Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Investeşte în Oameni !

II. Fisa de proiect - Prezentarea proiectului

1. Titlul proiectului

Cariera se construieste în școală

2. Rezumatul proiectului (include elementele de proiect si rezultatele)

Prin proiect abordăm nevoia elevilor de a decide informat asupra traseului educațional și profesional
beneficiind de sursele de informa ție și activitățile de învățare practico -aplicative disponibile la nivelul
comunității, pentru care ne propunem ca instrument de intervenție „Job-clubul” și „Job -shadowing-ul” ca o
ofertă de servicii de identificare a nevoilor de dezvoltarea personală și profesională a elevilor, de formare de
competențe cheie ale elevilor, de consiliere și educare a carierei acestora valorificând nu numai resurselor din
cadrul școlii, ci și alte resurse educaționale din comunitate – mediul business, mediul ONG, Instituții publice cu
responsabilitate în educarea elevilor etc.

Activitățile ce se vor derula în cadrul proiectului propun inițierea și/sau consolidarea parteneriatului
educațional elev-școală-comunitate, facilitând accesul elevului la oportunită țile de invățare din comunitate și
oferind factorilor interesați de viața școlii posibilitatea de a se implica activ în educarea carierei viitorilor cetățeni
ai comunitații în care își desfășoara școala activitatea.

Modelul „Job-club/Job-shadowing” pune accentul pe dezvoltarea competen țelor cheie ale elevilor
(competențe civice și sociale, competența de a învăța, competențe de comunicare și interrelaționare etc.), dar în
același timp deschide școala spre comunitate și implică resursele educaționale în viața școlii, contribuind astfel la
creșterea numărului de servicii de consiliere și educare a carierei elevilor oferite de data aceasta de o „școală
comunitară”.

3. Justificarea proiectului

Proiectul pleacă de la nevoia de a decide informat asupra traseului educațional și profesional identificată în
rândul elevilor din învățământul obligatoriu. Această nevoi afectează aproximativ mai ales pe cei din ciclul
liceal, doar o mică parte dintre ace știa reușind să-și satisfacă această nevoie apelând la ajutorul familiei, al
Instituțiilor cu responsabilitate în domeniul orientării și consilierii școlare și profesionale, al consilierilor școlari
etc.

Unitățile de învățământ își concentrează procesul instructiv-educativ pe acumularea de cunoștințe și mai


puțin sau aproape deloc pe dezvoltarea competențelor cheie ale elevilor necesare integrării socio -profesionale;
intervenția școlii limitându-se la furnizarea de informațiile necesare orientării în cariera din cadrul orelor de
dirigenție și la serviciile de consiliere și orientare în cariera oferite de CSAP.
LEN nr. 1/2011 prevede o serie de activită ți le care trebuie să le desfășoare instituțiile de învățământ în

Model de consiliere centrat pe Consilierea si Educarea Carierei elevilor


Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Investeşte în Oameni !

vederea consilierii și orientării în carieră: informării cu privire la carieră, informații despre piața muncii, se
formează abilități de a face alegeri privind educația, formarea, munca și viața în general, oportunități de a
experimenta diverse roluri din via ța comunității sau din viața profesională, instrumen te pentru planificarea
carierei – în sprijinul școlii pentru a dezvolta astfel de programe de activități vine și proiectul nostru.

Școala are prevăzut în PDI..........

Pentru realizarea scopului, obiectivelor și activităților propuse vom valorifica resursele umane exist ente la
nivel deșcoală – consilier școlar, profesori diriginți, formatori, mentori, dar și resursele educaționale ale
comunității locale: părinți, reprezentanți APL, AJPFM, IPJ, ISJ, mediul business, mediul ONG etc.

Ne-a propus să derulăm acest proiect întrucât considerăm că elevii trebuie sus ținuți în școală să decidă
informat asupra viitoarei cariereși să -și dezvolte cpompetențe cheie necesare integrării socio-profesionale.
Activitățile propuse de noi vin în completarea cunoștințele și compețentele dobândite de elevi pe parcursul
studiilor de specialitate și i asistă pe aceștia în planificarea timpurie a carierei și în inserția cu șanse crescute pe
piața muncii.

4. Scop

Dezvoltarea capacității elevilor de a decide informat asupra traseului profesional utilizând metoda job-
club/job-shadow

5. Obiective (paşi definiţi în atingerea scopului ) SMART

O1 - să îmbunătățim capacitatea a 50% din elevi de a-și identifica nevoile, aptitudinile și aspirațiile
profesionale în cadrul unui program complex de consiliere a carierei cimplicând 10 resurse educaționale
din școală și comunitate

O2 - să dezvoltăm la 25% din elevi, participanti la programul de consiliere, deprinderi de utilizarea a


tehnicilor și metodelor de informare despre oferta pieții muncii si de aplicare pentru un loc de muncă în
cadrul programului „job-club”

O3 - să oferim la 25 elevi participanti la „job-club” oportunitatea de a explora şi de a analiza diverse opţiuni


de carieră în cadrul programului „job shadowing”

6. Grupuri tinta /Beneficiari (cei implicaţi direct şi indirect, cei pentru care se fac cheltuielile)
Grupul/grupurile ínta Elevii
Beneficiari 50% din elevi
10 cadre didactice, membrii din comunitate, mediul bussines, ONG etc.

