Sunteți pe pagina 1din 17

Proiectarea unităţii tematice „Terra – o planetă în Univers”

Perioada: 3 săptămâni: 7-11mai, 14-18 mai, 21-25mai 2018


Competenţe
Ziua Activităţi integrate/pe discipline Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice
Luni, CLR – 3.2.; – citirea în forme variate a textului: citire cu voce tare, citire Textul  Resurse materiale: Observare
7mai 2.1.; 3.1. în lanţ, citire ştafetă; narativ. Lectura manualul tipărit/digital, sistematică
– citirea în ritm propriu a unui text, cu adaptarea intonaţiei textului caietul elevului, imagini
MM – 2.3. impuse de semnele de punctuaţie;  Resurse procedurale: Diagrama Venn
– formularea de enunţuri după ilustraţii folosind cuvinte date; Noaptea-Albastră lectura explicativă,
– completarea unor enunţuri după modele date; şi Ziua-Lumină conversaţia, explicaţia,
– formularea de răspunsuri la întrebări referitoare la textul procedee de citire
citit („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, Unde?, De ce?, Din ce activă, selectivă, conşti-
cauză?, Cu ce scop?”). entă, tehnici interactive
- Diagrama Venn
MEM – 3.1.; – discutarea unor articole din reviste pentru copii care Universul.  Resurse materiale: Evaluarea după
1.6. prezintă Sistemul Solar; Planetele manualul tipărit/digital, rezolvarea
– recunoaşterea planetelor Sistemului Solar pe planşe/modele filmul documentar, glob sarcinilor de
AVAP – 2.2. simple/în filme documentare; geografic, minge albă, învăţare:
– realizarea unor experienţe care în se evidenţiază mişcarea fișe de lucru  Metoda
Lunii în jurul Pământului/unui satelit/în jurul unei planete;  Resurse procedurale: semaforului
– explicarea unor fenomene referitoare la planete conversaţia, explicaţia,  Tema de lucru
(temperatura ziua și noaptea, diferența de temperatură de a o demonstrația, în clasă
planetă la alta etc.); problematizarea
– rezolvarea de probleme cu tema Universul, în care se
utilizează operațiile de înmulțire/împărțire.
Activităţi pe discipline: Educaţie fizică
MM – 1.3.; – explicarea rolului şi importanţei dialogului muzical; Cântarea în dialog  Resurse materiale: Observarea
2.2; 3.1. – exerciţii de respiraţie/de dicţie/de încălzire a vocii; manual, CD, laptop sistematică
– intonarea unor vocale urcând/coborând vocea – dirijat; Dragă vrăbiuţă,  Resurse procedurale:
– joc muzical: Dialogul jucăriilor!; Gr. Teodosiu exerciţiul, jocul didactic
CLR – 1.3. – citirea versurilor cântecului, însoţită de bătaia măsurii;  Forme de organizare:
– interpretarea după auz a cântecului Dragă vrăbiuţă, Gr. activitate frontală, în
Teodosiu. perechi, pe grupe
Competenţe
Ziua Activităţi integrate/pe discipline Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice
Marţi, CLR – 2.1.; – citirea selectivă în funcţie de anumite repere; Textul narativ  Resurse materiale: Observare
8 mai 3.2.; 3.1.; – joc: „Găseşte şi citeşte!”; manualul tipărit/digital, sistematică
1.3. – completarea unor enunţuri lacunare cu informaţii dintr-un Noaptea-Albastră textul suport, imagini,
text audiat; şi Ziua-Lumină dicţionar Jurnalul dublu
– formularea de enunţuri folosind cuvinte date;  Resurse procedurale:
– formularea unor răspunsuri la întrebări în legătură cu un Știu, vreau să știu, am
text citit; învățat, conversaţia,
MM – 2.3. – jocuri de tipul: Descoperă cuvintele! explicaţia, exerciţiul,
tehnici interactive:
jurnalul dublu
MEM –3.1.; – investigarea apariţiei zilei şi nopţii prin modelare – un glob Ciclul  Resurse materiale: Evaluarea după
5.1. se roteşte în sens invers acelor de ceasornic şi este luminat cu noapte-zi manualul tipărit/digital, rezolvarea
o lanternă; filmul documentar, glob sarcinilor de
AVAP – 2.2. – recunoașterea momentelor principale ale zilei: dimineață, geografic, lanternă, fișe învăţare:
prânz, seară, noapte; de lucru  Tehnica „Fără
– completarea unor enunțuri lacunare despre ciclul noapte–zi;  Resurse procedurale: mâini ridicate"
– completarea unor enunțuri lacunare cu date organizate în conversaţia, explicaţia,  Tema de lucru în
tabele; demonstrația, modelarea, clasă
– recunoașterea diverselor surse de lumină din imagini date. problematizarea,
experimentul
 Forme de organizare:
activitate pe grupe
Activităţi pe discipline: Religie
AVAP – 2.1.; – prezentarea materialelor şi a tehnicilor de lucru; Lumea de sub ape  Resurse materiale: Observare
2.2.; 2.3. – vizionare: Desenăm un peştişor manual, creioane sistematică
https://www.youtube.com/watch?v=RF7ZfPPb2cU; colorate/acuarele, foi,
– discuţii despre cum trebuie procedat pentru a face o Peşti vas pentru apă, laptop
CLR – 2.1.
