Sunteți pe pagina 1din 15

Perioada : 3 săptămâni (S31 – S33) → 25.05.2020 – 12.06.

2020

Competen
Ziua ţe Activităţi integrate/pe discipline Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice
DP Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenţa, ziua,
a. manual, fişe de lucru
2.3.; 3.3. data, meteo, agenda zilei, impresii; Explorarea meseriilor
- joc ,,Meseriile”; b. conversaţia euristică, Observarea
- citirea poeziei ,,Toate meseriile” de E. Căldăraru; explicaţia, exerciţiul, sistematică:
CLR Meseriile. De ce sunt folositoare
- formulare de răspunsuri la întrebări; explozia stelară, jocul, atitudinea
2.3.; 3.1. meseriile?
- discuţii despre meseria preferată / cât de cadranele, ciorchinele elevilor faţă de
folositoare sunt meseriile; c. activitate frontală, sarcina dată
Mintea născoceşte, mâinile
- joc ,,Parada meseriilor”; individuală, pe grupe
AVAP lucrează
Luni 2.6. - activitate practică ,,Pliantul meseriilor"

CLR - citirea în forme variate a textului ( citire cu voce Recapitulare finală a. manual, fişe de lucru,
1.1.; 1.2.; tare / în şoaptă / în gând; citire în lanţ, pe roluri, pălării, planşe didactice
2.3.; 3.1.; citire ştafetă etc.); Text suport: b. conversaţia euristică,
3.2.; 4.1. - identificarea autorului , titlului, personajelor şi explozia stelară, harta
alineatelor textului; Pif, Paf, Puf, după Cezar Petrescu povestirii, exerciţiul,
- identificarea, explicarea şi integrarea în noi reţeaua personajelor, Evaluare după
enunţuri a cuvintelor necunoscute; metoda pălăriilor rezolvarea
DP
- formularea unor răspunsuri la întrebări, în legătură gânditoare, explicaţia sarcinilor de
2.3.
cu textul citit; c. activitate frontală, lucru
AVAP - citirea selectivă în funcţie de anumite repere sau individuală, în perechi,
2.6. respectând un detaliu / o idee din text; pe grupe
- exerciţii de transcriere, după criterii date;
- caracterizarea personajelor;
- identificarea unui alt titlu potrivit;
- alcătuirea familiei lexicale a cuvântului ,,prieten”;
- desenarea unor personaje ale textului
MEM - aflarea sumei / diferenţei a două numere; Se apropie vacanţa mare a. manual, fişe de lucru Temă de lucru
1.4;1.6.; - evidenţierea proprietăţilor adunării b. conversaţia euristică, în clasă:
3.1.;3.2.; (comutativitate, asociativitate, element neutru), fără Recapitulare finală explicaţia, exerciţiul, - aflarea unor
4.2.; 5.2. precizarea terminologiei; problematizarea, munca sume
- scrierea unor exerciții matematice pe baza unor Adunarea şi scăderea numerelor independentă
CLR suporturi vizuale; naturale de la 0 la 1000 c. activitate frontală,
2.3.; 3.1. - calculul sumei / diferenţei oral şi în scris; individuală
- evidenţierea proprietăţilor adunării Forme de relief
(comutativitate, asociativitate, element neutru), fără
DP precizarea terminologiei;

1
- rezolvarea de probleme;
- descrierea formelor de relief studiate;
2.3.
- exemplificarea faunei şi florei specifice formelor
de relief studiate
- discuţii despre jocurile populare cunoscute; Roata în patru a.laptop,
- formulări de propoziţii la întrebările învăţătoarei; videoproiector,
- vizionarea paşilor în jocul ,,Roata în patru” –
MM
executarea paşilor pe melodia acesteia
boxe
2.1.; 3.1.; b.conversaţia
https://www.youtube.com/watch?v=EstUaJf3PfY;
3.2.; 3.4.
- discuţii despre evenimentele unde întâlnim jocuri euristică, explicaţia,
Evaluare după
CLR
populare; exerciţiul,
- activitate outdoor: dansarea ,,roatei în patru” se va corectitudinea
1.4.; 3.1. demonstraţia, paşilor
face în curtea şcolii pentru a avea mai mult spaţiu
audiţia, jocul
EFS popular
1.1.; 2.3. c.activitate frontală,
individuală, în
perechi, în grup

Marţi
- rezolvarea de adunări, cu trecere peste ordinul Recapitulare finală a. auxiliare,manual,
MEM unităţilor, respectând algoritmul şi aşezarea corectă fişe de lucru
1.2.; 1.4; a unităţilor, zecilor şi sutelor;
- scrierea sumei / diferențe obţinute prin comparare, Adunarea şi scăderea numerelor
b.conversaţia,explic
1.6.; 3.1.;
3.2.; 4.2.; utilizând semnele <, >, = naturale de la 0 la 1000 aţia, demonstraţia,
5.2. - aflarea unui număr necunoscut, în diverse contexte exerciţiul,
- completarea unor casete cu numerele care lipsesc; Nevoile de bază ale plantelor problematizarea,
- colorarea unor sume / diferenţe, după criterii date; munca independentă
CLR - formularea şi rezolvarea unor probleme pornind
de la o tematică dată/de la numere date /de la
c.activitate frontală, Evaluare
2.3.; 3.1.
verbe /expresii care sugerează operaţii; activitate predictivă
AVAP - completarea unor căsuţe cu termenii potriviţi; individuală
2.2. - identificarea nevoilor de bază ale plantelor;
- identificarea plantelor care trăiesc la munte / deal /
câmpie;
- identificarea părţilor componente ale unei plante şi
rolul acestora

