Sunteți pe pagina 1din 35

MATEMATICĂ - clasa a III-a

PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE


Semestrul I
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : RECAPITULAREA CUNOȘTINȚELOR DIN CLASA A II-A
NUMĂR DE ORE ALOCAT: 10 (8 + 2 la dispoziția învățătorului)
PERIOADA: S I, S II, S III
COMPETENȚE GENERALE ȘI SPECIFICE: 1.Identificarea unor relaţii/regularităţi din mediul apropiat -1.1,1.2
2.Utilizarea numerelor în calcule-2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5,
3. Explorarea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în mediul apropiat – 3.1,3.2
4. Utilizarea unor etaloane convenţionale pentru măsurări şi estimări – 4.1, 4.2
5. Rezolvarea de probleme în situaţii familiare - 5.1, 5.2, 5.3
Nr. Conţinuturi Compe Activităţi de învăţare Nr. Resurse Evaluare Obs.
crt. - detalieri - tențe ore Data instrumente

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Numere naturale 1.1,1.2, ● scrierea, citirea, compararea, ordonarea, rotunjirea 4 Resurse ● observare
de la 0 la1000; 2.1, 2.2, numerelor naturale 0 – 1000; ore materiale: sistematică
adunarea și 2.3, 2.4, ● exerciții și probleme cu adunări și scăderi în concentrul 0- Fișe de lucru, ● evaluare
2.5,5.1,
scăderea în 1000, cu și fără trecere peste ordin; manualul orală
5.2
concentrul ● exerciții- joc de reactualizare a tablei înmulțirii/împărțirii; tipărit/digital, ● temă de
0- 1000; tabla ● exerciții de aflare a numărului necunoscut într-o relație de numărătoarea lucru în clasă
înmulțirii;tabla tipul: ? +/ - a=b; ? x/ : a=b de ● interevaluare
împărțirii; ● folosirea tablei înmulțirii /împărțirii în rezolvarea de poziționare, ●autoevaluare
probleme probleme computer,
Parcul de aventură ● rezolvarea și compunerea de probleme minicalculator
● organizarea datelor unei investigații în tabel sau într-o
manual pag. 4- 5 reprezentare grafică in scopul compunerii sau rezolvării de Resurse
caiet pag. 3 8 probleme; procedurale:
● rezolvarea de probleme prin mai multe metode Metode:
2. Figuri și corpuri 3.1,3.2, ● descrierea poziției obiectelor din spațiu, în raport cu alte 3 conversația, ● observare
geometrice; 4.1, 4.2, obiecte ore explicația, sistematică
5.1
măsurări – ● sesizarea intuitivă a simetriei la figurile geometrice exercițiul, ● evaluare
lungime, ● identificarea şi denumirea formelor plane: pătrat, triunghi, munca orală
capacitate, masă, dreptunghi, cerc independentă, ● temă de

1
timp, bani ● recunoaşterea şi descrierea formei obiectelor/ fețelor unor jocul lucru în clasă
Traseul isteţilor corpuri din mediul apropiat didactic ● interevaluare
● recunoaşterea unor corpuri geometrice în mediul apropiat Organizare: ●autoevaluare
(cub, cuboid, sferă, cilindru, con) activitate
● ordonarea unor obiecte date, pe baza comparării frontală,
succesive (două câte două) a lungimii / capacității / masei lor; individuală şi
● identificarea unor instrumente de măsurare a timpului: pe grupe
● înregistrarea duratei unor activități şi ordonarea lor după
manual pag. 6 -7 criterii variate (durată, momentul începerii etc.);
caiet pag. 4 ● calcularea numărului de ore/ zile / săptămâni dintr-un
interval dat;
3. EVALUARE INIȚIALĂ - 1.1,1.2, Itemii probei de evaluare vizează: o oră Resurse ● evaluare
Ce ştiu? Cât ştiu? 2.1, 2.2, ● Adunarea și scăderea cu și fără trecere peste ordin, în materiale: scrisă
2.3, 2.5 concentrul 0 – 1000 Fișe de
3.1,3.2
● Înmulțirea și împărțirea numerelor naturale în concentrul 0 evaluare
4.1, 4.2 – 100
5.1, 5.2, ● recunoașterea și folosirea terminologiei specifice
5.3 corespunzătoare celor patru operații matematice (termeni,
factori, ….de ….ori mai mult etc);
● rezolvarea de probleme cu cele patru operații;
manual pag. 8 - 9 ● recunoașterea figurilor și corpurilor geometrice;
caiet pag. 5 ● recunoașterea instrumentelor de măsură potrivite pentru
măsurarea masei/volumului/lungimii/ timpului
● rezolvarea de probleme folosind date obținute din măsurări

2
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE : NUMERE NATURALE DE LA 0 LA 10 000
NUMĂR DE ORE ALOCAT: 10 (8 + 2 la dispoziția învățătorului)
PERIOADA: S III, S IV, S V
COMPETENȚE GENERALE ȘI SPECIFICE: 1.Identificarea unor relaţii/regularităţi din mediul apropiat -1.1,1.2
2.Utilizarea numerelor în calcule-2.1, 2.2,2.3
5. Rezolvarea de probleme în situaţii familiare - 5.1, 5.2
NR. CONŢINUTURI COMPETENȚE NR. EVALUARE
CRT. SPECIFICE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE DATA RESURSE OBS.
- DETALIERI - ORE INSTRUMENTE
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Formarea, 1.1,1.2, ● exerciții – joc de reprezentare a numerelor punând în o ● Resurse ● observare
scrierea, citirea 2.1 evidență sistemul pozițional de scriere; oră materiale: sistematică
numerelor ● exerciții de trecere de la o formă de reprezentare la alta; Fișe de lucru, ● evaluare
naturale de la 0 la ● exerciții de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 10000 cu manualul orală
10 000 cifre/litere tipărit/digital, ● temă de
● exerciții – joc de reprezentare prin obiecte sau desen a caietul auxiliar lucru în clasă
unui număr din concentrul 0 – 10000 numărătoarea ●autoevaluare
● exerciții de identificare, într-un număr, a cifrei unităților / de
zecilor / sutelor / miilor poziționare,
● exerciții de compunere şi descompunere a numerelor în computer,
din mii, sute, zeci şi unități videoproiector
● exerciții de numărare cu pas dat «înainte şi înapoi», din 1 în ,
1, din 2 în 2, din 5 în 5 în concentrul 0 – 10000, cu precizarea minicalculator
limitelor intervalului (de la ...până la.., mai mic decât ... dar
mai mare decât ...) ● Resurse
● exerciții de identificare a unor numere mai mici decât 10 procedurale:
000, ale căror cifre îndeplinesc condiții date (de exemplu, Metode:
cifra unităților este 1, cifra zecilor este cu 2 mai mare decât conversația,
manual pag. 10-11 cifra unităților etc.) explicația,
caiet pag. 6-7 ● exerciții de identificare a regulii de construcție a unui șir; exercițiul,
exerciții de completare a unor șiruri de numere problematiza-
2. Compararea şi 1.1,1.2,2. ● compararea şi ordonarea numerelor mai mici decât 10 000 o rea, munca ● observare
ordonarea 2, 2.3, folosind numărătoarea pozițională sau reprezentări oră independentă, sistematică

3
numerelor 5.1, 5.2 ● exerciții de comparare a unor numere mai mici sau egale cu jocul ● evaluare
naturale 10 000 utilizând algoritmul de comparare didactic orală
● exerciții de completare a şirurilor date cu numere Organizare: ●autoevaluare
corespunzătoare; activitate
● exerciții de scriere a vecinilor numerelor date în concentrul frontală,
0 – 10000; individuală şi
● utilizarea simbolurilor (<, ≤,>, ≥,=) în compararea pe grupe
numerelor cu ajutorul unor exemple concrete şi a unor
reprezentări grafice
● exerciții de identificare a succesorului şi/sau a
predecesorului unui număr
● ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere mai
mici sau egale cu 10 000
● determinarea unor numere care să respecte condiții date
manual pag. 12-13 (mai mic decât ..., mai mare sau egal cu ... etc.)
caiet pag. 8 ● extragerea şi sortarea de numere dintr-un tabel, pe baza
unor criterii date
3. Rotunjirea 1.1,1.2,2. ● exerciții de aproximare la mii, sute, zeci și unități a 2 ● observare
numerelor 2, 2.3, numerelor date; ore sistematică
naturale 5.1 ● exerciții de scriere a numerelor cu cifre sau cu litere; ● evaluare
● exerciții de comparare şi ordonare a numerelor de la 0 la orală
10000 ● temă de
● exerciții de completare a casetelor cu cifre lucru în clasă
corespunzătoare pentru a obține relații adevărate; ●autoevaluare
● ex. de reprezentare grafică pe axa numerelor
manual pag. 14-15 ● exerciții de rotunjire/aproximare a numerelor în contexte
caiet pag. 9 similare unor situații din viața cotidiană
4. Formarea, 1.1,1.2,2. ● exerciții de scriere şi citire a numerelor folosind cifrele 2 ● Resurse ● observare
scrierea, citirea 2, 2.3, romane (I, V, X) ore materiale: sistematică
numerelor cu cifre 5.1 ● exerciții de realizare a corespondenței între numere scrise Fișe de lucru, ● evaluare
romane cu cifre arabe/romane manualul orală
(I, V, X) ● exerciții de utilizare a cifrelor romane în situații uzuale tipărit/digital, ● temă de
(de exemplu, scrierea datei) caietul auxiliar lucru în clasă

