Sunteți pe pagina 1din 36

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

Lector univ. dr. Nadia Mirela Florea Lector univ. dr. Adela Mihaela Ţăranu

CAIET
DE
PRACTICĂ PEDAGOGICĂ

2008
CUPRINS

A. FUNDAMENTELE ACTIVITĂŢII DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ


1. Baza normativ-legislativă a pregătirii pentru profesia didactică
2. Obiectivele practicii pedagogice
3. Conţinutul şi secvenţele practicii pedagogice
4. Planificarea activităţilor de practică pedagogică: orarul săptămânal al profesorului mentor şi planificarea lecţiilor de probă şi a lecţiei
finale

B. DOCUMENTELE PORTOFOLIULUI DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL


PREUNIVERSITAR OBLIGATORIU (1)
1. Fişa de asistenţă
2. Grilă de observare a lecţiei
3. Planificare calendaristică
4. Proiectul unităţii de învăţare
5. Proiect de lecţie
6. Raport asupra practicii pedagogice desfăşurate în semestrul 5 (anul III, sem.1) - o copie se depune la facultate / centrul territorial
ID -

C. DOCUMENTELE PORTOFOLIULUI DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL


PREUNIVERSITAR OBLIGATORIU (2):

1. Ghid în alegerea metodologiei de predare


2. Proiect de lecţie
3. Fişă de evaluare a lecţiei
4. Proiect didactic pentru activităţi educative (Proiect didactic pentru activitate extraşcolară; Proiect didactic pentru ora de dirigenţie)
5. Fişă de caracterizare psihopedagogică

2
6. Raport asupra practicii pedagogice desfăşurate în semestrul 6 (anul III, sem.2) - o copie se depune la facultate / centrul
territorial ID -

A. FUNDAMENTELE ACTIVITĂŢII DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ

1. BAZA NORMATIV-LEGISLATIVĂ A PREGĂTIRII PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ

Certificatul de absolvire a Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic acordă dreptul de exercitare a profesiei didactice în
învăţământul secundar, postliceal şi superior, potrivit legii.
Legea învăţământului nr.84/1995
Art. 68. - (1) Studenţii si absolvenţii care optează pentru profesiunea didactica sunt obligaţi să participe la activităţile Departamentului pentru
Pregătirea Personalului Didactic.
(2) Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic funcţionează în instituţiile de învăţământ superior, pe bază de regulament, şi are
planuri de învăţământ distincte, care cuprind discipline de pregătire teoretică si practică în domeniile pedagogiei, psihologiei, logicii, sociologiei
si metodicii de specialitate.
(3) Pregătirea studenţilor prevăzută la alin. (1) şi (2) se realizează în regimul activităţilor didactice opţionale. Planurile de învăţământ ale
departamentului sunt integrate în planurile de învăţământ ale facultăţilor de profil.
(4) Absolvenţilor Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic li se eliberează certificate de absolvire, pe baza cărora sunt abilitaţi să
funcţioneze în calitate de cadre didactice.

3
Potrivit art.2, alin.2 al Ordinului MECT nr. 4316, publicat in Monitorul Oficial al României – Partea I, anul 176 nr. 520/10 iulie 2008,
privind aprobarea Programului de studii psihopedagogice în vederea certificării pentru profesia didactică prin Departamentul pentru
Pregătirea Personalului Didactic, certificarea pentru profesia didactică se obţine la două niveluri, respectiv:
a) Nivelul I (iniţial): acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul preuniversitar obligatoriu,
cu condiţia acumulării unui minimum de 30 de credite transferabile din programul de studii psihopedagogice;

b) Nivelul II (de aprofundare): acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul liceal,
postliceal şi universitar, cu satisfacerea a două condiţii:
• acumularea unui minimum de 60 de credite transferabile din programul de studii psihopedagogice;
• absolvirea unui program de master în domeniul diplomei de licenţă.

În art.9. din acelaşi ordin se precizează:


(1) Absolvenţii studiilor universitare (de licenţă, masterat sau doctorat) care au obţinut Certificatul de absolvire a DPPD, Nivelul I, pot ocupa
posturi didactice în învăţământul preuniversitar obligatoriu constituite din discipline şi activităţi didactice corespunzătoare domeniului studiilor
de licenţă absolvite .

(2) Absolvenţii studiilor universitare care au obţinut Certificatul de absolvire a DPPD, Nivelul II, pot ocupa posturi didactice în învăţământul
liceal, postliceal şi superior constituite din discipline şi activităţi corespunzătoare domeniului studiilor de licenţă absolvit.