CLR - recitirea textului; Recapitulare finală a. manual, fişe de lucru, Observarea


1.1.; 1.2.; - povestirea orală a textului; jetoane colorate, laptop, sistematică
2.3.; 3.1.; - enumerarea sentimentelor pe care le trezeşte Text suport: videoproiector
3.2.; 4.1. întâmplarea; b. conversaţia euristică,

2
- discuţii despre prietenie; Pif, Paf, Puf, după Cezar Petrescu
- identificarea unei greşeli făcute de Pif;
DP - explicarea unor semen de punctuaţie; exerciţiul, explicaţia,
2.1. - cuvinte cu înţeles opus, asemănător; diagram Venn, RAI,
- selectarea cuvintelor care conţin grupuri de litere / cadranele, diamantul
MM de sunete – formulare de enunţuri cu acestea; c. activitate frontală,
1.4.; 3.1. - vocale şi consoane – identificarea unor cuvinte, individuală, în perechi,
după criterii dte; pe grupe
Aprecieri
EFS - alcătuiri de enunţuri enunţiative, exclamative şi
globale şi
2.3. interogative cu cuvântul ,,prieten”;
individuale
- identificarea, în text, a unor cuvinte care pot avea
mai multe înţelesuri – alcătuiri de enunţuri pentru a
2h evidenţia înţelesul acestora;
- vizionare ,,Dansul prieteniei”
https://www.youtube.com/watch?v=5mkVLdueBr0
– mişcări pe ritmul muzicii

Miercuri - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, Recapitulare finală a. auxiliar,fişe de Observarea
MEM cu şi fără trecere peste ordin, în concentru 0-1000,
1.2.; 1.4; lucru, sistematică
respectând algoritmul şi aşezarea corectă a
1.6.; 3.1.; unităţilor, zecilor şi sutelor; Adunarea şi scăderea numerelor
b.conversaţia,explic
3.2.; 4.2.; - găsirea sumelor / diferenţelor unor numere date, naturale de la 0 la 1000 aţia,
5.2. verificare prin proba operaţiei inverse; demonstraţia,exerciţ
- aflarea termenului necunoscut; Nevoile de bază ale animalelor iul, jocul didactic,
- rezolvare / compunere de probleme; problematizarea,
CLR
- identificarea nevoilor de bază ale animalelor; munca independentă
2.3.; 3.1.
- descrierea părţilor componente ale animalelor;
- completarea corpului unor animale date cu
c.activitate frontală,
AVAP activitate
2.2. elemente lipsă;
- discuţii despre păstrarea animalelor în mediul lor individuală,
natural activitate în grup
AVAP - discuţii despre poveşti;
2.2.; 2.3.; - citirea fragmentului ,,Prâslea cel voinic şi merele
a. manual, pătratul
2.4.; 2.5.; de aur”, de Petre Ispirescu (manual pag. 43);
magic, foarfecă, lipici Apreciere
2.6. - povestirea orală, pe scurt, a poveştii;
Cufărul cu poveşti b. conversaţia euristică, globală
- formulare de răspunsuri la întrebări;
explicaţia, observarea
CLR - discuţii despre pătratul magic;
dirijată,demonstraţia, Apreciere
2.3.; 3.1. - construirea unor personaje / obiecte folosind Prâslea cel voinic munca independentă individuală
tehnica tangramului;
c. activitate frontală,
MEM - recunoaşterea personajelor din poveşti după
individuală
2.2. imagini date prin tehnica tangramului;
- realizarea de obiecte prin tehnica TANGRAM;
LB. ENGLEZĂ
RELIGIE
Joi CLR - exemplificarea de cuvinte cu literele a. auxiliar, fişe de lucru Observare

3
1.3.; 1.4.; alfabetului; Recapitulare finală b. conversaţia euristică, sistematică
2.1.; 3.3. - transcrierea unor cuvinte date în ordine alfabetică; explicaţia, exerciţiul,
- scrierea cu litere de mână a alfabetului limbii munca independentă,
române; copacul ideilor, RAI,
Autoevaluare
DP - precizarea sunetului iniţial al cuvintelor; Alfabetul. Literele mari şi mici cadranele, ciorchinele
controlată
2.3. de mână c. activitate frontală,
- exerciţii de scriere de propoziţii în care
individual, în perechi
toate cuvintele să înceapă cu aceeaşi literă;
Grupuri de litere
AVAP - completarea unor propoziţii cu cuvintele
2.3. potrivite;
- ordonarea silabelor pentru a obţine
cuvinte;
2h - completarea unor cuvinte cu grupul de
litere corespunzător;
- exemplificarea unor cuvinte care conţin
grupurile de litere;
- realizarea unui lănţişor cu literele alfabetului;
- dictare, transcriere;
- extragerea cuvintelor care conţin grupurile de
litere, dintr-un text dat;
- completarea unui scurt text cu semnele de
punctuaţie potrivite;
- identificarea unor cuvinte care conţin grupurile de
litere;
- exerciţii de scriere corectă
- aflarea sumei / diferențe a două numere; Recapitulare finală a. auxiliar,fişe de Evaluare după
MEM - scrierea sumei / diferențe obţinute prin comparare, lucru, laptop, modul de
1.2.; 1.4; rezolvare a
utilizând semnele <, >, =;
Adunarea şi scăderea numerelor
videoproiector
1.6.; 3.1.; - găsirea sumelor / diferenţelor unor numere date, sarcinilor de
3.2.; 4.2.; naturale de la 0 la 1000 b.conversaţia,explic lucru
verificare prin proba operaţiei inverse;
5.2. - colorarea unor numere, după criterii date
aţia,
- asocierea rezolvării unei probleme cu un desen Probleme demonstraţia,exerciţ
- crearea unor probleme simple după iul, jocul didactic,
CLR Rezervaţii naturale
imagini/ desene/ scheme date; cadranele
2.3.; 3.1.
- modificarea unei probleme fără ca tipul problematizarea,
AVAP de problemă să se schimbe; munca independentă
2.6. - aflarea unui număr necunoscut, în diverse contexte c.activitate frontală,
- discuţii despre rezervaţiile naturale şi importanţa individuală, pe
acestora grupe
AVAP - discuţii despre animalele ilustrate, realizate prin TANGRAM a. pătratul magic, Aprecieri
2.2.; 2.3.; tehnica tangramului; planşe, foarfecă, lipici globale și
2.4.; 2.5.; - identificarea figurilor geometrice; Animale b. conversaţia euristică, individuale
2.6. - numirea materialele pe care le au elevii pe bancă; explicaţia, observarea

