Sunteți pe pagina 1din 46
INSPECTORATUL Ş COLAR AL JUDE Ţ ULUI CĂLĂRA Ş I ŞCOALA CU CLASELE I - VIIIsc11cl@yahoo.com Dezbatut si aprobat in Consiliul Profesoral din data de 16.02.2012 Validat in Consiliul de Administratie din data de 16.02.2012 Nr.inreg. 324.16.02.2012 DEVIZA ŞCOLII: “ O ŞANSĂ FIECĂRUI C OPIL PENTRU A R EUŞI ÎN VIAŢĂ” RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI LA SFARSITUL SEMESTRULUI I ANUL SCOLAR 2011-2012 I Contextul legislat iv cu conexiuni în domeniul educaţiei 1.Legea educaţiei naţionale, nr.1/2011; 2. O.M.E.C.T.S. nr. 3753-2011 privind aprobare a măsurilor tranzitorii în sist emul naţional de învăţămân t; 3. Ordine, notificari M.E.C.T.S; precizari ISJ Calarasi 4. Legea nr. 87/2007 pent ru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calit ăţii educaţiei; 5. Metodologii şi Regulamen te privind descent ralizarea financiară şi adminis trat ivă, publica te în Monitorul Oficial; 6. Raport ul I.Ş.J. Calarasi, privind st area învăţămân t ului în judeţul Calarasi în anul şcolar 2011 - 2012, sem.I; 7. Proiectul de dezvoltare scolara al Scolii Tudor Vladimirescu Calarasi , in perioada 2010-2014; 8. Acte normative subsecvente Legii euducatiei nationale nr 1 din 2011. Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor de comisii metodice ş i pe probleme, a ş efilor de compartimente, precum ş i în baza datelor statistice furnizate de compartimentul secretariat. În primul semestru ,anul scolar 2011 – 2012, activitatea scolii noastre s-a desf ăs urat în conformitate cu normativele si directiile impuse prin politicile educationale si de dezvoltare institutionala ale M.E.C.T.S, precum precum si cu respectarea misiunii scolii, a scopului si a obiectivelor cuprinse in planul managerial: cunoasterea, respectarea si aplicarea legislatiei scolare în vigoare; asigurarea eficientei activit ă tii manageriale; aplicarea unor modalit ă ti eficiente de evaluare si control a activit ă tii didactice si educative; asigurarea resurselor umane si materiale; valorificarea eficient ă a resurselor umane din scoal ă ; o desf ăs urarea eficient ă a activit ă tilor didactice din perspectiva finalit ă tilor si a obiectivelor ciclurilor curriculare; o instituirea si dezvoltarea relatiilor de parteneriat educational si social. o o o o o 1 " id="pdf-obj-0-2" src="pdf-obj-0-2.jpg">

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI CĂLĂRAŞI ŞCOALA CU CLASELE I- VIII “TUDOR VLADIMIRESCU” CĂLĂRAŞI STR. BELŞUGULUI, NR. 1-2, TELEFON: 0242-332845 Email: sc11cl@yahoo.com

INSPECTORATUL Ş COLAR AL JUDE Ţ ULUI CĂLĂRA Ş I ŞCOALA CU CLASELE I - VIIIsc11cl@yahoo.com Dezbatut si aprobat in Consiliul Profesoral din data de 16.02.2012 Validat in Consiliul de Administratie din data de 16.02.2012 Nr.inreg. 324.16.02.2012 DEVIZA ŞCOLII: “ O ŞANSĂ FIECĂRUI C OPIL PENTRU A R EUŞI ÎN VIAŢĂ” RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI LA SFARSITUL SEMESTRULUI I ANUL SCOLAR 2011-2012 I Contextul legislat iv cu conexiuni în domeniul educaţiei 1.Legea educaţiei naţionale, nr.1/2011; 2. O.M.E.C.T.S. nr. 3753-2011 privind aprobare a măsurilor tranzitorii în sist emul naţional de învăţămân t; 3. Ordine, notificari M.E.C.T.S; precizari ISJ Calarasi 4. Legea nr. 87/2007 pent ru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calit ăţii educaţiei; 5. Metodologii şi Regulamen te privind descent ralizarea financiară şi adminis trat ivă, publica te în Monitorul Oficial; 6. Raport ul I.Ş.J. Calarasi, privind st area învăţămân t ului în judeţul Calarasi în anul şcolar 2011 - 2012, sem.I; 7. Proiectul de dezvoltare scolara al Scolii Tudor Vladimirescu Calarasi , in perioada 2010-2014; 8. Acte normative subsecvente Legii euducatiei nationale nr 1 din 2011. Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor de comisii metodice ş i pe probleme, a ş efilor de compartimente, precum ş i în baza datelor statistice furnizate de compartimentul secretariat. În primul semestru ,anul scolar 2011 – 2012, activitatea scolii noastre s-a desf ăs urat în conformitate cu normativele si directiile impuse prin politicile educationale si de dezvoltare institutionala ale M.E.C.T.S, precum precum si cu respectarea misiunii scolii, a scopului si a obiectivelor cuprinse in planul managerial: cunoasterea, respectarea si aplicarea legislatiei scolare în vigoare; asigurarea eficientei activit ă tii manageriale; aplicarea unor modalit ă ti eficiente de evaluare si control a activit ă tii didactice si educative; asigurarea resurselor umane si materiale; valorificarea eficient ă a resurselor umane din scoal ă ; o desf ăs urarea eficient ă a activit ă tilor didactice din perspectiva finalit ă tilor si a obiectivelor ciclurilor curriculare; o instituirea si dezvoltarea relatiilor de parteneriat educational si social. o o o o o 1 " id="pdf-obj-0-19" src="pdf-obj-0-19.jpg">

Dezbatut si aprobat in Consiliul Profesoral din data de 16.02.2012 Validat in Consiliul de Administratie din data de 16.02.2012 Nr.inreg. 324.16.02.2012

DEVIZA ŞCOLII:

“ O ŞANSĂ FIECĂRUI COPIL PENTRU A REUŞI ÎN VIAŢĂ”

RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI LA SFARSITUL SEMESTRULUI I ANUL SCOLAR 2011-2012

 • I Contextul legislativ cu conexiuni în domeniul educaţiei 1.Legea educaţiei naţionale, nr.1/2011;

  • 2. O.M.E.C.T.S. nr. 3753-2011 privind aprobarea măsurilor tranzitorii în sistemul naţional de

învăţământ;

 • 3. Ordine, notificari M.E.C.T.S; precizari ISJ Calarasi

 • 4. Legea nr. 87/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind

asigurarea calităţii educaţiei;

 • 5. Metodologii şi Regulamente privind descentralizarea financiară şi administrativă, publicate în

Monitorul Oficial;

 • 6. Raportul I.Ş.J. Calarasi, privind starea învăţământului în judeţul Calarasi în anul şcolar 2011-

2012, sem.I;

 • 7. Proiectul de dezvoltare scolara al Scolii Tudor Vladimirescu Calarasi , in perioada 2010-2014; 8. Acte normative subsecvente Legii euducatiei nationale nr 1 din 2011.

Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor de comisii metodice şi pe probleme, a şefilor de compartimente, precum şi în baza datelor statistice furnizate de compartimentul secretariat.

În primul semestru ,anul scolar 2011 2012, activitatea scolii noastre s-a desfăsurat în conformitate cu normativele si directiile impuse prin politicile educationale si de dezvoltare institutionala ale M.E.C.T.S, precum precum si cu respectarea misiunii scolii, a scopului si a obiectivelor cuprinse in planul managerial:

cunoasterea, respectarea si aplicarea legislatiei scolare în vigoare; asigurarea eficientei activitătii manageriale; aplicarea unor modalităti eficiente de evaluare si control a activitătii didactice si educative; asigurarea resurselor umane si materiale; valorificarea eficientă a resurselor umane din scoală; o desfăsurarea eficientă a activitătilor didactice din perspectiva finalitătilor si a obiectivelor ciclurilor curriculare; o instituirea si dezvoltarea relatiilor de parteneriat educational si social.

o

o

o

o

o

MANAGEMENTUL UNITATII DE INVATAMANT

Conducerea scolii a considerat ca fiind prioritară asigurarea eficientei manageriale, actionând, în acest sens, în mai multe directii: mentinerea climatului optim de muncă, prin dezvoltarea responsabilitătii profesionale si manageriale; proiectarea activitătilor la nivelul scolii, al comisiilor, al colectivelor de catedră, al cadrelor didactice, respectând Curriculum-ul National, structura anului scolar si prevederile din ,, Foaia de parcurs pentru anul scolar 2011-2012’’; constituirea si actualizarea permanentă a bazei de date informatizate privind încadrarea si formarea continuă a cadrelor didactice, legislatia, evidenta si miscarea elevilor, informarea si documentarea cadrelor didactice, manuale scolare, fondul de carte, materiale si mijloace didactice, audio/ video/ informatice s. a.; evaluarea personalului didactic conform fisei de evaluare elaborate de MECTS, în corelare cu fisa individuală a postului si cu prevederile Contractului colectiv de muncă unic ; asigurarea unui feed-back permanent între echipa managerială, Consiliul de administratie, Consiliul profesoral si Comitetul de părinti. Echipa managerială, pentru a putea realiza viziunea si misiunea asumată pentru anul scolar in curs a fost constientă ca trebuie să promoveze principiile unui management de calitate, sa realizeze un climat educational incluziv, să respecte principiul egalizării sanselor, în scopul integrării scolare si al dezvoltării personale si profesionale. S-a încercat realizarea coordonării unui act didactic de calitate, centrat pe elev, înscriindu-ne în exigentele scolii europene actuale. S- a avut în vedere si concertarea eforturilor pentru ca, împreună cu colegii să se realizeze un deziderat unanim dorit: elevii să dobândească o pregătire generală bună, cunostinte aprofundate în domeniile legate de viitoarea carieră, competente necesare insertiei sociale si deprinderi de muncă intelectuală pentru a putea învăta pe tot parcursul vietii; întreaga activitate a fost organizată de asa manieră încât să se creeze în în scoala un mediu educational profesionist, la standarde instructionale si morale înalte.

Realizarea documentelor de proiectare manageriala Documentele de proiectare managerială sunt concepute în conformitate cu actele normative in vigoare, in elaborarea acestora plecandu-se de la diagnoza activităţii anterioare. Proiectarea managerială pentru anul şcolar 2011 -2012 a însemnat realizarea la timp a următoarelor documente: a Programelor manageriale (anual si semestriale);

Programul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare ;reactualizarea Planul de dezvoltare a şcolii; intocmirea proiectului Planului de şcolarizare; Programele de activităţi anuale şi semestriale ale comisiilor metodice si de lucru; Statul de funcţii; Proiectul de buget pe 2012;Tematica şedinţelor Consiliului profesoral şi ale Consiliului de administraţie.

Organizarea compartimentelor, consiliilor, comisiilor.

La începutul anului şcolar, prin decizii interne s-au numit: secretarii consiliului profesoral şi de administraţie, diriginţii, şefii de comisie metodica si cei ai diferitelor

comisii de lucru.

Repartizarea responsabilităţilor S-a creat cadrul institutional pentru participarea tuturor cadrelor didactice la procesul decizional, fiecare facand parte din cel putin un organism: CA, CEAC, Comisii permanente si temporare; personalul a fost motivat prin responsabilitati concrete care au corespuns abilitatilor personale. Pentru gestionarea corespunzătoare a timpului s-a stabilit, prin Regulamentul Intern, programul de lucru din şcoală pentru toate sectoarele de activitate. Orarul a fost gata la in termenul stabilit. Prin sistemul de delegare a sarcinilor s-a realizat monitorizarea activităţii tuturor compartimentelor. În plus, în tematica şedinţelor lunare ale Consiliului de Administraţie s- au inclus analize ale activităţilor şi probleme ale comisiilor. Analiza la nivel managerial conduce la concluzia că în activitatea de conducere au

fost identificate unele minusuri, cum ar fi:

- insuficienta fermitate în aplicarea Regulamentului intern, în ceea ce priveşte punctualitatea elevilor; - un numar insuficient de asistente din cele 100 prevazute prin fisa postului.

Puncte tari:

 • - stilul managerial cooperant, constructiv, flexibil, management in dezvoltare la nivelul echipei, responsabilitate si transparenta in luarea deciziilor;

 • - a fost asigurat cadrul necesar de derulare a activitatilor instructiv-educative si administrativ-financiare;

 • - desfasurarea unor activitati extracurriculare atractive si eficiente si popularizarea lor in presa locala;

 • - implicarea scolii in proiecte

de prevenire si combatere a abandonului scolar;

 • - buna colaborare cu Primaria Calarasi.

Transparenţa la deciziile luate şi participarea cadrelor şi părinţilor la actul decizional s- a asigurat permanent prin participarea reprezentanţilor lor la şedinţele Consiliului de Administraţie. Colaborarea cu structurile specializate al I.S.J, pe probleme de raportări, a fost bună. Comunicarea cu comunitatea locală s-a realizat în principal pe probleme de buget şi lucrări de întreţinere şi reparaţii.