(3) Corespondenţa dintre domeniile studiilor universitare absolvite şi disciplinele care pot fi predate în învăţământul preuniversitar se stabileşte
potrivit Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs, pentru încadrarea
personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobat anual, prin ordin al ministrului educaţiei.

(4) Corespondenţa dintre domeniile studiilor universitare de licenţă, masterat sau doctorat absolvite şi disciplinele care pot fi predate în
învăţământul superior se stabileşte de către senat, prin regulamentele interne privind ocuparea posturilor didactice.

Programul de studii psihopedagogice oferit de DPPD este conceput şi aplicat în sistemul creditelor de studiu transferabile. Obţinerea creditelor
necesare celor două niveluri de certificare pentru profesia didactică se conformează principiilor de transfer, recunoaştere şi acumulare a
creditelor de studiu.

4
Extras din Anexa 2 la OM. Nr. 4316 din data 03.06./2008

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
pentru programul de studii psihopedagogice de 30 de credite pentru Nivelul I (iniţial) de certificare pentru profesia didactică
-monospecializare -
începând cu anul universitar 2008/2009*

Forme de Evaluare semestru


Număr de
Perioada de studiu a ore pe
Total ore
disciplinei săptămână
*

Credite
Nr. crt.

Discipline de învăţământ

săptămâni
Semestrul

Număr de
Anul
C A C A Total

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Practică pedagogică în învăţământul
7 III 5 14 - 3 - 42 42 C 3
preuniversitar obligatoriu (1)
Practică pedagogică în învăţământul
8 III 6 12 - 3 - 36 36 C 2
preuniversitar obligatoriu (2)
*Precizări:
1. Numărul de săptămâni şi, respectiv, numărul de ore pentru practica pedagogică rezultă din faptul că, potrivit standardelor actuale, ultimul
semestru al studiilor universitare este de 10-12 săptămâni.
2. Perioada de 2 săptămâni prevăzută pentru examenul de absolvire este alocată pentru finalizarea portofoliului didactic.
3. Se aplică şi în cazul studiilor universitare de licenţă cu durata de 4/5/6 ani.
4. Studenţii care predau într-una din specialităţile pentru care se pregătesc nu au obligaţia de a asista la alte lecţii. Pentru confirmarea
acestei activităţi, studentul prezintă adeverinţă eliberată de şcoală. Pentru evaluarea practicii pedagogice (2) şi studenţii aflaţi în această
situaţie vor susţine două lecţii de probă şi o lecţie finală, asistate de mentorul de practică pedagogică (şef de catedră, directorul şcolii).

5
5. Coordonarea şi evaluarea practicii pedagogice, îndrumarea şi coordonarea efectivă a practicii pedagogice este asigurată:
a) de personalul didactic al D.P.P.D. inclusiv titularii cursurilor de Didactica specialităţii;
b) de către profesorii-mentori din unităţile de învăţământ în care se desfăşoară practica, care acţionează ca agenţi şi garanţi ai
efectuării şi calităţii practicii pedagogice. Profesorul-mentor apreciază două lecţii de probă şi o lecţie finală prin note, pe care le
consemnează în fişele de evaluare (un model posibil este în caietul de practică pedagogică). Studenţii depun fişele semnate de
profesorul-mentor la facultate, respectiv la Centrele teritoriale. Centrele ID comunică la facultăţi aceste rezultate odată cu
rezultatele de la celelalte discipline.
6. Colocviul de practică pedagogică se susţine în ultima săptămână de activitate didactică, în sistemul evaluării asistate de calculator, prin
Platforma Blackboard. Subiectele de evaluare vizează verificarea competenţelor enunţate în programa activităţii de practică pedagogică
corespunzătoare fiecărui semestru şi dobândite în urma completării, prin efort personal, a caietului de practică pedagogică.
Nota finală a activităţii de practică pedagogică va ţine seama de aprecierea transmisă de profesorul mentor în Raportul asupra practicii
pedagogice şi depus de studentul practicant la sfârşitul fiecărui semestru.

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
pentru programul de studii psihopedagogice de 30 de credite pentru Nivelul I (iniţial) de certificare pentru profesia didactică
-dublă specializare-
Valabil începând cu anul universitar 2008-2009*
Perioada de Număr de
studiu a ore pe Total ore

Număr de crediteee
disciplinei săptămână

săptămâniNumăr de

Evalu are
Nr. crt.

