Sunteți pe pagina 1din 25

A.

FUNDAMENTELE ACTIVITATII DE PRACTICA PEDAGOGICA


1. BAZA NORMATIV-LEGISLATIVA A PREGATIRII PENTRU PROFESIA DIDACTICA
Certificatul de absolvire a Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic acorda dreptul de exercitare a profesiei
didactice in invatamantul secundar, postliceal si superior, potrivit legii.
Legea invatamantului nr.84/1995
Art. 68. - (1) Studentii si absolventii care opteaza pentru profesiunea didactica sunt obligati sa participe la activitatile Departamentului
pentru Pregatirea Personalului Didactic.
(2) Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic functioneaza in institutiile de invatamant superior, pe baza de regulament,
si are planuri de invatamant distincte, care cuprind discipline de pregatire teoretica si practica in domeniile pedagogiei, psihologiei,
logicii, sociologiei si metodicii de specialitate.
(3) Pregatirea studentilor prevazuta la alin. (1) si (2) se realizeaza in regimul activitatilor didactice optionale. Planurile de invatamant
ale departamentului sunt integrate in planurile de invatamant ale facultatilor de profil.
(4) Absolventilor Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic li se elibereaza certificate de absolvire, pe baza carora sunt
abilitati sa functioneze in calitate de cadre didactice.
Potrivit art.2, alin.2 al Ordinului MECT nr. 4316, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, anul 176 nr. 520/10
iulie 2008, privind aprobarea Programului de studii psihopedagogice in vederea certificarii pentru profesia didactica prin
Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic, certificarea pentru profesia didactica se obtine la doua niveluri, respectiv:
a) Nivelul I (initial): acorda absolventilor de studii universitare dreptul sa ocupe posturi didactice in invatamantul preuniversitar
obligatoriu, cu conditia acumularii unui minimum de 30 de creditetransferabile din programul de studii psihopedagogice;

b) Nivelul II (de aprofundare): acorda absolventilor de studii universitare dreptul sa ocupe posturi didactice in invatamantul
liceal, postliceal si universitar, cu satisfacerea a doua conditii:
acumularea unui minimum de 60 de creditetransferabile din programul de studii psihopedagogice;
absolvirea unui program de master in domeniul diplomei de licenta.
In art.9. din acelasi ordin se precizeaza:
(1) Absolventii studiilor universitare (de licenta, masterat sau doctorat) care au obtinut Certificatul de absolvire a DPPD, Nivelul I ,
pot ocupa posturi didactice in invatamantul preuniversitar obligatoriu constituite din discipline si activitati didactice corespunzatoare
domeniului studiilor de licenta absolvite .
(2) Absolventii studiilor universitare care au obtinut Certificatul de absolvire a DPPD, Nivelul I I , pot ocupa posturi didactice in
invatamantul liceal, postliceal si superior constituite din discipline si activitati corespunzatoare domeniului studiilor de licenta
absolvit.

(3) Corespondenta dintre domeniile studiilor universitare absolvite si disciplinele care pot fi predate in invatamantul preuniversitar se
stabileste potrivit Centralizatorului privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs,
pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, aprobat anual, prin ordin al ministrului educatiei.
(4) Corespondenta dintre domeniile studiilor universitare de licenta, masterat sau doctorat absolvite si disciplinele care pot fi predate
in invatamantul superior se stabileste de catre senat, prin regulamentele interne privind ocuparea posturilor didactice.
Programul de studii psihopedagogice oferit de DPPD este conceput si aplicat in sistemul creditelor de studiu transferabile. Obtinerea
creditelor necesare celor doua niveluri de certificare pentru profesia didactica se conformeaza principiilor de transfer, recunoastere si
acumulare a creditelor de studiu.

