Sunteți pe pagina 1din 58

PLAN DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALA 2017 - 2021

ŞCOALA GIMNAZIALĂ TĂTĂRANI

Proiectul de dezvoltare instituţională a fost dezbătut


şi avizat de Consiliul profesoral în şedinţa din 5 10.2017
si aprobat de Consiliul de administraţie în şedinţa din 10.11.2017
Nr de inregistrare 692/5.10.2017

Director,
prof. STAN OTILIA
Motto:

,,AI REUȘIT, CONTINUĂ! N-AI REUȘIT, CONTINUA!


F.NANSEN

PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ

2017-2021

1
Colectivul de elaborare

Profesor: Stan Otilia, director


Profesor: Chivulescu Mariana, director adjunct
Invățător: Baicu Camelia, responsabil CEAC
Invățător: Bădoiu Daniela, membru CEAC
Profesor Chivu Marius, memebru CEAC
Necula Ion, secretar
Ec. Parnia Mihaela, contabil

2
3
CUPRINS

1. Argument

2. Caracteristicile socio-economice ale zonei în care se află instituţia şcolară. Istoricul si climatul școlii. Proiecte și rezultate.
Cultura organizatională
3. Capitolul I - Resurse umane

4. Capitolul II - Resurse materiale

5. Capitolul III – Performanțele școlii

6. Capitolul IV - Analiza mediului intern

7. Capitolul V - Analiza mediului extern

8. Capitolul VI - Viziune

9. Capitolul VII - Misiune

10. Capitolul VIII - Ținte strategice

11. Capitolul IX - Motivarea alegerii țintelor

12. Capitolul X – Opțiunile strategice

13. Capitolul XI - Principalele categorii de resurse

14. Capitolul XII - Avantajele opțiunilor

15. Capitolul XIII - Plan operațional anual

16.Capitolul XIV - Monitorizarea și evaluarea Planului operațional

4
1.Argument

Proiectul de dezvoltare instituţională pentru perioada 2017-2021 s-a realizat plecând de la o radiografie complexă şi realistă
asupra mediului extern în care activează instituţia de învăţământ şi asupra mediului organizaţional intern.
Tehnicile de analiză SWOT au permis o evaluare echilibrată şi exigentă a resurselor şi mijloacelor, a impactului pe care
factorii socio-economici, conjuncturali şi politici îl au asupra activităţii unităţii.
Planul de dezvoltare instituţională are în vedere eliminarea "punctelor slabe", a cauzelor generatoare şi a riscurilor asociate,
înlăturarea "ameninţărilor" sau atenuarea efectelor acestora.
Stabilirea scopurilor strategice a pornit de la identificarea "punctelor tari" (care reprezintă capitalul de referinţă) şi a
"oportunităţilor" oferite de cadrul legislativ sau de comunitate.
Scopurile strategice asumate izvorăsc din realitatea obiectivă constatată la nivelul unităţii şcolare, corelate cu nevoile de
educaţie şi calificare reclamate de societate.
Analiza condiţiilor socio-economice şi proiectarea traiectoriei de dezvoltare s-a făcut pe baza programelor existente la nivel
local şi regional, a evoluţiei previzibile a fenomenului economic pe termen mediu şi lung, valorificând datele, prognozele şi
documentele elaborate de Consiliul Local Tatarani, Primăria comunei Tatarani, Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița,
S-au luat în considerare ideile desprinse din proiectele întocmite la nivelul comisiilor, a compartimentelor funcţionale
organizate la nivelul unităţii, rezultatele sondajului efectuat în rândul elevilor, propunerile avansate de comitetele de părinţi, de
reprezentanţii comunităţii locale - parteneri tradiţionali ai instituţiei.
Programele Ministerului Educaţiei ,Cercetării ,Tineretului si Sportului şi ale Guvernului României privind reforma şi
modernizarea învăţământului românesc sunt temeiul direcţiilor principale de dezvoltare instituţională în perioada 2017-2021.
Într-o lume a noului şi a schimbărilor, şcoala trebuie să promoveze valorile şi practicile societăţii democratice. Misiunea ei este
să asigure șanse egale pentru toți, formarea personalităţii creative a elevilor, asigurând o pregătire de calitate, bazată pe cunoștințe de
cultură generală și formarea de competențe care să le permită elevilor continuarea studiilor în învăţământul secundar.
Proiectele derulate în ultimii ani de Scoala Gimnazială Tatarani, ne îndreptăţesc în asumarea unor obiective manageriale care
să pună în operă idealurile de dezvoltare instituţională ale colectivului didactic şi să maximizeze interesul de formare şi instruire a
elevilor, toate spre o dimensiune europeană.

5
2.Caracteristicile socio-economice ale zonei în care se află instituţia şcolară. Istoricul si climatul scolii. Proiecte
si rezultate. Cultura organizatională.

Scurt istoric

Fiecare aşezare, fie ea mare sau mică, nouă sau veche, are legendele sale. Între acestea, un loc special îl ocupă cele legate de
întemeierea şi numele ei. Comuna Tatarani este formata din patru sate: Priboiu, Tatarani, Gheboieni si Caprioru. Parte din comuna
Tatarani, satul Caprioru, se afla asezat pe malul drept al Dambovitei, insotindu-l pe parcursul a cativa kilometri pe drumul ce leagă
Targovistea cu satele de pe malul drept al râului și care la Gemenea se reîntalnește cu șoseaua Targoviște- Câmpulung. Satul Tătărani
este situat în partea central- sudica a țarii ocupând o parte a bazinului geografic al râului Dâmbovița. Hotarele geografice se intind la
răsărit peste râul Dâmbovița, până la circa 500 de metri de satul Gheboieni, până la drumul numit,, linie,,iar la apus până la
apropierea satului Scheiu. Istoricul satului se intinde pe o perioadă foarte lunga de timp ajunge chiar în negura vremurilor. Dovada
cea mai grăitoare în susținerea celor afirmate și a apartenenței noastre la marele neam al traco-geto –dacilor, sunt descoperirile făcute
în satul Căprioru în anul 1956, în luna mai. Unul dintre copiii satului, fiind primavară si păscând animalele în zona dealului
Moșneagului, spre Valea Baciului, la marginea unei râpe numită Siminoc, a descoperit o oală de pământ ars care avea mai multe
monezi de argint, 101 tetradrahme tip ,,Macedonia prima,,
In anul 1810, când s-a întocmit Catagrafia județului, în toate localitațile existente în acea vreme s-a precizat în dreptul
fiecarui preot si diacon, precum și cântăreț cum că știa să citească, să scrie și să cânte. In satul Căprioru erau preoți popa Iordache si
popa Drăghici, buni la citire, deacon Stroe si Radu, bun la citire și cântare.
In anul 1938 găsim o nouă formă de invătământ, cel coordonat de stat, care a numit învățători la sate. La satul Căprioru era
numit învățător Ionița Popescu care și-a desfășurat activitatea de invațător al copiilor mai întâi în casele oamenilor. In anul 1853 apar
localuri speciale pentru învățământ, și anume școlile. In satul Căprioru există o școală cu 16 elevi. In anul1923 s-a ridicat o nouă
școala din zid lângă biserica din Căprioru, pe terenul bisericii, avea două săli mari de clasă și o cancelarie .

Cultura organizaţională
• Este caracterizată printr-un ethos profesional bun. Trăsăturile dominante sunt cooperarea, munca în echipă, respectul reciproc,
atasamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, libertatea de exprimare.
• Regulamentul de ordine interioară a fost elaborat prin consultarea tuturor factorilor interesaţi şi prin respectarea normelor din
Regulamentul de Organizarea si Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar. În conţinutul Regulamentului de Ordine
Interioară sunt cuprinse norme privind activitatea elevilor, a cadrelor didactice, a personalului auxiliar şi a personalului nedidactic.
• Climatul organizaţiei scolare este deschis, stimulativ, caracterizat prin dinamism. Se caracterizează printr-un ansamblu de trăsături
având ca valori dominante cooperarea, munca în echipă, respectul reciproc, ataşamentul faţă de copii, ataşament faţă de profesie,
entuziasm şi dorinţa de afirmare.
• Relaţiile dintre cadrele didactice sunt deschise, colegiale, de respect si de sprijin reciproc. Directorul şcolii colaborează bine cu
membrii colectivului, ţine seama de sugestiile acestora şi ia decizii cu privire la reducerea disfuncţiilor semnalate în activitatea şcolii.
Toate aceste aspecte se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita cadrelor didactice.

Comunitatea locală
• Şcoala colaborează bine cu autorităţile locale în ceea ce priveste repartizarea fondurilor necesare pentru întreţinerea si repararea
scolii.
• Relaţiile cu părinţii elevilor sunt destul de bune si sunt întreţinute prin lectorate cu părinţii, în care acestia sunt informaţi permanent
despre problemele scolii.
• Părinţii sunt organizaţi în comitete pe clase si pe scoală si sunt preocupaţi de problemele scolii.
• Şcoala are relaţii de parteneriat cu Poliţia locală în vederea asigurării pazei si siguranţei elevilor, pentru combaterea delincvenţei
juvenile si pentru realizarea unor ore de educaţie rutieră cu participarea cadrelor de poliţie.
Scoala are un slogan,
,,Viitorul incepe azi.
Noi, împreună cu familia ta, cu factorii locali de decizie,
te călăuzim spre reușită!”
Design-ul spatiului, al
fatadelor si al corpurilor scolare , alături de păstrarea misiunii organizaţiei şi valorile- cheie promovate de organizatie , sunt elemente
de continuitate care promovează cultura organizaţiei noastre atât pentru mediul extern, cât şi pentru cei din interiorul organizaţiei.
Conducerea şcolii a elaborat Regulamentul intern care cuprinde norme privind atât activitatea elevilor cât şi a personalului
angajat al scolii.
Climatul organizaţiei şcolare este caracterizat prin dinamism şi grad înalt de angajare a majorităţii membrilor instituţiei
şcolare, stimulativ, relaţiile între cadrele didactice sunt deschise, colegiale.

