Sunteți pe pagina 1din 8

Colegiul Naţional

Mihai Viteazul Sf. Gheorghe

PROIECT DIDACTIC

Educaţie Muzicală

Data: 4 decembrie 2007


Clasa: a-IV-a A
Învăţător: Matei Stela
Propunător: Alexandra Moarcăş
TEMA: Măsura de două pătrimi

1
PROIECT DIDACTIC

DATA: 4 decembrie 2007


CLASA: a IV-a A
ŞCOALA: Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”
PROPUNĂTOR: Alexandra Moarcăş
ÎNVĂŢĂTOR: Matei Stela
PROFESOR METODIST: Liliana Grosar
PROFESOR ÎNDRUMĂTOR: Olga Mitroi
ARIA CURRICULARĂ: Arte
OBIECTUL: Educaţie Muzicală
SUBIECTUL: Măsura de două pătrimi
TIPUL LECŢIEI: predare şi asimilare de noi cunoştinţe
OBIECTIVE CADRU:
1. Dezvoltarea capacităţilor interpretative vocale şi instrumentale
2. Cunoaşterea şi utilizarea elementelor de limbaj muzical în interpretarea şi în
audierea muzicii
3. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului muzical
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
1.1. să cânte după auz cântece la unison sau în aranjamente armonico-polifonice simple,
demonstrând controlul intonaţiei, al dicţiei, al frazării şi nuanţării
1.3. să cânte nuanţat expresiv, valorificând conţinutul de idei şi sentimente al
cântecului
2.5. să identifice unele elemente de limbaj muzical (ritmul, nuanţa, tempoul, caracterul,
structura) în piesele studiate
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
1.3.1 să participe cu interes la ora de educaţie muzicală
2.1.1 să intoneze corect toate exerciţiile de cultură vocală
2.1.2 să execute corect toate exerciţiile de respiraţie date de propunătoare
2.5.1 să îşi însuşească corect melodia şi versurile cântecului „Albă Zăpadă”
2.5.2 să recunoască corect într-un cântec necunoscut de dificultate minimă toate
duratele sunetelor muzicale
2.5.3 să recunoască corect măsura de două pătrimi într-un cântec dat
2.5.4 să tacteze corect un cântec dat în măsura de două pătrimi
STRATEGII DIDACTICE:
a. METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia euristică, exerciţiul, explicaţia,
demonstraţia
b. MATERIAL DIDACTIC: manual
c. FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual şi grupal
DURATA: 50 minute

2
CONŢINUT ŞTIINŢIFIC
EVENIMENT ACTIVITATEA ACTIVITATEA ELEVILOR METO
DIDACTIC PROPUNĂTOAREI PROC
1.MOMENT Asigurarea condiţiilor optime Elevii îşi pregătesc rechizitele Conve
ORGANIZATORIC desfăşurării în bune condiţii a orei de necesare orei de matematică.
matematică.
- aerisirea sălii de clasă
- pregătirea materialelor didactice
2.PREGĂTIRE Cer copiilor să se ridice în picioare Elevii execută exerciţiile de Exerc
VOCALĂ pentru a putea efectua câteva exerciţii de respiraţie date.
a. EXERCIŢII DE
RESPIRAŢIE
respiraţie:
- Ne închipuim că suntem pe câmp şi Expli
găsim o floare frumoasă. O culegem, o
mirosim şi exclamăm «Ce frumos
miroase floarea!»
- Foarte bine! Acum, în timp ce expirăm
vom rosti de două ori «Ce frumos
miroase floarea!»
- Foarte bine! Acum ne închipuim că
suntem o minge care se dezumflă încet.
Ridicaţi mâinile la nivelul umerilor şi
pronunţaţi sunetul «sss» până număr eu
la zece.”
b. EXERCIŢII DE - Acum vom face câteva exerciţii pentru Elevii execută alături de
CULTURĂ încălzirea vocii. propunătoare exerciţiile de
VOCALĂ
(La fiecare exerciţiu demonstrez, dau respiraţie.
tonul şi semnalul de început şi execut
împreună cu elevii cerinţa.)

