Sunteți pe pagina 1din 30

UNIVERSITATEA DIMITRIE CANTEMIR DIN TÎRGU-MUREŞ

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

AUTORI

Conf. univ. dr. Elena-Adriana Tomuleţiu Lector univ.dr. Monica Filpişan

CAIET DE
PRACTICĂ PEDAGOGICĂ
Nivel I

Student_______________________
Profesor supervizor_______________________
Tutore/Mentor_______________________
Unitatea de învățământ_______________________
TÎRGU-MUREȘ
2015

CUPRINS:

COMPETENŢELE ŞI CONŢINUTUL PRACTICII PEDAGOGICE

DOCUMENTE pentru Practica pedagogică în învăţământul preniversitar obligatoriu (1):

1. Orarul săptămânal al profesorului mentor (tutore)


2. Fişe de asistenţă la ore (practică observatorie)
3. Grilă de observare a lecţiei (practică observatorie)
4. Planificare calendaristică
5. Proiectul unităţii de învăţare
6. Proiect de lecţie
7. Proiect didactic pentru activitate extraşcolară

DOCUMENTE pentru Practica pedagogică în învăţământul preniversitar obligatoriu (2):

1. Orarul săptămânal al profesorului mentor (tutore)


2. Planificarea lecţiilor de probă şi a lecţiei finale
3. Proiect lecţiei de probă nr.1
4. Proiectul lecţiei de probă nr.2
5. Proiectul lecţiei finale
6. Proiect didactic pentru dirigenţie
7. Fişă de caracterizare psihopedagogică

RAPORT DE EVALUARE A PRACTICII PEDAGOGICE

BIBLIOGRAFIE

2
COMPETENŢELE ŞI CONŢINUTUL PRACTICII PEDAGOGICE
COMPETENŢE GENERALE
 Consolidarea şi aprofundarea de către practicant a pregătirii de specialitate, psihopedagogice şi metodice şi a formării abilităţilor şi competenţelor necesare exercitării profesiunii
didactice.

COMPETENŢE SPECIFICE:

 Cunoaşterea, recunoaşterea si utilizarea principalelor documente şcolare;


 Aplicarea particularizată la disciplinele de învăţământ a tuturor componentelor procesului de predare-învăţare-evaluare (principiile, finalităţile, conţinutul, metodele, mijloacele,
formele de organizare, sistemele de evaluare a rezultatelor şcolare);
 Proiectarea, desfăşurarea şi analiza (evaluare şi autoevaluare) unor activităţi didactice şi educative;
 Formarea capacităţii de cunoaştere a elevilor (individual şi în grupul şcolar) în vederea tratării diferenţiate a acestora.

CONŢINUTUL STAGIULUI DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR OBLIGATORIU

I. Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1)

1. Instruirea studenţilor in legătură cu: obiectivele practicii pedagogice, a regulamentului de desfăşurare a practicii, a documentelor care vor forma portofoliul de practica.

2. Activităţi de cunoaştere a şcolii:


 Cunoaşterea orarului scolii, a sălilor de clasă, a dotării materiale a şcolii;
 Cunoaşterea sarcinilor generale cuprinse în planul managerial al unităţii şcolare, a sarcinilor profesorilor şi diriginţilor.

3. Asistenţă la activităţi didactico-demonstrative susţinute de mentori/tutori (practica observatorie):


 Asistenţe la lecţiile demonstrative oferite de profesorii mentori/tutori şi de profesorii diriginţi şi participarea la activităţi extradidactice;
 Completarea fişelor de observaţie la lecţiile asistate;
 Analiza lecţiilor asistate sub îndrumarea tutorelui/mentorului.

4. Activităţi de proiectare didactică care se concretizează în realizarea următoarelor documente şcolare:


 Planificare calendaristică;
 Proiectarea unei unităţi de învăţare, proiectarea principalelor tipuri de lecţii;
 Proiectarea de activităţi extradidactice;
 Stabilirea în timp util a datelor necesare acţiunilor de proiectare, analiza curriculumului şcolar, identificarea obiectivelor cadru/competenţelor generale şi a obiectivelor de
referinţă/competenţe specifice, diagnoza nivelului de pregătire a elevilor ca premisă în formularea obiectivelor operaţionale ale lecţiei.