Titulatura oficială a şcolii:


Şcoala Gimnazială Tătărani
Adresa: Loc.Tătărani, Str.Principală
Judeţul: DÂMBOVIŢA
e-mail : scoalatatarani@gmail.com
Director: prof. Stan Otilia ( gradul I )
Data întocmirii proiectului : septembrie 2017
Data reactualizării proiectului : septembrie 2021

I.RESURSE UMANE
A. Copiii care frecventează şcoala:
a.Ciclul preprimar
Indicator Grupa mică Grupa mijlocie Grupa mare TOTAL
Grădiniţa cu program normal Tatarani 4 7 6 17
Grădiniţa cu program normal 2 4 8 14
Gheboieni Tatarani
Gradinita cu program normal Priboiu 9 6 4 19
Tatarani
Gradinita cu program normal 9 8 17 34
Caprioru Tatarani
Nr. total preşcolari 24 25 35 84
b) Ciclul primar

Indicator Clasa I II III IV TOTAL


pregătitoare
Şcoala Gimnazială 13 20 20 23 21 97
Tatarani
Şcoala Gimnazială 11 10 18 16 14 69
Caprioru
Nr. total elevi 24 30 38 39 35 166
c. Ciclul gimnazial

Indicator V VI VII VIII TOTAL


Şcoala Gemnazială Tatarani 18 16 18 29 81
Şcoala Gimnazială Caprioru 15 16 17 14 62
Nr. total elevi 33 32 35 43 143

Şcoala Gimnazială Tatarani - 178


Şcoala Gimnaziala Caprioru- 131
Total = 309

B. Personal didactic angajat în şcoală


a. TOTAL CADRE DIDACTICE : 34 din care:
- titulari: - 27
- suplinitori calificaţi - 7
- ,, necalificaţi - 0
Din care: educatoare - 5
învăţători - 10
profesori - 19

Total cadre ddiactice pe specialități si grade:

Gr. Did. I Gr. Did. II Gr. Def. Debutant Total


Educatoare 2 1 1 1 5
Învăţători 7 1 2 - 10
Profesori 12 2 - 5 19

c. DINAMICA EFECTIVELOR DE ELEVI PE ANII SCOLARI 2017-2021:

ANUL CLASA CP I II III IV V VI VII VIII


SCOLAR
2017-2018 NR.CLASE 2 2 2 2 2 2 2 2 2
NR.ELEVI 24 30 38 39 35 33 32 35 43
2018-2019 NR.CLASE 2 2 2 2 2 2 2 2 2
NR.ELEVI 29 24 30 38 39 35 33 32 35
2019-2020 NR.CLASE 2 2 2 2 2 2 2 2 2
NR.ELEVI 27 29 24 30 38 39 35 33 32
2020-2021 NR.CLASE 2 2 2 2 2 2 2 2 2
NR.ELEVI 26 27 29 24 30 38 39 35 33

II. RESURSE MATERIALE

SPAŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
- 12 SĂLI DE CLASE DIN CARE: - 5 săli grădiniţa
- 10 săli primar ( 2 săli clasa pregătitoare şi 8 săli utilizate gimnazial)

- 2 LABORATOARE TIC

- 2 TERENURI DE SPORT

III.PROGRAME STABILITE:
1.Program de pregătire a cadrelor didactice
2. Program de modernizare a bazei materiale
3. Program de întărire a legăturii dintre școală și comunitate
4. Program de promovare a imaginii școlii
IV.ANALIZA MEDIULUI INTERN
ANALIZA PESTE

categori
e
de
factori Politici Economici Sociali Tehnologici Ecologici

nivel
Autorităţile locale Zona nu este Populaţia are un nivel de Pe plan local nu se poate Zona nu este foarte
sunt interesate de interesantă din punct trai scăzut. asigura dotarea şcolilor dezvoltată industrial,
dezvoltarea şcolii. de vedere economic, cu aparatură modernă in aşadar, nu este foarte
dovadă lipsa Multe familii sunt mai afara celei existente poluată. Poluarea se
Şcoala este investiţiilor preocupate de datorează in mare
promovată în importante asigurarea minimului Consiliul local şi Primăria măsură lucrărilor de
comunitatea locală, financiar necesar se preocupă de intreținere a plantațiilor
prin activitățile cu Potenţialul natural şi existenţei, decât de accesarea de fonduri și culturilor realizate cu
caracter deschis cultural existent nu educaţia copiilor. pentru mai buna dotare a substanțe chimice
către comunitate, este valorificat şcolilor, prin diverse .
local
prin publicarea corespunzător pentru Comunitatea locală programe de finanţare
imaginii școlii pe a asigura dezvoltarea aşteaptă ca şcoala să Exista in derulare un Există premise pentru
pagina Web a școlii durabilă a zonei. Nu rezolve o mulţime dintre Proiect de reabilitare a dezvoltarea unor
exista sponsori care problemele sociale. Scolii Gimnaziale programe comune cu
Consiliului local şi să ofere susținere Căprioru autorităţile locale şi
Primăriei comunei financiară minimă Părinţii au, în general, factorii de decizie în
Tătărani li s-au pentru elevi, deși s- încredere în şcoală, Scoala, din resursele domeniul protecţiei
solicitat hotărâri in au făcut demersuri în dovadă fiind cazurile proprii( buget ) asigură mediului, destinate
vederea susținerii acest sens foarte izolate de abadon mijoacele tehnologice îmbunătăţirii condiţiilor
unor daruri cu şcolar în special la necesare bunei de mediu.
ocazia Crăciunui învățământul preșcolar funcționări a tuturor
sau pentru sau în familiile de romi unităților de învățământ Gunoiul este colectat
recompensarea în pubele și ridicat de o
rezultatelor elevilor Toate initățile de firmă angajată de
merituoși învățământ ( școli și Consiliul local
(Consiliul Întâilor grădinițe) sunt conectate
premianți.) la rețeaua de internet
Există o lipsă a locurilor
Autorităţile locale de muncă pe raza
consideră şcoala un comunei
partener real şi
dezvoltă împreună Populația școlară este
numeroase acţiuni şi scăzută, iar adaptarea
evenimente( Plan de elevilor ai căror părinți
actiune pentru sunt plecați la muncă în
atragerea și străinătate este tot mai
menținerea la dificilă
scoală a elevilor de
pe raza comunei
Tătărani)

Şcoala beneficiază
de sprijinul
autorităţilor, dar
fondurile alocate
sunt insuficiente.
Adresabilitatea La nivel judeţen Datorită sărăciei şi lipsei Contextul regional are o Factorii de decizie de
unităţii noastre există serioase motivaţiei apare mare influenţă în ceea ce la nivel judeţean sunt
şcolare depăşeşte probleme economice. fenomenul de abandon priveşte susţinerea interesaţi de
judeţea sfera locală, spre şcolar începând cu ciclul învăţământului modern. îmbunătăţirea calităţii
n judeţeană. Autorităţile judeţene preșcolar ăn mediul rural mediului. Exisţă
sunt interesate de şi în comunităţile cu La nivel judeţean sunt programe destinate
dezvoltarea populaţie de rromi. iniţiate şi implementate educaţiei pentru
economică a un număr foarte mare de dezvoltare durabilă.
Există un număr judeţului dovadă fiind Se amplifică proiecte destinate
important de instituţii creşterea numărului infracţionalitatea la dezvoltării competenţelor Există concursuri şi
publice şi ONG-uri de proiecte prin care nivelul judeţului, pe digitale ale populaţiei. programe judeţene
care activează în se dezvoltă resursele fondul degradării care încurajează
domeniul educaţiei umane pentru nivelului de trai şi al participarea şcolilor la
şi formării integrare pe piaţa scăderii interesului îmbunătăţirea
resurselor umane muncii sau se susţin pentru educaţie. mediului.
care propun iniţiativele
parteneriate economice. .
interesante.
(Parteneriat cu Eventualitatea Există un interes în
Teatrul Toni reabilitării Scolii creştere al Poliţiei,
Bulandra, cu azilul Gimnaziale Căprioru ANPDC, ISJ, Consiliul
de batrani,,Sf.C-tin va avea efect Judeţean, AJOFM,
si Elena” Catedrala important asupra Biblioteca Judeţeană de
Eroilor Tgv.) creșterii interesului a dezvolta proiecte şi
părinților pentru sat, acţiuni destinate
comună și școală . rezolvării problemelor
sociale.
Există cadrul Învăţământul nu este Scăderea demografică Se implementează Strategia de
legislativ pentru suficient finanţat. determină scăderea programe de reabilitare a Dezvoltare Durabilă
buna funcţionare a generală a populaţiei şcolilor. pentru o Uniune
şcolii. Criza economică şcolare. Europeană extinsă
determină investiţii Există grădiniță nouă în (2006), are ca obiectiv
Legea Ed. Naționale insuficiente în şcoli. Starea economiei şi curs de dare în folosință general îmbunătăţirea
1/2011 politicile şcolare aplicate continuă a calităţii vieţii
naţiona Noua lege a determină, la rândul lor, Generalizarea accesului pentru generaţiile
l Statutul personalului educaţiei permite scăderea populaţiei la Internet facilitează prezente şi viitoare prin
didactic finanţarea şcolare. accesul la informaţie. crearea unor
suplimentară comunităţi sustenabile,
Regulamentul de acordată de MEN în capabile să gestioneze
organizare și condiţiile în care Educaţia, în general , nu şi să folosească
funcționare ptr şcoala are rezultate este preţuită ca fiind o resursele în mod
învățământul deosebite în condiţie obligatorie a eficient şi să valorifice
domeniul incluziunii succesului social sau potenţialul de inovare
preuniversitar sociale şi al financiar. ecologică şi socială al
performanţelor economiei în vederea
Ordine și Note şcolare. asigurării prosperităţii,
emise de MEC protecţiei mediului şi
coeziunii sociale.
Codul muncii
România dezvoltă
Alte acte normative numeroase programe
în domeniu destinate promovării
principiilor dezvoltării
Există curriculum- durabile.
ului naţional şi
examenele
naţionale care
permit abordări şi
evaluări unitare în
educaţie.

Există standardele
naţionale care
impun asigurarea şi
evaluarea calităţii.

Există programe şi
proiecte care permit
dezvoltarea
resurselor umane şi
materiale ale şcolii.

Numeroasele
schimbări politice, la
nivel central creează
discontinuitate în
abordarea educaţiei
.
ANALIZA SWOT

1. Management şi dezvoltare instituţională

Puncte tari Puncte slabe


-planul de dezvoltare instituţională şi planurile operaţionale sunt -depăşirea timpului de lucru al managerului, prin încercarea de
adevcate la situaţia şcolii şi au fost fundamentate pe baza rezolvare a sarcinilor ce ţin de managementul inferior;
studiilor de diagnoză şi prognoză ;
-preluarea sarcinilor şefilor de compartimente sau comisii , în
-există mapa directorului cu documentele necesare planificării, situaţia în care aceştia nu îşi asumă responsabilităţile sau nu rezolvă
operaţionalizării, coordonării, motivării-antrenării şi control- sarcinile ce le revin;
evaluării, necesare atingerii ţintelor şi obiectivelor asumate;
-neaplicarea cu promptitudine a sancţiunilor pentru neîndeplinirea
-se respectă legalitatea încadrării şi politica de personal: există atribuţiilor personalului angajat.
contracte de muncă, fişe post, fişe de atribuţii, fişe de evaluare;

-se practică managementul participativ, delegarea sarcinilor,


stilul fiind promotor-realizator ;

-eficienţa controlului este reflectată în corectitudinea întocmirii


actelor şi documentelor şcolare;

-se respectară normele PSI şi de protecţie a muncii;

-ethosul unităţii este stimulativ pentru muncă şi studiu ;

-şcoala asigură siguranţă fizică şi protecţie elevilor;


-se cultivă bunele relaţii ale managerului cu participanţii la actul
educaţional;

-se asigură buna circulaţie a informaţiei;

-există o foarte bună colaborare foarte bună cu ISJ Dâmboviţa;

-sunt iniţiate, prin manageri, proiecte şi parteneriate

-instituţia are o bună reprezentare internă şi externă;

-directorul este format în management educaţional.

