Sunteți pe pagina 1din 61

NR. 1242/ 18.10.

2017

RAPORT
PRIVIND ACTIVITATEA INSTRUCTIV-
EDUCATIVĂ
AN ȘCOLAR 2016-2017

1
I. ARGUMENT
II. CAPACITATEA INSTITUȚIONALĂ- ORGANIGRAMA
A. Structuri instituționale și manageriale
1. Director
2. Director adjunct
3. Coordonator programe și proiecte
4. Consiliul de administrație
5. CEAC
6. Consiliul profesoral
B. Structure administrative și didactic auxiliar
1. Secretariat
2. Contabilitate
3. Analist programator
4. Biblioteca
5. Laborant
C. Resursă umană
D. Nivelul de învățământ
E. Inspecții
F. Baza materială
III. EFICACITATEA INSTITUȚIONLĂ
A. Rezultatele la învățătură
1. Situația la învățătură
2. Frecvența
3. Note la purtare
4. Sancțiuni aplicate elevilor
IV. MANAGEMENTUL PERFORMANȚEI
A. Rezultatele examenelor naționale
1. Admitere cls. A IX-a
2. Evaluare Națională
3. Examen de Bacalaureat
B. Rezultatele la concursuri
1. Olimpiade
2. Alte concursuri
C. Perfecționarea cadrelor didactice- managementul carierei
V. PARTENERIATE ȘI PROIECTE
1. Partereriate pentru dezvoltare instituțională și formare profesională cu parteneri externi
2. Activități extrașcolare la nivel de școală
VI. SITUAȚIA ABSENȚELOR
VII. BUGET
VIII. MANAGEMENTUL COMISIILOR METODICE PE DISCIPLINE

2
I. ARGUMENT
Anul şcolar a început cu multe emoţii din parte elevilor şi a profesorilor, dar şi cu multe speranţe,
încredere şi bucurie. Şcoala a primit oferind un spaţiu adecvat pentru studiu şi dezvoltare.
Anul şcolar 2016-2017 s-a definit din perspectiva integratoare a conceptului calitate în educaţie, ca
etapă esenţială în evoluţia învăţământului românesc.
Modernizarea sistemului educaţional în ce priveşte: capacitatea instituţională, oferta educaţională,
structura şi factorii de decizie, se defineste prin crearea unei abordări complexe menite să
îmbunătățească educaţia actualelor generații de tineri.
Procesul instructiv-educativ în toatǎ complexitatea sa a fost realizat în anul școlar 2016-2017, în
concordanțǎ cu programul elaborat de Ministrul Educației Naționale și Cercetǎrii Științifice și
Inspectoratul Școlar al Municipiului București.
Având ca instrumente de lucru Legea educației nr.1/2011 cu modificǎrile ulterioare, Statutul
personalului didactic, Regulamentul de organizare și funcționare a unitǎților de învǎțǎmânt
preuniversitar (ROFUIP) /2016, Regulamentul intern al liceului, precum și setul de normative al
legislației în vigoare, conducerea școlii a desfǎșurat activitǎți în urmǎtoarele direcții:
- Pregǎtirea spațiilor de școlarizare a elevilor: sǎli de clasǎ, cabinet, laboratoare, sala de sport;
- Întocmirea corectǎ a situațiilor școlare;
- Întocmirea corectǎ și eliberarea actelor de studii;
- Evidența și arhivarea documentelor școlare și a actelor de studii;
- Încadrarea cu personal didactic calificat corespunzǎtor, conform metodologiilor în vigoare;
- Acțiuni curente de întreținere și reparații;
- Urmǎrirea procesului de instrucție și educație prin convorbiri cu profesorii, verificarea
documentelor șolare, asistențe la ore etc.;
- Comunicarea noutǎților în susținerea examenelor și concursurilor școlare;
- Urmǎrirea felului în care sunt completate documentele școlare, îndeosebi cataloagele,
registrele matricole, condicile de prezențǎ și a modului în care sunt raportate rezultatele și
situațiile elevilor pe clase;
- Organizarea comisiilor pentru olimpiadele și concursurile șolare;
- Întocmirea și desfǎșurarea programului de perfecționare/ formare continuǎ în colaborare cu
CCD București și ISMB.
Liceul Teoretic Bilingv ”Miguel de Cervantes” este o instituție de învățământ care își
propune să promoveze o educație modernă, care să ofere elevilor posibilitatea dezvoltării lor
plenare în ceea ce privește acumularea de cunoștințe, formarea și modelarea caracterului,
dezvoltarea și întărirea deprinderilor și competențelor.
Există permanent preocuparea pentru crearea unui climat favorabil studiului și învățării
atât pentru elevi, cât și pentru personalul școlii. Sunt încurajate și sprijinite cercetarea, studiul
individual, perfecționarea continuă a cadrelor didactice care predau în școală și a personalului
didactic auxiliar.
Principalul nostru obiectiv este ca școala noastră să fie un organism viabil pentru
resursele sale materiale și umane cu reverberații în mentalul colectiv, cu oameni eficienți,
pragmatici, adulți și copii care pretind unii de la alții, dar și oferă în aceeași măsură.

3
M I S I U N E A noastră constă în:
- îmbunătățirea permanentă a ofertei educaționale, în raport cu nevoile societății, cu
exigenţele beneficiarilor direcţi şi indirecţi și cu standardele de calitate naționale și
europene;
- crearea unui climat de învățare stimulativ, care să asigure evoluția personală și
performanța;
- formarea unor tineri deschiși spre cunoaștere și cultură;
- pregătirea unor absolvenți capabili de a se integra activ, eficient și cu succes în societate;
- valorizarea colaborării cu parteneri din comunitatea locală și din Europa.

V A L O R I L E pe care le promovăm sunt:

☼ Respectul ☼ Integritatea ☼ Bunătatea

☼ Responsabilitatea ☼ Perseverența ☼ Curajul

☼ Toleranța

Consiliul profesoral a fost informat, asupra problemelor curente privind viața internǎ a școlii,
acțiuni extrașcolare, acte normative, metodologii etc. Scopul principal urmǎrit de întregul colectiv
didactic a fost instruirea elevilor în conformitate cu programele școlare, pregǎtirea lor în perspectivele
examenului de Bacalaureat, a Evaluǎrii Naționale și pentru participarea la concursurile școlare, la
celelalte activitǎți cultural- educative, didactico-metodice și sportive.
.
Colectivul de cadre didactice
Toate cadrele didactice de specialitate și-au desfǎșurat activitatea conform programelor și a
planificǎrilor calendaristice individuale, documente depuse la dosarele comisiilor.
Serviciul pe școalǎ s-a desfǎșurat conform cu procedura internǎ a acestei activităţi și a normelor
metodologice privind sarcinile profesorului de serviciu.
În cadrul formǎrii continue s-a urmǎrit concordanța cu tematica de perfecționare stabilitǎ la
începutul anului școlar, participarea la activitǎțile metodice din școalǎ și din afara școlii, elaborarea
unor lucrǎri de specialitate, participarea la simpozioane și conferințe.
Activitatea de la nivelul catedrelor și comisii metodice s-a desfǎșurat dupǎ un plan managerial
stabilit de cǎtre responsabilii catedrelor/ comisiilor și s-a centrat pe: cunoașterea documentelor
curriculare și școlare, metodica predǎrii disciplinei, metodele și instrumentele de evaluare, formarea
unor atitudini și comportamente corecte la elevi, legǎtura profesorului cu comunitatea școlară.
În anul școlar 2016-2017 cadrele didactice s-au preocupat pentru: alegerea manualelor, redactarea
planificǎrilor calendaristice, parcurgerea integrală a materiei, ritmicitatea notǎrii, alcǎtuirea testelor
inițiale și organizarea testǎrii inițiale de la începutul semestrului I, au participat la consfǎtuiri, la
activitǎți metodice la nivel de sector sau municipiu.
O nalizǎ obiectivǎ a întregii activitǎți desfǎșurate în decursul anului școlar 2016-2017 presupune,
în mod obligatoriu, referiri la activitatea depusǎ la nivelul fiecǎrei catedre, conform specificului sǎu.
Demersul didactic și educațional a urmǎrit câteva prioritǎți didactice: creșterea calitǎții și menținerea
interesului pentru nou al cadrelor didactice, îmbunǎtǎțirea constantǎ a procesului instructiv-educativ,
elaborarea de standard de predare și evaluare, în vederea atragerii elevilor cǎtre performanța
competenței, cultivarea lucrului în echipǎ în procesul de predare-învǎțare.
În cadrul ședințelor cu pǎrinții au fost dezbǎtute Metodologiile de desfǎșurare a examenului de
bacalaureat și a Evaluǎrii Naționale precum și prezentarea Regulamentului intern aprobat de Consiliul
profesoral.
S-au făcut informări periodice asupra legislaţiei şi metodologiilor care privesc desfăşurarea
examenului de Bacalaureat şi asupra posibilităţii oferite elevilor de a susţine probele pentru
bacalaureatul spaniol.
4
Toți elevii liceului au fost instruiți cu privire la:
- Prevederile Regulamentului intern;
- Sarcina elevului de serviciu;
- Norme PSI;
- Norme de Protecție a muncii în laboratoare, cabinet, sala de sport;
- Norme de protecție civilǎ;
- Procedura operaționalǎ de intervenție și gestionare a evenimentelor și situațiilor de violențǎ în
mediul școlar.
Au fost organizate lunar ședințe ale consiliului elevilor coordonat de dna prof. Eugenia Hila.

Pe parcursul anului şcolar au fost prezentate diferite instituții de învǎțǎmânt superior elevilor din
clasele a XI-a și a XII-a, asigurându-se astfel orientarea școlarǎ și profesionalǎ a elevilor din anii
terminali (unii absolvenţi au optat pentru studiul în aceste universităţi). Şcoala a participat la Târgul
de ofertă educaţională pentru elevii care vor susţine admiterea pentru clasa a IX-a.
Au fost alcǎtuite comisii pentru acte de indisciplinǎ, urmǎrindu-se cu rigurozitate bunul mers al
unei unitǎți școlare care a pus pe primul plan educația socială și profesionalǎ.
Un accent deosebit s-a pus pe pregǎtirea elevilor din clasele a XII-a pentru examenul de
Bacalaureat și a celor de clasa a VIII-a pentru Evaluarea Naționalǎ, efectuându-se ore suplimentare de
consultații la disciplinele de examen și prin pregǎtirea simulǎrii examenelor naționale.
S-au respectat cu rigurozitate procedurile specifice fiecărei etape a anului şcolar: programul
“Şcoala altfel”, examenele pentru verificarea cunoştinţewlor de limba spaniolă ale elevilor de cls. a V-
a şi a VIII-a, examenele naţionale, încheierea situaţiei şcolare pentru sfârşitul semestrelor şi anului
şcolar, pregătire pentru anul şcolar următor (CDŞ, norme didactice), pretransferuri, transferuri,
ocuparea catedrelor sau a orelor vacante. În timpul vacanţei de vară activitatea a fost coordonată de
membrii CA, asigurându-se permanenţa pe tot parcursul lunilor iulie şi august.