4
● exerciții de identificare a regulii de construcție a unui șir; computer, ● interevaluare
exerciții de completare a unor șiruri de numere scrise cu cifre videoproiector ●autoevaluare
romane ,film didactic,
● ordonarea crescătoare/descrescătoare a a unor numere bețișoare,
scrise cu cifrele romane (I, V, X) jetoane cu
● exerciții de identificare a unor numere scrise cu cifrele cifrele romane
manual pag. 16-17 romane (I, V, X), care îndeplinesc condiții date
caiet pag. 10
5. Repet ce am 1.1, Scrierea, citirea, compararea, ordonarea,rotunjirea o ● Resurse ● observare
învățat 1.2,2.1, numerelor naturale în concentrul 0 – 10000 oră materiale: sistematică
2.2, 2.3, Formarea, scrierea, citirea numerelor cu cifre romane manualul ● evaluare
manual pag. 18 5.1, 5.2 (I, V, X) tipărit/digital, orală
caiet pag. 11 caietul auxiliar ●autoevaluare

6. Ce ştiu? Cât ştiu? 1.1, Itemii probei de evaluare vizează: o ● Resurse ● evaluare
1.2,2.1, ● scrierea, citirea, compararea, ordonarea numerelor oră materiale: scrisă
2.2, 2.3, naturale 0 – 10000; Fișe de
5.1, 5.2 ● rotunjirea/aproximarea numerelor în contexte similare evaluare
manual pag. 19 unor situaţii din viaţa cotidiană
caiet pag. 12 ● exerciţii de utilizare a cifrelor romane în situaţii uzuale

5
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE : ADUNAREA ŞI SCĂDEREA NUMERELOR NATURALE ÎN CONCENTRUL 0 – 10 000

NUMĂR DE ORE ALOCAT: 12 (10 + 2 la dispoziția învățătorului)


PERIOADA: S VI, S VII, S VIII
COMPETENȚE GENERALE ȘI SPECIFICE: 1.Identificarea unor relaţii/regularităţi din mediul apropiat -1.1,1.2
2.Utilizarea numerelor în calcule -2.1, 2.4,
5. Rezolvarea de probleme în situaţii familiare - 5.1, 5.2, 5.3
NR. CONŢINUTURI COMPETENȚE NR. EVALUARE
CRT. SPECIFICE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE DATA RESURSE OBS.
- DETALIERI - ORE INSTRUMENTE
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Adunarea şi 1.1,1.2, ● descompunerea numerelor în concentrul 0 – 1 000, o Resurse ● observare
scăderea 2.1, 2.4, utilizând adunarea şi scăderea, fără trecere și cu trecere oră materiale: sistematică
numerelor 5.1, 5.2, peste ordin manualul ● evaluare
naturale de la 0 la 5.3 ● efectuarea de adunări/scăderi cu trecere și fără trecere tipărit/digital, orală
1 000 peste ordin, cu numere în concentrul 0 – 1000, utilizând caietul auxiliar ● temă de
algoritmi de calcul, descompuneri numerice şi proprietățile computer, lucru în clasă
operațiilor minicalculator, ●autoevaluare
● efectuarea probei operației de adunare, respectiv de imagini
scădere sugestive
● exerciții de utilizare a proprietăților adunării în calcule pentru
(comutativitate, asociativitate, element neutru) rezolvare de
● estimarea rezultatului unui calcul din concentrul 0 – 1000, probleme
fără efectuarea lui
● exerciții de folosire a unor tehnici de calcul rapid
(proprietățile operațiilor, descompuneri de numere etc.)
● aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanței Resurse
sau prin efectuarea probei adunării/ scăderii procedurale:
● utilizarea simbolurilor (<, ≤,>, ≥,=) pentru compararea Metode:
rezultatelor unor operații aritmetice conversația
● formularea de probleme pornind de la situații concrete, euristică,
reprezentări şi/sau relații matematice, imagini, desene, demonstrația,
manual pag. 20-21 scheme, exerciții, grafice, tabele explicația,
caiet pag. 13 ● identificarea şi analiza datelor din ipoteza unei probleme exercițiul,

6
● identificarea cuvintelor/sintagmelor în enunțurile munca
problemelor care sugerează operațiile aritmetice studiate (a independentă,
dat, a primit) jocul
2. Adunarea şi 1.1,1.2, ● descompunerea numerelor în concentrul 0 – 10 000, o didactic ● observare
scăderea 2.1, 2.4, utilizând adunarea şi scăderea, fără trecere peste ordin oră Organizare: sistematică
numerelor 5.1, 5.2, ● jocuri de rol care solicită compunerea/ descompunerea activitate ● evaluare
naturale de la 0 la 5.3 numerelor din concentrul 0 – 10 000 frontală, orală
10 000, fără ● efectuarea de adunări/scăderi fără trecere peste ordin, cu activitate pe ● temă de
trecere peste numere în concentrul 0 – 10 000, utilizând algoritmi de calcul, grupe, lucru în clasă
ordin descompuneri numerice şi proprietățile operațiilor activitate în ●autoevaluare
● exerciții de utilizare a proprietăților adunării în calcule perechi
(comutativitate, asociativitate, element neutru)
● estimarea rezultatului unui calcul din concentrul 0 – 10
000, fără efectuarea lui
● exerciții de utilizare a calculatorului pentru verificarea
rezultatelor adunărilor şi/sau scăderilor
● exerciții de folosire a unor tehnici de calcul rapid
(proprietățile operațiilor, descompuneri de numere etc.)
● transformarea problemelor de adunare în probleme de
scădere şi invers
● formularea de probleme pornind de la situații concrete,
reprezentări şi/sau relații matematice, imagini, desene,
scheme, exerciții, grafice, tabele
● identificarea unor situații concrete care se pot transpune
în limbaj matematic
manual pag. 22-23 ● verificarea rezultatelor obținute în urma rezolvării unei
caiet pag. 14 probleme
3. Adunarea şi 1.1,1.2, ● efectuarea de adunări/scăderi cu trecere peste ordin, cu 2 Resurse ● observare
scăderea 2.1, 2.4, numere în concentrul 0 – 10 000, utilizând algoritmi de calcul, ore materiale: sistematică
numerelor 5.1, 5.2, descompuneri numerice şi proprietățile operațiilor manualul ● evaluare
naturale de la 0 la 5.3 ● exerciții de utilizare a proprietăților adunării în calcule tipărit/digital, orală
10 000, cu trecere (comutativitate, asociativitate, element neutru) caietul auxiliar ●autoevaluare
peste ordin ● estimarea rezultatului unui calcul din concentrul computer,

7
0 – 10 000, fără efectuarea lui minicalculator,
● exerciții de utilizare a calculatorului pentru verificarea imagini
rezultatelor adunărilor şi/sau scăderilor sugestive
manual pag. 24-25 ● exerciții de folosire a unor tehnici de calcul rapid pentru
caiet pag. 15-16 (proprietățile operațiilor, descompuneri de numere etc.) rezolvare de
4. Legătura dintre 1.1,1.2, ● exerciții de efectuare a probei operației de adunare, o probleme ● observare
adunare şi scădere 2.1, 2.4, respectiv de scădere oră Resurse sistematică
5.1, 5.2, ● aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanței procedurale: ● evaluare
5.3 sau prin efectuarea probei adunării/ scăderii Metode: orală
● formularea de probleme pornind de la situații concrete, exercițiul, jocul ●autoevaluare
reprezentări şi/sau relații matematice, imagini, desene, didactic
scheme, exerciții, grafice, tabele Organizare:
● identificarea unor situații concrete care se pot transpune activitate
manual pag. 26-27 în limbaj matematic frontală,
caiet pag. 17 ● verificarea rezultatelor obținute în urma rezolvării unei activitate în
probleme perechi
5. Probleme de 1.1,1.2, ● identificarea cuvintelor/sintagmelor în enunțurile 2 Resurse ● observare
adunare și scădere 2.1, 2.4, problemelor care sugerează operațiile aritmetice studiate (a ore materiale: sistematică
5.1, 5.2, dat, a primit, a distribuit în mod egal, de două ori mai mult manualul ● temă de
5.3 etc.) tipărit/digital, lucru în clasă
● rezolvarea şi compunerea de probleme folosind simboluri, caietul auxiliar
numere sau reprezentări grafice scheme care
● asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare ilustrează
grafică /desen sau cu o expresie numerică dată relația dintre
● organizarea datelor unei investigații în tabel sau într-o datele
reprezentare grafică in scopul compunerii sau rezolvării de numerice ale
probleme problemei
● rezolvarea de probleme prin mai multe metode Resurse
● identificarea unor situații concrete care se pot transpune procedurale:
în limbaj matematic Metode:
● verificarea rezultatelor obținute în urma rezolvării unei exercițiul,
probleme munca
● transformarea unei probleme rezolvate prin schimbarea independentă,

8
datelor numerice sau a întrebării, prin înlocuirea cuvintelor jocul didactic
care sugerează operația, prin adăugarea unei întrebări etc. Organizare:
● formularea de probleme pornind de la situații concrete, activitate
reprezentări şi/sau relații matematice, imagini, desene, frontală,
scheme, exerciții, grafice, tabele activitate în
● formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o perechi,
manual pag. 28-29 tematică dată/de la numere date/ expresii care sugerează munca
caiet pag. 18-19 operații independentă
vacanță vacanță
6. Ordinea efectuării 1.1,1.2, ● efectuarea de exerciții care conțin adunări, scăderi, fără şi o Resurse ● observare
operaţiilor şi 2.1, 2.4, cu paranteze rotunde oră materiale: sistematică
folosirea 5.1, 5.2, ● completarea unor exerciții cu semnele operațiilor manualul ● evaluare
parantezelor 5.3 corespunzătoare pentru a obține rezultate date tipărit/digital, orală
rotunde ● exerciții de scriere a expresiei numerice (cu și fără caietul auxiliar ●autoevaluare
paranteze rotunde), corespunzătoare rezolvării unei Resurse
probleme procedurale:
● exerciții de alcătuire de probleme după expresii numerice Metode:
date exercițiul, jocul
manual pag. 30-31 ● exerciții de completare în diferite moduri a unor expresii didactic
caiet pag. 20 numerice cu paranteze rotunde, pentru a obține rezultate
diferite
7. Repet ce am 1.1,1.2, ● Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 10 000, o ● Resurse ● observare
învățat 2.1, 2.4, fără și cu trecere peste ordin – proba adunării, proba scăderii, oră materiale: sistematică
5.1, 5.2, aflarea termenului necunoscut, probleme de adunare și manualul ● interevaluare
5.3 scădere, ordinea efectuării operațiilor şi folosirea tipărit/digital,
manual pag. 32 parantezelor rotunde caietul auxiliar
caiet pag. 21