4
- tehnici de lucru: decupare, lipire dirijată, demonstraţia,
CLR - se înfrumusețează planșa și cu alte elemente munca independentă,
Expunerea
2.3. realizate la alegere; turul galeriei
lucrărilor
MEM - realizarea lucrărilor folosind tehnica TANGRAM; c. activitate frontală,
2.2. - analiza lucrărilor individuală
Vineri CLR - citirea în forme variate a textului dat (citire cu *Lectură a. manual, fişe de lucru
1.1.; 1.2.; voce tare / în şoaptă/ în gând; citire în lanţ, pe b. conversaţia euristică,
2.3.; 3.1.; roluri, citire ştafetă etc.) ; explozia stelară,
3.2.; 4.1. - identificarea, explicarea şi integrarea în noi
Năluca, de Cezar Petrescu diamantul, blazonul,
enunţuri a cuvintelor necunoscute; exerciţiul, reteaua
- identificarea autorului, titlului, alineatele textului; personajelor, Gândiți,
DP - citirea selectivă în funcţie de anumite repere; lucrați în perechi,
2.3 - formularea unor răspunsuri la întrebări, în legătură comunicați, metoda
cu textul citit; pălăriilor gânditoare Evaluare după
MEM - transcrierea unui alineat, respectând c. activitate frontală, rezolvarea
3.2. asezarea corectă în pagina caietului; individuală, în perechi sarcinilor de
lucru
- povestirea orală a textului;
- caracterizarea personajelor textului;
- cuvinte cu înţeles opus / asemănător;
- discuţii despre importanţa protejării
pădurii şi a vieţuitoarelor ei;
- identificarea unor cuvinte, după criterii
date;
- desenarea căprioarei
MEM - repetarea tablei înmulţirii; Recapitulare finală a. manual, fişe de Autoevaluarea
1.4.;1.5.; - efectuarea de înmulțiri în concentrul 0 – 100, prin lucru controlată
1.6.; 3.1.; adunări repetate sau utilizând proprietăți ale
4.2.; 5.1.; înmulțirii; Înmulţirea numerelor naturale
b.conversaţia,explic
5.2. - aflarea produsului unor perechi de numere date; de la 0 la 1000 aţia,
- rezolvare de probleme cu o singură operaţie; demonstraţia,exerciţ
- exerciţii de tipul: dublul numerelor … este / Nevoile vieţuitoarelor pentru a iul, jocul didactic,
CLR însumează …/ îndoitul numărului … este; supravieţui munca
3.1. - compararea a două produse, utilizând semnele: < ,
independentă,
>,=;
DP - compunere şi rezolvare de probleme, după diverse
problematizarea
2.3. c.activitate frontală,
cerinţe;
activitate individuală
- completarea unor casete cu factorul lipsă;
- scrierea unor numere ca produs de 2, 3 factori;
- completarea unor enunţuri lacunare;
- aflarea sumei / diferenţei unor produse;
- verbalizarea etapelor vieţii umane;
- exemplificarea nevoilor de bază ale vieţuitoarelor;
- verbalizarea asemănărilor şi deosebirilor între om,
plante şi animale

5
MM - joc pe audiţie: mişcarea diferenţiată, la alegerea Mişcare pe muzică
2.1.; 3.1.; copiilor, funcţie de nunanţă sau tempo;
3.2.; 3.4. - joc pe audiţie: sincronizarea mişcărilor în perechi, Recapitulare a. manual, laptop,
pe o muzică audiată; videoproiector
CLR - marcarea structurii ritmice prin pași cadențați/ de b.conversaţia
2.3. marș; euristică, explicaţia,
- repetarea unor noţiuni muzicale învăţate / paşilor
exerciţiul,
de dans învăţaţi; Observare
DP - exerciţii de respiraţie, de încălzire a vocii şi de demonstraţia, sistematică
2.3. dicţie; munca independentă
- interpretarea cântecului ,,Melcul supărat”; c.activitate frontală,
- exerciţii de dirijare; individuală, în
- interpretarea cântecului ,,Melodie”, de W. A. perechi, în grup
Mozart;
- cântarea şi acompanierea cântecelor ,,Ceata lui
Piţigoi” şi ,,Vivat veselia”

