Sunteți pe pagina 1din 54

Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” Târgovişte

Adresa: str. prof. Al. Vasilescu Nr. 1 Târgovişte


Telefon / Fax: O245211762
mihaiviteazultgv@yahoo.com
Nr. _________ / _____________________

RAPORTUL PRIVIND STAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI DIN

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIHAI VITEAZUL’’ TÂRGOVIȘTE

PE SEMESTRUL I AL ANULUI ŞCOLAR – 2014 / 2015

Prezentul raport a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor de comisii metodice,


de lucru şi pe probleme, precum şi în baza datelor statistice furnizate de compartimentul
secretariat, referindu-se la perioada 1.09.2014- 01.02.2015.
Au fost stabilite priorităţile strategice, obiectivele generale şi specifice, s-au întocmit
planurile manageriale (anual şi semestriale), precum şi planul de acţiune (operațional)
corespunzător realizării acestora.

Priorităţile strategice:
1. Valorificarea bazei materiale create şi continuarea procesului de modernizare a mediului
de lucru;
2. Crearea unei culturi incluzive în condiţiile unei şcoli integratoare, prin oferta curriculară
variată, flexibilă şi unitară pentru cele două niveluri de învăţământ, prin promovarea
diversităţii;
3. Derularea unor activităţi curriculare şi extracurriculare în vederea optimizării accesului în
învăţământul liceal şi profesional şi a alegerii carierei;
4. Continuarea implementării conceptului de „şcoală prietenoasă”, prin asigurarea unei
ambianţe plăcute şi a unui climat de securitate, confort fizic şi psihic în şcoală;
5. Crearea identităţii şcolii prin activităţile extracurriculare şi proiectele iniţiate de şcoală şi
apreciate de comunitate, prin parteneriate şi schimburi culturale.

Obiectivele majore urmarite au fost următoarele:


 acces egal şi sporit la educaţie;
 calitatea sporită a educaţiei şi pregătirea societăţii bazată pe cunoaştere;
 combinarea eficienta a educaţiei generale cu educaţia de elită;
 considerarea investiţiei în capitalul uman ca investiţie profitabilă pe termen lung;
 compatibilizarea europeană;
 dezvoltarea instituţională a educaţiei permanente.
Principiile care au stat la baza priorităţilor şi obiectivelor au fost urmatoarele:
 principiul comunicării şi transparenţei;
1
 principiul participării;
 principiul responsabilităţii;
 principiul eficienţei;
 principiul coerenţei.
În acest context, demersurile educaţionale ale Școlii Gimnaziale ,,Mihai
Viteazul’’Târgoviște se concentrează pe îmbunătăţirea actului educaţional din unitatea
şcolară, astfel încât elevii să fie beneficiarii direcţi ai eforturilor umane şi financiare susţinute
în colaborare cu parteneri educaţionali, prin îndeplinirea următoarelor atribuţii:
 urmărirea modului de organizare şi de funcţionare a unității de învăţământ
preuniversitar, în conformitate cu politica educaţională la nivel judetean si naţional;
 aplicarea legislaţiei în organizarea, conducerea şi desfăşurarea procesului de
învăţământ;
 monitorizarea calităţii învăţământului şi a respectării standardelor naţionale;
 coordonarea încadrării unităţii de învăţământ cu personal didactic necesar, în
conformitate cu prevederile Legii 1/2011 şi a Metodologiei mişcării personalului
didactic;
 organizarea şi îndrumarea activităţii de perfecţionare a personalului didactic, de
cercetare ştiinţifică şi a altor acţiuni complementare din învăţământul
preuniversitar;
 dezvoltarea şi protejarea bazei didactico-materiale din unitatea de învăţământ,
împreună cu autorităţile publice locale;
 coordonarea organizării olimpiadelor şi concursurilor şcolare;
 constatarea eventualelor încălcări ale prevederilor legale şi luarea măsurilor legale;
 rezolvarea conflictelor din sistem;
 colaborarea cu institutiile locale si judetene (Inspectoratul Scolar Judetean,Primaria
Municipiului Targoviste,Casa Corpului Didactic, Centrul Judeţean de Resurse şi
Asistenţă Educaţională, Palatul Copiilor,), cu Universitatea “Valahia”, cu alţi
parteneri educaţionali.

2
I. MANAGEMENT ŞCOLAR

Realizarea documentelor de proiectare managerială


Echipa managerială a elaborat toate documentele specifice: planul de dezvoltare
instituţională 2012-2016, planurile manageriale si operationale, raportul asupra stării
invăţământului pentru anul şcolar 2013-2014.
Toată activitatea desfăşurată in unitatea noastră in semestrul I al anului şcolar 2014-2015
s-a desfasurat în conformitate cu prevederile legale in vigoare, astfel incât să se inscrie in
strategia de dezvoltare a şcolii şi să contribuie la realizarea misiunii şi atingerea ţintelor
strategice propuse.

Analiza activităţii desfăşurate de conducerea unităţii


Organizarea compartimentelor, comisiilor, consiliilor
Pentru inceperea anului scolar 2014-2014 in conditii optime, s-au realizat următoarele:
- alcatuirea organigramei scolii;
- constituirea Consiliului de administratie ;
- asigurarea incadrării cu personal calificat la toate clasele şi toate disciplinele de studiu;
- constituirea catedrelor, comisiilor metodice şi comisiilor de lucru la nivelul şcolii.

Inceputul anului scolar s-au stabilit responsabilitatile directorilor, ale coordonatorului


pentru proiecte şi programe educative, responsabilii diferitelor catedre, comisii metodice / de
lucru, ale compartimentului secretariat, ale bibliotecarului, ale personalului nedidactic.
S-au realizat fişele post pentru cadrele didactice, pe baza noii metodologii de evaluare a
personalului didactic, precizându-se explicit toate atribuţiile ce revin personalului didactic-
obligatii specifice activităţii didactice, celei de diriginte, responsabil/ membru in comisii
metodice sau comisii de lucru etc. S-au distribuit şi semnat fişele post pentru tot personalul
didactic, didactic auxiliar şi nedidactic .
Organizarea timpului
S-au intocmit: programul de lucru al directorilor, programul de lucru al tuturor
angajaţilor, orarul elevilor, programarea elevilor şi profesorilor de serviciu pe şcoală sau pe
clasă, programul de funcţionare a secretariatului, a bibliotecii etc.
Monitorizarea intregii activităţi: modalităţi , eficienţă, identificarea disfuncţiilor
Pentru monitorizarea activităţii cadrelor didactice s-au utilizat urmatoarele instrumente:
 fişe de asistenţă completate de către directori;
 instrumente de monitorizare-evaluare a activităţii comisiilor;
 fise de interasistenţă completate de cadrele didactice la activităţile catedrelor şi comisiilor
metodice;
 condica de prezenţă;
 registrul de procese-verbale al profesorului de serviciu;
 rapoartele şefilor de catedre şi comisii metodice/ procesele verbale de la activităţile
metodice/ procesele verbale de la inspecţiile speciale pentru obţinerea gradelor didactice/
procese verbale incheiate in urma inspecţiilor la nivelul unităţii scolare; se are in vedere
3
modul in care se respectă recomandarile apărute in urma inspecţiilor de specialitate de
către profesori, precum şi modul in care se realizează măsurile rezultate in urma inspectiilor
la nivelul unităţii;
 fişele personale referitoare la dezvoltarea profesională păstrate la mapa comisiei de formare
profesională ;
 chestionare aplicate elevilor, părinţilor;
 procesele verbale ale Consiliului de administraţie/ Consiliului profesoral;
 articole apărute in presă referitoare la activităţile initiate de cadrele didactice sau in a căror
organizare s-au implicat ;
 fişele de autoevaluare / evaluare;
 dosarul personal continând acte şi documente care atestă formarea initială şi continuă,
participarea la cursuri, stagii de formare, grade didactice etc.
Autoevaluarea activitatii manageriale
Puncte tari:
 S-au realizat planul de dezvoltare instituţională şi planurile operaţionale adecvate la
situaţia şcolii şi fundamentate pe baza studiilor de diagnoză şi prognoză (benchmarking,
diagrama Gantt, analiza SWOT) ;
 S-a asigurat legalitatea încadrării şi politica de personal: există contracte de muncă, fişe
post, fişe de atribuţii, fişe de evaluare;
 S-a asigurat diseminarea informaţiei: afisaj actualizat permanent şi la vedere şi
diseminarea experienţei pozitive;
 Şcoala a incurajat implementarea sistemului de management al calităţii prin sprijinirea
membrilor comisiei ( CEAC) in realizarea activităţilor specifice;
 S-au făcut demersuri permanente pentru a oferi elevilor şi cadrelor didactice oportunităţi
de dezvoltare personală;
 Cei doi directori au participat la activităţi de formare in domeniul managementului
educaţional.

 Aspecte care necesită îmbunătăţire:

 delegarea unor responsabilităţi ;


 consecvenţă în monitorizarea tuturor activităţilor desfăşurate la nivelul şcolii;
 consecvenţă in sancţionarea unor abateri disciplinare.

4
RESURSE UMANE

Şcoala Gimnaziala“Mihai Viteazul” a promovat o politică coerentă referitoare la


dezvoltarea resurselor umane , prin care se oferă membrilor organizaţiei oportunităţi de
perfecţionare şi de promovare în carieră. În legătură cu posibilitatea recrutării personalului
didactic, menţionăm că, deşi sunt foarte limitative prevederile legale ale învăţământului în
această privinţă, conducerea şcolii a respectat toate prevederile legale privind mobilitatea
personalului didactic (titularizare, transfer, detaşare, propunerea continuităţii activităţii didactice
a profesorilor suplinitori etc).

Activitatea compartimentului Secretariat

Compartimentul secretariat din cadrul Școlii Mihai Viteazul cuprinde un post de secretar
șef și un post de secretar, conform indicatorilor de normare în vigoare și în concordanță cu
normarea posturilor didactic-auxiliare aprobată de ISJ.

În anul școlar 2014-2015 activitatea de secretariat are ca prim obiectiv organizarea și


gestionarea documentelor necesare debutului anului școlar, dar și încheierii anului școlar trecut.
În acest sens au fost desfășurate următoarele activități:
- Incheierea situațiilor statistice de sfârșit de an școlar cât și de început de an școlar,
raportarea acestora la IȘJ și introducerea datelor raportate în Baza de Date Națională a
Educației.
- Întocmirea documentelor necesare distribuirii tuturor elevilor a laptelui și cornului precum
și raportarea electronică la IȘJ a unui număr 879 elevi beneficiari.
- În acest an școlar ajutoarele sociale au fost acordate astfel:
- Pregătirea documentelor și înștiințarea părinților (prin comunicarea către învățători și
diriginți cât și prin afișare la avizier) cu privire la procedura de acordare a rechizitelor
școlare, conform Ordinului 4385/ 07.06.2012, dar și a burselor școlare conform Anexei la
HCL nr. 154/09.07.2013, HCL 269/29.10.2014 (http://www.pmtgv.ro/hot1014.html),
precum și art. 68 lit f din ROFUIP, aprobat prin Ordinul Nr. 5115/2014.
Verificarea dosarelor depuse de părinți s-a făcut în cadrul compartimentului secretariat,
au fost întocmite tabele de distribuire a pachetelor cu rechizite pentru un număr de 16
eleviși nu au existat nereguli în desfășurarea acestei activități.

5
- Completarea Registrului de evidență a elevilor, pe formațiuni de studiu în vederea
monitorizării facile a mișcării elevilor pe parcursul anului școlar. Toți elevii înscriși la
începutul anului școlar au fost introduși în SIIIR, verificându-se cu deosebită atenție atât
datele lor personale cât și numărul lor, de aceasta depinzând ulterior completarea corectă a
machetei referitoare la fundamentarea costului standard per elev solicitată de IȘJ.
În anul școlar 2014-2015 au fost înscriși la începutul anului școlar un număr de 475 elevi
la ciclul primar şi 409 elevi la ciclul gimnazial, au rămas înscriși la sfârșitul semestrului466
elevi la ciclul primar şi 407elevi la ciclul gimnazial, iar la încheierea semestrului I
statistica este următoarea:
 Elevi promovaţi: 463ciclul primar din care 218 fete
323 elevi gimnazial din care 164 fete
 Elevi corigenți: 51 elevi la 1 obiect, 18elevi la 2 obiecte,3 elevi la 3 obiecte, 4
elevi la 4 obiecte. 2 elevi la mai mult de 4 obiecte, toți de la ciclul gimnazial
 Elevi cu situația școlară neîncheiată: 6 elevi la gimnaziu și 3 elevi la primar
- Întocmirea documentelor necesare pentru monitorizarea absențelor lunare pe clase a
facilitat centralizarea, la nivelul compartimentului, raportarea în BDNE și prin machetă
electronică la IȘJ, iar la sfârșitul semestrului au fost raportate la nivel de școală un număr
de 2181 absențe la ciclul primar din care 1061 absențe motivate și 5915 absențe la
gimnaziu din care 3570 motivate.

- Redactarea deciziilor pentru anul școlar 2014-2015, pentru stabilirea comisiilor sau
responsabililor diverselor sarcini hotărâte de conducerea unității și de legislația în vigoare,
precum și a deciziilor de reîncadrare salarială a persoanelor cărora li s-au modificat
tranșele de încadrare sau de vechime în muncă.
Din componența comisiilor existente la nivelul școlii au făcut parte și doamna secretar
Meca Gabriela, cât și doamna secretar șef Aldea Gabriela.
- Redactarea Contractelor de muncă pentru personalul nou încadrat s-a realizat de asemenea
în termenele prevăzute de legislaţia în vigoare. În acest an școlar, alături de cei 45
profesori şi învăţători titulari ai școlii au funcționat:
TITULARI alte unităţi:
PÎP/ DEF – Alexandru Andreea
PÎP/ I – Liciu Liliana – S

6
PROF/DEF – Voicu Alexandra
PROF. Radu Daniel – S – 6 ore chimie/rezervat
PROF. Zuga Niculina – S – 6 ore chimie/rezervat
PROF/DEB – Păunescu Valentin– S – 18 religie
SUPLINITORI
PROF/DEB – Boulescu Alina– S – 5 PCO muzică
PROF/DEB – Petrariu Florina – S – 14 desen
PÎP/DEB –Joița Andreea – III STEP
PROF./GR.I- Chiriac Beatrice – 9 ore – TIC
Având în vedere încadrarea de mai sus rezultă că în acest an funcționăm cu aproximativ
91% cadre didactice titulare în sistemul de învățământ și 52,54 norme didactice.
- Introducerea în aplicația REVISAL a contractelor de muncă ale persoanelor nou încadrate,
cât și actualizarea în aplicație a tuturor contractelor care s-au modificat prin acte
adiționale. Transmiterea către ITM a bazei de date actualizată s-a făcut conform
procedurii și în termenele prevăzute de lege.
- Întocmirea documentației și a fișelor de instruire SSM pentru întregul personal al școlii,
instructaj care s-a realizat în lunile septembrie, decembrie.
- Redactarea referatului de necesitate privind asigurarea cu cataloage, carnete de note,
documente necesare desfășurării activității.

După începerea anului şcolar, activitatea desfăşurată în cadrul compartimentului a continuat


cu diversele situaţii zilnice sau lunare, în ordinea priorităţii lor.
- Completarea zilnică a condicii de prezență în concordanță cu orarul școlii.
- Arhivarea documentelor anului trecut școlar s-a realizat în cadrul compartimentului,
parțial, la nivelul școlii nefiind definitivată procedura de arhivare a documentelor,
arhivarea rezumându-se la înscrierea în registru de arhivă a documentelor.
- Întocmirea pontajelor lunare, eliberarea adeverințelor pentru elevi sau cadre didactice,
sunt responsabilități îndeplinite în cadrul compartimentului secretariat.
În cadrul Comisiei de mobilitate a personalului didactic din Şcoala Mihai Viteazul
Târgovişte, personalul din compartimentul secretariat s-a implicat în următoarele activităţi:

7
- a preluat solicitările (şi documentele anexate), înregistrate la secretariatul unităţii de cadre
didactice titulare care au solicitat pretransferul consimţit între unităţi de învăţământ pe un post
didactic/catedră vacant(ă) pe un post didactic/catedră vacant(ă) din unitate;
În cadrul compartimentului s-au redactat documentele comisiei de mobilitate: decizia
comisiei, proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar următor, proiectul de încadrare cu
personal didactic. În anul școlar 2015-2016 vom funcționa cu un număr de 52,40 norme fața
de 52,54 norme în acest an școlar, diferența de 0,14 norme fiind nesemnificativă, având în
vedere faptul că în anul următor vom avea același număr de 36 clase.
- Statele de personal și de plată pentru întreg personalul școlii s-a realizat cu ajutorul
programului unic național de salarizare EDUSAL. Utilizarea acestui program a presupus o
studiere permanentă a funcțiilor sale, programul fiind într-o continuă transformare și
updatare, lucrând pe câte două sau trei versiuni în aceeași lună, în termene foarte scurte.
Au fost corect întocmite statele, acest lucru fiind dovedit de viza IȘJ din fiecare lună,
nefiind necesară refacerea sau corectarea statelor.
- Au fost completate și transmise în termenele solicitate de IȘJ un număr semnificativ de
machete centralizatoare, întocmite după diverse criterii de interes.
În perioada semestrului I al acestui an școlar, au fost întocmite diverse machete și tabele
centralizatoare pentru proiectul ”Personalul didactic din sistemul de învățământ preuniversitar și
universitar de stat - promotor al învățării pe tot parcursul vieții”. Au fost întocmite, de asemenea,
tabele centralizatoare cu CNP-uri și conturi pentru 55 de persoane care au beneficiat de cei 700
lei pentru formare profesională.
Analizând activitatea desfășurată la nivelul comportamentului se poate spune că în acest
an școlar comunicarea s-a realizat încondiții decente atât cu personalul școlii, cât și cu părinții
sau elevii.
Nu au fost sesizate nereguli majore nici în comunicarea cu celelalte instituții cu care s-a
intrat în contact, au fost corect și la timp transmise diversele situații solicitate, metodele folosite
fiind multiple: fax, telefon, e-mail, înștiințări scrise.
Compartimentul secretariat s-a implicat, ori de câte ori a fost necesar, în promovarea imaginii
școlii, a participat la toate acțiunile la care a fost solicitat, a desfășurat activități aflate în afara
sferei de activitate la solicitarea directorului școlii.
Au fost respectate normele PSI și SSM cât și Regulamentul intern al școlii.