compoziţie;  Resurse procedurale:
– desen/pictură Peşti/Lumea de sub ape; conversaţia, explicaţia,
MM – 1.1. – interpretarea cântecului Peştişorul curcubeu. exerciţiul
 Forme de organizare:
activitate individuală,
activitate pe grupe
Competenţe
Ziua Activităţi integrate/pe discipline Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice
Miercuri, CLR – 3.1.; – citirea selectivă în funcţie de anumite repere sau respectând Textul nonliterar  Resurse materiale: Tema de lucru în
9 mai 3.2. un detaliu/o idee din text; manualul tipărit/digital, clasă:
– adaptarea stilului de a citi în funcţie de scopul urmărit, de Terra în spaţiu textul suport imagini,  Listă de control/
MEM – 1.1. căutarea unui cuvânt, a unei idei; manuale, enciclopedii verificare pentru
AVAP– 2.2. – discutarea textului relevând anumite informaţii; ● Resurse procedurale: identificarea tipului
– formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza textului; lectura explicativă, de text
– formularea unor răspunsuri la întrebări, în legătură cu textul conversaţia, explicaţia,
citit; exerciţiul, jocul,
– emiterea unor predicţii asupra firului narativ al textului citit; observaţia
– identificarea unor informaţii în diverse materiale.  Forme de organizare:
activitate frontală
CLR – 2.1.; – citirea selectivă în funcţie de anumite repere sau respectând Textul nonliterar  Resurse materiale: Interevaluare
3. 2.; 3.1. un detaliu/o idee din text; manualul tipărit, digital, Tema de lucru în
– adaptarea stilului de a citi în funcţie de scopul urmărit, de Terra în spaţiu enciclopedie, film clasă
căutarea unui cuvânt, a unei idei; didactic Discovery,  tehnica
AVAP – 2.2. – discutarea textului relevând anumite informaţii; glob pamântesc Ştiu/Vreau să
– formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza textului;  Resurse procedurale: ştiu/Am învăţat
– formularea unor răspunsuri la întrebări în legătură cu textul conversaţia, explicaţia,
citit; exerciţiul, lucrul in grup,
– identificarea unor informaţii în diverse suporturi de lectură; tehnici interactive
– alcătuirea unor propoziţii prin care se formulează solicitarea Ştiu/Vreau să ştiu/Am
unei informaţii: Vreau să ştiu. învăţat
MEM – 1.6.; – identificarea unor instrumente de măsurare a timpului: ceas Timpul: Ziua, ora.  Resurse materiale: Evaluarea după
6.2. de perete, ceasul electronic, ceasul de mână; Instrumente de manualul tipărit/digital, rezolvarea
– marcarea pe cadrane de ceas desenate a jumătăţii şi sfertului măsură a timpului diverse ceasuri, fișe de sarcinilor de
CLR – 4.1.
de oră; lucru, caietul elevului învăţare:
– realizarea unei corespondenţe între ora indicată de ceasul cu  Resurse procedurale:  Metoda
ace indicatoare şi cel electronic; conversaţia, explicaţia, semaforului
– rezolvarea de probleme cu tema Timpul, în care se utilizează demonstrația, exercițiul,  Tema de lucru în
operația de scădere. problematizarea clasă
 Forme de organizare:
activitate frontală, în
perechi, pe grupe
Activităţi pe discipline: Educaţie fizică
Competenţe
Ziua Activităţi integrate/pe discipline Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice
Joi, CLR – 2.1.; – citirea selectivă în funcţie de anumite repere sau respectând Textul nonliterar  Resurse materiale: Evaluarea după
10 mai 3.1.; 1.3.; 4.2. un detaliu, o idee din text; manualul tipărit, digital, rezolvarea
– joc: Găseşte şi citeşte; Copilul şi enciclopedie, film sarcinilor de
AVAP – 2.2.
– oferirea unor informaţii despre anumite obiecte; calculatorul didactic învăţare:
– jocuri de tipul: Descoperă cuvântul!;  Resurse procedurale: ● Extragerea unor
– formularea, în scris, a răspunsurilor la întrebări. conversaţia, explicaţia, informaţii explicit
exerciţiul, lucrul in grup, formulate
tehnici interactive Ştiu
Vreau să ştiu/Am învăţat
 Forme de organizare:
activitate frontală, în
perechi, pe grupe
MEM – 6.2.; – poziţionarea acelor ceasului pe baza unei cerinţe date şi Timpul: Ziua, ora.  Resurse materiale: Evaluarea după
1.6. citirea orei indicate, folosind pasul de 5 minute (ora 8 fix, ora Instrumente de manualul tipărit/digital, rezolvarea
9 şi un sfert/15 minute, ora 10 şi jumătate/30 de minute, ora 7 măsură a timpului diverse ceasuri, fișe de sarcinilor de
CLR – 4.1
şi 20 de minute etc.); lucru învățare:
– înregistrarea duratei unor activităţi şi ordonarea lor după  Resurse procedurale:  Tehnica „Fără
criterii variate (durată, momentul începerii etc.); conversaţia, exercițiul, mâini ridicate"
– calcularea numărului de ore într-un interval dat; problematizarea  Tema de lucru
– rezolvarea de probleme cu tema Timpul, în care se în clasă
utilizează operația de scădere.
