Sunteți pe pagina 1din 38

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

PRACTICĂ PEDAGOGICĂ

PROFESOR COORDONATOR: STUDENTĂ:


EC. JOLŢE ADRIANA LELE MARIANA DORINA
AN III, ECTS, GR 2
- ORADEA, 2007 -

CUPRINS

1. PLANNIFICARE CALENDARISTICA ANUALA...................................................3

2. PLANIFICARE CALENDARISTICĂ SEMESRTUL I...........................................5

3. PLANIFICARE CALENDARISTICĂ SEMESTRUL II..........................................7

4. PLAN DE LECŢIE 1.....................................................................................................9

5. PLAN DE LECŢIE 2...................................................................................................13

6. PLAN DE LECŢIE - DIRIGENŢIE.........................................................................17

7. FIŞĂ DE OBSERVAŢIE A ACTIVITĂŢII DIDACTICE .....................................23

8. FIŞĂ DE OBSERVAŢIE A ACTIVITĂŢII DIDACTTICE ..................................27

9. FIŞĂ DE OBSERVAŢIE A ACTIVITĂŢII DIDACTICE......................................30

10. FIŞĂ DE OBSERVAŢIE A ACTIVITĂŢII DIDACTICE ...................................32

11. FIŞĂ PSIHOPEDAGOGICĂ ..................................................................................35

2
3
COLEGIUL TEHNIC “VADU CRIŞULUI”
ARIA CURRICULARĂ: TEHNOLOGII
DISCIPLINA: CONTABILITATE
CLASA: a X-a Ec;
PROFESOR: JOLŢE ADRIANA

1. PROIECTARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ


Anul şcolar 2006- 2007

Nr. UNITATEA DE CONŢINUTURI COMPETENŢE Nr. ore Nr. Ore Săptâmâna


Crt.. ÎNVĂŢARE SPECIFICE alocate alocate
VIZATE TC CDS
- Contul – definiţie, 1.1. Identificarea
importanţă, structură elementelor şi a formelor
- Formele contului contului;
- Regulile de funcţionare a 1.2. Aplicarea regulilor de
funcţionare a contului;
contului
CONTUL SI 1.3. Stabilirea
- Dubla înregistrare şi corespondenţei conturilor
I. DUBLA corespondenţa contului pe baza dublei înregistrări;
ÎNREGISTRARE - Analiza contabilă 1.4. Parcurgerea etapelor 16h S1 – S8
16h
- Formulele contabile şi analizei contabile;
clasificarea lor 1.5. Întocmirea articolului
- Articolul contabil contabil;
- Sistemul de conturi 1.6. Clasificarea conturilor;
- Planul de conturi general 1.7. utilizarea planului
general de conturi.
Tema: -Fixarea noţiunilor specifice
1. Reguli de funcţionare a contului în vederea aplicării
RECAPITULARE conturilor lor în practica contabilă. 2h 2h S9
2. Formulele contabile
- Definiţie, importanţă 2.1. Clasificarea registrelor
II. REGISTRE SI - Clasificarea registrelor 2.2. Aplicarea regulilor de
FORME DE contabile completare a registrelor
2.3. Utilizarea formelor de 6h
INREGISTRARE - Reguli de completare înregistrare contabilă
6h
S10 - S12
- formele de înregistrare
contabilă
III. BALANŢA DE - Definiţie, importanţă
VERIFICARE - Clasificarea balanţei de 3.1. Clasificarea balanţelor
verificare (sintetice şi de verificare după felul
analitice) conturilor şi număr de 12h 12h S13 – S18
egalităţi
- Întocmirea balanţelor de
3.2. Întocmirea balanţelor
verificare (sintetice şi de evrificare
analitice)
- Posibilităţi de identificarea
erorilor de înregistrare prin
balanţele de verificare şi
corectarea lor

Tema: - Cunoaşterea în amănunt


RECAPITULARE 1. Întocmirea balanţei de a etapelor întocmiri 2h 2h S19
Balanţei de verificare
verificare

IV. ANALIZA - Prezentarea operaţiilor 4.1. Efectuarea analizei


CONTABILĂ ŞI economico-financiare contabile pentru
- Înregistrarea cronologică a principalele evenimente şi
ARTICOLUL tranzacţii 28h S20 – S33
CONTABIL operaţilor economico- 28h
4.2. Stabilirea articolului
PENTRU financiare contabil
-Întocmirea balanţei de
PRINCIPALELE
verificare cu 4 serii de
EVENIMENTE ŞI egalităţi
TRANZACŢII
DINTR-O
ORGANIZAŢIE

Tema: Analiza contabilă - Cunoaşterea în amănunt


RECAPITULARE a modului de aplicare a 2h 2h S34
analizei conatbile

Tema: Întocmirea articolului - Cunoaşterea în amănunt


RECAPITULARE contabil pentru principalele a etapelor întocmiri 4h 4h S35, S36
ANUALĂ tranzacţii dintr-o organizaţie Balanţei de verificare