Extras din Anexa 2 la OM. Nr. 4316 din data 03.06./2008
PLAN DE INVATAMANT
pentru programul de studii psihopedagogice de 30 de credite pentru Nivelul I (initial) de certificare pentru profesia didactica
-monospecializare -
incepand cu anul universitar 2008/2009*
Nr.
crt.
Discipline de invatamant
Perioada de studiu a disciplinei
Numar de
ore pe
saptamana*
Total ore
Forme
de
Evaluare
semestru
Credite
Anul Semestrul
Numar de
saptamani
C A C A Total
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7
Practica pedagogica in
invatamantul preuniversitar
obligatoriu (1)
III 5 14 - 3 - 42 42 C 3
8
Practica pedagogica in
invatamantul preuniversitar
obligatoriu (2)
III 6 12 - 3 - 36 36 C 2
*Precizari:
1. Numarul de saptamani si, respectiv, numarul de ore pentru practica pedagogica rezulta din faptul ca, potrivit standardelor
actuale, ultimul semestru al studiilor universitare este de 10-12 saptamani.
2. Perioada de 2 saptamani prevazuta pentru examenul de absolvire este alocata pentru finalizarea portofoliului didactic.
3. Se aplica si in cazul studiilor universitare de licenta cu durata de 4/5/6 ani.
4. Studentii care predau intr-una din specialitatile pentru care se pregatesc nu au obligatia de a asista la alte lectii. Pentru
confirmarea acestei activitati, studentul prezinta adeverinta eliberata de scoala. Pentru evaluarea practicii pedagogice (2) si
studentii aflati in aceasta situatie vor sustine doua lectii de proba si o lectie finala, asistate de mentorul de practica pedagogica
(sef de catedra, directorul scolii).
5. Coordonarea si evaluarea practicii pedagogice, indrumarea si coordonarea efectiva a practicii pedagogice este asigurata:
a) de personalul didactic al D.P.P.D. inclusiv titularii cursurilor de Didactica specialitatii;
b) de catre profesorii-mentori din unitatile de invatamant in care se desfasoara practica, care actioneaza ca agenti si
garanti ai efectuarii si calitatii practicii pedagogice. Profesorul-mentor apreciaza doua lectii de proba si o lectie finala
prin note, pe care le consemneaza in fisele de evaluare (un model posibil este in caietul de practica pedagogica).
Studentii depun fisele semnate de profesorul-mentor la facultate, respectiv la Centrele teritoriale. Centrele ID
comunica la facultati aceste rezultate odata cu rezultatele de la celelalte discipline.
6. Colocviul de practica pedagogica se sustine in ultima saptamana de activitate didactica, in sistemul evaluarii asistate de calculator,
prin Platforma Blackboard. Subiectele de evaluare vizeaza verificarea competentelor enuntate in programa activitatii de practica
pedagogica corespunzatoare fiecarui semestru si dobandite in urma completarii, prin efort personal, a caietului de practica
pedagogica.
Nota finala a activitatii de practica pedagogica va tine seama de aprecierea transmisa de profesorul mentor in Raportul asupra
practicii pedagogice si depus de studentul practicant la sfarsitul fiecarui semestru.
PLAN DE INVATAMANT
pentru programul de studii psihopedagogice de 30 de credite pentru Nivelul I (initial) de certificare pentru profesia didactica
-dubla specializare-
Valabil incepand cu anul universitar 2008-2009*
Nr.
crt.
Discipline de
invatamant
Perioada de studiu a disciplinei
Numar de
ore pe
saptamana
Total ore
Evalu
are
Numar
de
crediteee
Anul Semestrul
Numar de
saptamani
C A C A Total
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8
Practica pedagogica( in
invatamantul
preuniversitar
obligatoriu ) -
Specializarea A
III 5 14 - 3 - 42 42 C 3
9
Practica pedagogica( in
invatamantul
preuniversitar
obligatoriu ) -
Specializarea B
III 6 12 - 3 - 36 36 C 2
*Precizari:
1. Precizarile de la Anexa 2.a (monospecializare) se aplica si in cazul programului de studii psihopedagogice pentru dubla
specializare.
2. In cazul dublei specializari, practica pedagogica de la fiecare specializare cumuleaza, pe parcursul unui semestru, cerintele
(asistenta, proiectare, lectii de proba) de la monospecializare
3. Cele 5 credite suplimentare nu pot fi acumulate in pachetul de 60 de credite necesar obtinerii Nivelului II de certificare pentru
profesia didactica.