Activitatea secretariatului s-a desfăşurat susţinut atât pe parcursul perioadelor de cursuri cât şi în
vacanţe, satisfăcând promt şi efficient toate solicitările (vezi raportul de activitate).

Activitatea desfășutată de departamentul administrativ a asigurat o igienă bună a clădirii și


funcționarea în parametrii a tuturor instalațiilor.

II. CAPACITATEA INSTITUȚIONALĂ- ORGANIGRAMA

5
6
A. STRUCTURI INSTITUȚIONALE ȘI MANAGERIALE

1. DIRECTOR: Prof. Rǎdulescu Camelia

2. DIRECTOR ADJUNCT: Prof. Vuțulicu Magdalena

3. COORDONATOR PROGRAME ȘI PROIECTE:

a) INTERNE: Prof. Horga Paula

b) EXTERNE: Prof. Sima Flavia

4. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Președinte: Prof. Rǎdulescu Camelia
Membrii: Prof. Vuțulicu Magdalena
Prof. Bǎlșeanu Valentina
Prof. Sima Flavia
Prof. Cheval Dorina
Prof. Horga Paula
Reprezentant Sindicat FSLI- observator: prof. Iftinchi Olga
Repezentantii Consiliului reprezentativ al parintilor: Diaconițǎ Andra; De Alvare Laura
Reprezentant al Consiliul elevilor: Terteleac Alexandra
Reprezentant Primar Sector 1: Mihail Teodor Purcǎrea
Reprezentant Consiliul Local sector 1: Mureșan Manuela, Enache Raluca Ecaterina, Țârǎ Daniela
Secretar: Prof. înv. pr. Lazǎr Nicoleta Mihaela

5. COMISIA DE ASIGURARE A CALITĂȚII:


Responsabil: prof. Iftinchi Olga
Membrii: prof. Ciocaniu Jean Cristian
Prof. înv. pr. Filip Valentina
Prof. Govoreanu Violeta
Prof. înv. pr. Lazǎr Nicoleta Mihaela
Diaconițǎ Andra- reprezentant pǎrinți
Avram Mǎdǎlina- reprezentant elevi

7
6. CONSILIUL PROFESORAL

8
1 Badelita Alina Monica 33 Lozinschi Robert
2 Balseanu Valentina 34 Macarescu Cristina
3 Balseanu Victor 35 Manea Alex Nicolae
4 Bucataru Anca 36 Marhamati-Jughani Alma
5 Capsali Laurentia 37 Mihaescu Cristiana Oana
6 Cheval Dorina 38 Mironescu Valeriu
7 Ciocaniu Jean Cristian 39 Mohanu Filofteia
8 Colac Andreea 40 Mutiu Ana Maria
9 Concioiu Manuela Elena 41 Nasarau Carmen
10 Criobarean Steluta 42 Necsescu Iuliana
11 Cristea Camelia Georgiana 43 Nedelus Manuela
12 Damoc Liliana 44 Nita Georgiana
13 Dragnea Monica 45 Oncete Daniela
14 Dragu Mioara 46 Paicu Liliana
15 Duciu Nicoleta 47 Pascual Lopez Joaquin
16 Dumitrache Astrid 48 Petre Mihaela
17 Ene Alina Diana 49 Plesoianu Andreea
18 Erusencu Anidora 50 Popa Alina
19 Feraru Olimpia 51 Popescu Maria
20 Filip Valentina 52 Radu Adriana Paula
21 Florea Lidia Valeria 53 Radulescu Camelia
22 Gavrila Adriana 54 Radulici Dana
23 Georgescu Cristian 55 Secri Loredana
24 Govoreanu Violeta 56 Sima Flavia
25 Hila Eugenia 57 Tanase Cristina
26 Horga Paula Coca 58 Tanasescu Ruxandra Ileana
27 Iftinchi Olga 59 Truta Alina
28 Ion Madalina 60 Tudose Laura
29 Iuga Cornelia 61 Valcu Daniela
30 Lampa Iuliana 62 Vasilache Felicia Sedia
31 Lazar Nicoleta Mihaela 63 Vutulicu Magdalena
32 Lozinschi Carmen

9
B. STRUCTURE ADMINISTRATIVE ȘI DIDACTIC AUXILIAR

1. SECRETARIAT: Secretar Șef: Matei Mirela

Secretar: Bibanu Daniela

2. CONTABILITATE: Administrator financiar: Drǎghia Angela

3. ADMINISTRAȚIE: Administrator de patrimoniu: Chirițǎ Nicoleta

4. ANALIST PROGRAMATOR: Radu Cosima, Mitrițoaia Anicuța

5. BIBLIOTECA: Bibliotecar Lupu Doina

6. LABORATOR: Laborant Lupu Gabriel

C. RESURSA UMANĂ

Personal didactic angajat: total

Cadre didactice titulare 52

Cadre didactice suplinitoare 21

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat:

Număr personal didactic calificat: Total

Doctora/ Necalificat
Gradul I Gradul II Definitivat Debutanţi
gradul I

Titulari 6 32 3 10 1 0 52

Suplinitori 0 4 1 7 9 0 21

Pensionari 0 2 0 0 0 0 2
10
Total
resursă 6 38 4 17 10 0 75
umană

11
12
Profesori metodiști:

1. Prof. Cheval Dorina- geografie

2. Prof. Ciocaniu Cristian- limba românǎ

3. Prof. Pleșoianu Andreea- limba spaniolǎ

Membrii ai Consiliului Consultativ ai ISMB:

1. Prof. Cristea Camelia

2. Prof. Concioiu Manuela

3. Prof. Vuțulicu Magdalena

D. NIVELURI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

nr.crt Clasa Nr. elevi Nr. total elevi

1 P 82
2 I 71
3 II 66 Primar= 371
4 III 94
5 IV 59
6 V 83
7 VI 86
Gimnazial = 315
8 VII 86
9 VIII 60
10 IX 117
11 X 117
Liceal = 411
12 XI 113
13 XII 63
Total elevi 1096

E. INSPECȚII:

13
1. Externe:
a) evaluarea externă ARACIP- 24-25.11.2016;
b) Inspecție tematicǎ: 04.10.2017; 25.01.2017, Inspector prof. Doicin;
02- 31.05.2017 Inspector CârMihaela şi Marcu Mioara
c) Inspecţie tematică de specialitate: 20.02.2017- ed.fizică şi sport: calificative: Măcărescu C.
Feraru O. = F.B.; Manea Alexandru= S
24.02.2017- limba română calificative: Ciocaniu C, Ene
A., Secri L, Paicu L, Popescu M, Radu A = F.B; Truţă A= Acceptabil şi Staiculescu C= S

2. Interne efectuate de directori: prof. Rǎdulescu Camelia


prof. Vuțulicu Magdalena
- de coordonatorii comisiei metodice: prof. Ciocaniu Jean Cristian
prof. Bǎlșeanu Victor
prof. Pleșoianu Andreea
prof. Horga Paula
prof. Cheval Dorina
prof. Hila Eugenia
prof. Mǎcǎrescu Cristina
prof.înv.pr. Bǎlșeanu Valentina

F. BAZA MATERIALĂ

14
SĂLI DE CLASĂ ŞI LABORATOARE

Nr. Tipul de spaţiu Număr Suprafaţă (mp)

crt. spaţii

1. Săli de clasă /grupă 18 901.86

2. Cabinete 4 100

3. Laboratoare 5 269.81

4. Sală de educaţie fizică şi sport 1 169,94

5 Teren de educaţie fizică şi sport+ curte 1 825 + 836 = 1661

Unitatea funcţionează cu un număr de 2 schimburi, durata orei de curs respectiv a activităţilor


didactice fiind de 50 minute, iar a pauzelor respectiv a activităţilor recreative fiind de 10 minute.

Spaţiile Auxiliare
Nr. Tipul de spaţiu Tip şi număr document Număr Suprafaţă
crt. de deţinere a spaţiului spaţii (mp)

1. Bibliotecă şcolară / centru de


1 1 48.12
informare şi documentare

2. Spaţii sanitare 12 12 108.48

3. Spaţii depozitare materiale


1 1 48
didactice

TOTAL 14 14 204.60

Spaţiile Administrative
Nr. Tipul de spaţiu Număr Suprafaţă (mp)
crt. spaţii
1. Secretariat 1 15.94

2. Spaţiu destinat echipei manageriale 1 32,38

3. Contabilitate 1 11,75

4. Birou administraţie 1 6.07

III. EFICACITATE EDUCAȚIONALĂ


a. REZULTRREZULTATELE ÎNVĂȚĂTURII
15
1. SITUAȚIA LA ÎNVĂȚĂTURĂ (promovați, corigenți, situații
neîncheiate):

Ciclul primar:

Situația
Număr
Clasa Promovați Corigenți școlară
elevi
neîncheiată

Sem I Sem II Anual

PA 29/30 29 30 30 0 0
PB 28/29 28 29 29 0 0
PC 23 23 23 23 0 0
IA 25 25 25 25 0 0
IB 28 28 28 28 0 0
IC 20/19 20 19 19 0 0
II A 34 34 34 34 0 0
II B 34 34 34 34 0 0
III A 29 29 29 29 0 0
III B 34 34 34 34 0 0
III C 30/29 30 29 29 0 0
IV A 31 31 31 31 0 0
IV B 28 28 28 28 0 0

Ciclul gimnazial

16
Situația școlară
Clasa Număr elevi Promovați Corigenți
neîncheiată

Sem I Sem II Anual


VA 30/29 30 29 29 0 0
VB 27/29 27 29 29 0 0
24
VC 27/24/24 22 23 0 1
(2 plec.)
VI A 29 29 29 29 0 0
VI B 30/28 30 28 28 0 0
VI C 29 29 29 29 0 0
VII A 29/28 25 28 28 4 –sem.I; 0
4 –sem.I;
VII B 27/28 22 24 25 4 - sem II 0
3- anual
VII C 30 30 30 30 0 0
VIII A 21 21 21 21 0 0
VIII B 17 16 17 17 1 –sem.I; 0
VIII C 22/21 22 21 21 0 0

Ciclul liceal:

Clasa Promovați Corigenți


17
Sem I Sem II Anual Situația
Număr
școlară
elevi
neîncheiată
IX A 31/32 26 24 29 5 –sem.I; 0
8 - sem II
3 - anual
IX B 30 30 30 30 0 0

IX C 28 28 28 28 0 0

IX D 29/28 27 28 28 1- sem I 1- sem I

XA 29 12 29 29 17- sem I 0

XB 30 26 29 29 2 –sem.I; 2 – sem I
1 - sem II
1- repetent
XC 31 25 31 31 4- sem I 0

XD 27 26 26 26 1–sem.I; 0
1- sem II
1 - anual
XI A 29 20 28 28 4 –sem.I; 5- sem I
1 - sem II
1 - anual

XIB 32 31 32 32 1–sem.I; 0

XI C 26 24 24 24 2–sem.I; 1–sem.I;
1- sem II 1- anual
1- anual
XI D 25 24 25 25 1–sem.I; 0

