Sunteți pe pagina 1din 18

STRATEGIA DE

DEZVOLTARE
a Scolii Gimnaziale
„Anton Pann”
Brăila
2022 - 2026

RÂPA
MIHAELA
22.11.2021
INTRODUCERE
Strategia de dezvoltare a Școlii Gimnaziale „Anton Pann” se dorește o aplicare a tuturor conceptelor,
funcțiilor și domeniilor funcționale ale managementului educațional, cu scopul de a face din Școala
Gimnazialǎ „Anton Pann” o comunitate educaționalǎ viabilǎ, incluzivă și deschisă tuturor actorilor
educaționali din proximitatea acesteia.

Școala Gimnazială „Anton Pann” Brăila, este o unitate de învățământ preuniversitar de stat ce include
învățământ preșcolar, primar, gimnazial și Programul „A doua șansă” nivel primar și secundar inferior. Peste
60% din totalul elevilor sunt de etnie romă , școala fiind situată în Cartierul Lacu Dulce în care trăiesc peste
70% din locuitorii orașului Brăila de etnie romă.

Actuala Strategie de dezvoltare a Școlii Gimnaziale ,,Anton Pann” Brăila este gândită pentru o perioadă de 4
ani, 2022-2026, iar întocmirea ei s-a realizat plecând de la o radiografie complexă şi realistă asupra mediului
extern în care activează instituţia de învăţământ şi asupra mediului organizaţional intern, ținându-se cont de
factorii care influențează eficiența activității educaționale.

Scopul acestei strategii este să optimizeze furnizarea unei educaţii de calitate, dezvoltarea unui mediu școlar
care să redea copiilor repere de integritate și meritocrație, să-i facă competenti, autonomi în vederea reuşitei
şanselor lor sociale, ca viitori cetățeni activi, într-o comunitate europeană în continuă schimbare. De asemenea,
va contribui la inducerea stării de bine și la dezvoltarea durabilă a școlii, deservind comunitatea locală din
care face parte.
Din analiza situației școlare se constată o creștere
sensibilă a numărului de elevi în ultimii 4 ani
școlari, iar din distribuția cadrelor didactice rezultă
că titularii se află într-un procent majoritar fiind
vizibilă totodată și preocuparea profesorilor pentru
perfecționare prin obținerea gradelor didactice. De
asemenea, se constată o creștere a procentului de
promovabilitate, stagnarea fenomenului de
abandon școlar și scăderea numărului de
absolvenți care promovează examenul de Evaluare
Națională – clasa a VIII-a.
01
ANALIZA DIAGNOSTICĂ