Discipline de învăţământ

Semestrul
Anul
C A C A Total

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Practică pedagogică( în învăţământul preuniversitar
8 III 5 14 - 3 - 42 42 C 3
obligatoriu ) - Specializarea A
Practică pedagogică( în învăţământul preuniversitar
9 III 6 12 - 3 - 36 36 C 2
obligatoriu ) - Specializarea B
*Precizări:

6
1. Precizările de la Anexa 2.a (monospecializare) se aplică şi în cazul programului de studii psihopedagogice pentru dublă specializare.
2. În cazul dublei specializări, practica pedagogică de la fiecare specializare cumulează, pe parcursul unui semestru, cerinţele (asistenţă,
proiectare, lecţii de probă) de la monospecializare
3. Cele 5 credite suplimentare nu pot fi acumulate în pachetul de 60 de credite necesar obţinerii Nivelului II de certificare pentru profesia
didactică.

2. OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ

Practica pedagogică, disciplină obligatorie în pregătirea pentru profesia didactică, are următoarele obiective:
- consolidarea şi aprofundarea pregătirii de specialitate, psihopedagogice şi metodice;
- învăţarea, exersarea şi formarea abilităţilor şi competenţelor necesare exercitării profesiunii didactice;
- cunoaşterea documentelor şcolare care fundamentează organizarea şi conducerea procesului didactic;
- aplicarea particularizată la disciplinele de învăţământ a tuturor componentelor procesului general de predare-învăţare-evaluare
(principiile, finalităţile, conţinutul, metodele, mijloacele, formele de organizare, sistemele de evaluare a rezultatelor şcolare);
- formarea şi dezvoltarea abilităţilor practice de proiectare didactică, valorificând pregătirea teoretică dată de psihologia educaţiei,
pedagogie, didactica specialităţii;
- formarea capacităţii de cunoaştere a elevilor (individual şi în grupul şcolar), în vederea tratării diferenţiate a acestora;
- cultivarea capacităţilor de autoevaluare/ de integrare a rezultatelor autoevaluării în proiecţia personală a dezvoltării profesionale.

3. CONŢINUTUL ŞI SECVENŢELE PRACTICII PEDAGOGICE

a. Componentele de bază ale conţinutului practicii pedagogice sunt:


- cunoaşterea unităţilor de învăţământ, ca organizaţii sociale având ca misiune formarea, educarea şi socializarea tinerei generaţii;
- cunoaşterea structurii organizatorice, a relaţiilor funcţionale dintre compartimentele şi serviciile componente, a sistemelor
manageriale ale unităţilor şcolare;
- cunoaşterea sistemului de activităţi didactice, educaţionale, administrative, economico-financiare, etc., a relaţiilor şi a
interacţiunilor reciproce dintre acestea;
- înţelegerea raporturilor reciproce dintre şcoală-familie-organizaţiile sociale şi ale administraţiei locale, comunităţile locale şi a
schimburilor permanente cu mediul în care acţionează;
- asimilarea principalelor componente, calificări, responsabilităţi, îndatoriri şi drepturi ale profesiei de cadru didactic ;
- capacitatea de transpunere a conţinutului ştiinţific, de specialitate al obiectelor de studiu, în conţinuturi didactice, în măsură să
facă posibilă şi accesibilă însuşirea de către elevi a valorilor ştiinţei, tehnologiei şi culturii;

7
- construirea de demersuri şi strategii didactice adecvate finalităţilor şi conţinuturilor disciplinelor de studiu, formarea şi
dezvoltarea deprinderilor de apreciere şi susţinere a activităţilor didactice cu elevii;
- formarea abilităţilor şi a capacităţii de observare şi de studiere a particularităţilor de vârstă şi individuale ale elevilor;
- dezvoltarea capacităţii de evaluare şi apreciere a activităţilor instructiv-educative proprii, ale elevilor şi ale colegilor.

