Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect didactic -L6

Clasa: a V-a B
Școala: Gimnazială „Mihai Eminescu”, sat Laza
Cadru didactic: Mihăilă Alina-Laura
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina de învățământ: Limba și literatura română
Unitatea de învățare: Unitatea I: Despre mine. Selfie
Subiectul lecției: Noi pagini- alte idei: Hronicul și cântecul vârstelor.
Tipul lecției: Consolidare și sistematizare a informațiilor.
Strategii didactice: a) Metode și procedee: conversația, exercițiul, lucru cu textul.
b) Forme de organizare a activității elevilor: activitatea frontală.
c) Resurse: -capacitățile normale de lucru ale elevilor, cunoștințele lor anterioare.
-spațiu de lucru: sala de clasă.
d) Mijloace de învățare: manualul, caietele elevilor, tabla.
e) Metode evaluare: verificarea răspunsurilor elevilor se va face pe parcursul întregii lecții.

Managementul timpului: 50 de minute.

1
Competențe generale:
1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare, prin receptarea şi producerea textului oral.
2. Receptarea textului scris de diverse tipuri
3. Redactarea textului scris de diverse tipuri.
4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise.

Competențe specifice:
1.1. Identificarea temei, a unor informaţii esenţiale şi de detaliu, a intenţiilor de comunicare explicite şi/sau a comportamentelor care
exprimă emoţii din texte narative, monologate sau dialogite.
1.2. Prezentarea orală, pe baza unor repere date de profesor, a unor informaţii şi a unor idei, exprimând opinii, emoţii şi sentimente
prin participarea la discuţii pe teme familiare, de interes sau pornind de la textele ascultate/citite.
1.3. Identificarea unor elemente paraverbale şi nonverbale, în funcţie de situaţia de comunicare.
2.1. Identificarea informaţiilor importante din texte literare și nonliterare, continue, discontinue şi multimodale.
2.2. Identificarea temei și a ideilor principale și secundare din texte diverse.
2.4. Manifestarea interesului și focalizarea atenţiei în timpul lecturii unor texte pe teme familiar.
3.1. Redactarea unui text scurt pe teme familiare, având în vedere etapele procesului de scriere și structurile specifice, pentru a
comunica idei și informaţii sau pentru a relata experiențe trăite sau imaginate.
3.3. Analizarea constantă a propriului scris/a unor texte diverse din punctul de vedere al corectitudinii, al lizibilităţii, al coerenţei şi al
clarităţii.
4.2. Aplicarea achiziţiilor lexicale şi semantice de bază, în procesul de înţelegere şi de exprimare corectă a intenţiilor communicative.
4.3. Monitorizarea propriei pronunţii şi scrieri şi a pronunţiei şi scrierii celorlalţi, valorificând achiziţiile fonetice de bază.

2
Obiective operaționale. La sfârșitul orei, elevii vor ști să:
- Identifice timpul, spațiul, personajele și alte elemente de acțiune într-un text dat;
- Selecteze răspunsul corect pentru o idee stabilită;
- Delimiteze textul în fragmente;
- Precizeze cuvinte-cheie pentru fragmentele delimitate;
- Formuleze idei principale;
- Realizarea conexiunii între text și realitate.
Desfășurarea lecției:
Etapele lecției Ativitatea profesorului Activitatea elevului Resurse Mod de
organizare/Evalua
re
Moment organizatoric Profesorul notează elevii absenți, Elevii își pregătesc materialele
1 minut asigură ordinea și pregătește pentru ora de limba și literatura
materialele necesare pentru lecție. română.
Verificarea temei Profesorul anunță verificare temei și Elevii ridică mâna și citesc pe Caietele Frontal.
7 minute numește 4-5 elevi pentru prezentarea rând tema, fiind numiți de elevilor. Aprecieri verbale.
acesteia. profesor.
Anunțarea subiectului și Profesorul anunță subiectul lecției, Elevii notează pe caiete Tablă, Frontal,
obiectivelor lecției notează pe tablă data, titlul lecției și titlurile de pe tablă. caietele individual.
2 minute menționează obiectivele ce vor fi elevilor. Aprecieri verbale.
urmărite pe parcusul lecției.
Dirijarea invățării Profesorul propune realizarea lecturii Elevii ridică mâna pentru a citi Manual,
38 minute textului Hronicul și cântecul textul. tabla,
vârstelor. caietele
Profesorul îndrumă elevii spre elevilor.
precizarea cuvintelor necunoscute, Elevii precizează cuvintele
apoi le notează sub forma unei necunoscute, apoi le notează
rubrici numită Dicționar. pe caiete în ordinea transmisă
de profesor.

3
Profesorul indică concentrarea Elevii se concentrează asupra
asupra discutării textului: exercițiilor indicate de către
- unde, când se petrece acțiunea din profesor, apoi răspund fiind
text; numiți.
- numele personajelor din text;
- selectarea răspunsurilor corecte
pentru diverse afirmații;
- delimitarea în fragmente a textului,
pe grupe;
- exprimarea ideilor sau a opiniilor
cu privire la teme date;

Asigurarea retenției și a Profesorul le transmite elevilor tema Elevii notează pe caiete tema Manual, Frontal.
transferului pentru acasă: exercițiile 12, 13 de la pentru acasă. caietele
2 minute pagina 21. elevilor.

S-ar putea să vă placă și