8
Activitatea comisiilor metodice

La începutul anului şcolar au fost constituite următoarele Comisii metodice:


1. Comisia metodica a învãţătorilor – clasa 0;
2. Comisia metodica a învãţătorilor – clasa a I a;
3. Comisia metodica a învãţătorilor – clasa a II a;
4. Comisia metodica a învãţătorilor – clasa a III a;
5. Comisia metodica a învãţătorilor – clasa a IV a;
6. Comisia metodica de limba și literatura română
7. Comisia metodica limbi moderne;
8. Comisia metodica “Om și Societate”;
9. Comisia metodica de matematica;
10. Comisia metodica „Stiinte”
11. Comisia metodica de educatie fizica si sport;
12. Comisia diriginţilor;
Comisiile metodice au fost constituite prin decizii ale directorului scolii.

Comisia metodica a învãţătorilor – clasele pregatitoare

Pe semestrul I din anul școlar 2014-2015, membrii comisiei metodice a invatatorilor de


la clasa pregătitoare au desfasurat o activitate bogată atât în școală cât și în afara acesteia.
În prima sedinta a comisiei metodice s-au stabilit atributiile fiecarui membru al comisiei
astfel: d-na invatator Tudor Gabriela raspunde de elaborarea programului de activități
extrașcolare ,d-na invatator Stoia Mariana și d-na Neculae Gabriela –centralizarea testarilor
initiale ,d-na prof. logoped –consilierea privind terapia tulburarilor de limbaj , iar d-na invatator
Cojocaru Nadina-responsabil comisie metodica.
S-a realizat analiza de nevoi ,între punctele tari numărându-se fecventarea grădinitei de
către copii în proporție de 100% si prezenta in cadrul comisiei a d-nei prof. logoped Andreescu
Marilena. Ca punct slab s-a remarcat lipsa exercitiilor de scriere la gradinita pentru unii intre
copii.
În aceeași ședință s-a prezentat de către responsabilul comisiei ,d-na Cojocaru Nadina
planul managerial pe anul școlar 2014- 2012. Împreuna cu membrii comisiei s-a realizat graficul
semestrial al activităților comisiei metodice.
În luna septembrie s-a desfășurat activitatea Obiceiuri sănătoase pentru dinți sănătoși în
colaborare cu medical stomatolog de la cabinetul școlar.
In luna octombrie 2014 s-au analizat in cadrul comisiei testările inițiale, stabilindu-se
greselile tipice si masurile ameliorative.
In luna noiembrie 2014,elevii claselor pregătitoare au participat, sub îndrumarea
doamnelor învățătoare, la activitățile prilejuite de Zilele Educației Globale cu tema ” Mâncăm
sănătos-trăim sănătos”:figurine din fructe și legume, vizionarea unor material PowerPoint despre
hrana sănătoasă, desene tematice.

9
Doamnele învățătoare Stoia Mariana și Tudor Gabriela au susținut o lecție demonstrativă
cu tema ” Activitatea nonformală” la care au participat copii, părinți, colegele in comisie .
Cu prilejul aniversării Zilei Naționale a României s-a organizat o expoziție de desene
tematice( Clasele pregătitoare C, D), stegulețe, colaje, hărți( clasele pregătitoare A,B).
D-nele învățătoare Tudor Gabriela, Stoia Mariana,Cojocaru Nadina și Neculae Gabriela
s-au implicat în organizarea și desfășurarea serbărilor de Crăciun, pe clase.
În luna ianuarie, elevii au participat la concursul Comper, la care au obținut rezultate
foarte bune.
Toate clasele pregătitoare au participat la proiectul ” Eminescu- poet nemuritor” –
recitări, desene și proiectul ” Hai să dăm mână cu mână”- au vizionat material PowerPoint, au
dansat Hora Unirii, au realizat lucrări tematice.

Comisia metodica a învãţătorilor – clasa a I a

A. Managementul comisiei metodice


Pe parcursul anului şcolar 2014/2015, comisia metodică a învăţătorilor claselor I şi–a
propus următoarele obiective:
-Asigurarea calităţii actului educaţional (întocmirea planificărilor calendaristice şi semestriale);
-Parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare; utilizarea de strategii activ-
participative;
-Folosirea activităţii independente, diferenţiate, de grup;
-Organizarea de activităţi extracurriculare;
-Participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective, asigurarea accesului la
informaţia de specialitate, favorizarea schimbului de experienţă;
-Perfecţionarea metodologiei sistemului de evaluare;
-Conceperea şi elaborarea unor materiale funcţionale : proiecte didactice, portofolii, teste;
-Colaborarea şcoală-familie.
Planificarea și proiectarea unitătilor de învățare s -au făcut ținându-se cont de precizările
făcute în ghidurile metodologice și respectându-se planurile cadru și programele școlare.
Schemele orare sunt bine întocmite respectând caracteristicile colectivului de elevi cu
care se lucrează și reflectând nevoile clasei.
In general, resursele temporale sunt corect repartizate pentru fiecare unitate de învățare,
în parte făcându-se posibilă o evaluare eficientă la perioade scurte de timp și stabilirea unui plan
remedial daăa este cazul.
Planificarea reflectă specificul clasei la care se lucrează, tinându –se cont de
caracteristicile psihice ale colectivului și de nivelul de cunoștințe, priceperi și deprinderi.
Toate cadrele didactice au parcurs materia ritmic, în conformitate cu ceea ce și-au
planificat, aplicându-se metode şi procedee activ-participative, la fiecare disciplină de
învăţământ, conform planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare. Proiectarea
didactică la nivelul fiecărei clase s-a realizat integrat, ţinând cont de sistemul de relaţii şi
dependenţe care există între obiectivele operaţionale, conţinutul ştiinţific vehiculat, strategii de
predare, învăţare şi evaluare precum şi standardele de performanță. S-a încerca relaţionarea şi
interrelaţionarea acestor concepte în planificarea materiei la fiecare disciplină de învăţământ
pentru ca activitatea de instruire şi autoinstruire să fie centrată pe elev.
Pentru mobilizarea elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea optimă
a mecanismelor intelectuale ale acestora, este necesar să se regândească demersul didactic astfel
încât cadrele didactice să adopte strategii de provocare şi dir ijare a gândirii, strategii ce oferă
condiţii optime pentru exersarea intelectului elevilor în direcţia flexibilităţii, creativităţii,
10
inventivităţii, conducând la formarea unei gândiri moderne, algoritmice , modelatoare,
problematice. Trebuie folosită la întreaga capacitate baza de mijloace didactice existente în
școală. Astfel, până la sosirea manualelor digitale, învățătorii au folosit internetul pentru
accesarea manualelor existente acolo, ppt-uri, filmulețe pentru copii.
Fiecare învăţător a elaborat teste de evaluare însoţite de descriptorii de performanţă pe trei
nivele: FB, B şi S. În urma evaluărilor s -a constatat că elevii deţin cunoştinţele prevăzute de
programa şcolară pentru acest moment şi dau dovadă de receptivitate în ceea ce priveşte
învăţarea.
În ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor extracurriculare s-au organizat :
-programe artistice - serbări şcolare (Crăciun)
-Participarea la Concursurile ,, Comper”, ,,evaluare în educație”, ,,Euclid”, ,,Gazeta matematică
junior”
-s-au realizat proiecte tematice: ,, Toamna darnică”(I A), ,,Frumusețile și bogățiile toamnei” (I C
și I D), ,,Eminescu-poet național”(I A).
-,,Ziua mondială a curăteniei”-activitate de ecologizare (IC), ,,Ziua educației” expoziție cu afișe
realizate de copii (IC; ID), ,,Carnavalul fructelor și legumelor”-săptămâna educației globale (IC;
ID), ,,La ceas aniversar – moment închinat lui M. Eminescu”-activitate desfășurată la CDI, în
colaborare cu biblioteca scolii, cu ocazia zilei de 24 Ianuarie ,,Sunt mândru că sunt român!” (IC,
ID).
În cadrul parteneriatului Scoală – familie, s-au organizat activități comune, ,,Prietenia în
familie începe cu lectura unei cărți” (IA), ,,Sărbătorim împreună”, ședințe cu părinții pe diverse
teme, consultații individuale.
În cadrul activităţilor curriculare, extracurriculare şi extraşcolare acţiunea pedagogică s –
a centrat în egală măsură pe formarea capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi
comportamentelor dezirabile la elevi, calitatea acestor performanţe asigurându -se prin utilizarea
preponderentă a metodelor interactive, activ - participative precum şi prin raportarea
problematicii la experienţele copiilor.

Fiecare cadru didactic are o mapă a învăţătorului care cuprinde: planuri cadru pentru
clasa I, programa şcolară în vigoare, schema orară, planificarea calendaristică şi proiectarea
unităţilor de învăţare, fişe de lucru şi teste de evaluare predictivă, sumativă şi formativă.
Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la învăţătură şi disciplină s-a menţinut o relaţie
permanentă între părinţi şi cadrele didactice, între cadre didactice şi echipa managerială.
B. Dezvoltarea profesională, activitatea metodică
În cadrul campaniei ,,Europa, casa noastră”, organizată de Reprezentanța Comisiei
Europene în România, s-au desfășurat activități (I C; I D); d-nele înv. Liciu L. și Zamfirache V.
au participat cu lucrare și activitate cu elevii la Simpozionul Național ,,Metode și tehnici de
evaluare în învățământul preuniversitar”, la atelierul ,,Stereotipurile de gen în cultura românească
și în viața de zi cu zi”, organizat de Centrul Parteneriat pentru Egalitate, proiect cofinanțat din
Fondul Social European, axa prioritară ,,Promovarea incluziunii sociale”. Am oferit ajutor în
proiectul de voluntariat ,,Elevii ajută elevi”; toți membrii comisiei au participat la Seminarul
,,Voluntariat – Parteneriat (profesor-elevi-familie) pentru comunitate, organizat de Asociația
,,Ambasadorii prieteniei”, au fost organizatori, evaluatori în cadrul concursurilor Gazeta
matematică junior, Comper, au participat la consiliile profesorale, consfătuirile cadrelor
didactice, cercul pegagogic.
Lecția demonstrativă planificată pentru luna decembrie a fost amânată, la cererea d-nei
înv. Florescu V. (motive personale), urmând ca aceasta să fie reprogramată a o dată anunțată.

11
C. Managementul calităţii
Pentru îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice , pentru ca o şcoală să fie eficientă, este
necesar ca elevii, dascălii şi părinţii să aibă foarte bine conştientizată misiunea comună, iar
activitatea didactică să fie mai mult centrată pe instruire -formare şi curriculum.
In multe cazuri, cadrele didactice au pus un accent mai mare pe învăţarea în clasă, s-a
creat un climat favorabil învăţării, elevii au fost implicaţi şi responsabilizaţi de viitorul lor, s –au
stimulat elevii pentru a reuşi, s-au desfăşurat activităţi de remediere/dezvoltare pentru cei
capabili de performanță, activități extracuriculare care care să lărgească interesul elevilor în
sensul construirii de relaţii bune în şcoală, s-a încercat şi realizat în unele cazuri modificarea,
dezvoltarea şi perfecţionarea stilului didactic al dascălilor.

Comisia metodica a învãţătorilor – clasa a II a;

In anul scolar 2014-2015 Comisia Metodica este formata din 4 cadre didactice,dupa cum
urmeaza:

Predoi Mihaela – clasa a-II-a A


Andreescu Catalina- clasa a-II-a B
NicolaeAndra Ileana clasa a-II-a C
Andreescu Marilena- psihopedagog

Au fost propuse si indeplinite urmatoarele obiective strategice:

I. 1.1.Proiectarea activitatilor comisiei metodice ce se vor desfasura la nivelul invatamantulu


iprimar se va face prin consultarea factorilor interesati-elevi ,parinti,comunitate locala;
1.2. Asigurarea respectarii normelor de securitate pentru elevi.

II.2.1.Imbunatatirea participarii la educatie a copiilor de varsta scolara mica


2.2.Imbunatatirea anuala a rezultatelor scolare;
2.3.Crearea unui mediu educational prietenos;
2.4.Asigurarea proiectarii curriculum-ului in concordanta cu nevoile elevilor;
2.5.Imbunatatirea competentelor invatatorilor de utilizare a strategiilor didactice centrate pe elev;
2.6.Imbunatatirea capacitatii institutionale de implicare a invatatorilor in cresterea calitatii
educatiei furnizate de scoala;
2.7.Crestereainteresuluielevilorpentruactivitatileextrascolare, de petrecere a timpului liber;
2.8.Dezvoltarea colaborarii scoala-familie, prin implicarea parintilor in activitatile scolare si
extrascolare organizate la nivelul scolii.

III. 3.1.Crearea unei baze de date referitoare la modul cum se prezinta oferta curriculara in
scoala;

12
3.2.Stabilirea nivelului de atingere a standardelor educationale de catre elevi, specifice la nivelul
comisiei metodice.

IV. 4.1.Asigurarea conditiilor necesare pentru diseminarea bunelor practice;


4.2.Asigurarea unor legaturi eficiente cu I.S.J. Dambovita si alti factori educationali pentru
promovarea inovatiilor in pedagogie/ a unor practice de succes.
V. 5.1.Formarea competentelor profesionale solicitate de nevoia schimbarii calitative a
procesului de invatamant.

ANALIZA DE NEVOI

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE


-dotarea cu tehnologie informational -procurarea materialelor auxiliare din
corespunzatoare ( videoproiector, acces fonduri proprii;
internet, mobilier adecvat,); - alegerea unor cursuri de formare nu a
- utilizarea unor mijloace de invatamant fost intotdeauna in concordanta cu nevoia
de calitate, care faciliteaza procesul de de dezvoltare personala;
invatare si care sunt adecvate - realizarea sporadica a interasistentelor
continuturilor invatarii si particularitatilor -starea materiala precara si nivelul de
de varsta ale copiilor- interesul cadrelor cultura si instruire a unor familii.
didactice pentru realizarea prin efort
propriu a unor mijloace didactice
eficiente, atractive, adaptate
continuturilor nvatarii, particularitatilor
individuale si de grup ale copiilor;
- actualizarea strategiilor de predare-
imbinarea optima a unorforme diverse de
organizare a activitatii (frontal, grupal,
individual)- posibilitatea de a aborda o
mare varietate de teme de actualitate;
- dotarea cu material noi- informarea din
surse variate- colaborarea permanenta cu
familiile si comunitatea pentru a asigura
sprijinul optim necesar invatarii si
nevoilor de dezvoltare a copiilor;
-existenta unei minibiblioteci in fiecare
clasa;
- buna colaborare a cadrelor didactice cu
Organizatia “Salvati Copiii”

13
OPORTUNITATI AMENINTARI
- perfectionarea continua a cadrelor -multitudinea de documente scolare
didactice prin invatare permanenta; solicitate cadrelor didactice;
- toti participantii pot oferi alternative - insuficienta manualelor scolare.
valoroase de solutionare a tematicii;
- participareane conditionata cu material
proprii la fiecare tema;
- dezbaterea tematicii este atat profitul
grupului cat si al fiecarui individ;
- promovarea propriilor idei.

ACTIVITATILE DESFASURATE

-Septembrie-Proiectarea activităţilor metodice pentru anul şcolar 2014-2015;


- Discuţii privind întocmirea planificării;
Octombrie- Analiza SWOT a comisiei metodice; Tratarea diferentiata. Planurile remediale;
Noiembrie–Analizarea ofertelor editurilor si alegerea manualelor digitale noi;Participarea la
cercul pedagogic;
Decembrie–Lectie deschisa – Prof.inv.primar NicolaeAndra
Ianuarie–Lectie deschisa – Psihopedagog Andreescu Catalina

Activitatea comisiei metodice s-a desfasurat lunar si a avut activitati variate: dezbateri,
referate.La inceputul anului scolar s-au organizat intalniri pentru intocmirea corecta a
planificarilor, a documentelor specific claselor a-II-a cu scopul de a clarifica problemele
intampinate de colegi in aplicarea curriculum-ului.
Evaluarile initiale au fost efectuate la timp, rezultatele lor fiind centralizatepentru a
contribui la realizarea planificarilor semestriale.