5
COLEGIUL TEHNIC “VADU CRIŞULUI”
DISCIPLINA: CONTABILITATE
CLASA: a X-a A, E;
PROFESOR: JOLŢE ADRIANA

2. PLANIFICARE CALENDARISTICĂ – SEMESTRUL I


Anul şcolar 2006- 2007

Nr. UNITATEA DE COMPETENŢE CONŢINUTURI Nr. ore Săptâmâna Observaţii


Crt.. ÎNVĂŢARE SPECIFICE/OBIECTIVE alocate (amendamente)
DE REFERINŢĂ

- Cunoaşterea structurii 1. Bilanţul definiţIe, importanţă, 2h S1


bilanţului structură 1h S2
- Ordonarea elementelor 2. Transpunerea şi oradonarea
I. BILANTUL SI patrimoniale în bilanţ elementelor patrimoniale în bilanţ
DUBLA - Explicarea tipurilor de 3. Variaţia posturilor bilanţiere 1h S2
ÎNREGISTRARE modificări bilanţiere 4. Contul de profit şi pierder, calculul 2h S3
- Determinarea rezultatelor rezultatelor exerciţiului finaciar
exerciţiului, intermediare şi
finale
- Identificarea elementelor şi 1.1. Definiţie, importanţă, structura 1h S4
II. CONTUL formelor contului 1.2. Formele contului 1h S4 Lecţii aplicative 2h
PROCEDEU DE -Aplicarea regulilor de 1.3. Reguli de funcţionare a conturilor S5
funcţionare a conturilor
1h
LUCRU AL 1.4. Dubla înregistrare şi S5,S6
- Stabilirea corespondenţei 2h
CONTABILITĂŢII corespondenţa conturilor
conturilor pe baza dublei
înregistrări 1.5. Analiza contabilă
1h
-Parcurgerea etapelor analizei 1.6. Formulele contabile şi S6
clasificarea lor 1h S7
contabile
- Întocmirea articolului contabil 1.7. Articolul contabil 1h S7
- Clasificarea conturilor 1.8. Sistemul de conturi 2h S8
- Utilizarea Planului de Conturi 1.9. Planul de Conturi General 1h S9
General

6
III REGISTRE SI - Clasificarea registrelor 2.1. Definiţie, importanţă, clasificare 1h S9
FORME DE -Aplicarea regulilor de 2.2. Reguli de completare 2h S10
completare a registrelor 2.3. Forme de înregistrare contabilă 2h S11
INREGISTRARE - Utilizarea formelor de
înregistrare contabilă

RECAPITULARE - Cunoaşterea structuri Tema:


bilanţiere S12 Notarea elevilor
1. Reguli de funcţionare a conturilor 2h
- Fixarea noţiunilor specifice
contului în vederea apllicării lor 2. Formulele contabile
în practica contabilă

7
COLEGIUL TEHNIC “VADU CRIŞULUI”
DISCIPLINA: CONTABILITATE
CLASA: a X-a A, E;
PROFESOR: JOLŢE ADRIANA

3. PLANIFICARE CALENDARISTICĂ – SEMESTRUL II


Anul şcolar 2006- 2007

Nr. UNITATEA DE COMPETENŢE CONŢINUTURI Nr. ore Săptâmâna Observaţii


Crt.. ÎNVĂŢARE SPECIFICE/OBIECTIVE alocate (amendamente)
DE REFERINŢĂ

IV. BALANŢA DE - Clasificarea balanţelor de 1. Balanta de Verificare – definiţie , 3h S1


VERIFICARE verificare dupa felul conturilor importanţă
şi numarul de egalitaţi 2. Erori descoperite cu ajutorul balanţei 2h
de verificare Notarea elevilor
- Întocmirea balanţelor de 1h S2
3. Clasificarea balantei de verificare care raspund
verificare 4. Etapele intocmirii balanţei de verificare 3h S3
- Verificarea corectitudinii 5. Balantele de verificare ale conturilor
înregistrărilor in conturi prin sintetice
intermediul balantei 5.1. Balanţa de verificare cu o serie de 1h
- Identificarea tipurilor de egalităţi
balante de verificare 5.2. Balanţa de verificare cu două serii 2h S4
- Identificarea tipurilor de de egalităţi
balante de verificare analitice 5.3. Balanţa de verificare cu trei serii 3h S5
de egalităţi
5.4.Balanţa de verificare cu patru serii
3h S6
de egaliţăţii
5.5. Balanţa de verificare cu cinci serii
de egaliţăţii 3h S7
5.6. Balanţa de evrificare cu sase serii
egalităţi 3h S8
6. Întocmirea balanţei de evrificare 6h S9, S10
analitice

Tema: - Cunoaşterea în amănunt a etapelor


8
RECAPITULARE 1. Întocmirea balanţei de întocmiri Balanţei de verificare 3h S11 Lecţii aplicative
verificare

V. ANALIZA - Efectuarea analizei 1. Prezentarea operaţiilor economico 6h S12, S13


CONTABILĂ ŞI contabile pentru principalele financiare
operaţii economice dintr-o 2. înregistrarea cronologică a 6h S14, S15
ARTICOLUL principalelor operaţii economico -
CONTABIL unitate patrimonială
financiare
PENTRU - Stabilirea articolului contabil 3. Înregistrarea sistematică a operaţiilor 3h S16
PRINCIPALELE economico – financiare
4. Întocmirea balanţei de verificare cu 1h S17
EVENIMENTE ŞI
patru serii de egalităţii
TRANZACŢII
DINTR-O
UNITATE
PATRIMONIALĂ

RECAPITULARE Tema: Analiza contabilă - Cunoaşterea în amănunt a modului de 2h S18 Încheierea


aplicare a analizei conatbile situaţiei şcolare.

9
10
4. Plan de lecţie 1

1. ŞCOALA: Colegiul Tehnic „VADU CRISULUI”


2. DISCIPLINA: Contabilitate
3. CLASA: a X-a ,
4. DATA: 24.04.2007
5. CAPITOLUL: Balanţa de verificare
6. SUBIECTUL LECTIEI: Etapele întocmirii balanţei de verificare
7. TIPUL LECTIEI: de comunicare/insusire de noi cunostinte
8. PROPUNATOR: Lele Mariana Dorina
9. PROFESOR COORDONATOR: Jolţe Adriana
10. OBIECTIVUL FUNDAMENTAL:
- asimilarea şi însuşirea de noi cunoştinţe privind etapele întocmiri balanţei de verificare.
11. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: - la sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili să:
- identifice prima etapă a întocmiri balanţei;
- înregistreze în ordine cronologică în Registrul Jurnal operaţiile economice – etapa 2;
- înregistreze sistematic în conturi – etapa 3;
- totalizarea sumelor din debitul şi creditul fiecărui cont deschis în Cartea Mare – etapa 4;
- trecerea datelor din Cartea Mare în formularul de balanţă de verificare – etapa 5;
- toatlizarea sumelor pe coloanele balanţei de verificare – etapa 6.
12. METODE SI PROCEDEE UTILIZATE:
De comunicare:
- Conversaţia euristică;
- Explicatia;
Bazate pe actiune efectivă:
- Prelegerea;
- Problematizarea.
13. MIJLOACE DIDACTICE:
- manualul;
- tabla;
- documente justificative;