RESURSE UMANE:

Numar de elevi inscrisi 903

din care : 20 clase I-IV =

495 elevi

15

clase V-VIII = 408 elevi;

 • - An scolar 2008-2009

=

953 elevi;

 • - An scolar 2009-2010

=

927 elevi;

 • - An scolar 2010-2011

=

919 elevi;

 • - An scolar 2011-2012

=

903 elevi.

Analizand statistica de mai sus se constata, in continuare ,scaderea populatiei scolare.

INCADRARE CU PERSONAL DIDACTIC:

Personal didactic

Total

Preşcolar

Primar

Gimnazial

angajat:

49

-

20

29

 • - cadre didactice titulare

41

-

17

24

 • - cadre didactice suplinitoari calificati

8

-

3

5

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat:

 

Număr personal didactic

Cu gradul I

Cu gradul

Cu

Fără definitivat

Necalificat

II

definitivat

34

7

4

4

0

Distribuţia pe grupe de vechime a personalului didactic angajat:

Vechime - în învăţământ - în unitate 0-5ani 6-10 ani 11- 15ani 16-20ani 21-25ani 26-30ani Peste
Vechime
- în învăţământ
- în unitate
0-5ani
6-10 ani
11- 15ani
16-20ani
21-25ani
26-30ani
Peste 30
4
6
8
6
4
6
15
18 7
1
2
12
9
-
Distribuţia pe grupe de vârstă (ani) şi sexe:
Sub 25
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
Peste 65
M
-
1
2
-
2
1
- 1
4
1
F
-
1
8
4
8
6
5 5
-
-
Ca urmare a bunei pregatiri metodico-stiintifice un
cadru didactic este responsabil de cerc
pedagogic si un numar de 5 cadre didactice sunt metodisti ai ISJ.
PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR
Distribuţia personalului didactic auxiliar, în funcţie de calificări:
Funcţia
Număr persoane
SECRETAR
SECRETAR
SEF I A
I S
I
I A
1
1
LABORANT
2
BIBLIOTECAR
1
ADMINISTRATOR PATRIMONIU I
1
ADMINISTRATOR FINANCIAR
I
1
PERSONALUL NEDIDACTIC (ADMINISTRATIV)
Total personal nedidactic angajat:11
personalului nedidactic angajat, în funcţie de calificări:
Distribuţia
Funcţia
Număr
Calificarea (DA sau NU)
persoane
PAZNICI
I
2
DA
INGRIJITOARE
MUNCITOR CALIFICAT
8
DA
II
1
DA

La nivelul unitatii scolare, activitatea de perfecţionare şi formare a cadrelor didactice s- a desfasurat astfel:

 • - activitatea de perfecţionare la nivel de şcoală prin lecţii deschise; -activităţi metodice la nivel de judet organizate în şcoală (romana, biologie, biblioteca, invatatori);

 • - cursuri de perfecţionare parcurse de cadrele didactice. Din informările membrilor comisiei de perfectionare metodica am reţinut pentru acest raport următoarea participare la cursurile de formare:

Denumirea cursului

 

Instituţia

Profesori participanţi

 

organizatoare/colaboră

ri/parteneriate

ECDL

CCD

Popa Nicoleta, Lazarescu Tudor, Butoi Adriana, Butoi Alin, Dumitru Daniela, Niţu Costin, Nitu Ruxandra, MarculescuAdrian, Buzoianu Olga, Arpasanu Polixenia

Manager inovator

 

CCD

Anca Mirici, Panait Floarea, Marculescu Adrian

"Administrator

retea

de

 

Marculescu Adrian, Ghila Mimia, Marica Vasilica,

calculatoare "

Necula Calita

Elevi Scolarizare si frecventa:

AN SCOLAR 2011-2012, SEMESTRUL I

       

RAMASI

     

cls.

INSCRISI

VENITI

PLECATI

sem.1

PROMOVATI

GRUPE DE MEDII

CORIGENTI

                     

5,00-

7,00-

9,00-

1

2

T

F

T

F

T

F

T

F

T

F

6,99

8,99

10

ob.

ob.

1A

 
 • 19 20

14

2

 

1

1

   
 • 15 15

20

   

5

15

   

1B

 
 • 22 20

10

   

2

     
 • 10 10

20

 

2

6

12

   

1C

 
 • 26 26

13

           
 • 13 13

26

 

1

8

17

   

1D

 
 • 30 30

13

           
 • 13 13

30

     

30

   

1E

 
 • 25 24

9

2

2

3

     
 • 11 11

24

 

10

4

10

   

T

122

59

4

2

6

1

120

 
 • 60 60

120

 

13

23

84

   

2A

27

11

1

 

7

2

 
 • 21 21

9

 

9

2

3

16

   

2B

26

12

1

1

5

2

 
 • 22 18

 • 11 10

 

5

5

8

   

2C

28

13

         
 • 28 28

 • 13 13

   

3

25

   

2D

26

14

1

 

4

1

 
 • 23 23

 • 13 13

 

10

10

3

   

2E

26

11

1

 

3

2

 
 • 24 24

9

 

9

2

7

15

   

T

133

61

4

1

19

7

118

55

114

54

19

28

67

   

3A

 
 • 28 28

18

         

18

28

18

 

4

24

   

3B

 
 • 21 18

5

1

 

4

2

 

5

18

5

3

7

8

   

3C

 
 • 24 20

14

1

 

5

3

 

11

20

11

 

11

9

   

3D

 
 • 21 20

5

   

1

0

 

5

13

 
 • 4 3

6

 

4

 

2

3E

 
 • 23 14

8

   

9

3

 

5

12

 
 • 5 3

9

 

0

 

2

T

117

52

2

0

19

8

100

 
 • 44 28

91

43

18

 

45

 

4

4A

29

16

   

4

1

25

 
 • 15 11

25

15

 
 • 4 10

     

4B

22

8

   

7

1

15

 

12

 • 7 7

   
 • 6 3

3

 

2

4C

22

8

2

1

7

6

17

 
 • 3 2

12

   
 • 4 4

4

 

5

4D

22

8

1

     

23

 
 • 8 8

21

   
 • 5 7

9

   

4E

28

         
 • 18 18

28

 

28

 
 • 18 20

 • 1 7

     

T

 
 • 123 108

3

1

18

8

 • 58 51

 

98

 
 • 50 46

20

32

   

7

I-IV

 
 • 495 446

230

13

4

62

24

 

210

423

207

70

111

242

 

11

6
6
6
6
 

INSCRIS

VENIT

PLECA

RAMAS

PROMOVA

GRUPE DE

CORIGENT

cls.