2. OBIECTIVELE ACTIVITATII DE PRACTICA PEDAGOGICA
Practica pedagogica, disciplina obligatorie in pregatirea pentru profesia didactica, are urmatoarele obiective:
- consolidarea si aprofundarea pregatirii de specialitate, psihopedagogice si metodice;
- invatarea, exersarea si formarea abilitatilor si competentelor necesare exercitarii profesiunii didactice;
- cunoasterea documentelor scolare care fundamenteaza organizarea si conducerea procesului didactic;
- aplicarea particularizata la disciplinele de invatamant a tuturor componentelor procesului general de predare-invatare-
evaluare (principiile, finalitatile, continutul, metodele, mijloacele, formele de organizare, sistemele de evaluare a
rezultatelor scolare);
- formarea si dezvoltarea abilitatilor practice de proiectare didactica, valorificand pregatirea teoretica data de psihologia
educatiei, pedagogie, didactica specialitatii;
- formarea capacitatii de cunoastere a elevilor (individual si in grupul scolar), in vederea tratarii diferentiate a acestora;
- cultivarea capacitatilor de autoevaluare/ de integrare a rezultatelor autoevaluarii in proiectia personala a dezvoltarii
profesionale.
3. CONTINUTUL SI SECVENTELE PRACTICII PEDAGOGICE
a. Componentele de baza ale continutului practicii pedagogice sunt:
- cunoasterea unitatilor de invatamant, ca organizatii sociale avand ca misiune formarea, educarea si socializarea tinerei
generatii;
- cunoasterea structurii organizatorice, a relatiilor functionale dintre compartimentele si serviciile componente, a
sistemelor manageriale ale unitatilor scolare;
- cunoasterea sistemului de activitati didactice, educationale, administrative, economico-financiare, etc., a relatiilor si a
interactiunilor reciproce dintre acestea;
- intelegerea raporturilor reciproce dintre scoala-familie-organizatiile sociale si ale administratiei locale, comunitatile
locale si a schimburilor permanente cu mediul in care actioneaza;
- asimilarea principalelor componente, calificari, responsabilitati, indatoriri si drepturi ale profesiei de cadru didactic ;
- capacitatea de transpunere a continutului stiintific, de specialitate al obiectelor de studiu, in continuturi didactice, in
masura sa faca posibila si accesibila insusirea de catre elevi a valorilor stiintei, tehnologiei si culturii;
- construirea de demersuri si strategii didactice adecvate finalitatilor si continuturilor disciplinelor de studiu, formarea si
dezvoltarea deprinderilor de apreciere si sustinere a activitatilor didactice cu elevii;
- formarea abilitatilor si a capacitatii de observare si de studiere a particularitatilor de varsta si individuale ale elevilor;
- dezvoltarea capacitatii de evaluare si apreciere a activitatilor instructiv-educative proprii, ale elevilor si ale colegilor.
b. Structura practicii pedagogice
Sistemul practicii pedagogice este structurat si contine urmatoarele etape si secvente:
- etapa pregatitoare, de inceput a practicii, in care se realizeaza primul contact cu realitatile unitatilor scolare si se
asigura cunoasterea de catre studenti a tuturor elementelor teoretice si a instrumentelor necesare pentru trecerea la
efectuarea propriu-zisa a activitatilor practice;
- practica observatorie care urmareste formarea capacitatilor de identificare a principalelor componente ale procesului
de invatamant, precizarea etapelor activitatilor didactice in succesiunea lor si a capacitatii de observare a fiecarui
eveniment al diferitelor forme de activitati didactice (tipuri de lectii, activitati educative scolare si extrascolare,
dirigentie etc.);
- proiectarea didactica care se concretizeaza in realizarea urmatoarelor documente scolare: planificare calendaristica,
proiectarea unei unitati de invatare, proiectarea principalelor tipuri de lectii; stabilirea, in timp util, a datelor necesare
actiunilor de proiectare, analiza curriculumului scolar, identificarea obiectivelor cadru/competentelor generale si a
obiectivelor de referinta/competente specifice, diagnoza nivelului de pregatire a elevilor ca premisa in formularea
obiectivelor operationale ale lectiei;
- desfasurarea lectiilor de proba si a lectiilor finale, care presupune construirea de demersuri didactice bazate pe
adoptarea de strategii didactice adecvate continuturilor si finalitatilor educationale urmarite; integrarea actiunilor
evaluative in functie de celelalte componente ale procesului didactic; exersarea capacitatilor de stimulare a
creativitatii, motivatiei, interesului elevilor prin intermediul interactiunilor si comunicarii educationale;
- integrarea feed-back-ului in proiectia personala a dezvoltarii profesionale prin analiza si autoanaliza activitatilor
educationale (lectii, activitati extrascolare, ore de dirigentie) desfasurate.
c. Indrumarea practicii pedagogice
Practica pedagogica, in ansamblul sau este coordonata de catre Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic
si se efectueaza in scolile pilot de aplicatie, stabilite de inspectoratele scolare, pe baza unor protocoale incheiate intre Rectoratul
Universitatii si inspectorate. Indrumarea si realizarea efectiva a practicii pedagogice este asigurata:
a) de personalul didactic al Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic si al facultatilor de profil care:
- face legatura cu conducerile scolilor si cu profesorii-mentori care vor indruma nemijlocit practica studentilor;
- asigura documentatia stiintifica necesara studentilor in pregatirea activitatilor din cadrul practicii pedagogice;
- analizeaza si avizeaza proiectele didactice pentru fiecare tip de activitati practice ale studentilor;
- analizeaza si evalueaza impreuna cu profesorii- mentori rezultatele obtinute de studenti la practica pedagogica;
- inscrie in documentele scolare de evidenta-activitatile fiecarui student efectuate in perioadele de practica pedagogica.