Clasa II A II B II C
FB B S I FB B S I FB B S I
CLR 17 7 1 -
MEM 11 14 - -

Fiecare cadru didactic a urmarit in cadrul procesului instructiv-educativ evaluarea


continua a cunostintelor, deprinderilor si abilitatilor, a competentelor acumulate.
Cadrele didactice s-au preocupat permanent de pregatirea profesionala in vederea
cresterii actului educational prin:
-participarea activa la activitatile metodice desfasurate la nivelul unitatii;
-realizarea unor interasistente in vederea valorificarii experientei didactice (Andreescu
Catalina si Nicolae Andra)
14
-intocmirea corecta a documentelor (Nicolae Andra, Andreescu Catalina, Predoi
Mihaela);
-procurarea si studierea revistelor si a altor materiale de specialitate;
-confectionarea materialelor didactice corespunzatoare tematicilor propuse (membrii
comisiei metodice);
-intocmirea unor referate / materiale informative si prezentarea lor in cadrul sedintelor
comisiei metodice (Predoi Mihaela, Andrescu Catalina);

Perfectionarea si formarea cadrelor didactice s-a concretizat prin activitățile din cadrul
comisiei metodice, prin elaborarea unui Ghid de bune practice cu exemple de fise de lucru,
modele de evaluări, prezentari Power-pointi folosite pentru predarea integrate, prin lecțiile
susținute, prin participarea la activitatile cercului pedagogic. Dna Predoi Mihaela a participat in
luna octombrie la Sibiu la activitatile de formare profesionala din cadrul Conferintei
Intenațională de Educatie Nonformală.

Participare la concursuri:
Predoi Mihaela “Gazeta matematica Junior”, “Comper – limba română și matematică”,
“Poveștile cangurului”
Andreescu Catalina “Euclid”, GazetaMatematică Junior
NicolaeAndra– GazetaMatematică Junior

Elevii claselor a-II-a au donat jucarii, jocuri, diferite materiale in cadrul proiectului
“Copiii ajuta copii”.
În cadrul activității Atelierul lui Moș Crăciun, elevii clasei a-II-a A, îndrumați de doamna
învățătoare Predoi Mihaela au realizat decorațiuni pentru Pomul de Crăciun și au donat jucării și
cărți elevilor înscriși în programele asociației ‘’Salvati Copiii’’Dambovita.
S-au desfasurat activitati extracurriculare cu ocazia unor evenimente deosebite si din
istoria patriei : “Colindăm toamna clasa a-II-a A”, Sărbatoarea toamnei, 1 Decembrie,serbări de
Crăciun, 15 ianuarie –Mihai Eminescu, 24 ianuarie Unirea, excursie la Ploiești- vozionare de
film 3D, vizitarea Muzeului Ceasului și a conacului din localitatea prahoveana Urlați. Cadrele
didactice au fost preocupate de amenajarea spatiului educational cat mai atractiv pentru copii, de
imbunatatirea actului calitativ prin folosirea unor mijloace de invatamant moderne: calculatoare,
imprimante,Dvd-uri, Cd-uri. De asemenea s-au obtinut donatii si sponsorizari pentru
imbunatatirea bazei materiale a salilor de clasa si a existat preocuparea pentru imbogatirea
fonduluide carte al bibliotecii clasei.

Comisia metodica a învãţătorilor – clasa a III a

1. Proiectarea activitatii si realizarea activitatilor didactice:


15
Activitatile scolare s-au desfasurat in conformitate cu programa şcolara, s-au respectat normele
de elaborare a documentelor de proiectare, precum şi adaptarea acestora la particularităţile
grupei/clasei.
Cadrele didactice s-au reunit in cadrul CM stabilind:
- manualele si auxiliarele pe baza carora isi vor proiecta si desfasura activitatea pe parcursul
anului scolar 2014-2015;
-schema orara ;
-activitatile extracurriculare;
-planificarea sedintelor cu parintii;
-planificarea orelor de consiliere;
-graficul pregatirilor suplimentare si al concursurilor scolare ;
-lista materialelor didactice din dotare;
-graficul activitatilor din cadrul proiectului ”IMI PLACE SA CITESC”clasele a III – a;
-optionalele pentru anul scolar 2014-2015 cat si oferta de optionale pentru anul scolar 2015-2016
realizate la fiecare clasa;
-planificarea lectiilor demonstrative in cadrul CM;
-stabilirea responsabilitatilor fiecarui cadru didactic in cadrul CM.
Proiectarea calendaristica si pe unitati de invatare s-a realizat in concordanta cu programa
scolara. Pentru parcurgerea unitatilor s-au asigurat manuale, auxiliare, materiale didactice
confectionate sau comandate.

Planificarea activitatilor de predare s-a realizat prin:


-identificarea obiectivelor operationale specifice disciplinei si grupei de varsta, gradului de
interes al clasei si resursele scolii;
-stabilirea activitatilor didactice individuale, de grup, sau cu intreaga clasa, in functie de
disciplina si caracteristicile grupei de varsta, gradului de interes al clasei si resursele scolii;
-stabilirea activitatilor prin care se asigura atragerea interesului elevilor si motivarea acestora;
-identificarea elevilor cu aptitudini deosebite si a celor cu dificultati de invatare;
-asigurarea integrarii obiectivelor operationale proprii cu atingerea obiectivelor stabilite prin
Curriculum National;
-analizarea si utilizarea corecta a informatiilor privind progresul elevilor in atingerea obiectivelor
operationale.
-s-au sustinut lecții demonstrative în cadrul comisiei metodice:,, Joc de chiciuri,,-inteligențe
multiple(cls.III S), ”Caracteristici si proprietati ale corpurilor”(cls. III B)

Activitatea extrascolara si extracurriculara:


-stabilirea unui grafic de pregatire suplimentara pentru concursurile scolare;
-s-au organizat urmatoarele concursuri scolare la care au participat elevii claselor a III- a: Gazeta
matematica, Evaluare in educatie (etapele I si II -6si 13 decembrie), ”Euclid”, ”Cangurasul
povestilor”, ”LuminaMath” (11 noiembrie)–in urma carora s-au evidentiat elevi cu rezultate
deosebite;
Cadrele didactice, membre ale comisiei metodice, au participat ca
supraveghetori/organizatori/responsabili/corectori in desfasurarea diferitelor concursuri scolare.
-s-au desfasurat activitati in colaborare (”Mica Unire”, ”Luceafarul poeziei romanesti” Proiectul
educational”1DECEMBRIE – ziua Nationala a Romaniei”);
- s-au organizat serbari si activitati scolare: Serbare de Craciun, Ziua clasei,Ziua Mondiala
aEducatiei;
16
- s-au organizat drumetii si excursii (Calimanesti -Caciulata si Ploiesti)
-înscriere, participare la  proiectul național educational ECOlimpiada Elevilor, editia a
III-a-2015;
-publicarea unor creații, imagini activități derulate la CDI-ÎN REVISTA ȘCOLII;
-derularea unui proiect educațional ÎN  CADRUL STRATEGIEI NAŢIONALE DE ACŢIUNI
COMUNITARE PARTENERIAT EDUCATIV-,,DIN INIMĂ DE COPIL, O RAZĂ DE SOARE!”-
Şcoala ,,Mihai Viteazul ‘’ Târgovişte,Grădiniţa “ Rază de Soare” Târgovişte,Școala ,,  Prof.
IliePopescu  ,, Șotânga,ORGANIZAȚIA ,,SALVAȚI COPIII!” ROMÂNIA;

2 Evaluarea rezultatelor învăţării


In cadrul comisiei metodice s-au organizat urmatoarele activitati:
Elaborarea testelor predictive si finale:
- proiectarea matricei de specificatii;
- elaborarea itemilor si conceperea testelor;
- elaborarea schemelor/baremelor de evaluare;
- stabilirea datelor calendaristice pentru desfasurarea testarilor initiale/finale;
- aplicarea testelor predictive/finale, interpretarea şi comunicarea rezultatelor;
- centralizarea rezultatelor si realizarea unui raport privind evaluarea;

Cadrele didactice au urmarit in cadrul evaluarii:


- utilizarea unor instrumente evaluare complementare (portofolii/ referate/eseu/proiect/
Studii de caz etc.);
- folosirea descriptorilor de performanţă şi a criteriilor de notare în elaborarea
instrumentelor de evaluare , a unor modele de teste folosite la nivel naţional;
- utilizarea instrumentelor de evaluare diferenţiată pentru elevii cu CES;
- promovarea autoevaluării şi interevaluării;
- realizarea autoevaluării individuale/în cadrul grupelor de lucru;
- folosirea unor fişe/chestionare de autoevaluare.

3 Managementul clasei de elevi.(CM cls. aIII-a)


- Stabilirea unui cadru adecvat (reguli de conduită, atitudini , ambient) pentru
desfăşurarea activităţilor în conformitate cu particularităţile clasei de elevi;
-Monitorizarea comportamentului elevilor şi gestionarea situaţiei conflictuale;
- Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor;
- Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bună practică.
4 Managementul carierei şi a al dezvoltării profesionale (CM cls. aIII-a)
-Valorificarea competenţelor ştiinţifice, didactice şi metodice dobândite prin participarea la
programele de formare continuă/perfecţionare -Curs: ”Voluntariat
Parteneriat(Profesori/Elevi/Familie) pentru comunitate”;
-Implicarea în organizarea activităţilor metodice la nivelul comisiei/catedrei/responsabil;
-Realizarea/Actualizarea portofiului profesional şi dosarului personal;
-Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în interiorul şi în afara unităţii cu elevii,
personalul şcolii, echipa managerială şi cu beneficiarii din cadrul comunităţii –familiile elevilor;

17
5 Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovare a imaginii unităţii şcolare.
-Dezvoltarea de parteneriate şi proiecte educaţionale în vederea dezvoltării instituţionale;
-Promovarea imaginii şcolii în comunitate prin participare şi rezultatele elevilor la olimpiade,
concursuri, competiţii, activităţi extracurriculare şi extraşcolare;
-Respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitatea muncii şi de PSI şi ISUJ pentru
toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ precum şi a sarcinilor
suplimentare;

Comisia metodică a învăţătorilor clasa a IV-a şi prof. de arte

1.Proiectarea activităţii.
La începutul anului şcolar după alegerea responsabilului de comisie metodică, s-a realizat o
întalnire în cadrul comisiei metodice în care s-a studiat documentele din curriculum şi ne-am
consultat cu privire la întocmirea planificării calendaristice.
Ne-am întocmit planificările calendaristice şi am realizat proiecte ale unitatilor de învăţare.
În unitaţile de învăţare am prevăzut ore de evaluare şi de reglare(dezvoltare/aprofundare).
În activitaţile de proiectare ne-am folosit de TIC- obs. varianta pe suport de hartie de la
dosarul CM.
Fiecare cadru didactic şi-a întocmit planificarea pentru activităţile extacurriculare corelate cu
obiectivele curriculare, nevoile şi interesele educabililor, planul managerial al unităţii.
Fiecare cadru didactic şi-a întocmit graficul întalnirilor cu parinţii şi l-au făcut cunoscut
acestora, l-a înaintat responsabilului pe şcoală, d-nei Gorgon Liliana.
În acest an şcolar, componenţa comisie metodice este: înv. Mocanu elena, înv. Gorgon
Liliana, înv. Hâncu Aneta, Prof.inv.primar Zamfira Doru, prof.inv. primar Neagu Luminita ,
prof. educaţie muzicală Bulgăre Mihaela şi prof. desen Petrariu Florina

2.Realizarea activităţilor şcolare şi extraşcolare


Activităţile didactice s-au realizat în sălile de clasa şi în cabinetele şi laboratoarele şcolii
ori de câte ori a fost nevoie.
Între cadrele didactice a existat un schimb real de idei şi fişe de lucru, fişe de evaluare
care ne-au uşurat munca de dascăl şi în acelaşi timp au diversificat-o, au îmbogăţit-o.
Fiecare clasă a avut prevăzută în orar oră de pregătire suplimentară.
D-na Bulgăre Mihaela a desf. activitati atât la Şc. „Mihai Viteazul” Tgv. cât şi la Şc.
„Coresi” Tgv. datorită distribuţiei orelor din catedra pe care o ocupă.
Activităţi extacurriculare
Clasa a IV-a A
 16.10.2014- Activitate în cadrul proiectului „Imi place să citesc” –„Greuceanu”,
împreună cu cl a IV-a B, la CDI;
 12.12.2014- Activitate în cadrul proiectului „Cu paşi mici de la grădiniţă spre şcoală”-
realizarea de podoabe pentru pomul de iarnă.
 27.12.2014 Activitate dedicată zilei de 1 Decembrie împreună cu cl a IV-a B şi I B, la
CDI
 15.01.2015 Activitate dedicată marelui poet Mihai Eminescu, „Dor de Eminescu”
împreună cu ciasa IV-a B şi clasa I B, la CDI
 16.01.2015- Concursul „Comper- Comunicare”- 19 elevi participanti
 22.01.2015 Activitate dedicată Micii Uniri, „Hai să dăm mână cu mână” împreună cu
ciasa IV-a B şi clasa I B, la CDI
 23.01.2015- Concursul „Comper- Matematică”- 19 elevi participanţi
18
 07.01.2015 Activitate în cadrul proiectului „Nu violenţei”, activitate împreună cu poliţia
municipiului Tgv. Şi Facultatea de Drept Valahia,cu clasa a IV-a C , având ca temă
„Violenţa în familie- Forme de violentă”, desfăşurată la CDI

Clasa a IV-a B
 16.10.2014- Activitate în cadrul proiectului „Imi place să citesc” –„Greuceanu”,
împreună cu cl a IV-a A, la CDI;
 12.12.2014- Activitate în cadrul proiectului „Cu paşi mici de la grădiniţă spre şcoală”-
realizarea de podoabe pentru pomul de iarnă.
 27.12.2014 Activitate dedicată zilei de 1 Decembrie împreună cu cl a IV-a A şi I B, la
CDI
 15.01.2015 Activitate dedicată marelui poet Mihai Eminescu, „Dor de Eminescu”
împreună cu ciasa IV-a A şi clasa I B, la CDI
 16.01.2015- Concursul „Comper- Comunicare”- 13 elevi participanţi
 22.01.2015 Activitate dedicată Micii Uniri, „Hai să dăm mână cu mână” împreună cu
clasa IV-a A şi clasa I B, la CDI
 23.01.2015- Concursul „Comper- Matematică”- 19 elevi participanţi;
 07.01.2015 Activitate în cadrul proiectului „Nu violenţei”, activitate împreună cu poliţia
municipiului Tgv. Şi Facultatea de Drept Valahia,cu clasa a IV-a C , având ca temă
„Violenţa în familie- Forme de violentă”, desfăşurată la CDI

Clasa a IV-a C
 25.10.2014 – Activitate la biserică din circumscripţie cu ocazia Sf. Dumitru
 5.12.2014- Concursul „Povestile cangurului”, 3 elevi -excelent, 2 elevi-foarte bine
 12.12.2014- Activitate în cadrul proiectului „Cu paşi mici de la grădiniţă spre şcoală”-
realizarea de podoabe pentru pomul de iarnă.
 17.12.2014– activitate la biserică din circumscripţie pentru împărtăşit
 01.2015- Vizionare documentar istoric;
 07.01.2015- Activitate în cadrul proiectului „Nu violenţei”, activitate împreună cu poliţia
municipiului Tgv. Şi Facultatea de Drept Valahia,cu clasa a IV-a C , având ca temă
„Violenţa în familie- Forme de violentă”, desfăşurată la CDI
 07.01.2015– activitate la biserică din circumscripţie cu ocazia Sf.Ion
 15.01.2015- Activitate dedicată poetului Mihai Eminescu „Dor de Eminescu”, în
parteneriat cu clasa a IV-a S
 16.01.2015 - Concursul „Comper- Comunicare”- 22 elevi participanţi,
 22.01.2015- activitate dedicata unirii Principatelor Române- „Hai să dăm mană cu mână”
în parteneriat cu clasa a IV-a S
 23.01.2015 - Concursul „Comper- Matematică”- 22 elevi participanţi;
 28.01.2015 Concursul „Gazeta matematică”, 17 participanţi, 100p- 1 elev, 93p- un elev

Clasa a IV-a Step by Step


 26.09.2014- participare la activitatea „Marşul indicatoarelor”;
 4.11.2014- participare la atelierele de creatie din cadrul proiectului „Elevii ajută elevii”- 2
elevi
19
 25.11.2014- participare la spectacolul caritabil din cadrul proiectului „Elevii ajută elevi”,
teatrul Tony Bulandra;
 27.11.2014- activitate dedicata Zileii Nationale a României+ cântece patriotice,
 12.12.2014- Activitate în cadrul proiectului „Cu paşi mici de la grădiniţă spre şcoală”-
realizarea de podoabe pentru pomul de iarnă.
 15.01.2015- Activitate dedicată poetului Mihai Eminescu „Dor de Eminescu”, în
parteneriat cu clasa a IV-a C
 05.12.14- participare Concursul „Cangurul poveştilor”, 2 participanţi, 2 elevi excelent,
 16.01.2015 - Concursul „Comper- Comunicare”- 13 elevi participanţi,
 22.01.2015- activitate dedicata unirii Principatelor Române- „Hai să dăm mană cu mână”
în parteneriat cu clasa a IV-a S
 23.01.2015 - Concursul „Comper- Matematică”- 13 elevi participanţi;

3. Evaluarea rezultatelor învăţării


Unitaţile de învăţare au fost prevăzute cu ore de evaluare şi reglare;
Rezultatele la învăţătură au fost discutate la fiecare întâlnire cu părinţii şi în orele de
consiliere cu aceştia;
La începutul sem I am elaborat, aplicat şi discutat evaluari iniţiale;

4. Managementul clasei de elevi.


Am elaborat împreună cu elevii reguli de comportare în clasa şi în afara ei. Au fost
întocmite procese verbale în urma prelucrării ROFUIP al şcolii; Activitatea de consiliere a
părinţilor s-a desfăşurat după un program prestabilit la fiecare clasa.

