Sunteți pe pagina 1din 7

MODEL

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării


Direcţia Generală Educaţie Floreşti
Gimnaziul ________

„Aprobat”_____________________
Directorul instituţiei: Nume, prenume

PLAN
Managerial anual de activitate pe dimensiunea Instruire
Anul de studii 2017-2018

A elaborat:
Nume, Prenume,
director adjunct pe dimensiunea instruire,
grad managerial___

1
Atribuțiile de bază ale directorului adjunct pentru INSTRUIRE:

 Organizează şi monitorizează procesul educaţional, asigurând calitatea realizării lui;


 Asigură aplicarea întocmai a Planului - cadru de învăţământ şi a curriculei şcolare;
 Monitorizează organizarea procesului educaţional, prin asistenţe la ore, verificarea proiectelor didactice, aprecierea
nivelului de pregătire a cadrelor didactice pentru lecţii, evaluarea calităţii demersului educațional, determinarea relevanţei
relaționării profesor – elev şi a impactului educaţional al activităților extrașcolare / extracurriculare desfăşurate;
 Întocmeşte orarul activităţilor educaţionale din instituție şi asigură respectarea lui;
 Coordonează și ține la evidență orele înlocuite, elaborează tabelul de salariu, propus spre avizare directorului;
 Consemnează zilnic, în condica de prezenţă, absenţele şi întârzierile de la orele de curs ale personalului didactic de
predare, personalului didactic auxiliar şi nedidactic, de la programul de lucru;
 Participă la repartizarea sarcinilor didactice personalului de predare;
 Verifică și vizează planurile calendaristice ale Comisiilor Metodice;
 Coordonează și îndrumă activitatea Comisiilor Metodice și CMI din Instituţie;
 Coordonează elaborarea unui sistem instituţional de evaluare şi asigură funcţionalitatea lui, în special la probele de
evaluare sumativă şi finală aplicate în instituţie.
 Validează inventarul de evaluare sumativă şi finală aplicate în instituţie;
 Coordonează și îndrumă activitatea de atestare și de formare profesională continuă valorificând la nivelul școlii formele și
activitățile de perfecționare;
 Este responsabil de organizarea și desfășurarea olimpiadelor, concursurilor la disciplinele școlare şi concursurile
extrașcolare.
 Coordonează activitățile de prevenire, identificare, raportare, referire și asistență în cazurile de abuz, neglijare, exploatare a
copilului;
 Întocmește și prezintă la Consiliul Profesoral rapoartele de activitate (lunare, trimestriale, anuale, tematice);
 Duce la îndeplinire orice sarcină trasată de director, pentru buna desfășurare a activității în instituție

Notă: Pot fi incluse/excluse atribuţiile de serviciu

2
Plan operaţional
Obiective Activităţi/Acţiuni planificate Resurse Indicatori
de
performanţă
Termene Parteneri
Organizarea - Elaborarea planului managerial pe domeniul instruire
procesului - Analiza de nevoi manuale şi auxiliare, inclusiv pentru orele opţionale
educaţional - Elaborarea schemei orare, conform treptelor de şcolaritate
- Prezentarea orarului spre aprobare CA
- Repartizarea CD pe arii curriculare/Comisii metodice;
- Elaborarea listei de tarificaţie a cadrelor didactice;
- Studierea ghidului de implimentare a ECD şi a reperelor
metodologice la disciplinelel şcolare.
- Elaborarea tabelului de pontaj
- Coordonarea și evidența orele înlocuite
- Elaborarea tabelul de salariu şi propunerea spre avizare directorului
- Arhivarea documentaţiei şcolare;
- Elaborarea raportului de admitere a elevilor în clasa I-âi, X-a, V-a
(unde lipseşte treapta primară) ;
- Aprobarea echipei de elaborare a PEI;
- Aprobarea PEI și/sau a modificărilor în urma revizuirii/actualizării
PEI;
- Cu privire la aprobarea componentei opţionale a Planului Cadru;
- Organizarea învăţământului la domiciliu;
- Organizarea şi desfăşurarea seminarelor informative(exemple de
tematici): Rolul cadrului didactic pentru prevenirea şi intervenţia în
caz de abuz , violenţă faţă de copii, Comunicarea între instituţiile de
învăţământ şi mass-media în cazurile care se referă la copii,
Prevenirea abandonului şi absenteismului şcolar , etc..
- Elaborarea raportului semestrial şi anual cu referire la realizarea
planului managerial pe dimensiunea INSTRUIRE;