Oportunităţi Ameninţări
-posibilitatea dezvoltării competenţelor manageriale prin -posibilitatea de a nu realiza rezultatele scontate prin PDI, dacă
parcugerea: cursurilor de formare destinate managerilor, bugetul alocat este necorespunzător;
derulate prin CCD sau alţi furnizori de formare;
-posibilitatea schimbării managerului în funcţie de contextul
-posibilitatea de a beneficia de Programul de Învăţare pe Tot politic;
Parcusrul Vieţii/Programul Transversal-/Vizite de studiu
destinate factorilor de decizie din educaţie sau Programul -posibilitatea de a nu avea susţinerea consiliului de administraţie,
POSDRU/ cursuri destinate managerilor din educaţie; pentru implementarea cu succes a PDI, dacă membrii externi
organizaţiei nu vor fi suficient instruiţi şi responsabilizaţi.
-descentralizarea în învăţământ.

2. Oferta curriculară
Puncte tari Puncte slabe
-şcoala dispune de întreg materialul curricular necesar (planuri -uneori oferta catedrelor metodice nu răspunde aşteptărilor elevilor,
de învăţământ, programe şcolare); ci reflectă interesul sau preferinţa profesorilor pentru un anumit
domeniu;
-disciplinele optionale sunt conforme cu opţiunile scrise ale
elevilor, raportate la oferta şcolii; -redistribuirea CDŞ, deşi sporadică, ca urmare a necesităţii de
completare a catedrelor, determină scăderea interesului elevilor
-dezvoltarea în cadrul CDŞ a unor cursuri opţionale agreate de pentru opţionalitatea curriculară;
comunitate;
-dorinţa elevilor de a performa la examenul de evaluare națională
-derularea unor cursuri opţionale integrate care vizează evaluarea cunoştintelor prevăzute de trunchiul comun,
determină preferinţa elevilor şi profesorilor pentru curriculum
-școala, cu sprijinul CJRAE DB, a oferit suportul necesar aprofundat în detrimentul unor cursuri mai interesante,
integrării în învățământul de masă, elevilor cu CES crosscurriculare;

-şcoala popularizează oferta sa educaţională, şi organizează -unele arii curriculare îşi menţin oferta de opţionale, doar pentru că
evenimente de promovare – Ziua școlii, lansări de proiecte; profesorii ariei au elaborat programele acelor cursuri.

-există un pliant de promovare a școlii -nu există, la toate disciplinele si clasele, programe școlare pentru
elevii cu CES și nici Planuri individualizate de învățare

Oportunităţi Ameninţări
-opţionalitatea curriculară dă şcolii posibilitatea de a concepe o -școlile din comuna învecinată Mănești si din Municipiul Târgoviște
ofertă care să personalizeze instituţia şi să o facă mai atractivă pot fi mai atractive curricular ;
pentru grupul ţintă;

-pentru multe cursuri opţionale agreate de elevi există programe


avizate de MEN, astfel încât se elimină amatorismul în
dezvoltarea anumitor curriculumuri;

-ca urmare a parteneriatelor cu diverse instituţii, în şcoală se pot


derula opţionale de ex: “ Educație financiară”,

-şcoala poate beneficia de materiale suport , oferite elevilor şi


profesorilor, prin diverse programe şi parteneriate.
3. Resurse umane

Puncte tari Puncte slabe

- peste 50% elevi interesaţi de succesul şcolar şi extraşcolar; -încadrarea unor profesori suplinitori determină discontinuitate în
procesul de predare-învăţare;
-existenţa Consiliul elevilor şi implicarea activă în viata şcolii;
-nu toţi profesorii suplinitori îşi asumă cultură organizaţională a
- 34 cadre didactice, toţi calificaţi, din care 27titulari; 7 suplinitori şcolii;
calificați
-există profesori care se opun schimbărilor din educaţie pentru că nu
-3 absolventi de master ; doresc să-şi schimbe mentalitea , practicile şi metodele pedagogice;

-un număr foarte mare de profesori interesaţi de dezvoltarea lor -elevii sunt supuşi unor stiluri didactice diferite, care nu urmăresc
profesională, dovadă numarul mare şi diversitatea cursurilor aceleaşi finalităţi educaţionale.
urmate;

-toţi profesorii au compentenţe TIC.


Oportunităţi Ameninţări
-posibilitatea de perfecţionare prin CCD Dâmboviţa, -deprecierea statutului profesorului în societate, ceea ce determină
Universitatea Valahia ( formare continuă), alti furnizori de dificultăţi în impunerea sa ca principal factor de educaţie
formare; instituţionalizată;

-posibilitatea de aprofundare a studiilor prin cursuri de master în -proasta salarizare a profesorilor, cauză a suficienţei şi a neimplicării
cadrul Universităţii Valahia; unora în viaţa şcolii conform aşteptărilor;

-colaborarea cu instituţii care activează în domeniul educaţiei, în -pensionarea unor cadre didactice recunoscute profesional, poate
scopul formării profesorilor sau elevilor; determina scăderea atractivităţii instituţiei pentru grupul ţintă de
elevi.
-posibilitatea derulării de parteneriate, cu scopul armonizării
demersului educativ al şcolii cu nevoile şi aşteptările
beneficiarilor serviciilor de educaţie.
4. Procesul didactic

Puncte tari Puncte slabe


-toate disciplinile sunt încadrate cu personal calificat; -scăderea motivaţiei elevilor pentru formarea unei culturi generale şi
interesul direcţionat către disciplinele la care susţin examen de
-procesul de învăţământ se desfaşoară în spaţii admitere;
corespunzătoare;
-un număr mic de elevi cu o frecvenţă slabă, datorată, în special,
-există dotările necesare pentru a derula activităţi didactice lipsei de control din partea părinţilor;
experimentale, la toate disciplinele experimentale;

-în procesul de instruire se foloseşte TIC;

-cadrele didactice aplică programele în uz , iar elevii utilizează


manualele aprobate;

-toate cadrele didactice elaboreaza planificările calendaristice;

-cadrele didactice parcurg ritmic toate unităţile de învăţare;

-cu ocazia inspecţiilor speciale toate cadrelor didactice


inspectate au fost apreciate cu note de 10 sau calificative FB;

-evaluarea curentă a elevilor este monitorizată ;

-asistenţe la ore efectuate de manager sau responsabilii de


comisie la mai mult de 90% dintre profesori ;

-se derulează programe speciale de pregătire a elevilor pentru


examene finale, olimpiade şi concursuri;

-rezultate bune şi foarte bune la examenul de evaluare


națională;
-mulţi elevi performanţi, premii şi menţiuni la olimpiadele şcolare
;

- 100 % elevi urmează cursuri liceale;


Oportunităţi Ameninţări
-posibilitatea de a individualiza procesul de instrucţie şi educaţie -elevii provin din medii cu culturi organizaţionale şi performanţe
în funcţie de posibilităţile şi interesele elevului; diferite, ceea ce poate produce dificultăţi în armonizarea colectivelor
de elevi pentru fi parteneri într-un demers didactic eficient;
-posibilitatea de recompensare a profesorilor, pentru
performanţe, cu gradaţie de merit;

5. Activitatea educativă

Puncte tari Puncte slabe


-în şcoală se desfaşoară o activitate educativă deosebită, foarte -activităţile extraşcolare organizate la nivel de clasă se organizează
bine proiectată şi desfăşurată; sporadic;

-profesorii diriginţi desfaşoară lecţii moderne pe teme de interes -uneori dirigintele nu poate colabora cu părinţii, pentru că aceştia nu
comun; răspund solicitărilor şcolii sau lucrează în străinătate;

-activitatea comisiei “consiliere şi orientare” este foarte bună;

-100% dintre diriginţi au urmat cursul “Consiliere şi


orientare”;

-şcoala desfăşoară anual activităţile de tradiţie: Ziua Școlii, Ziua


limbilor moderne, Serbarea de Crăciun,etc.

-elevii şcolii participă cu rezultate foarte bune la concursurile


judeţene şi naţionale: concursuri artistice, concursuri de pictură,
civice,etc.
-şcoala găseşte noi oportunităţi de afirmare a elevilor: concursuri
artsitice, literare, civice şi sportive, simpozione, conferinţe
naţionale şi internaţionale ;

-elevii sunt antrenaţi în programe educative derulate în


parteneriat cu diferite organizaţii;

-Consiliul Elevilor funcţionează foarte bine, este activ.

Oportunităţi Ameninţări
-posibilitatea de a dezvolta activităţi şi programe educaţionale -noul statut al activităţii de consiliere şi orientare , prevazută în afara
cu diverse instituţii şi ONG-uri; planului cadru ;

-posibilitatea de a găsi oportunităţi de colaborare şi dezvoltare -lipsa de interes a părinţilor pentru parcursul şcolar al copilului,
de proiecte prin intermediul internetului; frecvenţa, disciplina şi instrucţia sa;

-autonomie în conceperea unei oferte de activităţi educative care -posibilitatea continuării migratiei scolare, pe fondul crizei
să personalizeze şcoala şi să-i crească reprezentativitatea la economice.
nivel judeţean şi naţional.