11
- formularul de balanţa de verificare.
14. SURSE INFORMATIONALE:
 Planul semestrial,
 orarul scolar;
 Violeta Isai – Contabilitate, manual clasa X-a, Ed. All Educational, Bucuresti,
2000
 Vonea Octavian, Vonea Razvan – Lucrari practice la contabilitate
Ed. Didactica Militans, Casa Corpului Didactic, Oradea, 2007.
15. EVALUARE:
- observare sistematică;
-aprecierea modului de lucru individual privind întocmirea balanţei de verificare.

16. DESFĂŞURAREA LECTIEI:

Momente ale Metode şi Activităţi


activităţii Conţinutul specific al lecţiei mijloace de specifice
didactice învăţământ elevilor
1. Moment Verifica prezenta elevilor si noteaza absenti. Elevii raspunsd
organizatoric Se fac observatii cu privire la tinuta disciplina Conversaţia la apel.
(2 min)

2.
Reactualizarea Verificarea nivelului de asimilare a notiunilor
cunostintelor introductive privind Balanta de Verificare. Chestiona- Elevii răspund la
anterioare Prin intrebari de felul: rea orală şi întrebări
(6 min) - Ce este Balanta de Verificare ? frontală
- Care este importanta ei ?
- Cum calsificam Balanta de Verificare ?

3. Comunicarea Se prezinta titlul lectiei:


si insusirea Etapele intocmiri balantei de verificare Abordarea Elevii notează în
noilor In urma recatualizari cunostintelor privind Balanta euristica caiete titlul
cunostinte de Verificare se trece la prima etapele intocmiri frontala lecţiei.
(30 min) acesteia:
- se trec din bilant soldurile initiale in
conturi;
- inregistrarea pe baza de documente a

12
operatiilor economice si financiarea in
ordine cronologica in registrul jurnal; Explicatia
- inregistrarea opertaiilor din registrul jurnal Elevii noteaza in
in registrul cartea mare (inregistrare noile cunostinte
sistematica); Prelegerea si sunt atenti la
- totalizarea sumelor din debitul se creditul si Explicaţia explicatii.
debitul fiecarui cont deschis in cartea mare
stabilindu-se soldul acestora; Conversaţia
- trecerea datelor din conturile deschise in frontala
cartea mare in formularul de balanta de
verificare;
- totalizarea sumelor pe coloanele balantei de
verificare, totalurile stabilite in cadrul Răspund la
fiecarie coloane perechi trebuie sa fie egale Munca întrebări si
intre ele. independen- rezolva fisa de
Rezolvarea fisei de lucru (anexa 1). ta lucru.
4.
Operationaliza-
rea Se realizeaza prin intrebari referitoare la etapele Chestiona-
cunostintelor de parcurs in vederea intocmiri balantei de rea orală şi Raspund la
(5 min) verificare frontală intrebari

7.Evaluarea
performantei Conversatia Notarea elevilor
(7 min.) Se fac aprecieri individuale. activ i.

13
Anexa 1
Fisa de lucru
In cursul luni ianuarie 2006 in cadrul societati comerciale au loc urmatoarele operati
economoice:
1. se primeste un credit bancar pe termen scurt in valoare de 100 000 lei conform
contractului nr. 1 / 03.01.2006;
2. se achizitioneaza de la furnizori materii prime in suma de 50 000 lei conform facturi
nr. 810 / 05.01.2006;
3. se achita furnizorului in valoare de 50 000 lei, conform ordinului de plata nr. 110 /
08.01.2006;
4. se incaseaza de la un client suma de 20 000 lei prin banca conform ordinului de plata
nr. 115 / 10.01.2006;
5. se ridica de la banca suma de 30 000 lei necesari pentru decontarea unor avansuri de
trezorerie conform filei de CEC pentru numerar nr. 75 / 12.01.2006;
6. se acorda unui salariat un avans de trezorerie conform dispozitiei de plata nr. 5 /
10.01.2006, in valore de 10 000 lei;
7. din caseria unitati se depune suma de 15 000 lei la banca conform foi de varsamant nr.
11 / 20.01.2006;
8. se restituie conform chitantei nr. 18 / 20.01.2006 suma de 10 000 lei, avansul de
trezorerie acordat si neutilizat.

Se cere:
Parcurgeti etapele invatate si intocmiti Balanta de Verificare.

14
5. Plan de lecţie 2
1. ŞCOALA: Colegiul Tehnic „VADU CRISULUI”
2. DISCIPLINA: Contabilitate
3. CLASA: a X-a ,
4. DATA: 21.05.2007
5. CAPITOLUL: Analiza contabilă şi articolul contabil pentru principalele evenimente
şi tranzacţii dintr-o unitate patrimonială
6. SUBIECTUL LECTIEI: Clasa 3, Stocuri
7. SCOPUL LECTIEI: Fixarea cunostintelor si castigarea deprinderilor privind
contabilitatea stocurilor
8. TIPUL LECTIEI: de dobandire de priceperi si deprinderi – varianta mixtă
9. PROPUNATOR: Lele Mariana Dorina
10. PROFESOR COORDONATOR: Jolţe Adriana
11. COMPETENŢE SPECIFICE:
- cunoastrea categoriilor de stocuri;
- documente spefcifice;
- identificarea conturilor de evidenta a stocurilor;
- utilizarea analizaei contabile pentru inregistrarea in contabilitate a evenimentelor si
tranzactiilor.
12. METODE SI PROCEDEE UTILIZATE:
De comunicare:
- Conversaţia;
- Chestionarea orală şi frontală.
De exploarare:
- Exercitiul;
- Problematizarea.
Bazate pe actiune efectiva:
- studiul de caz.
13. MIJLOACE DIDACTICE:
- manualul;