XII A 30 26 30 30 4–sem.I; 1–sem.I;

XII B 16 16 16 16 0 0

XII C 17 16 17 17 1–sem.I; 0

2. FRECVENȚA
18
SITUAȚIA ABSENȚELOR

Ciclul primar

Clasa Total absenţe Nemotivate

Sem I Sem II Anual Sem I Sem II Anual

PA 184 92 276 0 0 0

PB 56 0 0 0 0 0

PC 87 0 0 30 0 0

IA 257 207 464 36 27 63

IB 83 42 125 0 0 0

IC 110 8 118 0 0 0

II A 12 11 23 2 9 21

II B 66 61 127 0 0 0

III A 113 28 141 48 0 0

III B 135 52 187 0 0 0

III C 51 26 77 3 0 0

IV A 79 180 220 63 173 160

IV B 52 67 119 0 0 0

Ciclul gimnazial:

19
Clasa Tatal absenţe Nemotivate

Sem I Sem II Anual Sem I Sem II Anual

VA 141 239 380 45 33 78

VB 95 168 263 0 0 0

VC 187 291 478 53 172 225

VI A 331 258 589 71 12 93

VI B 124 195 319 51 90 141

VI C 260 266 526 46 48 94

VII A 258 290 548 52 72 124

VII B 525 595 1120 116 108 224

VII C 354 347 701 91 120 211

VIII A 309 385 694 93 103 196

VIII B 200 214 414 82 46 128

VIII C 367 11 378 106 7 113

Ciclul liceal:

Clasa Tatal absenţe Nemotivate

Sem I Sem II Anual Sem I Sem II Anual

IX A 579 899 147 143 257 400

IX B 858 1145 2003 200 148 348

20
IX C 455 708 1163 114 150 348

IX D 441 426 867 99 104 203

XA 1216 1231 2447 335 264 599

XB 1275 1623 2898 243 888 1131

XC 1036 1182 2281 93 81 174

XD 644 634 1287 150 131 281

XI A 902 1813 2125 290 208 498

XI B 632 140 872 226 463 689

XI C 597 851 1448 181 212 393

XI D 795 1175 1970 161 177 338

XII A 1147 936 2089 235 269 504

XII B 359 248 607 76 51 127

XII C 556 341 897 96 110 206

3. SITUAȚIA NOTELOR LA PURTARE

Ciclul primar:

Clasa FB B S Alte situații


PA 29 - - -
PB 28 - - -
PC 23 - - -
IA 25 - - -
21
IB 28 - - -
IC 20 - - -
II A 34 - - -
II B 34 - - -
III A 29 - - -
III B 33 - 1 -
III C 30 - - -
IV A 30 1 - -
IV B 28 - - -

Cicluul gimnazial:

Clasa Note 10 Note 9 Note 8 Note 7 Note 6 Note 5 Alte situații


VA 30 - - - - - -
VB 27 - - - - - -
VC 25 2 sem II 1 anual - 1 sem II - -
VI A 29 - - - - - -
VI B 29 1sem I - - - - -
VI C 25 4sem I - - - - -
VII A 28 - - 1sem I - - -
VII B 27 - - - - - -

22
VII C 30 - - - - - -
VIII A 21 - - - - - -
VIII B 16 - 1sem I - - - -
VIII C 21 - - 1sem I - - -

Ciclul liceal:

23
Clasa Note 10 Note 9 Note 8 Note 7 Note 6 Note 5

IX A 29/27/23 2/2/6 0/2/0 - - -


IX B 30 - - - - -
IX C 28/27/27 0/1/1 - - - -
IX D 29 - - - - -
XA 21/28/21 6/1/7 1/0/0 0/0/1 1/0/0 -
XB 20/22/22 8/6/8 2/4/6 0/0/1 0/1/0 -
XC 31 - - - - -

XD 26/24/23 0/2/1 0/0/1 1/1/0 - -

XI A 22/22/20 3/3/5 4/1/2 0/1/1 - -

XI B 31/27/28 0/4/3 1/0/1 - - -

XI C 25/24/24 0/1/1 - 1/1/0 - -

XI D 25 - - - - -

XII A 27/28/27 3/1/2 0/1/1 - - -

XII B 16 - - - - -

XII C 17/1517 2/0/2 - - - -


4. SANCTIUNI APLICATE ELEVILOR

NR.C CLASA NUME SI PRENUME ELEV SANCTIUNEA


RT.

1 III B DEFTU BOGDAN Observație individuală/Mustrare scrisă


2 VC ANDREI ERIKUS PETRUS Observaţie individuală
BADRĂGAN CĂTĂLIN Observaţie individuală
CIOROIU VLAD Observaţie individuală
CONSTANTINESCU ȘTEFAN Observaţie individuală

LAMBRACHE ALEXANDRU Observaţie individuală


RUDEANU CĂLIN Observaţie individuală
TOMICI ARIS Observaţie individuală
24
3 VI B MARGHESCU RAREȘ ANDREI Observație individuală/Mustrare scrisă

4 VI C GHIBIRDIC PAUL-ANDREI Observaţie individuală în data de


16.11.2016 pentru comportament violent
5 XA NEGOESCU CRISTINA Preaviz de exmatriculare pentru absențe
BOCA ȘTEFAN Preaviz de exmatriculare pentru absențe
6 XD OLTEANU ALEXANDRA Preaviz de exmatriculare pentru absențe
SĂNDULEASA CRISTINA Preaviz de exmatriculare pentru absențe
ZANFIR ALEXANDRU Preaviz de exmatriculare pentru absențe
ZOICAN BEATRICE Preaviz de exmatriculare pentru absențe
7 XI C CHIRIȚĂ CLAUDIU Preaviz de exmatriculare pentru absențe
CHIRIȚĂ ROBERT Observație individuală

IV. MANAGEMENTUL PERFORMANŢEI

A. Rezultatele examene naţionale

1. Admitere clasa a IX-a

An scolar 2016/ 2017


Admitere 2017
Nr. de elevi repartizaţi în unitatea noastră, la:
Elevi repartizaţi la Elevi ce
Elevi înscrişi Liceul Miguel de provin din Matematică Matematică Uman bilingv Uman
Cervantes alte şcoli informatică informatică normal
bilingv normal

25
106+ 3 romi + 28+1 rom + 28+ 2 rom
1rep.adm.et.II + 111 elevi 68 elevi 22 28 + 1 caz
1 caz special 1 adm.II special

Admitere 2017 – prima medie / ultima medie

Ultima medie

Matematică-informatică bilingv 9.92 / 7.28

Matematică-informatică normal 9.16 / 9.02

Filologie spaniola bilingv 9.66 / 6.59

Filologie normal 9.02 / 8.72

2. SITUAŢIA STATISTICĂ A REZULTATELOR LA

EVALUARE NAŢIONALĂ 2017

Disciplina Înscrişi Prezenţi Promovabilitate %

1- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10
2,9 3,99 4,99 5,99 6,99 7,99 8,99 9,99
9

Limba şi 100%
literatura 59 59 - - - - 6 7 15 31 -
română

Matematică 59 59 - 1 - 4 4 8 13 23 6 98.31%

26
După media 100%
59 59 - - - 2 6 7 20 24 -
generala

27
28
29
3. SITUAŢIA STATISTIC A REZULTATELOR LA EXAMENUL DE BACALAUREAT

ADMIȘI RESPINȘI
CERVANTES
62 1

30
Limna româna

31
Matematica

1- 2- 3- 4- 5– 6– 7– 9–
8– 10/
1.99/ 2.99/ 3.99/ 4.99/ 5.99 6.99/ 7.99/ 9.99/ Promovabilita
MATEMATICĂ 8.99/ 2
0 0 0 0 1 2 10elev 11 te
7 elevi elevi
elevi elevi elevi elevi elevi elevi i elevi

Statistica BAC PE DISCIPLINE 0.00 0.00 0.00 0.00 3.03 6.06 30.30 21.21 33.33 6.06
100%
MATEMATICĂ/ TOTAL ELEVI 33 % % % % % % % % % %

32
Elevi cu nota zece la Bac diferite DISCIPLINE

Nr. Nume și prenume Disciplina Nota


Crt.
1 Căciuleanu Codrin Matematică 10
Matei
2 Căciuleanu Codrin Fizică 10
Matei
3 Coțovanu Coralia Istorie 10
4 Gavrilă Anda Biologie 10
5 Oprei Ioana Silvia Biologie 10
6 Negoescu Raluca Fizică 10
Silvia
7 Sandu Teodora Istorie 10
8 Ionescu Raluca Matematica 10

33
B. REZULTATE ELEVILOR OBŢINUTE LA OLIMPIADE/ CONCURSURI ŞCOLARE

1. RAPORT PRIVIND REZULTATELE OBȚINUTE LA CONCURSURILE ȘCOLARE


2016-2017

Nr. premii la etapa municipală I Nr. premii tapa municipală II Nr. premii tapa națională

Premiul I Pr.II Pr.III M. Pr.I Pr.II Pr.III M. Pr. I Pr.II Pr.III M.

138 77 50 50 119 73 50 63 6 4 - -

Primar

Nivelul Nr.premii la etapa pe sector Nr.premii la etapa municipală Nr. premii la etapa națională

Pr. I Pr. Pr. Mențiune Pr. I Pr.II Pr.III Mențiune Pr. I Pr.II Pr. Mențiune/
II III III Premiul
special
Gimnazi 2 3 5 7 5 6 9 17 2 2 1 -
al

Liceal - 1 1 2 2 3 6 7 1 1 1 1/1

ELEVI PREMIAȚI LA OLIMPIADELE ȘI CONCURSURILE ȘCOLARE

Anul școlar 2016-2017

Disciplin Nume și prenume Clasa Profesor Concursul Premiul obținut la faza


a elev coordonator sector municipiu națională

Lb.româ Olimpiada de limbă Premiul I Premiul III


RĂDUȚĂ AMANDA
nă VIII C Paicu Liliana și literatură română
IOANA
Lb.româ Olimpiada de limbă -
nă BERAR ALEXANDRU VIII Paicu Liliana și literatură română Mențiune

Lb.româ VI
Radu Olimpiada de limbă -
nă CIOBANU DARIA și literatură română Mențiune
Adriana
34
Lb.româ GRIGORE IRINA Popescu Olimpiada de limbă -
nă VII și literatură română
Maria
Mențiune
Lb.româ GAVRILĂ ANDA XII Paicu Liliana Olimpiada de limbă -
nă și literatură română
Mențiune
Limba GRIGORE IRINA Olimpiada de limbi - Premiul II
Lozinschi
spaniolă VII A romanice Premiul I
Carmen
Limba BERAR ALEXANDRU Pleșoianu Olimpiada de limbi -
spaniolă Andreea romanice Premiul I
VIII C
Marhamati
Alma
Limba RĂDUȚĂ AMANDA Pleșoianu Olimpiada de limbi - Premiul II
spaniolă Andreea romanice Premiul I
VIII C
Marhamati
Alma
Limba RISTEA ALEX Olimpiada de limbi - Premiul I
Rădulescu
spaniolă VII C romanice Premiul I
Camelia
Limba VASILE MARIA Pleșoianu Olimpiada de limbi - Premiul I
spaniolă Andreea romanice Premiul I
VIII C
Marhamati
Alma
Limba ENIȚĂ ELENA Pleșoianu Olimpiada de limbi -
spaniolă Andreea romanice Premiul II
VIII C
Marhamati
Alma
Limba GHEORGHE KARINA Olimpiada de limbi - Premiul III
spaniolă VIII B Florea Lidia romanice Premiul II