6. Resurse materiale şi financiare

Puncte tari Puncte slabe

-spaţiul şcolar are instalaţia termică proprie, tâmplărie ( uşi şi -mobilierul se degradează pentru că diriginţii nu recuperează
ferestre) noi, tip termopan, instalaţie electrică refacută în
totalitate; pagubele produse de elevi;

-12 săli de clasă, 2 cabinete de informatică, o sala de gimnastică -unele laboratoare sunt săli de clasă;
in curs de amenajare
-sală de sport nu este adecvată;
-4 săli de clasă au mobilier refăcut in 2017; ( parțial)
-terenul de sport este degradat şi necesită betonare.
-spaţii auxiliare:bibliotecă, 2 cancelarii, , cabinete director,
secretariat,

-bibliotecă cu peste 3000 volume;

-echipamente şi mijloace necesare comunicării, conexiune


Internet.
Oportunităţi Ameninţări
-antrenarea Consiliului Reprezentativ al Părinţilor în atragerea -şcoala se află într-o zonă cu potenţial economic subdezvoltat ;
de fonduri extrabugetare;
-resurse bugetare insuficiente pentru dotarea şcolii cu obiecte de
-dezvoltarea de proiecte şi parteneriate cu finanţare externă: inventar sau mijloace fixe;
LLP sau cu finanţatori interni;
-lipsa sponsorilor, în special, pentru a susţine activităţi de educaţie;

7. Relaţii comunitare, programe, parteneriate

Puncte tari Puncte slabe


-relaţii foarte bune cu reprezentanţii comunităţii locale: Primăria, -nu toţi profesorii sunt interesaţi pentru a găsi găsi posibilităţi de
Consiliul local,etc. colaborare în comunitate sau cu alţi parteneri naţionali şi europeni;

-parteneriate cu Poliţia Tătărani, Dispensarul comunal, -uneori, competiţia pentru a fi selectaţi în echipele diverselor proiecte
Biblioteca publica comunala Tătărani, Bisercile din comună, generează frustrări în rândul elevilor şi profesorilor;
Teatrul Toni Bulandra, Arhiepiscopia Tgv, Azilul de batrâni ,,Sf
-nu întotdeauna exista disponibilitate in ceea ce privește timpul
Imp. C-tin și Elena” alocat desfășurării proiectelor

-numeroase proiecte locale sau naţionale dezvoltate în şcoală;

Oportunităţi Ameninţări
-posibilitatea de armonizare a demersului educaţional al scolii cu -formalismul sau neseriozitatea unor instituţii partenere în realizarea
aşteptările beneficiarilor educaţiei: părinţi, agenţi economici, unor manifestări comune, pot pune şi şcoala într-o lumină proastă ,
comunitate locală; dat fiind parteneriatul derulat;

-posibilitatea de a oferi elevilor noi şanse de dezvoltare -scăderea numărului de elevi din cauza migrării prin plecarea în
personală; străinătate

-posibilitatea de a dezvolta proiecte locale, naţionale şi europene


.

Produsul dintre pondere


Factorii interni Pondere (%) Punctaj
şi punctaj
1.strategie coerentă de dezvoltare, bazată pe
10 +4 + 0,40
studii de diagnoză şi prognoză ;
2.management participativ profesionalizat,
5 +3 + 0,15
stil promotor-realizator;
3.siguranţă fizică şi protecţie oferite elevilor
5 +5 + 0,25
şi personalului;
Puncte 4.climat organizaţional deschis, stimulativ
tari pentru muncă şi studiu, cu valori şi credinţe
5 +2 + 0,10
(S) împărtăşite de cei mai mulţi membri ai
organizaţiei;
5.proces educaţional de calitate, demonstrat
de performanţele elevilor la examenele 10 +9
naţionale şi olimpiadele judeţene + 0,90
6.personal didactic performant, foarte motivat
pentru propria dezvoltare profesională şi 5 +7 + 0,35
pentru excelenţă în educaţie
7.dimensiunea europeană a instituţiei, prin
10 + 10 + 1,00
deschidere și promovare a valorilor europene
8.oferta educaţională adaptată nevoilor
integrării comunitare, sociale şi europene 5 +6 + 0,30
9.foarte bună reprezentare externă a școlii,
5 +8 + 0,40
pe site-ul școlii
10.spaţii destinate procesului de învăţământ
5 +1 + 0,05
cu dotare corespunzătoare.
1.inexistența unei săli de sport, amenajarea
unui spațiu la etaj, nereabilitată termic
corespunzător, curtea şcolii amenajată 10 -2
corespunzăzor parțial pentru orele de - 0,20
educaţie fizică;
2.spaţiul bibliotecii în curs de amenajare prin
Puncte slabe mutarea fondului de carte de la Scoala Gimn.
Gheboieni (desființată), la Scoala Gimnazială 5 -1 - 0,05
(W) Tătărani, spaţiile auxiliare sălii de sport
nefolosite corespunzător
3.inconsecvenţă în sancţionarea unor abateri
ale elevilor sau personalului şcolii; 10 -3
- 0,30
4.mobilitatea cadrelor didactice la anumite
discipline, 5 -4
- 0,20
5. suprapunere de sarcini pentru o parte
importantă a personalului didactic şi la nivel
de management
5 -5 - 0, 25

100%
+ 2,90
Suma SW (valoarea sumei este o coordonată pe axa SW)

Produsul dintre pondere


Factorii externi Pondere (%) Punctaj
şi punctaj
1.numeroase oportunităţi de dezvoltare
profesională a cadrelor didactice, în special,
10 +1 + 0,10
prin programele POSDRU, Comenius, CCD
DB, Universitatea Valahia;
2.numeroase oportunităţi de colaborare cu
instituţii publice sau ONG-uri care activează
în domeniul educaţiei, destinate formării şi 10 +2 + 0,20
Oportunităţi (O) dezvoltării profesionale şi personale a
elevilor;
3.numeroase posibilităţi de dezvoltare de
proiecte şi programe, care cresc prestigiul 20 +5 + 1,00
instituţiei la nivel naţional şi european;
4.posibilitatea de promovare a scolii şi de
colaborare cu şcolile gimnaziale din judeţ.
20 +6 + 1,20
5. autonomie în conceperea unei oferte de
activităţi curriculare şi extracurriculare care
să promoveze școala şi să-i mărească
reprezentativitatea la nivel judeţean şi
naţional. 5 +3 + 0,15
6.perspectiva descentralizării creşte
autonomia instituţiei şi favorizează şansa 5 +4 + 0,20
scolii de a furniza educaţie de calitate.
1.deprecierea statutului profesorului în
5 -1 - 0,05
societate şi proasta salarizare ;
2.comunitate locală reticenta in ceea ce
10 -4 - 0,40
privește sustinerea financiară a elevilor
Ameninţări (T)
3.familii cu probleme sociale, preocupate din
ce în ce mai puţin de performanţele şcolare 5 -2 - 0,10
ale copiilor
4.școlile din orașulTârgovişte pot deveni de
interes mai ales ptr elevii din Gheboieni ptr
care naveta este facilă 10 -3 - 0,30

100%
+ 2,00
Suma OT (valoarea sumei este o coordonată pe axa OT)

Strategie de diversificare Strategie


agresivă
+2,90

T O

Strategie defensivă Strategie de reorientare


VI .VIZIUNEA ȘCOLII

,,Școala este a elevului și trebuie să răspundă nevoilor de dezvoltare personală și


profesională a acestuia. Câștigarea și menținerea încrederii beneficiarilor noștri
direcți și indirecți, prin servicii de calitate pentru o educație temeinică și continuă,
reprezintă investiția cea mai profitabilă pentru viitorul nostru, al tuturor!
VII. MISIUNEA ȘCOLII
Școala noastra este locul unde copiii vin cu drag, unde li se oferă șanse egale si
drepturi depline pentru a progresa cu mai multă ușurință și mai temeinic, pentru a
deveni competitivi și responsabili.

MOTTO:

Ai reușit, continuă! N-ai reusit, continuă!

-F. NANSEN
SLOGANUL ȘCOLII:

Viitorul începe azi.


Noi, împreună cu familia ta, cu factorii locali de decizie,
te călăuzim spre reușită!
.

VIII. TINTE STRATEGICE

1. Evidenţierea dificultăţilor manifestate la nivelul unităţii şcolare, referitoare la calitatea resurselor umane, materiale si
financiare, in perspectiva egalizării şanselor.
Obiective:
1. Identificarea nevoii de formare a cadrelor didactice prin programe de invatare pe tot parcursul vietii.
2.Identificarea stilurilor de învăţare la elevi şi proiectarea activităţii didactice în concordanţă cu nevoile de formare
ale
acestora.
2. Dezvoltarea învăţării continue de calitate si promovarea unei performanţe ridicate prin adoptarea bunelor practici din
domeniul educaţiei.
Obiective:
1. Realizarea unei abordări interdisciplinare a cunoştinţelor care sa permită elevilor formarea unei viziuni globale
despre
educaţie si instrucţie.
2. Organizarea diferită a spaţiului şi timpului dedicat activităţilor şcolare(în cabinete ,pe teren, în unităţi
economice, în muzee, etc.) şi a celor din proiecte.
3. Confruntarea ideilor şi compararea lor, interesul pentru cercetare şi producerea de ipoteze si piste de lucru
comune.
3 Sprijinirea elevilor mai puţin motivaţi şi mai puţin susţinuţi de familii in vederea dobândirii abilităţilor si
competenţelor de bază necesare dezvoltării lor personale, ameliorării rezultatelor şcolare, pentru activitatea profesională
viitoare şi pentru o cetăţenie europeană activă .
Obiectiv:
1. Adaptare curriculară si consiliere psihopedagogică a elevilor aflati in dificultate.

4 Creşterea ofertei de activităţi instructiv-educative şi a ofertei de petrecere a timpului liber, in funcţie de nevoile
integrării comunitare.
Obiectiv:
1. Realizarea de opţionale şi cercuri atractive , vizând depistarea talentelor şi formarea pentru viaţă a copiilor

5 Promovarea educaţiei ecologice in scopul protecţiei mediului


Obiectiv :
1.Promovarea la toate disciplinele şi permanent, prin activităţi extracurriculare, a comportamentului activ pentru o
dezvoltare durabilă

6. Dezvoltarea la elevi şi la cadrele didactice a abilităţilor de comunicare în limbile de circulatie europeană si de a utiliza noile
tehnologii de comunicare şi informare.
Obiective :
1.Motivarea cadrelor didactice de a-şi perfectiona abilităţile de comunicare intr-o limbă străină şi de utiliza internetul prin
parcurgerea cursurilor prin LLP.
2.Accesul la internet în sălile de clasă.
3.Utilizarea la maxim a soft-urilor educationale, smartbord, propriilor soft-uri la orele de curs si în activităţile
extracurriculare.
IX. MOTIVAREA ALEGERII TINTELOR

Alegerea ţintelor strategice serveşte la îndeplinirea misiunii şcolii într-o perioadă de 4 ani , într-un mod etapizat si secvenţial
având ca fundament cunoaşterea nevoilor si posibilităţilor la nivelul şcolii şi al comunităţii.
Pentru ca fiecare copil să-şi găsească propriul loc în comunitate şi in natură , să-şi construiască un viitor este nevoie de o
participare conştientă la propria educaţie in spiritul dezvoltării aptitudinilor şi deprinderilor proprii, a spiritului de toleranţă si a
capacităţii de comunicare şi socializare , a dezvoltării valorilor unor tineri europeni.
Scoala cu clasele I-VIII ,, I.L.Caragiale,, Tulcea