Activităţi pe discipline: Limba engleză
MM – 1.3.; – explicarea rolului şi importanţei dialogului muzical; Cântarea în dialog  Resurse materiale: Observarea
2.2; 3.1. – exerciţii de respiraţie/de dicţie/de încălzire a vocii; manual, CD, laptop, sistematică
– intonarea unor vocale urcând/coborând vocea – dirijat; Dragă vrăbiuţă, creioane colorate, foi
CLR – 1.3. – joc muzical: Dialog muzical!; Gr. Teodosiu albe
– citirea versurilor cântecului, însoţită de bătaia măsurii;  Resurse procedurale:
– interpretarea după auz a cântecului Dragă vrăbiuţă, Gr. exerciţiul, jocul didactic
Teodosiu;  Forme de organizare:
– dialoguri muzicale, pe grupe, cu solişti, în cor: activitate frontală, în
 întrebările copilului – răspunsurile animalelor; perechi, pe grupe
 solist: copilul care întreabă;
 în cor: cântarea în gând a răspunsurilor animalelor;
AVAP – 2.2. – desen: personajul preferat din cântecel.
Competenţe
Ziua Activităţi integrate/pe discipline Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice
Vineri, CLR –3.1.; Dezvoltarea unor competenţe de lectură prin: Textul nonliterar  Resurse materiale: Joc de prezentare
11 mai 3.4.; 2.3. – recomandarea unei cărţi de poveşti/povestiri pentru colegi; http://mirceaeliade.wiki
– oferirea unor informaţii despre cartea de poveşti; Pământul – a treia spaces.com/TERRA+-
MEM – 1.1 – descrierea unor elemente ale cărţii; planetă +A+TREIA+PLANET
MM – 1.4 – realizarea unei Colecţii de poveşti individuală sau comună, de la Soare A+DE+LA+SOARE+-
album cu desene realizate de elevi în urma citirii sau audierii +P.+Marc+VB
textelor, însoţite de scurte prezentări scrise de mână sau la  Resurse procedurale:
computer; conversaţia euristică,
– prezentarea orală a unor cărţi/ poveşti citite individual sau explicaţia, exerciţiul,
în grup. jocul didactic
MEM –5.1.; – ordonarea unor jetoane cu numele zilelor săptămânii, Săptămâna, luna,  Resurse materiale: Evaluarea după
6.2.; 4.1. respectiv ale lunilor anului; anul. manualul tipărit/digital, rezolvarea
– identificarea datei unor evenimente din viaţa personală; Anotimpurile calendar, fișe de lucru, sarcinilor de
AVAP – 2.2 – completarea calendarului personal/al clasei cu evenimente caietul elevului învăţare:
care au importanţă pentru copii/activităţi extraşcolare;  Resurse procedurale:  Metoda
– prezentarea unor evenimente personale; conversaţia, explicaţia, semaforului
– construirea unor grafice simple referitoare la numărul demonstrația, exercițiul,  Tema de lucru
zilelor lunilor anului; problematizarea în clasă
– completarea calendarului naturii.
AVAP – 2.5.; – prezentarea materialelor şi a tehnicilor de lucru; Lumea de sub ape  Resurse materiale: Observare
2.2.; 2.3. – prezentarea unor informaţii despre broaştele ţestoase; manual, foi colorate sistematică
– identificarea culorii care trebuie folosită; (verzi), foarfecă, laptop
– observarea lucrărilor din manual şi stabilirea etapelor de Ţestoase de apă  Resurse procedurale:
lucru; conversaţia, explicaţia,
MM – 3.3. – audiţie: Ţestoasa Lulu exerciţiul, tehnica
https://www.youtube.com/watch?v=covrqc3F99k; ORIGAMI
– realizarea lucrării, prin tehnica ORIGAMI.  Forme de organizare:
activitate individuală
DP – 2.1.; 2.3. – joc didactic: Mima; Sunt curat şi  Resurse materiale: Observarea
– citirea şi discutarea textului Lecţia de igienă; îngrijit manual tipărit sistematică
– interpretarea rolului săpunului şi al mâinilor murdare;  Resurse procedurale:
– realizarea unor chestionare cu privire la rolul şi urmările Norme de igienă în conversaţia, explicaţia,
respectării/nerespectării regulilor de igienă personală; contexte variate jocul de rol, dezbaterea
CLR – 1.4. – dezbatere: găsirea unor soluţii pentru ca Mario să se joace.