Limba PREDA SMARANDA Olimpiada de limbi -


Rădulescu
spaniolă VII C romanice Premiul II
Camelia
Limba NIȚU MARIA Olimpiada de limbi -
Rădulescu
spaniolă VII C romanice Premiul II
Camelia
Limba NĂSTĂSESCU DARIA Olimpiada de limbi -
Rădulescu
spaniolă VII C romanice Premiul III
Camelia
Limba STOIAN ROBERT Olimpiada de limbi -
Rădulici
spaniolă VII B romanice Premiul III
Dana
Limba LIXANDRU Olimpiada de limbi -
Lozinschi
spaniolă CRISTINA VII A romanice Premiul III
Carmen
Limba VASILESCU DIANA Olimpiada de limbi -
Rădulici
spaniolă VII B romanice Mențiune
Dana
Limba TOMA DAVID Olimpiada de limbi -
Rădulici
spaniolă VII B romanice Mențiune
Dana
Limba STĂICULESCU VII C Rădulescu Olimpiada de limbi -
35
spaniolă ANDREI Camelia romanice Mențiune

Limba PRIMEJDIE IRINA Olimpiada de limbi -


Rădulescu
spaniolă VII C romanice Premiul III
Camelia
Limba NICOLAU IOANA Olimpiada de limbi -
Rădulescu
spaniolă VII C romanice Mențiune
Camelia
Limba VOICU ANA Olimpiada de limbi -
Lozinschi
spaniolă VIII B romanice Mențiune
Carmen
Limba TATU ELENA Olimpiada de limbi -
Carmen
spaniolă VIII A romanice Mențiune
Lozinschi
Limba STANCIU MATEI Olimpiada de limbi -
Rădulescu
spaniolă VII C romanice Mențiune
Camelia
Limba GHEORGHE Olimpiada de limbi -
Rădulescu
spaniolă REBECA VII C romanice Mențiune
Camelia
Limba DUȚĂ ALEXANDRA Olimpiada de limbi - Premiul I
XC Pleșoianu
spaniolă romanice Premiul I
bilingv Andreea
Limba PĂCUREȚU Pascual Olimpiada de limbi - Mențiune
XC
spaniolă ALEXANDRA López romanice Premiul I
bilingv
Joaquín
Limba CĂRĂMIDARU Olimpiada de limbi
XA Rădulici
spaniolă ELENA-CORINA romanice -- Premiul II
bilingv Dana
Limba NECHIFOR Pascual Olimpiada de limbi -
XC
spaniolă RUXANDRA López romanice Premiul III
bilingv
Joaquín
Limba IONESCU CATINCA Olimpiada de limbi
XC Pleșoianu
spaniolă romanice - Premiul III
bilingv Andreea
Limba ȚURLICĂ PASCU Rădulici Olimpiada de limbi Premiul II
spaniolă AIDA Dana romanice Premiul III
XI A
Pascual -
bilingv
López
Joaquín
Limba RISTEA ANDREEA Rădulescu Olimpiada de limbi
spaniolă XI C Camelia romanice Premiul III
-
bilingv Pleșoianu
Andreea
Limba LĂZĂRESCU Pleșoianu Olimpiada de limbi
spaniolă CORINA XII A Andreea romanice Premiul III Premiul
-
bilingv Marhamati special
Alma
Limba OPREI IOANA Olimpiada de limbi Premiul III
XII A
spaniolă Sima Flavia romanice - Premiul III
bilingv
Limba POPESCU COSMIN XI A Rădulici Olimpiada de limbi -

36
spaniolă Dana romanice Mențiune
Pascual
bilingv
López
Joaquín
Limba ROȘU ADRIANA Rădulici Olimpiada de limbi
spaniolă Dana romanice Mențiune
XI A
Pascual -
bilingv
López
Joaquín
Limba CHIRIC ROBERT a IX C Olimpiada de -
Ana-Maria
Engleză Limba Engleză Premiul II
Muțiu
Limba MANOLESCU a IX C Olimpiada de -
Ana-Maria
Engleză CARLA Limba Engleză Premiul II
Muțiu
Limba ONCESCU DIANA a IX D Olimpiada de -
Ana-Maria
Engleză Limba Engleză Mentiune
Muțiu
Limba PĂLAN R.G. a IX-A Olimpiada de -
Ana-Maria
Engleză ANDREEA Limba Engleză Mentiune
Muțiu
Limba ȚÂȚÂRLIGA G. a IX B Olimpiada de -
Engleză VANESSA MIHAELA Laura Tudose Limba Engleză Premiul III

Limba DUHAIR H. TAMAM a X- A Olimpiada de -


Engleză Laura Tudose Limba Engleză Mențiune

Limba AVRAM CRISTINA a VII C Olimpiada -


Carmen
Engleză Creativității Premiul III
Nășărău
Limba RISTEA a VII C Olimpiada -
Carmen
Engleză ALEXANDRU Creativității Mentiune
Nășărău
Matema RODRIGUEZ V C Nedelus Olimp. de matem. Mențiune -
tica BRIANA Manuela

Matema MACOVEI RARES- V B Nedelus Olimp. de matem. Mențiune -


tica ANDREI Manuela

Fizica CATRINA DARIUS Bucataru Olimpiada de fizica PREMIUL III MENTIUNE PART.
VII A
Anca LOT
Biologie RÃDUCU G.S. Cristea Olimpiada de Premiul III -
MARIA VII A Camelia biologie

Biologie GRIGORE A. IRINA Cristea Olimpiada de Premiul III Premiul III


VII A
Camelia biologie
Biologie IONESCU H.D. a IX a Concioiu Olimpiada de -
RADU GABRIEL C Manuela biologie Mentiune
Biologie DINU M. ȘTEFANIA a IX a Concioiu Olimpiada de Mențiune
D Manuela biologie Mentiune
Biologie DUŢÃ G. aXaC Concioiu Olimpiada de PREMIUL II
ALEXANDRA MARIA Manuela biologie Mențiune

37
ANDREEA
Biologie ROȘU P. CRISTINA VB Concursul Național Mențiune
Concioiu
de Biologie „G. E. -
Manuela
Palade”
Biologie ZAHARIA V.C. VA Concioiu Concursul Național Mențiune
MIRUNA Manuela de Biologie „G. E. -
Palade”
Biologie RODRIGUEZ J.A. VC Concioiu Concursul Național Mențiune
BRIANA Manuela de Biologie „G. E. -
Palade”
Biologie GHIBIRDIC M. VI C Cristea Concursul Național Premiul II
ANDREI PAUL Camelia de Biologie „G. E. -
Palade”
Biologie OLARU C. CĂLIN VI C Cristea Concursul Național Premiul III
MIHAI Camelia de Biologie „G. E. -
Palade”
Biologie VOICU B-C ANISIA VI C Cristea Concursul Național Premiul II
CLARA Camelia de Biologie „G. E. -
Palade”
Biologie PETRE I. Cristea Concursul Național Premiul III
ALEXANDRA VI B Camelia de Biologie „G. E. -
FLORENTINA Palade”
Biologie RĂCOREAN E. VI B Cristea Concursul Național Mențiune
THEODOR Camelia de Biologie „G. E. -
Palade”
Chimie BORTA GABRIEL Olimpiada de Mentiune -
XI D Damoc L.
Chimie
Chimie COTEANU Concurs Lazar Premiul III -
VII Iftinchi Olga
ALEXANDRU Edeleanu
Istorie SANDU C. a XII-a Horga Paula Olimpiada de Premiul II -
THEODORA- DIANA istorie
Istorie GROASĂ O. a IX-a Horga Paula Olimpiada de Premiul III -
TEODORA istorie
Istorie LĂZĂRESCU D. a XII-a Horga Paula Olimpiada de Premiul III -
CORINA-GABRIELA istorie
Istorie TOMESCU C-E a IX-a Horga Paula Olimpiada de Mentiune -
DARIUS istorie
Geografie VIȘAN ANDREI VB Cheval D. Concursul „Terra” Premiul II Mențiune

Geografie ROGRIGUEZ VC Cheval Concursul „Terra” Premiul III Mențiune


BRIANA Dorina
Geografie MAZILESCU RAREȘ VI Hila Eugenia Concursul „Terra” Premiul III -
Geografie ENACHE DARIA VA Cheval D. Concursul „Terra”
Mențiune Mențiune
Geografie TUDOSE ȘTEFAN VA Cheval D. Concursul „Terra” Mențiune Mențiune

Logica HUIDAN ANDREEA- Olimpiada de -


XI B Sora Adriana Premiul III
LUIZA stiinte socio-umane
Ed.fizică Echipa gimnaziala Măcărescu Olimpiada Locul IV
de sah Cristina Gimnaziilor Sah
PAPA MATEI 5B
38
ROBERT COTIGA 6A
DE ALVARE
CRISTINA MARIA
7B
SAFAVI ZADEH
DARIAN 7B
Ed.fizică Echipa gimnaziala Măcărescu Campionatul - Locul IV
de sah Cristina National de Sah
PAPA MATEI 5B Elisabeta
ROBERT COTIGA 6A Polihroniade
DE ALVARE
CRISTINA MARIA
7B
SAFAVI ZADEH
DARIAN 7B
Echipa de sah de
nivel primar
IVAN MIHAI
BODRON MIHAI
TUDOSE TUDOR
DAVID JAMES
Ed.fizică Echipa de fotbal Feraru Olimpiada Locul III -
liceu Olimpia Nationala a
-NICOLAE RARES Sportului Scolar
12C de Fotbal
- SANDESCU
TUDOR 11D
-CHIRITA ROBERT
11C
-VINTILA VICTOR
11A
-SACEANU ANDREI
11B
-RAIU RARES 10D
-GÎLCĂ ANDREI 10C
-SÂRBU STEFAN
10C
-SERBAN SABIN
10B
-PETRACHE
ALEXANDRU 11B