Luni Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenţa, ziua, a. manual, fişe de lucru,


DP data, meteo, agenda zilei, impresii; Explorarea meseriilor laptop, videoproiector
2.3.; 3.3. - citirea poeziei ,,Meşterul făurar”; b. conversaţia euristică,
- formulare de răspunsuri la întrebări; Recapitulare / Evaluare explicaţia, exerciţiul,
CLR - realizarea unor postere despre diverse meserii; jurnalul cu dublă intrare,
2.3.; 3.1. - exerciţiu-joc ,,Ce meserie aş lua cu mine dacă…?” jocul, cadranele, RAI
- audierea poeziei ,,Ce miros au meseriile?”, de c. activitate frontală, Observare
AVAP Gianni Rodari
individuală, pe grupe sistematică
2.2. https://www.youtube.com/watch?
v=BW_jAfXEDHw
- identificarea meseriilor prezentate în poezie;
- discuţii despre aceste meserii;
- realizare de corespondenţe între meserie şi
instrumentele de lucru;
- joc ,,Pizza”;
- desen ,,Meseria preferată
CLR - discuţii despre felicitări; Recapitulare finală a. fişe de lucru Observare
1.2.; 1.3.; - identificarea situaţiilor în care putem transmite b. conversaţia euristică, sistematică
2.3.; 3.1.; mesaje prin intermediul felicitărilor; Scrierea funcţională exerciţiul, explicaţia,
3.2.; 4.1.; - discuţii despre modul de redactare a unui bilet; brainstorming, RAI, Autoevaluare
- reconstituirea unor bilete, din bucăţi de hârtie, cadranele, jocul
4.2.; 4.3.
transcrierea acestora; c. activitate frontală,
- exerciţii de completare a unor bilete cu Felicitarea. Biletul. Afişul individuală, în perechi
AVAP
informaţiile care lipsesc;
2.6. - descoperirea greşelilor din bilete date, rescrierea
acestora;
- discuţii despre redactarea unui afişe

6
- redactarea unor felicitări / bilete şi afişe, după
criterii date
a. culegere de
- scrierea unor numere ca produs de doi, trei sau Recapitulare finală exerciţii şi probleme
MEM patru factori; b.conversaţia,explic
1.4.;1.5.; - rezolvare / compunere de probleme; aţia,
1.6.; 3.1.; - completarea unor casete cu factorii lipsă; Înmulţirea numerelor naturale demonstraţia,exerciţ
- aflarea factorului necunoscut, făcând proba; de la 0 la 1000
4.2.; iul, jocul didactic,
5.1.; 5.2. - completarea unor tabele, după cerinţe stabilite;
- colorarea unor imagini, conform unui cod al Ordinea efectuării operaţiilor munca
CLR culorilor; independentă,
3.1. - aflarea dublului / triplului unor numere date; Medii de viaţă cadranele, Interevaluare
- exerciţii de tipul ,,Află suma / diferenţa / produsul problematizarea
unor numere; c.activitate frontală,
DP
- compararea unor produse (<, >, =); activitate individuală, în
2.3.
- rezolvarea de probleme în care sunt necesare perechi
operaţii de acelaşi ordin / de ordine diferite;
- identificarea mediilor de viaţă natural / artificiale;
- realizare de corespondenţe între plante / animale şi
mediul lor de viaţă

a. manual, laptop,
MM - joc pe audiţie: sincronizarea mişcărilor în perechi, videoproiector
pe o muzică audiată; Mişcare pe muzică b.conversaţia
2.1.; 3.1.;
3.2.; 3.4. - marcarea structurii ritmice prin pași cadențați/ de euristică, explicaţia,
marș; Evaluare
- evaluarea unor noţiuni muzicale învăţate / paşilor
exerciţiul,
CLR demonstraţia,
2.3. de dans învăţaţi;
- exerciţii de respiraţie, de încălzire a vocii şi de munca independentă Probă orală /
dicţie; c.activitate frontală, scrisă /practică
- interpretarea şi dirijarea cântecului ,,Peşte, individuală
peştişor”, din folclorul copiilor
- identificarea tipului de cântec pentru ,,Mierla”;
- transcrierea unor versuri şi marcarea locurilor în
care se poate inspira pentru cântecul ,,Volbură
frumoasă”

Marți MEM - efectuarea de împărţiri cu rest 0, în concentrul 0- Recapitulare finală a. manual, fişe de
1.4.;1.5.; 100 prin scăderi repetate sau recurgând la înmulţire; lucru Temă de lucru
1.6.; 3.1.; - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma / în clasă:
4.2.; diferenţa / produsul / câtul / jumătatea / sfertul/ Împărţirea numerelor naturale
b.conversaţia,explic - aflarea unor
5.1.; 5.2. dublul etc.”; de la 0 la 1000 aţia, câturi
- rezolvarea de exerciţii cu ordinea efectuării demonstraţia,exerciţ

7
operaţiilor; iul, jocul didactic,
- marcarea jumătăţii / sfertului de suprafaţă a unei Efectele unei diete greşite munca
figuri geometrice cu fracţia corespunzătoare: ½,
CLR
respectiv ¼;
independentă,
3.1. cadranele,
- discuţii despre efectele unei alimentaţii
nesănătoase; problematizarea,
DP
2.3.
- identificarea alimentelor sănătoase şi a unui regim RAI
de viaţă sănătos c.activitate frontală,
activitate individuală, în
perechi