Competenţe Detalii de
Ziua Activităţi integrate/pe discipline Resurse Evaluare
specifice conţinut
Luni, CLR – 1.3.; – citirea selectivă în funcţie de anumite repere sau respectând Textul nonliterar  Resurse materiale: Evaluarea după
14 mai 3.1.; 4.2.; 2.1. un detaliu, o idee din text; manualul tipărit, digital, rezolvarea
– joc: Găseşte şi citeşte; Copilul şi enciclopedie, film sarcinilor de
MEM – 2.3. – oferirea unor informaţii despre anumite obiecte; calculatorul didactic învățare
– jocuri de tipul: Descoperă cuvântul!;  Resurse procedurale: ● Completarea
– activităţi care implică folosirea calculatorului pentru conversaţia, explicaţia, cadranelor cu
redactarea unor enunţuri; exerciţiul, lucrul în grup, răspunsuri la
– formularea, în scris, a răspunsurilor la întrebări. tehnici interactive întrebările care
Cadranele vizează
 Forme de organizare:
activitate frontală
MEM – 6.2.; – găsirea corespondenţei dintre un eveniment şi anotimpul în Săptămâna, luna,  Resurse materiale: Evaluarea după
4.1. care acesta are loc; anul. manualul tipărit/digital, rezolvarea
– calcularea numărului de zile/săptămâni/luni dintr-un Anotimpurile calendar, fișe de lucru sarcinilor de
CLR – 2.1. interval dat;  Resurse procedurale: învăţare:
– completarea unui program individual de petrecere eficientă conversaţia, explicaţia,  Tehnica „Fără
a timpului liber; demonstrația, exercițiul, mâini ridicate"
– prezentarea calendarului naturii, realizat pe o perioadă problematizarea  Tema de lucru
determinată de timp (ex.: prezentarea unui „buletin meteo  Forme de organizare: în clasă
retrospectiv” pe o perioadă scurtă). activitate frontală,
individuală, în perechi,
pe grupe
Activităţi pe discipline: Educaţie fizică
MM – 1.4.; – comparearea sunetului tunetului cu sunetul păsării; Nuanţe – tare şi  Resurse materiale: Observarea
2.1. – identificarea sunetelor care se produc mai tare; încet manual tipărit/digital, sistematică
– joc muzical: Tare şi încet; CD, laptop, instrumente
– exerciţii de respiraţie/de dicţie/ritmice; Drag mi-e jocul pentru acompaniat
– interpretarea cântecului Drag mi-e jocul românesc, după românesc,  Resurse procedurale:
auz; după auz conversaţia muzicală,
– executarea mişcărilor sugerate de text; exerciţiul, jocul didactic
– intonarea cântecului mai tare/mai încet;  Forme de organizare:
– acompanierea cu o jucărie muzicală; activitate frontală,
AVAP – 3.2. – desenarea unei farfurii şi decorarea cu simboluri din individuală, în perechi,
costumele populare româneşti. pe grupe
Competenţe
Ziua Activităţi integrate/pe discipline Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice
Marţi, CLR – 3.1.; – realizarea unor afişe pe teme familiare, după modele date; Textul nonliterar  Resurse materiale: Tema de lucru în
15 mai 3.2.; 4.1. – citirea unor mesaje din mediul cunoscut: afişe; manualul tipărit/digital, clasă:
– identificarea unor informaţii previzibile în diverse Afişul afişe  Listă de
AVAP – 2.3. materiale cotidiene - afişe;  Resurse procedurale: control/ verificare
conversaţia, explicaţia, pentru
exerciţiul, identificarea
problematizarea tipului de text din
 Forme de organizare: cadrul afişului
activitate frontală,
individuală, pe grupe,
în perechi
MEM – 5.1.; – culegere de informații despre aniversările membrilor Proiect  Resurse materiale: Grilă de evaluare a
6.2. familiei; manualul tipărit/digital produsului
– identificarea datei unor evenimente din viaţa personală a Calendarul zilelor  Resurse procedurale: elaborate
AVAP – 2.2. copilului; de naştere conversaţia, explicaţia,
– înregistrarea zilelor de naștere ale membrilor familiei prin învățarea bazată pe Observarea
realizarea unui calendar/arbore al zilelor de naștere; proiect, turul galeriei sistematică
– redactarea unei felicitări pentru cea mai apropiată  Forme de organizare:
aniversare a unui membru din familie. activitate frontală,
individuală, în perechi,
pe grupe
Activităţi pe discipline: Religie
AVAP – 2.1; – prezentarea materialelor şi a tehnicilor de lucru; Lumea de sub ape  Resurse materiale: Observare
2.3.; 2.4. – prezentarea unor informaţii despre caracatiţe; manual, hârtie colorată, sistematică
– observarea modelelor din manual; tub de la hârtia igienică,
– prezentarea etapelor de lucru; Caracatiţe foarfecă, lipici,
– realizarea lucrării; acuarele, apă, pensule
CLR – 2.1. – memorarea poeziei Caracatiţa, de Maria Besciu.  Resurse procedurale:
conversaţia, explicaţia,
exerciţiul
 Forme de organizare:
activitate frontală,
individuală
Competenţe
Ziua Activităţi integrate/pe discipline Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice
Miercuri, CLR – 3.2.; – identificarea unor informaţii previzibile în diverse Textul nonliterar  Resurse materiale: Tema de lucru în
16 mai 4.1. materiale cotidiene - afişe; manualul tipărit/digital, clasă
– realizarea unor planşe-afişe pe teme familiare, după Afişul rechizite, markere,  lista de
modele date; carton etc. verificare
DP – 1.1. – realizarea unor lucrări de tip proiect, cu sprijin din partea  Resurse procedurale:
