Sunteți pe pagina 1din 9

Anexa 1

Unitatea de învăţământ
...................................................................................
Aprobat Director
...........................................................
Nr.
L.S.

Plan de excursie/tabără/expediţie/drumeţii/alte activităţi de timp liber

1. Unitatea d eînvăţământ_________________
2. Clasa/clasele __________________
3. Destinaţia___________________
4. Scopul călătoriei_____________________
5. Data/perioada călătoriei?
6. Data şi ora plecării
7. Data şi ora sosirii
8. Tabel cu numărul, numele şi prenumele copiilor participanţi, precum şi datele de contact ale
părinţilor/tutorilor legali
9. Numărul şi datele de contact ale cadrelor didactice însoţitoare
10. Numărul, numele şi prenumele adulţilor participanţi (alţii decât cadrele didactice)
11. Locul plecării, firma de transport
12. Locul sosirii, firma d etransport
13. Persoana de contact din partea firmei de transport
14. Datele de contact ale operatorului economic responsabil pentru asigurarea serviciilor de cazare şi
masă
15. Adresa şi numărul de telefon ale structurii turistice d eprimire, care asigură cazarea şi masa
16. În cayul în care este posibil şi permis înotul, există şi un salvamar pe toată perioada cât copiii sunt
în apă? Da……Nu…..

Călătorii în afara ţării:


a. Există avertismente sau sfaturi actuale legate de călătoria în ţara vizată emise de Ministerul
Afacerilor Externe sau ambasada ţării respective? Da…..Nu…..
b. Aveti asigurare medicală pentru toţi participanţii? Da…..Nu…..
c. Este necesar avizul medical? Da…..Nu….
d. Are fiecare participant toate documentele pentru călătorie? Da….Nu….
e. Coordonatorul călătoriei se va asigura că toate documentele copiilor sunt valabile şi va avea
copii ale paşapoartelor/cărţilor de identitate ale tuturor participanţilor
f. Coordonatorul călătoriei se va asigura că deţine toate documentele prevăzute de legislaţia în
vigoare referitoare la deplasarea în străinătate a minorilor (acordul părinţilor autentificat la
notariat, cazierul coordonatorului etc)
g. Cel puţin unul dintre însoţitori trebuie să aibă serviciul roaming activat
Numele şi prenumele însoţitorului respectiv:
Numărul d etelefon
h. Datele de contact ale coordonatorului călătoriei
i. Datele de contact d ela ambasada României în statul unde are loc călătoria

Certific că toate datele de mai sus sunt conform cu realitatea

Cadrul didactic organizator (nume, prenume, semnătura)________________


Data:

Aprobat director (nume, prenume, semnătura)

Aprobat inspector şcolar general (nume, prenume, semnătura)__________________________

Aprobat inspector educaţie permanentă (nume, prenume, semnătura)_____________________

Data:
Anexa 2

TABEL NOMINAL

ce cuprinde participanţii la deplasarea / tabăra / excursia / expediţia / drumeţia / concursul / festivalul


din perioada ......................... pe traseul ............................................................................................

Semnătură Clasa Semnătură Clasa


Nr. Nr.
Numeleşiprenumele elev / părinte /Observ Numeleşiprenumele elev / părinte /Observ
crt. crt.
. .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
1. Conducătorul / organizatorultaberei / excursiei / expediţiei / drumeţiei
Nume şi prenume ............................................................... Semnătură .............................................
Cadre didactice însoţitoare:
2. Nume şi prenume ............................................................... Semnătură .............................................
3. Nume şi prenume ............................................................... Semnătură .............................................
4. Nume şi prenume ............................................................... Semnătură .............................................
5. Nume şi prenume ............................................................... Semnătură .............................................
6. Nume şi prenume ............................................................... Semnătură .............................................
Anexa 3

ACORDUL PĂRINTELUI/TUTORELUI LEGAL


- excursie/tabără/expediţie –

Numeleşiprenumeleelevului: ............................................ Clasa: ...................................