5.Managementul carierei şi al dezvoltării profesionale.


Toate înv. au participat la consfatuirile din octombie, la cercuul pedagogic din sem I si
cercul pedagogic pentru alternativa Step by Step(Neagu L si Zamfira D.)
D-nele prof. au participat la consfătuirile pe discipline şi la cercurile pedagogice din sem.
I

D-na Mocanu Elena


 10.09.2014- participare la Consfătuirea învăţătorilor, Centrul metodic Târgovişte IB;
 30.09. 2014- Activitate învăţătoare-educatoare pentru iniţierea proiectului de
parteneriat cu Grădiniţa „Raza de soare” – „Cu paşi mici... de la grădiniţă spre
şcoală”
 28.11.2014- participare la Cercul pedagogic , sem I, Sc. „Smaranda Gheorghiu” Tgv.
 05.12.2014 -asistent Concursul „Poveştile cangurului”
 16.01.2015 –asistent concursul „Comper- Comunicare”, etapa I, 2014-2015
 19.01.2015- evaluator Concursul „Comper – Comunicare”, etapa I, 2014-2015
 23.01.2015- asistent Concursul „Comper- Matematică”, etapa I ,2014-2015
 26.01.2015- evaluator Concursul „Comper – Matematică”, etapa I, 2014-2015
 02.02.2015- seminar „Voluntariatul- parteneriat pentru comunitate”, Şc. „Mihai
Viteazul”

Gorgon Liliana
20
 10.09.2014- participare la Consfătuirea învăţătorilor, Centrul metodic Târgovişte IB;
 30.09. 2014- Activitate învăţătoare-educatoare pentru iniţierea proiectului de
parteneriat cu Grădiniţa „Raza de soare” – „Cu paşi mici... de la grădiniţă spre
şcoală
 19.11.2014- Lectie demonstrativă în cadrul comisiei metodice-Disciplina:Geografie,
desfăşurată la CDI
 16.01.2015 –asistent concursul „Comper- Comunicare”, etapa I, 2014-2015
 23.01.2015- asistent Concursul „Comper- Matematică”, etapa I, 2014-2015
 02.02.2015- seminar „Voluntariatul- parteneriat pentru comunitate”, Şc. „Mihai
Viteazul”

Hâncu Aneta
 10.09.2014- participare la Consfătuirea învăţătorilor, Centrul metodic Târgovişte IB;
 30.09. 2014- Activitate învăţătoare-educatoare pentru iniţierea proiectului de
parteneriat cu Grădiniţa „Raza de soare” – „Cu paşi mici... de la grădiniţă spre
şcoală”
 4.11.2014 – activitate de voluntariat la atelierele din cadrul proiectului „Elevii ajută
elevi”
 27.11.2014- Lectie demonstrativă în cadrul comisiei metodice-Disciplina :Educaţie
tehnologică, 28.11.2014- participare la Cercul pedagogic , sem I, Sc. „Smaranda
Gheorghiu” Tgv.
 16.01.2015 –asistent concursul „Comper- Comunicare”, etapa I, 2014-2015
 19.01.2015- evaluator Concursul „Comper – Comunicare”, etapa I, 2014-2015
 23.01.2015- asistent Concursul „Comper- Matematică”, etapa I ,2014-2015
 26.01.2015- evaluator Concursul „Comper – Matematică”, etapa I, 2014-2015
 28.01.2015- asistent concursul „Gazeta matematică”
 02.02.2015- seminar „Voluntariatul- parteneriat pentru comunitate”, Şc. „Mihai Viteazul”
 Dec.2014- colaborator la revista şcolii „Constelaţii”, nr.1(13), dec 2014

Zamfira Diana Elena


 10.09.2014- participare la Consfătuirea învăţătorilor, Cerc metodic Târgovişte IB;
 30.09. 2014- Activitate învăţătoare-educatoare pentru iniţierea proiectului de
parteneriat cu Grădiniţa „Raza de soare” – „Cu paşi mici... de la grădiniţă spre
şcoală”
 4.11.2014 – activitate de voluntariat la atelierele din cadrul proiectului „Elevii ajută
elevi”
 25.11.2014- membru în echipa de organizare a Concursului interjudeţean „Cvintetul
toamnei”, 2014-2015, faza judeţeană
 28.11.2014- participare la Cercul pedagogic , sem I, Sc. „Smaranda Gheorghiu” Tgv.
 Dec.2014- colaborator la revista şcolii „Constelaţii”, nr.1(13), dec 2014î
 16.01.2015 –asistent concursul „Comper- Comunicare”, etapa I, 2014-2015
 19.01.2015- evaluator Concursul „Comper – Comunicare”, etapa I, 2014-2015
 23.01.2015- asistent Concursul „Comper- Matematică”, etapa I ,2014-2015
 26.01.2015- evaluator Concursul „Comper – Matematică”, etapa I, 2014-2015
 Dec.2014- colaborator la revista şcolii „Constelaţii”, nr.1(13), dec 2014
 Dec.2014- participare la activitatea cercului metodic al înv . din alternativa educaţională
Step by Step desfăşutată la Sc. „Paul Bănică” Târgovişte
21
Neagu Luminiţa Doiniţa
 10.09.2014- participare la Consfătuirea învăţătorilor, Cerc metodic Târgovişte IB;
 30.09. 2014- Activitate învăţătoare-educatoare pentru iniţierea proiectului de
parteneriat cu Grădiniţa „Raza de soare” – „Cu paşi mici... de la grădiniţă spre
şcoală”
 4.11.2014 – activitate de voluntariat la atelierele din cadrul proiectului „Elevii ajută
elevi”
 25.11.2014- coordonator al Concursului interjudeţean „Cvintetul toamnei”, 2014-2015,
faza judeteană
 28.11.2014- participare la Cercul pedagogic , sem I, Sc. „Smaranda Gheorghiu” Tgv.
 Dec.2014- colaborator la revista şcolii „Constelaţii”, nr.1(13), dec 2014î
 16.01.2015 –asistent concursul „Comper- Comunicare”, etapa I, 2014-2015
 19.01.2015- evaluator Concursul „Comper – Comunicare”, etapa I, 2014-2015
 23.01.2015- asistent Concursul „Comper- Matematică”, etapa I, 2014-2015
 26.01.2015- evaluator Concursul „Comper – Matematică”, etapa I, 2014-2015
 Dec.2014-membru în echipa de redacţie a revista şcolii „Constelaţii”, nr.1(13), dec 2014
 Dec.2014- participare la activitatea cercului metodic al înv . din alternativa educaţională
Step by Step desfăşutată la Sc. „Paul Bănică” Târgovişte
 02.02.2015- seminar „Voluntariatul- parteneriat pentru comunitate”, Şc. „Mihai Viteazul”

Petrariu Florina, professor Educatie plastica


 Participare cu desene la Festivalul National de Lectura Eminesciana, editia a VII a
Ianuarie 2014, Sectiunea creatie artistica, unde elevul Ceausoaia Daniel ( clasa a VI a) a
obtinut locul I.
 Participarea alaturi de doamna profesoara de limba si literatura romana Pavelescu
Marilena, in ianuarie 2015, la Concursul de ilustratii de carte si discursuri omagiale
„Cititi-l pe Eminescu” (Sub semnul lui Eminescu – Intalnirea dintre arte). Aceasta
activitate a fost realizata de Scoala Gimnaziala „Mihai Viteazul” Targoviste in colaborare
cu Cenaclul literar „Constantin Manolescu”. La sectiunea ilustratii de carte , eleva Tincea
Teodora, din clasa a V a , a obtinut premiul I.

Bulbăre Mihaela, profesor educaţie muzicală

Dna prof.Bulgăre Mihaela, profesor titular la Şcoala Gimnazială „ Mihai Viteazul “ ,în
activitatea de predare –invatare –evaluare desfasurată în semestrul I, în anul şcolar 2014 – 2015
a urmărit să realizeze următoarele obiective :
 întocmirea planificărilor calendaristice să fie în concordanţă cu programele de
specialitate, proiectarea didactică a fost concepută ţinând cont de nivelul de pregatire
al elevilor , particularităţile de vârstă, evaluările iniţiale şi baza materială existentă în
şcoală .
 În procesul de predare a selectat metode de comunicare de tip democratic , în funcţie
de competenţele propuse , de specificul clasei şi particularităţile elevilor .
 Strategia didactică folosită in procesul instructiv– educativ, cuprinde metode
participativ active , pentru a creste gradul de originalitate in rezolvarea sarcinilor si a
dezvolta creativitatea elevilor .
 In evaluarea elevilor acestia au fost mereu informati de criteriile de apreciere si
notare .
22
.
 In acest semestru , in afara de contributia directa la atingerea obiectivelor curriculare ,
dna prof.a fost implicata si intr-o serie de activitati extracurriculare.

ACTIVITATEA DE DIRIGINTĂ
 22.09.2014 – activitate ECO, plantare copaci în curtea şcolii;
 24.10.2014 – activitate „Orientarea către profesia militară” desfășurată cu prilejul
omagierii „Ziua Armatei României”, colaborare domeniul promovării profesiei
militare, în amfiteatrul Liceului Tehnologic „Voievodul Mircea”;
 19.11.2014 – activitate în parteneriat cu Salvaţi Copiii – „Drepturile copilului”;
 24.11.2014 – activitate Parteneriat cu Serviciul de Asistenţă Socială în cadrul Strategiei
Naţionale de Acţiune Comunitară (S.N.A.C.) – „Săptămâna fructelor şi a legumelor”;
 26.11.2014 – Programul „Prevenirea delicvenţei juvenile şi victimizarea minorilor”,
partener I.P.J.D-ţa, Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii, în cadrul
Festivalului Naţional al Şanselor Tale sub genericul „Oportunităţi de dezvoltare
personală prin Educaţie Nonformală”;
 27.11.2014 – lansarea cărţii „Decebald”, autor Vasile Lupaşc, în cadrul Festivalului
Naţional al Şanselor Tale;
 28.11.2014- activitate la staţia şcolii cu ocazia Zilei Naţionale a României în cadrul
Proiectului Educaţional „1 Decembrie – Ziua tuturor Românilor”;
 28.11.2014 – în cadrul„Zilele Bibliotecii Judeţene I.H.Rădulescu” – „Biblioteca,
oportunitate de dezvoltare personală şi profesională” din cadrul Festivalului Naţional al
Şanselor Tale;
 03.12.2014 – Educaţie juridică „Unde-i lege, nu-i tocmeală!”, invitată d-na avocat
Diaconescu Gabriela;
 12.12.2014 – vizionare piesă de teatru „Poveste de Crăciun”, la Teatrul Tony Bulandra;
 12.12.2014- colectă îmbrăcăminte în Parteneriat cu Serviciul de Asistenţă Socială în
cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară (S.N.A.C.);
 16.12.2014 – Târg de Crăciun, confecţionare de produse şi comercializarea acestora cu
scopul atragerii de fonduri extrabugetare în vederea ajutorării elevilor cu probleme
financiare;
 18.12.2014 –spectacol „Strop de ler”, concert de colinde în amfiteatrul şcolii;
 18.12.2014 – Colind la Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Primăria Târgovişte, Biblioteca
Judeţeană I.H.Rădulescu;
ALTE ACTIVITĂŢI
 10.10.2014 – Evaluator în cadrul comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de
evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise la concursul de ocupare a posturilor/catedrelor
vacante pe parcursul anului şcolar 2014/2015, organizat de Şcoala Gimnazială
Brezoaia-Brezoaiele;
 20.10.2014 – formare, participare seminar „Implicarea elevilor în promovarea accesului
la educaţie pentru toţi copiii”, în cadrul Proiectului „Trimiteţi-mi prietenul la şcoală”;
 10.2014 – activitate „Jos stereotipurile”, în parteneriat cu Specials Olimpycs- cls a
VII-a E – Şcoala8
 13.10.2014 – admitere la cursul de masterat în cadrul U.V.T.
 04.11.2014 – atelier de creaţie în cadrul proiectului „Elevii ajută elevi”- Şcoala8;
 07.11.2014 – participare la Cercul Metodic al profesorilor de Arte – deplasare la
„Mâmăstirea Brâncoveni”

23
 17.11.2014 – întâlnirea finală cu gala de premiere in cadrul proiectului „Specials
Olympics” – Şcoala8
 24.11.2014 – participare C.C.D.D-ţa – seminar „Implementarea sistemului de control
intern/managerial”;
 25.11.2014 – spectacol umanitar în cadrul Proiectului de volunatriat „Elevii ajută
elevi”, Şcoala8;
 Organizare Concurs Naţional- Cangurul Lingvist- secţiunea Poveştile Cangurului,
Şcoala8;
 28.11.2014 – activitate la staţia şcolii „La multi ani, România!”
 20.11.2014 – activitate cu Departamentul Serviciului Criminalistic al I.P.J. Dâmboviţa,
cu clasa a III-a A
 04.12.2014 – colaborator la activitatea demonstrativă al Cercului Metodic de Istorie
 19.12.2014 – participare la Proiectul educaţional judeţean „Tradiţii şi obiceiuri
dâmboviţene la Sărbătoarea Naşterii Domnului”, Secţiunea B: decoraţiuni, ornamente,
colaje, felicitări, pictură cu Naşterea Domnului şi Sărbătorile de Iarnă – tema lucrării
practice „Din inimă de copil”;
 13.01.2015 – curs formare „Integrarea şi promovarea femeilor pe piaţa muncii”, axa
prioritară 6-„Promovarea incluziunii sociale” POSDRU/144/63/S/135100, Domeniul
major de intervenție 6.3, „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”;
 22.01.2015 – participare la secţiunea cadre didactice „Simpozion: Reformele lui Cuza-
bazele modernizării ţării” din cadrul Simpozionului/Concursului Regional „Unirea
naţiunea a făcut-o!”, desfăşurat la Şcoala gimnazială „Vasile Cârlova”.

Parteneriate educaționale:
 Teatrul Municipal „Tony Bulandra”
 Biblioteca Judeţeană „I.H.Rădulescu”
 Şcoala Gimnazială „Vasile Cârlova” Târgovişte
 Organizaţia „Salvaţi copiii”
 Fundaţia Special Olympics din România

Comisia metodica de limba și literatura română

Puncte tari

24
S-a remarcat o activitate susţinută a membrilor comisiei, prin acţiuni personale sau în
echipă, activitate bogată şi variată sub toate aspectele: didactică, metodică, de perfecţionare, de
îndrumare a unor acţiuni extracurriculare, de colaborare cu alte instituţii (I.S.J., Biblioteca
Judeţeană Ion Heliade Rădulescu, Colegiul Național Ienechiță Văcărescu, Palatul Copiilor ).
I Catedra de limba română a contribuit la creşterea prestigiului şcolii prin:
A. O bogată activitate de perfecţionare desfăşurată de membrii comisiei, după cum
urmează;

1. Participarea unor membri ai comisiei, ca profesori metodişti, la inspecţiile de


specialitate, şi de consiliere (Gîtlan Daniela, Pavelescu Marilena);
2. Vizită la Comisia Europeană, Bruxelles septembrie 2014 (Pavelescu Marilena)
3. Participarea la cursuri de formare după cum urmează: (Pavelescu Marilena)
Ianuarie 2015; Cursul Proiecte internatională de colaborare educațională, în cadrul programului
iTeach de dezvoltare, Institutul de Științe ale Educației, Iteach și Tehne Centrul pentru Inovare în
Educație, Certificat
Decembrie 2014; Cursul Digital Edu. Abordări bazate pe proiecte, în cadrul programului iTeach de
dezvoltare, Fundația „Institutul pentru Educație și Social it, Certificat Cod 1

B. Activitatea publicistică a unora dintre membri ei

Marilena Pavelescu :
Articolul: Portofoliul de progres. Evaluarea complementară - publicat în Limba română. Revistă
de știință și cultură. Chișinău. Nr3 (225) 2014, ISSN 0235-9111

C. Participarea la simpozioane naţionale/județene şi internaţionale:

Gîtlan Daniela

1. Participare Sesiune de comunicări ştiinţifice - Casa Corpului Didactic, 16.12.2014


Titlul lucrării: "Colindele - muzeu literar-muzical al limbii române" (va fi publicat în revista
Graiul Dâmboviţei în februarie)
2. Participare la Simpozionul naţional: „Metode și tehnici de evaluare în învățământul
preuniversitar”
Titlul lucrării: "Evaluarea sumativă orală în gimnaziu"

D. Organizarea unor concursuri judeţene

 27 Noiembrie - Concurs județean de poezie cu forma fixa şi de postere  Cvintetul


toamnei
Juriul a fost format din personalităţi ale vieții culturale târgoviştene scriitori , membri SST.
Iniţiator și organizator - Pavelescu Marilena; în colaborare cu prof. inv Stoenescu Elena,
Neagu Luminița și având drept colaboratori toți profesorii de sprijin, bibliotecar Gându
Mărioara, prof.inv primar Zamfirache Vasilica.
 Decembrie 2014 - apare numărul 13 al revistei "Constelaţii"  cu ISSN. coord. Prof.
Pavelescu
Marilena. Din autofinanțare, cu ajutorul membrilor din colectivul de redacție, au fost premiate
cele mai reușite 6 articole cu sume variind între 60 și 20 de lei
25
E. Desfăşurarea unor activități în cadrul cenaclului
16 ianuarie: Poezia eminesciană, ambasadorul nostru în Europa . Activitate in cadrul
Cenaclului, dedicată aniversării poetului Mihai Eminescu, coordonată de prof. Erculescu Denisa
și la care a colaborat și prof. Pavelescu Marilena. Au participat elevi de la clasa a VIII C și a
VII-a D, au prezentat traduceri ale poeziei eminesciene în limbile engleză, germană și franceză și
au prezentat scurte fișe bibliografice ale unor poeți romantici din Europa.