15
- Planul general de conturi;
- Minicalculator;
- Culegerea de exercitii si aplicatii;
- Documentele contabile.
14. EVALUARE:
- observarea sistematica;
- rezolvarea fiselor de lucru.
15. BIBLIOGRAFIE:
♦ Planul semestrial;
♦ orarul scolar;
♦ Vasile Isai, G Negoescu – Contabilitate, manual de clasa a X-a, Ed.
All Educational;
♦ O. Vonea, Vasadi Marioara – Lucrari practice la contabilitate, Ed.
Didactica Militans, Oradea;
♦ Reglementari contabile simplificate, armoniate cu directive europene.
16. DESFASURAREA LECTIEI
Momente ale Metode şi Activităţi
activităţii Conţinutul specific al lecţiei mijloace de specifice
didactice învăţământ elevilor
1. Moment Se asigura stabilirea unui climat corespunzător Conversaţia Elevii pregătesc
organizatoric pentru desfăşurarea lecţiei cele necesare
(3 min) pentru lecţie.
2. Pregatirea Întrebări adresate elevilor: Chestiona- Elevii răspund la
psihologica - Ce sunt stocurile? rea orală şi întrebări
(5 min) - Care este regula de funcţionare a conturilor de frontală
stocuri?
- Care sunt principalele categorii de stocuri?
3. Anuntarea Se notează pe tablă titlul lecţiei. Chestiona- Elevii notează în
lectiei noi rea orală şi caiete
(5 min) frontală titlul capitolului
Explicatia si lectiei, dupa
4.Comunicarea Exercitiul ce un elev la
Clasa 3, Stocuri
si asimilarea Observatia solicitareaciteste
noilor Definirea si caracterizarea stocurilor
schema lecţiei
cunostinte intocmita
(25 min) a) Definirea stocurilor

16
b) Caracteristicile stocurilor Prelegerea anterior, care va
c) Clasificarea stocurilor Explicaţia fi completata pe
1. Dupa apartenenta la patrimoniu parcurs.
2. Dupa provenienta lor Conversaţia Elevii noteaza in
d) Principalele categorii de stocuri: frontală caiete noile
-materii prime - definitie Problema- cunostinte,
- exemple tizare completand
-materiale consumabile - definitie schema lectiei.
- exemple
-materiale de natura obiectelor de inventar
- definitie
- exemple
-produse - definitie
- exemple
-animale si pasari - definitie
- exemple
-productie in curs de executie - definitie
- exemple
-marfuri - definitie
- exemple
-ambalaje - definitie
- exemple

6. Fixarea
cunostintelor Se propune spre rezolvare o fişă individuală de Elevii rezolva
predate si lucru (anexa 2). Munca fiecare fisa de
obtinerea Organizează şi sprijină efectuarea sarcinilor independen- lucru, care va fi
performantei didactice. ta notata.
(5 min.) Exercitiul

7. Dirijarea Sondează modul în care a fost rezolvată fişa


invatarii individuală şi corectează greşelile Se verifica
(5 min.) rezolvarea fisei
Conversatia de lucru si se fac
8.Evaluarea Analiza aprecieri.
performantei Se fac aprecieri colective şi individuale.
(2 min.) Se apreciază toate rezultatele şi se notează

9. Tema pentru
acasa Culegere pag. 179, exercitiile 1, 2, 3, 4, 6 Conversatia Noteaza in caiete

17
Anexa 2
Fisa de lucru
1. In 2 mai S.C ConfStar S.R.L se aprovizioneaza cu stocuri conform facturi fiscale
astfel:
- stofa – 1600 m X 25 lei/m =40 000 lei;
- captuseala – 800 m X 10 lei / m = 8000 lei;
- nasturi – 700 buc X 2 lei / buc = 1400 lei;
- ata – 500 buc X 1 leu / buc = 500 lei;
- motorina - 500 buc x 3 lei / buc = 1500 lei;
- tije matlice - 300 buc x 30 lei / buc = 900;
- TVA 19 % = 9937

Total Factura = 62 237

2. Se dau in consum stocurile cumparate pe baza bonului de consum;


3. Se achita datoria fata de furnizor prin contul bancar, conform ordinului de plata si
extrasului de cont;
4. Se inregiistreaza intrari de materi prime reprezentand aportul in natura la capital al
asociatilor conform notei de intrare receptie de 3500 lei ;
5. Se primesc cu titlu gratuit materii prime in suma de 1700 lei, conform procesului
verbal de donatie;
6. Se inchid conturile de cheltuieli si venituri.

18
6. Plan de lecţie - dirigenţie
1. ŞCOALA: Colegiul Tehnic „VADU CRISULUI”
2. DISCIPLINA: dirigenşie
3. CLASA: a XII-a , E
4. DATA: 24.04.2007
5. CAPITOLUL: Balanţa de verificare
6. SUBIECTUL LECTIEI: Etapele întocmirii balanţei de verificare
7. TIPUL LECTIEI: de comunicare/insusire de noi cunostinte
8. PROPUNATOR: Lele Mariana Dorina
9. PROFESOR COORDONATOR: Jolţe Adriana
10. TEMA : DROGURILE FRANG ARIPI !
11. SCOPUL: CONSTIENTIZAREA PERICOLULUI CONSUMULUI DE DROGURI
12. OBIECTIVE ORERATIONALE:
O1 - sa cunoasca principalele tipuri de droguri;
O2 - sa inteleaga riscurile consumului de droguri asupra
sanatatii fizice si psihice;
O3 - sa defineasca termenii: dependenta, sevraj,
toxicoman;
O4 - sa elaboreze un slogan antidrog;
13. OBIECTIVE FORMATIV-EDUCATIVE:
O1 – Sa-si dezvolte spiritul de munca in echipa;
O2 – Sa-si dezvolte capacitatea de autocontrol;