X.OPTIUNI STRATEGICE
Ţinta Curriculum Resurse materiale Resurse umane Relaţii comunitare
1.Evidenţierea Identificarea stilurilor de învăţare la Dotarea tuturor claselor Participarea cadrelor Realizarea de
dificultăţilor manifestate elevi şi proiectarea activităţii cu un calculator cu didactice la programul de parteneriate cu
la nivelul unităţii şcolare didactice în concordanţă cu nevoile imprimanta , un perfecţionare prin instituţiile locale
, referitoare la calitatea de formare ale acestora videoproiector si conectare C.C.D. si LLP I.S.J.
resurselor umane, intranet Conştientizarea Consiliul local
materiale si financiare , Modernizarea centralei Consiliului local pentru
în perspectiva egalizării termice reducerea cheltuielilor
şanselor Consumabile
Resurse umane şi de timp C.E.A.C. Director Continuarea
Cadre didactice Primărie parteneriatului cu
Sem I I.S.J. C.C.D.
Sept.2017-sept.2021 Sept.2017-sept.2021
2.Dezvoltarea învăţării Realizarea unei abordări Dotarea cu calculatoare si Participarea elevilor şi Realizarea de
continue de calitate şi interdisciplinare a cunoştinţelor care echipamente a spaţiilor de profesorilor schimburi la nivel
promovarea unei sa permită elevilor formarea unei învăţare la activități ptr european
performanţe ridicate prin viziuni globale despre educaţie pentru a spori imbunătățirea abilităților Participarea c.d. si a
adoptarea bunelor Organizarea diferită a spaţiului şi funcţionalitatea acestora de comunicare în limbi elevilor la programele
practici din domeniul timpului dedicat activităţilor Achiziţionarea de carte şi străine on-line
educaţiei. şcolare(în laboratoare, cabinete ,pe mijloace electronice pentru Participarea c.d. cu Realizarea de
teren, în unităţi economice, în învăţarea limbilor străine produse didactice schimburi on-line
muzee, etc.) şi a celor din proiecte. Acces internet
Confruntarea ideilor şi compararea
lor, interesul pentru cercetare şi
producerea de ipoteze si piste de
lucru comune.
Resurse umane şi de timp Cadre didactice Bugetul şcolii Stan Otilia

Proiect de Dezvoltare Institutionala 2008-2012/actualizat 2011 33


Responsabilul de programe de
cooperare Primărie Participare la simpo-
Directorul şcolii CRP zioane locale ,
nationale

3.Sprijinirea elevilor mai Adaptare curriculară, consiliere Realizarea programului Programe comune de 100% promovare
puţin motivaţi şi mai psihopedagogică pentru elevi ,de meditaţii şi formare pentru
puţin susţinuţi de familii de sprijin umanitar comunicare şi participare
în vederea ameliorării Realizarea cursului de la toleranţă cu c.d.,
rezultatelor şcolare Educatie parentala prin părinţi, elevi
cadrele didactice formatoare ,,Şcoala părinţilor,,
Realizarea proiectului cu
asistentul social
Resurse umane şi de timp Director , consilier Consilier educativ Consilier educativ Consilier educativ
educativ O.N.G.-uri locale Sept.2017-sept.2021 Sept.2017-sept.2021
Sept.2017-sept.2021 Sept.-anual
4. Creşterea ofertei de Realizarea de opţionale şi cercuri Realizarea de proiecte cu Identificarea nevoi de Identifica
activităţi instructiv- atractive , vizând depistarea finanţare pentru asigurarea informare şi parcurgerea rea şi colabora
educative şi a ofertei de talentelor şi formarea pentru viaţă a bazei materiale: unui stagiu de formare rea cu instituţii
timp liber, în funcţie de copiilor Director, Consilier educativ interesate în educaţie
nevoile integrării Consilier educativ consilier educativ Cadre didactice Consilier educativ
comunitare. Consiliul elevilor Sept.2017-sept.2021 Sept.2017-sept.2021 Instituţii locale
Sept.2017-sept.2021 Sept.2017-sept.2021

5. Promovarea educaţiei Promovarea la toate disciplinele şi Consumabile , casete,


ecologice în scopul permanent, prin activităţi C.D.uri, imprimantă color,
protecţiei mediului extracurriculare, a coşuri , europubele Resurse umane şi de
comportamentului activ pentru o timp
dezvoltare durabilă C.P.
Sept.2017-sept.2021
Director
Consilier
educativSept.2017-
sept.2021
Director
Consilier
educativSept.2017-
sept.2021
Consilier educativ
Sept.2017-sept.2021

6.Dezvoltarea la elevi şi Program de formare a Utilizarea la maxim a soft-


la cadrele didactice a c.d., elevilor şi părinţilor urilor
abilităţilor de comunicare pentru comunicare şi educaţionale din A.E.L.,
în limbile de circulaţie participare la o smartbord,
europeană si de a utiliza dezvoltare durabilă. Accesul la propriilor soft-uri la orele de
noile tehnologii de internet în cabinete şi curs si
comunicare şi informare. laboratoare. în activităţile extracurriculare. _____
Cadre didactice Fonduri pentru, c.d.-uri, soft-
Comisia metodică uri ,consumabile
umanistă

Director

Prof. Stan Otilia


XI. PRINCIPALELE CATEGORII DE RESURSE

Strategia stabilită se aplică din septembrie 2017 şi estimăm atingerea tuturor scopurilor strategice în august 2021.
Resursele umane şi de timp necesare au fost stabilite prin etapizare pe fiecare opţiune strategică şi prin planurile anuale.

Estimăm un buget pentru implementarea P.D.I.-ului in perioada 2017-2021 după cum urmează : ( Anexa 1)

An şcolar Echipamente Alte bunuri Lucrări de Servicii Total


reabilitare/ RON
reparatii

Total

XII. AVANTAJELE OPTIUNII


Alegerea strategiei noastre s-a bazat pe analiza diagnozei stării prezente a şcolii noastre şi pe analiza nevoilor educaţionale
dovedindu-se absolut necesară; atingerea ţintelor prin egalitatea şanselor in educaţie pentru toţi elevii va duce la dezvoltarea implicării
active în propria educaţie, la formarea acestora pentru viaţă, la integrarea in comunitate si participarea la viaţa comunitară.
Elevii şcolii noastre au nevoie pentru a se integra şi a-şi croi un viitor în comunitatea din care fac parte de o cunoaştere a
specificului local, de educaţie civică printr-un comportament civilizat, de formare pentru o dezvoltare durabilă.
Strategia aleasă respectă strategia de dezvoltare naţională, regională şi locală şi se poate realiza cu resursele umane ale şcolii la care
se adaugă resursele materiale existente şi previzibile.
La această strategie s-a ajuns prin consensul comunităţii; ea a fost rodul acţiunii comune în C.P. al cadrelor didactice , Consiliul
reprezentativ al Părinţilor şi Consiliul elevilor.
Ţintele şi opţiunile alese vor folosi cu maximum de eficienţă resursele şcolii ( materiale şi umane, inclusiv de timp, aşezarea
geografică şi ale comunităţii.
Strategia aleasă va motiva elevii pentru o participare activă la propria educaţie, la creşterea calităţii educaţiei prin folosirea noilor
tehnologii de informare şi comunicare şi va creşte echitatea in furnizarea de servicii educaţionale.
PLANUL OPERATIONAL ANUAL – 2017-2021

Obiectiv Activitatea Resurse Responsa Ter Indicatori de realizare


bilităţi men
Tinta 1: Evidenţierea dificultăţilor manifestate la nivelul unităţii şcolare, referitoare la calitatea resurselor umane, materiale si financiare,
in perspectiva egalizării şanselor.
1. Identificarea nevoii de 1.Participarea la stagiul de Cadre didactice C.C.D Sept 2017 Cel puţin 70%din cadrele
formare a cadrelor didactice prin pregătire pentru cadrele didactice din şcoală vor
programe de invatare și cursuri ptr didactice in vederea lucrului cu realiza un portofoliu de lucru
elevii cu CES elevii cu CES pentru elevii cu CES
2. Organizarea grupelor de Cadre didactice Bădoiu Daniela Sept. 2017 Cel putin 50% vor realiza un
lucru pentru realizarea de centralizator al
documente ale dosarului documentelor mapei
Comisiei Metodice Comisiilor Metodice
3.Participarea c.d. la cursuri acces Mihăilă Ion Dec.2017 Inscrierea a cel putin doua
pentru accederea in Corpul de la informaţie cadre didactice
experti in management
4.Pregătirea c.d. pentru Baicu Camelia Sept.2017 Desfăşurarea 50% a
desfăşurarea lecţiilor pe baza Consumabile lecţiilor în sistem
depriderilor IT formate la cursuri informatizat
5.Diseminarea informaţiilor de Beneficiari Cadre didactice Permanent Cresterea randamentului
către formabili şi formatori. beneficiare didactic
2.Identificarea stilurilor de 6.Dotarea salilor de clasa cu un Finantare , acces director Ian. 2018 Cresterea randamentului
învăţare la elevi şi proiectarea calculator la informatie didactic
activităţii didactice în 7.Conectare internet salile de
clasa
1. Elaborarea la nivelul Sefi comisii Director Sept.2017 Imbunatatirea rezultatelor
fiecărei catedre a unor scolare
materiale auxiliare adaptate
concordanţă cu nevoile de diferitelor stiluri de învăţare ale
formare ale acestora. elevilor.
2.Realizarea proiectului de Marica Elena Marica Elena Mai 2018 25 participanţi
formare a părinţilor ,,Impreună, Consumabile Prezenţa a 90% din părinţi
pentru un viitor mai bun!, prin
sedinţe cu temă
3.Realizarea programelor de Formator Consilier Martie2018 25 participanţi
formare a părinţilor pe : Consumabile psihologic Prezenţa a 90% din părinţi
- probleme de comunicare
- lupta antidrog
- reducerea absenteismului şi
abandonului şcolar
Tinta 2. Dezvoltarea învăţării continue de calitate si promovarea unei performanţe ridicate prin adoptarea bunelor practici din domeniul
educaţiei.
1. Analiza gradului de implicare 1.Aplicarea de chestionare Coordonator Februarie Implicarea a cel putin 30%
a elevilor in desfașurarea de 2. Selectarea elvilor care au Site-ul cu rezultate educativ 2017 din elevi in participarea la
activități scolare și obținut rezultate la concursuri și Topolica Anda etapele concursurilor
extrascolare pentru formarea olimpiade școlare Februarie
grupului tintă din cadrul 3. Participarea la proiectul 2017 Obţinerea finanţării
Proiectului ,,Eu merit!” „Eu merit!” minimale