21 ianuarie: Citiți-l pe Eminescu ! - activitate care a cuprins un concurs de ilustrații de carte,


prezentarea celor premiate și rostirea unor discursuri omagiale „Citiți-l pe Eminescu”.
Au participat elevi de la clasele aV-a B, a VI-a D și B, VII-a B și a VIII-a C Activitatea a fost
coordonată de prof. Pavelescu Marilena, în colaborare cu prof. Cociug Cerasela și cu d-na
bibliotecar Gându Mărioara.

II Respectarea activităţilor şi realizarea obiectivelor propuse în planul managerial


pe sem I.
Activitatea s-a desfăşurat conform programului, urmărindu-se atingerea obiectivelor propuse în
planul managerial.

1. S-au realizat activităţi pentru performarea proiectării didactice (planificările anuale /


semestriale şi proiectele unităţilor de învăţare) pornind de la un model standardizat oferit de
inspectorul de specialitate.

2. Au fost proiectate planificări personalizate , cuprinzând un curriculum adaptat pentru elevi cu


CES în vederea promovarea egalităţii şanselor elevilor de etnie rromă şi a celor cu CES.
3. Au fost integrate în lecţie resurse materiale noi, atractive .
4. S-a urmărit cunoaşterea de către toţi profesorii a componentelor evaluării (tipuri de evaluare,
obiective, standarde curriculare de evaluare – inclusiv modul de evaluare a progresului / regresului şcolar
– scheme, itemi, notare holistică, notare analitică etc). Aplicarea corectă a grilelor de evaluare; furnizarea
feedbackului către elevi.
 Testările iniţiale au fost date în perioada 20-30 septembrie. Subiectele unice au fost
concepute
de mai mulţi membri ai Comisiei: - cls. a V-a; Cociug Cerasela - cls. a VI-a Gitlan Daniela
; a VII-a Teodorescu Anca; a VIII-a ; a Pavelescu Marilena.
Itemii au vizat atât cunoştinţele, cât şi deprinderile dobândite (înţelegerea textului,
comunicare etc.) în anul şcolar precedent
Rezultatele au fost analizate individual şi în cadrul comisiei şi s-au dovedit a fi mai bune decât
cele din anul anterior, la toate clasele. Anexa nr. 1
S-au făcut observaţii şi s-au purtat discuţii privind cauzele acestor rezultate : absenţa
lecturii, incapacitatea de exprimare fluentă, dezinteres.
S-a realizat analiza rezultatelor elevilor la testările iniţiale în cadrul comisiei,
constatându-se că
activitatea deosebită din ultimii ani a avut drept consecinţe, pe de o parte, îmbunătăţirea
rezultatelor şcolare şi a performanţelor elevilor, iar pe de altă parte menţinerea prestigiului
catedrei între celelalte şcoli din municipiu şi judeţ. S-a întocmit un proces verbal cu modalitățile,
mijloacele folosite pentru ameliorarea rezultatelor, precum și cu membrii catedrei care răspund
punctual de monitorizarea procesului de remediere. S-a stabilit un program de consultaţii şi
meditaţii pentru remedierea deficienţelor constatate, trecut în graficul orar al fiecărui profesor.

26
 Pregătirea pentru examenele naționale.
La clasa a VIII-a C au fost organizate lecții de pregătire în fiecare joi, de la ora 12-13.
 Lecții deschise
D-na prof. Pavelescu Marilena a inițiat o lecție interdisciplinară pe care a susținut-o în cadrul
comisiilor de Limba și literatura română și a celei de Științe, împreună cu d-na prof de biologie
Ionescu Georgeta
Lecția a avut titlul Descrierea. De la realitate către literatură și a fost urmată de o dezbatere pe
tema „Modalități de abordare interdisciplinară a curriculumului. D-na Pavelescu a prezentat un
chestionar pe această temă pe care l-a aplicat la clasa a VIII-a C și o succintă analiză a
răspunsurilor care reflectau deprinderile și nevoile elevilor în ceea ce privește transferul de
informații de la o disciplină la alta.

III Participări și rezultate obținute la olimpiade și concursuri.

OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ
Etapa județeană au participat 16 elevi clasa a V-a; 5 elevi de la clasa aVI; 4 elevi de la clasa aVII-a.

Rezultate:
Premiul I: Rotaru Cristina VII D- calificare la faza națională
Mențiune: Marinescu Maria Antonella
Mențiune Staicu Claudiu
Premiul al II-lea: Pințoiu Cristina Cosmina a VI-a

OLIMPIADA LECTURA CA ABILITATE DE VIAŢĂ ETAPA JUDEŢEANĂ


Au participat : 18 clasa aV-a; 9 la clasa aVI-a; 4 la clasa aVII; 3 la clasa aVIII

Rezultate
Iacob Andreea, clasa aVII –a Premiul I calificare la faza Județeană
Niculae Alexandra Georgiana clasa aVII Mențiune
Nicolae Diana , Mențiune, clasa aVIII C

OLIMPIADA DE LIMBA SI LITERATURA ROMÂNĂ

Au corectat la faza locală prof. Cociug Cerasela Pavelescu Marilena, și Gîtlan Daniela
Au corectat la faza pe școală prof. Cociug Cerasela Pavelescu Marilena, Teodorescu Anca și
Gîtlan
Daniela
Au redactat subiecte pentru etapa pe școală toți profesorii de limba și literatura română.
La etapa pe școală au participat elevi de la clasele VB, VAși VC; VI A, VI A, VII D și VIII C.
La etapa pe localitate au participat: 7 elevi de la clasa a V-a ; 7 elevi de la clasa a VI-a; 5
elevi de la Clasa a VII-a; 4 elevi de la clasa a VIII-a;
S-au calificat pentru etapa județeană : 2 elevi la clasa aV-a; 1elev la clasa a -VI-a; 3 elevi la
clasa a VII-a.

Participare la concursul COMPER-LIMBA SI LITERATURA ROMANA Etapa I ( Gîtlan


Daniela)

27
V Susţinerea parteneriatelor educaţionale interne, a schimburilor interculturale care
favorizează dezvoltarea competenţelor interlocutive, a conştiinţei culturale şi a celei identitare.
 Organizarea de parteneriate cu: Teatrul „ Tony Bulandra” , din Târgovişte - responsabil,
prof Gîtlan Daniela; Biblioteca Judeţeană Ion Heliade Rădulescu, resp. Pavelescu
Marilena
Colegiul Ienechiță Văcărescu Târgoviște.; Organizația „Salvați Copiii România
A fost construită o ofertă educaţională de limba şi literatura română (curriculară şi
extracurricularâ) care îşi defineşte finalităţile în raport cu documentele Uniunii Europene
(domeniile: Sensibilizare la cultură, A învăţa să înveţi, Comunicare în limba maternă).
a. S-au realizat portofolii pentru cursurile opţionale, care să respecte modelele curriculumului naţional
şi să fie adecvate nivelului de performanţă atins de către elevi

6. Asigurarea complementarităţii educaţiei formale, nonformale şi informale


Pentru mărirea cunoştinţelor elevilor la limba română , dar şi pregătirea lor pentru viaţă, în cadrul
catedrei s-au desfăşurat o serie de activităţi care să asigure complementaritatea educaţiei formale cu cea
nonformală, după cum urmează:
 Efectuarea unor activități de educație nonformală; Povestiri din imagini , clasa a VII B ,
noiembrie și Să ne inspirăm din realitarea Grădinii Zoologice! clasa a V-B; prof.
Pavelescu Marilena
5. Susținerea unui optional : Prin cuvinte, împreună, putem schimba lumea, de către d-na prof,
Gâtlan Daniela la clasa aVIA.
6. Noiembrie 2014 Concursul de proiecte Participă! Eveniment organizat în cadrul proiectului
Dezvoltarea de abilități motorii la persoanele cu sindromul Down –etapă esențială spre o viață
independentă, Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în
România
Au participat elevi de la casele VII B și VIII–a C (prof. Pavelescu Marilena) și a V-a C
(prof.Gîtlan Daniela
 Implicarea în diverse activităţi pentru promovarea valorilor culturale şi democratice pentru
asigurarea echităţii în educaţie:
Pentru o comunicare mai bună prof. Paveelscu Marilena a organizat pentru fiecare clasă la care
predă un grup pe pagina de facebook
a. Implicarea în proiectul de voluntariat „Elevii ajută elevi” prin coordonarea unor elevi care au
susținut activități în cadrul spectacolului de binefacere organizat în luna decembrie ( Gîtlan Daniela,
Teodorescu Anca, Cociug Cerasela) sau prin încheierea de parteneriate și diverse documente necesare
bunei desfășurări a proiectului ( Pavelscu Marilena)

Puncte slabe
 Absenţa unui cabinet metodic - pilot cu material didactic modern ;
 Absența videoproiectoarelor/a calculatoarelor de la unele clase.
 Acces instabil la Internet la clasele VIII-a C și VII-aB
 Cabinetul de documentare și informare este utilizat și de elevii de gimnaziu și de cei de la
ciclul primar, ceea ce restrânge posibilitatea de a desfășura ore.

Oportunităţi
 Dotarea unui număr relativ mare de săli cu aparatură tehnică ( videoproiectoare)
 Numărul mare de elevi din şcoală oferă profesorilor posibilitatea de a selecta elevi cu
aptitudini lingvistice / literare care să participe la diverse concursuri;

28
 Disponibilitatea celor mai mulţi membri ai comisiei de a se implica în activităţi
extraşcolare deschide calea pentru obţinerea unor performanţe ridicate;
 Sprijin masiv din partea celor mai mulţi profesor itineranţi în realizarea unor activităţi
de
educaţie remedială;
 Disponibilitatea deosebită a colegilor de la alte catedre pentru colaborare, în
organizarea diverselor activități ( Muzică, desen)
 Existenţa unui laborator de informatică şi a unui cabinet de consiliere dotat cu diverse
echipamente electronice, ce permit valorificarea TIC.

Ameninţări

 Numărul mare de elevi cu CES;


 Scăderea interesului pentru lectură la elevi;
 Programul încărcat al elevilor care nu le mai permite participarea în număr mare la activităţi
extraşcolare ;

Comisia metodica limbi moderne

In anul scolar 2014-2015 pe parcursul semestrului I, activitatea Comisiei Metodice


“Limbi moderne” s-a desfasurat conform planului de activitate propus. Conform acestui
program, membrii comisiei s-au remarcat prin actiuni personale sau in echipa, desfasurand
activitati lunare sub aspect didactic, metodic sau de perfectionare.
Fiecare membru al comisiei metodice a contribuit la crearea unui climat de cooperare,
utilizand o larga varietate de metode si tehnici moderne de predare-invatare-evaluare.
In general, activitatea C.M. s-a desfasurat conform programului, urmarindu-se atingerea
obiectivelor propuse in planul managerial.
 In urma sedintei din 12 septembrie s-au facut propuneri si s-a ales un nou responsabil
al C.M., s-a organizat planul de activitati pe anul 2014-2015 , s-au stabilit
responsabilitatile in cadrul comisiei pentru fiecare membru, s-au reactualizat
documentele cat si portofoliile personale.
 S-au realizat activitati pentru performarea proiectarii didactice (planificari
anuale/semestriale si planificarea unitatilor de invatare) pornind de la modele
standardizate oferite de inspectorul de specialitate.
 Testarile initiale au fost date la inceputul anului scolar, in perioada 20-30 septembrie,
iar rezultatele au fost analizate individual, cat si in cadrul comisiei. S-au facut
observatii privind cauzele acestor rezultate, de cele mai multe ori slabe sau de nivel
mediu: lipsa exercitiului, dezinteres, incapacitatea de gandire si exprimare intr-o
limba straina. S-a stabilit un program de pregatire suplimentara pentru remedierea din
mers a deficientelor constatate.
 Pe 25, 26 si 29 septembrie, de Ziua Limbilor Europene, toti membrii comisiei au
organizat activitati cu elevi din diferite clase atat individual cat si impreuna, la CDI,
astfel s-au recitat poezii ale unor poeti celebri din literaturile engleza, germana si
29
franceza, s-au intonat cantece in limba engleza, germana si franceza, s-au vizionat
documentare si prezentari powerpoint cu informatii specifice, au avut loc discutii
privind mijloacele de invatare a unei limbi prin metode moderne si motivarea elevilor
din ziua de astazi privind necesitatea cunoasterii unei limbi de circulatie
internationala.
 Pe 17 octombrie, s-au ales si comandat manualele cu suport digital la clasele 1 si 2 –
Fairyland 1 si 2 - Express Publishing , manuale selectate conform programei in
vigoare.
 Pe data de 31 octombrie doamnele profesoare Erculescu Denisa si Fotache Cornelia
au organizat diferite activitati de Hallowe’en cu clasele IV C si VII D , respectiv III
D si VI D : petrecere cu costumatie specifica, expozitie de proiecte in lb engleza,
prezentare de costume.
 In urma consiliului profesoral din 14 octombrie s-au facut recomandari la adresa
doamnei prof Fotache Cornelia si a dl prof Stancescu Eduard pentru inscrierea la
gradul didactic II si s-au validat dosarele pentru inscriere.
 In luna noiembrie, toti membrii catedrei de limbi moderne au realizat fise de
monitorizare a progresului scolar si s-au discutat metodele de evaluare la limbi
straine. Tot in luna noiembrie pe 12, profesorii de limbi moderne au asistat la lectia
demonstrativa sustinuta de doamna prof. Erculescu Denisa.
 Un alt eveniment, care a antrenat toate cadrele didactice din comisie, a fost
sarbatoarea Craciunului, unde grupuri de elevi de la clasele VII B si C au interpretat
colinde in limba engleza, franceza si germana in cadrul serbarii organizata in sala de
sport. Elevii au fost indrumati de dna prof Stroila Carolina, dna prof Niculoiu Mihaela
si dl prof Stancescu Eduard. Dna prof Erculescu Denisa a organizat serbari la clasele
IV A si C iar dna prof Fotache la alte clase. Dl prof Stancescu Eduard a participat la
serbarile claselor preg C si D, cls I B si C, cls II A si cls V C.
 In luna ianuarie pe data de 15 s-a desfasurat activitatea “ Eminescu, ambasador
european “ organizata de dna prof de romana , dna Erculescu Denisa si dna Stroila
Carolina la CDI cu elevii claselor VII C, VII D si VIII C. Doamnele prof au prezentat
elevilor prin mijloace TIC studii de literatura comparata cu tema “ Romantismul
eminescian european “, elevii afland informatii atat despre poetul nostru national cat
si despre alti poeti clasici.
Dl prof Stancescu Eduard a organizat o activitate cu clasa IV B – concurs de proiecte
de poezii eminesciene care au fost afisate la cancelarie. Dna prof Fotache Cornelia a
organizat un concurs de portofolii cu poezii si date biografice la nivelul clasei VII C,
discutand despre importanta studiului de poezie intr-o limba straina.
 Pe 24 ianuarie dna prof Fotache Cornelia a sustinut si prezentat referatul
“ Metode moderne si interactive de predare a limbilor moderne” in cadrul comisiei,
ulterior avand loc dezbateri si discutii cu toti membrii.

Pe parcursul semestrului I s-a urmarit cresterea interesului fata de o limba straina,


formarea pesonalitatii elevilor, precum si realizarea performantelor scolare.
Relatiile de cooperare dintre profesorii de limba engleza, ceilalti profesori, invatatori si
doamna bibliotecar reprezinta puncte tari care au dus la buna desfasurare a tuturor activitatilor
intreprinse.

30
Comisia metodica “Om și Societate”

Puncte tari
Membrii acestei comisii, profesorii de geografie, istorie, religie si educaţie civică din
şcoala Mihai Viteazul s-au preocupat în acest semestru de buna desfaşurarea atât a orelor de
specialitate cât şi a activităţilor extracurriculare.