CLR - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei Recapitulare finală a. manual, fişe de lucru,
1.2.; 1.3.; impusă de semnele de punctuaţie; laptop, videoproiector
2.3.; 3.1.; - identificarea alineatelor, paragrafelor, titlului şi b. conversaţia euristică,
3.2.; 4.1.; autorului textului; Gândăcelul , de Emil Gîrleanu explozia stelară, jocul, Autoevaluare
- formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza (fragment) explicaţia, cadranele, controlată
4.2.; 4.3.
textului citit; diamantul, exerciţiul,
- selectarea unor enunţuri care reprezintă imagini harta povestirii, metoda
AVAP vizuale / auditive; pălăriilor gânditoare,
2.6. - povestirea orală, cu întrebări de sprijin; jurnalul cu dublă intrare
- precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate în c. activitate frontală,
DP text; individuală, în perechi,
2.3. - identificarea enunţurilor adevărate/ false pe grupe
referitoare la textul cititt;
MEM - completarea unor enunţuri lacunare cu informaţii
3.2. din text;
- explicarea unor expresii;
MM - identificarea cuvintelor care conţin grupuri de
1.4. sunete;
- identificarea trăsăturilor gândăcelului;
2h - discuţii despre ocrotirea vietăţilor;
- identificarea cuvintelor alintate (diminutive);
- interpretarea exclamaţiei „- Uf! Că mult mai am
de suit, Doamne!”;
- extragerea învăţăturii textului;
- alcătuirea unui scurt text cu titlul ,,Gândăcelul”
- realizarea unui colaj ,,Insecte”;
- audierea / vizionarea cântecului ,,Gâze”
https://www.youtube.com/watch?v=GiuNvh20F1U
Miercuri MEM - efectuarea de împărţiri cu rest 0, în concentrul 0- Recapitulare finală a. fişe de lucru, culegere Observarea
1.4.;1.5.; 100 prin scăderi repetate sau recurgând la înmulţire; de exerciții și probleme sistematică:
1.6.; 3.1.; - completarea unor casete cu numerele lipsă; Împărţirea numerelor naturale b.conversaţia, cadranele atitudinea
4.2.; - rezolvarea de probleme; de la 0 la 1000 explicaţia, exerciţiul, elevilor faţă de
5.1.; 5.2. - efectuarea probei împărţirii prin înmulţire şi prin problematizarea, munca sarcina dată
împărţire / probei înmulţirii prin înmulţire şi prin Despre Dunăre şi Marea Neagră independentă
CLR împărţire; c activitate frontală,

8
3.1. - exerciţii de aflare a unui număr necunoscut;
- exemplificarea formelor de relief;
- discuţii despre Delta Dunării şi Marea Neagră ; individuală, pe grupe
DP
2.3. - identificarea florei şi faunei specifice fiecăreia
AVAP - discuţii despre obiectele ilustrate, realizate prin TANGRAM a. pătratul magic,
2.2.; 2.3.; tehnica tangramului; planşe, foarfecă, lipici
Aprecieri
2.4.; 2.5.; - identificarea figurilor geometrice; Obiecte b. conversaţia euristică,
globale și
2.6. - numirea materialele şi a intrumentelor de lucru; explicaţia, observarea
individuale
- tehnici de lucru: decupare, lipire dirijată, demonstraţia,
CLR - se înfrumusețează planșa și cu alte elemente munca independentă,
Expunerea
2.3. realizate la alegere; turul galeriei
lucrărilor
MEM - realizarea lucrărilor folosind tehnica TANGRAM; c. activitate frontală,
2.2. - analiza lucrărilor individuală
LB. ENGLEZĂ
RELIGIE
Joi - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei Recapitulare finală a. manual, fişe de lucru
CLR
impusă de semnele de punctuaţie; b. conversaţia euristică,
1.2.; 1.3.; - precizarea titlului / autorului/ personajul textului; explozia stelară, jocul,
2.3.; 3.1.; - formulare de răspunsuri la întrebări; explicaţia, cadranele,
3.2.; 4.1.; - exemplificarea unor cuvinte care se scriu cu ,,m” Mingea de sub saltea , după exerciţiul, ciorchinele
4.2.; 4.3. în faţa literelor ,,b şi p”; Sanda Faur c. activitate frontală,
- completarea unor cuvinte lacunare cu ,,î” şi ,,â”; individuală, în perechi
AVAP - alcătuiri de enunţuri cu astfel de cuvinte;
- formulări de enunţuri interrogative, enunţiative şi Exerciţii de scriere corectă
2.6.
exclamative, pe baza textului; Dialogul
- indicarea formei corecte a cuvintelor ,,într-o / într-
DP
un” , ,,sa / s-a” şi ,,sau / s-au”;
2.3.
- alcătuiri de enunţuri cu aceste cuvinte; Autoapreciere
- completarea unor enunţuri date cu cuvinte ,,într-o /
2h
într-un” , ,,sa / s-a” şi ,,sau / s-au”;
- ordonarea alfabetică a cuvintelor din primul enunţ
al textului;
- scrierea variantelor de despărţire în silabe a unor
cuvinte;
- precizarea vocalelor şi consoanelor unor cuvinte /
enunţuri date;
- redactarea unui bilet adresat lui Ionuţ;
- alcătuiri de dialoguri pe teme diverse;
- completarea unor dialoguri potrivit situaţiilor
ilustrate
MEM - identificarea operaţiilor matematice de ordinul I şi Recapitulare finală a. fişe de lucru, culegere Observare
1.4.; 1.5; al II-lea; de exerciții și probleme sistematică
1.6.; 3.1.; - rezolvarea de exerciţii cu ordinea efectuării b.conversaţia, cadranele
4.2.; 5.2. operaţiilor; Ordinea efectuării operaţiilor explicaţia, exerciţiul,
- rezolvarea de probleme în care sunt necesare problematizarea, munca