I

I

 

TI

 

I

TI

 

MEDII

 

I

                     

5-

   

1

 

--

7---

9--

OB

M.M.O

T

F

T

F

T

F

T

F

T

F

6

8

10

.

B.

5A

 
 • 30 3

17

     
 • 5 26

   
 • 14 14

21

 

1

7

13

1

 

5B

 
 • 30 3

16

3

   
 • 7 26

   
 • 13 12

23

 

7

7

9

   

5C

 
 • 30 1

13

1

   
 • 3 28

   
 • 12 11

16

   

6

10

2

4

5D

 
 • 30 3

13

3

3

 
 • 6 27

   
 • 13 13

26

 

4

6

16

   

T

121

59

7

3

21

10

107

 
 • 52 50

86

 

12

26

48

3

4

6A

 
 • 25 2

10

1

1

 

1

24

 
 • 10 11

22

 

2

5

15

   

6B

 
 • 26 7

10

     

5

19

5

15

5

10

5

     

6C

 
 • 26 3

15

     

1

23

 
 • 14 14

22

 

4

8

10

 

1

6D

 
 • 26 1

12

       

25

 
 • 12 11

24

 

2

18

4

1

 

T

103

47

1

1

13

7

91

 
 • 41 41

83

 

18

36

29

1

1

7A

29

13

       

29

 
 • 13 12

28

   

18

11

1

 

7B

26

13

   

1

1

25

 
 • 12 4

17

 

6

9

2

4

4

7C

26

7

1

 

3

3

24

4

13

3

6

5

2

3

8

7D

26

15

   

2

2

24

13

21

12

 

12

9

   

T

107

48

1

 

6

6

102

 
 • 42 31

79

 

12

44

23

8

12

8A

26

8

   

6

2

20

 

18

 • 6 6

 

6

6

6

2

 

8B

25

10

   

1

1

24

 

23

 • 9 9

 

3

13

7

   

8C

26

12

       

26

12

26

12

5

11

10

   

T

77

30

   

7

3

70

 
 • 27 27

67

 

14

30

23

2

 

V-

                             

VIII

408

184

9

4

47

26

370

162

315

149

56

136

123

14

17

INSCRIS VENIT PLECA RAMAS PROMOVA GRUPE DE CORIGENT cls. I I TI I TI MEDII I
INSCRIS VENIT PLECA RAMAS PROMOVA GRUPE DE CORIGENT cls. I I TI I TI MEDII I
8
8
8
8
8
8
8

Situatia statistica pe transe de medii se prezinta astfel:

TRANSE MEDII

S

F

F.B.

 

TRANSE MEDII

5-6,99

7-8,99

9-10,00

NR.ELEVI

70

111

242

NR.ELEVI

56

136

123

200 150 100 50 0 5-6,99 7-8,99 9-10,00
200
150
100
50
0
5-6,99
7-8,99
9-10,00
 

250

200 150 100 50 0 5-6,99 7-8,99 9-10,00 250
 

200

150

NR.ELEVI clsV-VIII
NR.ELEVI
clsV-VIII
NR.ELEVI clsI-IV
NR.ELEVI
clsI-IV

100

50

0

 
 

5-6,99

7-8,99

9-10,00

 

Procent promovare

Procent promovare

Procent promovare

CLASA

SemestruI I, an şcolar 2009-

Semestrul I,an şcolar

Semestrul I, an

 

2010

2010-2011

 

şcolar 2011-2012

I

 

100%

 

100%

 

100%

a II-a

 

99%

 

91%

 

96%

a III-a

 

100%

 

94%

 

91%

a IV-a

 

95%

 

84%

 

90%

I-IV

 

98,50%

 

92,25%

91,92%

a V-a

 

87%

 

72%

 

80%

a VI-a

 

92%

 

87%

 

91%

a VII-a

 

89%

 

83%

 

77%

a VIII-a

 

97%

 

93%

 

96%

V-VIII

 

91,25%

 

83,75%

83,53%

Comparativ cu semestrul I,an scolar 2010-2011, se constata

o usoara

scadere a

procentului de promovabilitate la ciclul primar si scaderea la ciclul gimnazial.

cls.

 

NOTE PURTARE

 

9

8

7

sub

7

5A

1

1

   

5B

       

5C

1

3

   

5D

 

1

   

cls.

 

NOTE PURTARE

 

9

 

8

 

7

sub

7

6A

       

6B

       

6C

       

6D

8

     

cls.

 

NOTE PURTARE

 

9

 

8

 

7

sub

7

7A

       

7B

       

7C

9

 

2

 

2

 

7D

       

cls.

 

NOTE PURTARE

 

9

 

8

 

7

sub

7

8A

       

8B

1

     

8C

       

Situatia absenteismului la nivelul SCOLII

 • 2010-2011 SEMESTRUL I - total = 6105 din care motivate=1965;

 • 2011-2012 SEMESTRUL I- total = 7809 din care motivate =1418.

Deşi cadrele didactice s-au implicat, în general , în recuperarea elevilor cu tendinţă de abandon, cazurile nerezolvate au avut la bază aceleaşi, deja cunoscute cauze, ce ţin mai mult de sistem şi cărora şcoala, cu resursele sale, nu le-a putut face faţă: familii dezorganizate, comportament deviant, anturaj suspect şi neverificat de familie, starea materială foarte precară a familiilor, renunţarea la şcoală pentru munca în străinătate. Detaliind doua din aceste motive şi anume starea materială precară a familiei si componenta familiei, situaţia se prezintă astfel:

     

Componenţa familiei

1.Nr.elevi care trăiesc în familii monoparentale

87

2.Nr.elevi care trăiesc în grija bunicilor sau altor rude

136

3.Nr.elevi care trăiesc în plasament familial sau sunt instituţionalizaţi

28

IV

Parinţi plecati în străinătate

136

Cazurile de absenteism au fost puse in discutie si s-au luat masurile necesare(vizite la domiciliu,instiintari, consilierea elevilor si parintilor, actiuni comune cu C.J.R.A.E, autoritatea locala).

