Sunteți pe pagina 1din 71

Dincă Nicoleta, Râpa Mihaela, Georgescu Iulia,

Bolovan Cici – Mihaela,


Ciupală Corina, Anton Gina, Anghel Oana

GOOD PRACTICE IN TABOO


ERASMUS + PROJECT
2018-2020

Brăila , 2020
ISBN 978-973-0-32654-3
CUPRINS

1. Prefață- „Transdisciplinaritatea – poduri și granițe ale secolului 21?” ….. 2

2. Exemple de bune practici…………………………………………………………………………….. 3

2.1. Să ne cunoaștem!.......................................................................... 3

Salut! Ciao! Olá! Merhaba! gaidīts! Yia Sas! HELLO! Let’s talk together!.... 6

2.2. Matematica este muzica rațiunii!...................................................10

Mathematics is the music of Reason!.............................................13

2.3. Lasă natura să-ți fie profesor!......................................................18

Let nature be your teacher!...........................................................21

2.4. Science: a long and systematic curiosity!.................................26

2.5. Apa și Oceanul Planetar………………. 29

Water and Planetary Oceans!......................32

2.6. Indigen și migrator în Europa de ieri și de azi!......................36

Native and migratory in Europe of yesterday and today!....................39

2.7. Turnul Eiffel………………..42

La Tour Eiffel…………………44

2.8. Călător prin Europa .............47

Traveler around Europe...................50

2.9. Diversitatea etnică din comunitatea mea…………….. 53

Ethnic diveristy in my community………………………..56

2.10. Tradiţii de iarnă la români .......................62

Romanian winter traditions...........................65

Prefață - „Transdisciplinaritatea – poduri și granițe ale secolului 21?”


Ș coala Gimnazială ”Anton Pann” - Româ nia, Aydinlikevler Ortaokulu, Karabü k – Turkey,
Grundzales Pamatskola Grundzā le – Letonia și Istituto Comprensivo M.K.Gandhi, San Nicolò di
Rottofreno–Italia au desfă șurat în perioada septembrie 2018 – mai 2020 proiectul Erasmus+
”Transdisciplinaritatea – poduri și granițe ale secolului 21?”, (http://taboo-erasmus-
plus.simplesite.com) cofinanțat de Comisia Europeană . Proiectul și-a propus promovarea
transdiciplinarită ții în învă ță mâ ntul secundar inferior avâ nd la bază teoria inteligențelor multiple ale
lui Howard Gardner.
Scopul activită ților desfă șurate în cadrul acestui proiect a fost creșterea motivației elevilor de a
participa la lecții și dezvoltarea de competențe transversale, proiectâ nd procesul de învă țare prin
utilizarea PBL(Project Based Learning), pe baza inteligențelor multiple.
Proiectul bazat pe învă țare (PBL) este o metodă de predare prin care elevii învață prin
implicarea activă și personală în proiecte din lumea reală .
În învă țarea bazată pe proiect, profesorii fac ca învă țarea să devină vie pentru elevii lor,
atractivă și provocatoare de cunoaștere.
Elevii lucrează la un proiect pe o perioadă lungă de timp ( de la o să ptă mâ nă pâ nă la un
semestru), care îi implică în rezolvarea unei probleme din lumea reală sau în ră spunsul la o întrebare
complexă . Ei își demonstrează cunoștințele și abilită țile prin crearea unui produs public sau a unei
prezentă ri pentru o audiență reală .
Spusă în alt mod, învă țarea bazată pe proiect este o metodă de predare prin care elevii
dobâ ndesc cunoștințe și abilită ți, lucrâ nd o perioadă lungă de timp pentru a investiga și a ră spunde la
o întrebare, problemă sau provocare autentică , antrenantă și complexă .
În învă țarea bazată pe proiect, însuși proiectul este vehiculul pentru predarea cunoștințelor și
abilită ților importante pe care elevul trebuie să le învețe. Proiectul conține și încadrează curriculum-
ul de bază câ t și curriculumul personalizat, dacă putem spune așa, la nivelul școlii.
Spre deosebire de proiectele cu care profesorii sunt familiarizați, PBL necesită gâ ndire critică ,
rezolvarea problemelor, colaborare și diverse forme de comunicare. Pentru a ră spunde la o întrebare
de conducere și a crea o muncă de înaltă calitate, elevii trebuie să facă mult mai mult decâ t să -și
amintească informațiile. Ei trebuie să utilizeze abilită ți de gâ ndire de ordin superior și să învețe să
lucreze în echipă .
În acest scop, s-au identificat tipurile de inteligență dominantă , iar profesorii au creat strategii
de predare transdisciplinare, proiectâ nd activită ți pentru fiecare tip de inteligență în parte.
Ca rezultat, elevii dezvoltă cunoștințe profunde de conținut, precum și gâ ndire critică ,
colaborare, creativitate și abilită ți de comunicare. Învă țarea pe bază de proiect dezlă nțuie o energie
contagioasă , creativă în râ ndul elevilor câ t și al profesorilor.
De asemenea, un alt rezultat al proiectului este și acest ghid de bune practici, care, speră m să
surprindă într-un mod inedit, atâ t profesorii debutanți câ t și profesorii cu experiență .
Acest proiect s-a dovedit a fi inovator prin analizarea unui studiu privind stilurile de învă țare
ale elevilor câ t și strategiile de predare ale profesorilor. În cadrul proiectului s-a realizat un concurs
international, o conferință pentru profesori , o platformă de elearning
(www.erasmus+taboo.reteauaedu.ro)
În continuare, prezentă m șase tipuri de astfel de PBL-uri, în limba româ nă , dar și în limba de
comunicare a proiectului, limba engleză , ce pot fi adaptate și dezvoltate pentru fiecare arie
curriculară .
PLANUL MINI-PROIECTULUI: PREZENTARE GENERALĂ
Titlul activită ții: Salut! Ciao! Olá ! Merhaba! aidīts! YiASas! HELLO! Să Durata:4 să ptă mâ ni
ne cunoaștem!
Subiectul activită ții: Profesor: Clasa: 5-6
Transdisciplinaritate: limbă și Georgescu Iulia
comunicare
Vor fi incluse și alte domenii, precum: matematică , istorie, geografie, știință , TIC și artă

Conținutul Sarcini bazate pe teoria inteligenței multiple:


activității: 1. Inteligență lingvistică verbală - descrierea orașului sau a regiunii, în
150-300 de cuvinte, plecâ nd de la informațiile colectate;
2. Informații logico-matematice: colectarea statisticilor pentru realizarea
unei broșuri despre orașul sau regiunea în care tră im (numă rul de locuitori,
zona, componenta etnică a locuitorilor (dacă există ), religie, componenta
economică (ceva special, ceea ce este predominant);
3. Inteligența vizual-spațială – realizarea unor fotografii sau a unor desene
ilustrâ nd cele mai frumoase locuri, demne de vă zut;
4. Inteligența corporală-kinestezică - crearea unui test grilă despre oraș /
regiune plecâ nd de la informațiile colectate ;
5. Inteligență muzicală - interpretarea unei melodii reprezentative pentru
regiune, oraș sau școală ;
6. Inteligență intrapersonală – scrierea unei poezii despre oraș/ regiune sau
gă sirea unui poem scris de un scriitor;
7. Informații interpersonale - prezentarea un dans special din regiune;
8. Inteligența naturalistă
 realizarea unui poster cu tema „Protejați natura!”
 crearea unor zone verzi în interiorul școlii sau în afara acesteaia
Competențele Comunicare - înțelegerea X Creativitate și inovare: X
secolului XXI și realizarea unei recunoașterea
(care trebuie comunicări verbale și oportunităților și
predate și scrise eficiente într-o imaginarea
evaluate) varietate de forme și posibilităților de aplicare
contexte; a ideilor în moduri noi;
Colaborare -
demonstrarea
capacităților de lucru în
echipă, colaborarea
productivă cu alții;
Gândire critică - analiza X Altele: X
datelor despre mărimea TIC: folosirea platformei
populației orașului, Moodle pentru a finaliza
religii, etnie; compararea mini-proiectul și pentru a
datelor cu privire la fi evaluat online;
mărimea populației Limba engleză:
orașului, religii, înțelegerea și utilizarea
componentă etnică din limbii engleze în mod
mai multe perioade eficient pentru a
istorice; comunica în medii sociale
și școlare autentice.

Resurse necesare Facilită ți:


Laborator informatică și suport tehnic
Echipament: I-Pad sau tabletă / dispozitiv de înregistrare
Tehnologie pentru a face fotografii, flyer / hâ rtie poster
Resurse comunitare:
- Biblioteca Județeană
Rezumatul În fiecare școală parteneră se formează un club transdisciplinar format din
proiectului elevi și profesori selectați pentru a participa la activită țile proiectului. În afara
(include rolul clasei, sarcinile de lucru vor fi efectuate în conformitate cu cele 8 informații
elevului, multiple legate de unul dintre subiectele abordate de proiect: matematică ,
problema sau știință , limbă și comunicare. Tasks-urile vor fi dezvoltate de un singur
provocarea, partener școlar și afișate pe platforma Moodle în limba engleză . După
acțiunile rezolvarea lor, elevii vor realiza miniproiecte pe care le vor posta pe
întreprinse și platformă pentru a fi verificate de profesori. La sfâ rșitul activită ții, studenții
scopul / vor fi evaluați online pe platformă prin teste transdisciplinare.
beneficiarul) Fiecare elev aduce informațiile descoperite și împreună cu ceilalți creează un
text care descrie orașul în care tră iesc, folosind detalii relevante despre
oameni, locuri, lucruri și evenimente, exprimâ nd în mod clar idei și
sentimente.
Fiecare student caută informații despre orașul Bră ila pentru a-l descrie
istoric, geografic, demografic, geografic, artistic.
În final, elevii realizează o prezentare , un film despre școală / oraș / sat și un
moment artistic folcloric.
Întrebarea Cine sunt eu? Cine ești tu?
esențială
Activitatea Elevii sunt grupați astfel încâ t echipa formată să includă diferite tipuri de
grupului informații și să fie distribuite diferiților profesori.
Ei vor primi cele 8 sarcinile pe care le va trebui să rezolve în mod individual,
la început. Toate sarcinile principale sunt de a crea o prezentare a orașului
Bră ila, în final realizâ ndu-se cartea de vizită a elevilor româ ni la nivelul
parteneriatului european.
De asemenea, elevii vor avea ocazia să cunoască mai bine comunitatea în care
tră iesc, precum și comunită țile colegilor din cadrul parteneriatului european.
Produse Individual: Conținut specific și competențe care trebuie
- creează o poezie; evaluate:
- colectează statistici Redactarea unui text descriptiv despre orașul
despre etnie, religie; Bră ila;
- reprezintă printr-o Crearea unei poezii despre orașul Bră ila;
diagramă structura Matematica - analiza și culegerea de date /
etnică a populației; graficarea componentei etnice și religioase a
- fotografiază cele mai populației.
importante monumente
istorice ale orașului.
Echipa: Conținut specific și competențe care trebuie
- face o descriere scrisă a evaluate:
orașului, intitulată Descrierea orașului Bră ila numit: „Bră ila - oraș de
„Bră ila - oraș de poveste”;
poveste”; TIC - testare folosind aplicația Kahoot.
- scurtmetraj despre
Bră ila (descrierea Bră ilei,
principalul atractiv
turistic);
- face un test despre oraș
pe baza informațiilor
colectate;
-realizează moment
artistic folcloric;
- miniproiect: Salut! Ciao!
Olá ! Merhaba! gaidīts!
YiASas! BUNA! Să ne
cunoaștem!
Publicarea Conferință WEB - realizarea de întâ lniri virtuale online ale elevilor și
produselor profesorilor din toate școlile partenere pentru a prezenta miniproiectele
realizate, alegâ nd forma finală a festivalului Folklore - organizator și
moderator partener Româ nia.
Exemplu de activitate individuală : prof. GEORGESCU IULIA