9
8. Ce ştiu? Cât ştiu? 1.1,1.2, Itemii probei de evaluare vizează: o ● Resurse ● evaluare
2.1, 2.4, ● efectuarea de adunări/scăderi cu trecere peste ordin, cu oră materiale: scrisă
5.1, 5.2, numere în concentrul 0 – 10 000 Fișe de
5.3 ● aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanţei evaluare
sau prin efectuarea probei adunării/ scăderii
● utilizarea simbolurilor (<, ≤,>, ≥,=) pentru compararea
rezultatelor unor operaţii aritmetice
● rezolvarea unor exerciții care presupun respectarea ordinii
manual pag. 33 efectuării operațiilor
caiet pag. 22 ● rezolvarea și compunerea de probleme

10
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE : ÎNMULŢIREA NUMERELOR NATURALE ÎN CONCENTRUL 0-10 000

NUMĂR DE ORE ALOCAT: 15 (13 + 2 la dispoziția învățătorului)


PERIOADA: S IX, S X, S XI, S XII
COMPETENȚE GENERALE ȘI SPECIFICE: 1.Identificarea unor relaţii/regularităţi din mediul apropiat -1.1,1.2
2.Utilizarea numerelor în calcule- 2.5,
5. Rezolvarea de probleme în situaţii familiare - 5.1, 5.2, 5.3
NR. CONŢINUTURI COMPETENȚE NR. EVALUARE
CRT. SPECIFICE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE DATA RESURSE OBS.
- DETALIERI - ORE INSTRUMENTE
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Înmulţirea în 2.5,5.2 ● exerciții de înlocuire a înmulțirii cu adunarea repetată de o Resurse ● observare
concentrul termeni egali și invers; oră materiale: sistematică
0-100. ● exerciții de utilizare a terminologiei specifice: factor, manualul ● evaluare
Tabla înmulţirii produs; tipărit/digital, orală
● rezolvarea de exerciții folosind tabla înmulțirii caietul auxiliar, ●autoevaluare
● scrierea unui număr ca produs de doi sau trei factori minicalculator,
● exerciții de identificare a cuvintelor/sintagmelor, în scheme
enunțurile problemelor, care sugerează operațiile de numerice,
înmulțire planșe,
● verificarea cu ajutorul reprezentărilor simbolice a bețișoare
rezultatelor operațiilor de înmulțire /cuburi,
● exerciții de reprezentare a unui număr natural ca produs de scheme care
manual pag. 34-35 2 sau 3 factori și ca sumă de 2 sau 3 termeni egali ilustrează
caiet pag. 23 ● exerciții de asociere a rezolvării unei probleme cu o relația dintre
reprezentare grafică /desen sau cu o expresie numerică dată datele
2. Proprietăţile 2.5, ● exerciții de grupare convenabilă a factorilor ; o numerice ale ● observare
înmulţirii 5.1, 5.2, ● exerciții de comparare a produselor ; oră problemei sistematică
5.3 ● exerciții de îmulțire a unui număr cu o sumă Resurse ●
● exerciții de scriere a unei sume de produse ca produs al procedurale: interevaluare
unei sume cu un număr Metode:
manual pag. 36-37 ● exerciții de folosire a proprietăților înmulțirii pentru exercițiul,
caiet pag. 24 verificarea rezultatelor unei expresii matematice munca
3. Înmulţirea cu 10, 2.2, 2.5, ● exerciții de recunoaştere a contextelor care presupun o independentă, ● observare

11
100 5.1, 5.2, efectuarea unor înmulțiri cu 10, 100 oră jocul didactic sistematică
5.3 ● exerciții de recunoaştere a produselor unor înmulțiri, în Organizare:
care unul din factori este 10 sau 1000 activitate ● temă de
● scrierea unui număr ca produs de doi sau trei factori, din frontală, lucru în clasă
care unul să fie 10 sau 100; activitate în ●autoevaluare
manual pag. 37 ● rezolvarea de exerciții şi probleme care presupun operații perechi, munca
caiet pag. 25 de înmulțire independentă
4. Înmulţirea unui 2.5, ● exerciții de efectuare a înmulțirii cu un număr de o cifră, cu 2 Resurse ● evaluare
număr de 2 cifre cu 5.1, 5.2, aplicarea algoritmului de calcul; ore materiale: orală
un număr de o 5.3 ● exersarea limbajului matematic, prin verbalizarea „paşilor” manualul ● temă de
cifră realizați în efectuarea înmulțirii; tipărit/digital, lucru în clasă
● exerciții de grupare convenabilă a factorilor, în vederea caietul auxiliar,
dobândirii deprinderii de calcul rapid; computer ,
manual pag. 38-39 ● exerciții de verificare a rezultatelor prin descompunerea videoproiector,
caiet pag. 26-27 lor în sumă de produse minicalculator
5. Înmulţirea unui 2.5, ● exerciții de efectuare a înmulțirii cu și fără trecere peste 2 ● evaluare
număr de 3 sau 4 5.1, 5.2, ordin, cu aplicarea algoritmului de calcul; ore Resurse orală
cifre cu un număr 5.3 ● exerciții de verificare a rezultatelor prin descompunerea procedurale: ● temă de
de o cifră lor în sumă de produse Metode: lucru în clasă
● utilizarea unor proprietăți ale înmulțirii în calcule exercițiul,
● estimarea ordinului de mărime a rezultatului unui calcul conversația,
fără efectuarea acestuia (de exemplu,197x2 va fi mai mic explicația,
decât 200 x30=600) munca
● utilizarea calculatorului pentru verificarea rezultatelor independentă
unor operații de înmulțire Organizare:
manual pag.40-41 ● exerciții de alegere a variantei convenabile de așezare a activitate
caiet pag. 28-29 factorilor, atunci când unul dintre factori se termină cu frontală,
zerouri activitate în
● rezolvarea de probleme care presupun operații de perechi,
înmulțire independentă
6. Înmulţirea unui 2.5, ● exerciții de efectuare a înmulțirii cu și fără trecere peste 2 ● observare
număr de 2 sau 3 5.1, 5.2, ordin, cu aplicarea algoritmului de calcul; ore sistematică
cifre cu un număr 5.3 ● exerciții de verificare a produselor prin calcul scris, cu ● evaluare

12
de două cifre inversarea locului factorilor orală
● exerciții de verificare a rezultatelor prin descompunerea ● temă de
lor în sumă de produse lucru în clasă
● utilizarea unor proprietăți ale înmulțirii în calcule ●
● exerciții de completare a cifrelor lipsă și reconstituire a interevaluare
variantelor de calcul scris ●autoevaluare
● exerciții de alegere a variantei convenabile de așezare a
manual pag.42-44 factorilor, atunci când unul dintre factori se termină cu
caiet pag. 30-31 zerouri
● rezolvarea de probleme care presupun operații de
înmulțire
7. Probleme cu 1.1,1.2, ● transformarea unei probleme rezolvate prin schimbarea o Resurse ● temă de
operații de 2.5,5.1, datelor numerice sau a întrebării, prin înlocuirea cuvintelor oră materiale: lucru în clasă
înmulțire 5.2, 5.3 care sugerează operația, prin adăugarea unei întrebări etc. manualul ●
● transformarea problemelor de înmulțire în probleme de tipărit/digital, interevaluare
împărțire şi invers caietul auxiliar, ●autoevaluare
● formularea de probleme pornind de la situații concrete, scheme care
reprezentări şi/sau relații matematice, imagini, desene, ilustrează
scheme, exerciții, grafice, tabele relația dintre
● formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o datele
tematică dată/de la numere date/ expresii care sugerează numerice ale
operații problemei
● realizarea unor grafice cu bare pe baza unor informații Resurse
date/culese procedurale:
● identificarea cuvintelor/sintagmelor în enunțurile Metode:
problemelor care sugerează operațiile aritmetice studiate (de exercițiul,
…ori mai mult, îndoit, triplu etc.) munca
● asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare independentă ,
grafică /desen sau cu o expresie numerică dată jocul didactic
● organizarea datelor unei investigații în tabel sau într-o Organizare:
reprezentare grafică in scopul compunerii sau rezolvării de activitate
probleme frontală,
● rezolvarea de probleme prin mai multe metode activitate în