cadrului didactic. conversaţia, explicaţia,
demonstrația, exerci-
ţiul, interevaluarea
 Forme de organizare:
activitate frontală,
individuală, în perechi,
pe grupe
CLR – 4.2.; – scrierea unor bilete de mulţumire, de informare, de Biletul de ● Resurse materiale: Tema de lucru în
4.1.; 3.1. solicitare, cu respectarea convenţiilor; mulţumire, de manualul tipărit/digital, clasă:
– realizarea unor planşe, etichete pe teme modele date; informare, de rechizite, markere,  lista de
– citirea unor mesaje din mediul cunoscut. solicitare carton etc. verificare
MEM – 1.1. ● Resurse procedurale:
conversaţia, explicaţia,
demonstrația, exerci-
ţiul, interevaluarea
 Forme de organizare:
activitate frontală,
individuală, în perechi,
pe grupe
MEM – 4.2.; – explicarea apariţiei zilei şi nopţii ca urmare a rotaţiei Ciclul  Resurse materiale: Evaluarea după
6.2. Pământului în jurul axei sale, prin modelare (4.2.); zi–noapte. manualul tipărit/digital, rezolvarea
– identificarea şi explicarea unor schimbări/evenimente din Schimbări în viaţa calendar, fișe de lucru sarcinilor de
AVAP – 2.1. viaţa plantelor, a animalelor şi a omului, ca urmare a ciclului plantelor, a  Resurse procedurale: învăţare:
zi-noapte (4.2.); animalelor şi a conversaţia, explicaţia,  Metoda
– calcularea numărului de ore de repaus în viața unor omului exercițiul, modelarea, semaforului
viețuitoare (6.2.). problematizarea,  Temă pentru
acasă

Activităţi pe discipline: Educaţie fizică


Competenţe
Ziua Activităţi integrate/pe discipline Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice
Joi, CLR – 4.1.; – autocorectarea biletului prin compararea cu un model; Biletul de  Resurse materiale: Autoevaluarea
17 mai 3.1.; 4.2. – scrierea corectă a unui text scurt respectând încadrarea în mulţumire, de manualul tipărit/digital,
spațiul suportului de scris; informare, de texte scrise model,
DP – 2.3. – citirea unor mesaje din mediul cunoscut; solicitare caietul elevului
– folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu  Resurse procedurale:
majusculă/cu alineat, titlu). conversaţia, explicaţia,
exerciţiul,
problematizarea

MEM – 6.3. – recunoaşterea bancnotelor de 1 leu, 5 lei, 10 lei, 50 lei, 100 Banii. Leul  Resurse materiale: Evaluarea după
lei, 200 lei, 500 lei; manualul tipărit/digital, rezolvarea
– schimbarea unui grup de monede/bancnote cu o bancnotă/un calendar, bancnote sarcinilor de
AVAP – 2.1. grup de bancnote/monede având aceeaşi valoare; diverse din carton, învățare:
– adunarea şi scăderea în limitele 0-1000, folosind imagini, fișe de lucru,  Tehnica „Fără
bancnotele şi monedele învăţate; caietul elevului mâini ridicate”
– implicarea copiilor în experienţe în care să decidă singuri  Resurse procedurale:  Tema de lucru
dacă pot/nu pot cumpăra un obiect cu suma de bani de care conversaţia, explicaţia, în clasă
dispun; exercițiul,
– compararea unor sume de bani; problematizarea, jocul
– jocul „Schimbul de cartonaşe”. didactic
Activităţi pe discipline: Limba engleză
MM – 1.4.; – explicarea rolului cântecelor de a transmite emoţii, stări, Cântec vesel,  Resurse materiale: Observarea
2.1. sentimente; cântec trist manual tipărit/digital, sistematică
– învăţarea unor mişcări de percuţie corporală; CD, laptop, instrumente
– executarea mişcărilor învăţate, respectând combinaţii date, Piticii şi ariciul, pentru acompaniat
din ce în ce mai repede; Gh. Cucu  Resurse procedurale:
– exerciţii de respiraţie/de dicţie/ritmice; conversaţia muzicală,
– intonarea unor cântecele şi identificarea sentimentelor pe exerciţiul, jocul didactic
care le exprimă;  Forme de organizare:
– realizarea unei liste de zece cântece şi identificarea celor activitate frontală,
triste/vesele; individuală, în perechi,
– interpretarea cântecului Piticii şi ariciul, Gh. Cucu; pe grupe
– intonarea cântecului cu mişcările sugerate de text;
AVAP – 3.2. – desen: Pitic vesel/arici trist;
Competenţe
Ziua Activităţi integrate/pe discipline Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice
Vineri, CLR – 3.3.; Dezvoltarea unor competenţe de lectură prin: Texul ştiinţific  Resurse materiale: Tema de lucru în
18 mai 3.1.; 1.4.; 2.4.; – jocuri de rol, dramatizări ale unor lecturi cunoscute, text pus la dispoziţia clasă:
4.3. folosind păpuşi pe deget, pe mână, marionete, măşti; Narcisa copiilor de cadrul ● Lectura creativă:
– utilizarea limbajului verbal şi nonverbal corespunzător, în didactic, rechizite – realizarea de benzi
vederea asigurării şi menţinerii atenţiei interlocutorului diverse pentru atelierele desenate după text;
(contact vizual); de creaţie – ilustrarea prin
– transmiterea unor mesaje prin intermediul unor simboluri ● Resurse procedurale: pantomimă;
sau coduri date sau proprii; diferite procedee de – compunerea unui
– citirea în ritm propriu a unui text; lectură, lectura creativă, cântec;
MM – 2.2. – compunerea unui cântec pornind de la textul citit. lucrul în grup, turul – alcătuirea unei
galeriei, conversaţia scrisori.