Proiectul “Brăila – oraș de poveste ”

Grupa de vîrstă a elevilor: 11-12 ani


Numărul de ore: 4
Metode de învățare: învă țarea prin descoperire, conversația, scrierea creativă , gâ ndire critică
Competențe specifice:
dezvoltarea capacită ții de selectare a informației;
analiza datelor despre mă rimea populației orașului, religii, etnie; compararea datelor cu privire
la mă rimea populației orașului, religii, componenta etnică din mai multe perioade istorice și
introducerea în noi contexte.
realizarea unei comunică ri scrise care să facă referire la subiectul ales;
recunoașterea oportunită ților și imaginarea posibilită ților de aplicare a ideilor în moduri noi;
demonstrarea capacită ților de lucru în echipă , colaborarea productivă cu ceilalți;
Proiectul se desfă șoară pe parcursul a patru ore. În prima oră se explică elevilor modalitatea de
lucru pentru realizarea acestuia. Sunt informați că vor lucra atâ t individual, câ t și pe grupe. Elevii au
ca sarcină individuală că utarea unor informații despre orașul Bră ila care să -l descrie din punct de
vedere istoric, geografic, demografic, artistic. Apoi, în ora a doua, elevii se grupează , astfel încâ t echipa
formată să creeze un text care să descrie câ t mai clar, dar și expresiv orașul natal. În elaborare elevii
se folosesc de informațiile gă site din diferite surse de informare: că rți de istorie locală , Internet, hă rți
etc. Descrierea orașului se poate realiza în format digital folosind aplicații, precum Book Creator sau
Prezentă ri Google sau în format letric (flipchart).
În ora a treia, elevii au ca sarcină individuală scrierea unei poezii care să surprindă frumusețea
orașului.
În ultima oră elevii prezintă produsele proiectului, atâ t individual, câ t și în echipă . Se oferă
feedback pentru rezultatele muncii lor.

Captarea atenției:
Se realizează cu ajutorul unui fim de prezentare a orașului, Brăila așa cum nu ați mai văzut-o
https://www.youtube.com/watch?v=pf7QKfx2vps .

Sarcinile elevilor:
Descrie orașul în care tră iești folosind detalii relevante despre oameni, locuri, lucruri și
evenimente, exprimâ nd clar idei și sentimente.
Scrie o poezie care să surprindă frumusețea orașului în care tră iești.

PROJECT DESIGN: OVERVIEW


Name of Project: Salut! Ciao! Olá! Merhaba! Gaidīts! YiASas! Duration: 4 weeks
HELLO! Lets talk together!
Subject/Course: language Teacher: Grade Level:
Transdisciplinarity: Georgescu Iulia 5-6
language and communication, math, history,
biology
Other subject areas to be included, if any: math, history, geography,science, ICT and art

Significant Content Tasks based on multiple intelligence theory


1. Verbal-linguistic intelligence – a description of the village or of the
town, or of region, in words
2. Logical-Mathematical Intelligence: collect all the statistics for the
booklet  about our village ( number oh inhabitants, the area, the ethnical
component of the inhabitants( if there is one), religion, economic
( something special, what is predominant.)
3. Visual-Spatial Intelligence – take pictures or draw the nicest places
or places worth to see
4. Bodily-Kinesthetic Intelligence – creating a quiz about the
village/town
5. Musical Intelligence – sing/perform a song/ athem of the region,
school or town 
6. Intrapersonal Intelligence – find a poem about village, town or
region or create/compose it
7. Interpersonal Intelligence – presenting a special dance from the
region
8. Naturalistic Intelligence
makes poster not to spoil nature ( here we can describe a few flowers,
animals from the region )
”green box plants”
21st Century Comunication – X Creativity and X
Competencies (to be understanding and Innovation: recognizing
taught and assessed) achieving effective opportunities and
verbal and written imagining possibilities
communication in a to apply ideas in new
variety of forms and ways
contexts
Colaboration
– Demonstration of
team work capabilities
productive
collaboration with
others
Critical Thinking X Other: X
– analyzing data about ICT: using Moodle
the size of the city’s platform to poste mini –
population, religions, project and be evaluate
ethnicity; comparing online
data on the size of the English Language:
city’s population, individual and using
religions, ethnic individ language
component from effectively to
several historical communicate in
periods; authentic social and
school enviroments
Resources Needed On-site people, facilities:
Computer lab and tech support
Equipment:
I-Pad or tablet/recording device
Materials:
Technology to make photo, flyer/poster paper
Community Resources:
- County library
Project Summary Home session – in each partner school a transdisciplinary club is formed
(include student role, from pupils and teachers selected to participate in the project activities.
issue, problem or Outside of the class, work assignments will be performed according to
challenge, action the 8 multiple intelligence related to one of the subjects covered by the
taken, and project: math, science, language and communication.Tasks will be
purpose/beneficiary) developed by one partner school and posted on the Moodle platform in
English. After their solving pupils will realize miniprojects that they will
post on the platform to be verified by the teachers. At the end of the
activity, students will be evaluated online on the platform with tests of
transdisciplinary items.
Every pupils brings the information discovered and together they create
a text that describes as clearly and expressively the city as they live,
using relevant details about people, places, things and events, clearly
expressing ideas and feelings. Each student searches for information
about the city of Braila to describe it historically, geographically,
demographically, geographically, artistically.
Finnaly, pupils make a movie presentation of school/ city/ village and
artistic moment of folklore.
Driving Question Who am I, who are you?
Entry Event Pupils are grouped so that the team formed includes different types of
intelligence and distribute to different teachers. They will receive the 8
tasks that they will have to solve individually, at the beginning. All the
main tasks are to create a presentation of the city of Braila to represent
a visiting card of the Romanian pupils at the level of the European
partnership.
Also, pupils will have the opportunity to know better the community
they live in, as well as the communities of their colleagues within the
European partnership.
Products Individual: Specific content and competencies to be
- create a poem assessed:
-collects statistics about Writing an informational text about Bră ila
ethnicity, religion town
- represents through a Creating a poem about Bră ila town
diagram the ethnic Math– analyzing and gathering
structure of the data/graphing the the ethnic and religious
population component of the population
- photographs the most
important historical
monuments of the city
Team: Specific content and competencies to be
- makes a written assessed:
description of the city Writing the description of Bră ila town
entitled “Braila – a named: „ Bră ila – a fairytale town”
fairytale town” ICT – making quiz on Kahoot [ndividual[
- short movie about Braila
( description of Braila,
main tourist [ndividual)
- make a city quiz based
on the collected
information
- make artistic moment of
folklore
- miniproject: Salut! Ciao!
Olá ! Merhaba! Gaidīts!
YiASas! HELLO! Lets talk
together!
Making Products Webconferance – achieving online virtual meetings of pupils and
Public teachers from all partner schools to present mini projects realized,
(include how the choosing the final form of the Folklore Festival- organizer and
products will be made moderator Romania partner.
public and who
students
will engage with
during/at end of
project)
PLANUL MINI-PROIECTULUI: PREZENTARE GENERALĂ
Numele proiectului: Matematica este muzica rațiunii! Durata: 4
să ptă mâ ni
Subiect/curs: Math Profesor: Grupa de vâ rstă :
Dincă Nicoleta 12-14 ani

Alte obiecte de studiu care ar putea fi incluse:, matematică , TIC, istorie, geografie, limba engleză ,
arte

Conținut Sarcini de lucru bazate pe Teoria inteligențelor multiple


semnificativ 1. Inteligența lingvistică verbală - cuvântul mixt - crearea unui rebus cu
termeni specifici în matematică (algebră sau geometrie), de exemplu:
teoremă , axiomă , dreapta, segment, unghi, triunghi, pă trat, dreptunghi,
diamant, procent, cantitate, diferență , produs, adiție, scă dere, înmulțire,
diviziune, suprafață , volum, fracție, numitor, numă r pă trat perfect,
numă r de pă r, numă r impar, Thales, Pitagora, Titeica (matematician
româ n), unghi alungit, unghi obtuz, bisectori, median, mediatori ,
înă lțime, piramidă , cub, sferă , cerc, proporție sau criptogramă
2. Inteligența logico-matematică: - crearea / rezolvarea puzzle-ului sau
jocul vâ nă torii de comori cu subiecte de matematică (exerciții și
probleme cu procente, fracții, numere întregi, figuri geometrice, teorema
lui Pitagora și Thales, zone de figuri geometrice
 3. Inteligența vizual-spațială - Matematica este tot - activitate în aer
liber pentru a identifica influența matematicii în natură /
o galerie fotografică cu diferite construcții geometrice, proiectată pentru
a stâ rni curiozitatea elevilor, proiecte bazate pe
arhitectură , descoperirea de elemente de matematică în picturi celebre
sau obiecte personale ( bicicleta).
4. Inteligența corporală - matematica de artă cu coarde
5. Inteligența muzicală
- crearea de fotografii care „vorbesc” sau o „carte” cu o simplă problemă
de matematică ;
- înregistrarea unei melodii
"Rezolva problema rimei, apoi joacă o melodie care se potrivește
problemei, conducâ nd!"
6. Inteligența intrapersonală - realizează o listă cu 5 formule
matematice (descriere) care să ajute la conceperea unui dicționar
ilustrativ de matematică în cele 4 limbi ale proiectului
7. Inteligența interpersonală - crearea unui logo matematic și votarea
cu Google Docs sau Survey Monkey;
8. Inteligența naturalistă - Creați o hartă „google” despre City X,
adă ugați diverse probleme de matematică ;
- „Descoperiți-ne locurile prin puzzle-uri matematice pe o hartă
interactivă ”
- calcularea distanțelor dintre două obiecte între care există un obstacol
natural.
Competențe ale -Identificarea unor numere x -Modelarea x
secolului 21 naturale într-o diagramă , într- matematică a unei
(pentru procesul un grafic sau într-un tabel care situaţii date, prin
de predare – conțin date referitoare la o integrarea achizițiilor
evaluare) situație practică , scrierea unui din diferite domenii
procent sub formă de fracție
ordinară (de exemplu, 20% se
scrie 20 100 ), descrierea şi
identificarea unor elemente ale
figurilor şi ale corpurilor
geometrice, Exprimarea în
limbaj matematic a unor
proprietă ţi referitoare la
compară ri, aproximă ri,
estimă ri şi ale operaţiilor cu
numere naturale
- Argumentarea demersului de x Reprezentarea x
rezolvare a unei probleme matematică , folosind
pornind de la un set de fracțiile, a unei
informaţii cu caracter cotidian situaţii date, în
sau ştiinţific (fizic, economic context intra și
etc.) interdisciplinar
(geografie, fizică ,
economie etc.)
Rezumatul Aprofundarea acestui subiect contribuie la dezvoltarea competențelor
proiectului cheie, de-a lungul vieții, la formarea abilită ților matematice, care constă
(include rolul în capacitatea de a urma și evalua argumentele oferite de alții și de a
elevului, problema descoperi ideile de bază din aceste argumente, capacitatea
sau provocarea, de gâ ndire și matematică , gâ ndire critiucă , de înțelegere și utilizare a
acțiunile diferitelor reprezentă ri ale obiectelor, fenomenelor și locațiilor
întreprinse și matematice, capacitatea de a distinge între concepte matematice (de
scopul / exemplu: distincție între afirmații, adică capacitatea de a utiliza elemente
beneficiarul) și instrumente de ajutor (inclusiv tehnologia informației)
Resurse necesare Facilități în școală:
Laboratorul de informatică și suport tehnic
Echipamente:
I-Pad sau tablete/ echipamente de înregistrare audio-video
Materiale:
Camere foto, hâ rtie pentru flyere/ postere
Resurse comunitare:
Centrul vechi al Bră ilei – Casa Goangă
Parcul Monument
Întrebarea Unde este matematica?
esențială
Pregătirea -Se va prezenta descrierea unei criptograme, cum se realizează un
activității puzzle, cum se utilikzează instrumentele open sourse în învă țarea
matematicii.
-Elevii vor trebuie să rezolve criptograme, rebusuri, puzzel-uri ,
rezolvâ nd sarcini de algebră și geometrie.
-elevii vor redacta formule matematice, vor întocmi un dicționar
- vor fotografia obiecte culturale din diverse zone locale
- vor identifica figuri geometrice ă n diverse obiecte de artă și nu numai
Produse/rezultate Individual: Conținut specific și competențe care
-Rezolvă exerciții și probleme trebuie evaluate:
cu procente, fracții, numere -rezolvarea și completarea unui rebus
întregi, figuri geometrice, matematic
teorema lui Pitagora și Thales, -rezolvarea de exerciții de algebră și
zone de figuri geometrice probleme de geometrie pentru
-aplică noțiuni fundamentale asamblarea pieselor într-un puzzel
de algebră și geometrie în matematic
practică -analiza unui colaj de fotografii
matematice
-utilizarea abilită ți TIC
În echipă : Conținut specific și competențe care
- Dicționar matematic trebuie evaluate:
- Realizarea unei -selectează formule matematice
criptograme -descrie figuri geometrice
- Întocmirea unei hă rți -identifică date , mă rimi și relații
amtematice , în contextul în care
- Logo
acestea apar
-recunoaște figuri geometrice în
contexte variate date
- Prelucrarea unor date matematice de
tip cantitativ, calitativ, structural,
cuprinse în diverse surse
informaționale
Activitate individuală : prof. DINCĂ NICOLETA
Proiectul “Fresh mathematical eyes”
Grupa de vîrstă a elevilor: 11-12 ani
Numărul de ore:5
Metode de învățare: învă țarea prin descoperire, conversația,
Competențe specifice:
Reprezentarea prin desen a unor configurații geometrice;
Modelarea unei situații date, referitoare la segmente, figuri congruente, mijlocul unui segment
și simetricul unui punct față de un punct, prin traspunerea acestora din contextul dat în limbaj
specific matematicii;
Recunoaşterea unor figuri geometrice plane în configuraţii date;
Descrierea unor caracteristici ale configuraţiilor geometrice date referitoare la triunghi, cerc,
pă trat, dreptunghi, etc. (prin observare, prin utilizarea instrumentelor geometrice)