ALTE CONCURSURI ȘI COMPETIȚII

Disciplina Nume și Clasa Profesor Concursul Premiul obținut la faza


prenume coordonator
sector municipiu națională
elev

Limba și COMPER – 90 p /II


PLATA
literatura IA Dragu Mioara COMUNICARE ,
PATRICIA
română Etapa națională
39
Limba și COMPER – 100p/I
ABRAMOVICI Mohanu
literatura II B COMUNICARE ,
ANA Filofteia
română Etapa națională
Limba și Tamași COMPER – 100p/I
DIACONITA
literatura III C Mădălina COMUNICARE ,
DELIA
română Etapa națională
Limba și Tamași COMPER – 100p/I
literatura HAIU SONIA III C Mădălina COMUNICARE ,
română Etapa națională
Limba și IONICA COMPER – 100 p/I
literatura SELMA III B Vîlcu Daniela COMUNICARE ,
română FIONA Etapa națională
Limba și VASILE COMPER – 100 p/I
literatura MARIA III B Vîlcu Daniela COMUNICARE ,
română CASANDRA Etapa națională
Limba și ANDRITOIU COMPER – 90 p/ II
literatura MARA III B Vîlcu Daniela COMUNICARE ,
română IOANA Etapa națională
Matematic COMPER – 100 p/I
SLIVINSCHI
ă II A Lazăr Nicoleta MATEMATICĂ , Etapa
FILIP
națională
Matematic BOERIU COMPER – 90 p/ II
Mohanu
ă STEFAN- II B MATEMATICĂ , Etapa
Filofteia
GHEORGHE națională
Matematic COMPER – 90 p/ II
RADULESCU Mohanu
ă II B MATEMATICĂ , Etapa
NICOLAS Filofteia
națională
Cultură PETRESCU VII C Tomescu Concursul ”Mesajul meu Premiul I Premiul III
antidrog” ediția a XIV –a,
civică CONSTANTIN Mădălina organizat de Agenția
IOANA Națională Antidrog,
secțiunea Arte Vizuale
Cultură ZAVODNIK VIII C Tomescu Concursul ”Mesajul meu Premiul II -
antidrog” ediția a XIV –a,
civică ANASTASIA Mădălina organizat de Agenția
Națională Antidrog,
secțiunea Arte Vizuale
Cultură BERAR VIII C Tomescu Conferința Tinerilor, ediția Premiul
a VI-a, organizată de
civică ALEXANDRU Mădălina Facultatea de Științe
Special
Juridice și Administrative, NEDES
Universitatea Creștină
”D.Cantemir” și Centrul
European pentru
Promovarea
Nediscriminării și
Egalității de Șanse –
NEDES 2014+
Ed.fizică ECHIPA DE Feraru Olimpia Festivalul Sportului Locul III
FOTBAL
LICEU
Dezbateri HUIDAN Sora Adriana Ramnicu Sarat Open - - Locul III
academice LUIZA
Interdiscipl COLECTIVUL Petre Mihaela Concursul naționale de - Locul III
inar DE REDACȚIE Popescu Maria reviste școlare
Ciocaniu

40
Cristian
Educație Concursul Municipal de PREMIUL1
plastică PETRESCU- Creație Artistico-Plastică
a VII-a
CONSTANTIN Petre Mihaela și Creație Literară
C
IOANA “Pădurea- izvor de
viață”, ediția a III-a
Educație Concursul Municipal de PREMIUL1
plastică Creație Artistico-Plastică
UNGUREANU a VII-a
Petre Mihaela și Creație Literară
BOGDAN A
“Pădurea- izvor de
viață”, ediția a III-a
Ed.fizică Echipa de Feraru Olimpia Festivalul Sportului Locul III
fotbal liceu

3 Olimpiada Educație fizică Echipa de fotbal Locul Feraru


Nationala a liceu III/sector Olimpia
Sportului Scolar

C. PERFECŢIONAREA CADRELOR DIDACTICE –


MANAGEMENTUL CARIEREI

În acest an școlar au susținut examenele de definitivat și de gradul I următoarele cadre didactice:

Nr.

41
crt. Numele și prenumele Disciplina Examenul

1. Ion Mădălina spaniolă definitivat

2. Concioiu Manuela biologie gr. I

În acest an școlar următorii profesori au avut inspecția curentă pentru diferite examene

Nr.crt. Numele și prenumele Disciplina Examen

1. Secri Loredana Limba și Gr. II


Literatura
Română

2. Tudose Laura Limba Gr.II


engleză

CURSURI DE PERFECȚIONARE

NUMELE ȘI TITLU CURS /ALTE FORME DE INSTITUȚIA CERTIFICAR


PRENUMELE PERFECTIONARE/ AN ORGANIZATOA E
CADRULUI DIDACTIC RE Nr.
credite
MUȚIU ANA-MARIA „CONSTRUIEȘTE RELAȚII AUTENTICE ENCO adeveri
ȘI DE ÎNCREDERE” MANAGEMENT nța
GRUP
GOVOREANU VIOLETA „CONSTRUIEȘTE RELAȚII AUTENTICE ENCO adeveri
ȘI DE ÎNCREDERE” MANAGEMENT nța
GRUP
TĂNĂSESCU „CONSTRUIEȘTE RELAȚII AUTENTICE ENCO adeveri
RUXANDRA ȘI DE ÎNCREDERE” MANAGEMENT nța
GRUP
VASILACHE FELICIA „CONSTRUIEȘTE RELAȚII AUTENTICE ENCO adeveri
ȘI DE ÎNCREDERE” MANAGEMENT nța
GRUP
VÎLCU DANIELA
GAVRILĂ ADRIANA
PLEȘOIANU ANDREEA „CONSTRUIEȘTE RELAȚII AUTENTICE ENCO adeveri
ȘI DE ÎNCREDERE” MANAGEMENT nța
GRUP
Pareșcura Polixenia Aurora Managementul activităților extracurriculare 15 credite
Vîlcu Daniela și nonformale (PROED profesionale
Mihaela US) transferabile

Cristea Camelia Metodica predãrii-ȋnvãţãrii-evaluãrii eficiente EGOMUNDI Adeverinţã


ȋn instituţiile de ȋnvãţãmânt preuniversitar 30cred.

42
Vîlcu Daniela Seminarul Național de formare și prezentare a CCDG ( Centrul
Mihaela programelor de educație pentru mediu, Carpato Danubian
,,Parteneriat în educația pentru un mediu de Geoecologie)
sustenabil "

Vîlcu Daniela Dezvoltarea competențelor în vederea CCD București și 15 CPT


Mihaela asigurării unui MENTORAT de calitate în PROEURO-
învățământul preuniversitar CONS/MEN
Vîlcu Daniela Mihaela ,,Educația non-formală, metode și tehnici”, Proiect Erasmus
Horga Paula susținut prin Proiectul ,,Conectând Europa -
TIC și rețelele de socializare în activitățile
educative non-formale
Bălșeanu Valentina 1.Organizarea interdisciplinara a ofertelor de Septembrie 2016 CCD
Oncete Daniela Silvia invatare pentru formarea competentelor cheie 20 ore
Necșescu Iuliana la scolarii mici
2.Conectand Europa – TIC si retele de
socializare in activitatile educative si Iunie 2017 CCD
Băleanu Valentina nonformale 40 ore
Oncete Daniela Silvia
Dragu Mioara
Bălșeanu Victor Evaluarea in cadrul concursului de titularizare ISMB /Iulie 2017
Cheval Dorina in invatamant
Ciocaniu Jean Cristian
Vuâulicu Magdalena
Ion Mădălina Educatie incluziva-sansa fiecaruia CCD
Bucurest
i Nov-
dec 2016
22CPT
Horga Paula Holocaustul combaterea rasismului și INSHR
discriminări Elie
Wiesel”
15 credite
Cum să te pregătești în viață și în carieră Institutul Bancar,
BNR și Banca
Transilvania
1 credit
Colac Georgeta Andreea Proiectele europene in perfectionarea Lic. teoretic
activitatilor didactice. Aplicatii practice: bilingv M
instrumente digitale de evaluare la disciplina Cervantes
istorie 2 noiembrie 2016,
4 ore
Educatie non-formala: metode si tehnici Programul
Erasmus +, Lic.
Bilingv M.
Cervantes
12-23 iunie 2017,
40 ore
Ene Diana Alina Curs de formare online Make ETwinning sept
Live 2016-
ian 2017
Muţiu Ana-Maria Conferinta “Cambridge Day” 25 februarie 2017 Centrul de carte
Tănăsescu Ruxandra 5 ore straina SITKA
43
Tudose Laura Cambridge
University Press
Cambridge
English
Language
Assessment
Muţiu Ana-Maria Seminar “The student-centred classroom” 23 februarie 2017 Shakespeare
4 ore School
Carturesti
Muţiu Ana-Maria Construirea relatiilor de incredere Martie 2017 People
Tănăsescu Ruxandra 8 ore Investment
Tudose Laura
Muţiu Ana-Maria Conferinta “Oxford University Press” 4 martie 2017 ISMB
Tănăsescu Ruxandra 8 ore OUP
Tudose Laura IH Bucharest
Mutiu Ana-Maria Conferinta “Gateway to ELT” 11 martie 2017 Fischer
Tănăsescu Ruxandra 4 ore International
Tudose Laura National
Geographic
Learning
Fundatia Dan
Voiculescu
Muţiu Ana-Maria Webinar “Rigurous Project-Based Learning” 23 august 2017 Center for
1 ora College and
Career
Readiness
Muţiu Ana-Maria Webinar “TED Talks for Teens” 24 august 2017 National
1 ora Geographic
Learning
Tănăsescu Ruxandra Managementul clasei după principii adleriene 10-11.12.2016 Global
Tudose Laura 16 ore Education
Tănăsescu Ruxandra Aplicaţiile Google în educaţie – Începători 10-12.02.2017 CCD şi
15 credite EduApps
Tudose Laura Conferinta etwinning “Digital Citizenship”, 27-29 Octombrie Etwinning
Atena 2016
Tudose Laura Aplicaţiile Google în educaţie – Începători 10-12.02.2017 CCD şi
15 credite EduApps
Tudose Laura Cum să te pregăteşti pentru success în viaţă şi 21 februarie Institutul Bancar
în carieră Român
Tudose Laura Forumul Educational Magister 7 mai 2017 Oxford
5 ore Niculescu,
ISMB, CCD,
Universitatea din
Bucuresti,
Asociatia pentru
o Dezvoltare
durabila in
educatie
TUDOSE LAURA Aplicații Google în educație - începători CCD 15 CPT
VÎLCU DANIELA Aplicații Google în educație - începători CCD 15 CPT
MIHAELA
ONCETE DANIELA- Aplicații Google în educație - începători CCD 15 CPT
SILVIA
CHEVAL DORINA Aplicații Google în educație - începători CCD 15 CPT