b) de catre profesorii-mentori din scolile pilot (de aplicatie), care actioneaza ca agenti si garanti ai realizarii si calitatii practicii
pedagogice asigurand:
- planificarea activitatilor instructiv-educative inscrise in programele de practica;
- repartizarea saptamanala a studentilor la activitatile didactice pe care le desfasoara profesorii-mentori;
- indrumarea stiintifica de specialitate si didactica a studentilor pentru toate categoriile si tipurile de activitati practice
ce se realizeaza, pe toata durata practicii pedagogice;
- urmareste ca proiectul didactic sa includa toate componentele specifice unui proiect stiintific;
- verifica daca este respectata in proiect concordanta dintre obiectivele propuse, continutul ce trebuie predat, strategiile
didactice, structura lectiei si instrumentele de evaluare;
- urmareste alocarea corecta a timpului necesar fiecarei activitati din proiectul didactic, in functie de nivelul de varsta si
de cunostintele elevilor;
- dezvolta la studentii practicanti capacitatea de a face analiza critica a lectiei;
- feed-back-ul se bazeaza pe o analiza obiectiva a lectiei observate;
- transmite observatiile sale cu privire la fiecare activitate a studentului practicant/stagiarului: a) observatiile sunt
obiective, fara prejudecati si comentarii subiective, focalizate pe activitatile didactice care vizeaza dezvoltarea in
profesie a studentului practicant/stagiarului; b) observatiile ofera studentilor practicanti posibilitatea de a ajunge la
propriile concluzii si solutii prin intermediul reflectarii; c) observatiile faciliteaza explorarea de catre studenti a
propriei gandiri si dezvoltarea propriei teorii in ceea ce priveste predarea.
- analizeaza si evalueaza activitatea didactica a studentilor practicanti pe baza unor standarde minime de competente
profesionale pe care acestia le cunosc de la inceputul practicii pedagogice;
- incurajeaza autoevaluarea ca forma de autoreflectie asupra activitatii didactice;
- intocmeste rapoarte de analiza a activitatii studentilor practicanti: evaluarea realizata in cadrul raportului se bazeaza
pe un set de standarde ce evidentiaza competentele profesionale pe care trebuie sa le detina in momentul respectiv
studentul practicant.
Desfasurarea optima si realizarea corespunzatoare a obiectivelor practicii pedagogice implica in mod necesar participarea
efectiva si responsabila a studentilor la toate actiunile, proiectele si programele inscrise in sistemul general al practicii pedagogice,
componenta organica, esentiala a pregatirii pentru profesiunea didactica.
4.PLANIFICAREA ACTIVITATILOR DE PRACTICA PEDAGOGICA
ORARUL SAPTAMANAL AL PROFESORULUI MENTOR
(pentru orele si activitatile demonstrative)
ORA
LUNI MARTI MIERCURI JOI VINERI
Disciplina Clasa Disciplina Clasa Disciplina Clasa Disciplina Clasa Disciplina Clasa
PLANIFICAREA LECTIILOR DE PROBA SI A LECTIEI FINALE
Lectia de proba nr.1
Disciplina:
Lectia de proba nr.2
Disciplina:
Lectia finala
Disciplina:
Data/Ora Clasa Subiectul Data/Ora Clasa Subiectul Data/Ora Clasa SubiectulB. DOCUMENTELE PORTOFOLIULUI DE EVALUARE A ACTIVITATII DE PRACTICA
PEDAGOGICA IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR OBLIGATORIU (1)
1. Fisa de asistenta1[1]