2. Organizarea diferită a 1.Organizarea activitatii pe


spaţiului şi timpului dedicat comisii Contactarea unei scoli
activităţilor şcolare(în 2. Realizarea programului partener şi realizarea unui
laboratoare, cabinete ,pe teren, activitatilor extracurriculare plan de corespondenţă
în unităţi economice, în muzee, Reducerea absenteismului
etc.) şi a celor din proiecte.
3. Confruntarea ideilor şi 3. Favorizarea accesului la Permanent Cunoasterea noutătilor de
compararea lor, interesul pentru informatie prin internet Consumabile Director Conform specialitate
cercetare şi producerea de 4. Monitorizarea activitătilor graficului
ipoteze si piste de lucru comune. metodice Grafic activităti
Tinta 3. Realizarea parametrilor cantitativi şi calitativi pentru atingerea standardelor de calitate
1. Monitorizarea activităţilor 1. Monitorizarea activitatilor Instrumente de Director Mai 2018 Realizarea tuturor
prevazute in documentele de propuse in documentele monitorizare activitatilor
planificare si documentele manageriale
C.E.A.C.
2.Realizarea documentelor de
evaluare internă , pregatirea
documentelor si depunerea în
termen .
2. Verificarea activitătii actului Instrumente de Director adjunct , Ian-mai 90% promovare
educational prin asistente, teste evaluare Chivulescu 2018
unice Mariana
3. Monitorizarea gradului de Chestionare CEAC Mai 2018 80% beneficiari multumiti
satisfactie al beneficiarilor de activitatea scolii
4.Instruirea c.d. privind Fisa proiectare CEAC Oct.2018 Realizarea fiselor
realizarea portofoliului portofoliu

Tinta 4. Sprijinirea elevilor mai puţin motivaţi şi mai puţin susţinuţi de familii in vederea dobândirii abilităţilor si competenţelor de bază
necesare dezvoltării lor personale, ameliorării rezultatelor şcolare, pentru activitatea profesională viitoare şi pentru o cetăţenie europeană
activă .
1. Adaptare curriculară si 1. Identificarea stilurilor de Chestionare Cunoasterea elevilor
consiliere psihopedagogică a invatare la elevi. Fise de lucru, Diriginti, invatatori Sept. 2017 Cresterea randamentului
elevilor aflati in dificultate, cu 2. Proiectarea activitătilor pe activitati practice scolar
cerinte educationale speciale pentru facilitarea asimilarii si Sefi comisii Sept 2017

Evaluatori CJRAE
intelegerii notiunilor.
3. Realizarea progrmului de Orar de pregatire Topolica Anda Oct.2018 Obtinerea performantei
Teodorescu Ligia
Voiculescu Liliana
Voiculescu C-tin
pregătire suplimentara a suplimentara scolare
elevilor
4. Realizarea actiunilor de Colecta , donatii Poenaru Elena sarbatori Egalizarea sanselor
Raducu Marcela
sprijin umanitar a elevilor din religioase,
scoala /alte scoli, a copiilor
bolnavi ,a bătrânilor
5. Realizarea programului de Program Diriginți și permanent Echilibru emotional
învățători Integrare
consiliere individuala , parentală. consiliere
6. Identificarea si orientarea
elevilor cu tulburări grave Evaluarea CJRAE Invatatori inceputul Orientare scolara, adaptare
Diriginti

psihice si de comportament anului curriculara


scolar
7.Consiliere scolara pentru Teste de
sprijinul orientarii scolare si aptitudini Nicolae Otilia pe
Dumitrescu Ionut
profesionale parcursul OSP conform aptitudinilor
anului
8.Actiuni de prevenire a Procese verbale Coordonator scolar Reducerea cu 50% a
absenteismului , abandonului , a educativ abandonului
violentei prin prelucrarea la Responsabili
comisii absenteism
elevi si parinti a ROI .
Tinta 5. Creşterea ofertei de activităţi instructiv-educative şi a ofertei de petrecere a timpului liber, in funcţie de nevoile integrării comunitare.
1. Realizarea de opţionale şi 1.Consultarea beneficiarilor Sedinte cu Responsabil Decembri Satisfacerea beneficiarilor
comisia Diriginti
activităti atractive , vizând directi privind optionalele parintii, e
depistarea talentelor şi formarea dorite Ore de dirigentie
pentru viaţă a copiilor
2. Propunerea listei de CDS a Redactarea CDS Director adjunct Ianuarie Satisfacerea beneficiarilor
scolii si alegerea optionalului Tabel semnaturi
de către elevi
Tinta 6. Promovarea educaţiei ecologice in scopul protecţiei mediului
1.Promovarea la toate 1.Amenajarea , cu participarea Finanţare material Bunea Vasile Martie Formarea elevilor pentru o
2018
Baicu Gheorghița
disciplinele şi permanent, prin activa a copiilor, a parcului săditor dezvoltare durabilă
activităţi extracurriculare, a scolii Participarea a 80% din
comportamentului activ pentru o 2. Acţiune de curăţire a Finanţare saci elevii şcolii
dezvoltare durabilă Curtii scolii plastic, premii, Aprilie Formarea elevilor pentru o
fluturaşi, material dezvoltare durabilă
foto şi video Participarea a 80% din
elevii şcolii
Director Mai 2018 Antrenarea tuturor elevilor
consumbile in colectarea selectiva a
deseurilor din plastic si
hârtie
3. Implicarea elevilor in finantare asociatia Învățători permanent Formarea
realizarea de obiecte din părintilor comportamentului ecologic
materiale reciclabile: Avantaje
ecomărtisoare, aranjamente eco.
Tinta 7. . Dezvoltarea la elevi şi la cadrele didactice a abilităţilor de comunicare în limbile de circulatie europeană si de a utiliza noile
tehnologii de comunicare şi informare.
1.Motivarea cadrelor didactice 1. Monitorizarea activitătii prin Procedura de Director Feb.2018 80% cadre didactice au
înscrierea la cursuri adjunct competente
de a-şi perfectiona abilităţile de monitorizare digitale
comunicare intr-o limbă străină
şi de utiliza internetul prin
parcurgerea cursurilor prin
C.C.D.
2.Accesul la internet în cabinete 2. Informarea la zi cu noutătile Finantare Director Permanent 70% c.d. utilizeaza
şi laboratoare. disciplinei. abonament informatia virtuala
PLANUL OPERATIONAL ANUAL - 2017 -2018
Obiectiv Activitatea Resurse Responsa Ter Indicatori de realizare
bilităţi men
Tinta 1: Evidenţierea dificultăţilor manifestate la nivelul unităţii şcolare, referitoare la calitatea resurselor umane, materiale si financiare,
in perspectiva egalizării şanselor.
1. Identificarea nevoii de 1.Identificarea cadrelor Cadre didactice C.C.D Sept 2017 50% participare
formare a cadrelor didactice prin didactice care nu au participat
programe de invatare pe tot la cursuri de perfecţionare în
parcursul vietii. specialitate şi metodica
predării.
2. Informarea cadrelor didactice Cadre didactice Responsabil Sept. 2017 100% informare
cu oferta de formare a CCD formare
3.Participarea c.d. la cursuri Acces Mihăilă Ion Ianuarie Finalizarea a cel puțin câte
pentru predarea la elevii cu la informaţie 2018 unui curs pe nivel de
cerințe educaționșe speciale învățământ

4.Diseminarea informaţiilor de Formatori Cadre didactice Permanent Cresterea randamentului


