Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI


DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC
SPECIALIZAREA: NIVELUL II (APROFUNDARE)

Fişă de înscriere anuală

Subsemnatul, ……………………………………………………………………., student în anul II


la studii universitare de masterat, forma de învăţământ cu frecvenţă, specializarea
……………………………………………………………………………. din cadrul Facultății de
......................………………………………………….…….., având următoarele date de identificare: fiul
(fiica) lui ………………………………. și al (a) lui …………………….…….…………… cu CNP
……………….………., având telefon nr. ………….…………., și e-mail: …………….…………. doresc
să mă înscriu la disciplinele corespunzătoare Nivelului II (aprofundare) în cadrul Departamentului pentru
Pregătirea Personalului Didactic, în anul II de studii, anul universitar 2020-2021:

Nr ore
Număr Felul
Denumirea disciplinei Sem. săptămână
credite verificării
curs Sem.
Didactica domeniului și dezvoltări în didactica specializării (învățământ
5 1 2 1 E
liceal, postliceal)
Discipline opționale*
Educație Managementul Strategii de dezvoltare Coaching
5 1 1 2 E
interculturală organizației școlare metacognitivă educațional

Practică pedagogică (în învățământul liceal, postliceal și universitar) 5 2 3 C

Examen de absolvire: nivelul II 5 E


Ierarhizarea disciplinelor opționale se face în ordinea preferințelor notându-le cu 1, 2, 3 și 4
Iau la cunoştinţă următoarele:

• Înscrierea la o disciplină înseamnă îndeplinirea cerinţelor precizate în fișa disciplinei.


• Prezenta este anexă la Contractul de studii încheiat.
• Studenții au obligația să respecte toate prevederile din Contractul de școlarizare încheiat.

Data,

DIRECTOR D.P.P.D., Secretar D.P.P.D., Semnătura studentului,


Prof. univ. dr. Marius Ciprian Ceobanu