la lectia demonstrativa sustinuta de profesorul mentor/ studentul practicant:
Data:
Clasa :
Nr. de elevi (prezenti/inscrisi) :
Disciplina :
Unitatea de invatare :
Subiectul lectiei :
Tipul lectiei:
Scopurile lectiei/O.R. :
Desfasurarea lectiei
(identificarea si descrierea desfasurarii fiecarei etape a lectiei asistate)
Intrebari, aspecte semnificative
in vederea discutiilor cu profesorul mentor

2. GRILA DE OBSERVARE A LECTIEI
demonstrative sustinuta de profesorul mentor/ studentul practicant:
Data :
Clasa :


Nr. de elevi (prezenti/inscrisi) :
Disciplina :
Subiectul lectiei :
Tipul lectiei :
Continut informativ:
Resurse procedurale (metode, procedee, interactiuni, forme de organizare a activitatii elevilor) :
Resurse materiale (mijloace de invatamant):
Indicatori Recunoasterea
actiunii indicatorilor
( se bifeaza)
Descrierea indicatorilor observati,
exemple
1.Aspect informativ
- continut stiintific
- adaptarea la nivelul clasei
- incadrarea noilor cunostinte in sistemul
cunostintelor anterioare

- realizarea cerintelor programei scolare
(obiective-cadru, obiective de referinta)

2.Aspect formativ
- utilizarea metodelor activ-participative
(sugerate de programa scolara)

- realizarea conexiunii inverse
- dezvoltarea capacitatilor intelectuale
- valorificarea valentelor educative ale temei
- dezvoltarea capacitatii de transfer (realizarea
de corelatii intra/inter/transdisciplinare)

3. Metodologia didactica
- aplic. metodelor si a procedeelor didactice
- utilizarea mijloacelor de invatamant
- incadrarea in timp
4. Evaluarea activitatii elevilor
- initiala
- formativa
- finala
5. Relatia profesor-elev; elev-elev
- atmosfera de lucru in clasa
- organizarea activitatii pe grupe sau
independent/individual

6. Alti indicatori
3. Planificare calendaristica (semestriala/anuala)
In interiorul planificarii anuale se poate face o demarcatie intre semestre.
Clasa: _________
Disciplina: _______________________
Nr. de ore /saptamana: _____________
Nr. de ore total: ______
UNITATEA DE
INVATARE
OBIECTIVE DE
REFERINTA
CONTINUTURI NR.
ORE
SAPTAMANA OBSERVATII
Total ore (nr.ore/sapt.*nr.sapt.):
4. Proiectul unitatii de invatare
Clasa : _______
Disciplina : _____________________
Unitatea de invatare: _________________________
Numar de ore alocate (cf. Planificarii anuale): ___________
Data/date corespunzatoare numarului de ore : __________