19
14. METODE SI PROCEDEE DIDACTICE: expunerea, explicatia, conversatia, comparatia, brainstorming-ul, problematizarea,
utilizarea fiselor de lucru, completarea unui rebus;
15. MIJLOACE DIDACTICE: planse, afise, pliante, fise de lucru, rebus, post-it-uri, flip-chart, markere, coli colorate;
16. ORGANIZAREA CLASEI: pe grupe (de cate 4-5 elevi);
17 EVALUAREA: coninuă

18. SCENARIUL DIDACTIC:


Momente ale Metode şi Activităţi specifice elevilor
activităţii Conţinutul specific al lecţiei mijloace de
didactice învăţământ

20
Elevii se pregătesc pentru
lecţie.
Echipele se formeaza in urma
unui joc: elevii extrag dintr-
un bol un biletel care face
parte dintr-una din
Notarea absentelor urmatoarele grupe:
1. Moment Pregatirea materialului didactic pentru ora. Culori: rosu, verde, galben,
organizatoric Jocul spargerii ghetii: ”Cum va simtiti astazi? alb (vor forma grupa 1)
(2 min) Sunteti nerabdatori sa aflati mai multe lucruri Conversaţia Sporturi: fotbal, volei,
despre teme anuntata?” handbal, tenis (vor forma
Elevii sunt grupati in 4 echipe grupa 2)
Animale: leu, girafa, elefant,
crocodil (vor forma grupa 3)
Flori: crin, trandafir, zambila,
ghiocel (vor forma grupa4)

Profesorul afiseaza o plansa pe care sunt Elevii identifica drogurile si


2. Captarea reprezentate: un pachet de tigari, un televizor, un isi argumenteaza raspunsul.
atenţiei P.C., o cutie de bomboane, o cesca de cafea, o Chestionarea Raspunsurle sunt discutate si
(5 min) sticla cu o bautura alcoolica, o foita de staniol cu orală şi frontală se stabileste definitia care va
o pulbere alba, o seringa cu un lichid in interior, fi notată.
cateva pastile..
Ce este drogul

Am stabilit ce sunt drogurile si constatam ca

21
1 - substanta/produs care are caracter nociv si provoaca dependenta fizica si/sau psihica
2 - “drog de discoteca”
3 - drog obtinut din seminte de mac
4 - stare critica care se instaleaza in organism dupa incetarea efectului drogului
5 - persoana libera fizic si psihic
6 - drog de sinteza sub forma de pulbere sau cristale
7 - drog derivat al opiului
8 - cel mai puternic stimulent natural al sistemului nervos
9 - consumator de droguri ilegale
7. Fisă de observaţie a activităţii didactice
UNITATEA DE INVĂŢĂMÂNT: Colegiul Tehnic “Vadu Crişului”
OBIECTUL: Contabilitate
CLASA: IX E
DATA : 10 .03.2007
NUMELE SI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC ASISTAT: Jolţe Adriana
NUMELE SI PRENUMELE STUDENTULUI: Lele Mariana Dorina
LECTIA: Aplicaţii practice privind întocmirea bilanţului şi tipurile de modificări în bilanţ
ELEVI PREZENTI: 22
ELEVI ABSENTI: 2
Caracterizarea generală a gradului de participare a elevilor la desfăşurarea activităţii didactice: mare

Momente ale Metode şi mijloace


Activităţi specifice
activităţii didactice Conţinutul specific al lecţiei de învăţământ Observatii
elevilor
folosite

Se asigură un climat prielnic pentru Comunică elevii


1. Moment desfăşurarea lecţiei, profesorul verifică absenţi şi pregătesc Profesoara face
organizatoric frecvenţa şi cere elevilor să prezinte pe pe bănci necesarul prezenta.
bancă schema de recapitulare a cerut de profesor.
patrimoniului, minicalculatorul şi planul de
conturi.

Verificarea cunoştinţelor prin întrebări de


tipul :
- Ce este bilanţul? Comunică
- Câte părţi are bilanţul şi cum se cunoştinţele Verifica
numesc ele? acumulate anterior cunoştinţele
2. Realizarea - Ce este postul de bilanţ? prin răspunsuri acumulate anterior
suportului teoretic - Cum ne putem verifica că un bilanţ Conversaţia orale şi ies pe rând prin răspunsuri
este întocmit corect? (Abordare euristică) la tablă pentru a orale.
- Câte tipuri de modificări bilanţiere scrie formulele.
cunoaşteţi?
- Pornind de la ecuaţia generală a
contabilităţii se pot determina noua
Momente ale Metode şi mijloace
Activităţi specifice
activităţii didactice Conţinutul specific al lecţiei de învăţământ Observatii
elevilor
folosite
tipuri de modificări specifice

patrimoniului economic. Care sunt


acestea?

3. Anunţarea lecţiei Aplicaţii practice privind întocmirea Notează în caiete Dicteaza noile
bilanţului şi tipurile de modificări în bilanţ titlul lecţiei cunostinta

I.Gruparea elementelor patrimoniale pe


grupe şi subgrupe Notează în caiete Pentru fixarea
Profesorul împarte în clasă o fişă de lucru Muncă elementele notiunilor se
4. Intensificarea pregătită în prealabil, pe baza căreia elevii independentă. patrimoniale, în foloseste ca metoda
reţinerii şi vor trebui să recunoască în mod individual Dezbatere, privind dreptul lor scriu munca
asigurarea apartenenţa elementelor patrimoniale corectitudinea apartenenţa independenta a
transferului prezentate. rezultatelor. elementelor, elevilor, dupa care
Primul element se ia ca exemplu pentru Se face uz de fişa individual, iar la la sfârşit confruntă
modul de lucru: de lucru. sfârşit confruntă rezultatele.
- materii prime – active circulante rezultatele.
materiale (stocuri şi producţia în curs)
Când toţi elevii au terminat se verifică
corectitudinea realizării muncii individuale.