Şcoala: .................... Data excursiei: de la ..................... la ...............
Numeleşiprenumelepărintelui/tutorelui .................................
Numeleşiprenumelecadrului didactic organizator al excursiei: ...........................................
Numeleşiprenumelecadrului didactic însoţitor: ....................................................
Destinaţia: ...............................................................
Locul de plecare: .................... Ora plecării: ......................
Locul de sosire: ...................... Ora sosirii: ......................
Mijlocul de transport: ....................................................
Numeleunităţii de primireşidatele de contact*): ........................
Ataşaţiitinerariulîncazulîn care suntprevăzutemaimultelocaţii:
Scopulexcursiei: .........................................................
Îmbrăcămintespecifică/Echipament specific necesarînexcursie: .........................
|_| Da
|_| Nu
Programulacesteiexcursiicuprindeactivităţifiziceşi sportive (de exemplu: .........) .........................
|_| Da
|_| Nu
a) Înţelegcăexistăriscul de vătămareasociatactivităţilorfiziceşi sportive menţionatemaisusşisunt de acord ca
propriul meu copilsăparticipe la acestea, cu excepţia: .................................................. .
b) Menţionezcăregimul medical permanent sautemporar al copilului meu, inclusivregimul de dietă, cel de
medicaţieşi/saunecesitateautilizăriiaparatelorauditivesauvizuale, este: .................................... .
c) Sunt de acord ca, încazuluneiurgenţe de vătămaresauîmbolnăvire a copilului, cadrul didactic
însoţitorsămăînştiinţezeimediat, săialegătura cu o unitatemedicalăspecializată, săacţionezeînnumele meu
şisăobţinătratamentul medical al copilului. Măobligsăplătescsumaaferentă,
încazuladministrăriiunuitratament medical contra cost.
d) Sunt de acord ca propriul meu copilsă se comportecivilizatşiresponsabil, sărespecteregulilestabiliteşi
accept consecinţeleînsituaţiaîn care nu se vacomporta ca atare.
e) Accept căsuntresponsabilpentruaducereaşipreluareacopilului la oreleşilocaţiileprecizate anterior.
Înţelegfaptulcăpropriul meu copilva fi însoţitpetoatăperioadaexcursiei de un cadru didactic însoţitor.
f) Accept cărămâne la latitudineaşcoliisămodificeaspectele legate de transport, cazareşialteservicii, după
cum considerănecesar. Înţelegcăvoi fi informatasupraacestormodificări cu celpuţin 24 de ore
înainteaplecării.
g) Sunt de acordcăşcoala nu poate fi responsabilăpentruacţiunileoperatorilor de transport sau de turism care
îşioferăserviciilepentruaceastăexcursie.
h) Sunt de acordşiînţelegcăsuntresponsabilpentrufaptelecopilului meu. Absolvşcoala de
toateobligaţiileşirăspundereaocazionate de aceastăexcursie, cu excepţiacelorcauzate de
neglijenţacadrelordidacticeînsoţitoare.
i) Înţelegcădeţinereaşiconsumul de tutun, băuturialcooliceşidrogurisuntinterziseşi am discutatacestlucru cu
copilul meu. Sunt de acord ca propriul meu copilsă fie supusprocedurilordisciplinareşiuneiposibileanchete,
dacăvaconsumaalcoolsauvadeţineastfel de substanţepsihotrope.
j) Înţelegfaptulcăelevii care nu respectăregulamentul de organizareşifuncţionare a unităţilor de
învăţământpreuniversitarşiregulamentul intern al şcolii pot să fie excluşi de şcoală de pelistaparticipanţilor
la astfel de manifestări.
k) Sunt de acordcă, încazulîn care copilul meu comite o faptăgravăpeperioadaexcursiei, rămâne la
latitudineaşcoliisăîmitrimităcopilulacasă, eufiindinformatasupraacestuilucruînprealabil. Înacestcaz,
voisuportatoatecheltuielileocazionate de plecarealuianterioarăşi nu voisolicitareturnareaniciuneisume din
parteaşcolii. Încazulelevului minor, voivenisăîmipreiaucopilulşivoisuportatoatecheltuielileocazionate de
plecarealuianterioarăanticipată, fără a solicitareturnareaniciuneisume din parteaşcolii.
l) Încaz de urgenţă, pot fi găsit, 24 de ore, laurmătoarelenumere de telefon: ...........................
Date de contact suplimentare: ............................................
m) Sunt de acord ca propriul meu copilsăparticipe la aceastăexcursie.

...................................... ..................
(semnătura părintelui/tutorelui legal) (data)
Anexa 4

Declaraţia elevului

Am citit acest formular şi înţeleg că trebuie să mă comport politicos, responsabil şi să respect regulile
stabilite de organizatorii acestei excursii, să nu consum tutun, băuturi alcoolice şi droguri şi să nu întreprind
acţiuni care pot să pună în pericol sănătatea, securitatea şi siguranţa mea sau a celorlalţi participanţi.

.............................. .................
(semnătura elevului) (data)

Declaraţia elevului

Am citita cest formular şi înţeleg că trebuie să mă comport politicos, responsabil şi să respect regulile
stabilite de organizatorii acestei excursii, să nu consum tutun, băuturi alcoolice şi droguri şi să nu întreprind
acţiuni care pot să pună în pericol sănătatea, securitatea şi siguranţa mea sau a celorlalţi participanţi.

.............................. .................
(semnătura elevului) (data)

Declaraţia elevului

Am citit acest formular şi înţeleg că trebuie să mă comport politicos, responsabil şi să respect regulile
stabilite de organizatorii acestei excursii, să nu consum tutun, băuturi alcoolice şi droguri şi să nu întreprind
acţiuni care pot să pună în pericol sănătatea, securitatea şi siguranţa mea sau a celorlalţi participanţi.