De asemenea, unitatea noastra de invatamant a facut tot posibilul sa-i atraga pe elevii spre

scoala prin manifestarile culturale, educationale si stiintifice; este necesară, in continuare, o monitorizare strictă a fenomenului absenţelor în colaborare eficientă cu familiile elevilor, derularea unor programe si proiecte care sa reuseasca sa atraga copiii catre scoala si sa asigure sustinerea si implicarea parintilor in problemele elevilor, ale scolii. Profesorii diriginţi trebuie să acorde o atenţie mai mare atitudinii faţă de absenteismul nemotivat prin aplicarea regulamentelor şcolare şi a măsurilor de sancţionare a elevilor în cauză .

CURRICULUM / REZULTATELE INVATARII

In procesul de invatamant s-a tinut cont de :

 • - cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională, a reglementarilor legale si a metodologiilor specifice;

 • - asigurarea calităţii educaţiei prin oferirea programelor de educaţie care să satisfacă aşteptările beneficiarilor, precum şi standardele de calitate;

 • - respectarea legislatiei privind constituirea claselor;

 • - cunoastera continuturilor planului de invatamant, a programeler scolare, a metodelor si procedurilor de evaluare, precum si de elaborarea planificarilor, proiecte didactice, portofolii de lucru;

 • - pregatirea elevilor in vederea sustinerii evaluarii nationale, a concursurilor si olimpiadelor scolare;

 • - valorificarea rezultatelor evaluarii in scopul imbunatatirii performantelor scolare ;

 • - desfasurarea activitatilor cu rol educativ si de formare in spiritul principiilor si practicilor democratice.

Curriculum National a fost respectat si implementat de toti membrii comisiilor si catedrelor metodice. Planificarile anuale, semestriale si pe unitati de invatare au fost realizate la timp si in concordanta cu cerintele programelor scolare.

Oferta educationala

Nr.

Denumire CDŞ

Clasa

Disciplina

Numele şi prenumele

Crt.

cadrului didactic

1

My First Words

1

limba engleza

Magearu Corina

2

Educatie pentru sanatate

1

consiliere si orientare

Capraru Claudia

3

Educatie pentru sanatate

1

consiliere si orientare

Ghita Elena

4

Educatie pentru sanatate

1

consiliere si orientare

Manescu Adina

5

Traistuta cu povesti

1

limba si comunicare

Marin Elena

6

Wellcome

2

limba engleza

Dumitrascu Liliana

 

limba franceza prin muzica si

     

7

joc

2

limba franceza

Dumitru Daniela

8

Kids Speak

2

limba engleza

Nitu Costin

9

Kids Speak

2

limba engleza

Nitu Costin

10

Kids Speak

2

limba engleza

Nitu Costin

11

 

3

limba si comunicare

Niculescu Ecaterina

 

Popas in lumea cartilor O lectura citita o comoara

     

12

descoperita

3

limba si comunicare

Ionita Sorina

13

Popas in lumea cartilor

3

limba si comunicare

Margarit Otilia

14

Consiliere si orientare

3

consiliere si orientare

Bucsa Miron Elena

15

Matematica distractiva

3

matematica

Popescu Valentina

16

Sa scriem corect

4

limba si comunicare

Tudorache Manda

17

Sa scriem corect

4

limba si comunicare

Marinita Daniela

18

Arta scrierii corecte

4

limba si comunicare

Ivan Dumitra

19

Arta scrierii corecte

4

limba si comunicare

Manolache Liliana

20

Arta scrierii corecte

4

limba si comunicare

Mitu Steluta

21

Colegialitate si prietenie

5

consiliere si orientare

Arpasanu polixenia

22

Matematica distractiva

5

matematica

Buzoianu Olga

23

Aerul si apa

5

chimie

Popescu Vasilica

24

Sa scriem corect

5

limba si comunicare

Musat Stan

25

Arta de a citi

6

limba si comunicare

Marcu Nela

26

Sa scriem corect

6

limba si comunicare

Badea Elena

27

Sa scriem corect

6

limba si comunicare

Badea Elena

28

Matematica distractiva

6

matematica

Mirici Anca

29

Constructii geometrice

7

matematica

Nitu Ruxandra

30

Constructii geometrice

7

matematica

Buzoianu Olga

31

Constructii geometrice

7

matematica

Nitu Ruxandra

32

Educatie pentru sanatate

7

consiliere si orientare

Panait Floarea

33

Handbal

8

educatie fizica

Iancu Costel

34

Handbal

8

educatie fizica

Iancu Costel

 

Matematica intre joc si nota

     

35

zece

8

matematica

Marculescu Adrian

Comisia metodica a claselor I

Principala preocupare a membrilor comisiei a fost studiul si aplicarea prevederilor Foii de parcurs prevazut pentru acest an de minister.

In acest sens s-a intocmit Planul managerial si planul operational pentru organizarea activitatii ciclului primar. Proiectarea activităţii la nivelul claselor s-a realizat cu scopul dezvoltarii de competenţe, prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării transdisciplinare si transcurriculare a conţinuturilor programelor şcolare. De asemenea, s-a ţinut cont de noile reglementări elaborate de MEC, precum şi de recomandările primite din partea inspectorilor de specialitate. Ca punct de plecare s-au organizat evaluarile initiale, rezultatele fiind cuprinse in centralizatoare pe clase,fiind analizate la nivel de comisie. Până în momentul de faţă fiecare invatator a parcurs materia la fiecare disciplină de învăţământ, conform planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare. Astfel activităţile de învăţare s-au îmbinat cu cele practice , iar la sfârşit de capitole ,cu sistematizare,recapitulare,evaluare.Rezultatele elevilor se regăsesc în portofoliile personale, fiind prezentate părinţilor periodic. S-au întreprins activităţi de observare a elevilor în timpul învaţării, s-au derulat programe de pregătire suplimentară cu elevii, discuţii cu părinţii, vizite la domiciliul copiilor. Copiii au fost implicaţi în situaţii evaluative centrate pe obiectivele curriculare, analizându-se ulterior nivelul de performanţă realizat, dar şi natura dificultăţilor de învăţare şi adaptare. In general, elevii claselor I sunt bine pregatiţi, în acest semestru şi-au însuşit prevederile programei şcolare, bagajul de cunoştinţe şi competenţele dobândite fiind la un nivel bun. Totuşi, situaţiile familiale variate pot constitui oricând un factor major de risc în calea dezvoltării personale, mai cu seamă în cazul elevilor institutionalizati, cu parintii plecati in strainatate sau a celor care traiesc din venit minim garantat.