Proiectul se desfă șoară pe parcursul a cinci ore, a fost conceput pentru a permite elevilor să
observe și să discute în profunzime anumite noțiuni de matematică . După un sondaj prealabil, li s-a
oferit sarcina de a „găsi matematica prin ochii lor”, de a face zece poze cu telefonul mobil și de a
discuta despre conținutul și valoarea matematică pentru fiecare fotografie în parte.
Elevii a trebuit să facă trei plimbă ri în natură , după ce li s-a explicat un exemplu prealabil (fă ră
sarcini de lucru), una în timpul activită ții fotografice și una după discuția de grup. Apoi, reveniți în sala
de clasă , fiecare își expune fotografia dar și ”fotografia matematică ”, prin desene, limbaj matematic,
simboluri. În acest mod, elevii sunt puși în situația de a descoperi matematica din jurul lor într-un
mod plă cut, relaxant, atractiv, cooperant și motivant.

Captarea atenției:
Elevii vizionează un videoclip (https://youtu.be/nH8n4GPRLfQ) despre avantajele mersului pe
bicicletă . Pe un cartonaș, li se solicită elevilor să scrie trei motive pentru care ar opta să mergă cu
bicicleta în timpul liber. În grupe de câ te 5, realizează un poster.
Sarcinile elevilor:
Privește cu atenție imaginea si rezolvă urmă toarele sarcini! Exemple de fotografii și sarcinile elevilor
rezolvate.

Sarcină elev rezolvată Sarcină elev rezolvată

Completează rebusul ( se va crea un model de rebus) (inteligența lingvistică )


Gă siți diferite figuri geometrice, elemente de geometrie, linii importante în triunghi, în
fotografiile date, dați nume și marcați-le (Inteligența vizuală spațială ).
Creează -ți propria bicicletă geometrică (inteligența chinestezică )
Realizați în echipe de câ te 3 un dicționar vizual cu figuri geometrice ( inteligența
interpersonală )
Descrie figurile geometrice gă site și crează mișcă ri de dans cu ajutorul acestora.(inteligența
logico-matematică și intrapersonală )

Proiectul ”Cod numbers”


Grupa de vârstă a elevilor: 11-12 ani
Număr de ore: 2
Metode de învățare:
Competența specifică: Identificarea unui numă r natural pe baza unor condiţii impuse cifrelor sale
Proiectul se desfă șoară pe parcursul a două ore. În prima oră se explică elevilor procedura de
lucru, se dau și se descriu exemple privind ”codul numerelor”. În a doua oră , se distribuie sarcinile,
elevii lucrează individual sau în echipe. Prezentarea sarcinilor rezolvate se va face la finalul orei,
urmâ nd feedbackul așteptat.

Captarea atenției:
Fiecare elev primește câ te un cartonaș pe care este scris textul urmă tor:
”Cel de-al doilea stat ca mărime din SUA, Texas este plin de nenumărate posibilități de distracție și
aventură.El se află în sudul țării și este recunoscut după codul postal 79510 . De la orașe până la plajele
de coastă, munți și deșert, posibilitățile de vacanță în Texas sunt extinse. Centrele metropolitane, cum ar
fi Houston, Austin și Dallas, reprezintă un contrast interesant cu orașele din West Texas, cum ar
fi Amarillo sau Lubbock, dar fiecare are propriul său caracter și motiv pentru vizită. San Antonio,
renumit pentru Alamo și râul Walk, și țara de deal din apropiere, ar trebui să fie și pe itinerariile
călătorilor”.
Numărul codului postal al statului Texas, reprezintă codul cifrelor unui număr natural de forma
abcde , scris în baza zece.

Sarcinile elevilor:
Citește cu atenție textul, completează rebusul, apoi, calculează cu câ t este mai mare numă rul
79510 față de cel mai mare numă r natural de cinci cifre distincte. (inteligența lingvistică și
logico-matematică );

Privește numă rul ! Enumă ră calită ți și defecte ce te caracterizează !. Atâ tea calită ți
câ t reprezintă cifra sutelor și atîtea defecte câ t reprezintă cifra zecilor.(inteligența
intrapersonală );

Fie numă rul abcde = 79510 în care cifrele sale fac parte dintr-un cod, dar, în această scriere ,
numă rul este greșit, conform codului. Decifrează codul cu ajutorul sarcinilor de mai jos , și
gă sește numă rul abcde (inteligența logico-matematică ).
 Valoarea este mai mică de 70000;
 Cifra cu cea mai mare valoare se află la locul cel mai potrivit;
 Nu există sute;
 Suma celor două cifre din partea dreaptă este 14.
PROJECT DESIGN: OVERVIEW
Name of Project: Mathematics is the music of reason Duration: 4 weeks
Subject/Course: Math Teacher: Grade Level:
DINCĂ NICOLETA 12-14 years

Other subject areas to be included, if any: math, history, geography,science, ICT and art

Significant Content Tasks based on multiple intelligence theory


1. Verbal-linguistic intelligence – MIXED WORD -creating a rebus
with specific terms in mathematics (algebra or geometry) for example:
theorem, axiom, right, segment, angle, triangle, square, rectangle,
diamond, percentage, amount, difference, product, addition, decrease,
multiplication, division, area, volume, fraction, denominator, number
perfect square, number of hair, odd number, Thales, Pythagoras,
Titeica( romanian mathematician), elongated angle, obtuse angle,
bisectors, median, mediators, height, pyramid, cube, sphere, circle,
proportion or cryptogram
2. Logical-Mathematical Intelligence:- puzzle creation / solving or
playing treasure hunt with mathematics topics (exercises and
problems with percentages, fractions, whole numbers, geometric
figures, Pitagora's and Thales”s theorem, areas of geometric figures
3. Visual-Spatial Intelligence – Math is everywere - outdoor activity
to identify the influence of mathematics in nature or
a photographic gallery of different geometric constructions, designed
to spark pupils' curiosity, based on projects based on
architecture, finding math elements in famous paintings
4. Bodily-Kinesthetic Intelligence- string art math
5. Musical Intelligence
- creating photos that "speak" or a "card" with a simple math problem;
- recording a song
"Solve the rhyme problem, then play a song that suits the problem,
driving!"
6. Intrapersonal Intelligence- realizează o lista cu 5 formule
matematice (descriere) care sa ajute la realizarea unui dictionary
ilustrativ mathematic in cele 4 limbi ale proiectului
7. Interpersonal Intelligence- creating a Mathematical Logo and
casting votes using Google Docs or Survey Monkey;
8. Naturalistic Intelligence - Create a "google" map about City X, add
various issues light math;
- "Discover our places through math puzzles on an interactive map "
- calculating distances between two objects between which there is a
natural obstacle.

21st Century -Identify natural numbers x -Mathematical modeling x


Competencies (to be in a diagram, graph or of a given situation, by
taught and assessed) table containing data integrating acquisitions
relating to a practical from different fields
situation, write a
percentage in the form of
an ordinary fraction (for
example, 20% write 20
100), description and
identification of elements
of figures and geometric
bodies, Expression in
mathematical language of
properties related to
comparisons,
approximations, estimates
and operations with
natural numbers
- Arguing the approach to x Mathematical x
solve a problem starting representation, using
from a set of information fractions, of a given
of a daily or scientific situation, in an intra and
nature (physical, interdisciplinary context
economic, etc.) (geography, physics,
economics, etc.)
Project Summary The deepening of this topic contributes to the development of key
(include student role, competence, throughout the life, mathematical skills training and
issue, problem or competence, which consists in the ability to follow and evaluate the
challenge, action arguments offered by others and to discover the basic ideas in these
taken, and arguments, the ability of thinking and mathematical mathematics, of
purpose/beneficiary comprehending and using different representations of objects,
) phenomena and mathematical locations, the ability to distinguish
between mathematical concepts (for example: distinction between
assertions ie the ability to use elements and aiding tools (including
information technology)
Driving Question Were is MATH?
Entry Event -The description of a cryptogram will be presented, how to make a
puzzle, how to use open source tools in learning mathematics.
-Students will have to solve cryptograms, puzzles, puzzles, solving
algebra and geometry tasks.
-students will write mathematical formulas, will draw up a dictionary
- will photograph cultural objects from various local areas
- will identify geometric figures in various art objects and more

Products Individual: Specific content and competencies to be


- Mathematical dictionary assessed:
- Making a cryptogram -solving and completing a mathematical
- Make a map puzzle
- Logo -solving algebra exercises and geometry
problems for assembling pieces in a math
puzzle
-analysis of a collage of mathematical
photos
-use of ICT skills
Team: Specific content and competencies to be
-Solve exercises and assessed:
problems with -selects mathematical formulas
percentages, fractions, -describe geometric figures
integers, geometric -identifies data, quantities and
figures, Pythagoras and mathematical relations, in the context in
Thales theorem, areas of which they appear
geometric figures -recognizes geometric figures in various
-applies fundamental given contexts
notions of algebra and - Processing of mathematical data of
geometry in practice quantitative, qualitative, structural type,
contained in various information sources
PLANUL MINI-PROIECTULUI: PREZENTARE GENERALĂ
Titlul activită ții: Lasă natura să-ți fie profesor! Durata: 4 să ptă mâ ni
Subiectul activită ții: Profesori: Clasa: 5-6
Transdisciplinaritate: biologie și ecologie, Georgescu Iulia
literatură , engleză , matematică
Vor fi incluse și alte domenii, precum: biologie, matematică , geografie, limbă și artă