44
COLAC GEORGETA Aplicații Google în educație - începători CCD 15 CPT
ANDREEA
NECSESCU IULIANA Aplicații Google în educație - începători CCD 15 CPT
IFTINCHI OLGA OTILIA Aplicații Google în educație - începători CCD 15 CPT
HORGA PAULA-COCA Aplicații Google în educație - începători CCD 15 CPT
PAREȘCURA Aplicații Google în educație - începători CCD 15 CPT
POLIXENIA AURORA
GOVOREANU VIOLETA Aplicații Google în educație - începători CCD 15 CPT
RĂDULESCU CAMELIA Aplicații Google în educație - începători CCD 15 CPT
CIOCANIU JEAN- Aplicații Google în educație - începători CCD 15 CPT
CRISTIAN
BĂLȘEANU Aplicații Google în educație - începători CCD 15 CPT
VALENTINA
LAZĂR NICOLETA Aplicații Google în educație - începători CCD 15 CPT
MIHAELA
MOHANU FILOFTEIA Aplicații Google în educație - începători CCD 15 CPT
DRAGU MIOARA Aplicații Google în educație - începători CCD 15 CPT
CRISTEA CAMELIA Aplicații Google în educație - începători CCD 15 CPT
GEORGIANA
CONCIOIU MANUELA- Aplicații Google în educație - începători CCD 15 CPT
ELENA
PLEȘOIANU ANDREEA- Aplicații Google în educație - începători CCD 15 CPT
CORINA
TANASESCU Aplicații Google în educație - începători CCD 15 CPT
RUXANDRA ILEANA
DAMOC LILIANA Aplicații Google în educație - începători CCD 15 CPT
NIȚĂ GEORGIANA Aplicații Google în educație - începători CCD 15 CPT
ION MADALINA Aplicații Google în educație - începători CCD 15 CPT
POPA ELENA ALINA Aplicații Google în educație - începători CCD 15 CPT
MITRIȚOAIA ANICUȚA Aplicații Google în educație - începători CCD 15 CPT
VUȚULICU Aplicații Google în educație - începători CCD 15 CPT
MAGDALENA
TANASE CRISTINA Aplicații Google în educație - începători CCD 15 CPT
VILCU DANIELA Aplicații Google în educație - începători CCD 15 CPT
Mitrițoaia Curs de Inițiere în Biblioteconomie CCD Adeverinta
Anicuța 35 ore
Chitiță Nicoleta Curs administrator CCD Adeverinta
30 ore
Bibanu Daniela Perfecționare pentru secretarii CCD 30 ore
unităților școlare
Lupu Doina Marketingul structurilor de CCD 35 ore
documentare

Urmatorii profesori au publicat articole stiintifice

DISCIPLINA NUMELE ȘI TITLUL REVISTA


PRENUMELE
LUCRĂRII
CADRULUI
DIDACTIC

Istorie Horga Paula Comunicarea în clasele Revista Demersuri Creative nr


45
UE. O experiență 9/2016
europeană 30.03.2017
Horga Paula Exercițiu de predare Revista Demersuri Creative nr
interactivă la istorie 11/2016

Noi instrumente TIC în vol. Sesiunii Internaționale de


predarea -învățarea Comunicări științifice Col . I.
istoriei Neculce

46
V. PARTENERIATE ȘI PROIECTE
5.1. PARTENERIATE PENTRU DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ ȘI FORMARE PROFESIONALĂ
CU PARTENERI EXTERNI

2016-2017

Nr. PARTENER Perioada pentru OBIECTUL PARTENERIATULUI


crt. care s-a încheiat
parteneriatul

1. ARDOR Muntenia 2016-2017 Participarea membrilor CLUBULUI DE


DEZBATERI la evenimentele și
competițiile de dezbateri organizate de
Asociație sau de asociațiile partenere.

2. ArtCrowd-artiști în educație și 03 august-15 Desfășurarea a cel puțin 3 ateliere


Asociația MetruCub noiembrie 2016 deschise cu cel puțin 25 elevi și
realizarea unui plan personalizat de
activități cultural- educaționale pentru
tineri și copii pentru perioada unui întreg
an școlar

3. Bibioteca Metropolitană 29.09-06.10. 2016 Participarea la activitățile programului


București și Asociația Techsoup Microsoft YouthSpark – Opening
România Opportunities 3.0, program educațional
de încurajare a carierelor în computer
science

4. Biblioteca Națională a României 2016-2017 Dezvoltarea unor relații de cooperare


între cele două instituții, considerând
drept ținte comune susținerea și
promovarea valorilor culturale,
educaționale și științifice prin mijloace
comune.

5. Universitatea Creștină Dimitrie 2017-2022 Colaborarea didactică și științifică între


Cantemir- Facultatea de Științe cele două instituții pentru ateliere de
Juridice și Administrative lucru, programe de consiliere și orientare
în cariera profesională, proiecte
educaționale, conferințe, seminarii.

6. Universitatea Creștină Dimitrie 2016-2017 Colaborare în scopul promovării ofertei


Cantemir- Facultatea de Limbi și educaționale a Universității, organizarea
Literaturi străine de conferințe, prelegeri.

7. Clubul Copiilor Sector 6, 2016- perioada Susținerea unui număr de 2 ore /


București nedeterminată săptămână de teatru pentru elevii liceului

8. Asociația Oncopacienților 27.09.2016 Colaborare în cadrul proiectului Soare

47
PHOENIX fără pete- pentru educația tinerilor
privind protecția/ autoexaminarea, ca
prevenție a cancerului de piele agresiv

9. Asociația culturală pntru Educația 20-21.10.2016 Colaborare pentru implementarea


prin Artă proiectului Carina pe drumul spre casă
– pentru clasele primare

10. Organizația Națională Cercetașii 2016-2017 Colaborare pentru completarea educației


României- Centrul Local elevilor și organizarea timpului liber al
Dimăcescu acestora prin activități cu specific
cercetășesc

11. Școala Gimnazială ”Alexandra 2016-2017 Colaborare în cadrul proiectului național


Nechita”, mun. Vaslui Planeta Pământ- casa tuturor – finalizat
prin concurs de cultură generală, pe teme
ecologice și simpozion.

12. Ordinul Arhitecților din România- 2016-2017 Colaborarea în vederea susținerii de


filiala București conferințe și a Anualei de Arhitectură,
ediția a XIV-a cu tema Construind
Comunitatea.

13. Editura EDU și Asociația 2016-2017 Colaborare pentru realizarea proiectului


Educrates educațional Utilizarea softului
educațional și a manualului digital în
procesul de predare-învățare și a unui
simpozion național cu tema : Proiectare
didactică și management european în
spațiul românesc

14. Institutul Național pentru Studiul 2016-2017 Participarea elevilor și profesorilor la


Totalitarismului al Academiei proiecte derulate de INST, conferințe,
Române lansări de carte, alte manifestări
științifice, activități non-formale cu
tematică istorică.

15. Editura Copilăria 2016-2017 Organizarea și desfășurarea Concursului


Național Amintiri din copilărie- etapa I

16. Colegiul Național ”Ion 2016-2017 Colaborare pentru realizarea


Maiorescu” Giurgiu Simpozionului Interjudețean Ion
Mateescu,ediția a XI-a

17. Skyline Production SRL 08.12.2016 Colaborare pentru desfășurarea


activităților agreate cu ISMB în cadrul
Programului Nivea Like Yourself

18. Teatrul Stela Popescu 2016-2017 Participarea elevilor la spectacole de


balet, musical și workshopuri, în calitate
de spectatori.

19. Fundația cultural artistică 15 septembrie Colaborarea pentru realizarea și


48
SIGMA-ART 2016-15 iunie 2017 organizarea proiectului ”Ne pasă de
tineri” și a Galei Internaționale de
Teatru și Dramă în Educație”DICE”-
Sigma- Art- România

20. Studio Intermezzo SRL 13.11.2016- Găzduirea și promovarea Concursului


20.11.2016 Național Star de 5 *, ediția a III-a

21. Asociația Global Dignity 16.02-16.04.2017 Organizarea evenimentelor Ora de


demnitate și Dignity Day destinate
elevilor Liceului TB Miguel de
Cervantes

22. SC Enco Management Grup SRL 12.12.-22.12.2016 Organizarea de Workshopuri pentru


clasele a IX-a și a X-a

23. Institutul Bancar Român 2016-2017 Organizarea Atelierelor IQ bancar


pentru liceeni

24. Ordinul Arhitecților din România- 2016-2017 Organizarea unui program de colaborare
filiala București între liceele bucureștene și OAR iar LTB
M Cervantes este instituție pilot.

Punerea la dispoziția liceului a demisolul


filialei care funcționează ca Centrul de
Informare pentru activități de tip ”Club”,
pentru exersarea comunicării în spațiul
public etc.

25. Institutul Cervantes din București 01.03.2017- Organizarea în comun a unor activități
01.03.2021 de promovare a limbii și culturii
spaniole, sprijinirea demersurilor
educaționale de la nivel formal cu
activități complementare desfățurate la
nivel non-formal, îndrumarea elevilor
pentru educarea lor în spiritul valorilor
europene.

26. Opera Comică pentru copii 2016-2017 Participarea elevilor la spectacole de


București balet, musical și workshopuri, în calitate
de spectatori.

27. Baroul București 2016-2017 Desfășurarea unor activități comune care


să se integreze în activitățile specifice
ale partenerilor: prevenirea violenței în
școli și inserarea în activități educative
nonformale.

28. Editura Trei Februarie- Participarea elevilor la proiectul de


decembrie 2017 promovare a lecturii în rândul tinerilor
”Întâlnirile Young Fiction Connection”

49
29. ARDOR Muntenia 26.02.2017 Organizarea competiției MMO-
februarie 2017

30. SC Open Education SRL 11.04.2017 Organizarea Conferinței susținută de


prof. Mihai Neamțu : Generația
Facebook și dragostea

31. Universitatea Româno- 2016-2017 Organizarea de concursuri, workshopuri,


Americană manifestări științifice; orientare și
consiliere în alegerea traseului
educațional.

31. Fundația pentru Științe și Arte 2016-2018 Organizarea de Centre pilot de învățare
Paralel 45 și evaluare Comper

32. Asociația Culturală Macondo 01.02-15.06.2017 Participarea elevilor la 6 proiecții de


film și 2 workshopuri de cinema în
cadrul proiectului Filme pentru
liceeni ,ediția a II-a, susținut de Centrul
Național al Cinematografiei.

33. Societatea Studenților în 15.03-15.04.2017 Desfășurarea Campaniei de informare


Medicină București Vaccinează-te informat

34. Societatea Studenților în 03.04-07.04.2017 Desfășurarea Campaniei de informare


Medicină București Stop automedicației

35. Studio Intermezzo SRL 25.03-25.04.2017 Găzduirea și promovarea Concursului


Național Star de 5 *, ediția a IV-a

36. SC Direct Client Services SRL, 2016-2017 Organizarea de Ateliere creative și de


Librăriile Cărturești dezvoltare personală în limba română
sau engleză în spațiul Ceainăriei
Cărturești Verona

37. Universitatea Spiru Haret 2017-2020 Colaborarea didactică și științifică între


cele două instituții pentru ateliere de
lucru, programe de consiliere și orientare
în cariera profesională, proiecte
educaționale, conferințe, seminarii.

38. Asociația Europeană pentru 2016-2017 Colaborarea didactică și științifică în


Apărarea Drepturilor Omului cadrul proiectului Soire- Social
integration of refugees”children through
development cooperation

39. Universitatea Tehnică de 2017-2021 Colaborarea didactică și științifică între


Construcții București, Facultatea cele două instituții pentru ateliere de
de Hidrotehnică lucru, programe de consiliere și orientare
în cariera profesională, proiecte
educaționale, conferințe, seminarii în
domeniul protecției apei și mediului și a
dezvoltării durabile (ex Ziua Mondială a

50
apei, Ziua mondială a mediului etc).
40. Grey Worldwide România SRL 2016-2017 Organizarea unor sesiuni de informare
pentru fetele de clasa a V-a în cadrul
programului Cum să crești #caofată cu
Always
41. SC Prisum International Trading 2016-2017 Organizarea activităților în cadrul
Co SRL proiectului Cum să avem și să păstrăm
sănătatea zâmbetului- Clinica Biodent
94
42 Ordinul Arhitecților din România- 21.06-25.06.2017 Organizarea Anualei de Arhitectură
filiala București București 2017, ed a XV-a

43. Fundația Prais 2016-2017 Organizarea activităților din cadrul


proiectului Suntem tânăra generație!

2. ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE LA NIVEL DE ȘCOALĂ

Nr. Tipul activității Data Scop Coordonator și Nr. elevi


crt. profesori implicați
activității implicați

1. Concurs de oratorie Let‘s talk Serbarea diversității Camelia 4 elevi


European!- Eveniment de Ziua 26.09.2016 lingvistice din Europ Rădulescu
Europeană a limbilor, organizat
de Institutul European din
România și CIED
2. Desfășurarea unui atelier 26.09.2016 Serbarea Zilei Alina Ene Clasele a
cinematografic și a unei Europene a Limbilor IX-a A și B
expoziții
3. Concurs de proiecte și machete 26.09.2016 Serbarea Zilei Ruxandra Clasele a V-
Europene a Limbilor Tănăsescu a și a VI-a
Laura Tudose
4. Conferință deschidere proiect 06.10.2016 Orientarea în carieră Cheval Dorina 48 Elevi din

51
”Opening Opportunities” cla. a X-a
C,D; a XI-a
B;C;D
5. Masă rotundă cu tema Situația 07.10.2016 Marcarea Colac Andreea Clasele a X-a
evreilor in perioada Interbelică evenimentului- Ziua și a XI-a
Națională de
Comemorare a
Holocaustului- 9 oct.
6. SRT-International University- 11.10.2016 Orientarea în carieră Eugenia Hila Clasele a
Marshall Hotel Andreea XI-a B, C,
Pleșoianu D; a XII-a
B, C
7. Ziua Hispanității- concurs de 12.10.2016 Educația multi- și Hila Eugenia Elevi de
filme dedicate statelor hispanice interculturală Consiliul liceu și de
Elevilor gimnaziu
8. Aventura Coolturală Sept-oct Participarea la Dorine Cheval Elevi de
2016, conf diverse activități Și diriginții liceu
calendarului culturale: vizite la
muzee, workshopuri,
concursuri
9. Program artistic de Halloween 31.10.2016 Educația artistică și Conducerea Clasa a X-a
promovarea spiritului liceului A
de echipă
10. Balul Bobocilor 27.11.2016 Educația pentru Diriginții Toți elevii
dezvoltare personală claselor a IX-a de liceu
și XII-a
11. Carina pe drumul spre casă 20-21.10. Educația pentu valori Învățătorii Elevi ai
2016 culturale și artistice claselor
primare
12. Workshop I și II : Instrumente 19.10.2016 Participarea la Paula Horga Elevii de la
digitale despre totalitarismului- 09.11.2016 manifestări științifice Cercul de
parteneriat cu INST și Colegiul susținute de mediul Istorie
German Goethe academic Recentă a
României
13. Young Fiction Conection- Nov-mai Familiarizarea cu Alina Ene Clasele a
întâlniri cu autori străini 2016 literatura IX-a A și B
contemporani (via skype) contemporană
14. Vizionare spectacol Hansel și 18.11.2016 Educația artistică Catedra P A, B, C
Gretel la Opera Comică învățători Clasele I A,
B, C
II A, B și III
C
15. Sedințe ale Cercului de Debate Săptămânal/ Pregătirea pentru Sora Adriana Elevii de la
Sâmbăta evenimentele și Cercul de
competițiile de debate Debate
16. Atelierele De-a arhitectura în săptămânal Realizarea de Petre Mihaela Clasa a IX-a
școala mea proiecte pentru A
îmbunătățirea
imaginii școlii
17. Campania umanitară Dar din 15.11.2016 Atragerea elevilor, Prof. Cornea Clasele a X-
suflet pentru un zămbet, ediția a cadrelor didactice și Gina a și a XI-a
II-a părinților în activități
de voluntariat
18. Nivea Like yourself 08.12.2016 Promovarea Prof. Horga Fete din

52
respectului pentru Paula clasele a IX-
propria persoană și a A, B, a X-
pentru sănătatea a B, a XI-a
proprie B, a XII-a A
și C
19. Serbare de Crăciun 15.12.2016 Promovarea tradițiilor Prof Georgiana Clasele a V-
de Crăciun, a Niță a, a VI-a, a
colindelor VII-a, a
Naționale și VIII-a,a IX-
internaționale, a, a X-a, a
cântatul în colectiv- XI-a
vocal și instrumental
20. Serbare de Crăciun în limba 19.12.2016 Promovarea Prof. Ruxandra Clasele a V-
engleză colindelor în limba Tănăsescu a A, B,C
engleză
22. De la Chirița la Harap- Alb, 20.12.2016 Vizionarea unui Prof. Horga Clasele a V-
poveste de Crăciun spectacol de musical Paula și Laura a A și a VI-a
la Teatrul Stela Tudose C
Popescu
23. Ziua Absolventului 20.12.2016 Educația pentru Lidia Florea Foști
valori absolvenți și
elevi de
gimnaziu
24. Ora de demnitate 16.02, Educația pentru Horga Paula, Clasele a V-
21.02,03.03 valori Cheval Dorina, a A, a VIII-a
.2017 Pleșoianu A, B, C, a
Andreea, Sora XII-a A
Adriana
25. Dignity Day 30.03.2017 Educația pentru Horga Paula, Clasela a
valori Colac Andreea, IX-a
Ciocaniu Și a XI-a
Cristian,
Popescu Vasilica
26. Workshopuri în 4 sesiuni cu Decembrie Promovarea Diriginții Clasele a
tema Bullyingul-o bombă cu 2016 respectului pentru claselor a IX-a și IX-a și a X-
ceas. Ințelegere și gestionare propria persoană și a X-a a
pentru sănătatea
proprie
27. Atelierele IQ bancar pentru 01.09.2016- Educație financiară Polixenia Elevi de
liceeni 30.08.2017 Parescura liceu
28. Intâlnirile Young Fiction Febr-dec Promovarea lecturii Alina Ene Elevi de
Connection – participarea la 2017 în rândul tinerilor liceu
întâlnirile directe cu scriitorii
preferați în cadrul video-
conferințelor Editurii Trei
29. Competiția MMO februarie 26 februarie Participarea la Director Elevi de
evenimente de liceu
comunicare publică și
debate
30. Prezentarea profesiei militare și 02.03.2017 Prezentarea profesiei Director Clasele a
recrutarea candidaților pentru militare de către Vuțulicu VIII-a
învățământul militar MAPN-Biroul Magdalena și a XII-a
preuniversitar/universitar, Informare-Recrutare
precum și pentru ocuparea
posturilor de SGP
53
31. Conferința Generația Facebook 11.04.2017 Educația pentru Horga Paula Clase de
și dragostea- susținută de Mihai valori liceu
Neamțu
32. Concursul școlar național de Conform Educația pentru Bălșeanu V., Clasel PA, I
competență și performanță Calendarulu dezvoltare personală Dragu M., Lazăr A,
Comper i N., Mohanu F., II A, II B,
Capsali L., Vîlcu III A, III B
33. Proiecții de filme (6) și 01.02- Educație Petre Mihaela Elevi de
workshopuri de cinema în 15.06.2017 cinematografică și liceu
cadrul unor spații culturale : educație socială prin
Filme pentru liceeni (ediția II) film
34. Desfășurarea Campaniei de 15.03.2017- Educația pentru Director Clasele a X-
informare Vaccinează-te 15.04.2017 sănătate a șia XI-a
informat
35. Desfășurarea Campaniei de 03.04- Educația pentru Director Clasele de
informare Stop automedicației 07.04.2017 sănătate liceu
36. Organizarea unor sesiuni de Oct 2016- Educația pentru Director Fetele de
informare în cadrul iunie 2017 sănătate Vuțulicu clasa a V-a
programului Cum să crești Magdalena
#caofată cu Always
37. Ateliere în cadrul proiectului 2016-217 Educația pentru Director Elevii școlii
Cum să avem și să păstrăm sănătate Vuțulicu
sănătatea zâmbetului- Clinica Magdalena
Biodent 94
38. Concertul primăverii- serbare 12.06.2017 Educația pentru Niță Georgiana Clasele a V-
școlară valori culturale și a , a VI-a, a
artistice VII-a
39. Suntem tânăra generație! Mai-iunie Educația pentru Concioiu Clase de
2017 dezvoltare personală Manuela liceu
40. Caravana talentelor Iunie 2017 Educație pentru Horga Paula Elevi de
dezvoltare personală liceu
41. Festival de teatru spaniol pentru Iunie 2017 Educația pentru Lozinschi Elevi de la
elevii de gimnaziu (piesa Al dezvoltare personală Robert clasele a
Reves) –nivel municipiu VII-a A, B
și a VIII-a C
42. Serbare școlară- teatru în limba Mai 2017 Educația pentru Lozinschi Elevi de
spaniolă dezvoltare personală Robert liceu
J. Pascual
42. Vreau să fiu jurnalist!- Mai 2017 Educația pentru Prof. Robert Elevi de
redactarea revistelor liceului valori culturale și Lozinschi, Secri gimnaziu și
Los Cervantinos și Don Quijote artistice L, C. Ciocaniu, de liceu
L. Paicu, M.
Petre

54
55
3.PROGRAME ȘI PROIECTE EDUCATIVE EUROPENE ANUL ȘCOLAR 2016-2017

Denumirea proiectului Perioada Organizator Responsabili Grup țintă

Proiectul Erasmus +: School Future Conf. calend. Institutul Goethe –Atena, Rădulescu Camelia Clasele a VI-a C și a
Labs Institutul Cervantes Govoreanu Violeta VII-a C
Proiectul Erasmus +: Conectând Conf. calend. Proiect de formare a cadrelor didactice cu Concioiu Manuela Cadre didactice
Europa 2015-2017 parteneri din Spania, Malta, Portugalia,
Letonia
Proiectul Erasmus KA2+: Conf. calend. Proiect european cu parteneri din Spania: Sima Flavia Elevi din clasele a IX-
Laboratorio de Humanidad 2016-2018 IES Salvador Gadea, Aldaia, a și a X-a
coordonator;
Liceo Laura Bassi, Bologna, Italia
Colegio Miguel Hernández, Villanueva
de Castellón, Spania. PCKZiU
Wieliczka, Polonia
Proiect e-twinning Conf. calend. Școli partenere: Laura Tudose Elevi de gimnaziu
WE @RE EUROPEANS! Sept.2016-iun.2017 1. Collège Jean Picart Le Doux, 12-13 ani
BOURGANEUF, FRANŢA
2. Ieso Librilla, Librilla, Spania
3. Základná škola s materskou školou ,
Hriňová, SLOVACIA