Comisia metodica a claselor a II-a

Activităţile din cadrul comisiei metodice a claselor a II-a au fost parcurse conform

graficului. Au avut loc dezbateri, susţinerea unor referate şi a unor proiecte didactice model.A fost

pregatit materialul pentru cercul pedagogic ,,Ora de lectura - o necesitate in formarea competentelor cheie la elevii din ciclul primar”. Sustinerea acestei activitati a avut loc in noiembrie, in Scoala Tudor Vladimirescu - prezentare ppt, chestionare privind atitudinea elevilor fata de lectura si o activitate practica ,,Metoda predarii - invatarii reciproce”. Dna prof, Sohan Luminita a participat la Seminarul de formare ,,Imbunatatirea practicilor educationale in vederea dezvoltarii capacitatii de lectura a elevilor”.

Comisia metodica a claselor a III-a

In atentia cadrelor didactice de la comisia metodica a claselor urmatoarele:

Proiectarea activitatii:

a

III-a au

stat

Respectarea programei scolare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare,

precum si adaptarea la specificul fiecarei clase s-a realizat prin:

 • - existenta programelor scolare la portofoliul fiecarui cadru didactic;

 • - intocmirea planificarilor calendaristice conform legislatiei in vigoare;

 • - proiectarea unitatilor de invatare pe baza evaluarii nationale si a particularitatilor de varsta, nevoilor elevilor, toate acestea fiind personalizate prin elemente de originalitate din partea fiecarui invatator (instructiuni de la Consfatuirea cadrelor didactice , septembrie 2011);

 • - implicarea in activitati de proiectare a ofertei educationale la nivelul scolii;

 • - intocmirea proiectarii ofertei educationale “O carte citita, o comoara descoperita”-cls. 3B- inv. Ionita Sorina;

  • - proiectarea activitatii a fost realizata in format electronic de toti invatatorii;

 

-

prognozele didactice au fost in concordanta cu documentele care concretizeaza continuturile procesului de invatamant si au tinut cont de instruirea diferentiata/centrata pe elev/particularitati de varsta ( asistente la cls. 3B, 3C,3D,3E);

-

aplicareala fiecare clasa a metodelor activ-participative si realizarea de lectii din perspective transdisciplinara.

Diseminarea, evaluarea si valorizarea activitatilor realizate prin:

 

-

prezentarea rezultatelor in cadrul intalnirilor cu parintii, sedintelor metodice;

-

feed-backul primit de la elevi si parinti prin aplicarea unor fise /chestionare (3B,3C,3A);

-

realizarea de portofolii/expozitii prin valorizarea activitatii cerc pedagogic nov.2011 materiale realizate la orele de lectura toti invatatorii- format electronic.

Organizarea si desfasurarea activitatilor extracurriculare, participarea de voluntariat:

-

activitate de voluntariat “ Let s Do It Romania” – (24 septembrie , 3B,3C,3D,3E) organizator Margarit Otilia;

serbare de Craciun in parteneriat cu gradinitele nr.7 si nr.12 ( toti invatatorii). Evaluarea rezultatelor invatarii:

-

 

-

s-a asigurat transparent criteriilor si procedurilor de evaluare prin prezentarea obiectivelor si criteriilor evaluarii elevilor, asigurarea permanenta a feed-backului;

-

in ceea ce priveste aplicarea testelor de evaluare initiala si predictive, acestea au avut itemi

 

formulati in in concordant cu obiectivele evaluarii continuturilor acesteia si standardele de performanta;

 

-

au fost utilizati itemi obiectivi, semiobiectivi si subiectivi, prezentandu-se baremele de corectare si notare a elevilor facandu-se analiza administrarii testului si intocmirea matrecei de specificatie. Comunicarea rezultatelor a fost confidential.

Rezultatele testelor/evaluare initiala si sumativa:

Limba romana

7 0 3B 5 21 3A B FB clasa I 0 2 S 8 2 6
7 0 3B 5 21 3A B FB clasa I 0 2 S 8 2
7 0 3B 5 21 3A B FB clasa I 0 2 S 8 2
7 0 3B 5 21 3A B FB clasa
7
0
3B
5
21
3A
B
FB
clasa
I 0 2 S 8 2
I
0
2
S
8 2
7 0 3B 5 21 3A B FB clasa I 0 2 S 8 2
6 4 6 7 0 7
6
4
6
7
0
7
3 2 3E 0 3 3D 10 3 3C
3
2
3E
0 3
3D
10
3
3C
7 0 3B 5 21 3A B FB clasa I 0 2 S 8 2 6
7 0 3B 5 21 3A B FB clasa I 0 2 S 8 2 6
- prognozele didactice au fost in concordanta cu documentele care concretizeaza continuturile procesului de invatamant si

Matematica

3D

 • 3 8

3D 3 8
3D 3 8 3 3E 4
3 3E 4
3 3E 4
3 3E 4
3
3E
4
3D 3 8 3 3E 4
3D 3 8 3 3E 4
3D 3 8 3 3E 4
2 6
2 6
2 6
4 3C 4 3E 5 8 8 6 2 3 0 8 8 5 4 0
4 3C 4 3E 5 8 8 6 2 3 0 8 8 5 4 0
4 3C 4 3E
4
3C
4
3E
4 3C 4 3E
4 3C 4 3E 5 8 8 6 2 3 0 8 8 5 4 0
4 3C 4 3E 5 8 8 6 2 3 0 8 8 5 4 0
4 3C 4 3E 5 8 8 6 2 3 0 8 8 5 4 0
4 3C 4 3E 5 8 8 6 2 3 0 8 8 5 4 0
4 3C 4 3E 5 8 8 6 2 3 0 8 8 5 4 0
4 3C 4 3E 5 8 8 6 2 3 0 8 8 5 4 0

5

8 8 6 2 3
8 8
6
2
3
0 8 8 5 4 0 B I I 4 8 0 4 0 0 8
0
8
8
5
4
0
B
I
I
4
8
0
4
0
0
8
S
B
S
4
0
8 0
0
4 3C 4 3E 5 8 8 6 2 3 0 8 8 5 4 0
4 24 FB 24 5 FB 3 3D 3B 3C clasa 3A 3A clasa 3B
4
24
FB
24
5
FB
3
3D
3B
3C
clasa
3A
3A
clasa
3B
4 3C 4 3E 5 8 8 6 2 3 0 8 8 5 4 0
0 5 0
0
5 0
3D 3 8 3 3E 4 2 6 4 3C 4 3E 5 8 8 6
Matematica 3D 3 8 3 3E 4 2 6 4 3C 4 3E 5 8 8

Sumativa:

clasa Nr.elevi Limba romana prezenti FB B S I 3A 28 13 14 1 0 3B
clasa
Nr.elevi
Limba romana
prezenti
FB
B
S
I
3A
28
13 14
1
0
3B
18
9
6 3
0
3C
19
4
10
3
0
3D
15
1
4
6
4
3E
12
3
4
2
3

Masuri ce se impun pentru semestrul II:

 • - pregatire suplimentare;

 • - exercitii de copiere, transcriere, dictare, punandu-se accent pe folosirea corecta a semnelor de punctuatie;

 • - alcatuire de intrebari/raspunsuri pentru texte literare;

 • - exercitii de despartire a cuvintelor in silabe;

 • - exercitii joc;

 • - utilizarea ortogramelor in alcatuirea de propozitii, enunturi;

 • - lucrul diferentiat.

