Sunteți pe pagina 1din 11

Conilierea de catre psiholog/cons.

școlar, testari pt orientare, intalniri cu reprezentanți ai diferitelor


institutii, in special de înv. superior, precum și cu ONG-uri care fac consiliere si desfăsoară activități
de acest gen

"1.Evaluarea caracteristicilor personale (interese, abilități, caracteristici de personalitate, valori) și


întocmirea profilului vocațional al elevului.

2. Explorarea lumii ocupațiilor (caracteristici ale ocupațiilor).

3. Identificarea și evaluarea alternativelor (ocupații potrivite, trasee educaționale).

4. Elaborarea planului de carieră (scop și obiective de carieră, plan de acțiune).

5. Dezvoltarea abilităților de management al carierei (promovare și dezvoltarea personală).

Informarea privind aceste activități se realizează prin intermediul site-ului școlii, anunțuri la avizierul
școlii, convocatoare ale ședințelor cu părinții, întâlniri cu elevii, ore de consiliere și orientare."

Sedintele cu parintii, ora de dirigentie si prezentarea ofertelor de catre licee prin vizite la licee si
prezenta reprezentantilor acestora in scoala noastra

"- vizite la agentii economici

- stagii de practica la agentii economici

- proiecte educationale comune

- derularea Programului JOBS

- ore de dirigentie

- prezentarea ofertelor de catre AJOFM etc."

Pliante, brosurii, dialoguri intre profesori si elevi

Nu este cazul-unitate de învățământ preșcolar de stat

Includerea în cadrul orelor de Consiliere și Orientare Școlară a unor tematici specifice. Organizarea
unor activități de voluntariat. Participarea elevilor claselor aVIII-a la prezenarea ofertei educaționale
a liceelor din județ (în cadrul Târgului Liceelor sau în cadrul Zilelor Porților Deschise). Invitarea unor
agenți economici din județ în cadrul Săptămânii Altfel care să le prezinte elevilor noțiuni din
domeniul pieței muncii.

Familiarizarea preșcolarilor cu specificul meseriilor de bază, rezultatele/utilitatea muncii, unelte sau


instrumente de lucru.

-parteneriate

mass-media, electorate parinti-elevi, in scoala, la scolile din Victoria si imprejurimi, organizarea


,,Zilele portilor deschise,, participarea la ,,Targul Liceelor Brasov
"Discuții la orele de dirigenție de informare și consiliere cu privire la orientarea profesională

Acțiunii la nivelu clasei/școli de consoliere privind competențele profesionale - consilierul școlar

Intâlnirii și vizite cu agenții economici la nivelul școlii sau la sediile agențiilor"

chestionare, mijloace media, ppt, parteneriate, prezentare de oferte

vizite de studiu la Universitatea Transilvania Brasov, promovări ale firmelor de profil prin vizite la
școală și invitarea elevilor la firme, proiecte de informare si promovare derulate prin Camera de
Comert Brasov

Prezentarea diverselor meserii în cadrul orelor de dirigenţie,participarea la Târgul liceelor, vizite


la/ale agenţilor economici, consiliere pentru alegerea carierei

Implicarea in proiecte specifice si parteneriate cu institutii de invatamant secundar superior

"Consilierul scolii

Cabinetul de asistenţă psihopedagogică

Dirigintele clasei planifica, organizeaza şi realizeaza activitatea de orientare şcolară şi profesională a


clasei – pe baza orientărilor existente, a consultării părinţilor şi elevilor şi a vârstei şi particularităţilor
elevilor."

"- brosura,

- vizite la licee,

- vizita directorilor de liceu,

- vizitarea platformei industriale din oras"

Întâlniri cu elevii și părinții la care au participat diverși reprezentanți ai angajatorilor din zona Brașov
și Sibiu care și-au prezentat ofertele, broșuri de informare, afișe

Ore de consiliere și comunicare

La orele de dirigenție au fost tratate teme privind cariera. Consilierul școlar, prin consilierea de grup
și cea individuală , la cabinet, a realizat activitățile specifice de informare asupra pieței muncii, cât și
consilierea și orientarea carierei.

"Informarea și pregătirea elevilor pentru a şti cum să ia o decizie

conştientă, liberă, dar fermă cu privire la devenirea lor şcolară şi profesională.