MEM – 6.3. – jocuri de utilizare a banilor; Banii. Leul  Resurse materiale: Evaluarea după
– rezolvarea unor probleme de cheltuieli/buget/cumpărături, manualul tipărit/digital, rezolvarea
oral şi scris, folosind adunarea şi/sau scăderea, înmulţirea, calendar, bancnote sarcinilor de
împărţirea; diverse din carton, învăţare:
CLR – 2.2. – jocuri: „Schimbul de cartonaşe”, „La cumpărături”, „În imagini, fișe de lucru  Metoda
excursie”.  Resurse procedurale: semaforului
conversaţia, explicaţia,  Tema de lucru
exercițiul, jocul didactic, în clasă
problematizarea
AVAP – 2.1; – prezentarea materialelor şi a tehnicilor de lucru; Cufărul cu poveşti  Resurse materiale: Observare
2.3.; 2.4. – observarea imaginilor din manual şi imaginarea unor manual, acuarele, sistematică
fragmente de poveste pe care le spun imaginile; pensulă
– desenarea/pictarea unui castel, folosind linii, puncte sau La castel  Resurse procedurale:
pete de culoare; conversaţia, explicaţia,
MM – 2.1. – prezentarea materialelor din care se pot face castele; demonstraţia, exerciţiul
– audiţie A fost odată un castel
https://www.youtube.com/watch?v=ifYZvIQ9V8g.
DP – 2.1.; 2.3. – joc: Cuvântul potrivit; Doresc să-mi fie  Resurse materiale: Observarea
– citirea şi discutarea textului Cum ne păstrăm sănătatea?; bine – Importanţa manual tipărit sistematică
CLR – 3.1. – realizarea unui interviu pe tema Igiena înseamnă sănătate; normelor de igienă  Resurse procedurale:
– dezbatere: Cum convingi un coleg să respecte regulile? pentru sănătate, conversaţia, explicatia
AVAP – 1.1. – poster: Reguli de igienă; învăţare şi relaţiile  Forme de organizare:
– desenarea unui virus. cu ceilalţi frontală, pe echipe
Competenţe
Ziua Activităţi integrate/pe discipline Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice
Luni, CLR – 4.1.; – transcrierea unor texte scurte, exersând încadrarea în Ziarul clasei  Resurse materiale: Observarea
4.2.; 2.4. spaţiul de scris; manualul tipărit/digital, sistematică
– prezentarea unor lucrări personale; imagini de pe internet  Fişa de
MM – 2.3. – realizarea unui ziar al clasei; cu ziare ale unor şcoli observare
– activităţi care implică folosirea calculatorului pentru ● Resurse procedurale:
redactarea unor enunţuri sau texte; conversaţia, explicaţia,
– marcarea prin chenare sugestive, elemente grafice a unor exerciţiul, joc didactic,
mesaje, anunţuri importante, cu scopul de a le pune în activitate în grup
evidenţă.
MEM – 6.3. – recunoaşterea bancnotelor de 5 euro, 10 euro, 20 de euro, Banii. Euro  Resurse materiale: Evaluarea după
50 de euro, 100 de euro; manualul tipărit/digital, rezolvarea
– schimbarea unui grup de monede/bancnote cu o calendar, bancnote sarcinilor de
bancnotă/un alt grup de bancnote/monede cu aceeaşi valoare; diverse din carton, învăţare:
– adunarea şi scăderea în limitele 0-1000, folosind imagini, fișe de lucru  Tehnica „Fără
CLR – 2.2. bancnotele şi monedele învăţate;  Resurse procedurale: mâini ridicate”
– implicarea copiilor în experienţe în care să decidă singuri conversaţia, explicaţia,  Tema de lucru
dacă pot/nu pot cumpăra un obiect cu suma de bani de care exercițiul, jocul didactic, în clasă
dispun; problematizarea
– rezolvarea unor probleme de cheltuieli/buget/cumpărături,
oral şi scris, folosind adunarea şi/sau scăderea, înmulţirea,
împărţirea;
– jocul „În excursie”.
Activităţi pe discipline: Educaţie fizică
MM – 1.4.; – exerciţii de respiraţie/de dicţie; Genuri muzicale  Resurse materiale: Observarea
2.1.; 3.1.; 3.4. – exerciţii ritmice; – din folclorul manual, CD, laptop sistematică
– exerciţii de încălzire a vocii; copiilor –  Resurse procedurale:
– jocuri muzicale: Cântecul degetelor; conversaţia euristică,
– discuţii despre melodiile care fac parte din folclorul Alunelul, dialogul muzical,
copiilor; dans popular explicaţia, exerciţiul,
CLR – 2.2. – interpretarea după auz a cântecului Alunelul, din folclorul demonstraţia, jocul
copiilor; muzical
– reamintirea paşilor de horă şi executarea lor;  Forme de organizare:
AVAP – 1.4. – copirea conturului palmei pe o foaie de hârtie şi realizarea activitate frontală, pe
unui desen pornind de la contur. grupe
Competenţe
Ziua Activităţi integrate/pe discipline Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice
Marţi, CLR – 4.1.; – realizarea unor lucrări de tip proiect, cu sprijin din partea Proiect  Resurse materiale: Observarea
2.4.; 2.2.; 4.2. cadrului didactic; Revista clasei manual, imagini, sistematică
– prezentarea unor lucrări de grup; rechizite pentru a comportamentului
MM – 2.3. – prezentarea unor proiecte realizate în echipă; elaborarea proiectului interacţional
– confecţionarea unei reviste a clasei scrise şi ilustrate de  Resurse procedurale:  Listă de control/
copii. conversaţia, explicaţia, verificare
exerciţiul, învățarea
bazată pe proiect
 Forme de organizare:
activitate frontală, pe
echipe
MEM – 3.1. – ordonarea planetelor Sistemului solar; Recapitulare:  Resurse materiale: Evaluarea după
– recunoașterea momentelor principale ale zilei: dimineață, Universul. manual tipărit/digital, rezolvarea
prânz, seară, noapte; Planetele. imagini, fişe de lucru, sarcinilor de
– recunoașterea unor viețuitoare care sunt în repaus în Ciclul zi–noapte. imagini video învăţare:
timpul zilei/nopții; Schimbări în viața  Resurse procedurale:  Metoda
– completarea unor enunțuri lacunare despre ciclul noapte– plantelor, a problematizarea, jocul semaforului
zi; animalelor și a didactic, ciorchinele,
CLR – 2.4. – explicarea unor schimbări/ evenimente din viaţa plantelor, omului cubul  Temă de lucru
a animalelor şi a omului, ca urmare a ciclului zi-noapte; în clasă
– rezolvarea de probleme cu tema Universul, în care se
utilizează operațiile de adunare, scădere, înmulțire,
împărțire.