Conținutul Sarcini bazate pe teoria inteligenței multiple:


activită ții: 1. Inteligența verbal-lingvistică - crearea unei povești despre un copac de-
a lungul anotimpurilor
2. Inteligență logico-matematică - planificarea unei gră dini pentru școala
ta
3. Inteligența vizual-spațială – realizarea unui jurnal în care se vor nota
schimbă rile din natură
4. Inteligența corporală – construirea unei gră dini tradiționale, folosind
materiale reciclabile
5. Inteligența muzicală – realizarea unei liste cu piese muzicale care conțin
sunete ale naturii
6. Inteligență intrapersonală – joc de rol- Dacă aș putea fi orice plantă sau
animal, aș fi...
7. Inteligența interpersonală - scrierea unei poezii despre plante sau
animale
8. Inteligență naturalistă – realizarea unor fotografii cu cele mai
interesante elemente ale naturii din regiune

Competențele Comunicare - înțelegerea și X Creativitate și inovare: X


secolului XXI realizarea unei comunică ri recunoașterea
(care trebuie verbale și scrise eficiente oportunită ților și
predate și evaluate) într-o varietate de forme și imaginarea posibilită ților
contexte; de aplicare a ideilor în
Colaborare - demonstrarea moduri noi;
capacită ților de lucru în
echipă , colaborarea
productivă cu alții;
Gândire critică - analiza X Altele: X
datelor despre natură , TIC: folosirea platformei
plante sau animale Moodle pentru a finaliza
mini-proiectul și pentru a
fi evaluat online;
Limba engleză:
înțelegerea și utilizarea
limbii engleze în mod
eficient pentru a
comunica în medii sociale
și școlare autentice.
Resurse necesare Facilită ți:
Laborator informatică și suport tehnic

Echipament: I-Pad sau tabletă / dispozitiv de înregistrare

Tehnologie pentru a face fotografii, flyer / hâ rtie poster

Resurse comunitare
-Gră dina botanică , Parcul monumet, Lacul Să rat, Balta Mică a Bră ilei
Rezumatul În fiecare școală parteneră se formează un club transdisciplinar format din
proiectului (include elevi și profesori selectați pentru a participa la activită țile proiectului. În
rolul elevului, afara clasei, sarcinile de lucru vor fi efectuate în conformitate cu cele 8
problema sau informații multiple legate de unul dintre subiectele abordate de proiect:
provocarea, matematică , știință , limbă și comunicare. Tasks-urile vor fi dezvoltate de un
acțiunile singur partener școlar și afișate pe platforma Moodle în limba engleză . După
întreprinse și rezolvarea lor, elevii vor realiza miniproiecte pe care le vor posta pe
scopul / platformă pentru a fi verificate de profesori. La sfâ rșitul activită ții, studenții
beneficiarul) vor fi evaluați online pe platformă prin teste transdisciplinare.
Fiecare elev aduce informațiile descoperite despre schimbă rile din natură ,
pe care și le-a notat în jurnal, dar și fotografii sugestive pentru regiunea în
care tră iește. În grup, creează povestea unui copac de-a lungul
anotimpurilor, folosind în mod clar și expresiv informațiile descoperite
despre schimbă rile din natură . Individual, vor scrie o poezie despre plante
sau animale.
Fiecare elev caută informații despre modul în care se poate construi o
gră dină a școlii și o proiectează .
În final, elevii construiesc o gră dină tradițională folosind materiale
reciclabile.

Întrebarea Lă sați natura să vă fie profesor?


esențială
Activitatea grupului Elevii sunt grupați astfel încâ t echipa formată să includă diferite tipuri de
informații și să fie distribuite diferiților profesori.
Ei vor primi cele 8 sarcinile pe care va trebui să le rezolve în mod individual,
la început. Toate sarcinile principale duc la construirea unei gră dini
tradiționale folosind materiale reciclabile, după ce au observat cu atenție
schimbă rile din natură .
De asemenea, elevii vor avea ocazia să cunoască mai bine mediul natural în
care tră iesc.
Produse Individual: Conținut specific și competențe care trebuie
- creează o poezie despre evaluate:
plante sau animale; Crearea unei poezii despre despre plante sau
- colectează informațiile animale;
descoperite despre Matematica - analiza și culegerea de date /
schimbă rile din natură ; planificarea unei gră dini pentru școala ta.
- fotografiază cele mai
interesante elemente ale
naturii din regiune

Echipa: Conținut specific și competențe care trebuie


-creează povestea unui evaluate:
copac de-a lungul Descrierea expresivă a schimbă rilor din natură ,
anotimpurilor, folosind în urmă rind povestea unui copac de-a lungul
mod clar și expresiv anotimpurilor
informațiile descoperite TIC - testare folosind aplicația Kahoot.
despre schimbă rile din
natură ;
-proiectează o gră dină
pentru școală ;
- construiesc o gră dină
tradițională folosind
materiale reciclabile;
Publicarea Conferință WEB - realizarea de întâ lniri virtuale online ale elevilor și
produselor profesorilor din toate școlile partenere pentru a prezenta miniproiectele
realizate.
Activitate individuală :prof. GEORGESCU
IULIA
Proiectul “Dacă aș fi un copac...”
Grupa de vîrstă a elevilor: 11-12 ani
Numărul de ore: 4
Metode de învățare: învă țarea prin descoperire, conversația euristică , investigația, scrierea creativă ,
jocul de rol, gâ ndire critică
Competențe specifice:
-dezvoltarea capacită ții de selectare a informației;
-analiza datelor despre schimbă rile din natură ;
-realizarea unei comunică ri scrise care să facă referire la subiectul ales;
-recunoașterea oportunită ților și imaginarea posibilită ților de aplicare a ideilor în moduri noi;
-demonstrarea capacită ților de lucru în echipă , colaborarea productivă cu ceilalți;
Proiectul se desfă șoară pe parcursul a patru ore. În prima oră se explică elevilor procedura de lucru
pentru realizarea acestuia. Sunt informați că vor lucra atâ t individual, câ t și pe grupe. Elevii au avut ca
sarcină individuală , anterioară activită ții propiu-zise, că utarea unor informații despre schimbă rile din
natură , pe care și le-au notat într-un jurnal, dar și realizarea unor fotografii sugestive pentru regiunea
în care tră iesc.
După prezentarea și discutarea informațiilor culese, elevii sunt provocați la un joc de rol:
Dacă aș putea fi orice plantă sau animal, aș fi... , avâ nd ca scop conectarea cu natura, sensibilizarea
acestora la schimbă rile din natură , dar și autocunoașterea.
Apoi, în ora a doua, elevii se grupează , astfel încâ t echipa formată să creeze povestea unui copac
de-a lungul anotimpurilor, folosind în mod clar și expresiv informațiile descoperite despre
schimbă rile din natură .
În ora a treia, elevii au ca sarcină individuală scrierea unei poezii care să surprindă plante sau
animale.
În ultima oră elevii prezintă produsele proiectului, atâ t individual, câ t și în echipă . Se oferă feedback
pentru rezultatele muncii lor.
Captarea atenției:
Se realizează cu ajutorul fimului Un copac, odată...
https://www.youtube.com/watch?v=8hc5rhxzYpE.
Sarcinile elevilor:
1. Scrie povestea unui copac de-a lungul anotimpurilor, exprimâ nd clar idei și sentimente.
2. Scrie o poezie care să surprindă plante sau animale.

PROJECT DESIGN: OVERVIEW


Name of Project: Let nature be your teacher! Duration: 4
weeks
Subject/Course: Teacher(s): Grade Level:
Transdisciplinarity : biology and ecology, literature, Georgescu Iulia 5-6
english, math
Other subject areas to be included, if any: biology, math, geography, language and art

Significant Content Tasks based on multiple intelligence theory


1. Verbal-linguistic intelligence - creating a story about a tree over the
seasons
2. Logical-Mathematical Intelligence - planning a garden for your school
3. Visual-Spatial Intelligence- diary of observations of nature
4. Bodily-Kinesthetic Intelligence- manufacture of traditional garden of
your country using materials recyclable
5. Musical Intelligence- realize a music list that contains sounds of nature
6. Intrapersonal Intelligence- the game rol- If I could be any plant or
animal, I would be ...
7. Interpersonal Intelligence - individually composes a poem about plants
or animals
8. Naturalistic Intelligence - take pictures of the most interesting elements
of nature in your region
21st Century Comunication - understanding X Creativity and Innovation: X
Competencies (to be and achieving effective verbal recognizing opportunities
taught and assessed) and written communication in a and imagining possibilities to
variety of forms and contexts apply ideas in new ways
Colaboration - Demonstration of
team work capabilities
productive collaboration
with others
Critical Thinking – analyzing X Other: X
data about nature, plants or ICT: using Moodle platform to
animals poste mini – project and be
evaluate online
English Language:
undestanding and using
english language effectively
to communicate in authentic
social and school
enviroments
Resources Needed On-site people, facilities:
Biology lab and tech support

Equipment:
I-Pad or tablet/recording device

Materials:
Technology to make photo, flyer/poster paper

Community Resources:
-Botanical Garden, Monument Park, Salt Lake
Project Summary Home session - in each partner school a transdisciplinary club is formed from
(include student role, pupils and teachers selected to participate in the project activities. Outside of
issue, problem or the class, work assignments will be performed according to the 8 multiple
challenge, action intelligence related to one of the subjects covered by the project: math,
taken, and science, language and communication.Tasks will be developed by one partner
purpose/beneficiary) school and posted on the Moodle platform in English. After their solving
pupils will realize miniprojects that they will post on the platform to be
verified by the teachers. At the end of the activity, students will be evaluated
online on the platform with tests of transdisciplinary items.
Each student brings the information discovered about the changes in nature,
which he wrote down in his diary, but also photos suggestive for the region in
which he lives. In the group, they create the story of a tree over the seasons,
using clearly and expressively the information discovered about the changes
in nature. Individually, they will write a poem about plants or animals.
Each student looks for information on how to build a school garden and
designs it.
Finally, students build a traditional garden using recyclable materials.

Driving Question Let nature be your teacher!

Entry Event Students are grouped so that the team formed includes different types of
information and is distributed to different teachers.
They will receive the 8 tasks that they will have to solve individually, at the
beginning. All the main tasks are to build a traditional garden using
recyclable materials, after carefully observing the changes in nature.
Students will also have the opportunity to get to know better the natural
environment in which they live.