Proiect e-twinning: Multicultural Conf. calend. Școli partenere din Franța, Italia,Turcia Alina Ene Elevi 10-15 ani
exchange of information using ICT Oct.2016- Clasa a IX-a B
among students Mai 2017
Proiect e-twinning:Todo solre ellas Conf. calend. Școli partenere din Franța, Italia. Alina Ene Elevi 16-18 ani
Sept.2016- (8 grupe) Clasa a X-a C
Apr. 2017
Proiect e-twinning: Let”s Meet and Conf. calend. Școli partenere din Italia, Polonia, Alina Ene Elevi 11-14 ani
56
Celebrate Christmas Together Sept-dec.2016 Grecia, Bulgaria Clasele a VI-a
Proiect e-twinning: Nuestros mitos y Conf. calend. Școli partenere din Franța, Italia. Alina Ene Elevi 15-17 ani
heroes sept.2016- Clasa a IX-a A
febr. 2017
Proiect e-twinning: Jugando se Conf. calend. Școli partenere din Franța, Italia, Suedia Alina Ene Elevi 15-16 ani
entiende la gente Sept-dec. 2016 Clasa a IX-a A
Conferința MUNOB 2017-Milano 28.03-02.04 Flavia Sima 5 elevi de la
Cls. a X-a si a XI-a
Conferința MUNOB 2017- București 29.04-01.05 Colegiul Mihai Viteazul din București Flavia Sima Elevi de la clasele a X-
a și a XI-a
Intercambio Madrid Flavia Sima Elevi de
Conducerea liceului Clasa a VII-a
Intercambio Valencia 27-31.03 IES ”Salvador Gadea” din Aldaia Flavia Sima Elevi de clasa a IX-a,
05-12.05 (Spania) Conducerea Liceului a X-a

57
VI. BUGET

A. SITUAȚIA BURSELOR:

Burse tip: Sem I Sem II


performanţă 10 19
merit 395 487
studiu 5 6
sociale (venituri mici) 26 24
orfani 8 11
boala 7 7
Total 451 554

CHELTUIELI
Cheltuieli de personal 1202756 lei / 2839158 lei
Materiale de curățenie 6616 lei / 8635 lei
Materiale de birotică 8118 lei / 2291 lei
Servicii (mentenanță aparatură electronic, servicii de curățenie, medicina muncii, extindere rețea
sonorizare, proiect Web site liceu) 153183 lei / 161249 lei
Obiecte de inventar ( imprimante, mobilier școlar, laptop-uri, videoproiectoare, aviziere)
145241lei / 37613 lei
Investiții (licențe, multifuncțională laser) 45716 lei
Cursuri pregătire profesională 13408 lei /600 lei
S-a întocmit necesarul de lucrarilor de reparaţii, reabilitări si a lucrărilor de igienizare.

a) Lucrări-reabilitări.
- Amenajare curte interioară, curte elevi si curte profesori:
- înlocuire scurgere apă, - aplicare tartan teren sport, - înlocuire asfalt,
- amenajare trotuare(rigole), - amenajare curte profesori - realizare foisor .
- Refacerea magaziei si a spatiului de gunoi menajer.
b) Lucrări-reparații.
- înlocuire acoperiș (tablă, lemn, jgheaburi, burlane), - repararea și amenajare cortine
intrări școală, - înlocuire uși PVC intrare elevi, - verificare și remediere uși/ferestre PVC, -
înlocuire corp iluminat cu tub fluorescent și tub cu led si becurilor cu spoturi sală festivități, -
înlocuire șină proiectoare, - înlocuire lămpi exterioare și montat stâlpi ilumina, - montare sistem
irigare spațiu verde, - amenajare teren spațiu verde și montat rulouri iarbă

c) Lucrări de igienizare.
- rașchetare /paluxare săli clasă, laboratoare informatică , - igienizare săli clasă, holuri,
cabinete, sala festivitati; - înlocuire gresie , faianță toalete profesori și toalete elevi; - amenajare
laborator chimie (înlocuire gresie, vopsitorie), - rașchetare , paluxare sală festivități,- igienizare
( înlocuire faianță, grasie in centrala termică) - vopsit gard, împrejmuire, - înlocuire gresie trepte
(scări) - intrări școală

58
Anexa la Raportul activității instructiv-educative desfășurate în anul 2016-2017

ANALIZA SWOT

PUNCTE TARI: PUNCTE SLABE:

A. DOMENLIUL CURRICULUM A. DOMENIUL CURRICULUM

 aplicarea corespunzătoare a legislaţiei  slaba integrare în activitățile didactice


în educaţie; aplicarea corectă a planurilor cadru în a metodelor moderne interactive de predare –
vigoare și a curriculum-ului pentru fiecare disciplină învățare- evaluare;
cu respectarea programelor şcolare;
 evaluarea preponderent tradiționalistă
 elaborarea de programe pentru pentru activitățile finalizate cu examene
discipline optionale (limba spaniolă, educatie naționale care nu urmăresc creativitatea,
plastica, discipline socioumane) şi avizarea de către originalitatea sau dobândirea unor deprinderi de
ISMB a programelor propuse; muncă intelectuală și practice ale elevilor;

 desfășurarea activității instructiv-  evaluarea este încă de tip cantitativ şi


educative într-un climat de normalitate; nu de progres individual;

 relaţii constructive între echipa  insuficienta adaptare a curriculum-


managerială şi personal, între membrii colectivului ului la particularităţile elevilor;
didactic, între cadrele didactice şi
 nerespectarea ritmicității notării;
celelalte categorii de personal, între profesori şi elevi,  insuficienta preocupare pentru
profesori şi părinţi: diversificarea CDS care să permită integrarea
unor metodologii moderne;
 proiect interdisciplinar - Revista unele disfunctionalitati în managementul
scolii ( desi publicata sporadic si premiata la nivel de comunicării, stresului, timpului.
municipiu) ;

 reducerea interesului pentru optiunea de


studiu bilingv al limbii spaniole.
B. DOMENLIUL RESURSE UMANE

 nerespectarea programului de către


B. DOMENLIUL RESURSE UMANE unele cadre didactice (întârzieri repetate) si foarte
multe cereri de învoire (vezi
 calitatea personalului didactic:
( cad 8 cadre didactice cu grad de doctor, 32 grad I, 4 tabel alăturat);
profesori metodişti, 7 profesori autori manuale;
 respectarea graficului de pregatire
 colaborarea bună între membrii tuturor
59
catedrelor pentru desfasurarea unor proiecte; pentru examene doar de către unii profesori

 cresterea interesului cadrelor didactice si (Ciocaniu C., Cheval D., Concioiu M., Damoc L.);
al elevilor pentru proiecte europene sau locale;
 nerespectarea obligațiilor de
 inexistența unor acte de indisciplină profesor de serviciu;
grave sau de violență grave;
 întârzieri în completarea documentelor
 menținerea unor rezultate bune la școlare (catalog, condică, carnet de note);
olimpiadele naționale ( faza națională 12 elevi
participanti si 9 premii si mentiuni)  numarul mare de sesizari si reclamatii
din partea parintilor si existenta unui proces in
 buna funcţionare a Consiliului Elevilor;
desfasurare;
 existenta graficului de pregatire pentru
examene si concursuri scolare;  omiterea motivării notei elevilor de
către unele cadre didactice şi lipsa de preocupare
 cresterea procentului de
promovabilitate la examenul de Bacalaureat pentru formarea la elevi a

( vezi situatie comparativa); promovabilitate 100% la deprinderilor de autoevaluare


discipline importante: limba romana, matematica,  elevii cu mediile mari la admitere
istorie, geografie, socioumane, fizica. optează pentru alte licee;

 creşterea mediei de admitere în clasa a  scăderea numărului de elevi


IX-a; ( vezi tabel comparativ) participanți la olimpiadele și concursurile școlare
si rezultate mediocre (cu exceptia olimpiadei de
limba spaniola)

 insuficient personal de administrație


si supraîncărcarea fişei postului personalului
didactic auxiliar.

C. DOMENLIUL RESURSE
C. DOMENLIUL RESURSE MATERIALE MATERIALE
 starea generală a clădirii este  lipsa spaţiului (sălilor de clasă) ceea
bună ca urmare a reparaţiilor efectuate, dar şi a ce impune program de studiu în două schimburi
administrării şi deservirii spaţiilor în mod și începerea programului foarte devreme;
corect şi eficient de către întreg personalul
şcolii.  folosirea laboratoarelor ca
 dotarea laboratorului de fizică săli de curs;
cu aparate si instalatii corespunzatoare;
 2 laboratoare de informatică;  nerezolvarea în timp util a lucrărilor
 dotarea sălilor cu mijoace moderne de amenajare a grădiniței;
( videoproiector, laptop) în proporție de 95% .
 mijloace de învățământ învechite,
fonduri insuficente de schimbare a acestora;

 fondul de carte din biblioteca şcolară

60
este învechit; nu există o sală de lectură.

D. DOMENLIUL DEZVOLTĂRII
RELAŢIILOR COMUNITARE
D. DOMENLIUL DEZVOLTĂRII
 includerea unei ore de consultații cu RELAŢIILOR COMUNITARE
părinții pentru toate cadrele didactice (grafic
postat pe site);  insuficienta diseminare/ prezentare a
proiectelor desfășurate pe site-ul liceului;
 participarea trupelor de teatru în limba
spaniolă (de liceu si gimnaziu) la festivalul naţional;  lipsa de comunicare şi de interes
a unor părinţi, la ciclul gimnazial si liceal si
 derularea mai multor proiecte educative şi
implicarea unui număr important de elevi şi profesori slaba participare a părinților la sedine/ consultații
(intercambio, proiect Erasmus ....) .
 accesntuarea identitatii prin noul site si
cresterea vizibilitatii activitatilor din liceu.

OPORTUNITĂTI: AMENINŢĂRI:

 poziţionarea unităţii şcolare în centrul  finanţarea insuficientă a


oraşului (cal. Plevnei, piaţa M. Kogalniceanu) învăţământului si salarizarea inadecvată;

 colaborarea cu Institutul Cervantes,  reducerea numărului de elevi care


Biroul Ataşatului pentru Educaţie – Spania şi cu studiază limba spaniola în gimnaziu, ceea ce ne
Ambasada Spaniei; afectează clasele de bilingv ;

 includerea Liceului între instituţiile  neadaptarea curriculum-ului naţional


recunoscute de Ministerul Educaţiei din Spania şi la cerinţele actuale ale societății actuale;
posibilitatea obţinerii unei duble diplome de
Bacalaureat recunoscute în România şi Spania;  supraîncărcarea fişei postului a
personalului de conducere si a cadrelor didactice.
 posibilitatea de acces la instituţiile de
învăţământ superior din Europa, în special Spania
(burse oferite de Ministerul Educaţiei din Spania la
Universitatea din Granada ).

 comunicarea multidirecțională (profesori


– elevi – părinți) eficientă poate duce la încheierea
unor parteneriate locale, regionale și naționale.

Director, Camelia Rădulescu

Director adjunct, Magdalena Vutulicu

61

S-ar putea să vă placă și