Activităţi pe discipline: Religie
AVAP – 2.1; – citirea fragmentului din Povestea lui Harap – Alb, de Ion Cufărul cu poveşti  Resurse materiale: Observare
2.3.; 2.5. Creangă şi recunoaşterea personajului; manual, pietricele, beţe, sistematică
– prezentarea rolului cailor din poveştile citite; nuci, boabe, pahare de
– discuţii pe baza tabloului La arat, de Ion Andreescu; Fructe plastic, cutii metalice
MM – 2.1. – prezentarea diferenţelor dintre cai şi unicorni;  Resurse procedurale:
– desenarea unui unicorn, utilizând linii, puncte, pete de conversaţia, explicaţia,
culoare; exerciţiul, turul galeriei
– audiţie Cântecul unicornului  Forme de organizare:
http://www.utilecopii.ro/tv/cantece-pentru-copii/cantecul- activitate individuală
unicornului/11820/.
Competenţe
Ziua Activităţi integrate/pe discipline Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice
Miercuri, CLR – 3.1.; – citirea unor mesaje din mediul cunoscut: reclame, afişe, Recapitulare  Resurse materiale: Interevaluarea
4.1.; 4.2. anunţuri, enunţuri, texte scurte; Textul nonliterar manual, imagini produselor de grup
– realizarea unor afişe pe teme familiare, după modele date ; Afişul  Resurse procedurale:
– scrierea unor bilete de mulţumire, de informare, de Biletul de conversaţia, explicaţia,
AVAP - 2.3. solicitare, cu respectarea convenţiilor; mulţumire, de exerciţiul, Turul galeriei
– realizarea unui ziar/a unei reviste a clasei; informare, de  Forme de organizare:
– activităţi care implică folosirea calculatorului pentru solicitare activitate frontală,
redactarea unor texte scurte; Ziarul clasei individuală, în perechi,
– realizarea unor lucrări de tip proiect, cu sprijin din partea Revista clasei pe grupe
cadrului didactic.
CLR – 4.2.; Itemii probei de evaluare vizează: Evaluare  Resurse materiale: Autoevaluarea
4.1.; 3.1. – identificarea unor informaţii în textul citit; Textul nonliterar manual tipărit/digital, Grila Cum te poţi
AVAP - 2.3. – construirea unor enunţuri pe baza unui set de cuvinte date Afişul imagini aprecia?
sau a unui şir de imagini; Biletul de ● Resurse procedurale:
– despărţirea cuvintelor în silabe; mulţumire, de conversaţia, explicaţia,
– formularea, în scris, a răspunsurilor la întrebări pe teme informare, de exerciţiul
familiare care prezintă interes; solicitare
– citirea unor mesaje din mediul cunoscut: reclame, afişe,
anunţuri, enunţuri, texte scurte;
– realizarea unor afişe pe teme familiare, după modele date;
– scrierea unor bilete de mulţumire, de informare, de
solicitare, cu respectarea convenţiilor;
MEM – 6.2.; – poziţionarea acelor ceasului pe baza unei cerinţe date şi Recapitulare:  Resurse materiale: Evaluarea după
6.3.; 5.1.; 4.2. citirea orei indicate; Universul. manual tipărit/digital, rezolvarea
– compararea unor sume de bani compuse din monede şi Planetele imagini, fișe de lucru, sarcinilor de
bancnote diferite; Timpul imagini video învăţare:
– culegere de informații referitoare la timp, folosind ca sursă Banii  Resurse procedurale:  Tehnica
afișul; problematizarea, jocul „Fără mâini
– utilizarea în rezolvare de probleme a unor date organizate didactic ridicate”
CLR – 2.2. în tabele;  Temă de lucru
– rezolvarea unor probleme de cheltuieli/buget/cumpărături, în clasă
folosind adunarea şi/sau scăderea, înmulţirea, împărţirea;
– rezolvare de probleme referitoare la eficiența cheltuielilor.