13
manual pag. 45 ● identificarea unor situații concrete care se pot transpune perechi,
caiet pag. 32 în limbaj matematic independentă
8. Ordinea efectuării 1.1,1.2 ● efectuarea de exerciții care conțin adunări, o ● temă de
operaţiilor şi 2.5, scăderi,înmulțiri, fără şi cu paranteze rotunde oră lucru în clasă
folosirea 5.1, 5.2, ● completarea unor exerciții cu semnele operațiilor ●
parantezelor 5.3 corespunzătoare pentru a obține rezultate date interevaluare
rotunde ● exerciții de scriere a expresiei numerice (cu și fără ●autoevaluare
paranteze rotunde), corespunzătoare rezolvării unei
probleme
● exerciții de alcătuire de probleme după expresii numerice
date
● exerciții de completare în diferite moduri a unor expresii
manual pag.46-47 numerice cu paranteze rotunde, pentru a obține rezultate
caiet pag. 33-34 diferite
9. Repet ce am 1.1,1.2 ● exerciții de efectuare a calculului scris; exerciții de folosire o ● Resurse ●
învățat 2.5, a proprietăților înmulțirii; exerciții de verificare a produselor oră materiale: interevaluare
5.1, 5.2, prin metodele studiate manualul ●autoevaluare
5.3 ● rezolvarea de exerciții care presupun ordinea efectuării tipărit/digital,
operațiilor şi folosirea parantezelor rotunde; caietul auxiliar
manual pag. 48 ● probleme cu operații de înmulțire
caiet pag. 35
10. Ce ştiu? Cât ştiu? 1.1,1.2, Itemii probei de evaluare vizează: o ● Resurse ● evaluare
2.5, ● efectuarea de înmulțiri cu și fără trecere peste ordin, în oră materiale: scrisă
5.1, 5.2, concentrul 0 – 10 000 Fișe de
5.3 ● efectuarea probei operației de înmulțire prin adunare evaluare
repetată, descompunerea rezultatului în sumă de produse sau
inversarea factorilor în calculul scris;
● utilizarea simbolurilor (<, ≤,>, ≥,=) pentru compararea unor
produse;
● rezolvarea unor exerciții care presupun respectarea ordinii
efectuării operațiilor
manual pag. 49 ● rezolvarea și compunerea de probleme cu operații de
caiet pag. 36 înmulțire

14
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE : ÎMPĂRŢIREA NUMERELOR NATURALE

NUMĂR DE ORE ALOCAT: 13 (11 + 2 la dispoziția învățătorului)


PERIOADA: S XII, SXIII, S IV, S XV
COMPETENȚE GENERALE ȘI SPECIFICE: 1.Identificarea unor relaţii/regularităţi din mediul apropiat -1.1,1.2
2.Utilizarea numerelor în calcule- 2.5,
5. Rezolvarea de probleme în situaţii familiare - 5.1, 5.2, 5.3
NR. CONŢINUTURI COMPETENȚE NR. EVALUARE
CRT. SPECIFICE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE DATA RESURSE OBS.
- DETALIERI - ORE INSTRUMENTE
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Tabla împărţirii 1.1,1.2, ● exerciții de înlocuire a împărțirii cu scăderea repetată de o Resurse ● observare
2.5, termeni egali și invers; oră materiale: sistematică
● exerciții de utilizare a terminologiei specifice: deîmpărțit, manualul ● evaluare
împărțitor, cât; tipărit/digital, orală
● rezolvarea de împărțiri folosind tabla înmulțirii; caietul auxiliar, ● temă de
● scrierea unui număr ca rezultat al unei operații de computer, lucru în clasă
împărțire; videoproiector, ●autoevaluare
● exerciții de identificare a cuvintelor/sintagmelor, în bețișoare,
enunțurile problemelor, care sugerează operațiile de planșe
împărțire; Resurse
● verificarea cu ajutorul reprezentărilor simbolice a procedurale:
manual pag. 50 rezultatelor operațiilor de împărțire; Metode:
caiet pag. 37 ● exerciții de asociere a rezolvării unei probleme cu o exercițiul,
reprezentare grafică /desen sau cu o expresie numerică dată munca
2. Proba înmulţirii, 1.1,1.2, ● exerciții de realizare a corespondenței între operația de o independentă , ● observare
proba împărţirii 2.5, înmulțire/împărțire și reprezentări grafice; oră jocul didactic sistematică
● exerciții de aflare a factorului necunoscut prin relație cu Organizare: ● evaluare
operația inversă; activitate orală
● exerciții de verificare a câturilor/produselor prin frontală, ● temă de
procedeele învățate; activitate în lucru în clasă
● exerciții de asociere a rezolvării unei probleme cu o perechi, ●autoevaluare
manual pag.51-52 reprezentare grafică /desen sau cu o expresie numerică dată independentă

15
caiet pag. 38
3. Probleme cu 1.1,1.2, ● transformarea unei probleme rezolvate prin schimbarea o Resurse ● observare
operații de 2.5, 5.1, datelor numerice sau a întrebării, prin înlocuirea cuvintelor oră materiale: sistematică
împărțire 5.2, 5.3 care sugerează operația, prin adăugarea unei întrebări etc. manualul ● evaluare
● transformarea problemelor de înmulțire în probleme de tipărit/digital, orală
împărțire şi invers caietul auxiliar, ● temă de
● formularea de probleme pornind de la situații concrete, minicalculator, lucru în clasă
reprezentări şi/sau relații matematice, imagini, desene, scheme ●autoevaluare
scheme, exerciții, grafice, tabele numerice, ●
● formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o bețișoare interevaluare
tematică dată/de la numere date/ expresii care sugerează /cuburi,
operații scheme care
● realizarea unor grafice cu bare pe baza unor informații ilustrează
date/culese relația dintre
● identificarea cuvintelor/sintagmelor, în enunțurile datele
problemelor, care sugerează operația de împărțire; numerice ale
● asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare problemei
grafică /desen sau cu o expresie numerică dată; Resurse
● organizarea datelor unei investigații în tabel sau într-o procedurale:
reprezentare grafică in scopul compunerii sau rezolvării de Metode:
manual pag.53-55 probleme; exercițiul,
caiet pag. 39 ● rezolvarea de probleme prin mai multe metode demonstrația,
4. Probleme care se 1.1,1.2, ● rezolvarea de probleme în care se cunoaște suma și 2 algoritmizarea, ● observare
rezolvă prin 2.5, 5.1, diferența numerelor ore jocul didactic sistematică
metoda figurativă 5.2, 5.3 ● identificarea şi analiza datelor din ipoteza unei probleme Organizare: ● evaluare
Probleme cu suma ● organizarea datelor într-o reprezentare grafică in scopul activitate orală
și diferența compunerii sau rezolvării de probleme frontală, ● temă de
numerelor ● exerciții de realizare a corespondenței între reprezentarea activitate în lucru în clasă
grafică și enunțul problemei; perechi, munca ●autoevaluare
● rezolvarea şi compunerea de probleme folosind independentă
reprezentări grafice
● asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare
manual pag.56-57 grafică /desen

16
caiet pag. 40 ● verificarea rezultatelor obținute în urma rezolvării unei
probleme
vacanță vacanță
5. Probleme care se 1.1,1.2, ● identificarea şi analiza datelor din ipoteza unei probleme 2 Resurse ● observare
rezolvă prin 2.5, 5.1, ● organizarea datelor într-o reprezentare grafică in scopul ore materiale: sistematică
metoda figurativă 5.2, 5.3 compunerii sau rezolvării de probleme manualul ● evaluare
Probleme cu suma ● exerciții de realizare a corespondenței între reprezentarea tipărit/digital, orală
și câtul numerelor; grafică și enunțul problemei; caietul auxiliar, ● temă de
probleme cu ● rezolvarea şi compunerea de probleme folosind minicalculator, lucru în clasă
diferența și câtul reprezentări grafice scheme ●autoevaluare
numerelor; ● asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare numerice,
grafică /desen Resurse
● identificarea unor situații concrete care se pot transpune procedurale:
în limbaj matematic Metode:
manual pag.58-59 ● verificarea rezultatelor obținute în urma rezolvării unei exercițiul,
caiet pag. 41-42 probleme demonstrația,
5. Ordinea efectuării 1.1,1.2, ● efectuarea de exerciții care conțin cele patru operații, fără 2 jocul didactic ●
operaţiilor şi 2.5, 5.1, şi cu paranteze rotunde ore Organizare: interevaluare
folosirea 5.2, 5.3 ● completarea unor exerciții cu semnele operațiilor activitate ●autoevaluare
parantezelor corespunzătoare pentru a obține rezultate date frontală,
rotunde ● exerciții de scriere a expresiei numerice (cu și fără activitate în
paranteze rotunde), corespunzătoare rezolvării unei perechi, munca
probleme independentă
● exerciții de alcătuire de probleme după expresii numerice
date
manual pag.60-61 ● exerciții de completare în diferite moduri a unor expresii
caiet pag. 43 numerice cu paranteze rotunde, pentru a obține rezultate
diferite
6. Repet ce am 1.1,1.2, ● exerciții de efectuare a calculului scris; exerciții de folosire o ● Resurse ●
învățat 2.5, 5.1, a proprietăților împărțirii; exerciții de verificare a câtului prin oră materiale: interevaluare
5.2, 5.3 probă manualul ●autoevaluare
● rezolvarea de exerciții care presupun ordinea efectuării tipărit/digital,
operațiilor şi folosirea parantezelor rotunde; caietul auxiliar

17
manual pag. 62 ● probleme cu operații de împărțire
caiet pag. 44
7. Ce ştiu? Cât ştiu? 1.1,1.2, Itemii probei de evaluare vizează: o ● Resurse ● evaluare
2.5, 5.1, ● rezolvarea de împărțiri în concentrul 0- 100; oră materiale: scrisă
5.2, 5.3 ● aflarea factorului necunoscut folosind relația Fișe de
înmulțire/împărțire evaluare
● rezolvarea unor exerciții care presupun respectarea ordinii
efectuării operațiilor
manual pag. 63 ● rezolvarea și compunerea de probleme cu operații de
caiet pag. 44 împărțire

18
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE : Recapitulare semestrială