II. Întocmirea bilanţului iniţial


- Care sunt criteriile de ordonare a
5. Demonstrarea posturilor de activ în bilanţ? Problematizare Răspund la
modului de execuţie - Care sunt criteriile de ordonare a întrebări problemă
posturilor de pasiv în bilanţ? şi întocmesc
1. Recunoaşterea grupelor şi subgrupelor bilanţul iniţial.
din care fac parte elementele patrimoniale.
2. Delimitarea clară a criteriilor de Prelegere
ordonare a posturilor de A/P în bilanţ.
3. Întocmirea bilanţului iniţial la tablă în
Momente ale Metode şi mijloace
Activităţi specifice
activităţii didactice Conţinutul specific al lecţiei de învăţământ Observatii
elevilor
folosite
permanenţă conversaţie cu clasa.

III. Identificarea tipului de modificare


bilanţieră pentru fiecare problemă
6. Dezbatere 1. Se contractează un credit de 2000 lei, Unul dintre elevi Ajtua elevi sa
scadent la 10 luni (conform Contractului de iese la tablă şi rezolve problema
credit) Problematizare rezolvă problema pe baza întrebărilor
- Care este natura operaţiei economice? pe baza întrebărilor ajutătoare puse de
- Ce fel de modificări se produc? ajutătoare puse de profesor.
- Care este formula modificării şi de ce profesor.
fel de mişcări este generată?

NOE: Primirea creditului contractat


Modificări:
7. Concluzii - majorarea disponibilul în contul Notează în caiet
parţiale (la bancar ⇒ A + 2000 lei problema şi noile Elevi noteaza in
aplicaţia 1) - creşterea datoriei unităţii faţă de Prelegere cunoştinţe timp ce profesoara
bancă ⇒ P + 2000 lei dicteaza.
Formula modificării:
A + 2000i= P + 2000
A+X=P+X
(modificare de volum, generată de mişcări
opuse)

2. Se înregistrează dobânda aferentă Unul dintre elevi


8. Dezbatere creditului, 40% din valoarea acestuia. iese la tablă şi Se rezolva cu elevi
- Care este natura operaţiei economice? Problematizare rezolvă problema la tabla prroblema
- Ce fel de modificări se produc? pe baza întrebărilor
- Care este formula modificării şi de ce ajutătoare puse de
fel de mişcări este generată? profesor.
Momente ale Metode şi mijloace
Activităţi specifice
activităţii didactice Conţinutul specific al lecţiei de învăţământ Observatii
elevilor
folosite
NOE: Înregistrarea dobânzii Prelegere Notează în caiet
9.Concluzii parţiale D = 40%*2000 = 8.00lei problema şi noile
(la aplicaţia 2) Modificări: cunoştinţe.
- cresc cheltuielile cu dobânzile ⇒ A
+ 8.00lei
- cresc dobânzile aferente creditului
pe termen scurt ⇒ P + 800 lei
Formula modificării:
A + 8.00 = P + 8.00
A+X=P+X
(modificare de volum, generată de mişcări
opuse)

IV. Întocmirea bilanţului contabil după Pentru a se intelege


fiecare operaţie economică. Răspund la mai bine noile
10. Dezbatere - La prima problemă care elemente Problematizare întrebări problemă notiuni
din bilanţul iniţial suferă propunatorul
modificări? foloseste ca metoda
- Dar la a doua? problematizarea
- Se verifică egalitatea bilanţieră?

Propunătorul notează elevii care au activat Explicaţia Notează în caiet Dicteaza tema
11.Concluzii finale la lecţie şi dă temă de casă elevilor ex. tema de casă. pentru acasa.
11/109 din manual.
8. Fişa de observaţie a activităţii didactice
UNITATEA DE INVĂŢĂMÂNT: Colegiul Tehnic “Vadu Crişului”
OBIECTUL: Contabilitate
CLASA: X E
DATA : 04.04.2006
NUMELE SI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC ASISTAT: Jolţe Adriana
NUMELE SI PRENUMELE STUDENTULUI: Lele Mariana Dorina
LECTIA: Contabilitatea marfurilor
ELEVI PREZENTI: 24
ELEVI ABSENTI: 1
Caracterizarea generală a gradului de participare a elevilor la desfăşurarea activităţii didactice: mare

Metode si
Momentele Activitati
Continutul specific al lectiei mijloace de Observatii
activitatii didactice specifice elevului
invatamant
Se asigura un climat prielnic pentru desfasurarea lectiei, se verifica daca e stearsa Profesoara intra,
tabla si se face prezenta. saluta elevii, dupa
1. Moment
care se face
organizatoric
prezenta.
2. Anuntarea Contabilitatea marfurilor – model Problematizare Noteaza in caiete Anunta noua lectie.
lectiei noi de calcul al costurilor titlul noii lectii.
Conversatie
A. Întrebări recapitulative
adresate elevilor:
3. Desfasurarea
lectiei 1. Ce sunt marfurile?
2. Care sunt documentele
Problematizare Elevii participa la Profesoara trimite
specifice in vanzarea
Prelegere ora. la tabla in ordinea
marfurilor?
3. Care sunt obligatiile asezarii in banca
Noteaza noile
cumparatorului la primirea elevii.
notiuni in caiete.
marfii?
4. Ce documente se intocmeste la
darea in consum a marfurilor?
5. Dar la obtinerea produselor
finite?
6. Dati exemple de documente la
iesirea din gestiune a
marfurilor!
7. Care sunt conturile folosite in
evidenta marfurilor?
Formula de calcul a coeficientului
de repartizare:
Elevii participa la
Kr = . Sic378 +Rc378 . ora.
(Sid371-Sic4428)+(Rd371- Noteaza noile notiuni
Rc4428) in caiete