Individual: Specific content and competencies to be


Products - creates a poem about plants or assessed:
animals; Creating a poem about plants or animals;
- collects information Mathematics - data analysis and
discovered about changes in collection / planning a garden for your
nature; school.
- photograph the most
interesting elements of nature
in your region.
Team: Specific content and competencies to be
-creates the story of a tree over assessed:
the seasons, using clearly and Expressive description of changes in
expressively the information nature, following the story of a tree over
discovered about the changes in the seasons
nature; ICT - testing using the Kahoot application.
-design a garden for school;
- build a traditional garden
using recyclable materials;

Making Products Webconferance - achieving online virtual meetings of pupils and teachers
Public from all partner schools to present mini projects realized.
(include how the
products will be made
public and who
students
will engage with
during/at end of
project)
PROJECT DESIGN: OVERVIEW
Name of Project: Science: a long and systematic curiosity! Duration:
4 weeks
Subject/Course: Teacher(s): Cici-Mihaela Bolovan Grade Level: 6-
Transdisciplinarity : sciences and Georgescu Iulia 8
technologies Dincă Nicoleta
Râ pa Mihaela
Other subject areas to be included, if any: biology, math, history, geography,language and art

Significant Content Tasks based on multiple intelligence theory


1. Verbal-linguistic intelligence – read and summarize an science article
from newspaper, internet.
2. Logical-Mathematical Intelligence: complete chemistry equations on
the board; organizing and interpreting data from experiments; realizes a
chronological axis of the most important scientific discoveries from the
stone age to today
3. Visual-Spatial Intelligence – teachers use visual clues such as demos
(watch what Steve Spengler show you)
4. Bodily-Kinesthetic Intelligence – role playing – using students as parts
of the cell recreates it with their bodies; put a skeleton together
5. Musical Intelligence – introducing a topic with a song 
6. Intrapersonal Intelligence – make individual experiments at home
using balloons, baking soda, vinegar, food coloring.
7. Interpersonal Intelligence – group work - make a power point
presentation or prezi to present the most important scientists in your
region or country
8. Naturalistic Intelligence
take field trips to natural areas or a zoo
use fall leaves for classification activities
21st Century Comunication - understanding X Creativity and Innovation:
Competencies (to be and achieving effective verbal recognizing opportunities and
taught and assessed) and written communication in a imagining possibilities to apply
variety of forms and contexts ideas in new ways
Colaboration - Demonstration of
team work capabilities
productive collaboration with
others

Critical Thinking – analyzing data X Other:


about the most important ICT: using Moodle platform to poste
scientific dicovery ; comparing mini – project and be evaluate
data from experiments; online
English Language: undestanding
and using english language
effectively to communicate in
authentic social and school
enviroments
Resources Needed On-site people, facilities:
Chemistry lab and tech support
Equipment:
I-Pad or tablet/recording device
Materials:
Technology to make photo, flyer/poster paper
Community Resources:
-
Project Summary Home session - in each partner school a transdisciplinary club is formed
(include student role, from pupils and teachers selected to participate in the project activities.
issue, problem or Outside of the class, work assignments will be performed according to the 8
challenge, action multiple intelligence related to one of the subjects covered by the project:
taken, and math, science, language and communication.Tasks will be developed by one
purpose/beneficiary) partner school and posted on the Moodle platform in English. After their
solving pupils will realize miniprojects that they will post on the platform to
be verified by the teachers. At the end of the activity, students will be
evaluated online on the platform with tests of transdisciplinary items.
Every pupils brings information discovered and together they will
summarize an science article from newspaper, internet.. Each pupil
searches information about most important scientists in his region, makes
an individual experiments at home using balloons, baking soda, vinegar,
food colorin and realizes a chronological axis of the most important
scientific discoveries from the stone age to today.
Finnaly, pupils make a ppt or prezi of scientific experiments.
Driving Question Why science is a long and systematic curiosity?
Entry Event Pupils are grouped so that the team formed includes different types of
intelligence and distribute to different teachers. They will receive the 8
tasks that they will have to solve individually, at the beginning. All the main
tasks are to create a ppt or prezi of scientific experiments at the level of the
European partnership.
Also, pupils will have the opportunity to know better the value of science in
the region they live in, as well as the science of their colleagues within the
European partnership.
Products Individual: Specific content and competencies to be
- read an science article from assessed:
newspaper, internet - Writing an informational text about
- collects data about the science
important scientific discovery - Watch what Steve Spengler show you
- represents through a and descibe it
chronological axis of the most - Complete chemistry equations on the
important scientific discoveries board
from the stone age to today

- photographs the most


important animals from zoo
Team: Specific content and competencies to be
- summarize an science article assessed:
from newspaper, internet. Writing the description of domestic
- role playing – using students as scientific experiment
parts of the cell recreates it with ICT – making quiz on Kahoot apllication
their bodies; put a skeleton
together
- introducing a topic with a song 
- miniproject: Science a long and
systematic curiosity
Making Products Pupils will organize their information and create a prezentation for an
Public international conferance- organizer and moderator Turkey partner.
(include how the
products will be made
public and who
students
will engage with
during/at end of
project)
PBL 5: Water and planetary oceans
PLANUL MINI-PROIECTULUI: PREZENTARE GENERALĂ
Denumirea mini-proiectului: Apa și Oceanul Planetar Durata: 4
să ptă mâ ni
Subiect/ Proces: Profesori: Clasa: 5-8
Transdisciplinaritate: geografie și biologie Ciupală Corina Florentina
Alte obiecte de studiu care ar putea fi incluse: matematică , limba engleză și arte

Conținut Sarcini de lucru bazate pe Teoria inteligențelor multiple


semnificativ 1. Inteligența verbal – lingvistică: Realizează un articol pentru revista școlii,
cu titlul ,,Apa sursă sau resursă a vieții?”, în care sa prezinți importanța apei
pentru omenire.
2. Inteligența logico – matematică : colectează date statistice privind debitul
mediu al unui râ u/fluviu, din fiecare anotimp. Realizează un grafic privind
evolutia anuală a debitului și argumentează influența acestuia asupra
comunită ților omenesti.
3. Inteligența vizual – spațială : Pe harta fizică a Europei, identifică 5 fluvii,
precum și mă rile în care acestea se varsă
4. Inteligența corporal-chinestezică – realizează ,,Cartea de identitate,, a unui
important fluviu din țara ta, precizand izvor, debit, lungime, afluenti, lacuri si
vă rsare.
5. Inteligența muzicală – asculta Valurile Dună rii de Iosif Ivanovici
6. Inteligența intrapersonală – Râ ul curge cu splendoare,
Dar ,,cară ” și poluare,
Că omul nu înțelege.......
Că ce seamă nă ......,,culege”....
Pornind de la epigrama prezentată , realizați un proiect de grup după urmă torul
plan de lucru: Identificarea problemei, 3 cauze , 3 consecințe și 3 modalită ți de
reducere a poluă rii
7. Inteligența interpersonală - lucru în echipă – realizați un poster cu titlul -
De ce avem nevoie de apă ? Fiecare coleg va scrie motivele pentru care avem
nevoie de apă .
8 Inteligența naturalistă: Apa este o resursă vitală ! Fă ră apă viața nu ar fi
existat pe Pă mâ nt. După cum știți, rezervele de apă sunt inegal distribuite pe
Terra, astfel încâ t o mare parte din populația globului nu are acces la apă
potabilă . Ești norocos că locuiești într-o regiune unde accesul la apa potabilă nu
reprezintă o problemă ! Cum ar fi viața ta dacă într-o zi, rezervele de apă s-ar
epuiza? Ce soluții ai avea la dispoziție?

Competențe ale Comunicare - înțelegerea și realizarea X Creativitate și inovație:


secolului 21 unei comunică ri verbale și scrise identificarea problemelor
(pentru eficiente într-o varietate de forme și legate de resursele de apă
procesul de contexte
predare – Colaborare - Demonstrarea capacită ților
evaluare) de lucru în echipă colaborare productivă
cu ceilalți
Gândirea critică: analiza datelor X Altele:
statistice și interpretarea lor TIC: folosirea platformei
Moodle pentru a posta mini-
proiectele și pentru evaluare
online
Limba engleză: înțelegerea și
utilizarea limbii engleze în
mod eficient pentru a
comunica în medii sociale și
școlare autentice
Resurse Facilități în școală:
necesare Laboratorul de informatică și suport tehnic
Echipamente:
I-Pad sau tablete/ echipamente de înregistrare audio-video
Materiale:
Camere foto, hâ rtie pentru flyere/ postere/ harta fizică a Europei
Resurse comunitare:
Harta fizică a fiecă rei ță ri
Rezumatul Sesiunea de acasă - în fiecare școală parteneră se formează un club
proiectului transdisciplinar format din elevi și profesori selectați pentru a participa la
(include rolul activită țile proiectului. În afara orelor de curs, sarcinile de lucru vor fi efectuate
elevului, în conformitate cu cele 8 informații multiple referitoare la unul dintre
problema sau subiectele abordate de proiect: matematică , știință , limbă și comunicare.
provocarea, Sarcinile de lucru vor fi propuse de o școală parteneră și afișate pe platforma
acțiunile Moodle în Limba Engleză . După rezolvarea lor, elevii vor realiza miniproiecte pe
întreprinse și care le vor posta pe platformă pentru a fi verificate de profesori. La sfâ rșitul
scopul / activită ții, studenții vor fi evaluați online pe platformă prin teste cu intrebă ri
beneficiarul) transdisciplinare.
Activitatea începe cu vizionarea unui scurt material pe youtube intitulat ,,Water
resources”, iar ulterior eleviii, vor realiza un articol cu titlul ,,Apa sursă sau
resursă a vieții”? Fiecare elev va că uta informații statistice despre debitul unor
râ uri/fluvii de pe glob și va reprezenta grafic evoluția acestor parametri. Dirijați
de profesor vor ințelege modul în care oscilațiile debitelor influentează
activitațile omenești din fiecare comunitate.
Pe grupe vor realiza ,,Cartea de identitate” a unei ape curgă toate din fiecare țară
parteneră , după un algoritm dat. De asemenea tot pe grupe vor realiza un
proiect, pornind de la epigrama prezentată . La final , elevii vor că uta soluții în
cazul reducerii rezervelor de apă , la nivel planetar și vor înțelege necesitatea
protejă rii resurselor de apă .
Întrebarea Apa sursă sau resursă a vieții?
problemă
Pregătirea Activitatea începe cu vizionarea unui scurt material pe youtube intitulat ,,Water
activității resources”, în care se prezintă compnentele Hidrosferei .
Corelat cu resursele de apă de pe Terra, elevii vor avea ocazia să cunoască mai
bine mediul natural în care tră iesc.
Pe parcursul activită ții dirijați de profesori, vor avea de realizat mai multe
sarcini individual sau în grup.

Conținut specific și competențe care


Produse/ Individuale: trebuie evaluate:
Rezultate - scrie un articol despre apă sursă și - Descrierea unor elemente,
resursă a vieții fenomene sau procese geografice
-colectează și interpretează date - Caracterizarea elementelor,
statistice despre debitele fluviilor lumii fenomenelor, după un algoritm dat,
- identifică fluvii și mă ri pe harta fizică a - utilizatea tehnicilor de orientare pe
Europei hartă ,
-vizionează filmulețul ,,Water
resources”, Utilizarea unor metode de
- realizază cartea de identitate a unui investigare
râ u/ fluviu pe baza unui algoritm dat Identificarea soluțiilor de protecție a
- caută soluții pentru lipsa resurselor de apelor, ă n contextul dezvoltă rii
apă durabile

În echipă: Conținut specific și competențe care


- Realizarea unui poster cu tema ,,De ce trebuie evaluate:
avem nevoie de apă ?” Aplicarea cunoștințelor și a
abilită ților dobâ ndite în contexte noi
- realizarea unui miniproiect de grup Identificarea soluțiilor de protecție a
pornind de la o epigramă apelor, ă n contextul dezvoltă rii
durabile

Publicarea
produselor Elevii vor organiza toate informațiile acumulate pe parcursul mini-proiectului
(include modul în și vor crea o prezentare care va fi postată pe platforma Moodle a proiectului.
care produsele Conferință WEB - realizarea de întâ lniri virtuale online ale elevilor și
vor fi fă cute profesorilor din toate școlile partenere pentru a prezenta miniproiectele
publice/ modul în realizate.
care vor participa
elevii în timpul /
la sfâ rșitul
proiectului)
Activitate individuală : prof. Ciupală Corina Florentina
Proiectul “Noi și apa”
Grupa de vîrstă a elevilor: 11-12 ani
Numărul de ore: 4
Metode de învățare: învă țarea prin descoperire, conversația euristică , investigația, scrierea creativă ,
jocul de rol
Competențe specifice:
Caracterizarea elementelor, fenomenelor geografice după un algoritm dat,
Utilizatea tehnicilor de orientare pe hartă ,
Identificarea soluțiilor de protecție a apelor, în contextul dezvoltă rii durabile
Demonstrarea capacită ților de lucru în echipă , colaborarea productivă cu ceilalți;
Proiectul se desfă șoară pe parcursul a patru ore. În prima oră se explică elevilor procedura de lucru
pentru realizarea acestuia. Sunt informați că vor lucra atâ t individual, câ t și pe grupe. De asemenea
sunt anunțați asupra temei și a sarcinilor de lucru pe care le vor avea de rezolvat. Pentru o
introducere în subiect, elevii au urmarit filmul ,,Water resources„
Apoi, în ora a doua, elevii vor avea de că utat și interpretat date statistice legate de debitele unor
râ uri/fluvii de pe glob . Pentru o câ t mai elaborată prezentare pot folosi diferite surse de informare
online.De asemenea vor localiza la harta fluviile analizate, precum și mă rile în care se varsă . În ora a
treia, elevii vor realiza în echipă , postere intitulate ,,De ce avem nevoie de apa?”, în care fiecare
membru al grupului va menționa cel puțin o idee, susținâ nd importanța apei.
În ultima oră elevii prezintă produsele proiectului, atâ t individual, câ t și în echipă . Se oferă feedback
pentru rezultatele muncii lor.