I Membrii comisiei au contribuit la creşterea prestigiului şcolii prin:

1. Activităţi la nivelul şcolii :

♦ La inceputul anului şcolar 2014-2015, în prima şedinţă de comisie au fost stabilite


atribuţiile membrilor, responsabilităţile acestora şi programul de activităţi lunare ce se vor
desfasura în semestrul I.
♦ S-au analizat rezultatele obţinute în anul şcolar anterior, la concursurile şi olimpiadele pe
discipline. S-a discutat problema insuficientei manualelor şi a cantităţii uriaşe de informatii pe
care acestea le conţin, mult peste capacitatea de asimilare a elevilor.
♦ S-a pus in discutie probleme legate de activitatea la catedră.
♦ 9 octombrie - Ziua Holocaustului în România, prezentarea de proiecte ale elevilor şi
expoziţie, cls. VII D şi E, sub îndrumarea prof. Dorin Alexandru Burlan.
♦ octombrie – Atenţie! E viaţa ta! – proiect desfăşurat în colaborare cu Inspectoratul Judeţean
de Poliţie Dâmboviţa la care au participat colectivele de elevi ale claselor a VI-a A şi a VIII-a A
alături de doamna profesoară Ligia Vieru şi domnul profesor Dorin Alexandru Burlan.
♦ 21 noiembrie – Parteneriat şcoală-biserică- biserica Sf. Nicolae Simuleasa, participarea
elevilor la Sfânta Liturghie, cls. IV C, înv. Aneta Hâncu, prof. Movileanu Vasilica.
♦ noiembrie – Mihai Viteazul între legendă şi istorie, activitate interdisciplinară cuprinzând
prezentări de eseuri şi proiecte la nivelul clasei a VI-a D, vizionarea unor fragmente din filmul
„Mihai Viteazul”, sub îndrumarea prof. Dorin Alexandru Burlan, în colaborare cu doamna
bibliotecar Mărioara Gându, prof. Vasilica Movileanu, prof. Ligia Vieru (CDI).
♦ decembrie – Elevii ajută elevi, acţiune de ajutorare a elevilor săraci sub coordonarea prof.
Alexandra Scurtescu, cu participarea profesorilor diriginţi prof. Vasilica Movileanu, prof.
Carolina Stroilă, prof. Alexandru Burlan şi prof. Ligia Vieru.

31
♦ decembrie – Decembrie în sărbătoare, program de colinde, datini şi obiceiuri strămoşeşti
desfăşurat de elevii clasei a VI-a D prof. coordonator Vasilica Movileanu.
♦ decembrie – Olimpiada de Geografie, Istorie şi Religie , faza pe școală, calificaţi la etapa
următoare-geografie elevii: Moruz Andreea, Marţea Ioana, Ţâncu Florina şi Cristescu Denisa din
cls. a VIII-a C, prof. Ligia Vieru.
♦ ianuarie – prezentare de proiecte şi eseuri pe tema încălzirii globale la clasele a V-a, a VI-a
şi a VIII-a, prof. Ligia Vieru.
♦ ianuarie - Parteneriat şcoală-biserică- biserica Sf. Nicolae Simuleasa, participarea elevilor
la Slujba liturgică de Sfântul Ion, cls. IV C, înv. Aneta Hâncu, prof. Movileanu Vasilica.
♦ ianuarie – Mica Unire, masă rotundă în cadrul comisiei metodice Om şi Societate vizând o
abordare interdisciplinară a evenimentelor istorice din 1859, prof. Vasilica Movileanu, prof.
Ligia Vieru, prof. Gabriela Stoenescu.

II Respectarea activităţilor şi realizarea obiectivelor propuse

În general, activitatea s-a defăşurat conform programului, urmărindu-se atingerea


obiectivelor propuse în planul managerial.

1. S-au realizat activităţi pentru performarea proiectării didactice (planificările anuale


/semestriale şi proiectele unităţilor de învăţare,) pornind de la un model standardizat oferit de
inspectorul de specialitate.
2. S-a urmărit cunoaşterea de către toţi profesorii a componentelor evaluării (tipuri de evaluare,
obiective, standarde curriculare de evaluare – inclusiv modul de evaluare a progresului /
regresului şcolar – scheme, itemi, notare etc). Aplicarea corectă a grilelor de evaluare; furnizarea
feedbackului către elevi.

▪ Testările iniţiale au fost susţinute în perioada 15-26 septembrie. Toţi membrii acestei
comisii, profesori de geografie, istorie, religie şi educaţie civică din şcoala Mihai Viteazul, au
realizat, aplicat şi analizat testări iniţiale.
Itemii au vizat atât cunoştinţele, cât şi deprinderile dobândite (înţelegerea textului şi a hărţii).

32
Rezultatele au fost analizate individual şi în cadrul comisiei şi s-au dovedit a fi la un nivel
mediu, cele mai multe medii pe clasă situându-se în jurul notelor 6,00-7,00. S-au făcut observaţii
şi discuţii privind cauzele acestor rezultate : incapacitatea de exprimare fluentă, dezinteres.
S-a stabilit un program de măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate.
▪ Rezultatele obţinute la teze:
Rezultatele obţinute reprezintă puncte tari, deoarece procentul de promovare pe şcoală
este de 99%. S-au realizat studii de caz, s-au tras concluzii şi s-a întocmit un plan de acţiune
pentru semestrul al doilea.

Puncte slabe
▪ Lipsa unei coeziuni în acţiune şi gândire între membrii comisiei metodice şi
manifestarea unei anumite inerţii 
▪ Spiritul de chipă nu funcţionează la cote maxime

Oportunităţi
▪ Amenajarea cabinetului de ştiinţe socio-umane, cu implicarea directa a membrilor comisiei şi
a conducerii scolii.
▪ Existenta disponibilităţii membrilor comisiei de a participa şi organiza activităţi
extracurriculare.
▪ Existenta unor elevi merituoşi şi interesaţi în obţinerea de performanţe şcolare.
▪ Sprijin masiv din partea profesorilor itineranţi în realizarea unor activităţi de educaţie
remedială.

▪ Existenţa unui laborator de informatică şi a unui cabinet de consiliere dotat cu diverse


echipamente electronice, ce permit valorificarea TIC.

Ameninţări

▪ Numărul mare de elevi cu CES;


▪ Programul încărcat al acestora care nu le mai permite participarea în număr mare la activităţi
extraşcolare ;

33
▪ Existenta unei stari de indisciplina latente care pune in pericol eficienta procesului de instruire.
▪ Existenta unor manuale condensate si cu informatii inutile sau greu de înţeles de către elevi.
Propuneri
▪ Valorificarea experienţei fiecărui cadru didactic prin diseminarea informaţiilor obţinute la
diverse cursuri de perfecţionare;
▪ Intensificarea schimburilor de experienţă prin interasistenţe, elaborarea unor chestionare
etc.
▪ Organizarea unor concursuri la nivel municipal/ judeţean, pentru sporirea prestigiului şcolii.

Comisia metodica a profesorilor de matematica

Comisia este formata din urmatoarele cadre didactice: Prof.Radulescu Camelia, Prof..
Costache Elena, Prof. Boghe Elena, Prof. Muscariu Simona; Responsabil: Prof. Muscariu
Simona.
Pentru anul scolar in curs comisia metodica a profesorilor de matematica si-a propus si a
realizat pe semestrul I al anului scolar 2014-2015 urmatoarele:

I. OBIECTIVE / ACTIVITĂŢI PROPUSE


 Aplicarea curriculum-ului naţional prin armonizarea acestuia la oferta educaţională a
şcolii.
 Îmbunătăţirea calitativă şi cantitativă a ofertei curiculare în conformitate cu aptitudinile,
nevoile elevilor, profesorilor şi solicitărilor comunităţii locale.

1. Asigurarea calităţii actului educaţional

 Elaborarea CDS în concordanţă cu cerinţele elevilor şi resursele şcolii.


 Întocmirea planificărilor calendaristice în funcţie de clasă.
 Testarea iniţială cu subiecte unice şi barem de corectare. Prelucrarea rezultatelor,
discutarea greşelilor tipice .
 Parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare.
 Accentuarea laturii educative.
 Creşterea activităţilor independente, diferenţiate, de grup.
 Utilizarea de strategii activ – participative.
34
 Practicarea permanentă a evaluării formative.
 Selectarea, pregătirea elevilor pentru participarea la olimpiade, concursuri.
 Organizarea şi desfăşurarea concursului national „ COMPER”.

2. Valorificarea şi valorizarea resurselor existente.

 Valorizarea experienţelor pozitive şi a exemplelor de bună practica pedagogică.


 Derularea programului de formare continuă conform planurilor operaţionale.
 Participarea la activităţile metodice în cadrul cercului pedagogic al profesorilor de
matematică.
 Organizarea de acţiuni metodice la nivelul comisiei metodice.
 Crearea cadrului favorizant derulării procesului instructiv educativ : amenajarea claselor,
asigurarea manualelor şi auxiliarelor.
 Întreţinerea bazei materiale existente în şcoală.
 Achizitionarea de materiale didactice necesare pregătirii de specialitate a elevilor.

3. Apropierea actului didactic de standardele europene..


 Îmbunătăţirea bazei materiale .
 Participarea la proiectele existente în şcoală.

II. OBIECTIVE/ ACTIVITĂŢI


În activitatea desfaşurată de către membrii comisiei metodice de matematică in anul scolar
2014-2015, s-a urmărit realizarea tuturor obiectivelor propuse la începutul anului şcolar.
S-a achizitionat „Gazeta matematica” seria B si auxiliare pentru doamnele profesoare
III. ANALIZA SWOT ASUPRA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE
În anul şcolar 2014 - 2015 catedra de matematică şi-a propus obiective care vizează:
 programarea activităţii didactice;
 proiectarea acesteia;
 evaluarea elevilor ;
 comunicarea între membrii catedrei ;
 dezvoltarea profesională;
 ameliorarea şi dezvoltarea bazei didactico-materiale a catedrei;

35
Obiectivele urmărite au fost realizate, in masura mai mica sau mai mare, de catre toti
membrii comisiei metodice. Au fost elaborate planificările calendaristice şi semestriale,
stabilindu-se succesiunea de parcurgere a conţinuturilor, corelarea fiecărui conţinut cu
obiectivele de referinţă vizate şi alocarea resurselor de timp pentru fiecare unitate de învăţare.În
urma observaţiilor şi discuţiilor purtate cu membrii comisiei am constatat că materia planificată a
fost parcursă ritmic şi integral, aplicându-se metode şi procedee activ-participative.În vederea
mobilizării elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării, s-a urmarit adoptarea unor strategii
de provocare şi dirijare a gândirii, avand ca scop orientarea învăţării spre formarea de capacităţi
intelectuale şi acţionale, spre stimularea gândirii creative, logice. In cadrul orelor de matematica,
au fost folosite metode interactive, dar si tratarea diferenţiată a elevilor.
Referitor la orele CDS desfăşurate, membrii comisiei au aplicat tehnici de implicare individuală
sau în grup a elevilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, avand drept scop participarea efectivă
a tuturor elevilor la activităţile desfăşurate; profesorii care au desfasurat aceste ore, au urmarit ca
elevii sa dobandeasca capacităţi de cooperare, de sprijin şi colaborare, de primire şi asumare de
sarcini, de lucru în echipă, de respectare a unor reguli stabilite, de asumare a răspunderii
individuale şi colective, a iniţiativei.
Au fost elaborate planificările calendaristice şi semestriale pentru elevii cu CES, toate
profesoarele comisiei au tinut legatura cu profesoarele de sprijin realizand o comunicare
eficienta.
Măsura în care cele propuse au fost realizate în acest an şcolar reiese din analiza SWOT
alăturată.
PUNCTE TARI:
 Există planuri cadru şi programe şcolare pentru toate nivelurile de pregătire.
 Programele şcolare pentru disciplinele opţionale sunt întocmite de către membrii comisiei
metodice.
 Cadrele didactice, membre ale comisiei metodice de matematică, au toate gradul didactic
I.
 Există interes pentru formarea/perfecţionarea continuă prin programe şi proiecte specifice
precum şi prin implicarea în acţiuni variate la nivelull scolii şi al judeţului.
 Profesorii aplică la clasa achiziţiile formării profesionale.
 Delimitarea responsabilităţilor cadrelor didactice în cadrul comisiei metodice.

36
 Comunicare eficientă între membrii catedrei (discutarea aspectelor metodice în procesul
de predare-învăţare, realizarea de proiecte didactice model,etc. ).
 Condiţii optime de desfăşurare a procesului educativ.
 Conectare la internet; în laboratoarele de informatică pot fi desfăşurate ore AeL .

PUNCTE SLABE:
 Interes scăzut al elevilor pentru studiul matematicii.
 Lipsa motivaţiei elevilor pentru studiul matematicii.
 Fonduri băneşti insuficiente pentru stimularea elevilor performanţi.
 Lipsa unor programe de atragere a elevilor, de stimulare a interesului pentru studiul
matematicii precum şi de pregătire a tuturor tipurilor de concursuri şcolare.
 Varietate redusă de activităţi extracurriculare.
 Lipsa unui laborator de matematică.
 Numărul considerabil de elevi promovaţi , deşi nu au competeţe minimale.

OPORTUNITĂȚI:
 Asigurarea calităţii actului educaţional prin orientarea învăţării spre formarea de
capacităţi intelectuale şi acţionale, folosirea metodelor interactive, stimularea gândirii
creative, logice.
 Tratarea diferenţiată a elevilor.
 Colaborarea interdisciplinară (catedra de informatică, de fizică , chimie si biologie).
 Organizarea de întâlniri între cadrele didactice şi părintii elevilor.
 Posibilitatea antrenării părinţilor în rezolvarea unor probleme.

AMENINȚĂRI:
 Subfinanţarea educaţiei.
 Supraîncarcarea programei şcolare
 Nivel scăzut al bagajului de cunoştinţe şi competenţe matematice al elevilor de clasa a V-
a precum şi capacităţi intelectuale limitate ale elevilor.
 Scăderea interesului pentru studiul matematicii, lipsa timpului necesar studiului
individual precum şi superficialitatea elevilor.
 Volumul mare de cunoştinţe în raport cu numărul orelor alocate pentru fixarea lor.
 Numărul mare de elevi cu părinţii plecaţi în străinatate sau parinti divortati

37
IV. ACTIVITĂŢI IMPORTANTE DESFĂŞURATE ÎN CADRUL COMISIEI
METODICE
Activitatea comisiei de matematică s-a centrat pe: cunoaşterea documentelor curriculare şi
şcolare ,metodica predării disciplinei, metode şi instrumentele de evaluare, formarea unor
atitudini şi comportamente la elevi, legătura profesorului cu comunitatea (profesională,
familială).
1. În luna septembrie 2014 membrii comisiei metodice de matematică au participat la
Consfătuirile cadrelor didactice.
2. La sfârşitul lunii septembrie 2014 s-a realizat testarea iniţială a tuturor elevilor claselor V-
VIII.S-au folosit subiecte unice, cu bareme de corectare; concluziile şi măsurile proiectate în
vederea realizării progresului şcolar s-au consemnat şi urmărit pe parcursul întregului semestru.
3. Toţi profesorii au realizat la timp planificările calendaristice precum si modele a planurilor
unitatilor de invatare, conform legislatiei in vigoare.
4. Au fost achiziţionate auxiliare şi culegeri de teste de matematică pentru profesori.
5. Lunar au fost realizate activităţi de perfecţionare la nivelul comisiei metodice.In luna
noiembrie Centrul metodic matematica I s-a intrunit la Scoala „ Tudor Vladimirescu”
Targoviste.
6. S-a realizat evaluarea semestrială a elevilor (planificarea şi susţinerea lucrărilor scrise
semestriale);
7. Au fost elaborate teste de evaluare (formativă şi sumativă), însoţite de descriptorii de
performanţă.
8. Organizarea Concursul national „ Comper”.
9. Organizarea Olimpiadei de matematica – faza pe scoala.
10. Prezentarea ofertei de optional pentru anul scolar 2015-2016.