Continuturi (detalieri) Obiective de referinta Activitati de invatare Resurse Evaluare
5. Proiect de lectie
(intocmit de studentul practicant dupa o structura propusa de profesorul mentor)
6. Raport asupra practicii pedagogice desfasurate in semestrul 5 (anul III, sem.1)
- o copie se depune la facultate / centrul territorial ID -
Unitatea de invatamant: _____________________________________________________________________________________
Adresa unitatii de invatamant: ________________________________________________________________________________
Telefon/fax: __________________________________________________________________________
Directorul unitatii de invatamant (numele si prenumele, semnatura si stampila): _________________________________________
Raport asupra practicii pedagogice desfasurate in semestrul 5 (anul III, sem.1)
Student practicant:
Facultatea:.
Specialitatea:.
Anul de studiu: Forma de invatamant : .
Perioada desfasurarii activitatii de practica pedagogica: ___________________________________
Disciplina/disciplinele scolare: _______________________________________________________________________
Nr. de ore de asistenta (lectii demonstrative ale profesorului mentor, lectii de proba ale colegilor): ____________________
- minim cinci tipuri de lectie -
Nr. participari la alte activitati educative (dirigentie, excursii scolare, lectorate s.a.): ____________________________
- cel putin o activitate -
Data Clasa Interval orar Disciplina / Activitatea educativa Subiectul lectiei/ Denumirea activitatii
Numele si prenumele profesorului mentor: __________________________________________________
Semnatura:
C. DOCUMENTELE PORTOFOLIULUI DE EVALUARE A ACTIVITATII DE PRACTICA
PEDAGOGICA IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR OBLIGATORIU (2)
1. GHID IN ALEGEREA METODOLOGIEI DE PREDARE
In cele ce urmeaza prezentam un ghid care ar putea orienta demersurile practicianului in alegerea metodologiei de predare
pornind de la stilul de invatare al elevilor, precum cateva materiale de sprijin in proiectarea activitatii sale:
Scopul predarii
Ce sperati sa obtineti?
Strategia de predare
Cum veti proceda?
Puncte tari pentru stilul de invatare:
Vizual Auditiv Practic
Generarea entuziasmului si a interesului in privinta
unui anumit subiect
Expunere orala X
Lectura dirijata X
Vizita X X
Video / multimedia X X X
Explorarea si influentarea opiniilor, emotiilor,
convingerilor si atitudinilor
Discutie X X
Joc de rol si studii de caz x x
Film si Video x x x
Rezolvarea de probleme (Planificarea si organizarea
propriei invatari)
Tutorial individual / 1:1 /
Mentorat
x
Brainstorming x x x
Planificarea si revizuirea
actiunilor
x
Oferirea de informatie
De la teorie la practica:
Explicarea conceptelor teoretice
Expunere orala x
Suport de curs / fise de lucru x x x
Citire x
Demonstratie x x
De la teorie la practica: Legarea teoriei de practica Tutoriale individuale (schimburi
in ambele sensuri)
x
Atelier de lucru /Simulare / Joc de
rol
x x
Dobandirea de abilitati / consolidarea
De la teorie la practica:
Exersarea practicilor
Atelier de lucru / Simulare /
Practica
x x
Demonstratie x x
Formare (coaching) x
Invatarea unui sistem mecanic, sau a unor fapte
concrete, sau a unei succesiuni
Invatare mecanica x
Dezvoltarea de abilitati de comunicare orala Discutie :
Dezbatere
Masa rotunda
x x
Joc de rol / Piesa de teatru /
Simulare
x x
Lucru in grup
Grup cu sarcina precisa
Grup mic
Brainstorming
Grup creativ
x x
Dezvoltarea de abilitati de comunicare in scris Tema scrisa x
Dezvoltarea lucrului in echipa Jocuri / Piesa de teatru / joc de rol x
Teme /proiecte integrate x x x
Vizita de doua sau mai multe zile x x x
Lucru in grup
Generarea de idei:
Brainstorming
Consolidarea ideilor:
Grup cu sarcina precisa
Grup mic
x x
Consolidarea informatiei Seminar x
Joc de rol x x x
Evaluare /Test x
Tema de lucru / proiect
(individual / in grup)
x
Analiza si evaluarea invatarii Intrebari si raspunsuri verbale
(profesor si elev)
x
Examen / test x
Suport de curs cu spatii goale de
completat
x x x
Intrebari de control x x
Evaluare practica / activitate cu
sarcina / schitarea profilului de
abilitati
x
Exemplu:
Idei privind strategiile pe care practicienii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasa la stilurile
individuale de invatare al elevilor.
Propuneri pentru activitatea elevilor
Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic
Aceasta va fi o situatie de invatare in Aceasta va fi o situatie de invatare in care Aceasta va fi o situatie de