Clasa Nr. Elevi Matematica prezenti FB B S I 3A 28 20 7 1 0 3B
Clasa
Nr. Elevi
Matematica
prezenti
FB
B
S
I
3A
28
20
7
1
0
3B
18
9
6
3
0
3C
18
10
4
4
0
3D
15
2
2
7
4
3E
11
1
5
1
4

Masuri de ameliorare:

 • - continuarea programului suplimentar si in sem.II;

 • - exercitii, problem, ordinea operatiilor;

 • - lucrul diferentiat. Rezultatele testelor de evaluare sumativa sunt putin mai bune fata de rezultatele testelor de

evaluare initiala. Se va continua promovarea autoevaluarii si interevaluarii, utilizarea de fise de lucru individuale si in cadrul grupelor.

Managementul clasei de elevi:

 • - la nivelul fiecarei clase au fost prezentate normele ce trebuie respectate in timpul orelor de curs;

 • - elevii au fost permenant consiliati (3B,3C,3D,3E).

Managementul carierei si dezvoltarii profesionale:

 • - competentele dobandite in cadrul cursurilor de formare au fost valorificate prin redactarea documentelor, desfasurarea demersului didactic, precum si prin prezentarea exemplelor de buna practica in activitatea didactica;

 • - prezentare de materiale realizate la orele de lectura “Lectura, modalitate eficienta de dezvoltare a competentelor de comunicare”(toti inv.);

 • - participarea la cursul de formare profesionala sustinut de I.S.J. si C.C.D., ECDL modulul

I;

 • - comunicare permanenta cu toate cadrele didactice, responsabilii comisiilor metodice si conducerea scolii;

 • - raportarea la termen a datelor solicitate comisiilor din scoala.CEAC;

Contributia la dezvoltarea institutionala si la promovarea imaginii unitatii scolare=doamnele invatatoare din cadrul comisiei metodice au antrenat elevii in proiecte si parteneriate educationale.

COMISIA DE CURRICULUM A CLASELOR a IV-a

Problematica modelarii comportamentelor umane constituie una din temele favorite ale psihologilor, dar prezinta de asemenea, o deosebita importanta din punct de vedere educational, pentru faptul ca orice educator isi propune sa midifice prin interventia sa reactiile si manifestarile

celui pe care il educa, dar mai ales sa formeze, pe baza acumularilor cognitive, personalitati puternice. In aceasta directive cadrele didactice urmaresc folosirea unor strategii de tip constructive si se intemeiaza pe dorinta native a subiectului uman de a sti, de a afla, de a se informa, de a se schimba, de a imbunatati. Ele sunt de fapt modalitati de redescoperire a cunoasterii, modalitati de verificare a cunostintelor dobandite, astfel incat cel ce invata (copilul) sa extraga el insusi concluzii despre valoarea /importanta noilor achizitii. Pentru a reusi cu adevarat sa realizam aceste deziderate fiecare invatator s-a documentat la inceputul anului scolar si a urmarit indeplinirea normelor venite de la minister. Mai intai s-a organizat riguros perioada de recapitulare. S-au aplicat testele de evaluare initiala. Pe baza rezultatelor obtinute, s-a intocmit planificarea anuala sip e unitati de invatare. In cadrul planificarii, s-a acordat o atentie deosebita orelor de lectura sau momentului de lectura din cadrul fiecarui obiect de invatamant. Pe parcursul sem.I s-a urmarit folosirea unor metode de invatare active-participative, desfasurarea unor experimente adecvate continuturilor, folosirea unor tehnici de evaluare diferite. S-a urmarit parcurgerea ritmica a materiei si notarea la timp a elevilor cu consemnarea rezultatelor in catalog si in carnetul de note. Pe tot parcursul acestui semestru s-a tinut o stransa legatura cu parintii. Realizand o comparative a rezultatelor obtinute la probele de evaluare initiala cu rezultatele obtinute la evaluarea sumativa , s-a constatat un usor progress:

CLS.

TESTARE

INITIALA

 

CLS.

TESTARE SUMATIVA

 

I

S

B

FB

I

S

B

FB

IV - A

-

3

12

11

IV - A

-

2

10

14

IV - B

 

2

 • 1 2

 • 7 IV - B

   

1

 • 1 4

6

 

IV - C

 

4

 • 1 7

 • 4 IV - C

   

3

 • 1 7

5

 

IV - D

 

6

 • 3 6

 • 6 IV - D

   

1

 • 1 12

6

 

IV - E

-

1

11

15

IV - E

-

1

9

16

celui pe care il educa, dar mai ales sa formeze, pe baza acumularilor cognitive, personalitati puternice.

Cadrele didactice din aceasta comisie sunt permanent preocupate de perfectionarea continua. Acest lucru s-a realizat prin studio individual, prin schimb de experienta in cadrul comisiei sau a Cercului pedagogic.

In cadrul comisiei s-au prezentat o serie de referate sau modele de buna practica:

 • - “ Cum, cat si ce citesc elevii nostrii?” –Ivan Dumitra;

 • - “Lectura – tehnica a muncii intelectuale” – Marinita Daniela;

 • - “Beneficiile lecturii in dezvoltarea personala a elevilor in invatamantul primar” Mitu

Steluta;

 • - “Sugestii practice de desfasurare a lecturii - Dumbrava Minunata de Mihail Sadoveanu” - Mitu Steluta;

 • - “Anuntul publicitar in ora de lectura – Manolache Liliana. Doamna invatatoare Tudorache Manda a sustinut o activitate demonstrativa la lectura “Cinci paini”de Ion Creanga. Activitatea educative este completata prin activitatile extracurriculare, prin parteneriatele sau cercurile pe obiecte in care elevii au fost implicati. Cercuri:

“ Magia numereleor” cls. IV A – Tudorache Manda; “Matematicienii isteti” cls. IV E – Mitu Steluta; “Natura prietena mea” cls. IV C si IV D – Ivan Dumitra si Manolache Liliana; “Spirit prin arta “ cls. IV B – Marinita Daniela;

Toate aceste activitati complexe scolare si extrascolare si toate concursurile si toate parteneriatele au necesitat o implicare totala a cadrelor didactice si a elevilor, iar feed-backul va fi unul de durata.