V. REZULTATE CONCURSURI SCOLARE- MATEMATICA

Anul scolar 2014-2015


Nr.crt. Numele si prenumele Clasa Concursul la Obs.
care a participat Profesor
elevul pregatitor

38
1. Pintoiu Cristiana a VI-a Evaluare in Muscariu Locul I + Medalie
educatie (I) Simona de aur
2. Voicu Sebastian a VI-a Evaluare in Muscariu Locul III +
educatie (I) Simona Medalie de bronz
3. Staicu Claudiu a VI-a Evaluare in Muscariu Locul 6+Diploma
educatie (I) Simona in clasamentul
national
4. Pintoiu Cristiana aVI-a Euclid (I) Muscariu Premiul I +
Simona medalie de argint
5. Moruz Andreea aVIII-a Euclid (I) Radulescu Premiul I
Camelia
6. Moruz Andreea aVIII-a Euclid (II) Radulescu
Camelia
7. Pintoiu Cristiana aVI-a Comper (I) Muscariu Premiul I
Simona
8. Barbu Raluca aVI-a Comper (I) Muscariu Premiul al II-lea
Simona
9. Belei Alexandra aVI-a Comper (I) Muscariu Premiul II
Simona
10. Cazacio Izabela aVI-a Comper (I) Muscariu Premiul II
Simona
11. Ceausoaia Daniel aVI-a Comper (I) Muscariu Premiul II
Simona
12. Cobianu Sergiu aVI-a Comper (I) Muscariu Premiul II
Simona
13. Dudu Diana aVI-a Comper (I) Muscariu Premiul II
Simona
14. Dumitru Stefan aVI-a Comper (I) Muscariu Premiul II
Simona
15. Mihailescu Sandra aVI-a Comper (I) Muscariu Premiul II
Simona
16. Nae Andrei aVI-a Comper (I) Muscariu Premiul II
Simona
17. Stancu Gabriel aVI-a Comper (I) Muscariu Premiul II
Simona
18. Constantin Dragos aVI-a Comper (I) Muscariu Premiul III
Simona
19. Cristescu Eduard aVI-a Comper (I) Muscariu Premiul III
Simona
20. Mirescu Victor aVI-a Comper (I) Muscariu Premiul III
Simona
21. Mocanu Stefan aVI-a Comper (I) Muscariu Premiul III
Simona
22. Radulescu Silviu aVI-a Comper (I) Muscariu Premiul III
Simona
23. Toma Cristian aVI-a Comper (I) Muscariu Premiul III
Simona

39
24. Voicu Sebastian aVI-a Comper (I) Muscariu Premiul III
Simona
25. Cornea Vlad aVI-a Comper (I) Muscariu Mentiune
Simona
26. Gioana Cosmina aVI-a Comper (I) Muscariu Mentiune
Simona
27. Liciu Alisia aVI-a Comper (I) Muscariu Mentiune
Simona
28. Serban Denis aVI-a Comper (I) Muscariu Mentiune
Simona
29. Ion Alexandra aVII-a Comper (I) Muscariu Premiul II
Simona
30. Joitoiu Luisa aVII-a Comper (I) Muscariu Premiul II
Simona
31. Mateescu Augustin a VII-a Comper (I) Muscariu Premiul II
Simona
32. Rotaru Cristina a VII-a Comper (I) Muscariu Premiul II
Simona
33. Staicu Claudiu a VII-a Comper (I) Muscariu Premiul II
Simona
34. Velicu Vlad a VII-a Comper (I) Muscariu Premiul II
Simona
35. Badoiu Eusebiu a VII-a Comper (I) Muscariu Premiul III
Simona
36. Florea Antonia aVII-a Comper (I) Muscariu Premiul III
Simona
37. Iacob Andreea a VII-a Comper (I) Muscariu Premiul III
Simona
37. Marinescu Antonela a VII-a Comper (I) Muscariu Premiul III
Simona
38. Nechita Cristina a VII-a Comper (I) Muscariu Premiul III
Simona
39. Oprea Antonio a VII-a Comper (I) Muscariu Premiul III
Simona
40. Stanciu Matei a VII-a Comper (I) Muscariu Premiul III
Simona
41. Trandafir Theodora a VII-a Comper (I) Muscariu Premiul III
Simona
42. Cristea Alexandru a VII Comper (I) Muscariu Mentiune
Simona
43. Dinca Ruxandra a VII Comper (I) Muscariu Mentiune
Simona
44. Filip Razvan a VII Comper (I) Muscariu Mentiune
Simona
45. Fluture Flavian a VII Comper (I) Muscariu Mentiune
Simona
46. Militaru Alexandra a VII-a Comper (I) Muscariu Mentiune
40
Simona
47. Niculae Alexandra a VII-a Comper (I) Muscariu Mentiune
Simona
48. Niculaescu Andreea a VII-a Comper (I) Muscariu Mentiune
Simona
49. Petre George a VII-a Comper (I) Muscariu Mentiune
Simona
50. Vasiliu Raluca a VII-a Comper (I) Muscariu Mentiune
Simona

Comisia metodica „Stiinte”

Puncte tari

În acest semestru membrii comisiei, prin acţiuni lor, au desfasurat o activitate didactică,
metodică, de îndrumare a unor acţiuni extracurriculare, de colaborare cu alte instituţii (ISJ, CCD)
S-au aplicat teste initiale la fizica, chimie si educatie tehnologica, iar rezultatele au fost
prezentate la comisia metodica.

I Comisia metodica „Stiinte” a contribuit la creşterea prestigiului şcolii prin:

F. Participarea la concursuri si olimpiade

Biologie: Olimpiada faza pe scoala: 8 participanti


2 calificati

Iacob Andreea a-VII-a D


Dascalu Iulia a-VII-a E

Fizica: Olimpiada faza pe scoala: 9 participanti


3 calificati

Pintoiu Cristiana a VI -a
Nae Andrei a VI-a
Mateescu Augustin a VII-a

Ed. tehnologica: Olimpiada faza pe scoala: 45 participanti


17 calificati

Clasa a V-a Duica Nicoleta


Vasalache Adina

41
Stefan Mihnea
Sima Florescu Andrei
Tincea Teodora
Clasa a VI-a Barbu Raluca
Liciu Alisia
Stancu Gabriel
Toma Andrei
Rihlea Valentin
Pintoiu Cristiana
Nae Andrei
Clasa a VII a Aldica Diana
Ivascu Andreea
Ion Alexandra
Militaru Alexandra
Clasa a VIII-a Bucur Madalina

Concursul PHI: Moruz Andreea, clasa a VIII a


Marinescu Antonella clasa a VII a
Dinca Ruxandra clasa a VII a
Mateescu Augustin clasa a VII a
Rotaru Cristina clasa a VII a
Ion Alexandra clasa a VII a
Pintoiu Cristiana clasa a VI a
Barbu Raluca clasa a VI a
Mihailescu Alexandra clasa a VI a

II Respectarea activităţilor şi realizarea obiectivelor propuse în planul managerial

În general, activitatea s-a defăşurat conform programului, urmărindu-se atingerea


obiectivelor propuse în planul managerial.
1. S-au realizat activităţi pentru performarea proiectării didactice (planificările anuale/
semestriale şi proiectele unităţilor de învăţare).
2. Au fost proiectate planificări personalizate, cuprinzînd un curriculum adaptat pentru
elevii cu CES în vederea promovarea egalităţii şanselor elevilor de etnie rromă şi a celor cu
CES. În realizarea acestor planificări membrii comisiei au colaborat cu profesorii de sprijin.
3. Au fost integrate în lecţie materiale noi, atractive, lectii predate cu ajutorul
calculatorului, utilizand atat la fizica, cat si chimie site-ul http://ed.ted.com/
4. S-a urmărit cunoaştereade către toţi profesorii a componentelor evaluării (tipuri de
evaluare, obiective, standarde curriculare de evaluare – inclusiv modul de evaluare a
progresului / regresului şcolar – scheme, itemi)
5. S-au realizat activitatile planificate dintre care, lectie deschisa biologie, impreuna cu
limba si literatura romana.

Testările iniţiale au fost date în perioada 20-30 septembrie. Itemii au vizat atât
cunoştinţele, cât şi deprinderile dobândite în anul şcolar precedent. Rezultatele au fost analizate
individual şi în cadrul comisiei.

42
S-au făcut observaţii şi s-au purtat discuţii privind cauzele scazute ale rezultatelor,
absenta motivatiei invatarii si dezinteresul pentrul aceasta, concurenţa calculatorului etc.
S-a stabilit un program de consultaţii pentru remedierea deficienţelor constatate.

Puncte slabe

Participarea scăzută a elevilor la activitati care sa-i motiveze pentru actul de invatare a
acestor discipline.

Oportunităţi
 Disponibilitatea celor mai mulţi membri ai comisiei de a se implica în activităţi extraşcolare
deschide calea pentru obţinerea unor performanţe ridicate;
 Existenţa unui laborator de informatică şi a unui cabinet de consiliere dotat cu diverse
echipamente electronice, ce permit valorificarea TIC.

43
Comisia metodica de educatie fizica si sport;

OLIMPIADA NATIONALA A SPORTULUI SCOLAR -COMISIA SPORTULUI SCOLAR 2014-2015

Nr. FUNCŢIA ÎN CADRUL COMISIA DE ORGANIZARE SI VALIDARE/RAMURA SPORTIVA DATA SI ETAPA


Crt. NUMELE SI PRENUMELE COMISIEI JUDEŢENE
1 SECRETAR comisia de volei – ATLETISM- cl.V-VIII et. Sc. Cros- 29.XI.2014;/ -et. Et. Judet. Cros –7.03.2015
SCURTESCU ALEXANDRA prof.Şcoala „MihaiViteazul”
Târgovişte-0723291394 TETRATLON- cl.V-VIII - et sc 29.XI.- 2014/ -et.pe municipiu 19.X.20-12 Stadion
Municipal Tgv./ -et. Judet- Sambata 21. III .2015 Stadion Municipal Tgv
SAH - et.scoala Pana la 30.XI.2014 ; / - et. Municipiu 10. X.2012 Sc.
“Vladimirescu”Tgv./-et. JudetSambata 21. II. 2015 Sc. “Vladimirescu”Tgv
VOLEI-et.sc.la fete si baieti- Pana la 20.XII.2014/ - et.pe municipiu 2.XI.2012 Sc. “M.
Viteazul”Tgv./-et. Judet- Sambata 14.II .2015 Sc. “M. Viteazul”
TENIS DE MASA fete si baieti - et.scoala 10.10.2012/ - et.pe municipiu 20.X.2012
Sc.gimnCoresiTargoviste/ -et. Judet Sambata 24. I .2015 Sc.gimnCoresiTargoviste
GIMNASTICA- fete si baieti - et.scoala1-8.III.2015 et. Judet. –Sambata 4. IV.2015 Sc.
gimnCoresiTargoviste
2. Membru- RESPONSABIL ATLETISM - cl. III-IV et. Sc. -29.XI.- 2014 -et. et. Judet. –Sambata 25. IV.2015 Stadion
BRICEAG LUMINITA COMISIE METODICA Municipal Targoviste
Membru- comisia de atletism prof. TETRATLON- et sc 29.XI.- 2014-et.pe municipiu 19.X.20-12 Stadion Municipal Tgv./
Sc.„ Mihai Viteazul” Tgv. –
-et. Judet-Sambata 21. III. 2015 Stadion Municipal Targoviste
0766755520
ATLETISM- cl.V-VIII et. Sc. Cros- 29.XI.- 2014; -et. Et. Judet. Cros –
7.03.2015TargovisteParcChindiaora 9,30
GIMNASTICA- cl.I-VIIIfete si baieti - et.scoala1-8.III.2015 et. Judet. –Sambata 4.
IV.2015Sc.gimnCoresiTargoviste
3. NITESCU LUCIA ATLETISM- cl.V-VIII et. Sc. Cros- 29.XI.- 2014; -et. Et. Judet. Cros –
7.03.2015TargovisteParcChindiaora 9,30
SAH - et.scoala Pana la 30.XI.2014 ; - et. Municipiu 10. X.2012 Sc. “T. Vladimirescu”
-et. JudetSambata 21 .II. 2015 Sc. “T. Vladimirescu” Tgv.
TETRATLON- et sc 29.XI.- 2014-et.pe municipiu 19.X.20-12 Stadion Municipal Tgv. ;
-et. Judet-Sambata 21 III 2015 Stadion Municipal Tgv.
4. VOICU ALEXANDRA ATLETISM - cl. III-IV et. Sc. -29.XI.- 2014 -et. et. Judet. –Sambata 25. IV.2015 Stadion
Municipal Targoviste
Activitatea metodica si de perfectionare a catedrei pentru semestrul I este urmatoarea:

NR. FELUL ACTIVITATII CINE A PARTICIPAT TEMA DEZBATUTA OBS.


DIN CADRUL CATEDREI
CRT. DATA SI LOCUL DE
DESFASURARE
1. 3.09.2014 Sedinta de Scurtescu A.;Briceag Stabilirea responsabilului de catedra- Briceag L.,
catedra“MihaiViteazul” L.;.; Nitescu L., Voicu respopnsabililtatilor la comisii, termenul planificarilor
-vestiar A. incadrarea, adeverinte medicale, raport 2013-2014,
referat cu materialenecesare,etc.
2. Consfatuiri Scurtescu A.;Briceag Rezultate, noutati, noi colegi ntrati in sistem, grade
05.09.2014 Universitatea’’Valahia’’ L.;Nitescu L., Voicu didactice si cine se ocupa. Comisia sportului scolar.
Targoviste A. Programe scolare.Comisiiile de organizare si validare.
3. Consiliu profesoral Scurtescu A.; Briceag Responsabilii comisilor si validarea fiselor de
12.09.2014 sc. “MihaiViteazul” L.;Nitescu L., Voicu autoevaluare.
consiliere A.
4. 28.10.2014 Sedinta de Scurtescu A.;Briceag Activitati si planul de activitati extrascolare, programul
catedra“MihaiViteazul” L.; Nitescu L., Voicu pentru zilelor scolii etc.
-vestiar A.
5. Sedinta de catedra, sc. Scurtescu A.;Briceag Stabilirea etapelor pe centru metodic si municipiu la
4.10.2011 “MihaiViteazul” -vestiar L.; Nitescu L., Voicu ONSS ; responsabilitatii in cadrul comisiilor.
A.
6. 17.11.2014 Activitate Scoala Scurtescu A.;Briceag “Dezvoltarea de abilitati motorii la persoanele cu
“MihaiViteazul”consiliere L.; Nitescu L., Voicu Sindromul Dawn-etapa esentiala pentru o viata
A. independenta”- scoala „M. Viteazul”- (proiect finantat
prin granturile SEE 2009-2014 in cadrul Fondului
ONG in ROMANIA)
7. 07.11.2014 Cerc pedagogic Scurtescu A.; Nitescu Lectie practico-metodica
Sc. “Paul Banica” L., Voicu A. Referat programa scolara
Targoviste
8. 08.12.2014 Etapa pe centru metodic Scurtescu A. Etapa pe centru metodic volei fete si baieti
volei fete si baieti 4 echipe fete si 2 echipe de baieti
9. 09.12.2014 Activitate si Sedinta de Scurtescu A.; Nitescu Asistenta sincronora: 11-12 – lectie practico metodica
catedra, sc. “Mihai L., Briceag L Voicu sustinuta cu clasa a II a C – Briceag L, clasa a
Viteazul” –vestiar Pregatitoare C Voicu Clasa a VII E Nitescu L sala de
programul euro 2014- sport – Dr. Adjunct BobesLuminita.
2015
10. 08.01.2015 Consiliu profesoral Scurtescu A.; Nitescu Stabilirea tintelor pentru programul euro 2014-2015
sc. “MihaiViteazul” L., Briceag L., Voicu
A.
11. 17.01.2015 Etapa pe municipiu sah si Scurtescu A.; Nitescu Etapa pe municipiu sah- scoala “Tudor Vladimirescu”
19.01.2015 tenis de masa L., Briceag si tenis de masa - scoala “Coresi” Targoviste

12. 20.01.2015 Activitate practico- Scurtescu A.; Nitescu Activitate practico-metodica sincronora: 10-11 – lectie
metodica Sedinta de L., Briceag practico metodica sustinuta cu clasa pregatitoare B –
catedra“Mihai Viteazul” Briceag L, clasa a Pregatitoare C VoicuClasa a IV A
-vestiar Scurtescu A, referat- Nitescu L sala de sport – Dr.
Adjunct BobesLuminita.

13. 13.II.2015 Activitate-programul euro Scurtescu A.; Nitescu “Voluntariatul- parteneriat (professor elev-familie)
2014-2015 L., Briceag L., Voicu pentru comunitate organizat cu Asociatia cultural
A. educative “Ambasatorii prieteniri” Targovistesi scoala
„M. Viteazul” – consiliere.
Comisia diriginţilor

Conform Programului de activităţi al comisiei pentru anul scolar în curs, fiecare diriginte /
clasă şi-a propus să participe la cel puţin o activitate extracurriculară în fiecare lună din acest
semestru. Documentele justificative, prezente în mapa comisiei sau afişate în sălile de clasă,
evidenţiază următoarele:
- în septembrie
o diriginţii au întocmit planificarile anuale şi calendaristice la consiliere si
orientare , au stabilit şi au afişat în sălile de clasă responsabilităţile elevilor în
cadrul colectivelor, şi-au amenajat / reamenajat sala de clasă; a fost întocmit
graficul şedinţelor cu părinţii
- în octombrie
o S-a comemorat “Ziua Holocaustului” prin realizarea unor panouri cu imagini,
afişe; vizionare filme. Coordonator – prof. Burlan Alexandru; participanţi: elevi
de la mai multe clase (V,VI, dar şi de la clasa a VII-a)
o Clasa a V-a B a participat la Proiectul “Sigur.info” privind siguranţa pe Internet,
în colaborare cu organizaţia “Salvaţi copiii” România
- în noiembrie
o s-a derulat Simpozionul “Mihai Viteazul – între legendă şi istorie”, coordonator
prof. A. Burlan, elevii clasei a VI-a D (CDI)
o s-a derulat la nivelul şcolii Proiectul Fundaţiei “Special Olympics” la majoritatea
claselor: elevii au desfăşurat acţiuni de familiarizare cu specificul şi filozofia
Fundaţiei în cadrul orelor de dirigenţie; în data de 17 nov. a avut loc prezentarea
proiectelor din acţiunea “Participă!” (cabinet Consiliere); elevii au prezentat
produsele (eseuri, cvintete, desene, slogane etc.) şi au primit diplome, tricouri.
o S-a desfăşurat Etapa I din proiectul “Elevi ajută elevi”: 1. confecţionarea de
obiecte din materiale din natură sau reciclabile; 2 organizarea expoziţiei şi a
Spectacolului elevilor la Teatrul “Tony Bulandra” – 25 nov.. Coordonator: Prof.
Scurtescu Sanda; organizatori ai spectacolului - Gîtlan Daniela, Bulgăre Mihaela,
Cociug Cerasela; colaboratori – prof. Stăncescu Eduard; parteneriat cu Primăria
Târgovişte, Teatrul “Tony Bulandra”, Colegiul Naţional “I. Văcărescu” (prof. B.
Matei); spectatori - 200 de elevi; actori, interpreţi – 50 de elevi
o Comisia diriginţilor V-VI s-a reunit în data de 18 nov. la lecţia demonstrativă
susţinută de doamna profesoară Daniela Gîtlan, diriginta clasei a V-a C. Tema
lecţiei: “Regulamentul clasei”. Din fişele de interasistenţă reiese varietatea
metodelor şi procedeelor adecvate temei şi vârstei elevilor: brainstormingul, jocul
de rol, lucrul în echipă, utilizarea TIC, dezbaterea, aspecte transdisciplinare.