beneficiare
către formabili şi formatori. didactic
2.Identificarea stilurilor de 1. Realizarea la nivelul Sefi comisii Sefi comisii Sept.2017 Imbunatatirea rezultatelor
învăţare la elevi şi proiectarea fiecărei comisii a unor scolare
activităţii didactice în materiale auxiliare adaptate
concordanţă cu nevoile de diferitelor stiluri de învăţare ale
formare ale acestora. elevilor.
2.Continuarea proiectului de Responsabil CEAC Baicu Camelia Mai 2018 25 participanţi/clasa
atragere a părinţilor Consumabile Prezenţa a 90% din părinţi
,,Impreună, pentru un viitor mai
bun!, prin sedinţe cu temă
3.Continuarea programelor de Formator Psiholog Martie 75 participanţi/clasa
formare a părinţilor pe : Consumabile Prof Baicu 2018 Prezenţa a 90% din părinţi
- probleme de comunicare Gheorghița
- lupta antidrog
- reducerea absenteismului şi
abandonului şcolar
Tinta 2. Dezvoltarea învăţării continue de calitate si promovarea unei performanţe ridicate prin adoptarea bunelor practici din domeniul
educaţiei.
1. Realizarea unei abordări 1.Vizitarea site-urilor altor școli Dirigintii Voiculescu Liliana Octombrie Contactarea mai multor
interdisciplinare a cunoştinţelor de succes 2017 şcoli
care sa permită elevilor formarea I
unei viziuni globale despre
educaţie
2. Organizarea diferită a Coordonator
spaţiului şi timpului dedicat 1.Realizarea activitătilor din educativ
activităţilor şcolare(în cadrul parteneriatelor educative Finantare Coordonator Permanent Reducerea absenteismului
laboratoare, cabinete ,pe teren, 2. Realizarea programului educativ
în unităţi economice, în muzee, activitatilor extracurriculare in
etc.) şi a celor din proiecte. 3. Realizarea de activităti Grafic activităti Permanent Socializarea copiilor
3. Confruntarea ideilor şi metodice activ-participative Grafic activităti Conform Perfectionare prin schimb
compararea lor, interesul pentru graficului de experienta
cercetare şi producerea de
ipoteze si piste de lucru comune.
Tinta 3. Realizarea parametrilor cantitativi şi calitativi pentru mentinerea si îmbunătățirea rezultatelor la examenele de Evaluare Națională
1. Monitorizarea activităţilor 1. Realizarea activitatilor Instrumente de Director Mai 2018 Realizarea tuturor
prevazute in documentele de propuse in documentele de monitorizare activitatilor
planificare si documentele planificare
C.E.A.C. 2. Verificarea activitătii actului Instrumente de Ian-mai 90% promovare
2.Realizarea documentelor de educational prin asistente, teste evaluare CEAC 2018
evaluare internă , pregatirea unice
documentelor si depunerea în 3. Monitorizarea gradului de Chestionare CEAC Mai 2018 80% beneficiari multumiti
termen . satisfactie al beneficiarilor de activitatea scolii
1 .Realizarea documentelor de Consumabile Responsabil Oct.2018 Depunerea in termen a
evaluare interna. CEAC documentatiei.
2. Realizarea programului de Certificat SEAP Director Sept 2017 Realizarea la timp a
achiziţii pentru scoala si Contabil procedurilor de achiziţie
gradinita
Tinta 4. Sprijinirea elevilor mai puţin motivaţi şi mai puţin susţinuţi de familii in vederea dobândirii abilităţilor si competenţelor de bază
necesare dezvoltării lor personale, ameliorării rezultatelor şcolare, pentru activitatea profesională viitoare şi pentru o cetăţenie europeană
activă .
1. Adaptare curriculară si 1. Identificarea stilurilor de Chestionare Diriginți și Sept. Cunoasterea elevilor
consiliere psihopedagogică a invatare la elevi. învățători
elevilor aflati in dificultate. 2. Proiectarea activitătilor pe Fise de lucru, Sefi Sept Cresterea randamentului
pentru facilitarea asimilarii si activitati practice catedre/comisii scolar
intelegerii notiunilor.
3. Realizarea progrmului de Orar de pregatire Director Oct. Obtinerea performantei
pregătire suplimentara a suplimentara scolare
elevilor cu dificultati in invatare
si a celor performanti
4. Realizarea actiunilor de Colecta , donatii Invatatorii , sarbatori Egalizarea sanselor
dirigintii
sprijin umanitar a elevilor din religioase,
scoala /alte scoli, a copiilor
bolnavi ,a bătrânilor
5. Realizarea programului de Program Psiholog permanent Echilibru emotional
consiliere individuala , consiliere
parentală.
6. Identificarea si orientarea Fise de evaluare Psiholog inceputul Orientare scolara, adaptare
elevilor cu tulburări grave anului curriculara
psihice si de comportament scolar
7.Consiliere scolara pentru Teste de Nicolae Otilia pe
Dumitrescu Ionuț
sprijinul orientarii scolare si aptitudini parcursul OSP conform aptitudinilor
profesionale anului
scolar
8.Actiuni de prevenire a Procese verbale Coordonator Reducerea cu 50% a
absenteismului , abandonului , a educativ abandonului
violentei prin prelucrarea la
elevi si parinti a ROI .
Aplicarea ROI.
Tinta 5. Creşterea ofertei de activităţi instructiv-educative şi a ofertei de petrecere a timpului liber, in funcţie de nevoile integrării comunitare.
1. Realizarea de opţionale şi 1.Consultarea beneficiarilor Sedinte cu Invatatorii, Decembri Satisfacerea beneficiarilor
dirigintii
activităti atractive , vizând directi privind optionalele parintii, e
depistarea talentelor şi formarea dorite Ianuarie Satisfacerea beneficiarilor
pentru viaţă a copiilor 2. Propunerea listei de CDS a Ore de dirigentie Sept.2018 Tabel semnaturi
scolii si alegerea optionalului Formarea deprinderilor de
de către elevi Redactarea CDS comportament civilizat
3. .Introducerea opţionalului, Finanţare
tematice consumabile
Aprobare ISJ
Tinta 6. Promovarea educaţiei ecologice in scopul protecţiei mediului
1.Promovarea la toate 1.Continuarea amenajării , cu Finanţare material Sept. Formarea elevilor pentru o
disciplinele şi permanent, prin participarea activa a copiilor, a săditor 2014 dezvoltare durabilă
activităţi extracurriculare, a curtii soclii Finanţare saci Bunea Vasile Participarea a 80% din
comportamentului activ pentru o 2. Acţiune de curăţire a plastic, premii, elevii şcolii
dezvoltare durabilă mediului fluturaşi, material Aprilie Formarea elevilor pentru o
3. Implementarea proiectului foto şi video dezvoltare durabilă
educativ pinguinii ECO autofinantare Baicu Gheorghița Participarea a 80% din
4. Implicarea elevilor in consumbile elevii şcolii
colectarea selectiva a deseurilor finantare asociatia Antrenarea tuturor elevilor
Sept 2017
părintilor in colectarea selectiva a
Avantaje Director deseurilor din plastic si
hârtie
Formarea
permanent
comportamentului ecologic
Tinta 7. . Dezvoltarea la elevi şi la cadrele didactice a abilităţilor de comunicare în limbile de circulatie europeană si de a utiliza noile
tehnologii de comunicare şi informare.
1.Motivarea cadrelor didactice 1. Inscrierea si parcurgerea CCD Director Sept 2017 50% c.d.
de a-şi perfectiona abilităţile de cursurilor de limba engleză
comunicare intr-o limbă străină
şi de utiliza internetul prin
parcurgerea cursurilor prin
C.C.D. 2. Informarea la zi cu noutătile Finantare 70% c.d. utilizeaza
2.Accesul la internet în cabinete disciplinei. abonament informatia virtuala
şi laboratoare. 3. Realizarea de catre fiecare Finanţare impreuna cu elevii
Director Permanent
3.Utilizarea la maxim a soft- cabinet a unei baze de date 50% c.d.
urilor educationale electronice in sprijinul
smartbord, propriilor soft-uri la desfăsurării lectiilor
orele de curs si în activităţile activăparticipative
Sefi comisii Sept.
extracurriculare.
2017
PLANUL OPERAŢIONAL ANUAL - 2018 -2019
Obiectiv Activitatea Resurse Responsabilităţi Termen Indicatori de realizare

Tinta 1: Evidenţierea dificultăţilor manifestate la nivelul unităţii şcolare, referitoare la calitatea resurselor umane, materiale si financiare,
in perspectiva egalizării şanselor.

1. Identificarea nevoii de 1.Perfecţionarea cadrelor Cadre didactice C.C.D Sept 2018 20% participare
formare a cadrelor didactice prin didactice prin participarea la
programe de învățare pe tot cursurile ofertate de CCD
parcursul vieții.
2. Informarea cadrelor didactice Cadre didactice Responsabil formare Sept. 2018 100% informare
cu oferta de formare a CCD
3.Participarea cadrelor didactice. la Finanţare, acces Responsabil Ianuarie Obţinerea unui proiect de
concursul de burse prin la informaţie programe europene 2019 mobilitate KA1
programul Erasmus+

4.Diseminarea informaţiilor de Formatori Beneficiar i Permanent Cresterea randamentului


PLANUL OPERAŢIONAL ANUAL - 2018 -2019
Obiectiv Activitatea Resurse Responsa Ter Indicatori de realizare
bilităţi men
Tinta 1: Evidenţierea dificultăţilor manifestate la nivelul unităţii şcolare, referitoare la calitatea resurselor umane, materiale si financiare,
in perspectiva egalizării şanselor.
1. Identificarea nevoii de 1.Studiul metodologiilor Cadre didactice C.C.D Sept 2018 100%c.d. aplică
formare a cadrelor didactice prin aferente LEN si aplicarea metodologiile
programe de invatare pe tot acestora
parcursul vietii. 2. Informarea cadrelor didactice Cadre didactice Responsabil Sept. 2018 100% informare
cu oferta de formare a CCD formare
Mihăilă Ion
3.Diseminarea informaţiilor de Beneficiari Responsabil Permanent Cresterea randamentului
către formabili şi formatori. formare didactic
Mihăilă Ion
4.Extinderea evaluării elevilor Inspectori Sefi comisii permanent 10% din evaluare prin
prin metoda proiectului. specialitate Baicu Camelia aceste metode
Folosirea portofoliului in Metodisti Marica Elena
evaluare Voiculescu Liliana
Chivu Marius
Topolica Anda
2.Identificarea stilurilor de
învăţare la elevi şi proiectarea 5. Identificarea c.d.care nu au Programe CCD Responsabil Sept 2018 100% c,d. perfectionate la
activităţii didactice în participat la cursuri de formare 5 ani
concordanţă cu nevoile de perfectionare in specialitate si
formare ale acestora. metodica predării si inscrierea
la cursuri
1. Urmarirea progresului Sefi comisii Resp. Comisii 2018-2019 Imbunatatirea rezultatelor
elevilor prin testări initiale si consumabile director scolare
finale, interne si externe
2.Continuarea programelor de Formator Dirigintii si Ianuarie 25 participanţi/clasa
formare a elevilor pe : Consumabile invatatorii 2018 Prezenţa a 90% din elevi
- probleme de comunicare
- reducerea absenteismului şi
abandonului şcolar
Tinta 2. Dezvoltarea învăţării continue de calitate si promovarea unei performanţe ridicate prin cooperarea cu instituţiile europene
similare si adoptarea bunelor practici din domeniul educaţiei.
1. Realizarea unei abordări 1.Vizitarea site-urilor unor scoli Diriginții Tincu Ionela- resp. Octombrie Contactarea mai multor
interdisciplinare a de succes in vederea identificării Programe europene 2017 şcoli
cunoştinţelor de școli partenere Ianuarie Obţinerea finanţării
care sa permită elevilor 2Realizarea activitătilor din 2018 Contactarea unei clase
formarea cadrul parteneriatelor educative Oct.2017- partener şi realizarea unui
unei viziuni globale despre 3. Realizarea programului iunie 2018 plan de corespondenţă
educaţie activitatilor extracurriculare in Permanent Reducerea absenteismului
4. Realizarea de activităti
metodice activ-participative
2. Organizarea diferită a
spaţiului şi timpului dedicat cadrul parteneriatelor educative educativ Permanent Socializarea copiilor
activităţilor şcolare(în Coordonator Conform Perfectionare prin schimb
laboratoare, cabinete ,pe teren, 2. Realizarea programului educativ graficului de experienta
Grafic activităti
în unităţi economice, în muzee, activitatilor extracurriculare
etc.) şi a celor din proiecte. 3. Realizarea de activităti
3. Confruntarea ideilor şi metodice activ-participative
compararea lor, interesul pentru
Grafic activităti
cercetare şi producerea de
ipoteze si piste de lucru comune.
Tinta 3. Realizarea parametrilor cantitativi şi calitativi pentru mentinerea și îmbunătățirea rezultatelor obținute la examenul de Evaluare Națională
1. Monitorizarea activităţilor 1. Realizarea activitatilor Instrumente de Director Mai 2018 Realizarea tuturor
prevazute in documentele de propuse in documentele de monitorizare activitatilor
planificare si documentele planificare
C.E.A.C. 2. Verificarea activitătii actului Instrumente de Director , Ian-mai 90% promovare
2.Realizarea documentelor de educational prin asistente, teste evaluare CEAC 2018
unice
3. Monitorizarea gradului de Chestionare CEAC Mai 2018 80% beneficiari multumiti
satisfactie al beneficiarilor de activitatea scolii
4. Aplicarea diferentiată a c.d. Director 2018.-2019 Scăderea cu 50% a
sarcinilor de lucru pentru elevii numărului de corigenti
cu probleme in invătare,
elaborarea si realizarea planului
de interventie personalizat, a
curriculumului adaptat
5. organizarea , planificarea si c.d. Sefi comisii Sept Inregistrarea progresului
realizarea recapitulărilor si 2018-mai
evaluărilor initiale si finale la 2019
disciplinele prevăzute de
MECTS.
1 .Realizarea documentelor de Consumabile Responsabil Oct.2018 Depunerea in termen a