9
operaţii de acelaşi ordin/ de ordine diferite; Despre igienă
DP - rezolvări de exerciţii după un model dat; Despre boli şi prevenirea acestora
2.3. - rezolvare şi compunere de probleme; independentă
- rezolvarea ,,Labirintul matematic”; c activitate frontală,
CLR - discuţii despre igiena personală / a locuinţei/ a individuală
2.3.; 3.1. îmbrăcămintei / a încălţămintei;
- identificarea unor reguli de igienă;
- discuţii despre prevenirea unor boli
AVAP - discuţii despre modurile în care putem proteja Cufărul cu poveşti
a. manual, diverse
2.2.; 2.3.; natura;
materiale, laptop,
2.4.; 2.5.; - observarea imaginilor din manual (pag. 44 si 45); Personajul ECO
videoproiector
2.6. - identificarea etapelor realizării unui personaj;
b. conversaţia euristică, Observare
- crearea unei poveşti cu un personaj ECO;
explicaţia, observarea sistematică
CLR - prezentarea poveştii într-un mod creativ;
dirijată, demonstraţia,
2.1.; 2.3. - realizarea unui personaj ECO, folosind diverse
munca independentă, Expoziţie
MEM materiale;
turul galeriei
3.2. - analiza lucrării;
c. activitate frontală,
MM - audierea cântecului ,,Natura şi ecologia”
individuală
1.4. https://www.youtube.com/watch?v=h1XNi6Q6rhY
Vineri - citirea poeziei, respectând intonaţia *Lectură
potrivită; a. fişe de lectură, laptop,
Vine vara cu vacanţa, de Emilia videoproiector
- oferirea de răspunsuri la întrebarea: b. conversaţia euristică,
„Despre ce este vorba în această poezie?”; Plugaru
explozia stelară, jocul,
- precizarea titlului / autorului/ numărului explicaţia, cadranele,
de strofe şi de versuri; exerciţiul, ciorchinele
CLR c. activitate frontală,
1.2.; 1.3.; - aprecierea ca adevărate sau false a unor
individuală, în perechi
2.3.; 3.1.; enunţuri scurte care testează înţelegerea
3.2.; 4.1.; poeziei;
4.2.; 4.3. - formularea unor răspunsuri la întrebări
Observare
despre conţinutul poeziei; sistematică
AVAP - explicarea unor semen de punctuaţie;
2.6. - transcrierea unei strofe, respectând
aşezarea corectă în pagina caietului;
MM - discuţii despre planurile de vacanţă ale
1.4.
elevilor;
- realizarea unui desen cu titlul ,,Vacanţa
mare”;
- audierea / vizionarea cântecului
,,Vacanţa”
https://www.youtube.com/watch?
v=HSypwuZbiD0
MEM - identificarea şi denumirea figurilor plane: pătrat, Recapitulare finală a. manual, fişe de lucru, Evaluarea

10
triunghi, dreptunghi, cerc; laptop, videoproiector
- recunoaşterea unor corpuri geometrice în mediul b.conversaţia,
1.4.; 1.5.; apropiat (cub, cuboid, sferă, cilindru, con); Figuri plane. Corpuri geometrice organizatorul grafic
1.6.; 2.2.; - identificarea axei/axelor de simetrie ale figurilor explicaţia, exerciţiul,
3.1.; 5.1. geometrice; Despre planetele sistemului problematizarea, munca
5.2. - realizarea unor desene simple, respectând o axă de nostru solar independentă
simetrie dată; c activitate frontală, după
CLR - desenarea figurilor plane / corpurilor geometrice; individuală, în perechi rezolvarea
2.3. - identificarea interiorului şi exteriorului unei figuri; sarcinilor de
- aflarea unor sume / diferenţe / produse / câturi a lucru
numerelor aflate în interiorul / exteriorul figurilor /
corpurilor geomatrice;
AVAP - numirea planetelor Sistemului Solar;
2.2. - identificarea planetelor pe planşe/modele simple/
în filme documentare;
- desen ,,Sistemul solar”

MM - reproducerea în grup a cântecelor însuşite, Recapitulare finală a. manual, laptop,


1.1.; 1.2. ; respectând sincronizarea videoproiector
1.3.; 1.4.; - marcarea structurii ritmice a cântecului, prin
acompaniamentul cu jucării muzicale sau a
b.conversaţia
2.1.; 2.2.;
3.1.; 3.2.; percuţiei corporale; euristică, explicaţia,
3.4. - interpretarea unor cântece, în dialog muzical; exerciţiul, Observarea
- selectarea şi organizarea unor sunete pentru demonstraţia, sistematică
CLR crearea unei idei muzicale proprii; munca independentă
2.3. - interpretarea unor cântece,cu acompaniament;
- jocuri populare;
c.activitate frontală,
- concurs ,,Cel mai bun interpret” individuală, în grup