Analiza SWOT
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
Curriculum - Curriculum
- 100% opționale realizate conform cursului CRED - 80% lecțiile organizate tradiționalist, fără a apela la metode active
- Organizarea, prin proiect POCU, a programului ȘDȘ pentru 68 elevi
sau non-formale;
- 6 cercuri transdisciplinare pentru realizarea unor miniproiecte
utilizănd metodele ÎBP și TIM - Fără opționale derulate la nivel primar de către învățători
- Concursuri transdisciplinare județene și internaționale: Călătorie prin Resurse umane
labirintul științelor, Cartea lui Pann, ALL4YOU - 50% cadre didactice rezistente la schimbare
- Existența Platformei Moodle a școlii cu resurse educaționale - Nu toate cadrele didactice oferă elevilor feedback constructiv și nu
deschise transdisciplinare solicită feedback referitor la lecție.
Resurse umane - 72% personal didactic titular, cu grad didactic I; - 50% elevi au avut media de admitere peste 5 la EN VIII, sub media
- 65% cadre didactice titulare au participat la formare în națională
străinătate(fizic sau online) - 68% promovabilitate, în scădere de la an la an
- Înființarea celei de a 2-a clase pregătitoare și creșterea numărului de Resurse materiale și financiare 
elevi la clasele primare datorită elevilor care s-au transferat în școala - Nu există table interactive, videoproiectoare, imprimante, softuri
noastră în ultimii 2 ani școlari; educaționale;
- Abandon școlar în stagnare – 2,12%; - Terenul de sport neamenajat.
Resurse materiale și financiare  Relații comunitare, parteneriate și proiecte
- Funcționalitatea platformei Gsuite pentru derularea orelor online; - Insuficiente proiecte inițiate de elevi;
- Dotarea claselor cu echipamente pentru desfășurarea orelor online: - Număr mic de proiecte eTwinning
camere, calculatoare, rețea internet - Asociația reprezentativă a părinților este slab implicată în activitățile
Relații comunitare, parteneriate și proiecte școlii
- Parteneriate cu instituții comunitare
- 2 proiecte de schimb de bune practici prin programul Erasmus+
implementate în unitate în ultimii 3 ani;
- 3 proiecte regionale înscrise în CAERI
OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI
­Diversificarea resurselor metodice din biblioteca virtuală și a - Poate să apară o plafonare în oferta de opționale derulate.
resurselor RED (fișe/ planificări/ proiecte didactice/ proiecte
educaționale). - Reticența unor cadre didactice de a folosi metode moderne de
- Aplicarea pentru Proiecte pentru îmbunătăţirea incluziunii elevilor predare-evaluare;
romi initiate de EEA4EDU și ANPCDEF
- Situarea școlii în zonă dezavantajată și mărginașă a orașului;
- Noile standarde în activitatea de evaluare instituțională va fi
reorientată, printre altele și spre concentrarea activității școlare - Lipsa locurilor de muncă pentru părinții elevilor;
pe promovarea stării de bine a (ante)preșcolarului/elevului și
pe îmbunătățirea continuă a rezultatelor învățării. - Starea materială precară a familiilor elevilor;
- Încherea unui parteneriat cu Centrul Educațional Româno-Danez
pentru Starea de Bine a Copiilor în vederea asigurării cursurilor de - Lipsa de motivație și interes pentru școală a unor elevi și părinți;
formare a cadrelor didactice
- Schimb de bune practici prin proiecte Erasmus KA2; - Nivelul de pregătire scăzut și criza de timp a unor părinți determină
- Aplicarea pentru acreditare ERASMUS în vederea facilitării aprobării o slabă pregătire și supraveghere a elevilor;
proiectelor de mobilitate;
- Fonduri insuficiente pentru dotarea corpului de clădire și
- Parteneriate cu diferite ONG-uri/CCD care livrează formare
modernizarea terenului de sport
- Realizarea de parteneriate și derulări de proiecte/programe cu
administrația locală, firme din zonă, O.N.G.-uri; (AVE, Școala de - Comoditatea unor cadre didactice conduce la refuzul de a se implica
Valori, EduNetworks, InfinitEdu etc.); în activități din cadrul proiectelor: județene, regionale, naționale,
- Mai mulți elevi implicați în derularea de proiecte inițiate de ei; internaționale.
- Participarea în proiecte de parteneriat Erasmus KA1 și KA2
(depunere proiect Erasmus+ KA1 și KA2);
- Alte proiecte POCU în funcție de nevoile ce vor fi identificate.
Factorii politici și Factorii economici: Factorii socio-culturali Factorii tehnologici Factorii ecologici
legislativi
 
-Legea Educaţiei Naţionale Activitatea economică: Atitudinea faţă de muncă: Dotarea şi baza materială a -Existenţa
nr.1/2011, cu modificările și școlii: posibilităţii de
completările ulterioare; - Reducerea activităţii economice -Atitudine pozitivă faţă de colectare selectivă a
a unor mari firme din oraș muncă a majorităţii elevilor ṣi - Creşterea interesului cadrelor deşeurilor;
-Ordin nr.5447/2020 privind părinţilor. didactice pentru implementarea
aprobarea Regulamentului – cadru - Dezvoltarea firmelor private noilor tehnologii în strategiile -Implicarea
de organizare ṣi funcţionare a oferă oportunităţi de sponsorizare Rata natalităţii: didactice;
unităţilor de învăţământ a școlii în proiecte
preuniversitar; -Scăderea anuală a numărului - Creşterea interesului părinţilor educaţionale cu
Politica bugetară: de copii creează probleme de pentru noile tehnologii; parteneri specializaţi
-Ordinul comun ME și MS încadrere în numărul de elevi în protecţia
5.338/2.015/2021 pentru aprobarea -La nivel local politica bugetară - Existenţa dotărilor informatice
măsurilor de organizare a este favorabilă şcolii, asigurându- Nivelul educational: noi care nu au fost supuse uzurii mediului.
activităţii în cadrul se resursele financiare necesare morale;
unităţilor/instituţiilor de desfăşurării în condiţii bune a -Majoritatea elevilor provin din
învăţământ în condiţii de siguranţă procesului instructiv-educativ. familii cu slabă pregǎtire: studii -Acces la Internet şi cablu TV;
epidemiologică pentru prevenirea medii.
îmbolnăvirilor cu virusul SARS - Venitul disponibil al familiei: - Influenţa negativă a folosirii în
CoV-2; Probleme etnice: exces a televizorului şi
-Scăderea veniturilor familiei calculatorului asupra copiilor.
- proiectul ROMÂNIA EDUCATĂ generează scăderea motivației -În comunitate coexistă
pentru învățare. armonios populaţii de etnii
- GHID ARACIP- volumul 2 - diferite.
Evaluarea internă și externă a stării  
de bine  
 