b. Structura practicii pedagogice


Sistemul practicii pedagogice este structurat şi conţine următoarele etape şi secvenţe:
- etapa pregătitoare, de început a practicii, în care se realizează primul contact cu realităţile unităţilor şcolare şi se asigură
cunoaşterea de către studenţi a tuturor elementelor teoretice şi a instrumentelor necesare pentru trecerea la efectuarea propriu-
zisă a activităţilor practice;
- practica observatorie care urmăreşte formarea capacităţilor de identificare a principalelor componente ale procesului de
învăţământ, precizarea etapelor activităţilor didactice în succesiunea lor şi a capacităţii de observare a fiecărui eveniment al
diferitelor forme de activităţi didactice (tipuri de lecţii, activităţi educative şcolare şi extraşcolare, dirigenţie etc.);
- proiectarea didactică care se concretizează în realizarea următoarelor documente şcolare: planificare calendaristică, proiectarea
unei unităţi de învăţare, proiectarea principalelor tipuri de lecţii; stabilirea, în timp util, a datelor necesare acţiunilor de proiectare,
analiza curriculumului şcolar, identificarea obiectivelor cadru/competenţelor generale şi a obiectivelor de referinţă/competenţe
specifice, diagnoza nivelului de pregătire a elevilor ca premisă în formularea obiectivelor operaţionale ale lecţiei;
- desfăşurarea lecţiilor de probă şi a lecţiilor finale, care presupune construirea de demersuri didactice bazate pe adoptarea de
strategii didactice adecvate conţinuturilor şi finalităţilor educaţionale urmărite; integrarea acţiunilor evaluative în funcţie de
celelalte componente ale procesului didactic; exersarea capacităţilor de stimulare a creativităţii, motivaţiei, interesului elevilor
prin intermediul interacţiunilor şi comunicării educaţionale;
- integrarea feed-back-ului în proiecţia personală a dezvoltării profesionale prin analiza şi autoanaliza activităţilor educaţionale
(lecţii, activităţi extraşcolare, ore de dirigenţie) desfăşurate.

c. Îndrumarea practicii pedagogice

Practica pedagogică, în ansamblul său este coordonată de către Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
şi se efectuează în şcolile pilot de aplicaţie, stabilite de inspectoratele şcolare, pe baza unor protocoale încheiate între Rectoratul
Universităţii şi inspectorate. Îndrumarea şi realizarea efectivă a practicii pedagogice este asigurată:

a) de personalul didactic al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic şi al facultăţilor de profil care:
- face legătura cu conducerile şcolilor şi cu profesorii-mentori care vor îndruma nemijlocit practica studenţilor;

8
- asigură documentaţia ştiinţifică necesară studenţilor în pregătirea activităţilor din cadrul practicii pedagogice;
- analizează şi avizează proiectele didactice pentru fiecare tip de activităţi practice ale studenţilor;
- analizează şi evaluează împreună cu profesorii- mentori rezultatele obţinute de studenţi la practica pedagogică;
- înscrie în documentele şcolare de evidenţă-activităţile fiecărui student efectuate în perioadele de practică pedagogică.

b) de către profesorii-mentori din şcolile pilot (de aplicaţie), care acţionează ca agenţi şi garanţi ai realizării şi calităţii practicii
pedagogice asigurând:
- planificarea activităţilor instructiv-educative înscrise în programele de practică;
- repartizarea săptămânală a studenţilor la activităţile didactice pe care le desfăşoară profesorii-mentori;
- îndrumarea ştiinţifică de specialitate şi didactică a studenţilor pentru toate categoriile şi tipurile de activităţi practice ce se
realizează, pe toată durata practicii pedagogice;
- urmăreşte ca proiectul didactic să includă toate componentele specifice unui proiect ştiinţific;
- verifică dacă este respectată în proiect concordanţa dintre obiectivele propuse, conţinutul ce trebuie predat, strategiile didactice,
structura lecţiei şi instrumentele de evaluare;
- urmăreşte alocarea corectă a timpului necesar fiecărei activităţi din proiectul didactic, în funcţie de nivelul de vârstă şi de
cunoştinţele elevilor;
- dezvoltă la studenţii practicanţi capacitatea de a face analiza critică a lecţiei;
- feed-back-ul se bazează pe o analiză obiectivă a lecţiei observate;
- transmite observaţiile sale cu privire la fiecare activitate a studentului practicant/stagiarului: a) observaţiile sunt obiective, fără
prejudecăţi şi comentarii subiective, focalizate pe activităţile didactice care vizează dezvoltarea în profesie a studentului
practicant/stagiarului; b) observaţiile oferă studenţilor practicanţi posibilitatea de a ajunge la propriile concluzii şi soluţii prin
intermediul reflectării; c) observaţiile facilitează explorarea de către studenţi a propriei gândiri şi dezvoltarea propriei teorii în
ceea ce priveşte predarea.
- analizează şi evaluează activitatea didactică a studenţilor practicanţi pe baza unor standarde minime de competenţe profesionale
pe care aceştia le cunosc de la începutul practicii pedagogice;
- încurajează autoevaluarea ca formă de autoreflecţie asupra activităţii didactice;
- întocmeşte rapoarte de analiză a activităţii studenţilor practicanţi: evaluarea realizată în cadrul raportului se bazează pe un set de
standarde ce evidenţiază competenţele profesionale pe care trebuie să le deţină în momentul respectiv studentul practicant.

