Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

DATA: 12.11.2018
CLASA: a VIII-a C
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Colegiul Național „Octavian Goga”, Sibiu
PROFESOR: Pușcaș Ana-Paula
OBIECTUL: LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: 2. Genul Epic. Povestirea științifico-fantastică
SUBIECTUL: Planeta celor doi sori, de Horia Aramă - lectura aprofundată
TIPUL LECȚIEI: mixtă

Competenţ e generale
 Utilizarea corectă ş i adecvată a limbii române în receptarea ş i în producerea mesajelor, în diferite situaţ ii de comunicare;
 Argumentarea în scris sau oral a propriilor opinii asupra unui text literar sau nonliterar.

Valori şi atitudini


 Stimularea gândirii autonome, reflexive ş i critice prin lectura textelor;
 Cultivarea sensibilităţ ii prin receptarea operei literare.

Competenţ e specifice şi conţ inuturi:


2.4. Folosirea unor modalităţ i diverse de înţ elegere ş i de interpretare a textelor literare studiate;

2.2. Utilizarea într-un mesaj oral a categoriilor lexicale diferite;

3.1. Înţ elegerea unui text literar sau nonliterar, pornind de la cerinţ e date;

3.3. Identificarea valorilor etice si culturale într-un text, prin exprimarea impresiilor ș i preferinț elor;
3.4. Susţ inerea argumentată a unui punct de vedere într-o discuţ ie.

Obiective operaţ ionale


La finalul lecţ iei, elevii vor fi capabili:

a) în plan COGNITIV
 să recunoască mărcile narativităț ii din textele date;
 să identifice părţ ile componente ale povestirii: întâmplarea narată, etapele naraţ iunii
 să definească literatura ş tiinţ ifico-fantastică, temele ş i personajele specifice.
 să creeze prezentarea diurnă ș i cea nocturnă utilizând procedee artistice din text;
b) în plan AFECTIV
 vor dovedi interes ş i motivaţ ie intrinsecă pentru lectură;

 vor lua atitudine faț ă de încălcarea normelor de exprimare orală ș i scrisă.
c) în plan DE ANALIZĂ
 să

Resurse:

A. Bibiografice:
 Curriculum Aria „Limbă ş i comunicare”, „Limba ş i literatura română”, pp. 18-22; 

 Sofia Dobra, Florentina Sâmihaian, Alexandru Criş an, „Limba română – Manual pentru clasa a VIII-a”, Bucureş ti, Editura „Humanitas”, 2008
pp. 56-67.
 Horia Aramă - „Planeta celor doi sori”, Bucureş ti, Editura „Cartea Românească”, 1983; 

 Florin Manolescu - „ Literatura SF”, Bucureş ti, Editura „Univers”, 1980 p. 280; 


B. Metodologice:
Metode şi procedee: ice breaking, Turul galeriei, conversaţ ia euristică, explicaţ ia, exerciţ iul, învăţ area prin descoperire, problematizarea, metoda
cadranelor.
Mijloace de învăţ ământ: manualul, fiş e de lucru, tabla.
Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe. 


C. Umane: capacităţile intelectuale/ receptive ale elevilor, cunoașterea conținutului povestirii Planeta celor doi sori, de Horia Aramă, cunoașterea
momentelor subiectului, precum și a principalelor noțiuni de naratologie (tiprui de narrator, tipuri de narațiune, perspectivă narativă).
D. Temporale:
Durata lecției: 50 de minute