3
II. Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2)

5. Activităţi didactice susţinute de studenţi şi analiza lor cu grupa de practică sub îndrumarea tutorelui şi a cadrului didactic supervizor:
 Proiectarea şi desfăşurarea a 2 lecţii de probă şi a lecţiei finale;
 Susţinerea unei ore de dirigenţie (individual sau în grupe);
 Autoevaluarea şi analiza lecţiilor susţinute de colegii din grupa de practică.

6. Activităţi de cunoaştere a clasei de elevi:


 Observarea sistematică a clasei de elevi;
 Observarea elevului ales pentru întocmirea fişei psihopedagogice şi elaborarea acesteia.

4
DOCUMENTE

PRACTICA PEDAGOGICĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR


OBLIGATORIU (1)

5
1. ORARUL SĂPTĂMÂNAL AL PROFESORULUI MENTOR (pentru orele şi activităţile demonstrative)

LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI


ORA
Disciplina Clasa Disciplina Clasa Disciplina Clasa Disciplina Clasa Disciplina Clasa
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20

6
2. FIŞE DE ASISTENŢĂ LA ORE (practică observatorie)

Fişa de asistenţă NR. 1

Numele cadrului didactic.....................................................................


Data................Ora................Clasa.............Obiectul............................
Efective elevi: total........................prezenţi...............absenţi................
Unitatea tematică a lecţiei/titlul lecției:.....................................................................................
Tipul lecţiei:............................................................................................
Competențe generale:...........................................................................................
Competenţe specifice:
 .............................................................................................................
 .............................................................................................................
Obiective operaționale:
 .............................................................................................................
 .............................................................................................................
 .............................................................................................................
 .............................................................................................................
Metode utilizate:......................................................................................
Mijloace utilizate:....................................................................................

INTREBĂRI ŞI OBSERVAŢII PE BAZA DISCUŢIILOR CU


DESFĂŞURAREA LECŢIEI
PROFESORUL MENTOR
8
Fişa de asistenţă NR. 2

Numele cadrului didactic.....................................................................


Data................Ora................Clasa.............Obiectul............................
Efective elevi: total........................prezenţi...............absenţi................
Unitatea tematică a lecţiei:.....................................................................................
Competenţa generală a lecţiei:..........................................................................................
Tipul lecţiei:............................................................................................
Competenţe specifice:
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Metode utilizate:......................................................................................
Mijloace utilizate:....................................................................................
INTREBĂRI ŞI OBSERVAŢII PE BAZA DISCUŢIILOR CU PROFESORUL
DESFĂŞURAREA LECŢIEI
MENTOR

9
3. GRILĂ DE OBSERVARE A LECŢIEI

Data:
Clasa :
Nr. de elevi (prezenţi/înscrişi) :
Disciplina:
Unitatea tematică a lecţiei:
Tipul lecţiei:
Metode şi procedee :
Mijloace didactice:

Recunoaşterea acţiunii Aspecte semnificative privind etapele lecţiei, în funcţie de


Indicatori indicatorilor indicatori, în vederea elaborării proiectelor de lecţie

1.Aspect informativ
- conţinut ştiinţific
- adaptarea la nivelul clasei
- încadrarea noilor cunoştinţe în sistemul cunoştinţelor
anterioare
- realizarea cerinţelor programei şcolare (obiective-cadru,
obiective de referinţă; competenţe generale, competenţe
specifice)
2.Aspect formativ
- utilizarea metodelor activ-participative (sugerate de programa
şcolară)
- realizarea conexiunii inverse
- dezvoltarea capacităţilor intelectuale
- valorificarea valenţelor educative ale temei
- dezvoltarea capacităţii de transfer (realizarea de corelaţii
intra/inter/transdisciplinare)
3. Metodologia didactică
- aplic. Metodelor şi a procedeelor didactice
- utilizarea mijloacelor de învăţământ
- încadrarea în timp
4. Evaluarea activităţii elevilor
- iniţială
- formativă

10
- finală
5. Relaţia profesor-elev; elev-elev
- atmosferă de lucru în clasă
- organizarea activităţii pe grupe sau independent/individual
6. Alţi indicatori

11
4. PLANIFICARE CALENDARISTICĂ (SEMESTRIALĂ/ANUALĂ)

În interiorul planificării anuale se poate face o demarcaţie între semestre. Planificările pot fi întocmite pornind de la următoarele rubrici:
- unităţile de învăţare se indică prin titluri (teme) stabilite de către profesori;
- în rubrica Competenţe specifice se trec numerele de ordine ale competenţelor specifice din programa şcolară;
- conţinuturile selectate sunt cele extrase din lista de conţinuturi a programei;
- numărul de ore alocate se stabileşte de către profesor, în funcţie de experienţa sa şi de nivelul de achiziţii ale elevilor/clase.