Desfăşurarea optimă şi realizarea corespunzătoare a obiectivelor practicii pedagogice implică în mod necesar participarea efectivă şi
responsabilă a studenţilor la toate acţiunile, proiectele şi programele înscrise în sistemul general al practicii pedagogice, componentă organică,
esenţială a pregătirii pentru profesiunea didactică.

9
4.PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ

ORARUL SĂPTĂMÂNAL AL PROFESORULUI MENTOR


(pentru orele şi activităţile demonstrative)

LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI


ORA
Disciplina Clasa Disciplina Clasa Disciplina Clasa Disciplina Clasa Disciplina Clasa

PLANIFICAREA LECŢIILOR DE PROBĂ ŞI A LECŢIEI FINALE


Lecţia de probă nr.1 Lecţia de probă nr.2 Lecţia finală
Disciplina: Disciplina: Disciplina:
Data/Ora Clasa Subiectul Data/Ora Clasa Subiectul Data/Ora Clasa Subiectul

10
B. DOCUMENTELE PORTOFOLIULUI DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ ÎN
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR OBLIGATORIU (1)

1. Fişa de asistenţă1
la lecţia demonstrativă susţinută de profesorul mentor/ studentul practicant:

Data:
Clasa :
Nr. de elevi (prezenţi/înscrişi) :
Disciplina :
Unitatea de învăţare :

Subiectul lecţiei :

Tipul lecţiei:

Scopurile lecţiei/O.R. :

1
Fişă de asistenţă aplicabilă la toate tipurile de lecţie (dobândire de cunoştinţe, mixtă, formare de priceperi şi deprinderi, recapitulare şi evaluare) şi la toate lecţiile şi
activităţile demonstrative la care s-a asistat. Această fişă este un model posibil. Pot fi utilizate şi alte variante de Fişe de asistenţă oferite de profesorii mentori.

11
Desfăşurarea lecţiei Întrebări, aspecte semnificative
în vederea discuţiilor cu profesorul mentor
(identificarea şi descrierea desfăşurării fiecărei etape a lecţiei asistate)

12
13
2. GRILĂ DE OBSERVARE A LECŢIEI
demonstrative susţinută de profesorul mentor/ studentul practicant:

Data :
Clasa :
Nr. de elevi (prezenţi/înscrişi) :
Disciplina :
Subiectul lecţiei :
Tipul lecţiei :
Conţinut informativ:

Resurse procedurale (metode, procedee, interacţiuni, forme de organizare a activităţii elevilor) :

Resurse materiale (mijloace de învăţământ):

Indicatori Recunoaşterea Descrierea indicatorilor observaţi,


acţiunii indicatorilor exemple
( se bifează)
1.Aspect informativ
- conţinut ştiinţific
- adaptarea la nivelul clasei
- încadrarea noilor cunoştinţe în sistemul
cunoştinţelor anterioare
- realizarea cerinţelor programei şcolare
(obiective-cadru, obiective de referinţă)

14
2.Aspect formativ
- utilizarea metodelor activ-participative
(sugerate de programa şcolară)
- realizarea conexiunii inverse
- dezvoltarea capacităţilor intelectuale
- valorificarea valenţelor educative ale temei
- dezvoltarea capacităţii de transfer (realizarea
de corelaţii intra/inter/transdisciplinare)
3. Metodologia didactică
- aplic. metodelor şi a procedeelor didactice
- utilizarea mijloacelor de învăţământ
- încadrarea în timp
4. Evaluarea activităţii elevilor
- iniţială
- formativă
- finală
5. Relaţia profesor-elev; elev-elev
- atmosferă de lucru în clasă
- organizarea activităţii pe grupe sau
independent/individual
6. Alţi indicatori

15
3. Planificare calendaristică (semestrială/anuală)
În interiorul planificării anuale se poate face o demarcaţie între semestre.