Luni DP Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenţa, ziua, Recapitulare finală a. manual, fişe de lucru Observare
2.1.; 2.3.; data ,meteo, agenda zilei, impresii b. conversaţia euristică, sistematică
3.2.; 3.3. - redactarea unei compuneri cu titlul ,,Prietenia explicaţia, exerciţiul,
adevărată se învaţă din copilărie” (pe grupe); jurnalul cu dublă intrare,
CLR - joc de rol ,,Rolurile colorate”; jocul, cadranele, RAI Tehnica
2.3.; 4.2. - studiu de caz ,,DA!prieteniei, NU!conflictelor”; c. activitate frontală, ,,Colegii
- discuţii despre importanţa colaborării, obiceiuri individuală, pe grupe întreabă”
AVAP bune/ obiceiuri rele;
2.6. - realizarea unui ,,dicţionar al meseriilor”;
- activitate practică ,,Simbolurile meseriilor”;
- discuţii despre prietenie;
- completarea ,,Piramidei lucrurilor şi a faptelor
care ne împrietenesc”;
- discuţii despre importanţa învăţăturii;
- activitate practică ,,Meseria de ecologist”

11
- alcătuirea unor propoziţii prin care se formulează
o solicitare, o întrebare, o mulţumire, o rugăminte,
un îndemn, un salut etc.
- alcături de enunţuri, după diverse criterii;
- schimbarea topicii propoziţiei, cu accentuarea
unor detalii ale mesajului transmis;
- transformarea/completarea unor enunţuri după
criterii date;
CLR
- formularea de enunţuri după ilustraţii sau folosind
1.2.; 1.3.; Recapitulare finală a. manual, fişe de lucru
cuvinte date;
2.3.; 3.1.; b. conversaţia euristică,
- cuvinte cu sens opus / asemănător / înţelesuri
explozia stelară, jocul,
3.2.; 4.1.; diferite;
Cuvântul. Propoziţia explicaţia, cadranele, Autoevaluare
4.2.; 4.3. - scrierea corectă a unor propoziţii/ fraze/a unui text
exerciţiul, ciorchinele controlată
scurt pe foaie dictando, respectând încadrarea în
Ortografie şi punctuaţie c. activitate frontală,
AVAP pagina de caiet, aprecierea spaţiilor dintre litere şi
individuală, în perechi
cuvinte;
2.6.
- completarea unor enunţuri cu ortograme potrivite;
- despărţiri a cuvintelor în silabe;
- ordonare de silabe / cuvinte pentru a forma
cuvinte / propoziţii;
- completarea unui text cu semnele de punctuaţie
corespunzătoare, transcrierea textului;
- completarea unor cuvinte cu litera care lipseşte;
- redactarea unui text cu titlul ,,La joacă”, pe baza
întrebărilor date
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind
de la o tematică dată /de la numere date /de la verbe
/ expresii care sugerează operaţii;
MEM - transformarea unei probleme rezolvate prin
1.4.; 1.5.; schimbarea numerelor sau a întrebării, prin a. culegere de exrciţii şi
1.6.; 4.1. înlocuirea cuvintelor care sugerează operaţia, prin Recapitulare finală probleme, fişe de lucru
4.2.; 5.2. adăugarea unei întrebări etc.; b.conversaţia euristică,
- crearea unor probleme după imagini / desene / Probleme care organizatorul grafic
CLR scheme / exerciţii / formule; explicaţia, exerciţiul, Observare
se rezolvă prin mai mult de două
2.1. -vizionarea unor documentare despre problematizarea sistematică
operaţii
protectia mediului c activitate frontală,
DP - recunoasterea aparatelor care funcţionează cu Despre electricitate individuală, în perechi
2.3 ajutorul curentului electric;
- discuţii despre electrocutare;
- materiale conductoare / izolatoare
- identificarea unor vieţuitoare care produc
electricitate
MM - enumerarea regulilor privind cântarea corectă; Recapitulare / Evaluare finală a. manual, laptop, Observare
1.1.; 1.2. ; - repetarea cântecelor învăţate ; videoproiector sistematică

12
b.conversaţia
1.3.; 1.4.;
2.1.; 2.2.; - interpretare individuală, la alegere, a cântecelor euristică, explicaţia,
3.1.; 3.2. învățate; exerciţiul,
- acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării
demonstraţia,
CLR muzicale sau cu percuţie corporală diversă, care să
marcheze fie ritmul, fie timpii egali; munca independentă
2.3.
- audiţii muzicale , dirijat intuitiv; c.activitate frontală,
- identificarea paşilor de dans pentru jocurile individuală, în
populare studiate etc. perechi, în grup

Marti

- enumerarea unităţilor de măsură studiate; Recapitulare finală a. manual, fişe de lucru