3.REACTUALIZA- Se realizează un „ciorchine” care să Met


REA cuprindă cunoştinţele pe care elevii le- Ciorch
CUNOŞTINŢEOR
DOBÂNDITE
au acumulat la orele anterioare de
ANTERIOR educaţie muzicală, de forma celui de la Conve
Anexa 1. Scriu în mijlocul tablei: euris
durate muzicale.
- La ce vă gândiţi voi când auziţi această
sintagmă? -…la durata de un timp
- Cum se mai numeşte durata de un
timp? -…pătrime
- Cum se notează pătrimea? Un elev notează la tablă semnul
grafic al pătrimii.
- Şi câţi timpi aţi zis că măsoară această

3
durată? -…un timp.
- Adică… -…o bătaie din palme
- Prin ce silabă ritmică indicăm noi
pătrimea? -…prin silaba pas
- Haideţi să rostim împreună
următoarele versuri:
Mergem unul după altul. Elevii execută cerinţele.
- Haideţi să ritmizăm prin bătăi din
palme acest vers.
- Ce durate am marcat noi prin bătăi din
palme? -…pătrimile.
- De unde v-aţi dat seama? -…fiecărei silabe îi corespunde o
bătaie din palme.
- Haideţi să pronunţăm pentru fiecare Elevii execută cerinţa.
bătaie din palme această silabă. Exerc
- Acum fiţi atenţi la mine.
(Rostesc pe prima bătaie din palme pas,
apoi şş, pentru a introduce pauza de
pătrime)
- Fiţi atenţi la versurile următoare:
Hai să prindem iepuraşul,
Iute, iute, iute, iute. Conve
- I-a mai corespuns fiecărei bătăi din euristic
palme, o silabă? -…nu.
- Dar câte silabe aţi auzit pe o bătaie din
palme? (Repet versurile) -…două.
- De ce durată muzicală vă aminteşte
această diferenţă? -…de optime.
- Cum se notează optimea? -…ca o pătrime, dar cu steguleţ.
- Cât durează o optime? -…o jumătate de timp.
- Ce silabă ritmică îi atribuim pătrimii? -…iute
- Ascultaţi următoarele versuri:
Umblă ursul prin pădure,
După fragi şi după mure.
- Ce schimbare observaţi? (Repet versul) -…se aud două bătăi din palme pe o
silabă
- De ce durată muzicală vă amintesc
aceste versuri? -…de doime.
- Cum se notează doimea? -…ca o pătrime, dar cu cerculeţul
gol.
- Câţi timpi durează o doime? -…doi timpi.
- Care este silaba ritmică specifică
doimii? -…ra-ar
(În timp ce vorbesc, notez pe tablă
noţiunile esenţiale.)
- Deschideţi manualul la pag. 22 şi

4
haideţi să ritmizăm prin bătăi din palme Elevii execută alături de
duratele cântecului "Rândunica” şi propunătoare cerinţa.
utilizând silabele ritmice
corespunzătoare.
(Demonstrez elevilor, apoi execut Demon
alături de ei de 2-3 ori, până toţi copiii ţia
reuşesc să ritmizeze fără greşeală.)
- Haideţi să cântăm acest cântecel.
(Dau tonul, semnalul de început şi cânt
alături de elevi. Intonăm cântecelul de
2-3 ori pe grupe:
 gr. 1 – strofa; gr. 2 ritmizează prin
bătăi din palme
 gr. 2 – refrenul; gr. 1 ritmizează)
4. PREZENTAREA - Fiţi atenţi la versurile următoare. Conve
MATERIALULUI (Rostesc versurile de 2-3, accentuând euris
STIMUL
tot a doua silabă şi scandând.)
Bum, bum, bate toba mare
Hai în pas de defilare.
(Solicit copiii să repete versurile. Cer Elevii solicitaţi execută cerinţele. Expli
unui copil să scrie la tablă versurile, să
le despartă în silabe şi să noteze
deasupra fiecărei silabe, durata
muzicală corespunzătoare. Repet
versurile, accentuând tot a doua silabă
şi cer unui elev să sublinieze silabele Elevul numit subliniază:
care le aude mai accentuate.) Bum, bum, ba-te to-ba ma-re
Hai în pas de de-fi-la-re.
- Ce observaţi? Din câte în câte silabe se
aude accentul? -…din două în două
(Rostim împreună versurile) Rostesc versurile.
- Dacă grupăm împreună câte două
silabe, unde cade accentul? -…pe prima silabă.
- Gruparea duratelor muzicale se
numeşte măsură şi se delimitează prin
bare verticale, numite bare de măsură.
Într-o măsură avem totdeauna acelaşi
număr de timpi. Haideţi să numărăm Copiii numără pătrimile.
câţi timpi avem în măsurile scrise pe
tablă. -…2 pătrimi.
- Există mai multe tipuri de măsuri, dar Expli
numele lor este dat întotdeauna de
numărul timpilor din măsură. Deci, dacă
măsura noastră cuprinde doi timpi, ea se
va numi măsura de doi timpi, sau
măsura de două pătrimi.