Clasa: _________
Disciplina: _______________________
Nr. de ore /săptămâna: _____________
Nr. de ore total: ______

UNITATEA DE OBIECTIVE DE CONŢINUTURI NR. SĂPTĂ OBSERVAŢII


ÎNVĂŢARE REFERINŢĂ ORE MÂNA

16
Total ore (nr.ore/săpt.*nr.săpt.):

17
4. Proiectul unităţii de învăţare
Clasa : _______
Disciplina : _____________________
Unitatea de învăţare: _________________________
Număr de ore alocate (cf. Planificării anuale): ___________
Data/date corespunzătoare numărului de ore : __________

Conţinuturi (detalieri) Obiective de referinţă Activităţi de învăţare Resurse Evaluare

18
19
5. Proiect de lecţie
(întocmit de studentul practicant după o structura propusă de profesorul mentor)

20
21
6. Raport asupra practicii pedagogice desfăşurate în semestrul 5 (anul III, sem.1)
- o copie se depune la facultate / centrul territorial ID -

Unitatea de învăţământ: _____________________________________________________________________________________

Adresa unităţii de învăţământ: ________________________________________________________________________________

Telefon/fax: __________________________________________________________________________

Directorul unităţii de învăţământ (numele şi prenumele, semnătură şi ştampilă): _________________________________________

Raport asupra practicii pedagogice desfăşurate în semestrul 5 (anul III, sem.1)

Student practicant:……………………………………………………………………

Facultatea:…………………………………………………………. Specialitatea:………………………….

Anul de studiu:…… Forma de învăţământ : .......

Perioada desfăşurării activităţii de practică pedagogică: ___________________________________

Disciplina/disciplinele şcolare: _______________________________________________________________________

22
Nr. de ore de asistenţă (lecţii demonstrative ale profesorului mentor, lecţii de probă ale colegilor): ____________________
- minim cinci tipuri de lecţie -

Nr. participări la alte activităţi educative (dirigenţie, excursii şcolare, lectorate s.a.): ____________________________
- cel puţin o activitate -

Data Clasa Interval orar Disciplina / Activitatea educativă Subiectul lecţiei/ Denumirea activităţii

Numele şi prenumele profesorului mentor: __________________________________________________

Semnătura:

23
C. DOCUMENTELE PORTOFOLIULUI DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ ÎN
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR OBLIGATORIU (2)

1. GHID ÎN ALEGEREA METODOLOGIEI DE PREDARE

În cele ce urmeaza prezentăm un ghid care ar putea orienta demersurile practicianului în alegerea metodologiei de predare pornind de la
stilul de învăţare al elevilor, precum câteva materiale de sprijin în proiectarea activităţii sale:

Puncte tari pentru stilul de învăţare:


Scopul predării Strategia de predare Vizual Auditiv Practic

Ce speraţi să obţineţi? Cum veţi proceda?


Generarea entuziasmului şi a interesului în privinţa Expunere orală X
unui anumit subiect
Lectură dirijată X
Vizită X X
Video / multimedia X X X
Explorarea şi influenţarea opiniilor, emoţiilor, Discuţie X X
convingerilor şi atitudinilor
Joc de rol şi studii de caz x x
Film şi Video x x x
Rezolvarea de probleme (Planificarea şi organizarea Tutorial individual / 1:1 / x
propriei învăţări) Mentorat
Brainstorming x x x

Planificarea şi revizuirea x
acţiunilor
Oferirea de informaţie Expunere orală x
De la teorie la practică:
Explicarea conceptelor teoretice
Suport de curs / fişe de lucru x x x

Citire x

24
Demonstraţie x x

De la teorie la practică: Legarea teoriei de practică Tutoriale individuale (schimburi x


în ambele sensuri)
Atelier de lucru /Simulare / Joc de x x
rol
Dobândirea de abilităţi / consolidarea Atelier de lucru / Simulare / x x
De la teorie la practică: Practică
Exersarea practicilor
Demonstraţie x x

Formare (coaching) x

Învăţarea unui sistem “mecanic”, sau a unor fapte Învăţare mecanică x


concrete, sau a unei succesiuni
Dezvoltarea de abilităţi de comunicare orală Discuţie : x x
• Dezbatere
• Masă rotundă
Joc de rol / Piesă de teatru / x x
Simulare

Lucru în grup x x
• Grup cu sarcină precisă
• Grup mic
• Brainstorming
• Grup creativ
Dezvoltarea de abilităţi de comunicare în scris Temă scrisă x
Dezvoltarea lucrului în echipă Jocuri / Piesă de teatru / joc de rol x
Teme /proiecte integrate x x x
Vizită de două sau mai multe zile x x x

25
Lucru în grup x x
Generarea de idei:
• Brainstorming
Consolidarea ideilor:
• Grup cu sarcină precisă
Grup mic
Consolidarea informaţiei Seminar x

Joc de rol x x x
Evaluare /Test x
Temă de lucru / proiect x
(individual / în grup)
Analiza şi evaluarea învăţării Întrebări şi răspunsuri verbale x
(profesor şi elev)
Examen / test x
Suport de curs cu spaţii goale de x x x
completat
Întrebări de control x x
Evaluare practică / activitate cu x
sarcină / schiţarea profilului de
abilităţi

Exemplu:
Idei privind strategiile pe care practicienii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare al
elevilor.