NUMĂR DE ORE ALOCAT: 8


PERIOADA: S XVI, S XVII
COMPETENȚE GENERALE ȘI SPECIFICE: 1.Identificarea unor relaţii/regularităţi din mediul apropiat -1.1,1.2
2.Utilizarea numerelor în calcule- 2.1, 2.2, 2.3, 2.4,2.5,
5. Rezolvarea de probleme în situaţii familiare - 5.1, 5.2, 5.3
NR. CONŢINUTURI COMPETENȚE NR. EVALUARE
CRT. SPECIFICE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE DATA RESURSE OBS.
- DETALIERI - ORE INSTRUMENTE
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Numerele naturale 1.1,1.2, ● scrierea, citirea, compararea, ordonarea numerelor o Resurse ● observare
cuprinse între 0 - 2.1, 2.2, naturale 0 – 10000; oră materiale: sistematică
10 000 2.3 ● rotunjirea/aproximarea numerelor în contexte similare manualul ●
manual pag.64-65 unor situații din viața cotidiană tipărit/digital, interevaluare
caiet pag. 45 ● exerciții de utilizare a cifrelor romane în situații uzuale caietul auxiliar ●autoevaluare
2. Adunarea şi 1.1,1.2,2 ● efectuarea de adunări/scăderi cu trecere peste ordin, cu o computer, ● observare
scăderea .4, 5.1, numere în concentrul 0 – 10 000 oră minicalculator, sistematică
numerelor 5.2 ● aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanței imagini ●
naturale în sau prin efectuarea probei adunării/ scăderii sugestive interevaluare
concentrul ● utilizarea simbolurilor (<, ≤,>, ≥,=) pentru compararea pentru ●autoevaluare
0 – 10 000, cu și rezultatelor unor operații aritmetice rezolvare de
fără trecere peste ● rezolvarea unor exerciții care presupun respectarea ordinii probleme
ordin efectuării operațiilor Resurse
manual pag.64-65 ● rezolvarea și compunerea de probleme procedurale:
caiet pag. 45 Metode:
3. Înmulţirea 1.1,1.2,2 ● efectuarea de înmulțiri cu și fără trecere peste ordin, în o exercițiul, jocul ● observare
numerelor .5, 5.1, concentrul 0 – 10 000 oră didactic sistematică
naturale în 5.2, 5.3 ● rezolvarea de împărțiri în concentrul 0- 100; Organizare: ●
concentrul ● efectuarea probei operației de înmulțire prin adunare activitate interevaluare
0-10 000; repetată, descompunerea rezultatului în sumă de produse frontală, ●autoevaluare
împărţirea sau inversarea factorilor în calculul scris; activitate în
numerelor ● efectuarea probei operației de împărțire, prin înmulțire perechi

19
naturale în ● aflarea factorului necunoscut dintr-o înmulțire/împărțire,
concentrul 0 - 100 folosind relația înmulțire/împărțire
● rezolvarea unor exerciții care presupun respectarea ordinii
efectuării operațiilor
● rezolvarea și compunerea de probleme cu operații de
înmulțire și împărțire
manual pag.64-65 ● rezolvarea unor exerciții care presupun respectarea ordinii
caiet pag. 45 efectuării operațiilor
4. Ordinea efectuării 1.1,1.2, ● efectuarea de exerciții care conțin cele patru operații, fără o Resurse ● observare
operaţiilor şi 2.1, 2.2, şi cu paranteze rotunde oră materiale: sistematică
folosirea 2.32.5, ● completarea unor exerciții cu semnele operațiilor manualul ●
parantezelor 5.1, 5.2, corespunzătoare pentru a obține rezultate date tipărit/digital, interevaluare
rotunde 5.3 ● exerciții de scriere a expresiei numerice (cu și fără caietul auxiliar ●autoevaluare
paranteze rotunde), corespunzătoare rezolvării unei computer,
probleme minicalculator,
● exerciții de alcătuire de probleme după expresii numerice imagini
date sugestive
manual pag.66-67 ● exerciții de completare în diferite moduri a unor expresii pentru
caiet pag. 46 numerice cu paranteze rotunde, pentru a obține rezultate rezolvare de
diferite probleme
5. Probleme ; metoda 5.1, 5.2, ● transformarea unei probleme rezolvate prin schimbarea 2 Resurse ● observare
reprezentării 5.3 datelor numerice sau a întrebării, prin înlocuirea cuvintelor ore procedurale: sistematică
grafice care sugerează operația, prin adăugarea unei întrebări etc. Metode: ●
● formularea de probleme pornind de la situații concrete, exercițiul, jocul interevaluare
reprezentări şi/sau relații matematice, imagini, desene, didactic ●autoevaluare
scheme, exerciții, grafice, tabele Organizare:
● formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o activitate
tematică dată/de la numere date/ expresii care sugerează frontală,
operații activitate în
● realizarea unor grafice cu bare pe baza unor informații perechi, munca
date/culese independentă
● asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare
grafică /desen sau cu o expresie numerică dată;

20
● organizarea datelor unei investigații în tabel sau într-o
manual pag.66-67 reprezentare grafică in scopul compunerii sau rezolvării de
caiet pag. 46 probleme;
● rezolvarea de probleme prin mai multe metode
6. Ce ştiu? Cât ştiu? 1.1,1.2, Itemii probei de evaluare vizează: o ● Resurse ● evaluare
2.1, 2.2, ● scrierea, citirea, compararea, ordonarea, rotunjirea oră materiale: scrisă
2.3, 2.5, numerelor naturale 0 – 10000; utilizarea cifrelor romane ; Fișe de
5.1, 5.2, ● efectuarea de adunări/scăderi cu trecere peste ordin, cu evaluare
5.3 numere în concentrul 0 – 10 000
● efectuarea de înmulțiri cu și fără trecere peste ordin, în
concentrul 0 – 10 000
● rezolvarea de împărțiri în concentrul 0- 100;
● rezolvarea unor exerciții care presupun respectarea ordinii
efectuării operațiilor
manual pag.68 ● rezolvarea și compunerea de probleme
caiet pag. 47
7. Matematica prin joc 1.1,1.2, ● exerciții de consolidare prin jocuri o Resurse ● observare
2.1, 2.2, oră materiale: sistematică
2.32.5, manualul ● evaluare
5.1, 5.2, tipărit/digital, orală
manual pag.69-71 5.3 caietul auxiliar ●autoevaluare
computer

21
Semestrul a lI-lea
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : FRACȚII
NUMĂR DE ORE ALOCAT: 15 (13 + 2 la dispoziția învățătorului)
PERIOADA: S I, S II, S III, S IV
COMPETENȚE GENERALE ȘI SPECIFICE: 1.Identificarea unor relaţii/regularităţi din mediul apropiat -1.1,1.2
2.Utilizarea numerelor în calcule-2.1, 2.2, 2.3, 2.4
5. Rezolvarea de probleme în situaţii familiare - 5.1, 5.2, 5.3
Nr. Conţinuturi Compe Activităţi de învăţare Nr. Resurse Evaluare Obs.
crt. - detalieri - tențe ore Data instrumente

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Noțiunea de 1.1,1.2 ● exerciții de identificare a unor fracții, utilizând suport 2 Resurse ● observare
fracție concret sau desene (pizza, tort, măr, pâine, cutie de ore materiale: sistematică
bomboane, tablete de ciocolată etc.) manualul ● evaluare
● exerciții de identificare, în situații familiare, a scrierii tipărit/digital, orală
fracționare caietul auxiliar ● temă de
● exerciții de reprezentare intuitivă unei fracții subunitare computer, lucru în clasă
manual pag. 4-5 date pornind de la situații familiare jetoane cu ●autoevaluare
caiet pag. 48-49 reprezentări
2. Numirea, scrierea 1.1,1.2, ● exerciții de scriere a unor fracții subunitare pornind de la 2 ale fracțiilor,
și citirea fracțiilor 2.1 mulțimi de obiecte, de la un desen/reprezentare grafică sau ore riglete, tablă
de la un text magnetică,
● exerciții de identificare a numărătorilor şi numitorilor figuri
fracțiilor geometrice
● determinarea unei fracții când numărătorul şi/sau pentru
numitorul îndeplinesc anumite condiții compunerea și
● exerciții de completare a numărătorului /numitorului unei descompunere
fracții, cu respectarea unor condiții date (de exemplu, 3/7 a unui întreg
manual pag.6 - 7 ≤□/7 ), pe baza unor exemple familiare, practice, sau a unor împărțit în
caiet pag. 50-51 reprezentări grafice 2,3,4,…..părți
3. Fracții subunitare 1.1,1.2, ● exerciții de citire şi scriere a fracțiilor subunitare şi a celor o egale ● observare
și echiunitare 2.1 echiunitare oră Resurse sistematică
● exerciții de realizare a corespondenței între fracții și procedurale: ● evaluare
manual pag. 8 - 9 reprezentarea prin desen/segment/obiecte Metode: orală

22
caiet pag. 52-53 ● exerciții de reprezentare prin desen a unor fracții date explicația, ● temă de
4. Compararea și 1.1,1.2, ● exerciții de comparare a unor fracții cu acelaşi numitor cu 2 conversația, lucru în clasă
ordonarea 2.1, 2.2, ajutorul unor obiecte familiare sau a unor reprezentări ore exercițiul, ● interevaluare
fracțiilor 2.3 grafice algoritmizarea, ●autoevaluare
● exerciții de ordonare a fracțiilor subunitare, folosind jocul didactic
manual pag.10-11 exemple practice din viața cotidiană sau reprezentări grafice Organizare:
caiet pag. 54 ● determinarea intuitivă a unei fracții mai mici sau mai mari activitate
decât o fracție dată frontală,
5. Adunarea și 1.1,1.2, ● intuirea echivalenței unei fracții subunitare cu o sumă sau 2 activitate în ● observare
scăderea fracțiilor 2.1, 2.2, cu o diferență de fracții cu acelaşi numitor, cu ajutorul unor ore perechi, sistematică
2.3, 2.4 reprezentări grafice sau exemple familiare munca ● interevaluare
● exerciții de adunare și scădere a fracțiilor subunitare cu independentă ●autoevaluare
același numitor, folosind obiecte sau reprezentări – riglete,
segmente, careuri, desene
● exerciții de completare a termenului necunoscut, în
adunări/scăderi de fracții subunitare cu același numitor
manual pag.12-14 ● exerciții de scriere a unei fracții subunitare ca
caiet pag. 55-56 sumă/diferență de fracții subunitare cu același numitor
6. Probleme 2.1, 2.2, ● rezolvarea şi compunerea de probleme folosind 2 Resurse ● observare
2.3, reprezentări grafice ale fracțiilor ore materiale: sistematică
2.45.1, ● asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare manualul ● temă de
5.2, 5.3 grafică /desen sau cu o sumă/diferență de fracții tipărit/digital, lucru în clasă
● verificarea rezultatelor obținute în urma rezolvării unei caietul auxiliar ●autoevaluare
probleme computer, ● interevaluare
● transformarea unei probleme rezolvate prin schimbarea jetoane cu
datelor numerice sau a întrebării, prin înlocuirea cuvintelor reprezentări
care sugerează operația, prin adăugarea unei întrebări etc. ale fracțiilor
manual pag. 15-16 ● formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o Resurse
caiet pag. 57 tematică dată/de la fracții date procedurale:
7. Repet ce am 1.1,1.2, ● Numirea, scrierea și citirea fracțiilor subunitare și o Metode: ● observare
învățat 2.1, 2.2, echiunitare; oră conversația, sistematică
2.3, ● Compararea și ordonarea fracțiilor exercițiul, jocul ●autoevaluare
2.45.1, ● Adunarea și scăderea fracțiilor subunitare cu același didactic ● interevaluare

23
5.2, 5.2, numitor Organizare:
5.3 ● rezolvarea de probleme cu fracții activitate
frontală,
activitate în
manual pag. 17 perechi
caiet pag. 58
9. Ce ştiu? Cât ştiu? 1.1,1.2, Itemii probei de evaluare vizează: o ● Resurse ● evaluare
2.1, 2.2, ● scrierea fracțiilor corespunzătoare unor desene date; oră materiale: scrisă
2.3, ● reprezentarea prin desen a unor fracții Fișe de
2.45.1, ● identificarea numărătorilor/numitorilor evaluare
5.2, 5.3 ● identificarea fracțiilor subunitare /echiunitare;
● compararea și ordonarea fracțiilor
● adunarea și scăderea fracțiilor subunitare cu același
manual pag. 18 numitor;
caiet pag. 59 ● rezolvarea de probleme cu fracții

24
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : ELEMENTE DE GEOMETRIE
NUMĂR DE ORE ALOCAT: 19 (17 + 2 la dispoziția învățătorului)
PERIOADA: S IV, SV, SVI, S VII, S VIII, S IX
COMPETENȚE GENERALE ȘI SPECIFICE: 1.Identificarea unor relaţii/regularităţi din mediul apropiat -1.1,1.2
3. Explorarea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în mediul apropiat – 3.1,3.2
5. Rezolvarea de probleme în situaţii familiare - 5.1, 5.2, 5.3
Nr. Conţinuturi Compe Activităţi de învăţare Nr. Resurse Evaluare Obs.
crt. - detalieri - tențe ore Data instrumente

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Punct, linie 1.1,1.2 ● exerciții de identificare şi denumire a figurilor geometrice; o Resurse ● observare
dreaptă, linie 3.1,3.2 ● exerciții de construire a liniilor curbe/frânte, segmentelor, oră materiale: sistematică
frântă, linie curbă, semidreptelor, cu ajutorul instrumentelor de manualul ● evaluare
semidreaptă, geometrie/şabloanelor tipărit/digital, orală
segment ● exerciții de construire a segmentelor de dreaptă cu caietul auxiliar, ● temă de
dimensiuni date/poziții date (vertical, orizontal, oblic) computer, lucru în clasă
● realizarea unor desene/ colaje folosind figurile geometrice videoproiector ● interevaluare
învățate , ●autoevaluare
● exerciții de identificare a numărului de figuri geometrice riglă, trusă de
plane dintr-un desen dat/ dintr-o figură geometrică geometrie,
„fragmentată” planșe
● exerciții de grupare a unor figuri după criterii date (linii didactice,
manual pag.19-20 frânte/curbe; linii deschise/închise) sârmă, sfoară,
caiet pag. 60-61 ● realizarea unei expoziții de fotografie având ca temă plastilină,
obiecte cu formă geometrică bețișoare,
2. Unghiuri 3.1,3.2 ● exerciții de comparare a unor unghiuri prin suprapunere 2 scobitori, ● observare
5.1, 5.2, ● exerciții de construire a unghiurilor prin ore carton, sistematică
5.3 copiere/suprapunere/folosirea unor șabloane/folosirea trusei foarfecă, ● evaluare
de geometrie hârtie orală
● exerciții de ordonare a unghiurilor după mărimea transparentă, ● temă de
deschiderii lor; șabloane, lucru în clasă
manual pag. 21-22 ● exerciții de sortare a unor figuri în funcție de numărul de tipare, sârmă, ● interevaluare
caiet pag. 62-63 semidrepte/unghiuri jocuri Origami ●autoevaluare
3. Poligoane- 3.1,3.2 ● exerciții de grupare a unor figuri după criterii date (număr 2 și Tangram
25
Perimetrul unui 5.1, 5.2, de laturi, număr de unghiuri, ) ore Resurse
poligon 5.3 ● folosirea rețelei de pătrățele pentru calculul perimetrelor procedurale:
unor poligoane; Metode:
● exerciții de punere în corespondență a unor explicația,
poligoane/notații cu expresii numerice de calcul al conversația,
perimetrului exercițiul,
● exerciții de calcul al perimetrului unor poligoane cu algoritmizarea,
dimensiuni date jocul didactic
manual pag.23-24 ● exerciții de calcul al perimetrului unor fețe ale obiectelor Organizare:
caiet pag. 64 (masă, dulap etc.) activitate
4. Triunghiul 3.1,3.2 ● conturarea unor triunghiuri cu ajutorul instrumentelor de o frontală, ● observare
5.1, 5.2, geometrie/şabloanelor oră activitate în sistematică
5.3 ● exerciții de recunoaștere a laturilor,vârfurilor,unghiurilor perechi, ● evaluare
● reconstituirea unor triunghiuri prin plierea unor tipare munca orală
(sau origami) independentă ● temă de
● exerciții de observare a numărului de triunghiuri dintr-o lucru în clasă
manual pag.25-26 construcție dată; ●autoevaluare
caiet pag. 65 ● exerciții de calcul al perimetrului unor triunghiuri
5. Dreptunghiul 3.1,3.2 ● exerciții de identificare şi denumire a figurilor geometrice; 2
5.1, 5.2, ● exerciții de construire a unor dreptunghiuri, cu ajutorul ore
5.3 instrumentelor de geometrie/şabloanelor /rețelei de
pătrățele
● exerciții de construire a unor dreptunghiuri folosind
diferite materiale (sârmă, plastilină și scobitori etc)
● exerciții de recunoaștere a laturilor,vârfurilor,unghiurilor;
notarea acestora
manual pag.27-28 ● exerciții de calcul al perimetrului ; de aflare a uneia dintre
caiet pag. 66-67 dimensiuni (lungime, lățime)
● probleme cu elemente de geometrie
6. Pătratul 3.1,3.2 ● exerciții de identificare şi denumire a figurilor geometrice; 2 ● observare
5.1, 5.2, ● exerciții de construire a unor dreptunghiuri și pătrate, cu ore sistematică
5.3 ajutorul instrumentelor de geometrie/şabloanelor /rețelei de ● evaluare
pătrățele orală

26
● exerciții de construire a unor pătrate folosind diferite ● temă de
materiale (sârmă, plastilină și scobitori etc) lucru în clasă
● exerciții de recunoaștere a laturilor,vârfurilor,unghiurilor, ● interevaluare
notarea acestora ●autoevaluare
● exerciții de calcul al perimetrului ;
● probleme cu elemente de geometrie
manual pag.29-30 ● reconstituirea unor pătrate/dreptunghiuri prin plierea
caiet pag. 68 unor tipare (sau origami)

7. Cercul 3.1,3.2 ● conturarea unor cercuri cu ajutorul o


5.1, 5.2, compasului/şabloanelor oră
5.3 ● exerciții de construire a unor figuri /obiecte decorative
manual pag. 31 folosind cercuri din diferite materiale
caiet pag. 69 ● recunoaşterea şi descrierea unor obiecte care au forma
unor cercuri, din mediul apropiat
8. Axa de simetrie 1.1,1.2 ● identificarea, prin pliere, a axei/axelor de simetrie ale o Resurse ● observare
.1,3.2 figurilor geometrice oră materiale: sistematică
5.1, 5.2, ● identificarea figurilor care admit axă de simetrie; manualul ● evaluare
5.3 ● construirea simetricului unei figuri date , folosind ca reper tipărit/digital, orală
axa de simetrie și rețeaua de pătrățele caietul auxiliar, ● temă de
● trasarea axelor de simetrie ale unor figuri decupate; computer, lucru în clasă
● activități practice de realizare a unor obiecte decorative videoproiector ● interevaluare
manual pag. 32-33 folosind simetria (ex. prin tehnica monotipiei) , ●autoevaluare
caiet pag. 70-71 riglă, trusă de
9. Cubul, 1.1,1.2 ● recunoaşterea şi descrierea unor obiecte care au forma o geometrie, ● observare
paralelipipedul 3.1,3.2 unor corpuri geometrice cunoscute, din mediul apropiat oră planșe sistematică
5.1, 5.2, ● decuparea după contur a desfăşurării unui corp geometric didactice, ● evaluare
5.3 dat: cub, paralelipiped corpuri orală
● reconstituirea corpurilor geometrice prin plierea unor geometrice 3D, ● temă de
tipare (sau origami lucru în clasă
● construirea unor corpuri geometrice folosind diverse ● interevaluare
manual pag.34-35 materiale (bețişoare, scobitori, plastilină etc.) ●autoevaluare
caiet pag. 72 ● jocuri de construcții cu corpuri geometrice

27
10. Cilindrul, conul, 1.1,1.2 ● recunoaşterea şi descrierea unor obiecte care au forma o
sfera 3.1,3.2 unor corpuri geometrice cunoscute, din mediul apropiat oră
5.1, 5.2, ● decuparea după contur a desfăşurării unui corp geometric
5.3 dat: cilindru, con
● reconstituirea corpurilor geometrice prin plierea unor
tipare (sau origami
● construirea unor corpuri geometrice folosind diverse
manual pag.36-37 materiale (bețişoare, scobitori, plastilină etc.)
caiet pag. 73 ● jocuri de construcții cu corpuri geometrice
11. Jocuri cu elemente 1.1,1.2 ●utilizarea reprezentărilor schematice(realizarea planului o Resurse ● observare
de geometrie 3.1,3.2 clasei, marcarea sau citirea indiciilor etc.) oră materiale: sistematică
5.1, 5.2, ● realizarea unor desene, respectând condiții date manualul ● evaluare
5.3 ● inițierea şi participarea la diverse jocuri de strategie în care tipărit/digital, orală
este necesară localizarea pieselor (şah, go, domino, țintar caietul auxiliar, ● temă de
etc.) tablă de șah, lucru în clasă
● realizarea şi completarea unor tabele respectând jocuri GO,
instrucțiuni în care se folosesc cuvintele „rând” şi „coloană” jocuri de masă
● stabilirea coordonatelor unui obiect într-o reprezentare care presupun
grafică sub formă de rețea orientarea
manual pag.38-39 ● jocuri de orientare în spațiu într-o rețea de
caiet pag. 74 ● găsirea unor obiecte folosind indicii pătrățele
12. Repet ce am învățat 1.1,1.2 Figuri și corpuri geometrice- recunoaștere, construire,notare; o ● interevaluare
3.1,3.2 probleme cu elemente de geometrie; axa de simetrie;jocuri oră ●autoevaluare
5.1, 5.2, cu elemente de geometrie
5.3
manual pag. 40
caiet pag. 75
13. Ce ştiu? Cât ştiu? 1.1,1.2 Itemii probei de evaluare vizează: o ● Resurse ● evaluare
3.1,3.2 ● recunoașterea, construirea, notarea figurilor geometrice oră materiale: scrisă
5.1, 5.2, ● recunoașterea și denumirea corpurilor geometrice studiate; Fișe de
5.3 ● folosirea axei de simetrie pentru construirea unor figure evaluare
manual pag. 41 geometrice,
caiet pag. 76 ● rezolvarea de probleme cu elemente de geometrie

28
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : UNITĂȚI DE MĂSURĂ PENTRU: LUNGIME; VOLUMUL LICHIDELOR; MASA CORPURILOR
NUMĂR DE ORE ALOCAT: 10 (8 + 2 la dispoziția învățătorului)
PERIOADA: S IX, S X, S XI
COMPETENȚE GENERALE ȘI SPECIFICE: 1.Identificarea unor relaţii/regularităţi din mediul apropiat -1.1,1.2
4. Utilizarea unor etaloane convenţionale pentru măsurări şi estimări – 4.1, 4.2
5. Rezolvarea de probleme în situaţii familiare - 5.1, 5.2, 5.3
Nr. Conţinuturi Compe Activităţi de învăţare Nr. Resurse Evaluare Obs.
crt. - detalieri - tențe ore Data instrumente

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Unități de 1.1,1.2, ● exerciții de comparare a rezultatelor unor măsurători efectuate 2 Resurse ● observare
măsură pentru 4.1, 4.2 cu unități standard, cu rezultatele unor măsurători efectuate cu ore materiale: sistematică
lungime; metrul, 5.1, unități de măsură non-standard manualul ● evaluare
submultiplii 5.2, 5.3 ● utilizarea instrumentelor şi a unităților de măsură standard, tipărit/digital, orală
metrului adecvate în realizarea unor măsurări – mm, cm, dm; instrumente: caietul auxiliar, ● temă de
rigla, ruleta, metrul de croitorie computer, lucru în clasă
● exerciții de măsurare a unor dimensiuni (lungimea caietului, a videoproiector ● interevaluare
creionului etc.) folosind instrumente adecvate , ●autoevaluare
● înregistrarea şi interpretarea rezultatelor unor măsurători, riglă, ruletă,
folosind exemple din viața cotidiană metru de
● efectuarea unor calcule folosind unități de măsură pentru croitorie,
lungime metru de
● rezolvarea de probleme practice în care intervin unități de tâmplărie,
măsură standard cană gradată,
manual pag.42-43 ● operarea cu unități de măsură în efectuarea de activități cilindru gradat,
caiet pag. 77 practice/experimentale cântar de baie,
2. Unități de 1.1,1.2, ● utilizarea instrumentelor şi a unităților de măsură standard, o cântar de ● observare
măsură pentru 4.1, 4.2 adecvate în realizarea unor măsurări – m, dam; instrumente: oră bucătărie, sistematică
lungime; metrul, 5.1, ruleta balanță, ● evaluare
multiplii metrului 5.2, 5.3 ● exerciții de măsurare a unor dimensiuni – lungimea holului instrumente orală
școlii, lungimea terenului de sport etc. de măsură ● temă de
● înregistrarea şi interpretarea rezultatelor unor măsurători, neconvenționa lucru în clasă
folosind exemple din viața cotidiană le

29
● efectuarea unor calcule folosind unități de măsură pentru Resurse
lungime procedurale:
manual pag.44-45 ● rezolvarea de probleme practice în care intervin unități de Metode:
caiet pag. 78 măsură standard (dam, hm, km) – lungimile unor trasee, explicația,
distanțele între orașe etc. conversația,
3. Unităţi de 1.1,1.2, ● exerciții de comparare a rezultatelor unor măsurători efectuate o exercițiul, ● observare
măsură pentru 4.1, 4.2 cu unități standard, cu rezultatele unor măsurători efectuate cu oră algoritmizarea, sistematică
volumul 5.1, unități de măsură non-standard jocul didactic ● evaluare
lichidelor; litrul 5.2, 5.3 ● măsurarea unor capacități/volume,folosind instrumente Organizare: orală
cu multiplii şi adecvate – cana gradată, cilindrul gradat, sticla de 1 l activitate ● temă de
submultiplii ● exerciții de estimare, măsurare și comparare a volumelor unor frontală, lucru în clasă
vase diferite ca formă/ dimensiuni activitate în
● înregistrarea şi interpretarea rezultatelor unor măsurători, perechi,
folosind exemple din viața cotidiană munca
● exerciții de ordonare a unităților de măsură pentru volum independentă
● efectuarea unor calcule folosind unități de măsură pentru
volumul lichidelor
manual pag.46-48 ● rezolvarea de probleme practice în care intervin unități de
caiet pag. 79-80 măsură pentru volum
4. Unităţi de 1.1,1.2, ● exerciții de comparare a rezultatelor unor măsurători efectuate o Resurse ● observare
măsură pentru 4.1, 4.2 cu unități standard, cu rezultatele unor măsurători efectuate cu oră materiale: sistematică
masa; 5.1, unități de măsură non-standard (folosirea balanței și măsurarea manualul ● evaluare
kilogramul; 5.2, 5.3 cu/fără unități -etalon) tipărit/digital, orală
submultiplii ● exerciții practice de folosire a cântarului de bucătărie, balanței caietul auxiliar, ● temă de
kilogramului pentru măsurarea maselor unor corpuri computer, lucru în clasă
● exerciții de estimare, măsurare și comparare a maselor unor videoproiector ● interevaluare
corpuri diferite ca formă/ dimensiuni ,
● exerciții de ordonare a unităților de măsură pentru masa cântar de baie,
corpurilor cântar de
● confecționarea unei balanțe simple folosind un umeraș bucătărie,
manual pag.49 ● rezolvarea de probleme practice în care intervin unități de balanță,
caiet pag. 81 măsură pentru masa corpurilor instrumente
vacanță vacanță de măsură

30
5. Unităţi de 1.1,1.2, ● exerciții practice de folosire a cântarului de baie pentru o neconvenționa ● observare
măsură pentru 4.1, 4.2 măsurarea masei propriului corp oră le sistematică
masă; 5.1, ● exerciții de estimare a maselor unor corpuri Resurse ● evaluare
kilogramul; 5.2, 5.3 ● exerciții de ordonare a unităților de măsură pentru masa procedurale: orală
multiplii corpurilor Metode: ● temă de
kilogramului ● efectuarea unor calcule folosind unități de măsură pentru masa explicația, lucru în clasă
corpurilor conversația, ● interevaluare
manual pag.50-51 ● rezolvarea de probleme practice în care intervin unități de exercițiul, jocul ●autoevaluare
caiet pag. 82 măsură pentru masă didactic
6. Repet ce am 1.1,1.2, Unități de măsură pentru lungime - metrul, submultiplii și o ● interevaluare
învățat 4.1, 4.2 multiplii metrului; unități de măsură pentru volumul lichidelor - oră ●autoevaluare
manual pag.52 5.1, litrul cu multiplii şi submultiplii; unități de măsură pentru masa
caiet pag. 83 5.2, 5.3 corpurilor- kilogramul; submultiplii și multiplii kilogramului
7. Ce ştiu? Cât ştiu? 1.1,1.2, Itemii probei de evaluare vizează: o ● Resurse ● evaluare
4.1, 4.2 ● alegerea instrumentului de măsură potrivit pentru măsurarea oră materiale: scrisă
5.1, lungimilor /volumului / masei Fișe de
5.2, 5.3 ● realizarea corespondenței între unitățile de măsură și mărimile evaluare
corespunzătoare
● alegerea unității de măsură potrivite pentru măsurarea
lungimii /volumului / masei unui corp, în funcție de aspectul și
dimensiunile sale
● estimarea dimensiunilor/ volumului / masei unor corpuri
● compararea dimensiunilor/ volumului / masei unor corpuri
ordonare a unităților de măsură
manual pag.53 ● efectuarea unor calcule folosind unități de măsură
caiet pag. 83 ● rezolvarea de probleme în care intervin unități de măsură

31
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : UNITĂȚI DE MĂSURĂ PENTRU TIMP; UNITĂȚI DE MĂSURĂ MONETARE
NUMĂR DE ORE ALOCAT: 10 (8 + 2 la dispoziția învățătorului)
PERIOADA: S XII, S XIII, S XIV
COMPETENȚE GENERALE ȘI SPECIFICE: 1.Identificarea unor relaţii/regularităţi din mediul apropiat -1.1,1.2
4. Utilizarea unor etaloane convenţionale pentru măsurări şi estimări – 4.1, 4.2
5. Rezolvarea de probleme în situaţii familiare - 5.1, 5.2, 5.3
Nr. Conţinuturi Compe Activităţi de învăţare Nr. Resurse Evaluare Obs.
crt. - detalieri - tențe ore Data instrumente

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Ora, citirea 1.1,1.2, ● alegerea unităților de măsură adecvate pentru a măsura 2 Resurse ● observare
ceasului 4.1, 4.2 durate de timp ore materiale: sistematică
5.1, 5.2, ● exerciții practice de folosire a ceasului- măsurarea în manualul ● evaluare
5.3 minute/secunde a duratelor unor acțiuni ale colegilor tipărit/digital, orală
● exerciții de ordonare a unor imagini reprezentând caietul auxiliar, ● temă de
momente ale unei zile, în ordine cronologică computer, lucru în clasă
● confecționarea unui ceas din carton/ materiale refolosibile videoproiector ● interevaluare
● înregistrarea activităților desfăşurate în şcoală într-un , diferite feluri
interval de timp stabilit ( într-o zi, într-o săptămână) de ceasuri,
manual pag.54-55 ● ordonarea unor date în funcție de succesiunea derulării lor cronometru,
caiet pag. 84-85 în timp ( activități într-o zi/ săptămână) clepsidră,
2. Ziua, săptămâna, 1.1,1.2, ● exerciții de ordonare cronologică a anotimpurilor / lunilor 2 calendar anual, ● observare
calendar lunar,
anul 4.1, 4.2 anului ore sistematică
calendarul
5.1, 5.2, ● exerciții de extragere a unor date din calendarul unei luni ● evaluare
anului școlar,
5.3 ● exerciții de completare a calendarului unei săptămâni / orală
calendarul
luni ● temă de
anotimpurilor,
● exerciții de întocmire a unui calendar al clasei – date ale lucru în clasă
planșe cu ● interevaluare
unor activități săptămânale / lunare / semestriale
momentele
● rezolvarea de probleme practice în care intervin unități de
zilei, monede
măsură pentru timp
și bancnote (lei
● operarea cu unități de măsură în efectuarea de activități
și euro)
manual pag.56-57 practice/experimentale
Resurse
caiet pag. 86-87 ● efectuarea unor calcule folosind unități de măsură pentru
procedurale:
timp

32
3. Unități de măsură 1.1,1.2, ● identificarea şi compararea valorilor monedelor şi a 2 Metode: ● observare
monetare - leul şi 4.1, 4.2 bancnotelor ore explicația, sistematică
banul, euro şi 5.1, 5.2, ● schimburi echivalente valoric conversația, ● evaluare
eurocentul 5.3 ● exercițiu – joc- ,, De-a magazinul exercițiul, jocul orală
● confecționarea de bancnote cu diferite valori didactic ● temă de
● efectuarea unor calcule folosind bancnote și monede Organizare: lucru în clasă
manual pag.58-59 ● rezolvarea de probleme practice în care intervin unități de activitate ● interevaluare
caiet pag. 88-89 măsură monetare frontală, ●autoevaluare
4. Repet ce am 1.1,1.2, Unități de măsură pentru timp- ora, citirea ceasului; ziua, o activitate în ● interevaluare
învățat 4.1, 4.2 săptămâna, anul; unități de măsură monetare oră perechi, ●autoevaluare
5.1, 5.2, munca
5.3 independentă

manual pag. 60
caiet pag. 90
5. Ce ştiu? Cât ştiu? 1.1,1.2, Itemii probei de evaluare vizează: o ● Resurse ● evaluare
4.1, 4.2 ● citirea ceasului oră materiale: scrisă
5.1, 5.2, ● desenarea acelor ceasului corespunzător unor ore date; Fișe de
5.3 ● ordonarea cronologică a anotimpurilor / lunilor anului / evaluare
momentelor unei zile
● schimburi echivalente valoric
manual pag. 61 ● efectuarea unor calcule folosind unități de măsură pentru
caiet pag. 91 timp / unități de măsură monetare
● rezolvarea de probleme în care intervin unități de măsură
pentru timp / unități de măsură monetare

33
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : RECAPITULARE FINALĂ
NUMĂR DE ORE ALOCAT: 15 (13 + 2 la dispoziția învățătorului)
PERIOADA: S XIV, S XV, S XVI, S XVII
COMPETENȚE GENERALE ȘI SPECIFICE: 1.Identificarea unor relaţii/regularităţi din mediul apropiat -1.1,1.2
2.Utilizarea numerelor în calcule-2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5,
3. Explorarea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în mediul apropiat – 3.1,3.2
4. Utilizarea unor etaloane convenţionale pentru măsurări şi estimări – 4.1, 4.2
5. Rezolvarea de probleme în situaţii familiare - 5.1, 5.2, 5.3
Nr. Conţinuturi Compe Activităţi de învăţare Nr. Resurse Evaluare Obs.
crt. - detalieri - tențe ore Data instrumente

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Corabia vacanței 1.1,1.2, ● efectuarea de adunări/scăderi cu trecere peste ordin, cu 5 ore Resurse ● observare
2.1, 2.2, numere în concentrul 0 – 10 000 materiale: sistematică
2.3, 2.5, ● efectuarea de înmulțiri cu și fără trecere peste ordin, în manualul ● evaluare
5.1, 5.2, concentrul 0 – 10 000 tipărit/digital, orală
5.3 ● rezolvarea de împărțiri în concentrul 0- 100; caietul auxiliar, ● interevaluare
● rezolvarea unor exerciții care presupun respectarea ordinii computer, ●autoevaluare
efectuării operațiilor videoproiector
● scrierea și reprezentarea prin desen a fracțiilor; adunarea și Resurse
scăderea fracțiilor; problem procedurale:
manual pag.62-63 ● metoda reprezentării grafice Metode:
caiet pag.92-93 explicația,
2. Carnavalul verii 1.1,1.2, ● figuri și corpuri geometrice- recunoaștere, construire; axa 5 ore conversația, ● observare
3.1,3.2 de simetrie; exercițiul, jocul sistematică
4.1, 4.2 ● unități și instrumente de măsură pentru lungime, masa didactic ● evaluare
5.1, 5.2, corpurilor, volum, timp; unități de măsură monetare; Organizare: orală
5.3 ● metoda reprezentării grafice activitate ● interevaluare
● rezolvarea și compunerea de probleme frontală, ●autoevaluare
activitate în
perechi,
munca
manual pag.64-65 independentă
caiet pag. 94-95
34
EVALUARE FINALĂ 1.1,1.2, o ● Resurse ● evaluare
4. Ce ştiu? Cât ştiu? 2.1, 2.2, Itemii probei de evaluare vizează: oră materiale: scrisă
2.3, 2.5 ● Adunarea și scăderea cu și fără trecere peste ordin, în Fișe de
3.1,3.2 concentrul 0 – 10000 evaluare
4.1, 4.2 ● Înmulțirea numerelor naturale în concentrul 0 – 10000
5.1, 5.2, ● Împărțirea numerelor naturale în concentrul 0 – 100
5.3 ● recunoașterea și folosirea terminologiei specifice
corespunzătoare celor patru operații matematice (termeni,
factori, ….de ….ori mai mult etc);
● rezolvarea de probleme cu cele patru operații;
● rezolvarea de probleme în care datele numerice sunt fracții
subunitare cu același numitor;
● recunoașterea figurilor și corpurilor geometrice;
manual pag.66-67 ● recunoașterea instrumentelor de măsură potrivite pentru
măsurarea masei/volumului/lungimii/ timpului
● rezolvarea de probleme folosind date obținute din măsurări
5. Matematica prin 1.1,1.2, ● exerciții de consolidare, ameliorare/dezvoltare, prin jocuri o
joc 2.1, 2.2, matematice oră
2.3, 2.5
3.1,3.2
4.1, 4.2
manual pag.68-70
5.1, 5.2,
5.3

35