Clasa: ...................
Disciplina: ...................................................
Nr. De ore /săptămâna: .............................
Nr. De ore total:..................
OBIECTIVE DE
UNITATEA DE REFERINŢĂ / CONŢINUTURI NR. SĂPT. OBSERVAŢII
ÎNVĂŢARE COMPETENŢE ORE
SPECIFICE

12
13
5. PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

În proiectarea demersului didactic există o serie de tensiuni. Relaţia dintre aceste tensiuni este cuprinsă în redactarea următrului tabel:
Preconcepţiile şi înţelegerile
Elemente cheie La ce scopuri ale Diferenţiere anterioare ale temei sau
OBIECTIVELE Programa şcolară predării psihologiei conceptului?
PSIHOLOGIEI Obiectivele mă gândesc acum?
Ce resurse sunt disponibile?
Progresia ELEVII
Activităţile
elevului Cum voi
verifica ce au ? Stimularea atenţiei,
învăţat?
? motivaţiei şi
interesului elevului
RESURSELE
Ce ar trebui
OBIECTIVELE să predau în ?
EVALUĂRII Ce aş putea face sau
continuare?
procura?

Ce a mers şi ce Ce şi cum să
Ce voi face diferit nu? folosesc? Activităţi de
data viitoare? OBIECTIVE CENTRATE PE „provocare” şi de
PROFESOR „calmare”

Sarcini sau „scenarii”?


Ora cu consum mare sau Planul meu este realizabil?
mic de energie? Pot să-l îndeplinesc?
OBIECTIVE „Competenţe
EDUCAŢIONALE cheie”
Care este nivelul meu MANAGEMENTUL
GENERALE
de cunoaştere cu CLASEI
privire la acest Planul acesta îmi va spori
subiect? bagajul didactic?
Solicitări comune: Teme şi dimensiuni
Comunicare,IT cross-curriculară Planul acesta îmi va
spori încrederea în Activităţi pentru toată
forţele mele? clasa, pentru grupe, perechi
sau sarcini individuale?
Iniţierea, încheierea şi translaţia
între activităţi

14
Proiectul unităţii de învăţare curpinde următoarele rubrici:
- În rubrica referitoare la Conţinuturi apar inclusiv detalieri de conţinut necesare în explicitarea anumitor parcursuri, respectiv în cuplarea lor la baza proprie
de cunoaştere a elevilor;
- În rubrica Competenţe specifice se trec acele competenţe specifice din programa şcolară completare,vizate;
- Activităţile de învăţare pot fi cele din programa şcolară, completate, modificate sau chiar înlocuite cu altele, pe care profesorul le consideră adecvate pentru
atingerea competenţelor specifice propuse;
- În rubrica Resurse sunt cuprinse specificări de timp, loc, forme de organizare a claei etc. ;
- În rubrica Evaluare se menţionează instrumentele aplicare la clasă.

Totodată finalul fiecărei unităţi de învăţare presupune evaluare sumativă.

În proiectarea activităţilor didactice un rol importante îl au competenţele care au luat locul “obiectivelor” din concepţia didactică dinaintea reformei. Se mai utilizează
“Obiective de referinţă”, dar accentul cade pe competenţe.