02
COMPONENTA STRATEGICĂ

Viziune
Misiune
VIZIUNE MISIUNE
A A
Școala Gimnazială „Anton Pann” Brăila își propune
„Și broscuțele creșterea gradului de incluziune și generarea de performanţă în
sunt bun
e la învăţare, prin crearea și promovarea unui model de educaţie ce
ceva” pune accentul pe dimensiunea stării de bine a preșcolarilor și
(Ion Pope elevilor școlii noastre, care, în contextual actual, sunt vulnerabili în
scu- faţa unor situaţii de risc precum: pandemia Covid 19, digitalizare,
Gopo)
învățământ online, sărăcie, migraţia părinţilor, neglijenţă, abuz sau
probleme de sănătate, bulliyng, etc.

Valorile promovate sunt:

Viziunea școlii noastre este încrederea că fiecare copil poate Acceptare, Performanţă, Autonomie, Onestitate, Încredere.
și trebuie să fie susţinut în procesul de învăţare și dezvoltare.
Credem că fiecare elev se poate dezvolta adecvat, dacă este
văzut ca o persoană autonomă, dacă beneficiază de un context
favorabil dezvoltării unor relaţii de calitate cu profesorii și
colegii, este tratat echitabil, dacă toate elementele mediului
școlar îi potenţează creșterea.
03
COMPONENTA STRATEGICĂ

Obiectivele strategice
OBIECTIVE
STRATEGICE
Obiectiv strategic 1: Minim 80% din personalul școlii participă la sesiuni de coaching/ mentorat de dezvoltare personală
prin acțiunile strategiei de stare de bine implementate în școală în următorii 4 ani, pentru îmbunătățirea coeziunii de grup și
pentru a determina consolidarea încrederii în sine și construirea unei imagini pozitive asupra propriei persoane în rândul
elevilor.

Obiectiv strategic 2: Diversificarea strategiilor aplicate la clasă, inclusiv în online, în rândul a 60% dintre profesori, prin
integrarea învățării non-formale/outdoor în contexte formale, pentru crearea unui mediu interactiv de învățare, care să
stimuleze elevii și să inducă starea de bine, în următorii 4 ani.

Obiectiv strategic 3: Inițierea și derularea, în următorii 4 ani, a minim 6 proiecte educaționale pe teme alese de elevi, care să
completeze învățarea formală și să asigure adaptarea conținuturilor la interesele lor și la realitatea cotidiană.

Obiectiv strategic 4: Implicarea școlii în minim 8 activități de cooperare europeană prin programe și platforme de învățare
europene, cu accent pe schimbul de bune practici în vederea obținerii unor noi experiențe de învățare, de comunicare
interculturală, diversitate și inovație, precum și pentru ajustarea, transformarea învățării în funcție de interesul și specificul
generației de elevi, în următorii 4 ani.