Scopul predarii Ce va doritisarealizati?
Rezolvarea de probleme
(Planificarea si organizarea propriei invatari)Strategia de predare
Cum veti proceda?
BRAINSTORMINGcare elevii se vor simti in largul lor, vor
avea incredere in aceasta strategie.
Puneti elevul sa-si noteze idei de la
brainstorming folosind creioane
colorate, spidergrams, imagini si
simboluri care au sens pentru el.
Utilizati culori pe scheme pentru a
indica zonele de legatura.
Ati putea sa folositi un astfel de elev
pentru a-l pune sa exprime idei in
format vizual.
elevii se vor simti in largul lor, vor avea
incredere in aceasta strategie.
Puneti elevul sa-si noteze initial pe scurt
ideile si apoi sa le dezvolte in propozitii
care au sens pentru el.
Puneti elevul sa-si noteze cuvantul
/conceptul / ideea de la brainstorming si
apoi s-o descrie cu propriile sale cuvinte.
Permiteti elevilor sa vorbeasca si sa faca
schimb de idei, dar nu sa domine sesiunea.
Ati putea folosi un astfel de elev pe post de
presedinte de sedinta, pentru a-i incuraja pe
ceilalti si a stimula exprimarea ideilor.
invatare in care elevii se vor
simti in largul lor, vor avea
incredere in aceasta strategie.
Notati ideile /conceptele cheie
de la brainstorming si cereti
acestor elevi sa alcatuiasca o
lista cu actiunile necesare si sa
ordoneze aceste actiuni dupa
gradul lor de prioritate.
Faceti ca acest elev sa se ofere
voluntar pentru a nota ideile.
Ati putea alege din randul lor 2-
3 voluntari care sa noteze pe
flipchart, cu creioane de culori
diferite, ideile ce au legatura
unele cu altele.
Exemple:
Elevii au folosit brainstorming-ul pentru aalcatui o lista de posibile obiecte care ar putea fi fabricatespre vanzare folosind deseurile
ramase intr-o cutie. Celor cudominanta practica li s-a cerut sa prezinte deseurilepentru a stimula aparitia ideilor la cei cu
dominantavizuala si auditiva.


2. Proiect de lectie2[2]


DISCIPLINA:
CLASA:
SUBIECTUL:
TIPUL LECTIEI
SCOPURI
CONTINUT INFORMATIV:
OBIECTIVE OPERATIONALE
Pana la sfarsitul orei, elevii vor fi capabili:
O
1

O
2

O
3

O
4


RESURSE PROCEDURALE (METODE SI PROCEDEE):
RESURSE MATERIALE (MIJLOACE DE INVATAMANT):
ORGANIZAREA ACTIVITATII ELEVILOR:
STRATEGIE DE EVALUARE:
CONDITII INITIALE DE REALIZARE:
BIBLIOGRAFIE:
DESFASURAREA LECTIEI
Etapele
lectiei/Timp
Obiective Continut, sarcini de predare-invatare-evaluare Strategii (metode, mijloace,
forme de organizare)3. FISA DE EVALUARE A LECTIEI3[3]
Data : Clasa : Disciplina : Subiectul lectiei : Tipul
lectiei :Nr.
crt.
INDICATORI NOTE
4 5 6 7 8 9 10
1
1.
PROIECTAREA LECTIEI
Documentare metodico-stiintifica (concordanta cu programa, terminologie), formularea obiectivelor
operationale, unitatea obiective-continut-itemi de evaluare