.............................. .................
(semnătura elevului) (data)
Anexa 5

DECLARAȚIE
pe proprie răspundere a coordonatorului/organizatorului excursiei și a cadrelor didactice însoțitoare,
privind asigurarea securității elevilor pe toată durata deplasării

Subsemnatul/Subsemnata _______________________________, cadru diadctic titular/suplinitor pe


postul/catedra de ______________________, la unitatea de învățământ_______________________
îmi asum responsabilitatea pentru siguranța și securitatea elevilor/preșcolarilor pe toată durata
deplasării și desfășurării taberei/excursiei/expediției/drumeției efectuată cu un număr de ______
elevi, de la unitatea de învățământ______________.
Menționez faptul că am luat la cunoștință prevederile ordinului MECTS 3060 din 3.02.2014
și ale procedurii ISJBN nr. 239/18.01.2016 privind organizarea și desfășurarea taberelor,
excursiilor, expedițiilor și drumețiilor școlare și declar că acestea sunt respectate.

Data: Semnătura,
Anexa 6

DECLARAŢIE
operator care oferăserviciituristice

Subsemnatul, ................................,reprezentantîmputernicit al ............. (denumireaoperatorului economic),


încalitate de ofertant al serviciilorturistice .................. (denumireaserviciului), la data de ..............
(zi/lună/an), declarpepropriarăspunderecă:
a) .................. (denumireaoperatorului economic) nu am intratînfaliment, ca urmare a hotărâriipronunţate de
judecătorul-sindic;
b) deţinpoliţa de asigurareprivindrambursareacheltuielilor de repatriereşi/sau a sumelorachitate de
cătreachizitorîncazulinsolvabilităţiisaufalimentuluiagenţiei de turismnr. ..............., emisă de ...............,
valabilăpână la data de ..................;
c) înultimii 2 ani am îndeplinit integral obligaţiilecontractualeşi nu am produsprejudiciibeneficiarilor.
Înconformitate cu ofertatransmisăachizitorului am acordatacestuiaurmătoarelegratuităţi:
..........................................................................
.......................................................................... ..........................................................................
sau:
Înconformitate cu ofertatransmisăachizitorului am acordatacestuiaurmătoarelereduceri la produse/servicii:
..........................................................................
.......................................................................... ..........................................................................
Costul total per persoanăestede ..............lei (inclusiv TVA).
Subsemnatuldeclarcăinformaţiilefurnizatesunt complete şicorecteînfiecaredetaliuşiînţelegcăachizitorul are
dreptul de a solicita, înscopulverificăriişiconfirmăriideclaraţiilor, oricedocumentedoveditoare de care
dispun.
Înţelegcă, încazulîn care prezentadeclaraţie nu esteconformă cu realitatea, suntpasibil de
încălcareaprevederilorlegislaţieiînvigoareprivindfalsulîndeclaraţii.
Data ............................
Operator economic,
.................................
(semnăturăautorizată)

Anexa 7
DECLARAŢIE
operator care oferăservicii de transport

Subsemnatul, ................................reprezentantîmputernicit al ............. (denumireaoperatorului economic),


încalitate de ofertant al serviciilor de transport ....................... (denumireaserviciului), la data de ................
(zi/lună/an), declarpepropriarăspunderecă:
a) .................... (denumireaoperatorului economic) nu am intratînfaliment, ca urmare a hotărâriipronunţate
de judecătorul-sindic;
b) deţinpoliţa de asigurare de răspundere a transportatoruluifaţă de călătoriitransportaţiîncaz de
accidenteproduseîntrafic intern şiinternaţionalnr. .................., emisă de ................., valabilăpână la data de
.............;
c) înultimii 2 ani am îndeplinit integral obligaţiilecontractualeşi nu am produsprejudiciibeneficiarilor.
Înconformitate cu ofertatransmisăachizitorului am acordatacestuiaurmătoarelegratuităţi:
..........................................................................
..........................................................................
sau:
Înconformitate cu ofertatransmisăachizitorului am acordatacestuiaurmătoarelereduceri la servicii:
..........................................................................
..........................................................................
Costul total per persoanăeste de ................ lei (inclusiv TVA).
Subsemnatuldeclarcăinformaţiilefurnizatesunt complete şicorecteînfiecaredetaliuşiînţelegcăachizitorul are
dreptul de a solicita, înscopulverificăriişiconfirmăriideclaraţiilor, oricedocumentedoveditoare de care
dispun.
Înţelegcă, încazulîn care prezentadeclaraţie nu esteconformă cu realitatea, suntpasibil de
încălcareaprevederilorlegislaţieiînvigoareprivindfalsulîndeclaraţii.
Data ...........................
Operator economic,
.................................
(semnăturăautorizată)