3
Monitorizarea - Monitorizarea participării cadrelor didactice la seminarele
procesului raionale/întrunirile metodice, etc.;
educaţional - Verificarea proiectelor de lungă durată pe discipline şcolare;
- Monitorizarea completării dosarelor personale ale elevilor de către
diriginţi
- Monitorizarea implimentării ECD în învăţământul primar;
- Monitorizarea activităţii cadrelor didactice de sprijin;
- Monitorizarea activităţilor în Centru de resurse;
- Monitorizarea activităţilor de mentorat;
- Verificarea proiectărilor de scurtă durată la discipline ale cadrelor
didactice:
- Ciclul primar;
- Ciclul gimnazial;
- Ciclul liceal
- Evaluarea activităţii CD la disciplina Matematica
- Verificarea modului de completare a cataloagelor şcolare
- Evaluarea activităţii CD la Orele opţionale
- Evaluarea activităţii CD la cercuri şi secţii
- Monitorizarea respectării normelor stabilite pentru volumul zilnic al
temelor pentru acasă:
Clasa IV-a
Clasa VI-a
Clasa VIII-a
- Evaluarea activităţii cadrelor didactice în vederea conferii gradului
didactic II: Profesor Munteanu A.
- Monitorizarea activităţii comisiilor metodice pe arii curriculare;
- Monitorizarea pregătirii elevilor pentru examenele de absolvire;
- Monitorizarea completării portofoliilor de către cadrele didactice;
- Monitorizarea completării portofoliului clasei;
- Monitorizarea respectarii regulilor şi normativelor sanitaro
epidemiologici de stat la nivelul sălilor de clasă;
Coordonarea - Elaborarea planului de activitate metodică anual;
activităţii - Asigurarea asistenţei metodice cadrelor didactice în elaborarea

4
metodice la proiectelor de lungă durată;
nivelul - Coordonarea planurilor de lungă durată la disciplinele de studiu,
instituţiei inclusive orelor opţionale;
- Organizarea şi desfăşurarea seminarelor metodice, exemplu:
 Tipuri de evaluări/ Elaborarea instrumentelor de evaluare;
 Elaborarea PEI;
 Strategii didactice interactive;
 Tipuri de lecţii;
 Comunicarea didactică în procesul de învăţământ
 Stimularea motivaţiei de învăţare la elevi;
 Stiluri de învăţare;
 Elaborarea raportului de autoevaluare pentru
conferirea/confirmarea gradelor didactice;
 Etc.
- Asistenţa metodică a tânărului specialist;
- Studierea experienţei avansate a profesorului X;
- Asistenţa la orele publice desfăşurate în cadrul comisiilor metodice pe
arii curriculare;
Coordonarea - Elaborarea graficului evaluărilor sumative la disciplinele şcolare
sistemului (ECD- conform ghidului)
instituţional - Elaborarea graficului evaluărilor semestriale administrate de
de evaluare si direcţia instituţiei
asigurarea - Aplicarea testelor de evaluare sumativă la disciplinele de studiu,
functionării administrate de DGE;
acestuia - Întocmirea graficului evaluărilor iniţiale;
- Admiterea elevilor la tezele semestriale;
- Organizarea şi desfăşurarea evaluărilor pe eşantion reprezentativ
a candidaţilor la examene, ciclul primar, gimnazial, liceal;
- Organizarea şi desfăşurarea testării pentru toţi candidaţii la
examene;
- Organizarea şi desfăşurarea testării naţionale în clasa a IV-a;
- Organizarea şi desfăşurarea examenelor de absolvire a
gimnaziului, de BAC;

5
- Elaborarea notelor informative cu referire la evaluările:
Iniţiale
Semestriale
Pretestărilor pe eşantion reprezentativ
Pretestărilor pentru toţi candidaţii
Testării naţionale
Examenelor de absolvire
- Organizarea şi desfăşurarea tezelor semestriale;
- Elaborarea planului de acţiuni pentru lichidarea corigenţei şi a
diferenţelor de program;
- Elaborarea rapoartelor de examene/ Prezentarea rezultatelor;
- Administrarea de chestionare în rândul elevilor cu referire la
notarea elevilor la disciplinele şcolare,
- Administrarea de chestionare în rândul cadrelor didactice în
scopul stabilirii nevoilor de formare pe dimensiunea Evaluare.
- Evaluarea impactului cursurilor de formare continuă a cadrelor
didactice;
- Aprobarea raportului de evaluare internă privind calitatea
procesului educaţional.
Coordonarea - Planificarea procesului de formare profesională iniţială şi
activităţilor de continuă a dersonalului didactic;
atestare şi de - Familiarizarea Cadrelor didactice cu prevederile Regulamentului
formare de atestare;
profesională - Monitorizarea corectitudinii de întocmire a portofoliilor cadrelor
continuă a didactice ce conferă/confirmă gradul didactic;
cadrelor - Coordonarea activităţii de completarea a portofoliilor de atestare
didactice/man de către Cadrele didactice;
ageriale
Organizarea şi - Identificare şi lucrul cu copiii supradotaţi;
desfăşurarea - Organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor la disciplinele de studiu,
olimpiadelor, etapa locală;
concursurilor - Elaborarea ofertei de participarea la olimpiadele raionale;
la disciplinele - Familiarizarea elevilor cu Regulamentul concursului raional “

6
şcolare şi Elevi dotaţi”;
concursurilor - Elaborarea dosarelor elevilor pentru concursului raional “ Elevi
extraşcolare dotaţi”;
- Organizarea săptămânilor pe obiecte;

Se va insera:
Graficul evalurilor iniţiale/sumative;
Planul de formare profesională;
Planul de atestare;
Planul Săptămânilor pe obiecte;
Planul de asistenţă metodică pentru tinerii specialişti;
Activităţile planificate în scopul studierii experienţei avansate;

Notă: Se va include termenii, partenerii şi indicatorii de performanţă. La indicatori nu uitaţi că trebuie să fie măsurabili, fapt
discutat în cadrul activităţii.
Planul poate fi elaborat şi după cel de al doilea model, important să includeţi toate activităţile ce le desfăşuraţi/monitorizaţi Dră.