COMISIA METODICA

A CATEDREI DE LB. ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Comisia de limba şi literatura română şi-a desfăşurat activitatea conform programului managerial cu participarea celor 4 profesori titulari.

Planificarea calendaristică şi pe unităţi de învăţare a fost realizată conform noilor programe ce a făcut saltul de la obiective la competenţe generale şi specifice şi integrând lectura şi momentul ortografic în lecţiile de limba şi literatura română. Testările iniţiale au fost aplicate după două săptâmâni de recapitulare şi respectând structura propusă de M.E.C.T.S. Evaluările curente, sumative, lucrările semestriale au fost elaborate conform criteriilor de evaluare şi notare. Rezultatele obţinute la toate clasele au

demonstrat progresul fiecărui elev. Domnii profesori care predau la clasele a VIII-a au desfăşurat activităţi de pregătire suplimentară în vederea EVALUĂRII NAŢIONALE pentru elevii claselor a VIII şi ceilalţi membri pentru obţinerea perfomanţelor la concursurile şcolare. Toţi membrii catedrei au dezbătut „Foaia de parcurs a anului şcolar 2011-2012” şi au aplicat prevederile acesteia în proiectarea şi activitatea didactică curentă. În şcoala noastră s-a desfăşurat şi acţiunea metodică a cercului pedagogic a profesorilor de limba şi literatura română cu tema:

Tipuri de lectură şi importanţa acesteia în receptarea mesajelor scrise.”

„Ortografia şi normele limbii literare actuale”

„Evaluarea de proces între prognoză şi diagnoză” În cadrul acestei acţiuni au fost prezentate exemple din activitatea didactică a catedrei din şcoala noastră, respectiv:

 

Lecţie

demonstrativă-Momentele

subiectului

operei

literare-susţinută de prof.

Marcu Nela; Modele de teste iniţiale ,de matrice şi bareme de corectare şi fişe de evaluare aplicate în şcoală-prezentate de prof. Munteanu Iulica Activităţile prezentate s-au bucurat de aprecieri în rândul tuturor colegilor care au considerat că fiecare a avut ceva de învăţat, considerându-le nişte modele. Concursuri:

Concursul naţional “Poveştile cangurului”2011-2012

-

faza pe şcoală – 23 de elevi

-

participant la proba de baraj cu maxim de puncte:MIHAI ŞERBAN GABRIEL -6 A organizatori: prof. Marcu N., Munteanu I

Concursul epistolar organizat de POŞTA ROMÂNĂ:-13 ianuarie participanţi - 3 elevi

Concurs de creaţie literară şi plastică ” Ion Vlad”- 3 participanţi- Ghioca Roxana cls. a

8-a B Ilie Marina-a 8-a C, Graur Raluca-a 7-a C Concursul internaţional “ION BARBU-DAN BARBILIAN”-nov. 2011- participant Ghioca

Roxana -cls. a 8-a B, prof. Marcu Nela Concursul internaţional “Cu Europa …la joacă- EUROŞCOLARUL”- 10 elevi participanţi- organizator:prof. Marcu Nela

Membrii catedrei au desfăşurat în vacanţa intersemestrială pregătire pentru participarea la olimpiada de lb. şi literatura română care se va desfăşura în semestrul al II-lea.

COMISIA METODICA DE MATEMATICA

La inceputul anului scolar ,dupa participarea la Consfatuiri, s-au conceput planificarile calendaristice pentru toate clasele de catre fiecare profesor in parte. De asemenea s-au realizat programele pentru orele de obtional . Activitati la care au participat elevii scolii:

Testarea pentru Centrul de Excelenta la matematica-au participat un numar de sase elevi de clasa a V-a. Concursul “Euclid”-etapa I au participat un numar de 36 de elevi si s-au obtinut urmatoarele rezultate:

Numele si prenumele elevului

Cls.

Premiul

Profesor

BARBU ROBERT

V

III

MA

DEACU MIREL

VII

III

BO

MINEA CRISTINEL

 
 • V MENTIUNE

BO

DUMITRESCU GRATIELA

 
 • V MENTIUNE

MA

BADEA MIHAI

VI

MENTIUNE

NR

CIUPITU DENNIS

VII

MENTIUNE

Mi

Testarea initiala . Testele au fost concepute de un profesor pentru fiecere nivel de clase tinand cont de modelele propuse de Comisia de evaluare. S-a facut analiza rezultatelor obtinute si s-au luat masuri pentru remedierea deficientelor constatate.

Clasa

Nr.

 

Numarul notelor

 

Media

elevi

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10

clasei

1,99

2,99

3,99

4,99

5,99

6,99

7,99

8,99

9,99

V

A

 

-

-

 • 22 2

3

 

4

5

5

2

1

 
 • - 6,10

V

B

 

1

1

 • 21 4

7

 

3

2

2

1

-

 
 • - 4,51

V

C

 

-

-

 • 23 4

2

 

7

-

6

3

1

 
 • - 6,21

V

D

 

-

-

 • 24 1

-

 

4

3

3

4

8

1

7,33

VI

A

 

1

-

 • 21 2

-

 

5

1

4

3

5

-

6,91

VI

B

 

2

5

 • 17 4

4

 

2

-

-

-

-

-

3,27

VI

C

 

-

3

 • 23 2

1

 

4

4

 

3

 • 2 6,29

4

-

 

VI

D

 

1

1

 • 23 6

1

 

3

5

 • 5 1

   
 • - 5,64

-

 

VII

A

 

-

-

 • 28 6

3

 

5

10

 • 3 1

   
 • - 5,66

-

 

VII

B

 

-

2

 • 25 4

4

 

3

4

 

2

 • 5 5,12

1

-

 

VII

C

 

3

6

 • 23 4

8

 

2

-

-

-

 
 • - 3,21

-

 

VII

D

 

-

3

 • 21 6

7

 

2

1

2

-

 
 • - 4,29

-

 

VIIIA

 

1

3

 • 20 5

9

 

2

-

-

-

 
 • - 3,34

-

 

VIIIB

 

-

1

 • 25 1

-

 

3

6

10

 
 • 1 6,33

2

-

 

VIIIC

 

-

3

 • 25 4

3