Obiectiv strategic 5: Îmbunătățirea bazei materiale în vederea creării unui spațiu adecvat desfășurării activităților indoor și
outdoor prin aplicarea a cel puțin 4 jocuri educative în curtea școlii, reabilitarea clasei în aer liber pentru a fi utilizată la
activități de învățare, amenajarea a cel puțin 2 locuri de relaxare a elevilor pe holul școlii, aplicarea a cel puțin 20
autocolante cu îndemnuri motivaționale pentru elevi și profesori, instalarea echipamentului necesar pentru radioul școlii.

 
04
PLAN DE ACȚIUNE

pentru implementarea Obiectivului


strategic 1
Context

„Promovarea stării de bine în școală” este o temă care stârnește tot mai mult interes în spațiul
public, îndeosebi între cei interesați de promovarea unui act educațional de calitate, un
învățământ care pune în prim plan oamenii și relațiile dintre ei, dar și utilizarea unor resurse
bogate în conținut interactiv, punând accent în mod evident pe comunicare, creativitate și
flexibilitate în gândire. Actul didactic în sine are nevoie de o transformare, de o reformă care să
pornească de la realitățile lumii contemporane, mai ales în ultimul an și jumătate, în contextul
modificărilor de paradigmă educaţională ca urmare a pandemiei COVID 19.
Obiective Acțiuni Termen Responsa Resurse Rezultate Indicatori Efect – Impact
specifice e bilități necesare așteptate de realizare  
1. Identificarea Aplicarea de Septembri Directorul Echipamente - 1 analiză a -minim 80% respondenți la -pe termen scurt: datele adunate
nevoilor în vederea chestionare: e IT, intereselor/nevoil chestionarele aplicate (elevi oferă o imagine clară a nevoilor
implementării unei -elevi - pentru a le Director or elevilor și de nivel primar și elevilor și așteptărilor părinților
strategii a stării de cunoaște interesele, -octombrie adjunct birotică, părinților la gimnazial și părinți) -pe termen lung: crește
bine în școală la nevoile de învățare început de an -minim 60% din elevi și încrederea elevilor în școală
nivelul elevilor și -părinți -pentru a le Consilier consumabile inclusă în profesori notează căci au oportunitatea exprimării
părinților cunoaște așteptările educativ strategie idei/păreri pe „panoul ideilor, părerilor; consolidarea
privind starea de   panou plută, -centralizarea dorințelor” încrederii în sine în rândul
bine a copiilor în Diriginți, bugetul școlii lunară a ideilor -minim 1 ședință elevi- elevilor și consolidarea
școală învățători notate pe „panoul director pe lună relațiilor cu părinții
    dorințelor” - minim 1 ședință părinți-
  -minute întâlniri director pe lună
elevi-director/
părinți-director
2.Identificarea Contractarea unui Noiembrie -director Bugetul școlii, -raport de
-1 contract de prestări -termen scurt: datele adunate
nevoilor coach educațional în - - sponsorizări analiză/ diagnoză servicii/ voluntariat oferă o imagine realistă a
profesorilor și scopul realizării iunie administrato echipamente specializată încheiat cu un coach nevoilor personalului școlii;
realizarea diagnozei diagnozei mediului   r financiar IT, educațional acreditat -termen lung: îmbunătățirea
mediului școlar școlar și organizării -comisia birotică, -liste de prezență-100% personalul școlii colaborării, comunicării,
unor sesiuni de tipul numită prin consumabile participă la sesiuni cu coeziunii în rândul colectivului
Team Building. decizie   -chestionare de coach-ul în vederea școlii; creșterea stimei de sine,
  feedback realizării diagnozei încrederii, bună gestionare a
  mediului școlar emoțiilor și creșterea eficienței
-album foto -100% profesori participă profesionale.
sesiuni de team la sesiuni de team building
building cu personal specializat
-minim 5 de sesiuni de
  team building organizate
Obiective Acțiuni Termen Responsabil Resurse Rezultate Indicatori Efect – Impact
specifice e ități necesare așteptate de realizare  
3. -Constituirea Comisiei pentru noiemb -Director echipame -chestionare de -1 strategie de stare de bine -termen scurt:
Impleme implementarea stării de bine în școală rie - -Director nte IT, feedback/ de întocmită în primul semestru; personal informat și