Scopul predării – Ce vă doriţi să realizaţi?


Rezolvarea de probleme
Strategia de predare
(Planificarea şi organizarea propriei învăţări) Cum veţi proceda?

BRAINSTORMING

26
Propuneri pentru activitatea elevilor

Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic


• Aceasta va fi o situaţie de învăţare în • Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care • Aceasta va fi o situaţie de
care elevii se vor simţi în largul lor, vor elevii se vor simţi în largul lor, vor avea învăţare în care elevii se vor
avea încredere în această strategie. încredere în această strategie. simţi în largul lor, vor avea
încredere în această strategie.
• Puneţi elevul să-şi noteze idei de la • Puneţi elevul să-şi noteze iniţial pe scurt
brainstorming folosind creioane ideile şi apoi să le dezvolte în propoziţii • Notaţi ideile /conceptele cheie de
colorate, “spidergrams”, imagini şi care au sens pentru el. la brainstorming şi cereţi acestor
simboluri care au sens pentru el. elevi să alcătuiască o listă cu
• Puneţi elevul să-şi noteze cuvântul acţiunile necesare şi să ordoneze
• Utilizaţi culori pe scheme pentru a /conceptul / ideea de la brainstorming şi aceste acţiuni după gradul lor de
indica zonele de legătură. apoi s-o descrie cu propriile sale cuvinte. prioritate.

• Aţi putea să folosiţi un astfel de elev • Permiteţi elevilor să vorbească şi să facă • Faceţi ca acest elev să se ofere
pentru a-l pune să exprime idei în schimb de idei, dar nu să domine sesiunea. voluntar pentru a nota ideile.
format vizual.
• Aţi putea folosi un astfel de elev pe post de • Aţi putea alege din rândul lor 2-
preşedinte de şedinţă, pentru a-i încuraja pe 3 voluntari care să noteze pe
ceilalţi şi a stimula exprimarea ideilor. flipchart, cu creioane de culori
diferite, ideile ce au legătură
unele cu altele.

Exemple:
Elevii au folosit brainstorming-ul pentru a alcătui o listă de posibile obiecte care ar putea fi fabricate spre vânzare folosind deşeurile
rămase într-o cutie. Celor cu dominantă practică li s-a cerut să prezinte deşeurile pentru a stimula apariţia ideilor la cei cu dominantă
vizuală şi auditivă.

27
2.Proiect de lecţie2

DISCIPLINA:
CLASA:
SUBIECTUL:
TIPUL LECŢIEI
SCOPURI

CONŢINUT INFORMATIV:

OBIECTIVE OPERAŢIONALE
Până la sfârşitul orei, elevii vor fi capabili:
O1
O2
O3
O4

RESURSE PROCEDURALE (METODE ŞI PROCEDEE):

RESURSE MATERIALE (MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT):

ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ELEVILOR:

STRATEGIE DE EVALUARE:

CONDIŢII INIŢIALE DE REALIZARE:


2
Structură orientativă pentru adaptarea sa orice tip de lecţie din sistem (dobândire de cunoştinţe, consolidare, mixtă, formare de priceperi şi deprinderi, recapitulare, evaluare)

28
BIBLIOGRAFIE:

DESFĂŞURAREA LECŢIEI
Obiective
Conţinut, sarcini de predare-învăţare-evaluare
Etapele Strategii (metode, mijloace,
lecţiei/ forme de organizare)
Timp

29
3. FIŞĂ DE EVALUARE A LECŢIEI3
3
Se multiplică pentru fiecare lecţiei susţinută. Pot fi utilizate şi alte variante propuse de profesorul mentor. Fişa de evaluare a lecţiei este ataşată Proiectului de lecţie
corespunzător.