Activităţi pe discipline: Educaţie fizică
Competenţe
Ziua Activităţi integrate/pe discipline Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice
Joi, CLR – 3.1.; Ne jucăm, corectăm învăţăm! – ameliorare – dezvoltare Textul  Resurse materiale: Evaluarea după
4.1.; 4.2. – citirea unor mesaje din mediul cunoscut: reclame, afişe, nonliterar manual tipărit/digital, rezolvarea
anunţuri, enunţuri, texte scurte; Afişul imagini, fişe de lucru sarcinilor de
AVAP - 2.3. – realizarea unor afişe pe teme familiare, după modele date; Biletul de ● Resurse procedurale: ameliorare/
– scrierea unor bilete de mulţumire, de informare, de mulţumire, de conversaţia, explicaţia, dezvoltare:
solicitare, cu respectarea convenţiilor. informare, de exerciţiul, •Autoevaluarea
solicitare problematizarea
 Forme de organizare:
activitate frontală,
individuală, în perechi,
pe grupe
MEM – 3.1.; Itemii probei de evaluare vizează: Evaluare  Resurse materiale: Proba scrisă
4.2.; 6.2.; 6.3. – recunoașterea planetelor Sistemului Solar; Universul manual tipărit/digital,  Grila de evaluare
– identificarea efectelor rotației Pământului; Planetele imagini, fișe de lucru – Ce pot să fac?
AVAP – 2.2. – compararea și ordonarea duratelor; Timpul  Resurse procedurale:
– rezolvarea de probleme în care se utilizează banii. Banii conversaţia, explicația
 Forme de organizare:
activitate frontală,
individuală, în perechi,
pe grupe
Activităţi pe discipline: Limba engleză
MM – 1.4.; – exerciţii de respiraţie; Tărâmul Melodiei  Resurse materiale: Observarea
2.1.; 3.1.; 3.4. – exerciţii de dicţie; manual, CD, laptop sistematică
CLR – 2.2. – exerciţii ritmice; Recapitulare  Resurse
– exerciţii de percuţie corporală; Evaluare procedurale:
– exerciţii de încălzire a vocii; conversaţia euristică,
– interpretarea cântecului Căluşeii, Grigore Teodosiu; dialogul muzical,
– cântarea cu acompaniament; explicaţia, exerciţiul,
– mişcare pe muzică: mers în şir pe ritmul muzicii, în pas de demonstraţia, jocul
marş. muzical
– itemi de evaluare de la pagina 40.  Forme de organizare:
activitate frontală, pe
grupe, individuală
Competenţe
Ziua Activităţi integrate/pe discipline Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice
Vineri, CLR – 3.1.; Dezvoltarea unor competențe de lectură (activitate Textul narativ  Resurse materiale: Observare
3.2. diferenţiată) prin: cărţi, texte puse la sistematică: Lectura
– citirea unor cărţi, poveşti, poezii, reviste, articole din dispoziţia elevilor de cu voce tare
AVAP – 2.2 reviste electronice, enciclopedii etc. din iniţiativa copilului; cadrul didactic;  Grilă de
– căutarea unei anumite cărţi la colţul de lectură sau la Resurse procedurale: evaluare a
bibliotecă; citirea (cu voce tare/ lecturii cu voce
– discutarea textelor scurte, cu accent pe înțelegere şi ghidată), conversaţia tare
interpretare. euristică
MEM – 4.1. Ne jucăm, corectăm învăţăm! – ameliorare – dezvoltare Universul.  Resurse materiale: Evaluarea după
AVAP – 2.2 – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor Planetele fișe de ameliorare, fișe rezolvarea
stabili în funcţie de problemele (individuale/ale majorităţii Timpul de dezvoltare sarcinilor de
elevilor) ce vor fi identificate după evaluarea sumativă. Banii  Resurse procedurale: ameliorare/dezvolta
– Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de conversația, explicația, re:
dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor demonstra jocul didactic  Autoevaluarea
realizarea tuturor obiectivelor de evaluare vizate prin proba
de evaluare sumativă.
AVAP – 2.1; – prezentarea materialelor şi a tehnicilor de lucru; Cufărul cu poveşti  Resurse materiale: Observare
2.3.; 2.5. – observarea materialelor şi descrierea lor; manual, carton pentru sistematică
– citirea fragmentului din Prâslea cel voinic şi merele de pătratul TANGRAM
aur, de Petre Ispireascu; Prâslea cel voinic  Resurse procedurale:
MM – 2.1. – construirea unor personaje din poveste, conform imaginilor conversaţia, explicaţia,
din manual; exerciţiul
– audiţie/vizionare Prâslea cel voinic şi merele de aur  Forme de organizare:
http://www.cantecedecopii.com/praslea-cel-voinic-si-merele- activitate individuală
de-aur/.
DP – 2.2.; 2.1. – joc didactic: Bună ziua, ....!; Vreau să devin...  Resurse materiale: Observarea
CLR – 1.1. – citirea şi discutarea textului Hora meseriilor;; manual sistematică
– interpretarea rolului unei persoane care practică meseria Hora meseriilor  Resurse procedurale:
preferată; conversaţia, explicatia,
AVAP – 2.4 – realizarea unei liste cu meserii; dezbaterea
– întocmirea unei fişe cu activităţi potrivite meseriei de elev;  Forme de organizare:
– argumentare: Vizită la tipografie sau la o fabrică de activitate frontală, pe
conserve?. echipe
Caracatiţa
Maria Besciu

Caracatita-i model,
Poarta haine fel de fel.
Costume, camasi, cravate,
Le schimba cam des pe toate.

Croitoru-i suparat.
Multa stofa a stricat.
Octopod pretentios.
Credeti-ma, e frumos!