Captarea atenției:
Se realizează cu ajutorul fimului ,,Water resources”
https://www.youtube.com/watch?v=IDAj5T1ST7o

Sarcinile elevilor:
1.Realizează un articol pentru revista scolii , ,,Apa sursă sau resursă a vieții? ”
2. Prezintă ,,cartea de identitate”a unui râ u sau fluviu.
3.Elaboreaza miniproiectul ,,Noi și apa”, pornind de la o epigramă .

PROJECT DESIGN: OVERVIEW


Name of the mini-project : Water and the Planetary Ocean Duration: 4
weeks
Subject/ Process: Teacher: Classes: 5-8
Transdisciplinaritate: Ciupală Corina Florentina
geography and biology

Other objects of study that might be included: literature, math, history, english language and arts

Significant Tasks based on the Theory of Multiple Intelligences


content 1. Verbal-linguistic intelligence: Write an article for the school magazine,
entitled "Water source or resource of life?", In which to present the
importance of water for humanity.
2. Logical-mathematical intelligence: collects statistical data on the
average flow of a river / river in each season. Make a graph of the annual
evolution of the flow and argue its influence on human communities.
3. Visual-spatial intelligence: On the physical map of Europe, identify 5
rivers, as well as the seas into which they flow
4. Body-kinesthetic intelligence - creates the "Identity Card" of an
important river in your country, specifying the source, flow, length,
tributaries, lakes and discharge
5. Musical intelligence - listen to The Waves of the Danube by Iosif
Ivanovici\=
6. Intrapersonal intelligence
- The river flows with splendor,
- But "carries" and pollution,
- That man does not understand .......
- That what it looks like ...... "reap" ....
Starting from the presented epigram, make a group project according to the
following work plan: Identifying the problem, 3 causes, 3 consequences and 3
ways to reduce pollution
7. Interpersonal intelligence - teamwork - make a poster with the title -
Why do we need water? Each colleague will write down the reasons why
we need water
8. Naturalistic intelligence: Water is a vital resource! Without water, life
would not exist on Earth. As you know, water reserves are unevenly
distributed on Earth, so much of the world's population does not have
access to drinking water. You are lucky to live in a region where access to
drinking water is not a problem! What would your life be like if one day
your water supply rans out? What solutions would you have available?

21st century Communication - understanding and X Creativity and innovation:


skills (for the achieving effective verbal and written identifying problems related to
teaching- communication in a variety of forms water resources
evaluation and contexts
process ) Collaboration - Demonstrating the
ability to work in a team productive
collaboration with others
X Other:
Critical thinking: analysis of statistical ICT: using the Moodle platform to
data and their interpretation post mini-projects and online
evaluation
English: understanding and using
English effectively to
communicate in authentic social
and school settings
Resources School facilities:
needed Computer and technical support laboratory
equipment:
I-Pad or tablets / audio-video recording equipment
Materials:
Cameras, flyer / poster paper / physical map of Europe
Community resources:
Physical map of each country
Project Home session - in each partner school a transdisciplinary club is formed
summary consisting of students and teachers selected to participate in the project activities.
(includes Outside the classes, the work tasks will be performed according to the 8 multiple
student role, pieces of information related to one of the topics addressed by the project:
problem or mathematics, science, language and communication. The work tasks will be
challenge, proposed by a partner school and displayed on the Moodle platform in English.
actions taken After solving them, students will make mini-projects that they will post on the
and purpose / platform to be verified by teachers. At the end of the activity, students will be
beneficiary) assessed online on the platform through tests with transdisciplinary questions.
The activity starts with watching a short material on youtube entitled "Water
resources", and later the students will make an article entitled "Water source or
resource of life"? Each student will look for statistical information about the flow
of rivers / streams around the globe and will graphically represent the evolution
of these parameters. Guided by the teacher, they will understand how flow
fluctuations influence human activities in each community.
In groups, they will make the "Identity Card" of a running water from each partner
country, according to a given algorithm. They will also carry out a project in
groups, starting from the presented epigram. In the end, students will look for
solutions to reduce water reserves on a global scale and will understand the need
to protect water resources.
Question Water source or resource of life?
issue
Activity The activity begins with watching a short material on youtube entitled "Water
preparation resources", which presents the components of the Hydrosphere.
Correlated with the water resources on Earth, students will have the opportunity
to better understand the natural environment in which they live.
During the activity led by teachers, they will have to perform several tasks
individually or in groups.
individual: Specific content and competencies to be
Products/ - write an article about the source water assessed:
Results and resource of life - Description of some geographical
- collects and interprets statistical data elements, phenomena or processes
on world river flows - Characterization of elements,
- identifies rivers and seas on the phenomena, according to a given
physical map of Europe algorithm,
- watch the video "Water resources", - use of map orientation techniques,
- makes the identity card of a river / Use of investigation methods
river based on a given algorithm Identifying water protection solutions in
- looking for solutions for lack of water the context of sustainable development
resources

In team: Specific content and competencies to be


- Making a poster with the theme "Why assessed:
do we need water?" Applying the knowledge and skills
acquired in new contexts
- realization of a group mini-project Identifying water protection solutions in
starting from an epigram the context of sustainable development
Product Students will organize all the information gathered during the mini-project and
publishing will create a presentation that will be posted on the Moodle platform of the
(includes how project.
the products WEB Conference - holding online virtual meetings of students and teachers from
will be made all partner schools to present the mini-projects.
public /

Individual activity:
prof. Ciupală Corina Florentina
The “We and the water” project
Age group of students: 11-12 years
Number of hours: 4
Learning methods:
- discovery learning, heuristic conversation, investigation, creative writing, role play
Specific skills:
Characterization of elements, geographical phenomena according to a given algorithm,
Use of map orientation techniques;
Identifying water protection solutions in the context of sustainable development;
Demonstrating teamwork skills, productive collaboration with others.
The project runs for four hours. In the first class, the students are explained the working procedure
for its realization. They are informed that they will work both individually and in groups. They are
also informed about the topic and the work tasks they will have to solve. For an introduction to the
subject, students watched the film "Water resources"
The project runs for four hours. In the first class, the students are explained the working procedure
for its realization. They are informed that they will work both individually and in groups. They are
also informed about the topic and the work tasks they will have to solve. For an introduction to the
subject, students watched the film "Water resources"
Catching the attention:
It is made with the help of the film "Water resources" https://www.youtube.com/watch?
v=IDAj5T1ST7o

Student tasks:
1. Do an article for the school magazine, “Water source or resource of life? "
2. Present the "identity card" of a river or stream.
3. Elaborates the mini-project "We and water", starting from an epigram.
PLANUL MINI-PROIECTULUI: PREZENTARE GENERALĂ
Denumirea mini-proiectului: Indigen și migrator în Europa de ieri și de azi! Durata: 4
să ptă mâ ni
Subiect/ Proces: Profesor: Râ pa Mihaela Clasa: 5-8
Transdisciplinaritate: istorie și educație socială
Alte obiecte de studiu care ar putea fi incluse: biologie, matematică , istorie, geografie, limba engleză și
arte

Conținut Sarcini de lucru bazate pe Teoria inteligențelor multiple


semnificativ 1. Inteligența verbal – lingvistică: scrieți teoria personală despre schimbă rile
viitoare care ar putea apă rea în societatea noastră multiculturală
2. Inteligența logico – matematică: realizați o axă cronologică pe care să
marcați principalele evenimente din istoria migrațiilor
3. Inteligența vizual – spațială: nume și localizează pe o hartă a ță rii creații ale
omului care fac țara dvs. unică
4. Inteligența corporal-chinestezică - creează un joc Trivia care să conțină
întrebă ri despre migrație
5. Inteligența muzicală – asculta o poveste a unui popor migrator
6. Inteligența intrapersonală – descrie decorul și atmosfera dintr-o casă sau
loc aparținâ nd unei alte culturi
7. Inteligența interpersonală - lucru în echipă - ră spunde la întrebarea - De ce a
migrat omul?
8 Inteligența naturalistică – efectuați sondaj de opinie pe stradă pentru a afla
ce ne face diferiți unul de celă lalt. Realizați o listă cu asemă nă ri și deosebiri.

Competențe ale Comunicare - înțelegerea și realizarea X Creativitate și inovație:


secolului 21 unei comunică ri verbale și scrise recunoașterea oportunită ților
(pentru procesul eficiente într-o varietate de forme și și imaginarea posibilită ților de
de predare – contexte aplicare a ideilor în moduri noi
evaluare) Colaborare - Demonstrarea capacită ților
de lucru în echipă colaborare productivă Altele:
cu ceilalți TIC: folosirea platformei
Moodle pentru a posta mini-
Gândirea critică: analiza datelor despre proiectele și pentru evaluare
migrația populației; compararea datelor online
din experimentele istorice Limba engleză: înțelegerea și
utilizarea limbii engleze în mod
eficient pentru a comunica în
medii sociale și școlare
autentice
Resurse Facilități în școală:
necesare Laboratorul de informatică și suport tehnic
Echipamente:
I-Pad sau tablete/ echipamente de înregistrare audio-video
Materiale:
Camere foto, hâ rtie pentru flyere/ postere
Resurse comunitare:
Muzeul de Istorie din oraș/ Național
Rezumatul Sesiunea de acasă - în fiecare școală parteneră se formează un club
proiectului transdisciplinar format din elevi și profesori selectați pentru a participa la
(include rolul activită țile proiectului. În afara orelor de curs, sarcinile de lucru vor fi efectuate
elevului, problema în conformitate cu cele 8 informații multiple referitoare la unul dintre subiectele
sau provocarea, abordate de proiect: matematică , știință , limbă și comunicare. Sarcinile de lucru
acțiunile vor fi propuse de o școală parteneră și afișate pe platforma Moodle în Limba
întreprinse și Engleză . După rezolvarea lor, elevii vor realiza miniproiecte pe care le vor posta
scopul / pe platformă pentru a fi verificate de profesori. La sfâ rșitul activită ții, studenții
beneficiarul) vor fi evaluați online pe platformă prin teste cu intrebă ri transdisciplinare.
Fiecare elev aduce informații descoperite și împreună vor ră spunde la
întrebarea - De ce a migrat omul?
Fiecare elev caută informații despre populațiile care au postat în regiunea sa,
descrie decorul și atmosfera dintr-o casă sau loc aparținâ nd unei alte culturi și
realizează o axă cronologică a celor mai importante migrații din Europa din sec.
II d. Hr. și pâ nă în prezent.
În cele din urmă , elevii fac un sondaj de opinie pe stradă pentru a afla ce ne face
diferiți unul de celă lalt și realizează o listă cu asemă nă ri și deosebiri.
Întrebarea De ce au migrat oamenii și ce importanță are acest fenomen?
problemă
Pregătirea Elevii vor trebui să culeagă informații despre migrații locale și naționale.
activității De asemenea, elevii vor avea oportunitatea de a cunoaște mai mult despre
istoria și tradițiile comunită ții în care tră iesc, dar și să realizeze corelații cu
istoria și tradițiile europene
Individuale: Conținut specific și competențe care
Produse/ - scrie un eseu despre crezi că vor trebuie evaluate:
Rezultate acționa implicațiile schimbă rilor -Redactarea unui text informațional
viitoare asupra globaliză rii despre știință ;
- colectează informații despre -Urmă rește relată rile unui
cronologia marilor migrații din Europa reprezentant al unei comunită ți
- ascultă povestea relatată de un migratoare și descrie ce ai înteles din
reprezentant al unei comunită ți prezentarea acestuia
migratoare -Realizează o axă cronologică cu cele
- gă seste un ră spuns la întrebarea – De mai importante momente ale
ce migrează oamenii? migrației in Europa
- vizionează filmulețe despre diferite
populații migratoare și realizează o
hartă sinoptică cu diferențe culturale