Rd378 = Rc707*Kr
Problematizare
Prelegere Profesoara ii ajuta
AC aferent mf. vandute = Val. mf. pe elevi la
Explicatia
vandute * Kr rezolvarea
problemei
B. Aplicatii practice:
1. Se aprovizioneaza cu marfuri de
la furnizor si se receprioneaza
conform NRCD in valoare de 8500 Rezolva aplicatia
RON, TVA 19%, factura se
data.
intocmeste la aceeasi valoare:
a) Receptionarea marfurilor fara
factura:
371 A+ D
4428 A+ D
408 P+ C
% = 408 10.115
371 8.500
4428 1.615
b) Sosirea facturii ulterior:
P–D
401 P + C
408 = 401 10.115
4428 A - C
4426 A + D
4426 = 4428 1.615
2. Se primesc prin donatie marfuri
evaluate la 15.000 RON.
Problematizare Profesoara ii ajuta
371 A + D
Prelegere pe elevi la
Rezolva aplicatia
7582 P + C Explicatia rezolvarea
data. problemei
371 = 7582
.
3. Se constata plus de marfuri la
inventariere de 1.050 RON.
a) Inregistrarea plusului de
marfuri:
371 A + D
607 A – C
371 = 607 1.050
sau
607 = 371
1.050
4. Fixarea Prelegere Converseaza pe baza Profesoara
cunostintelor Conversatie noilor notiuni adreseaza intrebari
Fixarea notiunilor cheie prin
Frontala pentru fixarea
intrebari frontale.
lectiei noi si
noteaza elevii care
au activat la lectie.
5. Tema pentru acasa Problema nr. 3 din manual Conversatia Noteaza in caiete Profesoara da indicati
cu privire la rezolvarea
temei

9. Fisă de observaţie a activităţii didactice


UNITATEA DE INVĂŢĂMÂNT: Colegiul Tehnic “Vadu Crişului”
OBIECTUL: Contabilitate
CLASA: X E
DATA : 12 .04.2007
NUMELE SI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC ASISTAT: Jolţe Adriana
NUMELE SI PRENUMELE STUDENTULUI: Lele Mariana Dorina
LECTIA: Clasificarea documentelor
ELEVI PREZENTI: 24
ELEVI ABSENTI: 1
Caracterizarea generală a gradului de participare a elevilor la desfăşurarea activităţii didactice: mare

Momente ale activitatii Continutul specific al lectiei METODE SI Activitati specifice Observatii
didactice MIJLOACE elevului
1. Moment organizatoric Se asigura un climat prielnic pentru desfasurarea lectiei, se face prezenta.

2.Verificarea Definitia documentelor Conversatia Raspund la intrebarile


cunostintelor Importanta lor orala si frontale.
Structura documentelor frontala
Profesoara anunta lectia
3. Anuntarea lectiei Anuntarea lectiei si scrierea titlul pe Noteaza in caiete titlul noii si scrie titlul pe tabla.
tabla: Prelegerea lectii.

Clasificarea documentelor
Documentele de evidenta se clasifica
dupa mai multe criterii in functie de
trasaturile caracteristice ale operatiilor
economice si financiare .
-dupa natura operatiilor economice; Profesoara realizeaza
-dupa caracterul si functia pe care o pe tabla schema lectiei,
4. Comunicarea si indeplinesc; Prelegerea Noteaza in caiete noile iar elevii in caiete.
asimilarea noilor -dupa numarul operatiilor economice pe Conversatia notiuni pe baza schemei Prin dialog se identifica
cunostinte care le cuprind; Explicatia impartite. fiecare tip de document
-dupa momentul intocmirii si rolul lor; Demonstratia Raspund la intrebari. in functie de fiecare
-dupa locul in care se intocmesc si criteriu de clasificare.
circula; Pentru fiecare tip de
-dupa sfera de aplicare; -dupa forma de document elevii dau
prezentare; cate un exemplu si il
-dupa regimul de tiparire si utilizare ; noteaza in caiete.
-dupa modul de intocmire si rolul pe
care-l indeplinesc in cadrul sistemului
informational, contabil.
-se întocmeşte schema lecţiei .

5. Fixarea cunostintelor Propunatorul imparte cate o fisa Conversatia Rezolva independent fisa Profesoara urmareste
predate si obtinerea individuala de lucru, care cuprinde frontala de lucru. modul de rezolvare a
performantei patru intrebari grila si o Explicatia fisei de lucru.
fraza care necesita completarea spatiilor Demonstratia
libere din lectia predata. Munca
independenta
Chestionarea
scrisa
6. Dirijarea invatarii Sondeaza modul in care a fost rezolvata Conversatia Corecteaza greselile, dupa
fisa individuala si corecteaza greselile. frontala explicatiile date de
Explicatia propunator.
Demonstratia
7. Evaluarea Se fac aprecieri colective si individuale. Conversatia Primesc lamuriri asupra Profesoara l aduna
performantei Analiza modului in care se va fisele de lucru, care vor
corecta fisa de lucru. fi notate.
10. Fisă de observaţie a activităţii didactice

UNITATEA DE INVĂŢĂMÂNT: Colegiul Tehnic “Vadu Crişului”


OBIECTUL: Contabilitate
CLASA: X E
DATA : 26.04.2007
NUMELE SI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC ASISTAT: Jolţe Adriana
NUMELE SI PRENUMELE STUDENTULUI: Lele Mariana Dorina
LECTIA: Conţinutul şi clasificarea balanţei de verificare
ELEVI PREZENTI: 23
ELEVI ABSENTI: 1
Caracterizarea generală a gradului de participare a elevilor la desfăşurarea activităţii didactice: mare
Momente ale Conţinutul specific al lecţiei Metode şi Activităţi Observaţii
activităţii mijloace de specifice
didactice învăţământ elevului
Elevii Prorofeseoara
1. Moment Se asigura stabilirea unui climat Conversaţia pregătesc notează absenti .
organizatoric corespunzător pentru desfăşurarea lecţiei pentru lecţie.