Model de consiliere centrat pe Consilierea si Educarea Carierei elevilor


Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Investeşte în Oameni !
7. Activităţi (mijloace, metode, ceea ce facem pentru a obţine rezultatele scontate, a atinge obiectivele )

Nr. Denumire Perioada de Modalitate de implementare Resurse alocate


activ activitate desfăşurare
A1 Managemenul proiectului Sept
1.1. pregătirea proiectului: selectare echipa, stabilire loca
ție de lucru , Coordonatorul de
stabilire resurse necesare, realizare instrumente de lucru etc. programe si proiecte
1.2. formarea echipei de proiect – training de formare
1.3. promovarea proiectului la nivelul scolii si comunității Resurse materiale si
1.4.înscriere participanți: elevi, părinți, cadre didactice, reprezentanți informatice
din comunitate, companii, ONG, firme, institu ții
1.5. stabilirea protocoalelor de parteneriat cu APL, firme, ONG,
instituții Echipa de proiect
A2 Program de consiliere a Oct-dec
carierei 2.1. autocunoaștere – identificarea și evaluarea eficienței abilităților Consilier scolar
personale – instrumente de testare a aptitudinilor și intereselor
2.2. evaluare aptitudinalăși vocațională – consiliere individuală și de Echipa de proiect
grup Resurse materiale si
2.3. planificarea dezvoltării personale și a carierei – analiza SWOT, informationale
planul de dezvoltare al carierei Coordonator de
activitate
A3 Program job-club Ian-apr.
3.1.program de dezvoltare personală și profesională: sesiuni de formare Consilier scolar
(comunicare, lucru în echipă, luarea deciziilor, tehnici de negociere,
tehnici de informare) Echipa de proiect
3.2. program de marketing personal: sesiuni de lucru (redactare CV,
scrisoare de intenție, informare asupra pieței muncii, pregătire pentr u Resurse materiale si
inteviu, simularea unui interviu) informationale
3.3. accesarea diverselor surse de informare asupra profesiei visate
(targ de job-uri, mass-media, oferte on-line, utilizarea portalelor de Coordonator de
cautare a locurilor de munca) activitate

Model de consiliere centrat pe Consilierea si Educarea Carierei elevilor


Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Investeşte în Oameni !
A4 Program job-shadow Apr
4.1. inscriere participanți: elevi, cadre didactice, părinți, companii etc. Consilier scolar
4.2. facilitarea accesului elevului la informa ții despre profesia visată:
documentare, întâlniri cu speciali ști în domeniu, intalniri cu fosti Echipa de proiect
absolventi ai scolii, organizarea „Zilei carierei părinților” etc.
4.3. organizarea stagiilor de practică ale elevilor – parteneriate cu Resurse materiale si
mai companii, protocol de lucru etc. informationale
4.4. stagii de practică profesională la locul de muncă al părin ților sau
într-o companie din cadrul partenerilor Coordonator de
4.5. prezentarea experien ței acumulate pe parcursul stagiului de activitate
practică – prezentări ale elevilor/părinților/reprezentanților companiilor
– sesiuni de informare organizate la nivel de scoala Reprezentati ai
partenerilor
A5 Diseminare/promovare Permanent Promovarea proiectului și a rezultatelor acestuia la nivelulșcolii ș i al
comunității: campanie de informare, prezentare in mass-media, Asistent de proiect
distribuire de materiale informative, publicare de articole pe site-ul
scolii, in revista scolii, realizare de panouri informative etc.
A6 Monitorizare Permanent Se vor colecta date despre: respectarea calendarului de activităţi, Asistent de proiect
implicarea elevilor, parintilor, cadrelor didactice, gradul de satisfacere
al participanţilor, relaţia cu partenerii Coordonatori de
activitati
A7 Evaluare Periodic Se vor realiza evaluări intermediare – dupa finalizarea fiecarei Coordonator de
activitati - şi evaluare finală la finalizarea proiectului. proiect
Evaluările vor avea rolul de a arăta gradul de atingere al obiectivelor,
rezultatele concrete ale proiectului, implicarea elevilor în cât mai multe
aspecte ale proiectului, respectarea sarcinilor asumate, imaginea Asistent de proiect
proiectului în comunitate, relaţionarea cu partenerii, puncte tari si
aspecte de imbunătăţit. Pe parcursul derulării proiectului vor fi realizate Coordonatori de
întâlniri de analiză si evaluare pentru a creşte eficienţa activităţiilor activități
urmatoare, dar şi pentru a adapta activitatile la specificul grupului.