30
Data : Clasa : Disciplina : Subiectul lecţiei : Tipul lecţiei :
Nr. INDICATORI NOTE
crt. 4 5 6 7 8 9 10
1 PROIECTAREA LECŢIEI
1. Documentare metodico-ştiinţifică (concordanţa cu programa, terminologie), formularea obiectivelor
operaţionale, unitatea obiective-conţinut-itemi de evaluare
2. DESFĂŞURAREA LECŢIEI
Parcurgerea adecvată a etapelor lecţiei, densitatea sarcinilor şi ritmul de lucru, dozarea raţională a timpului
Prezentarea conţinutului (ştiinţific, logic, accesibil, esenţial, exemplificat., interdisciplinar)
Realizarea obiectivelor operaţionale
Realizarea comunicării didactice, dificultatea solicitărilor, succesiunea şi tipologia întrebărilor,
Aspecte formativ-educative (dezvoltarea creativităţii, a capacităţilor intelectuale, valorificarea educativă a
conţinutului, a aspectelor moral-civice, interculturale, ecologice etc); individualizare, motivare, activizare
Mijloace implicate în activităţile de învăţare, asigurarea caracterului practic-aplicativ
PERSONALITATEA STUDENTULUI PRACTICANT: Ţinuta, autoritatea în faţa clasei; limbajul (corect,
expresivitate, accesibilitate, corectarea răspunsurilor greşite); elemente de creativitate didactică (ex.: micro-
decizii luate în situaţii de feed-back); atmosfera şi climatul afectiv-motivaţional în lecţie; relaţia profesor-
elev, elev-elev.
3. CAPACITATEA DE EVALUARE ŞI DE AUTOEVALUARE: Formele de evaluare folosite;
conştientizarea elevilor asupra rezultatelor evaluării; propunerea unor măsuri corective pentru lecţia
viitoare; spirit autocritic; capacitate de identificare a aspectelor reuşite şi a celor mai puţin izbutite

NOTA SEMNĂTURA
Profesor- mentor,

…………………………………
3 ……… ….
Nota finală = media notelor corespunzătoare indicatorilor 1, 2 şi 3 = _________________ = ……………..
5. Proiect didactic pentru activităţi educative
a) Proiect didactic pentru activitate extraşcolară
Data :
Clasa :
Nr. de elevi (prezenţi/înscrişi) :

31
Disciplina :
Subiectul lecţiei :
Tipul lecţiei :
Obiectivele activităţii:
Strategia didactică :
Resurse procedurale (metode, procedee, interacţiuni, forme de organizare a activităţii elevilor) :

Resurse materiale (mijloace de învăţământ):

Scenariul propriu-zis (organizarea clasei, motivarea elevilor, conduita didactică, oportunitatea alegerii temei, activitatea didactică,
gradul de implicare şi participare a elevului, asigurarea feed-backului – aprecieri, evidenţieri, situaţii conflictuale, elevi problemă,
impasuri, observaţii):

b) Proiect didactic pentru ora de dirigenţie


Data:
Subiectul activităţii:
Strategii de realizare (metode, procedee, mijloace, forme de organizare):

32
Bibliografia consultată:

Scenariul desfăşurării activităţii:


1) Organizarea clasei în vederea desfăşurării activităţii

2) Motivarea elevilor

3) Anunţarea temei şi a obiectivului activităţii

3) Desfăşurarea activităţii

4) Asigurarea feed-back-ului

5. Fişă de caracterizare psihopedagogică (conform modelului utilizat de profesorul mentor)

33
6. Raport asupra practicii pedagogice (comasate) desfăşurate în semestrul VI (anul III,
sem.2)
- o copie se depune la facultate / centrul territorial ID –

Unitatea de învăţământ: _____________________________________________________________________________________

34
Adresa unităţii de învăţământ: ________________________________________________________________________________

Telefon/fax: __________________________________________________________________________

Directorul unităţii de învăţământ (numele şi prenumele, semnătură şi ştampilă): _________________________________________

Raport asupra practicii pedagogice (comasate) desfăşurate în semestrul VI (anul III,


sem.2)

Student practicant:……………………………………………………………………

Facultatea:…………………………………………………………. Specialitatea:………………………….

Anul de studiu:…… Forma de învăţământ : .......

Perioada desfăşurării activităţii de practică pedagogică: ___________________________________

Disciplina/disciplinele şcolare: _______________________________________________________________________

Lecţii susţinute de studentul practicant (cel puţin două lecţii de probă şi o lecţie finală):

35
Data Clasa Ore Disciplina / Activitatea educativă Subiectul lecţiei/ Denumirea activităţii

Media notelor la lecţiile de probă (cf. Fişei de evaluare a lecţiei): ……………………………..

Nota la lecţia finală (ultima consemnată în tabel) ……………………………………………

Numele şi prenumele profesorului mentor: __________________________________________________


Semnătura:

36