevilor
●Când era oferit acest frontală Aprecierea
cadou? răspunsurilor
●Câtă vreme era purtat
marţişorul?
●Ce rol avea acest obiect? Exerciţiul Observarea
●Ce simbolizeaza culorile Conversaţia sistematică a
şnurului? Activitate elevilor
●Care este legătura dintre frontală Aprecierea
mărţişor si Baba-Dochia? răspunsurilor
●Cu cine se aseamănă
Baba-Dochia?

6. Obţinerea O3 Profesorul le cere elevilor Elevii primesc fişa de Activitate Aprecierea


performanţei şi să se impart în echipe şi să lucru şi încep să resolve pe echipe răspunsurilor
asigurarea O5 resolve fişa de lucru. cerinţele. Observarea
feedback-ului ( Anexa 2) sistematică a
7’ elevilor
7. Asigurarea Profesorul le spune elevilor Elevii îşi notează tema Conversaţia Aprecierea
retenţiei şi a că vor avea de realizat un dată pentru următoarea oră Activitate răspunsurilor
transferului portofoliu in care să scrie o de limba şi literatura frontală
3’ scurtă prezentare despre română.
tradiţia mărţisorului din alta Răspund salutului.
cultură.
Profesorul formulează
concluzii referitoare la
desfăşurarea lecţiei şi face
aprecieri despre modul în
care elevii au participat la
lecţie. Elevii care au
participat activ la oră sunt
notaţi în catalog, iar ceilalţi
elevii sunt încurajaţi să
participe mai activ data
viitoare.

S-ar putea să vă placă și