15
5. PROIECT DE LECŢIE

Data/Clasa/anul:
Disciplina:
Timp alocat:
Unitatea tematică:
Titlul lectiei:
Tipul lecției:
Competenţe generale (obiectiv cadru)
Competențe specifice (obiective de referinta):
Obiective operationale (specifice, concrete masurabile in timp limitat):
Metode și mijloace didactice :

DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Momentele Tim Activitatea Metode și mijloace


Obiective operationale Activitatea profesorului Evaluare
lecţiei p elevului dicatice

16
6. PROIECT PENTRU O ACTIVITATE EXTRAŞCOLARĂ

Data :
Clasa :
Nr. de elevi (prezenţi/înscrişi) :
Disciplina :
Unitatea tematică:
Tipul lecţiei :

Obiectivele activităţii:
La sfârşitul acestei lecţii elevii vor fi capabili să :
-
-
-
-

Strategia didactică :

Resurse procedurale (metode, procedee, interacţiuni, forme de organizare a activităţii elevilor) :


Metode şi procedee :
-
-
-
Resurse materiale (mijloace de învăţământ):
-
-
-

Scenariul propriu-zis (organizarea clasei, motivarea elevilor, conduita didactică, oportunitatea alegerii temei, activitatea didactică, gradul de implicare şi
participare a elevului, asigurarea feed-backului – aprecieri, evidenţieri, situaţii conflictuale, elevi problemă, impasuri, observaţii):

17
DOCUMENTE

PRACTICA PEDAGOGICĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRENIVERSITAR


OBLIGATORIU (2)

18
1. ORARUL SĂPTĂMÂNAL AL PROFESORULUI MENTOR (pentru orele şi activităţile demonstrative)

LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI


ORA
Disciplina Clasa Disciplina Clasa Disciplina Clasa Disciplina Clasa Disciplina Clasa
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20

19
2. PLANIFICAREA LECŢIILOR DE PROBĂ ŞI A LECŢIEI FINALE

Lecţia de probă nr.1 Lecţia de probă nr.2 Lecţia finală


Data/Ora Subiectul Clasa Data/Ora Subiectul Clasa Data/Ora Subiectul Clasa

20
3. PROIECTUL LECŢIEI DE PROBĂ NR. 1

Data/Clasa/anul:
Disciplina:
Timp alocat:
Unitatea tematică:
Titlul lectiei:
Tipul lecției:
Competenţe generale (obiectiv cadru)
Competențe specifice (obiective de referinta):
Obiective operationale (specifice, concrete masurabile in timp limitat):
Metode și mijloace didactice :

DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Momentele Tim Activitatea Metode și mijloace


Obiective operationale Activitatea profesorului Evaluare
lecţiei p elevului dicatice

21
4. PROIECTUL LECŢIEI DE PROBĂ NR. 2

Data/Clasa/anul:
Disciplina:
Timp alocat:
Unitatea tematică:
Titlul lectiei:
Tipul lecției:
Competenţe generale (obiectiv cadru)
Competențe specifice (obiective de referinta):
Obiective operationale (specifice, concrete masurabile in timp limitat):
Metode și mijloace didactice :

DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Momentele Tim Activitatea Metode și mijloace


Obiective operationale Activitatea profesorului Evaluare
lecţiei p elevului dicatice

22
4. PROIECTUL LECŢIEI FINALE

Data/Clasa/anul:
Disciplina:
Timp alocat:
Unitatea tematică:
Titlul lectiei:
Tipul lecției:
Competenţe generale (obiectiv cadru)
Competențe specifice (obiective de referinta):
Obiective operationale (specifice, concrete masurabile in timp limitat):
Metode și mijloace didactice :

DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Momentele Tim Activitatea Metode și mijloace


Obiective operationale Activitatea profesorului Evaluare
lecţiei p elevului dicatice

23
5. PROIECT DIDACTIC PENTRU DIRIGENŢIE

Data:
Unitatea tematică:
Strategii de realizare (metode, procedee, mijloace, forme de organizare):
- metode şi procedee:
- forme de organizare:
- resurse materiale:

Scenariul desfăşurării activităţii:

1) Organizarea clasei în vederea desfăşurării activităţii

2) Motivarea elevilor

3) Anunţarea temei şi a obiectivului activităţii

Competenţe specifice:
-
-
4) Desfăşurarea activităţii
Momentele Conţinutul informaţional al lecţiei Strategia didactică
lecţiei Metode şi Forme de Resurse
Activitatea dirigintelui Activitatea elevilor procedee organizare materiale
Dozare
Moment
organizatoric
(x min)
Motivarea
elevilor:
sensibilizarea
captarea
atenţiei
(x min)

24
Comunicarea
obiectivelor
lecţiei
(x min)
Desfăşurarea
dezbaterii
(x min)
Realizarea
feed-back-
ului
(x min)
Concluzii
(x min)
Anunţarea
temei pentru
acasă
(x min)