- în decembrie
o diriginţii şi clasele pe care le coordonează s-au implicat în organizarea unor
serbări la nivel de clasă (V C, VI D) sau la nivel de şcoală - 18 dec. (prof. D.
Gîtlan, prof. A. Boulescu, prof. M. Niculoiu, prof. C. Stroilă )
o elevii claselor a V-a C şi a VI-a A (implicaţi şi în formaţia de teatru) au vizionat
spectacolul “Poveste de Crăciun”, după Ch. Dickens, la Teatrul “Tony Bulandra”
- în ianuarie
o toate clasele au adus, în cadrul orelor de dirigenţie, un omagiu poetului Mihai
Eminescu (în sala de clasă sau la CDI).

În acest semestru fiecare diriginte a organizat cel puţin 3 şedinţe cu părinţii:


V A- 3 şedinţe, V B- 5 şedinţe, V C- 5 şedinţe, VI A- 5 şedinţe, VI B- 5 şedinţe, VI C- 6 şedinţe,
VI D- 4 şedinţe ( procesele-verbale de la aceste şedinţe au fost depuse la dosarul cu procese-
verbale).

Activitate educativa - consilierul educativ


Activitatea educativa din cadrul Scolii Mihai Viteazu Tirgoviste a fost coordonata de consilierul
educativ , prof. Tudor Gabriela.
Obiective urmarite:
preocuparea pentru o bună proiectare, organizare şi evaluare a activităţii educative şi
extraşcolare;
• diversificarea ofertei educative, iniţierea unor programe şi proiecte cu impact în plan
educativ ;
• creşterea numărului de participanţi la activităţile extraşcolare ;
• diversificarea strategiilor educaţionale menite să le cultive elevilor atitudini benefice în
societate ;
• eficientizarea Consiliului elevilor în majoritatea şcolilor.
 promovarea unor exigente ridicate in actul managerial in cazul reticentei fata de nou si
schimbare ;
 adaptarea ofertei educationale la nevoile individuale ale elevilor, care sa raspunda
intereselor de formare pe termen scurt, mediu si lung ;
 promovarea unor programe pt. “educarea” parintilor, in scopul unei participari
active/constiente la viata scolii;
 sprijinirea elevilor talentati/care pot face performanta, precum si a elevilor cu nevoi
speciale ;
ANALIZA SWOT
Puncte tari
 cadrele didactice au experienta profesionala, sunt deschise la nou si pregatite pentru
centrarea actului educational pe competente si calitate ;
 existența unui climat destins, de colaborare, între cadrele didactice ;
 rata destul de scazuta a absenteismului si abandonului școlar ;
 colaborare foarte bună a școlii cu comunitatea locală ;
 disponibilitatea si interesul crescut al elevilor pentru activitățile extracurriculare ;
 varietatea tipurilor de proiecte și activități extrașcolare, atât în timpul semestrului, cât și
în săptămâna Să știi mai multe, să fii mai bun;
 sedintele comisiei metodice a dirigintilor s-au desfasurat lunar, pe baza unei tematici
stabilite la inceputul semestrului
 s-au folosit modelele unitare de elaborare a documentelor din portofoliul dirigintelui;
 portofoliile dirigintilor contin informatii relevante referitoare la organizarea clasei si
informatii precum profesorii clasei, responsabilitatile elevilor, fisele psihopedagogice ale
elevilor, componenta comitetului de parinti al clasei, caracterizarea psihosociala a clasei,
planificarea lucrarilor scrise semestriale, orarul clasei;
 tematica orelor de dirigentie a corespuns cu noua programa de Consiliere si orientare,
tinandu-se cont de particularitatile de varsta, personalilatea si preocuparile elevilor;
 existenta unei viziuni ordonatoare unitare asupra activitatilor educative scolare si
extrascolare;
 la inceputul anului scolar s-au realizat documentele specifice activitatii de planificare a
activitatii educative: Planul managerial al coordonatorului educativ, Programul
activitatilor educative extrascolare si extracurriculare, Graficul desfusurarii acestor
activitafi, Planificarea sedintelor cu parintii;
 permanent s-a reactualizat punctul de informare din scoala- referitoare la activitatea
educativa scolara si extrascolara, facilitandu-se astfel mai buna cunoastere a acestui tip de
activitati

Puncte slabe
 lipsa de inițiativă a unor cadre didactice pentru proiectarea unor activități educative cu
impact la nivelul comunităţii;
 timpul scurt pentru realizarea unor activități solicitate de ISJ;
 raportarea și înregistrarea activităților în registrul activităților extrașcolare;
 implicarea Consiliului elevilor în activitatea şcolii;
 lipsa unor proiecte internaţionale;

Oportunități
 disponibilitatea autoritatilor locale (Primaria, Biserica, Politia, Curtea Domnească,
Biblioteca Judeţeană) de a se implica in viata scolii ;
 posibilitatea imbunatatirii bazei materiale prin programele existente la nivel local ;
 varietatea cursurilor de perfectionare si formare continua oferite de C.C.D. si de
universitati ;
 disponibilitatea altor scoli pt. schimburi de experienta si pentru activitati organizate in
parteneriat, in interes reciproc ;
 postarea pe Internet (didactic.ro) a tot mai multor activitati educative privind consilierea
si orientarea elevilor, fapt ce vine in sprijinul dirigintilor;

Amenințări
 lipsa motivarii elevilor si atitudinea pasiva in privinta viitorului ;
 impactul nefast al mass-mediei ;
 programele scolare incarcate ;
 slaba motivatie a unor cadre didactice;
 criza de timp a parintilor, datorata situatiei economice, conduce la o slaba supraveghere a
copiilor si la o redusa implicare in viata scolii.

ACTIVITĂŢI DE SUCCES:
 PROIECTE/PROGRAME
 Elevii ajută elevi- proiect de dezvoltare a spiritului civic, a întrajutorării și colaborării
între elevi, coord. Scurtescu Alexandra;
 Şcoala de vară- şcoala pentru comunitate, coord.Stancu Gheorghiţa, Teodorescu Anca;
 Atenţie, e viaţa ta!-proiect de prevenire a violenței și de combatere a comportamentelor
nesănătoase

 FESTIVALUL NAŢIONAL AL ŞANSELOR TALE- 24-28 noiembrie


 Tema:  ”Oportunități de dezvoltare personală prin educație nonformală”
Activităţi raportate la nivelul judeţului:
1.Educăm nonformal- Metode interactive
 Coordonatori: prof.Stoia Mariana, Tudor Gabriela

 Grup țintă: membrii comisiei metodice a claselor pregătitoare

Metode: Storytelling , flashmob, cercul interior-cercul exterior, rețeaua


2. Povestiri din imagini-clasa aVII-a B
 Prof. Pavelescu Marilena
 Activitatea a avut rolul de a crea o atmosferă relaxantă , care să faciliteze atât achiziția
de cunoștințe academice cu privire la conceptul de povestire ( operă epică), cât și să
promoveze capacitățile expresive, relaționale, educative și culturale, de comunicare ale
elevilor ca indivizi și membri ai grupurilor. 

 Metode: jocuri de cooperare, fotolimbaj, crearea unui scenariu, conversația

 SĂPTĂMÂNA EDUCAŢIEI GLOBALE-17-21 noiembrie


TEMA:Siguranţa alimentaţiei!
Activităţi raportate la nivelul judeţului:
1. Atelier de bune practici- importanţa alimentaţiei sănătoase- 18. 11. 2014
Titlul activităţii: ,, Colindam ... toamna”-Ateliere de bune practici
Număr de participanţi:- 27 de elevi clasa a II-aA - 4 părinţi
Propunător: prof.inv.primar Predoi Mihaela
Competenţe specific vizate: utilizarea produselor alimentare în condiţii adecvate de igienă;
dezvoltarea şi manifestarea unor atitudini favorabile alimentatiei sanatoase, consumului de fructe
si legume;
2. ALIMENTAȚIA SĂNĂTOASĂ–PIRAMIDA ALIMENTELOR”
 Coordonatori proiect : prof. de sprijin, Stoenescu Elena, Stefan Petruta, Irina Ilie

 Grup ţintă : 12 elevi cu CES - clasele : I A, ID, a III-a C,S,D; a IV-a B,C,S ; a V-a B

 Obiectivele activitaţii “Siguranţa alimentaţiei”

 Obiective cognitive

 identificarea de către elevii cu CES a legumelor şi fructelor (în stare naturală şi în


imagini);

 conştientizarea alimentaţiei sănătoase ;

 informarea privind risipa şi sărăcia alimentaţiei (cinstirea hranei)

 Lucrările realizate

 Modele-figurine din legume şi fructe: gărgăriţe, oi, şarpe, crocodil, gândac, omidă, arici,
porc, măşti, clovni, pomi, capete/chipuri de copii/oameni.

3. CARNAVALUL FRUCTELOR ŞI LEGUMELOR


Clasele IC, ID, prof. Zamfirache Vasilica, Liciu Liliana
-Prezentare de costume, jocuri de rol privind alimentatia sanatoasa. Elevii au primit
diplome pentru cele mai bune costume şi premii delicioase- fructe.

4. Proiect- Ne hrănim sănătos, coordonator :Cojocaru Nadina, PC.

 ACȚIUNI DE PREVENIRE A CONSUMULUI DE DROGURI ŞI A TRAFICULUI DE


PERSOANE
 Proiectul ``Atentie!E viata ta!`` în parteneriat cu Universitatea Valahia-Facultatea de
Ştiinţe Juridice şi Politia Municipiului Targoviste

 CONCURSURI ORGANIZATE LA NIVELUL ŞCOLII


-27 Noiembrie - Concurs județean de poezie cu forma fixa şi de postere  Cvintetul toamnei
Juriul a fost format din personalităţi ale vieții culturale târgoviştene scriitori , membri SST.
Iniţiator și organizator - Pavelescu Marilena; în colaborare cu prof. inv Stoenescu Elena,
Neagu Luminița și având drept colaboratori toți profesorii de sprijin, bibliotecar Gându
Mărioara, prof.inv primar Zamfirache Vasilica.
-Decembrie 2014 - apare numărul 13 al revistei "Constelaţii"  cu ISSN. coord. Prof. Pavelescu
Marilena. Din autofinanțare, cu ajutorul membrilor din colectivul de redacție, au fost premiate
cele mai reușite 6 articole cu sume variind între 60 și 20 de lei

 ACŢIUNI DE SPRIJINIRE A ELEVILOR CU PĂRINŢII PLECAŢI ÎN


STRĂINĂTATE
Proiectul CREŞTEM ÎMPREUNĂ!, în parteneriat cu Salvaţi Copiii
 ACTIVITĂŢI DEDICATE EVENIMENTELOR ISTORICE ŞI CULTURALE
-16 ianuarie: Poezia eminesciană, ambasadorul nostru în Europa . Activitate in cadrul
Cenaclului, dedicată aniversării poetului Mihai Eminescu, coordonată de prof. Erculescu Denisa
și la care a colaborat și prof. Pavelescu Marilena. Au participat elevi de la clasa a VIII C și a
VII-a D, au prezentat traduceri ale poeziei eminesciene în limbile engleză, germană și franceză și
au prezentat scurte fișe bibliografice ale unor poeți romantici din Europa.
-21 ianuarie: Citiți-l pe Eminescu ! - activitate care a cuprins un concurs de ilustrații de carte,
prezentarea celor premiate și rostirea unor discursuri omagiale „Citiți-l pe Eminescu”.
Au participat elevi de la clasele aV-a B, a VI-a D și B, VII-a B și a VIII-a C Activitatea a fost
coordonată de prof. Pavelescu Marilena, în colaborare cu prof. Cociug Cerasela și cu d-na
bibliotecar Gându Mărioara.
-Pentru asigurarea complementarităţii educaţiei formale, nonformale şi informale, catedra de limba
română s-a implicat în realizarea unor activităţi variate:
-Efectuarea unor activități de educație nonformală; Povestiri din imagini , clasa a VII B ,
noiembrie și Să ne inspirăm din realitarea Grădinii Zoologice! clasa a V-B; prof. Pavelescu
Marilena
- Susținerea unui optional : Prin cuvinte, împreună, putem schimba lumea, de către d-na prof,
Gâtlan Daniela la clasa aVIA.
-Noiembrie 2014 Concursul de proiecte Participă! Eveniment organizat în cadrul proiectului
Dezvoltarea de abilități motorii la persoanele cu sindromul Down –etapă esențială spre o viață
independentă, Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în
România .Au participat elevi de la casele VII B și VIII–a C (prof. Pavelescu Marilena) și a V-a C
(prof.Gîtlan Daniela
-Implicarea în diverse activităţi pentru promovarea valorilor culturale şi democratice pentru
asigurarea echităţii în educaţie.

 27.12.2014 Activitate dedicată zilei de 1 Decembrie , IVA,l a IV-a B, IVC, IVS, I B, la


CDI
 15.01.2015 Activitate dedicată marelui poet Mihai Eminescu, „Dor de Eminescu” , IVA,l
a IV-a B, IVC, IVS, I B, la CDI
 22.01.2015 Activitate dedicată Micii Uniri, „Hai să dăm mână cu mână” , IVA,l a IV-a B,
IVC, IVS, I B, la CDI
 07.01.2015 Activitate în cadrul proiectului „Nu violenţei”, activitate împreună cu poliţia
municipiului Tgv. Şi Facultatea de Drept Valahia,cu clasa a IV-a C , având ca temă
„Violenţa în familie- Forme de violentă”, desfăşurată la CDI
 Participare cu desene la Festivalul National de Lectura Eminesciana, editia a VII a
Ianuarie 2014, Sectiunea creatie artistica, unde elevul Ceausoaia Daniel ( clasa a VI a) a
obtinut locul I, prof. Coordonator Petrariu Florina.
 Participarea alaturi de doamna profesoara de limba si literatura romana Pavelescu
Marilena, in ianuarie 2015, la Concursul de ilustratii de carte si discursuri omagiale
„Cititi-l pe Eminescu” (Sub semnul lui Eminescu – Intalnirea dintre arte). Aceasta
activitate a fost realizata de Scoala Gimnaziala „Mihai Viteazul” Targoviste in colaborare
cu Cenaclul literar „Constantin Manolescu”. La sectiunea ilustratii de carte , eleva Tincea
Teodora, din clasa a VA a , a obtinut premiul I.
 10.2014 – activitate „Jos stereotipurile”, în parteneriat cu Specials Olimpycs- cls a VII-a
E , prof, coordonator Bulgăre Mihaela

 
RELAŢII PUBLICE, IMAGINE, PRESĂ

Școala Gimnazială,,Mihai Viteazul’Târgoviște s-a bucurat de o imagine instituţională


bună în comunitate, imagine care s-a manifestat atât în domeniul relaţiilor publice, cât şi în
relaţiile cu mass-media.
Unitatea scolară a practicat o relaţie transparentă cu mass- media locală şi naţională, a
răspuns prompt întrebărilor despre viaţa şcolii, furnizând toate informaţiile solicitate.
Au fost organizate dezbateri pe teme de educaţie, interviuri ale echipei manageriale s-au
publicat comunicate şi articole de presă pe tema organizării şi desfăşurării diferitelor activităţi
sau proiecte educaţionale derulate sau în curs de derulare, acţiuni ce au condus la crearea unei
imagini pozitive a instituţiei.
De asemenea, au fost transmise informari publicului pe subiecte ce făcuseră obiectul
unei problematici specifice activității școlare și nu au fost semnalate disfuncţionalităţi în cadrul
acestei relaţii.
Se remarcă colaborarea cu Inspectoratul Şcolar Judetean, cu Instituţia Prefectului,
Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Primăria Târgovişte, Direcţia Judeţeană de Muncă şi Protecţie
Socială, Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Inspectoratul pentru
situaţii de urgenţă „Basarab I”, Autoritatea de Sănătate Publică, Direcţia de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului, Inspectoratul Judeţean de Protecţie a Mediului, Universitatea ,,Valahia’’
Târgovişte, agenţi economici, ONG-uri, relaţii bazate pe comunicare eficientă şi informare
reciprocă.

DIRECTOR, DIRECTOR ADJUNCT.


Prof.Ion Podaru Prof.Luminița Bobeș

S-ar putea să vă placă și