În echipă: Conținut specific și competențe care


- construiește o hartă a ță rii tale prin trebuie evaluate:
care să evidențiezi cele mai importante Redactarea eseului despre implicațiile
creații ale omului care fac unică țara ta schimbă rilor viitoare asupra
- un sondaj de opinie pe stradă pentru a globaliză rii
afla ce ne face diferiți unul de celă lalt și TIC - testare printr-un test creat prin
realizează o listă cu asemă nă ri și aplicația Trivia
deosebiri.
- puneți în practică un flashmob cu titlul:
Eu, tu, ieri, azi, mâ ine
- miniproiect: Indigen și migrator în
Europa de ieri și de azi!
Publicarea
produselor Elevii vor organiza toate informațiile acumulate pe parcursul mini-proiectului și
(include modul în vor crea o prezentare care va fi postată pe platforma Moodle a proiectului. De
care produsele vor asemenea, vor pregă ti toate elementele necesare pentru derularea flashmob-ului
fi fă cute publice/ cu titlul: Eu, tu, ieri, azi, mâ ine care se va desfă șura în timpul mobilită ții din
modul în care vor Romania.
participa elevii în
timpul / la
sfâ rșitul
proiectului)
Activitate individuală: prof. RÂPA MIHAELA
Proiectul “Marile migrații ale Europei ”
Grupa de vîrstă a elevilor: 11-14 ani
Numărul de ore: 4
Metode de învățare: învă țarea prin descoperire, conversația, scrierea creativă , gâ ndirea critică
Competențe specifice:
dezvoltarea capacită ții de selectare a informației;
analiza datelor despre migrația populației; compararea datelor cu privire la cauze, mod de
desfă șurare, urmă ri ale marilor migrații din Europa
realizarea unei comunică ri scrise care să facă referire la subiectul ales;
recunoașterea oportunită ților și imaginarea posibilită ților de aplicare a ideilor în moduri noi;
demonstrarea capacită ților de lucru în echipă , colaborarea productivă cu ceilalți;

Proiectul se desfă șoară pe parcursul a patru ore. În prima oră se explică elevilor procedura de lucru
pentru realizarea acestuia. Sunt informați că vor lucra atâ t individual, câ t și pe grupe. Elevii au ca
sarcină individuală că utarea unor informații marile migrații ale Europei: cauze, mod de desfă șurare,
urmă ri.
Apoi, în ora a doua, elevii se grupează , astfel încâ t echipa formată să creeze un text care să descrie
câ t mai clar, dar și expresiv ră spunsul la întrebarea- De ce migrează oamenii?
În elaborare elevii se folosesc de informațiile gă site folosind diferite surse de informare: că rți de
istorie, Internet, hă rți etc.
În ora a treia, elevii au ca sarcină individuală că utarea de informații despre istoria și tradițiile unei
populații migratoare din zona lor.
În ultima oră elevii prezintă produsele proiectului, atâ t individual, câ t și în echipă . Se oferă feedback
pentru rezultatele muncii lor.
Captarea atenției:
Se realizează cu ajutorul unui fim despre marile migrații din Europa: https://youtu.be/MGb8Hq1y9cw
Sarcinile elevilor:
- Descrie fenomenul de migrație folosind detalii relevante despre oameni, locuri, lucruri și
evenimente, exprimâ nd clar idei și sentimente.
- Scrie o poezie care să surprindă sentimentele declanșate de mă rturia unui migrator.

PROJECT DESIGN: OVERVIEW


Name of Project: Native and migratory in Europe of yesterday and Duration: 4 weeks
today!
Subject/Course: Teacher(s): Grade Level: 5-8
Transdisciplinarity : History and social Râ pa Mihaela
education Georgescu Iulia
Dincă Nicoleta
Other subject areas to be included, if any: biology, science, geography,language and art

Significant Content Tasks based on multiple intelligence theory


1. Verbal-linguistic intelligence – write your theory about future
changes might occur in our multicultural society
2. Logical-Mathematical Intelligence: locate a timeline of evens that
related to migration history
3. Visual-Spatial Intelligence – name and located on a map natural
and man made images that make your country unique
4. Bodily-Kinesthetic Intelligence – devise a Trivia game which ask
about migratory
5. Musical Intelligence – listen to a story of a migratory people
6. Intrapersonal Intelligence – describe, décor, atmosphere in a home
or place of different culture
7. Interpersonal Intelligence – answer the question – Why human
migrated?
8. Naturalistic Intelligence - conduct research on the street to find out
what makes us different from each other. Make a list.
21st Century Comunication - X Creativity and Innovation:
Competencies (to be understanding and achieving recognizing opportunities and
taught and assessed) effective verbal and written imagining possibilities to apply
communication in a variety ideas in new ways
of forms and contexts
Colaboration -
Demonstration of team work
capabilities productive
collaboration with others
Critical Thinking – analysis of X Other:
data on population ICT: using Moodle platform to
migration; comparison of poste mini – project and be
data from historical evaluate online
experiments. English Language: undestanding
and using english language
effectively to communicate in
authentic social and school
enviroments
Resources Needed On-site people, facilities:
ICT lab and tech support
Equipment:
I-Pad or tablet/recording device
Materials:
Technology to make photo, flyer/poster paper
Community Resources:
Local or National History Museum
Project Summary Home session - in each partner school a transdisciplinary club is
(include student role, formed consisting of students and teachers selected to participate in
issue, problem or the project activities. Outside the classes, the work tasks will be
challenge, action taken, performed according to the 8 multiple pieces of information on one of
and the topics covered by the project: mathematics, science, language and
purpose/beneficiary) communication. The tasks will be proposed by a partner school and
displayed on the Moodle platform in English. After solving them,
students will make mini-projects that they will post on the platform to
be verified by teachers. At the end of the activity, students will be
assessed online on the platform through tests with transdisciplinary
questions.
Each student brings discovered information and together they will
answer the question - Why did man migrate?
Each student searches for information about the populations they
posted in their region, describes the scenery and atmosphere of a house
or place belonging to another culture and makes a chronological axis of
the most important migrations in Europe in the twentieth century. II
AD and until now.
Finally, students take an opinion poll on the street to find out what
makes us different from each other and make a list of similarities and
differences.
Driving Question Why did people migrate and how important is this phenomenon?
Entry Event Students will need to gather information about local and national
migration.
Students will also have the opportunity to learn more about the history
and traditions of the community in which they live, but also to make
correlations with European history and traditions.
Products Individual: Specific content and competencies
- write an essay about what you to be assessed:
think the implications of future - Writing an informational text
change will have on globalization about science
- collects information on the - Watch what Steve Spengler show
chronology of major migrations in you and descibe it
Europe - Complete chemistry equations on
- listen to the story told by a the board
representative of a migrant
community

- find an answer to the question -


Why do people migrate?
- watch videos about different
migrant populations and make a
synoptic map with cultural
differences
Team: Specific content and competencies
- build a map of your country to to be assessed:
highlight the most important Writing the essay on the
human creations that make your implications of future changes on
country unique globalization
- an opinion poll on the street to ICT – making quiz on Kahoot
find out what makes us different apllication
from each other and make a list of
similarities and differences.
- put into practice a flashmob
entitled: Me, you, yesterday, today,
tomorrow
- mini-project: Native and migrant
in Europe of yesterday and today!
Making Products Students will organize all the information accumulated during the mini-
Public project and will create a presentation that will be posted on the Moodle
(include how the platform of the project. They will also prepare all the necessary
products will be made elements for the flashmob entitled: Me, you, yesterday, today,
public and who students tomorrow which will take place during the mobility in Romania.
will engage with
during/at end of
project)

PBL 7: La Tour Eiffel


PLANUL MINI-PROIECTULUI: PREZENTARE GENERALĂ
Titlul activită ții: Turnul Eiffel Durata: 4
să ptă mâ ni
Subiectul activită ții: Profesor : Clasa : a VII-a L1
Comunicare în limba franceză Bolovan Cici – Mihaela

Vor fi incluse și alte domenii, precum: științe, istorie, geografie, arte

Conținutul Sarcini bazate pe teoria inteligențelor multiple:


activită ții: 1. Inteligența verbal-lingvistică - Imaginează -ți că Turnul Eiffel este o
ființă ; adresează – i trei întrebă ri despre evenimentele importante la care a
fost martor de-a lungul istoriei.
2. Inteligența logico-matematică: Extrage din textul dat, informațiile
referitoare la înă lțimea și greutatea Turnului, apoi transformă metrii în
kilometri și tonele în kilograme, precizează forma geometrică pe care o
gă sești cea mai apropiată de forma Turnului
3. Inteligența vizual-spațială : Vizitează orașul natal și descoperă o
clă dire/monument – simbol, așa cum esteTurnul Eiffel pentru Paris (expune
fotografiile și votează impreună cu colegii pentru a desemna simbolul
orașului tă u natal)
esenează Turnul Eiffel sau construiește o machetă a acestuia, utilizâ nd
materiale reciclabile
5. Inteligență muzicală: Ascultă și repetă piesa „Tour Eiffel” de Pierre Lozère
6. Inteligență intrapersonală: Elaborează un pliant de prezentare a
Turnului Eiffel
7. Informații interpersonale: Discută cu colegul de bancă despre importanța
acestui monument pentru poporul francez
8. Inteligența naturalistă: Studiază transformă rile pe care le poate suferi
construcția Turnului Eiffel, avâ nd în vedere materialul din care este construit
și variațiile de temperatură pe parcursul unui an
Competențele Comunicare - înțelegerea și X Creativitate și inovare: X
secolului XXI realizarea unei comunicări verbale recunoașterea
(care trebuie și scrise eficiente într-o varietate oportunităților și
predate și de forme și contexte; imaginarea posibilităților
evaluate) Colaborare - demonstrarea de aplicare a ideilor în
capacităților de lucru în echipă, moduri noi;
colaborarea productivă cu alții;
Gândire critică - analiza datelor X Altele: X
despre mărimea populației TIC: folosirea platformei
orașului, religii, etnie; compararea Moodle pentru a finaliza
datelor cu privire la mărimea mini-proiectul și pentru a fi
populației orașului, religii, evaluat online;
componentă etnică din mai multe Limba franceză: înțelegerea
perioade istorice; și utilizarea limbii franceze
în mod eficient pentru a
comunica în medii sociale și
școlare autentice.
Resurse necesare Facilită ți:
Laborator informatică și suport tehnic
Echipament: I-Pad sau tabletă / dispozitiv de înregistrare

Tehnologie pentru a face fotografii, flyer / hâ rtie poster

Resurse comunitare:
-materiale reciclabile pentru realizarea machetelor
Rezumatul Elevii vor lucra transdisciplinar pentru a descoperi informații diverse despre
proiectului Turnul Eiffel. În afara clasei, sarcinile de lucru vor fi efectuate conform celor 8
(include rolul inteligențe multiple legate de subiectul vizat de proiect. După ce vor efectua
elevului, sarcinile, elevii vor realiza miniproiecte pe care le vor posta pe platformă
problema sau pentru a fi verificate de că tre profesori. La finalul activită ții, elevii vor fi
provocarea, evaluați online pe platformă prin teste ce conțin itemi transdisciplinari. Elevii
acțiunile vor utiliza textul – suport pentru rezolvarea sarcinilor și prezentă ri power-
întreprinse și point indicate de profesor, iar la final vor expune toate creațiile literare și
scopul / artistice, într-o expoziție virtuală , postată pe platformă .
beneficiarul) De asemenea, sub îndrumarea profesorului de științe, elevii vor realiza un
studiu despre transformă rile metalului din care este construit Turnul Eiffel,
supus variațiilor de temperatură care pot apă rea pe parcursul anului.