"

"Prezentari ale meseriilor in cadrul unitatii, elevilor la clasa si in sedintele cu parintii,

Vizite in licee , intreprinderi si diverse institutii,

Vizite de informare in cadrul targului liceelor si cel al meseriilor,


Discutii purtate de catre consilierul psihologic cu elevi si parinti, in anumite cazuri, "

Prezentarea de postere si pliante, participarea la ziua portilor deschise, vizitarea unitatilor scolare si
a firmelor arondate pentru practica la invatamantul tehnologic, etc.

"Consilierea s-a realizat pe patru directii:

- cunoasterea personalitatii elevului

- educarea elevului in vederea alegerii carierei

- cunoasterea lumii profesiilor

- consilierea si indrumarea efectiva a elevului

strategii:

- aplicare de chestionare privind: optiunile scolare si profesionale, interesele, personaliatea (testul


interoptions si bateria de teste MBTI)

- lectii tematice de dirigentie

- consiliere individuala si de grup

- proiecte tematice

"

Chestionare, vizite unităţi productive, discuţii cu elevii şi părinţii acestora, participare la ,,Târgul
liceelor".

La orele de dirigentie si intalniri cu reprezentantii liceelor si scolilor profesionale

Elevii au primit informații privind cariera prin comunicări interne în cadrul orelor de dirigenție, mese
rotunde ,prin întâlniri cu parteneri externi, economici, broșuri, pliante, vizite la Universități de profil
organizate de diriginții claselor a XII-a.

vizite la licee si scoli profesionale ,prezentarea de catre reprezentati ai altor institutii a ofertei scolare

Comunicare in cadrul organizatiei prin diserminarea lectoratelor, intalniri tematice cu parintii si


elevii, de informatii dirigintilor si prezentarea oportunitatilor pentru continuarea formarii
profesionale, la consiliere si orientare, chestionare OSP, consilierul scolii, targul liceelor, prezentarea
ofertei educationale de catre reprezentantii scolilor cu profil tehnologic si profesional, vocational,
etc.

"- prin intermediul orelor de Consiliere și orientare profesională (dirigenţie) care, pe lângă aspectele
organizatoric-administrative, sunt principalul instrument de consiliere a carierei (aceste ore sunt
realizate de diriginte).

- activităţi deschise către comunitate – precum cele organizate în cadrul săptămânii “Şcoala altfel”;"
În cadrul C.N. „D-na Stanca” se folosesc următoarele strategii de informare și comunicare privind
consilierea elevilor în alegerea carierei: teste de personalitate și aptitudini, consilierea elevilor și a
părinților, alcătuirea unor planuri de dezvoltare personală (portofolii), elaborarea unor proceduri
CEAC privind îndrumarea carierei elevilor.

consilierea si informarea parintilor prescolarilor privind inscrierea in clasa pregatitoare; lectorate cu


parintii privind orientarea scolara a copiilor; colaborare cu cu alte unitati de invatamant din localitate

Orele de Consiliere și orientare: lecții, dezbateri , proiecte vizând autocunoașterea și dezvoltarea


profesională, precum și cariera profesională; discuții cu consilierul școlar; activități extrașcolare
(vizite licee, instituții, întreprinderi)

"- consiliere şi orientare vocaţională oferite de consilierul şcolii, individual şi de grup;

- aplicarea unor chestionare de interes, elevilor;

- sesiuni de informare, workshop-uri pentru prezentarea ofertelor agenţilor economici cât şi a


facultăţilor;

- vizitele elevilor la agenţii economici şi la facultăţi;

- întocmirea profilului vocaţional elevilor prin intermediul Proiectului Rose."

Nu e cazul

Nu este cazul

Prezentările universităților

Nu e cazul.

Strategii de automotivare si întărire vocațională astfel încât elevii sa-și dezvolte capacitatea de
planificare a unei cariere. Menționam ca aceasta consiliere s-a făcut cu elevii și părinții clasei a VIII-a.

Convorbiri si dezbateri cu elevii,aplicare de teste,vizite la domiciliu.

"Activități de consiliere şi orientare susţinute de către diriginţii claselor în

colaborare cu consilierul școlar, participarea la Târgul liceelor, Broșura pentru admiterea în


învățământul liceal și profesional, proiecte tematice și activități extracurriculare în parteneriat cu
agenți economici"

Comunicarea a fost personalizata in functie de absolventi-liceu respectiv gimnaziu. S-au organizat


intalniri cu elevi si parinti, s-au facut vizite la universitati si la licee si scoli profesionale, s-a facut
orientare scolara de catre consilierul scolar in orele de dirigentie.