SCENARIUL DIDACTIC

Nr. Secvențele Timp Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode și Mijloace Forme de Evaluare
crt. didactice procedee de organizare
învățământ
1. Momentul 2 Profesorul face prezența, Elevul de serviciu Conversația Frontală Observarea
organizatoric min asigură un climat adecvat numește absenții. Elevii sistematică
desfășurării lecției și se pregătesc pentru lecție a elevilor
pregătește cele necesare cu materialele necesare
(carte, caiet etc.).
2. Verificarea 5 Profesorul începe corectarea Elevii răspund și verifică Conversația Manualul Frontală Observarea
temei min temei prin întrebări adresate tema, corectând sistematică
elevilor cu privire la eventualele greșeli. a elevilor
rezolvarea temei.
3. Captarea 1 Profesorul le cere elevilor să Elevii ascultă cu atenție Conversația Frontală Observarea
atenției min deschidă caietele și să noteze și scriu titlul lecției în sistematică
titlul lecției. caiete. a elevilor
4. Enunțarea 1 Profesorul prezintă Elevii ascultă cu atenție. Conversația Frontală Observarea
temei și a min obiectivele temei în termeni sistematică
obiectivelor accesibili. Lecția se va baza a elevilor
pe aprofundarea lecturii prin
discuții și exerciții despre
universul S.F., logica acțiunii,
narator, personaje, cele două
fețe ale planetei Ahra.
5. Actualizarea 3 Profesorul pune întrebări Elevii definesc literatura Conversația Frontală Observarea
informațiilor min referitoare la lecția anterioară S.F. sistematică
ancoră și le cere elevilor să a elevilor
definească literatura S.F.
6. Dirijarea 30 Pornind de la trăsăturile Elevii rezolvă fișa de Conversația Fișe de Individuală Observarea
învățării min literaturii S.F., profesorul le lucru. Problematizarea lucru sistematică
va împărți fișe de lucru Explicația a elevilor
individuale elevilor cu itemi
de completare a spațiilor
lacunare, în care li se cere să
compare literatura S.F. cu
basmul.

Profesorul ascultă Elevii citesc răspunsurile


răspunsurile elevilor, și fac eventuale
adăugând informații completări.
suplimentare unde este
necesar.

Profesorul le cere elevilor să Elevii participă în mod Manualul Invidiuală


deschidă cărțile, urmând să activ la rezolvarea
rezolve împreună, oral și în exercițiilor, notând unele
scris, ex. 6 și 7 de la pag. 63, răspunsuri în caiete.
ex. 1 și 3 de la pag. 64, ex. 1,
2, 3, 4 de la pag. 64, ex. 1 de
la pag. 65 și ex. 2 de la pag.
67.

Plecând de la ex. 2 de la pag. Elevii se pregătesc pentru Conversația Fișe de Pe grupe


67 și de la răspunsurile a lucra pe grupe și pentru lucru
elevilor, profesorul împarte a rezolva fișele de lucru.
fișe de lucru elevilor.
Profesorul îi împarte în 4
grupe și le dă lămuriri
referitoare la ce au de făcut.
Elevii vor primii următoarele Elevii sunt încurajați, Dezbaterea
sarcini: Grupa 1 – va avea de prin această tehnică, să-și Problematizarea
descoperit și prezentat exprime opiniile
trăsăturile spațiului și referitoare la soluții date
timpului diurn; Grupa 2 – va de colegii lor problemei
avea de descoperit și date.
prezentat trăsăturile spațiului
și timpului nocturn; Grupa 3 Elevii notează propriile
– va avea de notat aspectul observații.
diurn al populației ahriene;
Grupa 4 – va avea de notat
aspectul nocturn al populației
ahriene.

Rezultatele muncii vor fi Elevii intervin cu Conversația


citite cu voce tare de către un completări unde
elev al fiecărei grupe. consideră necesar, fac
Membrii celorlalte grupe vor aprecieri verbale.
nota pe fișele de lucru
comentariile lor și intervin cu
completări unde consideră
necesar.

7. Asigurarea 5 În urma celor expuse, Pe baza conversației Conversația Frontal Observarea


retenției și a min profesorul adresează întrebări frontale, elevii oferă Explicația sistematică
transferului având rolul de verificare a răspunsuri la întrebările a elevilor
înțelegerii și însușirii profesorului, având
informațiilor discutate pe ocazia de a dovedi
parcursul lecției. însușirea cunoștințelor.
8. Evaluarea 2 Profesorul face apreciezi Elevii participă activ atât Autoevaluarea Individual Observarea
formativă și min privind atât activitatea în la evaluarea lecției, cât și curentă sistematică
asigurarea ansamblu, cât și activitatea la propria evaluare. Aprecierea a elevilor
feedback- individuală a elevilor. verbală
ului. Profesorul menționează care
este tema pentru acasă.