Referitor la activitatea de dirigenţie, ca document educaţional în sprijinul cadrelor didactice ce vor desfăşura astfel de demersuri educaţionale, important este Caietul
profesorului-diriginte pentru că el reuneşte toate domeniile şi referinţele muncii educative. Structura acestui caiet ar putea fi următoarea:
1. Catalogul clasei
2. Profesorii clasei
3. Comitetul de părinţi pe clasă
4. Colectivul de responsabili ai clasei
5. Orarul clasei
6. Proiectul anual de activitate educativă
7. Proiectul semestrial de activitate educativă
8. Scenarii de lecţii de dirigenţie (schiţe de proiecte ale orelor de dirigenţie)
9. Asistenţe la orele clasei ş.a.
10.Observaţii asupra clasei şi asupra elevilor
11. Fişele psihopedagogice (ce vor sta la baza realizării Caracterizărilor elevilor)

25
6. FIŞĂ DE CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ

A) Dosarul şcolar al elevului (în vederea realizării sarcinilor de profesor diriginte)


1. Date personale generale (nume, prenume, data naşterii etc.)
2. Fişa medicală
3. Fişa psihologică
4. Fişa rezultatelor şcolare
5. Rezultate la teste
6. Fişa convorbirilor cu părinţii
7. Fişa anchetei sociale
8. Mediul familial (scurtă caracterizare)
9. Dezvoltarea fizică (scurtă caracterizare)
10. Trăsături de personalitate caracteristice
11. Aptitudini speciale
12. Activitate extraşcolară
13. Interese, pasiuni
14. Aspiraţii educaţionale
15. Aspiraţii profesionale
16. Realizări excepţionale
17. Nevoi speciale
18. Adaptarea socială
19. Disciplina
20. Alte informaţii

26
B) Fişă psihopedagogică

1. Informaţii generale

Nume şi Prenume.........................................................................................................................................

Data nasterii.......................................................

Domiciliu......................................................................................................................................................

2. Mediul Familial

Tată: nume.................................................................................................................................................

ocupaţie..............................................................................................................................................

Mamă: nume................................................................................................................................................

ocupaţie.............................................................................................................................................

Fraţi, surori (nume, vârstă, ocupaţie)...........................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Alte persoane care locuiesc împreună cu familia elevului:.........................................................................

.....................................................................................................................................................................

Condiţii de studiu:.......................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Atitudinea familiei faţă de şcoală (interes, colaborare, indiferenţă):..........................................................

.....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

27
3. Starea de sănătate:

Antecedente (boli, situaţii deosebite)..........................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Starea actuală de sănătate...........................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Recomandări medicale importante pentru procesul de învăţământ..........................................................

...................................................................................................................................................................

4. Situaţia şcolară

Rezultate la învăţătură......................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Rezultate deosebite în activitatea şcolară şi extraşcolară.................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Dificultăţi în activitatea de învăţare.................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

5. Structura psihologică

Procese cognitive:
Memorie (foarte bună, bună, medie, slabă).........................................................................................

Gândire (nivel de dezvoltare, rezolvare de probleme)........................................................................

Limbaj (oral, scris, implicit, explicit)...............................................................................................

Imaginaţie..........................................................................................................................................

28
Atenţie...............................................................................................................................................

Procese volitive (perseverenţă, iniţiativă, răspundere)......................................................................

Trăsături de personalitate:.........................................................................................................................

Temperament..............................................................................................................................................

Atitudini (faţă de sine, faţă de muncă, faţă de societate)........................................................................

6. Orientarea şcolară şi profesională

Aspiraţiile elevului.......................................................................................................................................

Dorinţele părinţilor.......................................................................................................................................

Opiniile studentului.....................................................................................................................................

7. Recomandări de ordin pedagogic..........................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Data completării fişei.............................................

29
EVALUAREA PRACTICII PEDAGOGICE

Conținutul practicii pedagogice Nota (de la 1 la 10)

PRACTICA OBSERVATORIE - Practica pedagogică în învăţământul preniversitar obligatoriu (1):

PRACTICA DEMONSTRATIVA - Practica pedagogică în învăţământul preniversitar obligatoriu (2):

30

S-ar putea să vă placă și