"In cadrul orelor de consiliere si orientare,la elevii de clasa a XI-a si a XII-a,am alpicat un chestionar
din care a reiesit domeniul de interes al fiecarui elev.
Am permis accesul in cadrul orelor de consiliere si orientare tuturor celor care au dorit sa prezinte
elevilor din clasele terminale oportunitati de formare pentru inceperea unei viitoare cariere din
domeniile : sportiv,militar,medical,tehnic si cursuri postliceale."

"Activităţi de consiliere idividuale, de grup şi colective;

Informatii privind bursa locurilor de munca, dinamica profesiilor, evoluţia pieţei muncii;

Modele de CV, scrisori de intentie, prezentarea la interviu, stiudiu de caz;

Exersarea etapelor de luare a deciziei în carieră;

Apicarea şi interpretarea chestionarului de Interese Holland;"

Profesorii diridinti au consiliat elevii in functie de aptitudinile dobandite pe parcursul studiilor spre
domenii de activitate care au considerat ca li se potrivesc.

Diascutii cu elevii si parintii, exemple concrete de la parinti, invitarea unor reprezentanti ai


instituțiilor și ai unor societati comerciale.

Sedinte de consiliere, prezentarea ofertelor, vizita elevilor in firme, vizita elevilor in atelierele scoala,
participare la targul liceelor

"- Sesiuni de informare/ consiliere/ asistare in luarea celor mai bune decizii cu privire la propria
cariera - Evaluarea caracteristicilor personale

- Prezentarea diferitelor Universitati/ Facultati

- Prezentarea ofertelor de formare profesionala

- Compatibilizarea resurselor si aspiratiilor personale cu oportunitatile mediului socio-economic"

Privitor la consilierea elevilor in legatura cu alegerea carierei, acestia au fost informati de dirigintele
clasei, de catre consilierul scolar, precum si prin intermediul diferitelor institutii de invatamant
superioare care si-au promovat specializarile prin vizite efectuate in cadrul scolii.

Intalniri comune cu mediul de afaceri, mese rotunde, stagii de practica.

"Avand in vedere ca elevii din scoala noastra au deficiente mintale medii, asociate, severe si
profunde, activitatile de consiliere s-au bazat pe jocuri de rol, vizite de cunoastere, ateliere
desfasurate impreuna cu parintii, excursii de documentare.

Strategiile au vizat si modelarea indirecta, prin observarea comportamentului pozitiv al altor


persoane astfel incat elevii sa demonstreze comportamentele prin imitare.

Succesul strategiei modelării indirecte a fost asigurat de respectarea următoarelor principii şi


reguli de lucru : modelarea a fost precedată de instrucţiuni precise; selectarea modelelor a fost
realizată în raport cu sentimentele elevilor si gradul lor de intelegere; antrenamentul asertiv a fost
utilizat atât ca metodă de sensibilizare a copilului cât şi ca modalitate de formare şi dezvoltare a
abilităţilor de a face faţă situaţiilor de viaţă.
"

Vizite în școală a reprezentanților unor colegii tehnologice; vizitarea standurilor l Târgul liceelor,
ședințe cu părinții, ore de dirigenție

Unități liceale/profesionale și-au prezentat oferta la orele de direigenție, psihologul școlii a aplicat
chestionare, pe care le-a discutat apoi cu elevii și părinții, au fost făcute vizite la unitățile liceale (cu
această ocazie, au fost vizitate și unități economice partenere ale liceelor).

S-au organizat întâlniri cu reprezentanti ai firmelor săcelene si din zona Brașov.

Prezentarea meseriilor la targul liceelor, prezentarea ofertei educaționale elevilor claselor terminale
de gimnaziu, întâlniri cu reprezentanții agenților economici care au prezentat avantajele
învățământului dual, vizite la agenții economici, întâlniri ale conducerii unității, diriginții și
reprezentanții agenților economici cu parinții și elevii interesați de specializările pe care le oferim.

"În cadrul orelor de dirigenție am invitat reprezentanți, oameni de succes din diverse domenii de
interes pentru a le vorbi elevilor despre cariera lor.