Model de consiliere centrat pe Consilierea si Educarea Carierei elevilor


Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Investeşte în Oameni !

8. Rezultate si indicatori
Impactul proiectului

Proiectul ofera elevilor o imagine reala a comunitatii de afaceri si locurilor de munca si ii ajuta sa decida
mai usor in privinta traseului educationalși profesional. Prin participarea la program, elevii petrec cateva ore in
„umbra” unui angajat dintr-o companie / institutie, avand posibilitatea sa invete mai multe despre activitatile,
indatoririle si responsabilitatile de la locul de munca – aspecte care contribuie la o mai bună adapatabilitate a
eleviilor, ca viitori cetățeni, la cerințele pieței muncii.

Pe termen lung școlile învață să dezvolte parteneriate între comunitatea de afaceri, profesori, elevi părinți
şi voluntari interesați de bunul mers al școlii – toți actorii educaționali lucrează împreună pentru a inspira tinerii
sa viseze la viitorul traseu profesional şi să-și atingă propriul potenţialul. Programele de învățare experientiala
dezvoltă competențele cheie ale elevilor – pregătirea pentru inserția pe piața muncii, spiritul antreprenorial şi
educaţia financiară a tinerilor din toată lumea.

Rezultatele de proiect (beneficii, ceea ce se obţine prin eliminarea sau diminuarea problemei. Acestea vor
fi precizate pentru fiecare obiectiv al proiectului în parte).
Obiective Rezultate Indicatori
O1 Procent de elevi care își îmbunătățesc capacitatea 50% din elevi
de a-și identifica nevoile, aptitudinile și aspirațiile
profesionale
Nr. de resurse educa ționale din comunitate care 10 resurse din comunitate
participă la activitățile de orientare în carieră
O2 Procent de elevi careși -au dezvoltat abilități de Minim 25%
comunicare, de interrela ționare, de informare
asupra evoluției pieței muncii
O3 Numar de elevi participanti la „job-shadowing” Min 25
Gradul de satisfactie al elevilor implicati Mare/foarte mare
Calitatea activitatilor de „job-shadowing” Buna/foarte buna

Model de consiliere centrat pe Consilierea si Educarea Carierei elevilor


Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Investeşte în Oameni !

Rezultatele de activitati Indicatori (unităţi de măsura a performantei; arată ce măsoară; cuantifică


faptele)
Rezultat/ Denumire rezultat Denumire indicator Standard
(măsura stabilită a fi
atinsă)
Rezultate cantitative

Planuri de dezvoltare profesională Procent de elevi care redactează planul de 50%


dezvoltare profesională
ționale
Parteneriate cu resurse educa Nr. de resurse educaționale din comunitate 10
din comunitate care participă la activitățile de orientare în
carieră
Sesiuni de formare Nr. sesiuni de formare organizate 10
Părinți în job-club Procent de părin ți înscriși în programul 25%
job-club
Intîlniri de „Ziua carierei” Nr. de întâlniri în cadrul „Zilei carierei 10
părinților”
Stagii de practică profesională Numar de elevi care realizează zile de 25
practică profesională
Jurnale de practică Procent de elevi care redactează jurnalul 20%
job-day/job-week
Rezultate calitative

Satisfacția resurselor educaționale și a Gradul de satisfacţie al resurselor b/fb


elevilor educationale implicate
Gradul de satisfactie al elevilor b/fb
Aplicabilitatea activităților Nivel de aplicabilitate al activitatilor b/fb
propuse
Sesiunile livrate Calitatea sesiunilor de formare livrate b/fb

9. Evaluare (măsurarea şi compararea performanţelor cu standardele stabilite, emiterea de judecăţi


privind progresul înregistrat în atingerea obiectivelor, ce şi mai ales cum vom pune în evidenţă
aceste aspecte)
Cine evaluează:
Ce se evaluează: Metode de evaluare:
Atingerea obiectivelor Întâlnire de evaluare, discuţii facilitate Coordonator proiect

Folosirea eficientă a resurselor Întâlniri de lucru Asistent proiect


Respectarea termenelor de Întâlnire de evaluare, discuţii facilitate Coordonator proiect
desfăşurare a activităţilor Coordonatori de
activitati
Implicarea activă a partenerilor în Întâlniri de lucru Asistent proiect
toate etapele proiectului

Model de consiliere centrat pe Consilierea si Educarea Carierei elevilor


Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Investeşte în Oameni !

Implicarea elevilor și cadrelor Întâlniri de lucru Asistent proiect


didactice în derularea activitatilor Coordonatori activitati
Impactul proiectului la nivelul Întâlnire de evaluare, discuţii facilitate, Coordonator proiect
școlii și comunității chestionare, jurnalul de proiect

Model de consiliere centrat pe Consilierea si Educarea Carierei elevilor