Elevii notează Profesoara notează


2.Anunţarea Se notează pe tablă titlul noii lecţii: în caiete pe tablă titlul noi
lecţiei noi titlul lecţiei lecţii.
Conţinutul şi clasificarea balanţei de
verificare

Se pun întrebări
3.Dezbaterea Intrebari adresate elevilor: Conversaţie Elevii răspund pentru a incepe lecţia
Problematizarea la întrebări si pentru a verifica
Ce este balanţa de verificare? cunostintele elevilor.
Ce asigură balanţa de verificare?
Când credeţi că se întocmeşte?
Dupa ce elevi isi
Se dicteaza prima parte a lectiei Prelegerea Elevi noteaza spun parerea
in caiete. profesoara le
dicteaza noile
notiuni, le explica
noile notiuni.
Alte intrebari adresate elevilor din a doua
3. Dezbatere parte a lectiei (clasifiacarea balantei): Profesoara dezbate
cu elevi noile noţiuni
Cum credeţi că se clasifică balanţa de Elevii răspund ce urmează să fie
verificare? Conversaţia la întrebări predate. Aceştia
Ce elemente conţine o balanţă de răspund cu
verificare? entuziasm
Cum clasificăm balanţa de verificare
după numărul de egalităţi?
Clasificarea balanţei de verificare în
funcţie de
-natura conturilor
-balanţa conturilor sintetic
-balanţa conturilor analitice
-numărul de egalităţi
4.Comunicarea s - balanţa de verificare cu o serie
i asimilarea de egalităţi
noilor cunostinte - balanţa de verificare cu două
11. Fişa psihopedagogică

Date Personale
Nume şi prenume: Lup Diana Florina
Anul naşterii: 1991
Localitatea: Tomnatec
Judeţul: Bihor
Absolvit clasele anterioare la : Colegiul Tehnic „Vadu Crişului”

Date Asupra Familiei


Ocupaţia şi locul de muncă al părinţilor:
Tata: agent de pază
Mama: învăţătoare la Scoala generală cu clasele I – VIII, Vadu Crişului
Atmosfera şi climatul educativ din familie: înţelegere deplină între părinţi,
între părinţi şi copii, conflicte mici şi trecătoare cu fratele mai mare; starea
materială a familiei este bună, condiţiile de muncă a elevului sunt foarte
bune - acasă.
Starea de sănătate a familiei este bună.

Starea de sănătate a elevului


a) Dezvoltare fizică:
- bună
b) Antecedente – boli
- Nu există boli deosebite

Performanţă şcolară
La următoarele discipline s-a remarcat cu rezultate foarte bune:
matematică;
contabilitate;
fizică;
chimie;
Discipline cu rezultate mediocre:
istorie;
geografie.
Am remarcat preferinţe pentru limbile străine: engleza, franceza.
Frecvenţă la ore foarte bună.

Activităţi în afara clasei şi a şcolii


Curs de limbi straine, muzică şi informatică.

Profilul psihologic al personalităţii elevului:


Inteligenţă, aptitudini, stil de muncă:
inteligenţă generală: puterea de a judeca, flexibilitatea în soluţii, posibilitatea de a
forma rapid asociaţii, capacitate de a înţelege rapid o situaţie, un mesaj.
aptitudini: claritate şi acurateţe în exprimare, claritatea şi corectitudinea scrisului,
capacitate de ordonare a informaţiei, memorare logică predominant vizuală,
capacitate de concentrare bună.
stilul de muncă a elevului:
interesul - intervine cu completări, participă activ la oră, spontan la noua
lecţie,
modul de organizare a activităţi de exprimare - organizat, ritmic, temeinic,
rămâne însă, adesea, în limitele manualului
independenţă, creativitate – inventiv, are iniţiativă, manifestă independenţă.
latura afectiv emoţională:
dispoziţiile afective: se exteriorizează prin gesturi, expresia feţei, felul de a
vorbi, bună dispoziţie, voiciune, entuziasm;
emoţiile: au orientare precisă, cu caracter situativ, sunt de durată mică şi puţin
intense;
sentimentele: sensibilitate faţă de dreptate, demnitate, dragoste;
pasiunile: implică un impuls spre computer.
Comportare şi activitatea în colectiv:
conduita în familie:
faţă de părinţi: ataşament, comunicare, respect;
faţă de fraţi: dominare, înţelegere, ajutor;
conduita în şcoală: receptiv la cerinţele şcolare, la observaţii şi îndrumări,
politicos;
conduita în societate şi între prieteni: se integrează în colectivitate şi este un bun
executant, organizator, un bun coleg, apreciat pentru poziţia din colectivul
clasei:
comportarea generală a elevului: nota la purtare 10, comportare corectă,
cuviincioasă.
Trăsături de personalitate:
a) temperamentul sanguin:
- trăsături pozitive: optimism, veselie, sociabilitate, bună dispoziţie,
receptivitate, fire deschisă, comunicativă;
- trăsături negative: mulţumire de sine, nestatornicia în interese.
b) balanţa emoţională echilibrată;
c) trăsături dominante de caracter:
- atitudinea faţă de societate: sinceră, spirit de cooperare, ataşament,
prietenie;
- atitudine faţă de muncă: seriozitate, iniţiativă, punctualitate, disciplină;
- atitudine faţă de propria persoană: sentimentul demnităţii personale,
optimismul, încredere în sine, simţul umorului.
- trăsături voluntare de caracter: grad de organizare, încredere în sine, curaj,
autocontrol.
Orientarea şcolară şi profesională
aspiraţiile elevului: eleva doreşte să devină profesor de matematică;
dorinţa părinţilor: doresc să devină economistă;
recomandarea şcolii: aprofundare în domeniul Relaţiilor Economice
Internaţionale.

Aprecieri şi recomandări
Elevul are aptitudini pentru a deveni un bun economist.