Am facilitat munca voluntară, respectiv stagiatura la diverși factori economici și sociali.

Am colaborat intens cu mai multe universități din țară, care ne-au vizitat școala. Elevii cu profesorii
diriginți au participat la mai multe zile deschise organizate de diverse facultăți din țară.

"

prezentarea și promovarea rezultatelor deosebite ale sportivilor din CSS Brașovia, pe parcursul mai
multor ani, prin diferite mijloace de mass media (televiziune, radio, presă scrisă, internet etc)

- o buna documentare sportiva prin vizionari de competitii sportive, participarea la cat mai multe
competitii oficiale si neoficiale si nu in ultimul rand vizionarea de casete video transmisiuni sportive
la competitiile majore internationale ( CE, CM, CB, si Olimpiade de iarna si vara).

strategii de identificare a aptitudinilor elevilor și orientare în funcție de acestea, informări în orele de


dirigenție, vizite informative la licee și școli profesionale, agenți economici, prezentarea ofertelor
liceelor și școlilor profesionale, participare la Târgul liceelor etc.

Activități de cunoaștere a meseriilor si activități care să vizeze un comportament civilizat în


societate.

"Tinând cont de particularitățile de vârstă ale preșcolarilor, fiecare cadru didactic a avut ca scop
cunoașterea grupei de preșcolari pe care ulterior a analizat-o ca un grup social, urmărind dezvoltarea
relațiilor interumane.Pe lângă activitatea didactică, în care a folosit strategii de informare și
comunicare privind meseriile, cadrele didactice desfășoară și alte activități care îi stimulează pe
copii, creând condiții ca ei să se comporte civilizat.Aceste activități și tipuri de relații apărute în grupa
de preșcolari implică interacțiuni cu alte persoane, determină apariția unor fenomene psihosociale,
cum sunt cele de competiție, de simpatie/antipatie, de conflict, de imitație, de voință și acțiune
colectivă, de entuziasm/apatie colectivă, fenomene tensionale sau destinse, apare spiritul de grup.
S-au folosit metode interactive care favorizează succesul școlar."

vizite, târguri de meserii și carieră, întâlniri, prezentări, materiale

nformare;consiliere/sfatuire;sustinere;invatare/formare;lectorate cu părinții/sportivii pe tematici de


planificare a carierei;

"1. prin consilierul psihopedagogic al liceului se realizează pentru elevii claselor a VIII-a și a XII-a
sesiuni de orientare școlară și profesională

2. vizite la târgul liceelor

3. proiecte derulate în parteneriat cu diferite instituții

4. ore de dirigenție tematice"

"furnizarea unor informații privind evoluția pieței muncii la nivel local și județean

prezentarea unor viitoare posibilități de instruire,

prezentarea unor standarde ocupaționale

informări privind cerințele unor locurilor de munca

participarea la targul locurilor de muncă"

"

Strategii de informare prin vizite în companii, schimburi de experientă, proiecte de consiliere pentru
viitorii absolventi bazate pe parteneriatul scoala-AJOFM-companii, oferind pliante, brosuri, afise,
site-uri, informatii privind competentele cerute pe piata muncii, legislatie-contracte de munca etc.

Strategii de comunicare: verbala-prezentarea la interviu prin joc de rol; scrisă-scrisoare de intentie,


CV european, "

Vizite, colaborare cu AJOFM, ONG-uri, agenți economici

Vizite la agentii economici, work-shopuri cu agentii economici, intalniri intre reprezentanti ai


agentilor economici cu elevii prin care li se prezinta oportunitatile de angajare pe piata muncii,
inclusiv vizite ale reprezentantilor AJOFM, consilierul psihopedagogic din scoala a insotit elevii la
diferite activitati de informare si apoi a diseminat informatia si altor elevi.Se pot crea harti de
competente pentru elevi pentru stabilirea rutei profesionale si elevii sa se autoevalueze in legatura
cu gradul de potrivire a carierei dorite. Indrumari privind construirea portofoliului personal ( CV,
scrisoare de intentie)

Vizite la diferite unitati economice din zona, participarea la activitati in cadrul proiectului Jobs

"activitatea diriginţilor,disciplina
Orientare şi consiliere,activităţi de pregătire practică a elevilor realizată în parteneriate cu agenţi
economici locali"