NOTA
SEMNATURA
Profesor- mentor,
2. DESFASURAREA LECTIEI
Parcurgerea adecvata a etapelor lectiei, densitatea sarcinilor si ritmul de lucru, dozarea rationala a timpului
Prezentarea continutului (stiintific, logic, accesibil, esential, exemplificat., interdisciplinar)
Realizarea obiectivelor operationale
Realizarea comunicarii didactice, dificultatea solicitarilor, succesiunea si tipologia intrebarilor,
Aspecte formativ-educative (dezvoltarea creativitatii, a capacitatilor intelectuale, valorificarea educativa a
continutului, a aspectelor moral-civice, interculturale, ecologice etc); individualizare, motivare, activizare
Mijloace implicate in activitatile de invatare, asigurarea caracterului practic-aplicativ
PERSONALITATEA STUDENTULUI PRACTICANT: Tinuta, autoritatea in fata clasei; limbajul (corect,
expresivitate, accesibilitate, corectarea raspunsurilor gresite); elemente de creativitate didactica (ex.: micro-
decizii luate in situatii de feed-back); atmosfera si climatul afectiv-motivational in lectie; relatia profesor-
elev, elev-elev.

3. CAPACITATEA DE EVALUARE SI DE AUTOEVALUARE: Formele de evaluare folosite;
constientizarea elevilor asupra rezultatelor evaluarii; propunerea unor masuri corective pentru lectia
viitoare; spirit autocritic; capacitate de identificare a aspectelor reusite si a celor mai putin izbutite


Nota finala = media notelor corespunzatoare indicatorilor 1, 2 si 3 = _________________ =
3
...
5. Proiect didactic pentru activitati educative
a) Proiect didactic pentru activitate extrascolara
Data :
Clasa :
Nr. de elevi (prezenti/inscrisi) :
Disciplina :
Subiectul lectiei :
Tipul lectiei :
Obiectivele activitatii:
Strategia didactica :
Resurse procedurale (metode, procedee, interactiuni, forme de organizare a activitatii elevilor) :
Resurse materiale (mijloace de invatamant):
Scenariul propriu-zis (organizarea clasei, motivarea elevilor, conduita didactica, oportunitatea alegerii temei, activitatea
didactica, gradul de implicare si participare a elevului, asigurarea feed-backului aprecieri, evidentieri, situatii conflictuale, elevi
problema, impasuri, observatii):
b) Proiect didactic pentru ora de dirigentie
Data:
Subiectul activitatii:
Strategii de realizare (metode, procedee, mijloace, forme de organizare):
Bibliografia consultata:
Scenariul desfasurarii activitatii:
1) Organizarea clasei in vederea desfasurarii activitatii
2) Motivarea elevilor
3) Anuntarea temei si a obiectivului activitatii
3) Desfasurarea activitatii
4) Asigurarea feed-back-ului
5. Fisa de caracterizare psihopedagogica (conform modelului utilizat de profesorul mentor)
6. Raport asupra practicii pedagogice (comasate) desfasurate in semestrul VI (anul III, sem.2)
- o copie se depune la facultate / centrul territorial ID
Unitatea de invatamant: _____________________________________________________________________________________
Adresa unitatii de invatamant: ________________________________________________________________________________
Telefon/fax: __________________________________________________________________________
Directorul unitatii de invatamant (numele si prenumele, semnatura si stampila): _________________________________________
Raport asupra practicii pedagogice (comasate) desfasurate in semestrul VI (anul III, sem.2)
Student practicant:
Facultatea:.
Specialitatea:.
Anul de studiu: Forma de invatamant : .
Perioada desfasurarii activitatii de practica pedagogica: ___________________________________
Disciplina/disciplinele scolare: _______________________________________________________________________
Lectii sustinute de studentul practicant (cel putin doua lectii de proba si o lectie finala):
Data Clasa Ore Disciplina / Activitatea educativa Subiectul lectiei/ Denumirea activitatii
Media notelor la lectiile de proba (cf. Fisei de evaluare a lectiei): ..
Nota la lectia finala (ultima consemnata in tabel)
Numele si prenumele profesorului mentor: __________________________________________________
Semnatura: