Sunteți pe pagina 1din 20

Perioada : 3 săptămâni (S28 – S30) → 04.05.2020 – 22.05.

2020

Competen
Ziua ţe Activităţi integrate/pe discipline Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice
Luni DP Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenţa, ziua,
2.3.; 3.2. data, meteo, agenda zilei, impresii; Abilităţi şi atitudini de învăţare
- discuţii despre modul în care îşi organizează a. manual, fişe de lucru
CLR învăţarea; Cum poţi face învăţarea mai b. conversaţia euristică,
2.3.; 3.1. - citirea rubricii ,,Exersăm şi învăţăm”; uşoară? Observarea
explicaţia, exerciţiul,
- formulare de enunţuri la întrebări date; sistematică:
explozia stelară, jurnalul
- completarea fişei de lucru ,,Ce trebuie să fac ca să atitudinea
cu dublă intrare, RAI,
AVAP pot să învăţ?”; elevilor faţă de
- realizarea unui poster cu titlul ,,Cum învăţăm?” jocul, cadranele
2.6. sarcina dată
- exerciţiu-joc: ,,Jurnalul clasei în imagini şi c. activitate frontală,
cuvinte”; individuală, pe grupe
- identificarea regulilor de igienă pentru învăţare;
- JOC ,,O zi director la şcoală”

- citirea în forme variate a textului ( citire cu voce a. manual, fişe de lucru


CLR tare / în şoaptă / în gând; citire în lanţ, pe roluri, Cheile, după Tudor Arghezi b. conversaţia euristică,
1.1.; 1.2.; citire ştafetă etc.); explozia stelară, harta
- identificarea, explicarea şi integrarea în noi povestirii, exerciţiul, Evaluare după
2.3.; 3.1.;
enunţuri a cuvintelor necunoscute; ghidul de anticipaţie, rezolvarea
3.2.; 4.1.
- formularea unor răspunsuri la întrebări, în legătură reţeaua personajelor, sarcinilor de
cu textul citit; explicaţia, ciorchinele lucru
DP - citirea selectivă în funcţie de anumite repere sau c. activitate frontală,
2.3. respectând un detaliu / o idee din text; individuală, în perechi
- exerciţii de transcriere, după criterii date;
AVAP - caracterizarea personajelor;
2.2. - formulare de răspunsuri , cu argumentare, la
întrebarea ,,Este corectă hotărârea familiei?”
- desenarea unei secvenţe din text

MEM - măsurarea lungimii unor obiecte folosind etaloane Noi şi lumea din jurul nostru a. manual, fişe de lucru, Temă de lucru
3.2.; 4.2.; de forme şi mărimi diferite; metrul tâmplarului / de în clasă:
5.1.;5.2.; - consemnarea rezultatelor şi discutarea lor ; Măsurarea lungimii croitorie, ruleta, laptop, - aflarea unor
6.1.; 6.4. - compararea lungimii unor obiecte dintre care videoproiector lungimi
lungimea unuia se cuprinde de un număr întreg de Despre gripă b.conversaţia,explic
CLR ori în lungimea celuilalt; aţia,
2.3.; 3.1. - ordonarea unor obiecte date, pe baza comparării

1
lungimii; demonstraţia,exerciţ
- identificarea instrumentelor de măsură potrivite
pentru efectuarea unor măsurători (rigla, panglica
iul, problematizarea,
de croitorie, metrul de tâmplărie); munca
- măsurarea unor dimensiuni cu instrumente de independentă,
MM
măsură potrivite; cadranele
- rezolvare de probleme; c.activitate frontală,
1.4.
- citirea rubricii ,,Ne informăm”
- formulare de răspunsuri la întrebările învăţătoarei;
activitate
- audierea cântecului ,,Cât de lung e un viermişor” individuală
https://www.youtube.com/watch?v=fz1AQtkhIH4
- interpretarea cântecului ,,La pădure”, exersând Mişcare pe muzică a. manual, laptop,
mişcările sugerate de text; videoproiector
MM - învăţarea şi interpretarea cântecului ,,Coroana”,
2.1.; 3.1.; Mişcări sugerate de text / de ritm. b.conversaţia
făcând mişcările sugerate de text; Observare
3.2.; 3.4. - audiţie ,,Dans slovac nr. 8” de Antonin Dvořák Dansul euristică, explicaţia,
sistematică
https://www.youtube.com/watch?v=P6-DVFsPnLI; exerciţiul,
CLR - mişcări efectuate în ritmul muzicii demonstraţia,
1.4. Interpretare
audiţia vocală
EFS
2.3. c.activitate frontală,
individuală, în grup

Marţi
- verificarea însuşirii cunoştintelor despre lungime; Măsurarea lungimii a. auxiliar, fişe de lucru,
MEM - măsurarea lungimii unor obiecte şi compararea metrul tâmplarului / de
1.2.; 3.2.; acestora; Despre gripă croitorie, ruleta Evaluare
4.2.; 5.1.; - consemnarea rezultatelor şi discutarea lor ; b.conversaţia,explic predictivă
5.2.; 6.1.; -folosirea altor noţiuni în compararea mărimii aţia,
6.4. fiinţelor şi obiectelor (lung-scurt, înalt-scund, lat-
demonstraţia,exerciţ
îngust);
CLR - ordonarea unor obiecte date, pe baza comparării iul, problematizarea,
2.3.; 3.1. lungimii; munca
- completarea unor casete cu numere potrivite; independentă,
- rezolvarea de probleme practice folosind unităţile cadranele
de măsură pentru lungime; c.activitate frontală,
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind
de la o tematică dată; individuală, în
- discuţii despre gripă (mod de transmitere, de perechi
tartare etc.);
Activitate practică: Plantarea unor flori, repectând
distanţa dată (de ex. 20 cm)

2
CLR - recitirea textului ,,Cheile”; Cheile, după Tudor Arghezi
1.1.; 1.2.; - ordonarea unor enunţuri date, în ordinea în care s-
2.3.; 3.1.; au petrecut întâmplările;
3.2.; 4.1.; - povestirea orală a textului;
4.2. - realizarea de corespondențe între citate din text și
explicațiile acestora;
a. manual, fişe de lucru
- dezbatere pe baza întâmplărilor din text;
b. conversaţia euristică,
DP - selectarea din text a unor cuvinte, după criterii
exerciţiul, jurnalul cu
2.3. date; Evaluare după
dublă intrare, explicaţia,
- identificarea poziţiilor unor sunete în cuvinte date; rezolvarea
metoda Philips 6/6,
- realizarea unor dialoguri; sarcinilor de
jocul, RAI, diamantul
2h - exerciţii de transcriere; lucru
c. activitate frontală,
- discuţii despre învăţăturile desprinse din text;
individuală, în perechi
- găsirea unui alt titlu pentru text;
- stabilirea valorii de adevăr pentru enunţuri date;
- transformarea unor cuvinte după model dat;
- alcătuiri de enunţuri cu sensurile diferite ale
cuvântului ,,cheie”;
- cuvinte cu inţeles opus / asemănător;
-completarea unor enunţuri lacunare cu ortogramele
,,sa / s-a”;

Miercuri - alegerea potrivită a unor unităţi neconvenţionale Măsurarea capacităţii vaselor a. manual, fişe de lucru, Observarea
pentru măsurarea capacitătii; sticla de 1 litru,cana de sistematică
MEM - vizionarea unui fragment dintr-un documentar ,, 250 ml, seringa de 5 ml
1.3.; 1.4.; Capacitatea, unităţi de măsură, litrul” (1 minut şi 14 Despre metode de prevenţie şi etc.
3.2.; 4.2.; secunde); tratare a unor boli b.conversaţia,explic
5.1.; 5.2.; https://www.youtube.com/watch?v=Pu4ndK0B3EA aţia,
6.1.; - măsurarea capacităţii unor obiecte şi exprimarea demonstraţia,exerciţ
6.4. acestora în litri şi mililitri; iul, problematizarea,
- ordonarea unor vase pe baza capacităţii acestora;
CLR - identificarea instrumentelor de măsură potrivite
munca
2.3.; 3.1. pentru efectuarea unor măsurători (cana, paharul, independentă,
sticla, vasul gradat etc.); cadranele
AVAP - aflarea unor sume / diferenţe; c.activitate frontală,
2.6. - compunere / rezolvare de problem; individuală
- citirea rubricii ,,Ne informăm”;
- formulare de răspunsi pe baza celor citite;
AVAP - discuţii despre lumea subacvatică; Lumea de sub ape a. 2 buc. carton presat, Apreciere
1.2.; 2.2; - observarea planşei model; 3 buc. carton colorat, globală
2.3.; 2.5. - descrierea materialele şi instrumentele folosite; Peisaj subacvatic din scoici adeziv aderpren Apreciere
Paşii de lucru: (prenadez) pentru scoici individuală
CLR 1. Cu ajutorul cutter-ului tăiaţi interiorul unei bucăţi sau alt adeziv puternic
2.3. de carton presat astfel încât să formaţi rama cu pentru a le susţine, nisip Expoziţie
lăţimea de 4 cm; lipici lichid pentru nisip,

3
2. Lipiţi cartonul albastru peste cartonul presat
întreg;
3. Lipiţi rama peste cartonul obţinut la 2;
4. Formaţi vieţuitoare subacvatice din scoici, apoi le
lipiţi cu aderpren;
5. Coloraţi-le cu carioca;
6. Presăraţi nisip peste lipiciul lichid pe care l-aţi cutter (cuţit pentru
întins în partea de jos a tabloului pentru a obţine hârtie), foarfecă,
fundul mării; carioca pentru orice
7. Creaţi decoraţiuni pentru ramă (se poate folosi suprafaţă
tehnica Quilling, se pot lipi scoici mici albe) b. conversaţia euristică,
observarea dirijată,
explicaţia, demonstraţia,
munca independentă,
turul galeriei
c. activitate frontală,
individuală

LB. ENGLEZĂ
RELIGIE
Joi CLR - observarea biletului scris de Miţu şi Baruţu, a. manual, fişe de lucru Observare
1.1.; 1.2.; părinţilor (manual pag. 110); Scrierea funcţională b. conversaţia euristică, sistematică
2.3.; 3.1.; - explicarea modului de redactare a unui bilet; exerciţiul, , explicaţia,
3.2.; 4.1.; Biletul jocul, RAI, munca
- transcrierea biletului;
4.2.; 4.3. independentă,
- scrierea unor bilete de mulţumire, de informare, de problematizarea
Text suport:
solicitare, cu respectarea convenţiilor; c. activitate frontală,
DP - folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu Cheile, după Tudor Arghezi individuală, în perechi
2.3. majusculă/ cu alineat, utilizarea corectă a semnelor
de punctuaţie);
AVAP - reconstituirea unor bilete, din bucăţi de hârtie,
2.6.
transcrierea acestora;
2h - exerciţii de completare a unor bilete cu
informaţiile care lipsesc;
- descoperirea greşelilor din bilete date, rescrierea
acestora;
- colorarea unor bucăţi de bilete, două bilete
amestecate (cu culori diferite pentru fiecare bilet
identificat)
MEM - ordonarea unor vase pe baza capacităţii acestora; Măsurarea capacităţii vaselor a. manual, auxiliar , Autoevaluare

4
- identificarea instrumentelor de măsură potrivite diverse obiecte, laptop, controlată
pentru efectuarea unor măsurători; videoproiector, sticle de
1.3.; 1.4.; Despre metode de prevenţie şi diverse mărimi, apă etc.
-rezolvare / compunerea de probleme;
3.2.; 4.2.;
5.1.; 5.2.;
- aflarea unor sume / diferenţe; tratare a unor boli b.conversaţia,explic
- completarea unor enunţuri lacunare / a unor aţia, exerciţiul,
6.1.;
casete; învăţarea prin
6.4.
- experiment virtual şi practic ,,Volumul corpurilor”
https://www.youtube.com/watch?v=jUn0oHsb25M
descoperire, RAI,
CLR problematizarea
- discuţii despre boli / metode de prevenire şi tratare
2.3.; 3.1.
a unor boli; c.activitate frontală,
Joc de rol : ,,La doctor” individuală

- discuţii despre lumea marină; a. cartoane - desenate cu


- observarea planşei model; peisaj marin, acuarele,
- numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor pensule
AVAP Peisaj marin
utilizate; b. conversaţia euristică,
1.2.; 2.2; (pictură)
- folosirea liniei cu scop de contur şi cu scop explicaţia, demonstraţia,
2.3.; 2.5.
decorative în compoziţie; observaţia, exerciţiul,
- realizarea lucrării munca independentă
CLR
c. activitate frontală, Aprecieri
2.3.
activitate individuală globale și
individuale

Vineri CLR - vizionarea filmuleţului ,,La cireşe” *Lectură a. fişe de lectură, laptop, Evaluare după
1.1.; 1.2.; https://www.youtube.com/watch?v=LMYTp7i8SL0 videoproiector, creioane rezolvarea
2.3.; 3.1.; - formulare de răspunsuri la întrebări; colorate / cerate, carioci sarcinilor de
3.2.; 4.1.
La cireşe, de Ion Creangă b. conversaţia euristică, lucru
- aprecierea ca adevărate sau false a unor
exerciţiul, , explicaţia,
DP
enunţuri scurte care testează înţelegerea explozia stelară,
2.3. textului vizionat; cadranele, jurnalul cu
- formularea de enunţuri, după diverse dublă intrare, jocul
AVAP criterii; c. activitate frontală,
2.2. - completarea unor enunţuri lacunare individuală, în perechi

MEM
- argumente PRO / CONTRA privind
3.2. comportamentul lui Nică şi al mătuşii
Mărioara;
- povestirea orală a textului;
- recunoaşterea personajelor, după citate
5
date;
- cuvinte cu înţeles opus / asemănător;
- numirea unor poveşti scrise de Ion
Creangă;
- audierea poeziei ,,Păsărica-n timpul
iernii” , de Ion Creangă (copiii reţin că
autorul era şi poet);
- discuţii despre poezie, cum putem ajuta
păsărelele în anotimpul rece etc.
- realizarea unui desen ,,La cireşe”
MEM - aprecierea maselor unor obiecte, „cântărite” în Măsurarea masei corpurilor a. manual, fişe de lucru,
1.2.; 1.3.; propriile mâini ; diverse cântare, laptop,
1.4.; 3.2.; - experiment virtual şi practice ,,Masa corpurilor” videoproiector
4.2.; 5.1.; https://www.youtube.com/watch?v=DMikheqfQT4 Despre vaccinare b.conversaţia,explic
5.2.; 6.1.; - măsurarea masei unor obiecte folosind etaloane de aţia, exerciţiul,
6.4. forme şi mărimi diferite;
- măsurarea masei unor obiecte şi exprimarea
învăţarea prin
acesteia în kilograme/grame; descoperire,
Observare
CLR - identificarea instrumentelor de măsură potrivite cadranele,
sistematică
2.3.; 3.1. pentru efectuarea unor măsurători (cântarul, problematizarea
balanţa); c.activitate frontală,
- compararea greutăţii unor obiecte;
- identificarea unităţii de măsură potrivite pentru
individuală
diverse corpuri illustrate;
- aflarea sumei / diferenţei unor greutăţi;
- rezolvare de probleme;
- citirea rubricii ,,Ne informăm”;
- discuţii despre vaccinare

MM - citirea rubricii ,,Să reţinem”; a. manual, laptop,


2.1.; 3.1.; - discuţii despre horă; Hora boxe, Evaluare după
3.2.; 3.4. - vizionare ,,Învață Hora în 60 de Secunde - Curs corectitudinea
online de Dansuri Populare” Melodia populară ,,Mândru-i jocul
videoproiector
executării
CLR https://www.youtube.com/watch?v=O2B289FqZxw Haţegana” b.conversaţia paşilor
1.4.; 3.1. - executarea paşilor de horă, după indicaţiile date; euristică, explicaţia,
- vizionarea melodiei ,,Hora”; exerciţiul,
EFS https://www.youtube.com/watch?v=hhRelbxSx0Y demonstraţia,
1.1.; 2.3. - executarea paşilor specifici horei;
- vizionarea melodiei populare ,,Mândru-i jocul
audiţia
Haţegana” c.activitate frontală,
https://www.youtube.com/watch?v=00Hr4hhl6eY în perechi, în grup
- executarea pasilor pe ritmurile acestei melodii;
- activitate outdoor: dansarea ,,horei / haţeganei” se
va face în curtea şcolii pentru a avea mai mult
spaţiu de mişcare

6
Luni DP Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenţa, ziua, a. manual, fişe de lucru
data, meteo, agenda zilei, impresii; b. conversaţia euristică,
2.3.; 3.2. Abilităţi şi atitudini de învăţare
- discuţii despre învăţare; explicaţia, exerciţiul,
- exerciţiu-joc ,,Învăţarea nu are vârstă”; explozia stelară, jurnalul
CLR Recapitulare / Evaluare
- găsirea asemănărilor şi deosebirilor întremodul de cu dublă intrare, RAI,
2.3.; 3.1. Observare
învăţare a lor şi cel al bunicilor / părinţilor; diagrama Venn
sistematică
- PROIECT ,,Cum invăţăm noi / Cum învăţau c. activitate frontală,
AVAP bunicii?”; individuală, pe grupe
2.6. - exerciţiu ,,Fructele învăţării”;
- formulare de răspunsuri la întrebări date

- citirea replicilor personajelor illustrate (manual


CLR pag. 111) – observarea cuvintelor scrise îngroşat; Scrierea cuvintelor care a. manual, auxiliar
1.1.; 1.2.; - exerciţii de scriere a cuvintelor care conţin litera x
2.3.; 3.1.; conţin litera ,,x” b. conversaţia euristică,
- exemplificarea unor cuvinte care conţin litera x şi exerciţiul, , explicaţia,
3.2.; 4.1.;
se aud (citesc) ,, gz” şi ,,cs” ; Text suport: ciorchinele, cadranele,
4.2.; 4.3.
- identificarea unor cuvinte care se scriu cu ,,cs”; organizatorul grafic
- folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu Cheile, după Tudor Arghezi c. activitate frontală, Evaluare după
majusculă/ cu alineat, utilizarea corectă a semnelor individuală, în perechi rezolvarea
DP
2.3. de punctuaţie); sarcinilor de
lucru
- exercitii de dictare;
- identificarea variantei corecte de scriere a
cuvintelor marcate dintr-un text dat;
- exerciţii de despărţire în silabe a cuvintelor;
- completarea unui rebus didactic;
- alcătuirea unui scurt text cu titlul ,,În excursie”, în
care să folosească cuvinte care conţin litera ,,x”
MEM - identificarea instrumentelor de măsură potrivite
1.4.; 1.5.; pentru masa corpurilor; a. auxiliar, fişe de lucru
3.2.; 4.2.; -rezolvarea / compunerea de probleme; b.conversaţia,explic
5.1.; 5.2.; - alegerea potrivită a unor unităţi neconvenţionale aţia, exerciţiul, RAI,
6.1.; 6.4. pentru măsurarea masei; Măsurarea masei corpurilor organizatorul grafic,
- aflarea unor sume / diferenţe / produse / câturi;
CLR - colorarea unor mase în funcţie de criterii date;
problematizarea Interevaluare
2.3.; 3.1. - completarea unor casete cu numere potrivite; Despre vaccinare c.activitate frontală,
- discuţii despre importanţa vaccinării; individuală, în
AVAP - exemplificarea unor boli care pot fi prevenite prin perechi
2.6. vaccinare

MM - discuţii despre tradiţiile comunei noastre; Jocul sucenesc a. laptop, Observare


2.1.; 3.1.; - identificarea unor evenimente cu ocazia cărora se videoproiector CD, sistematică
3.2.; 3.4. joacă;
- vizionarea unui joc sucenesc (de pe CD propriu);
boxe Aprecieri

7
b.conversaţia
- discuţii despre jocul sucenesc; euristică, explicaţia,
CLR exerciţiul,
- formarea perechilor şi executarea jocului pe
1.4.; 3.1. verbale
acorduri muzicale (vioara ca instrument principal); demonstraţia, individuale şi
- activitate outdoor: Jocul sucenesc se va face în audiţia
EFS curtea şcolii pentru a avea mai mult spaţiu de
colective
1.1.; 2.3. c.activitate frontală,
mişcare
în perechi

Marți MEM - identificarea unor instrumente de măsurare a Măsurarea timpului. Ceasul a. manual, fişe de lucru,
1.5.; 3.2.; timpului: ceas de perete, ceasul electronic, ceasul de magneţi, ace de gămălie, Evaluare după
4.2.; 5.1.; mână,cronometrul; diverse obiecte din fier, modul de
5.2.; 6.2. - marcarea pe cadrane de ceas desenate a jumătăţii ceasuri, carton rezolvare a
şi sfertului de oră; Despre forţe exercitate de magneţi b.conversaţia,explic sarcinilor de
CLR - realizarea unei corespondenţe între ora indicată de aţia, exerciţiul, lucru
ceasul cu ace indicatoare şi cel electronic;
2.3.; 3.1.
- rezolvarea de probleme cu sarcini de măsurare a învăţarea prin
timpului , în care se utilizează operaţia de adunare descoperire,
AVAP
şi de scădere ; cadranele,
2.6.
- citirea rubricii ,,Ne informăm” experimentul,
- discuţii despre magneţi; problematizarea
- experiment : cu ajutorul magneţilor atragem
diverse obiecte, observăm că magneţii cu poli
c.activitate frontală,
diferiţi se atrag şi magneţii cu poli identici se individuală, în
resping; perechi
- realizarea unui ceas din hârtie
- exemplificarea unor cuvinte care conţin litera x şi Scrierea cuvintelor care
CLR
se aud (citesc) ,, gz” şi ,,cs” ; a. auxiliar, fişe de lucru
1.1.; 1.2.; conţin litera ,,x”
- identificarea unor cuvinte care se scriu cu ,,cs”; b. conversaţia euristică,
2.3.; 3.1.;
exerciţiul, , explicaţia,
3.2.; 4.1.; - extragerea cuvintelor care conţin ,,x” dintr-un text
organizatorul grafic Autoevaluare
4.2.; 4.3. dat, alcătuiri de enunţuri cu acestea; c. activitate frontală, controlată
- exerciţii de dictare / transcriere; individuală, în perechi
- completarea unor cuvinte lacunare;
DP
- cuvinte cu sens opus / asemănător , care include
2.3.
cuvinte care conţin litera ,,x”;
- colorarea variantei corecte a cuvintelor;
AVAP
- completarea unor propoziţii lacunare cu cuvinte
2.2.
care conţin litera ,,x”

CLR - citirea în forme variate a textului dat (citire cu Text informativ. Afişul a. manual, fişe de lucru Observare
1.1.; 1.2.; voce tare / în şoaptă/ în gând; citire în lanţ, pe b. conversaţia euristică, sistematică
2.3.; 3.1.; roluri, citire ştafetă etc.) ; Text suport: exerciţiul, explicaţia,
3.2.; 4.1.; - identificarea, explicarea şi integrarea în noi observarea dirijată,
4.2.; 4.3. enunţuri a cuvintelor necunoscute; Întâlnire în lumea cărţilor reţeaua personajelor,
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere explozia stelară
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un Text publicat în revista ,,Poveştile c. activitate frontală,

8
detaliu / o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”); copilăriei”
- formularea unor răspunsuri la întrebări, în legătură
DP cu textul citit;
- discuţii pe marginea textului; individuală, în perechi
2.3.
- observarea textului şi a imaginii, argumentarea
legăturii dintre cele două;
- transcrierea rubricii ,,REŢINEM!”

Miercuri - ordonarea unor jetoane cu numele zilelor


săptămânii, respectiv ale lunilor anului; a. manual, fişe de lucru,
- identificarea datei unor evenimente din viaţa calendar, jetoane
personală a copilului; Măsurarea timpului b.conversaţia,explic
- completarea calendarului personal/calendarului
MEM
Calendarul
aţia, exerciţiul,
clasei cu evenimente care au importanţă pentru
1.5.; 3.2.; învăţarea prin
copii/activităţi extraşcolare;
4.2.; 5.1.; descoperire,
- construirea unor grafice simple referitoare la Autoevaluarea
5.2.; 6.2.
numărul zilelor lunilor anului; Despre magneţi organizatorul grafic controlată
- completarea calendarului naturii ; problematizarea
CLR
- citirea rubricii ,,Ne informăm”;
2.3.; 3.1. c.activitate frontală,
- identificarea lunilor corespunzătoare fiecărui
anotimp; individuală, în
-rezolvare de probleme care include operaţii de perechi
adunare;
- transcrierea ghicitorii din manual (pag. 107);
- discutii despre magneţi
-numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor Lumea de sub ape a. manual
utilizate; b. conversaţia euristică,
AVAP - identificarea semnificației liniei, punctului, culorii Evaluare exerciţiul, explicaţia,
1.2.; 2.2; și formei în opere de artă; turul galeriei, analiza Apreciere
2.3.; 2.5. - discuţii despre ,,Lumea de sub ape”; Swot, diagrama Venn globală /
- identificarea a ceea ce li s-a părut gre / uşor / c. activitate frontală, individuală
CLR plictisitor / interesant; individuală, în perechi
2.3. - numirea lucrului cel mai valoros pe care l-au Expoziţie
învăţat;
- expunerea lucrărilor

LB. ENGLEZĂ
RELIGIE
Joi CLR - citirea unor mesaje din mediul cunoscut: reclame, a. manual, fişe de lucru Autoevaluare
1.1.; 1.2.; afişe, anunţuri etc.; Text nonliterar / informativ b. conversaţia euristică, controlată
2.3.; 3.1.; - citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu exerciţiul, explicaţia,
3.2.; 4.1.; Afişul observarea dirijată,
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de
4.2.; 4.3. reţeaua personajelor,
punctuaţie; explozia stelară
- identificarea şi analizarea ilustraţiilor care însoţesc c. activitate frontală,
textul citit;

9
DP - identificarea unor informaţii previzibile în diverse individuală, în perechi
2.3. materiale cotidiene (reclame, prospecte, orare etc.);
- realizarea unor afişe pe teme diverse;
- redactarea unor texte literare şi nonliterare pentru
revista clasei;
- realizarea unor afişe pe baza unor ilustraţii date;
- organizarea unui concurs de afişe;
- crearea unui text nonliterar având diverse teme

- citirea în forme variate a textelor ,,Ferestrele Recapitulare a. manual, auxiliar, fişe


patriei”, de Ioan Popovici şi ,,Cântarea României”, b. conversaţia euristică,
CLR
de Alecu Russo; Către vacanţă exerciţiul, explicaţia,
1.1.; 1.2.;
- identificarea, explicarea şi integrarea în noi explozia stelară,
2.3.; 3.1.;
enunţuri a cuvintelor necunoscute; cadranelor, RAI
3.2.; 4.1.;
- formularea unor răspunsuri la întrebări, în legătură c. activitate frontală,
4.2.; 4.3. Observare
cu textele citite; individuală, în perechi
sistematică
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere sau
respectând un detaliu / o idee din text;
DP
- exerciţii de transcriere, după criterii date;
2.3.
- identificarea activităţilor unor afişe ilustrate;
- redactarea unor bilete, afişe

- recunoaşterea bancnotelor de 1 leu, 5 lei, 10 lei, Banii. Schimburi echivalente


50 lei, 100 lei, 200 lei, 500 lei ; valoric în concentrul 0 – 1000
- schimbarea unui grup de monede/bancnote cu o a. manual, fişe de lucru,
MEM bancnotă/un alt grup de bancnote sau monede având diverse bancnote şi
1.2.; 1.5.; aceeaşi valoare; Despre corpuri şi materiale care monede, jetoane
3.2.; 4.2.; - adunarea şi scăderea în limitele 0-1000, folosind conduc electricitatea b.conversaţia,explic
5.1.; 5.2.; bancnotele şi monedele învăţate; aţia, exerciţiul,
6.3. Evaluare după
- implicarea copiilor în experienţe în care să decidă învăţarea prin modul de
singuri dacă pot/nu pot cumpăra un obiect cu suma descoperire,
CLR rezolvare a
de bani de care dispun;
2.3.; 3.1. - recunoasterea aparatelor care funcţionează cu
cadranele, sarcinilor de
problematizarea lucru
ajutorul curentului electric;
DP - compararea unor sume de bani compuse din c.activitate frontală,
2.3. monede şi bancnote diferite; individuală, în
- rezolvări practice de probleme ce se ivesc în viaţa perechi
de zi cu zi;
- citirea rubricii ,,Ne informăm”
- formulări de răspunsuri la întrebări;
- materiale conductoare / izolatoare
AVAP - discuţii despre poveşti; Cufărul cu poveşti a. manual, laptop, Observare
2.2.; 2.3.; - numirea poveştilor în care apar castele; videoproiector, creioane sistematică
2.4.; 2.5.; - observarea celor două castele ilustrate din manual, La castel colorate, bloc de desen
2.6. pag. 38 (Castelul Peleş si un castel desenat); (Desen) b. conversaţia euristică,

10
- identificarea asemănărilor şi deosebirilor dintre exerciţiul, explicaţia,
CLR cele două castele; observarea dirijată,
2.1.; 2.3. - crearea unor scurte texte pornind de la cele două munca independentă,
imagini (castele); diagrama Venn
MM - realizarea unui desen cu titlul ,,Castelul” ; c. activitate frontală,
1.4. - audierea / interpretarea cântecului ,,A fost odată individuală
un castel”
https://www.youtube.com/watch?v=ifYZvIQ9V8g
Vineri - citirea poeziei – identificarea titlului, *Lectură a. fișe de lectură, laptop,
autorul, numărul de strofe şi de versuri; videoproiector, creioane
Covoraşul cu bucluc, de Emilia colorate, foi albe
- oferirea de răspunsuri la întrebarea: b. conversaţia, explozia
„Despre ce este vorba în această poezie?” Plugaru
CLR stelară, explicaţia,
1.1.; 1.2.; - aprecierea ca adevărate sau false a unor exerciţiul, metoda
2.3.; 3.1.; enunţuri scurte care testează înţelegerea pălăriilor gânditoare,
3.2.; 4.1.; textului audiat cadranele, reţeaua
4.2.; 4.3. personajelor, cubul
- formularea unor răspunsuri la întrebări c. activitate frontală, Autoapreciere
AVAP despre conţinutul poeziei; individuală, pe grupe
2.2. - caracterizarea personajelor;
- cuvinte cu înţeles opus / asemănător;
MM - scrierea unui bilet bunicuţei;
1.4. - desenarea unor secvenţe din poezie;
- audierea / vizionarea cântecului
,,Bunicuţa”
https://www.youtube.com/watch?
v=skctxg0uCvs
MEM - schimbarea unui grup de monede/bancnote cu o Banii. Schimburi echivalente a. manual, auxiliar,
1.5.; 3.2.; bancnotă/un alt grup de bancnote sau monede având valoric în concentrul 0 – 1000 b.conversaţia,explic Autoevaluare
4.2.; 5.1.; aceeaşi valoare; aţia, exerciţiul, controlată
5.2.; 6.3. - adunarea şi scăderea în limitele 0-1000, folosind
bancnotele şi monedele învăţate; Despre corpuri şi materiale care
învăţarea prin
CLR - implicarea copiilor în experienţe în care să decidă conduc electricitatea descoperire,
2.3.; 3.1. singuri dacă pot/nu pot cumpăra un obiect cu suma cadranele,
de bani de care dispun – Joc de rol ,,La magazin”; problematizarea,
DP - compararea unor sume de bani compuse din brainstormingul
2.3. monede şi bancnote diferite;
- rezolvare şi compunere de probleme;
c.activitate frontală,
- mici experimente despre curentul electric, individuală, în
pericolele la care se pot expune; perechi
- identificarea unor vieţuitoare care produc
electricitate / a unor aparate care funcţionează cu
ajutorul curentului electric;
- formulare de răspunsuri la întrebarea ,,Ce s-ar
întâmpla dacă energia electrică ar dispărea
definitiv?”

11
- citirea rubricii ,,Să reţinem”; a. manual, laptop,
MM
2.1.; 3.1.; - marşul – pas egal pe muzică – discuţii , executarea Pasul cadențat. Marșul videoproiector
paşilor;
3.2.; 3.4.
- vizionare ,,Marşul lui Iancu”, după Timotei
b.conversaţia
Popovici euristică, explicaţia,
CLR
1.4.; 3.1. https://doxologia.ro/video-marsul-lui-iancu-versuri- exerciţiul,
george-baritiu-muzica-timotei-popovici demonstraţia, Observarea
- executarea marşului pe acordurile muzicale, în audiţia, jocul
EFS sistematică
timp ce interpretează vocal;
2.3. - desfăşurarea unui joc cu personaje pe muzica
c.activitate frontală,
audiată sau pe cântec; individuală
- interpretarea cântecului ,,Răsună codrul”
https://www.youtube.com/watch?v=nvz5TFVPzHE
- marcarea structurii ritmice prin pași cadențați/ de
marș;

Luni Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenţa, ziua,


data, meteo, agenda zilei, impresii;
- discuţii despre meserii;
- exemplificarea unor meserii cunoscute; a. manual, fişe de lucru
DP - formulări de răspunsuri la întrebarea ,,De ce e b. conversaţia euristică,
2.3.; 3.3. important să avem o meserie?”; Observare
explicaţia, exerciţiul,
- citirea rubricii ,,Învăţăm şi experimentăm”; sistematică
Explorarea meseriilor explozia stelară, jurnalul
CLR - identificarea uneltelor folosite de anumite meserii;
cu dublă intrare, jocul,
2.3.; 3.1. - joc ,,De-a bucătarul”; Tehnica
- discuţii despre bunele maniere când mergem la Oamenii şi meseriile lor. Meseria, ciorchinele, diagrama
Venn, brainstormingul ,,Colegii
cumpărături; brăţară de aur
AVAP întreabă”
- jocuri ,,De-a vânzătorul”; ,,De-a prezentatorul c. activitate frontală,
2.6.
TV”; Meseria de poet”; individuală, pe grupe
- citirea poeziei ,,Bunicul şi cele patru rase”, de
Nichita Stănescu;
- formulare de răspunsuri la întrebările învăţătoarei;
- completarea unor versuri lacunare
CLR - stabilirea valorii de adevăr pentru enunţuri Recapitulare a. manual, fişe de lucru Autoevaluare
1.1.; 1.2.; date; b. conversaţia euristică, controlată
2.3.; 3.1.; - citirea textelor ,,La secere”, după Ion Către vacanţă explicaţia, exerciţiul,
3.2.; 4.1.; Agârbiceanu, ,,Pământul românesc şi frumuseţile cadranele, RAI,
4.2.; 4.3. lui”, de George Vâlsan, şi ,,Freamăt de codru”, de ciorchinele
Mihai Eminescu – identificarea tipului de text de c. activitate frontală,
DP care care aparţin; individuală, în perechi
2.3. - redactarea unor bilete, după diverse cerinţe;
- realizarea unui afiş despre serbarea de sfârşit de an
AVAP şcolar;
2.6. - realizare de corespondenţe între mesaje date şi

12
tipurile de bilete;
- ordonare de enunţuri pentru a forma bilete / afişe

- exerciţii de observare a unor date dintr-un tabel şi a. manual, fişe de lucru


MEM citirea acestora; b.conversaţia,explic
1.5.; 3.2.; - exerciţii de observare şi citire a unui grafic;
aţia, exerciţiul,
4.2.; 5.1.; - trasarea corectă a unui tabel;
5.2.; 6.1.; - exerciţii de compunere a unor probleme după învăţarea prin
6.2.; 6.3.; datele unui tabel şi rezolvarea acestora; Organizarea şi reprezentarea descoperire,
6.4. - desenarea unor obiecte; datelor din mediul cunoscut cadranele, Observare
- completarea unor tabele, după cerinţe date; problematizarea, sistematică
CLR - citirea rubricii ,,Ne informăm”;
Despre unde şi vibraţii organizatorul grafic
2.3.; 3.1. - discuţii despre unde şi vibraţii;
- exerciţii de imitare / identificare a unor sunete, c.activitate frontală,
AVAP după cerinţe date; individuală, în
2.6. - citirea unor curiozităţi din lumea perechi
animalelor
a.laptop,
MM - vizionarea unui filmuleţ despre explicarea videoproiector,
2.1.; 3.1.; paşilor făcuţi în dansul ,,Braşoveanca”; boxe
3.2.; 3.4. https://www.youtube.com/watch?v=qVr4Bjb9EGY b.conversaţia
- vizionarea jocului ,,Braşoveanca” – Evaluare după
CLR euristică, explicaţia, corectitudinea
interpretare ritmică
1.4.; 3.1. Braşoveanca exerciţiul,
https://www.youtube.com/watch? paşilor
v=BTWqNC72EFk demonstraţia,
EFS - activitate outdoor: dansarea ,,braşovencei” audiţia, jocul
1.1.; 2.3. se va face în curtea şcolii pentru a avea mai mult c.activitate frontală,
spaţiu
în perechi

Marti

- exerciţii de observare a unor date dintr-un tabel / Organizarea şi reprezentarea a. auxiliar, fişe de lucru
grafic şi citirea acestora; datelor din mediul cunoscut b.conversaţia,explic
MEM - trasarea corectă a unui tabel; aţia, exerciţiul,
1.5.; 3.2.; - exerciţii de compunere a unor probleme după
4.2.; 5.1.; datele unui tabel şi rezolvarea acestora; Despre unde şi vibraţii
învăţarea prin
5.2.; 6.1.; - completarea unor tabele, după cerinţe date; descoperire,
6.2.; 6.3.; - desenarea unor obiecte într-un tabel, respectând cadranele, Interevaluare
6.4. coordonate date; problematizarea,
- aflarea unor sume / diferenţe, pentru a completa organizatorul grafic
CLR tabele;
2.3.; 3.1. - completarea unor enunţuri lacunare cu date care
c.activitate frontală,
reies dintr-un grafic; individuală, în
- discuţii despre unde şi vibraţii perechi

CLR Itemii probei de evaluare Evaluare sumativă a. fișe de evaluare Probă scrisă

13
1.1.; 1.2.; sumativă
2.3.; 3.1.; b.conversaţia,
3.2.; 4.1.; munca independentă
4.2.; 4.3. c. activitate individuală

CLR - citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu Exerciţii diverse a. fişe de lucru
1.1.; 1.2.; adaptarea intonaţiei impusă de semnele de b. conversaţia euristică,
2.3.; 3.1.; punctuaţie; exerciţiul, explicaţia,
3.2.; 4.1.; observarea dirijată,
- formulare de răspunsuri la întrebări;
4.2.; 4.3. reţeaua personajelor,
- cuvinte cu sens asemănător / opus; explozia stelară Autoevaluarea
DP - completarea unui scurt text cu cuvinte care conţin c. activitate frontală, controlată
2.3. litera ,,x”; individuală, în perechi
- formularea unui bilet , după cerinţe date;
AVAP - realizarea unui afiş pe o temă dată;
2.6. - exerciţii de scriere corectă

Miercuri - enumerarea unităţilor de măsură studiate;


- citirea datelor dintr-un tabel / înregistrarea unor a. manual, fişe de lucru
date într-un tabel; b.conversaţia,explic
MEM - stabilirea valorii de adevăr a unor enunţuri; aţia, exerciţiul,
1.5.; 3.2.; - identificarea unor instrumente de măsură;
4.2.; 5.1.;
învăţarea prin
- rezolvări de exerciţii şi probleme;
5.2.; 6.1.; - compunerea de probleme, după diverse criterii; Recapitulare descoperire,
cadranele, Autoevaluare
6.2.; 6.3.; - stabilirea orei după imagini;
controlată
6.4. - completarea unor enunţuri lacunare cu informaţii problematizarea,
potrive legate de unităţile de măsură; RAI, organizatorul
CLR - stabilirea valorii de adevăr pentru enunţuri date; grafic
2.3.; 3.1. - identificarea unor metode de evitare a
îmbolnăvirii, după imagini date; c.activitate frontală,
- discuţii despre magneţi, unde şi vibraţii; individuală, în
- numirea zilelor săptămânii, lunilor anului etc. perechi, pe grupe

AVAP - vizionarea documentarului ,, Top 20 - Cele mai Cufărul cu poveşti a. manual, laptop, Apreciere
2.2.; 2.3.; Frumoase Castele din Europa” videoproiector, diverse globală /
2.4.; 2.5.; https://www.youtube.com/watch? La castel materiale individuală
2.6. v=pnmWfaFQ2Hg; ( construcţie) b. conversaţia euristică,
- discuţii despre castelele vizionate; exerciţiul, explicaţia,
CLR - identificarea materialelor şi tehnicile de lucru observarea dirijată,
2.3.; 4.2. pentru construirea unor castele; munca independentă,
- observarea castelelor ilustrate în manual, pag. 39; diagrama Venn
MM - identificarea materialelor din care au fost făcute şi c. activitate frontală,
1.4. a modului de realizare a acestora; individuală
- construirea unui castel, folosind diverse material
(carton, cuburi, hârtie etc.);
- redactarea unei scurte poveşti despre castelul
propriu

14
LB. ENGLEZĂ

RELIGIE
Joi CLR Oră de ameliorare-dezvoltare: Ameliorare/ dezvoltare
1.1.; 1.2.; – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se - exerciții de ameliorare – a. fișe de ameliorare / de Evaluare
2.3.; 3.1.; vor stabili în funcţie de problemele (individuale/ale dezvoltare dezvoltare, după
3.2.; 4.1.; majorităţii elevilor) ce vor fi identificate după b. conversația, rezolvarea
4.2.; 4.3. evaluarea sumativă. explicația, exercițiul, sarcinilor de
– Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat problematizarea ameliorare/
DP de dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor c. frontală, individuală, dezvoltare:
2.3. demonstra realizarea tuturor obiectivelor de în perechi, pe grupe
evaluare vizate prin proba de evaluare sumativă.
Autoreflecţia
AVAP
2.6.
2h
MEM Itemii probei de evaluare a. fișe de evaluare
1.5.; 3.2.; sumativă
4.2.; 5.1.; Probă de evaluare sumativă b.conversaţia, Probă scrisă
5.2.; 6.1.; munca independentă
6.2.; 6.3.; c. activitate individuală
6.4.

AVAP - citirea fragmentului ,,Harap Alb” , de Ion Creangă a. manual, laptop,


2.2.; 2.3.; şi textul despre unicorn; videoproiector, bloc de
2.4.; 2.5.; - formulare de răspunsuri la întrebări; desen, creioane colorate
2.6. - observarea imaginilor cu cai şi unicorni; b. conversaţia euristică,
- discuţii despre cai şi unicorni – asemănări / Cufărul cu poveşti
exerciţiul, explicaţia, Observare
CLR deosebiri; observarea dirijată, sistematică
- numirea unor poveşti / texte în care au întâlnit cai; Cai şi unicorni
2.3.; 3.1. munca independentă,
- vizionarea unor imagini cu unicorni (fără sonor) diagrama Venn
MM https://www.youtube.com/watch?v=cQMfo8-LpJg c. activitate frontală,
1.4. - desenarea unor cai / unicorni; individuală
- audierea / interpretarea cântecului ,,Căluţul”
https://www.youtube.com/watch?v=iQwrqhHSoDA
Vineri CLR *Lectură a. fișe de lectură Tehnica
1.1.; 1.2.; - ghicirea personajelor, după caracterizarea în b. conversaţia, ,,Partenerul
2.3.; 3.1.; versuri; Ghiceşte personajul de poveste, explicaţia, exerciţiul, întreabă”
3.2.; 4.1.; - transcrierea unor versuri; după caracterizarea în versuri munca independentă,
4.2.; 4.3. - stabilirea de asemănări / deosebiri dintre jocul didactic, jurnalul
personaje; cu dublă intrare
DP - redactarea unui afiş despre un spectacol la care c. activitate frontală,
2.3. participă personaje din poveste; individuală, în perechi
- formulări de răspunsuri la diverse întrebări;
- completarea unor enunţuri lacunare;
AVAP - desenarea personajului preferat;

15
- audierea cântecului ,,Zăpăceşti poveştile”
https://www.youtube.com/watch?
v=GiedNkQNvTU;
- exerciţii de corectare a poveştilor
prezentate;
JOC: Cine sunt?
2.2.
Se scrie pe bileţele nume ale personajelor, apoi se
lipesc copiilor pe spate fără ca aceştia să vadă ce
scrie pe bileţel. Fiecare copil îşi va alege un coleg
pe care să-l întrebe ,,Cine sunt?”, iar acesta va
trebui să mimeze personajul respectiv, iar colegul să
ghicească cine este.
Oră de ameliorare-dezvoltare: Ameliorare/ dezvoltare a. fișe de ameliorare / de
MEM
– Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se - exerciții de ameliorare – dezvoltare,
1.5.; 3.2.;
vor stabili în funcţie de problemele (individuale/ale dezvoltare b. conversația, Evaluare
4.2.; 5.1.;
majorităţii elevilor) ce vor fi identificate după explicația, exercițiul, după
5.2.; 6.1.;
evaluarea sumativă. problematizarea rezolvarea
6.2.; 6.3.;
– Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat c. frontală, individuală, sarcinilor de
6.4.
de dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor în perechi, pe grupe ameliorare/
demonstra realizarea tuturor obiectivelor de dezvoltare
DP
evaluare vizate prin proba de evaluare sumativă.
2.3.

a.laptop,
videoproiector,
MM boxe
2.1.; 3.1.; - audierea unui text despre originea periniţei şi a
semnificaţiei acesteia;
b.conversaţia
3.2.; 3.4. euristică, explicaţia,
- formulări de propoziţii la întrebările învăţătoarei;
Evaluare după
CLR - vizionarea paşilor în jocul ,,Periniţa” – executarea exerciţiul,
corectitudinea
1.4.; 3.1. paşilor pe melodia acesteia; Periniţa demonstraţia, paşilor
https://www.youtube.com/watch?v=i9ElNJwsrjE; audiţia, jocul
- activitate outdoor: dansarea ,,periniţei” se
EFS popular
va face în curtea şcolii pentru a avea mai mult
1.1.; 2.3. spaţiu c.activitate frontală,
individuală, în
perechi, în grup

COVORAŞUL CU BUCLUC
de Emilia Plugaru

                        Dragă-i este Irinuţei,


                        Casa mic-a bunicuţei.
                        Are şi Irina casă –

16
                        Nouă, mare, luminoasă.
 
                        Însă Irinucă-i pare
                        C-a bunică-i mult mai mare,
                        Fiindcă-n ea încap deodată,
                        Picii toţi de lângă poartă.
 
                        Maică-sa o pedepseşte,
                        Când fetiţa îndrăzneşte
                        Să adune-n casa nouă,
                        Copilaşi vreo zece, nouă.
 
                        – Mămicuţo, te rugăm,
                        Doar un pic ne mai jucăm
                        Grămăjoară, împreună,
                        Pe covorul cel de lână.
 
                        Pe covorul cel pufos
                        Care stă întins pe jos…
                        Maică-sa nu vrea s-audă,
                        E mereu la toate surdă.
 
                        Şi-atunci buna bunicuţă,
                        Ia micuţii de mânuţă
                        Şi îi duce-n casa ei.
                        La căsuţa cu doi tei.
 
                        Dragă-i este Irinuţei
                        Casa mic-a bunicuţei,
                        Fiindc-aici încap deodată,
                        Picii toţi de lângă poartă
 
                        Şi nu are covoraş,
                        Chiar atât de buclucaş.

VERSURI PRIN CARE POT FI CARACTERIZATE PERSONAJE DIN POVESTI INDRAGITE DE COPII

ALBA-CA-ZAPADA :
In casuta din padure
Eu indata fac curat :
Farfurii , cescute , oale ,
Stau acum frumos in raft ,
Si hainute si patuturi
Astazi am aerisit ,
Iar piticii pot sa vina ,

17
Totul este pregatit.

CAPRA CU TREI IEZI :


Iezii mamei , iezi frumosi
Mai ramaneti sanatosi…
Insa lupul daca vine ,
Sa incuiati usa bine !

IEZII :
Mergi sanatoasa , mamuca ,
Usa o vom incuia
Si cuminti te-om astepta !

LUPUL :
Cred ca ma cunosteti bine !
Eu sunt lupul cel vestit
Si pe iezi si pe Scufita
Uneori i-am inghitit .
Mi-a venit de hac cumatra ,
Vanatorul iscusit ,
Dar , sa stiti , de-atunci , prieteni ,
Jur pe par , m-am cumintit !

URSUL :
Stiti ? Eu am avut o coada
Lunga , mare si stufoasa …
Si o mai aveam si astazi ,
Daca nu ma lacomeam
Sa prind peste mult din balta ,
Precum vulpea m-a-nvatat .
Si … sunt tare … suparat !

VULPEA :
Vai , ce greu e sa fii vulpe ,
Caci toti te vorbesc de rau !
Spun ca-s hoata , ca-s vicleana
Ori … ca mint …
Si-mi pare rau .
M-ati vazut , copii , vreodata
C-o gaina de furat ?
Uite , sacu-i gol acum … ,
De … trei zile n-am mancat !

FATA MOSULUI :
Eu de munca nu ma sperii :
Curat , perii si gatesc ,
Doar mamuca mea si sora

18
Tot mereu ma necajesc .
Si-am sa plec acum in lume ,
Dar tatuca m-a-nvatat
Sa fiu harnica si buna
Si voi urma al sau sfat !

FATA BABEI :
Cum sa spal cu mana-mi fina
Javra asta de catel …
Ori sa-mi rup ia cea noua ,
Cocotandu-ma in par ?
Iar fantana cea murdara
Si cuptorul cel stricat
Cu aste manute gingase
Cum sa le fi curatat ?

MOTANUL INCALTAT :
Nu cred c-ati vazut vreodata
Cand in lume ati umblat ,
Un motan istet ca mine …
Si cu cizme incaltat !
Soarecii nu sunt ca mine …
Eu de mult n-am mai mancat .
La stapanul meu acasa
Eu traiesc ca-ntr-un palat .

COCOSUL :
Cucurigu ! Cucurigu !
Hai , deschide iute poarta ,
Mosule , ca am venit
Cu doi bani gasiti in punga
Si cu ce-am agonisit .
Cucurigu ! Cucurigu !
Strig de zor sa m-auziti ,
In ograda mosului
Rog cu totii sa poftiti !

LIZUCA :
Hai , Patrocle , hai odata ,
Sa fugim acum
In Dumbrava minunata ,
Unde-s oameni buni .
Drumu-i lung , necunoscut ,
Inserarea vine …
Sa ajungem de indat’
La bunici , ca-i bine .

19
20