evaluare internă , pregatirea


documentelor si depunerea în evaluare interna. CEAC documentatiei.
termen . 2. Continuarea demersurilor Primaria Director Sept 2018 Realizarea la timp a
pentru modernizarea sălii de Contabil procedurilor de achiziţie
sport și aterenului de sport
3. Continuarea demersurilor Primăria Director Sept 2018 Realizarea la timp a
pentru realizarea proiectului de Contabil procedurilor de achiziţie
reabilitare, modernizare a
școlii- mobilier, pardoseala
Tinta 4. Sprijinirea elevilor mai puţin motivaţi şi mai puţin susţinuţi de familii in vederea dobândirii abilităţilor si competenţelor de bază
necesare dezvoltării lor personale, ameliorării rezultatelor şcolare, pentru activitatea profesională viitoare şi pentru o cetăţenie europeană
activă .
1. Adaptare curriculară si 1. Identificarea stilurilor de Chestionare Cunoasterea elevilor
consiliere psihopedagogică a invatare la elevi. Fise de lucru, Sefi comisii Sept.2018 Cresterea randamentului
elevilor aflati in dificultate. 2. Proiectarea activitătilor pe activitati practice scolar
pentru facilitarea asimilarii si Orar de pregatire Sept2018 Obtinerea performantei
intelegerii notiunilor. suplimentara Oct.2018 scolare
3. Realizarea programului de Colecta , donatii sarbatori Egalizarea sanselor
pregătire suplimentara a Program religioase,
elevilor cu dificultati in invatare consiliere Invatatori, diriginti permanent
si a celor performanti Fise de evaluare inceputul Echilibru emotional
4. Continuarea actiunilor de
sprijin umanitar a elevilor din
scoala /alte scoli, a copiilor Orientare scolara, adaptare
bolnavi ,a bătrânilor
5. Realizarea programului de
consiliere individuala ,
parentală.
6. Identificarea si orientarea
elevilor cu CES. anului curriculara
scolar
7.Consiliere scolara pentru Teste de pe OSP conform aptitudinilor
sprijinul orientarii scolare si aptitudini Diriginți claa a
parcursul Reducerea cu 50% a
profesionale Procese verbale VIII-a anului abandonului
8.Actiuni de prevenire a Coordonator scolar
absenteismului , abandonului , a educativ
violentei prin prelucrarea la
elevi si parinti a ROI .
Aplicarea ROI.
Tinta 5. Creşterea ofertei de activităţi instructiv-educative şi a ofertei de petrecere a timpului liber, in funcţie de nevoile integrării comunitare.
1. Realizarea de opţionale şi 1.Consultarea beneficiarilor Sedinte cu Decembri Satisfacerea beneficiarilor
activităti atractive , vizând directi privind optionalele parintii, e Satisfacerea beneficiarilor
depistarea talentelor şi formarea dorite Ore de dirigentie Invatatori, diriginti Ianuarie Tabel semnaturi
pentru viaţă a copiilor 2. Propunerea listei de CDS a Redactarea CDS Sept.2018 Formarea deprinderilor de
scolii si alegerea optionalului Finanţare comportament civilizat
de către elevi consumabile
3. .Introducerea opţionalelor de Aprobare ISJ
dezvoltare a competentelor
digitale
Tinta 6. Promovarea educaţiei ecologice in scopul protecţiei mediului
1.Promovarea la toate 1.Continuarea amenajării , cu Finanţare material Sept. Formarea elevilor pentru o
disciplinele şi permanent, prin participarea activa a copiilor, a săditor 2018 dezvoltare durabilă
activităţi extracurriculare, a parcului scolii Finanţare saci Pirvu Sorina Aprilie Participarea a 80% din
comportamentului activ pentru o 2. Acţiune de curăţire a plastic, premii, elevii şcolii
dezvoltare durabilă mediului fluturaşi, material Formarea elevilor pentru o
foto şi video dezvoltare durabilă
Participarea a 80% din
elevii şcolii

de Dezvoltare Institutionala 2008-2012/actualizat 2011 52


3.Continuarea proiectului autofinantare Raluca Cîrnaru Sept 2018 Antrenarea tuturor elevilor
Educativ ecologic consumbile in colectarea selectiva a
deseurilor din plastic si
hârtie
4. Implicarea elevilor in CRP Permanent Formarea
colectarea selectiva a deseurilor comportamentului ecologic
5. Evaluarea elevilor prin consumabile Mai 2019
metoda proiectului online
Tinta 7. . Dezvoltarea la elevi şi la cadrele didactice a abilităţilor de comunicare în limbile de circulatie europeană si de a utiliza noile
tehnologii de comunicare şi informare.
1.Motivarea cadrelor didactice 1. Transparenta activitătii finantare Director Sept 2018 50% c.d.
de a-şi perfectiona abilităţile de scolare prin actualizarea site-
comunicare intr-o limbă străină ului scolii, a panourilor
şi de utiliza internetul prin informative
parcurgerea cursurilor prin
C.C.D. 70% c.d. utilizeaza
2.Accesul la internet în cabinete 2. Informarea la zi cu noutătile Finantare Director Permanent informatia virtuala
şi laboratoare. disciplinei. abonament impreuna cu elevii
3.Utilizarea la maxim a soft- 3. Actualizarea de catre fiecare
urilor educationale cabinet a bazei de date
smartbord, propriilor soft-uri la electronice in sprijinul Finanţare Sefi comisii Sept. 50% c.d.
orele de curs si în activităţile desfăsurării lectiilor activ- 2018
extracurriculare. participative

Proiect de Dezvoltare Institutionala 2017-2021 53


XIV.MONITORIZAREA SI EVALUAREA PLANULUI OPERATIONAL

Procesul de monitorizareşi evaluarea planului operațional va fi asigurat de echipa de elaborare a PDI prin:

-întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare;


-prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului Profesoral şi al Consiliului de Administraţie;
- activităţi de control intern;
-corectare periodică şi actualizare

MONITORIZAREA
Monitorizarea acestui plan se va realiza pe parcursul anului şcolar 2017 – 2018 urmărindu-se mobilizarea eficientă a resurselor umane (profesori,
elevi, părinţi) şi non- umane în vederea realizării indicatorilor de performanţă ce revin fiecărui obiectiv

În procesul de monitorizarese urmăreşte:

–comunicarea clară a obiectivelor şi concertarea tuturor eforturilor pentru realizarea lor;

–mobilizarea exemplară afactorilor implicaţi în realizarea obiectivelor;


– analiza unor soluţii înîmprejurări complexe ce apar în derularea proiectelor.

Ca instrumentede monitorizare se folosesc :

–observaţiile;
–discuţiile cu elevii;

–asistenţa la ore;

–sondaje scrise şi orale;

–întâlniri in cadrul comisiilor metodice din şcoală, Consiliu de administraţie, Consiliu profesoral etc.

EVALUAREA
Evaluarea planului operațional se va face atât pe parcursul derulării lui şi mai ales la finele anului şcolar când se vor inventaria indicatorii de performanţă şi se vor face
corecturile necesare pentru un plan de acţiune al şcolii viitor adaptat evident situaţiilor ce se impun la momentul potrivit.

Instrumente de evaluare

Evaluarea acestui proiect îşi propune proceduri prin care să se poată stabili următoarele :

raportul dintre performanţele obţinute şi cele intenţionate;


acţiuni corective în situaţii când performanţa este mai mică decât aşteptările.
Evaluarea va fi făcută cu accent pe dezvoltarea sistemului de competenţe, folosind ca instrumente de evaluare următoarele:

autoevaluare;
interevaluări;
declaraţii de intenţii
interviuri de evaluare;
observaţii folosind ghiduri de observaţie;
fişe deapreciere;
diferite rezultate materiale ale aplicării proiectului.

Proiect de Dezvoltare Institutionala 2017-2021 55


În toate evaluările care se referă la planificarea activităţilor din prezentul proiect al şcolii, se va acorda atenţie următoarelor elemente :

respectarea misiunii şi a viziunii;


urmărirea respectării etapelor propuse prin proiect;
analiza formulării obiectivelor pentru fiecare ţintă în parte;
corelaţia dintre resurse si obiectivele alese;
stabilirea corectă a indicatorilor de performanţă şi a modalităţilor de evaluareîn cadrul fiecărei ţinte.

Responsabilităţi
Responsabilităţile pentru actul de evaluare menit să furnizeze factorilor care gestionează activitatea de învăţământ informaţiile privind modul şi
etapele de realizare a obiectivelor propuse,sunt distribuite astfel :

Managerii pentru obiectivele legate de oferta educaţională, evoluţia în carieră a cadrelor didactice, creşterea performanţelor şcolare şi parteneriate.
Responsabilii comisiilor metodice pentru creşterea randamentului şcolar.
Profesorii coordonatori şi coordonatorii deprograme si proiecte educative pentru problemele de educaţie din şcoală, cât şi pentru cele legate de
activităţile extraşcolare şi extracurriculare.

Indicatorii de performanţă
Prin perspectivă managerială o evaluare corectă şi oportună este menită să asigure o funcţionare optimă sistemului de formare din şcoală. Dintre
posibilii indicatori de performanţă amintim:

-furnizarea unor informaţii utile despre starea sistemuluide formare din şcoală;
-stabilirea unor criterii obiective ca termeni de referinţă în evaluare pentru atribuirea de semnificaţii datelor obţinute prin evaluare şi emiterea de
judecăţi de valoare (aprecieri obiective);
-enunţuri prin care să fie prezentate sintetic datele şi concluziile ce se desprind din evaluare;
-adoptarea unor decizii corecte pentru reglarea sistemului atunci când prin monitorizare şi evaluare se impune acest lucru
Programul activităţii de monitorizare şi evaluare
-Frecvenţa monitorizării;

-Datele întâlnirilorde analiză;

-Întocmirea seturilor de date care să sprijine monitorizarea ţintelor;

-Monitorizarea periodicăaimplementării acţiunilor individuale;

-Urmărirea progresului în atingereaţintelor;

-Stabilireaimpactului asupra comunităţii în Consiliulde administraţie al şcolii;

-Evaluarea progresului în atingerea ţintelor;

-Actualizarea acţiunilor din planul operațional în lumina evaluării Consiliului de administraţie.

Director,
Prof. Stan Otilia

Proiect de Dezvoltare Institutionala 2017-2021 57


58