MEM - identificarea unităţii de măsură potrivită pentru b.conversaţia,explic
1.4.; 1.5.; ilustraţii date; aţia, exerciţiul, RAI,
3.2.; 4.2.; - stabilirea valorii de adevăr a unor enunţuri; Unităţi de măsură
5.1.; 5.2.; - rezolvări de exerciţii şi probleme;
problematizarea,
6.1.; 6.4. - completarea unor enunţuri lacunare cu informaţii Despre magneţi munca independentă
potrive legate de unităţile de măsură; c.activitate frontală, Interevaluare
CLR - stabilirea valorii de adevăr pentru enunţuri date; individuală
2.3.; 3.1. - discuţii despre magneţi;
- experiment : cu ajutorul magneţilor atragem
AVAP diverse obiecte, observăm că magneţii cu poli
2.6. diferiţi se atrag şi magneţii cu poli identici se
resping
CLR Itemii probei de evaluare Probă de evaluare finală a. fișe de evaluare finală
1.2.; 1.3.; b.conversaţia,
munca independentă Probă scrisă
2.3.; 3.1.;
3.2.; 4.1.; c. activitate individuală
4.2.; 4.3
CLR - diverse exerciţii; Exerciţii diverse a. fişe de lucru
1.2.; 1.3.; - citirea listei cu lecturile recomandate; b. conversaţia euristică,
2.3.; 3.1.; - discuţii despre acestea; Listă cu lecturile recomandate explozia stelară, jocul,
3.2.; 4.1.; - nominalizarea unor poveşti preferate; explicaţia, cadranele, Observare
- discuţii despre planurile lor de vacanţă; exerciţiul, ciorchinele sistematică
4.2.; 4.3.
- jocuri de mimă, pentru recunoaşterea unor c. activitate frontală,
personaje din lecţiile studiate; individuală, în perechi
AVAP - desen ,,Rămas bun, dragă şcoală”
2.2.
EFS - suveica cu dribling, pasa si deplasare la coada Deprinderi sportive elementare - teren de sport Probă practică
3.1.; 3.2.; sirului opus; speciflce jocului sportiv - fluier
3.3. - pe marginea terenului, incrucisare in dribling si minihandbal - mingi de handbal
pasa din alergare;
DP - jocuri dinamice: ,,Hustiuliuc" Stafete aplicative cu mingea
2.3. Jocuri dinamice cu mingea

13
Miercuri MEM
Itemii probei de evaluare
1.4.; 1.5.; Probă de evaluare finală a. fișe de evaluare finală
3.2.; 4.2.; b.conversaţia, Probă scrisă
5.1.; 5.2.; munca independentă
6.1.; 6.4. c. activitate individuală

- numirea unor tehnici de lucru învăţate; Recapitulare/


AVAP - identificarea lucrurilor care li s-a părut mai Evaluare a. manual, diverse
2.2.; 2.3.; uşoare / dificile; lucrări
Observare
2.4.; 2.5.; - numirea lucrării care li s-a părut mai interesantă / b. conversaţia euristică,
sistematică
2.6. mai puţin interesantă explicaţia, observarea
- identificarea materialelor şi instrumentelor folosite dirijată, exerciţiul, turul
Expunerea
CLR în realizarea lucrărilor / a etapelor de lucru; galeriei
lucrărilor
2.1.; 2.3. - găsirea unor titluri potrivite pentru unele lucrări; c. activitate frontală,
- identificarea unor mesaje transmise prin limbaj individuală
artistic
LB. ENGLEZĂ

RELIGIE
Joi CLR Oră de ameliorare-dezvoltare: Ameliorare/ dezvoltare a. fișe de ameliorare / de
1.2.; 1.3.; – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se - exerciții de ameliorare – Evaluare
dezvoltare, după
2.3.; 3.1.; vor stabili în funcţie de problemele (individuale/ale dezvoltare b. conversația,
majorităţii elevilor) ce vor fi identificate după rezolvarea
3.2.; 4.1.; explicația, exercițiul, sarcinilor de
evaluarea finală. problematizarea
4.2.; 4.3. ameliorare/
– Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat c. frontală, individuală,
de dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor dezvoltare:
DP în perechi, pe grupe
demonstra realizarea tuturor obiectivelor de evaluare
2.3. vizate prin proba de evaluare finală Autoreflecţia
2h
Oră de ameliorare-dezvoltare:
MEM a. fișe de ameliorare / de
– Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se Ameliorare/ dezvoltare
1.4.; 1.5.; dezvoltare, Evaluare
vor stabili în funcţie de problemele (individuale/ale - exerciții de ameliorare –
3.2.; 4.2.; b. conversația, după
majorităţii elevilor) ce vor fi identificate după dezvoltare
5.1.; 5.2.; explicația, exercițiul, rezolvarea
evaluarea finală.
6.1.; 6.4. problematizarea sarcinilor de
– Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat
c. frontală, individuală, ameliorare/
de dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor
DP în perechi, pe grupe dezvoltare
demonstra realizarea tuturor obiectivelor de
2.3.
evaluare vizate prin proba de evaluare finală
AVAP Ce a fost cel mai uşor şi ce a fost cel mai greu? Recapitulare/ Evaluare finală a. manual, portofoliul Observare
2.2.; 2.3.; Evaluarea propriului portofoliu după următoarele personal sistematică
2.4.; 2.5.; criterii: b. conversaţia euristică,
2.6. - respectarea instrucţiunilor/paşilor; observarea dirijată,
- îndemânarea şi priceperea; organizatorul grafic,
CLR - creativitatea/originalitataea; exercitiul, analiza

14
- comportament şi efort;
2.1.; 2.3. c. activitate frontală,
- recomandări
individuală
Este bine să….
Vineri
FESTIVITATEA DE PREMIERE
(SFÂRŞITUL ANULUI ŞCOLAR 2019 – 2020)

VINE VARA CU VACANŢĂ


de Emilia Plugaru

Vine vara cu vacanţă,


Vine vara, măi copii!
Să zburdăm de rând cu vântul,
Prin vâlcele, prin câmpii!
Hai să facem cât mai multe
Ghiduşii copilăreşti,
Hai la munte, hai la mare,
La bunici hai, la poveşti
La căpşuni hai, la cireşe!
Eu vă spun, de bună seamă,
Vara cea cu multe şotii
E mereu cu noi de-o seamă!

15