ntarea -Întocmirea strategiei implementării august adjunt birotică, impact -minim 1 ședință a comisiei care se format care înțelege
unei
stării de bine; - -comisia consuma -diplome/ ocupă cu implementarea strategiei/ și își asumă
strategii
-organizarea unor activități de confor numită prin bile adeverințe lună acțiunile strategiei
a stării
de bine coaching/ mentorat de dezvoltare m decizie -fonduri -raport -minim 80% din profesori participă de stare de bine
în personală, stare de bine solicitate de graficu - nerambur individual al la: servicii de coaching/ mentorat de -termen lung:
instituție școală către CCD pentru organizarea lui responsabil sabile, participantului dezvoltare personală, stare de bine creșterea motivației
centrată de cursuri specifice pentru profesori; CCD formare și axa 6 la formare -cel puțin 2 proiecte/ an inițiate, profesorilor și
pe sau participă la cursuri cu această - dezvoltare bugetul -minim 3 implementate de echipe de elevilor privind
colectivul tematică prin programul Erasmus/alte confor profesional școlii/ sesiuni de profesori-elevi-părinți-comunitate implicarea în
școlii, proiecte prin fonduri europene m ă asociația diseminare - minim 70% din personalul școlii acțiunile școlii;
elevi și -Inițierea unor proiecte, implementate graficel - părinților organizate participă în acțiuni/proiecte comune crește încrederea în
părinți
de echipe de profesori-elevi-părinți- or din reprezentan - -completarea -minim 1 echipă de elevi/ nivel care capacitatea
  comunitate, bazate pe activități cadrul t elevi consultan unui „jurnal al să coordoneze acțiunile inițiate de instituției de a-și
educative non-formale și outdoor proiect - ță scriere stării de bine” elevii școlii sprijini profesorii și
- Amenajarea unor spații indoor și e reprezentan proiect/ -minute ședințe -1 spațiu indoor și 1 outdoor elevii; petrecerea
outdoor în scopul relaxării, reculegerii, lor ți părinți cofinanța -poze amenajate în scopul relaxării, constantă a pauzelor
creării unei stări de bine;   - re -raport de reculegerii, creării unei stări de în spațiile special
- Realizarea de întâlniri 1:1 cu familia reprezentan administr analiză la final bine; amenajate pentru
sau workshop-uri părinți- ți Consiliul ație de an - minim 1 întâlnire 1:1 cu familia relaxare și pentru
diriginte/învățător- consilier școlar local/ publică -raport sau workshop-uri cu diminuarea
- personalul școlii și elevii notează administrati locală semestrial de părinții/semestru stresului; crește
idei/ păreri în „jurnalul stării de bine” e publică   monitorizare -minim 60% din personalul școlii și nivelul de implicare
-Organizarea unui seminar online/față locală progres elevi notează idei/ păreri în în acțiuni/proiecte
în față/ semestru, pe teme specifice   -înregistrare „jurnalul stării de bine” alese, centrate pe
stării de bine pentru seminare online -minim 1 seminar online/față în nevoile lor
elevi/părinți/personalul școlii (context   față/ semestru (profesori și elevi)
pandemic)  
05
MONITORIZARE/ EVALUARE

În vederea atingerii obiectivelor


strategice
Plan de monitorizare/ evaluare
Directorul va realiza un plan de monitorizare și evaluare a strategiei de dezvoltare a școlii, specificat în procedură
operațională.
Studiul documentelor, interviul direct cu elevul și profesorul, chestionare pentru măsurarea gradului de satisfacție
a celor implicați
Verificarea respectării orarului de desfășurare a activităților. Realizarea unei Diagrame GANTT.
Organizarea a două întâlniri semestriale cu profesorii implicați pentru a stabili măsurile de remediere a aspectelor
neconforme constatate
Includerea rezultatelor activităților programelor din strategia pentru implementarea stării de bine în raportul
anual privind calitatea actului educational
Includerea activităților în planul de îmbunătățire aferent RAEI
Monitorizare din partea I.S.J. Brăila și ARACIP (dacă este cazul).
Vă mulțumesc!

CREDITS
: This pres
template w entation
as created
including i by Slidesg
co o,
infographic ns by Flaticon, and
s & image
s by Freep
ik.

Prof
.
MIH RÂPA
AEL
A