5
5.ANUNŢAREA - Noi astăzi la ora de ed. muzicală, vom Elevii ascultă explicaţiile Expli
TEMEI ŞI A învăţa despre măsura de două pătrimi. propunătoarei.
OBIECTIVELOR
OPERAŢIONALE
La sfârşitul orei, voi va trebui să
recunoaşteţi măsura de două pătrimi şi
să o tactaţi corect.
6.DIRIJAREA - În măsura de două pătrimi totdeauna Explic
ÎNVĂŢĂRII primul timp din măsură este accentuat, Elevii ascultă cu atenţie explicaţiile
aşa cum aţi observat în versurile de mai propunătoarei.
sus. Accentul se notează astfel:>.
(Numesc un copil care să aşeze
accentele sub fiecare timp din măsură Exerci
care este accentuat în poezia de pe
tablă. Apoi scandăm împreună versurile
accentuând primul timp din fiecare
măsură)
- Măsura de două pătrimi se notează
astfel: (Scriu pe tablă). Cifra de
deasupra, cifra 2, indică numărul de
timpi dintr-o măsură. Cifra 4, indică
valoarea notelor dintr-o măsură, adică
pătrimea în măsura de două pătrimi
valorează un timp. Ce indică cifra 2 din
măsură? -…numărul de timpi din măsură
- Dar cifra 4? -…valoarea notelor din măsură.
- Măsura de două pătrimi este pusă
totdeauna la începutul cântecelor, lângă
cheia Sol pe portativ. Uitaţi-vă în
manual la cântecelul Rândunica. În ce
măsură este scris? …în măsura de două pătrimi
- Haideţi să ne uităm în manual la prima
măsură din cântecul Rândunica. Ce
valori de note avem aici? -…optimi
- Câte optimi? -…4
- Cât valorează o optime? -…o jumătate de timp.
- Şi adunate la un loc toate optimile, câţi
timpi fac? -…doi
(În acelaşi mod analizăm următoarele
măsuri.)
- Ca să ne fie mai uşor să numărăm Elevii ascultă cu atenţie explicaţiile
timpii din cântece, măsura de două propunătoarei.
pătrimi se tactează astfel:↓1↑2.
(Demonstrez şi tactez cu elevii câteva
măsuri, numărând timpii. Apoi tactăm
măsurile cântecului Rândunica
8. FAMILIARIZA- . Apoi analizăm, scandăm şi tactăm Elevii execută cerinţele. Exerci
REA COPIILOR cântecelul Albă zăpadă de la pag. 23)
CU CÂNTECUL

6
9. CÂNTARE Cânt model cântecelul Albă Zăpadă, Elevii ascultă cu atenţie cântecelul. Demo
MODEL tactând. ţi

10. ANALIZA - Despre ce este vorba în acest cântec? -…despre zăpadă Conve
CÂNTECULUI - De ce este chemată zăpada? -…pentru a îmbrăca câmpurile euris
- De ce este nevoie ca zăpada să îmbrace
câmpul? -…pentru că şi câmpul are nevoie de
odihnă în timpul iernii, pentru a face
roade bogate în anul care vine
- În ce măsură este scris cântecul? -…în măsura de două pătrimi.
11.RELUAREA Reiau interpretarea model. Copiii ascultă cu atenţie. Demo
INTERPRETĂRII ţi
MODEL
12. ÎNSUŞIRAÎmpart cântecul în 4 fragmente. Elevii execută cerinţele. Exerc
CÂNTECULUI Demonstrez elevilor primul fragment, le
dau tonul, semnalul de început şi
repetăm fragmentul până ce toţi copiii l-
au învăţat. Aşa procedez cu toate
fragmentele, apoi le reunim şi repetăm
toată strofa. Însuşim strofa a doua şi
cântăm tot cântecul.
13.OBŢINEREA  Cântăm cântecelul, tactând Elevii execută cerinţele. Exerc
PERFORMANŢEI măsura corespunzătoare.
 Cântăm cântecelul pe grupe:
Gr.1 ritmizează: timpul accentuat
printr-o bătaie în bancă, şi timpul
neaccentuat printr-o bătaie din palme.
Gr.2 intonează cântecul tactând măsura
 Grupele se inversează
 Gr. 1 – fetiţele şi Gr. 2 – băieţii.
14. EVALUARE Aduc elevilor aprecieri generale şi Elevii primesc recompensele şi Conve
FINALĂ colective şi le dau ca recompensă aprecierile.
postere cu animale.
15. MOMENT Elevii ies în pauză.
ORGANIZATORIC
FINAL

7
8

S-ar putea să vă placă și