Întrebarea Ce putem învăța din cultura altor popoare?


esențială
Activitatea Elevii vor primi 8 sarcini de lucru pe care vor trebui sa le rezolve individual
grupului sau în perechi. Astfel, vor avea oportunitatea să afle mai multe informații
despre cultura și civilizația Franței, să identifice simbolul orașului natal, să -și
exerseze abilită țile artistice, în scopul dezvoltă rii cetă țeniei Europene.
Produse Individual: Conținut specific și competențe care
-interviu cu Turnul Eiffel trebuie evaluate:
-colectare date matematice și -oferirea de ră spunsuri la întrebă ri
transformă ri unită ți de masură simple referitoare la text
-desene/machete ale Turnului -analiza și culegerea de date
Eiffel -identificarea unei forme geometrice
-elaborarea de pliante de -redactarea de mesaje simple și scurte
prezentare ale Turnului Eiffel

Echipa: Conținut specific și competențe care


-vizitarea orașului natal și trebuie evaluate:
identificarea - Dialoguri scurte între elevi pentru
cladirii/monumentului simbol al a prezenta un obiectiv turistic
orașului - Utilizarea TIC în vederea realiză rii
-expoziție de fotografii unui proiect
-conversație în perechi despre
importanța monumentului
-studiu colectiv despre
transformă rile metalului supus
variațiilor de temperatură

Publicarea Conferință WEB – realizarea de întâ lniri virtuale online ale elevilor și
produselor profesorilor din toate școlile partenere pentru a prezenta miniproiectele
realizate
PROJECT DESIGN
Name of project: La Tour Eiffel Duration: 4
weeks
Subject/Course: Teacher: Grade Level: 7
Communication in French language Bolovan Cici – Mihaela

Other subject areas to be included, if any: sciences, history, geography, arts

Significant Content:Tasks based on multiple intelligence theory:


1. Verbal-linguistic intelligence - Imagine that the Eiffel Tower is a
human being; ask him three questions about the important events he has
witnessed throughout history.
2. Logical-Mathematical Intelligence: Extracts from the given text, the
information regarding the height and weight of the Tower, then transforms
meters into kilometers and tons into kilograms, specifies the geometric
shape that you find closest to the shape of the Tower
3. Visual-Spatial Intelligence : Visit your hometown and discover a
building / monument - symbol, such as the Eiffel Tower for Paris (display
photos and vote with colleagues to designate the symbol of your
hometown)
4. Bodily-Kinesthetic Intelligence: Draw the Eiffel Tower or build a model
of it using recyclable materials
5. Musical Intelligence: Listen and repeat the song "Tour Eiffel" by Pierre
Lozère
6. Intrapersonal Intelligence: Develop a brochure to present the Eiffel
Tower
7. Interpersonal Intelligence: Talk to your bank colleague about the
importance of this monument to the French people
8. Naturalistic Intelligence: Study the transformations that the
construction of the Eiffel Tower can undergo, taking into account the
material from which it is built and the temperature variations during a year.
21st Century Comunication -understanding X Creativity and innovation: X
Competencies (to be and achieving effective verbal recognizing opportunities
taught and and written communication in a and imagining possibilities to
assessed) variety of forms and contexts; apply ideas in new ways
Colaboration – demonstration
of team work capabilities
productive collaboration with
others;
Critical Thinking –analizing X Other: X
data about the size of the cityțs ICT: using Moodle platforme
population, relions, ethnicity; to post mini-project and be
comparing data of the size of evaluate online;
the cityțs population, religions, French Language: using
ethnic component from several individual language
historical periods effectively to communicate in
authentic social and school
environments.
Resources Needed On-site people, facilities:
Computer lab and tech support
Equipment:
I-Pad or tablet/recording device
Materials:
Technology to make photo, flyer/poster paper
Community Resources:
-recyclable materials for making models
Project Summary Students will work transdisciplinary to discover various information about
(incude student the Eiffel Tower. Outside the classroom, the work tasks will be performed
role, issue, problem according to the 8 multiple intelligences related to the subject of the
or challenge, action project. After completing the tasks, students will make mini-projects that
taken, and they will post on the platform to be verified by teachers. At the end of the
pupose/beneficiary) activity, students will be evaluated online on the platform through tests
containing transdisciplinary items. Students will use the text - support for
solving tasks and power-point presentations indicated by the teacher, and
at the end they will exhibit all literary and artistic creations, in a virtual
exhibition, posted on the platform.
Also, under the guidance of the science teacher, students will conduct a
study on the transformations of the metal from which the Eiffel Tower is
built, subject to temperature variations that may occur during the year.
Driving Question What can we learn from other peoples culture?
Entry Event Students will receive 8 work tasks that they will have to solve individually
or in pairs. Thus, they will have the opportunity to learn more about the
culture and civilization of France, to identify the symbol of their hometown,
to practice their artistic skills, in order to develop European citizenship.
Products Individual: Specific content and competencies to be
-interview with the Eiffel assessed:
Tower -providing answers to simple questions
-collection of mathematical related to the text
data and transformations of -analysis and data collection
units of measurement -identifying a geometric shape
-paintings / models of the Eiffel -writing simple and short messages
Tower
-elaboration of presentation
leaflets of the Eiffel Tower
Team: Specific content and competencies to be
-visiting the hometown and assessed:
identifying the building / -Short dialogues between students to
monument symbol of the city present a tourist objective
-photo exhibition - Using ICT to carry out a project
-conversation in pairs about
the importance of the
monument
-collective study on metal
transformations depending on
temperature variations

Making products WEB Conference - holding online virtual meetings of students and teachers
Public (include how from all partner schools to present the completed mini-projects
the porducts will be
made public and
how students will
engage with
during/at end of
project)
PBL 8: Traveler around Europe

PLANUL MINI-PROIECTULUI: PREZENTARE GENERALĂ


Denumirea mini-proiectului: Călător prin Europa Durata: 4
să ptă mâ ni
Subiect/ Proces: Profesor: Ciupala Corina Clasa: 5-8
Transdisciplinaritate: geografie Florentina

Alte obiecte de studiu care ar putea fi incluse: matematică , istorie, limba engleză și arte

Conținut Sarcini de lucru bazate pe teoria inteligențelor multiple


semnificativ
1.Inteligența verbal – lingvistică realizarea unui mini-ghid de conversație,
sau a unei broșuri de prezentare, pentru un obiectiv turistic specific
capitalelor marcate pe suportul cartografic
2. Inteligența logico- matematică: masurarea și calcularea distanțelor de
parcurs pentru itinerarul prezentat;
3. Inteligența vizual –spațială identificarea pe harta fizica a Europei a
capitalelor reprezentate pe suportul cartografic.
4.Inteligența corporal chinestezică realizarea planului unei drumeții,
pentru vacanță , într-una dintre locațiile turistice din propria țară , care să
includă : scopul, traseul, durata, distanța în Km pâ nă la destinație, punctele de
popas, formele de relief întâ lnite, obiective naturale și antropice, echipament
de drumeție și conținutul rucsacului.
5.Inteligența muzicală realizarea corespondentei dintre melodii și ță ri
specifice
6.Inteligența intrapersonală acordarea unei diplome pentru cel mai
reprezentativ obiectiv turistic din propria țară , vizitat. Elevii vor realiza un
album de colecție cu fotografii din propria țară .
7.Inteligența interpersonală joc de rol ,,Cine sunt eu ?”. Prezintă -le colegilor
tă i câ t mai multe informații despre tine (capitală ), iar ei trebuie sa ghicească ce
capitală reprezinți.
8. Inteligența naturalistă realizarea unui proiect în format electronic, a unei
că lă torii virtuale în Europa,în care să prezinte colegilor ce puțin două
obiective turistice din fiecare țară parteneră în proiect.
Competențe Interpersonale/conștientizare și X 1.Creativitate și inovație:
ale secolului exprimare culturală- capacitatea de a Elaborarea unui demers
21 (pentru înțelege cultura și obiceiurile altor ță ri. investigativ din perspectiva
procesul de educației permanente și
predare – pentru viața cotidiană
evaluare) Analiză și sinteză- Utilizarea X Altele:
cunoștințelor de specialitate pentru TIC: folosirea platformei
explicarea și interpretarea unor situații Moodle pentru a posta mini-
noi. proiectele și pentru evaluare
online
Limba engleză: înțelegerea și
utilizarea limbii engleze în
mod eficient pentru a
comunica în medii sociale și
școlare autentice
Resurse Facilități în școală:
necesare Laboratorul de informatică și suport tehnic
Harta fizică /politică a Europei
Echipamente:
I-Pad sau tablete/ echipamente de înregistrare audio-video
Materiale:
Camere foto, hâ rtie pentru flyere/ postere/
Resurse comunitare:
Obiective turistice naturale sau antropice din Romania
Rezumatul În fiecare școală parteneră se formează un club transdisciplinar format din
proiectului elevi și profesori selectați pentru a participa la activită țile proiectului. În afara
(include rolul clasei, sarcinile de lucru vor fi efectuate în conformitate cu cele 8 informații
elevului, multiple legate de unul dintre subiectele abordate de proiect: geografie,
problema sau matematică , arte, limbă și comunicare. Tasks-urile vor fi dezvoltate de un
provocarea, singur partener școlar și afișate pe platforma Moodle în limba engleză . După
acțiunile rezolvarea lor, elevii vor realiza miniproiecte pe care le vor posta pe platformă
întreprinse și pentru a fi verificate de profesori. La sfâ rșitul activită ții, studenții vor fi
scopul / evaluați online pe platformă prin teste transdisciplinare.
beneficiarul) Activitatea începe cu un concurs de tip Robingo, în care li se cere elevilor să
recunoască obiectivele turistice europene reprezentate într-un ppt. De
asemenea în urma vizionă rii imaginilor, o grupă de elevii va avea de realizat
un minighid de conversație în limba engleză , care să conțină minim 20 de
formule de adresare sau informații pentru orientare, iar o altă grupă de elevi
va realiza o broșura de prezentare/publicitate a unui obiectiv turistic. Fiecare
elev va primi o fișă de lucru ce conține un suport cartografic, pe care sunt
marcate diferite capitale Europene, în care vor avea de mă surat, caculat și
trasformat , pentru a afla distanța dintre ele.
Pe grupe vor realiza planul unei drumeții, pentru vacanță , într-o locație
turistică din țară , după un algoritm dat, și individual vor acorda diplome celui
mai frumos obiectiv turistic vizitat, motivâ ndu-și alegerea. Se vor documenta
pentru a afla cat mai multe informații(obiective turistice, cultură , tradiții,
obiceiuri, artă culinară , port popular, muzică , etc) despre capitalele europene,
pentru a se putea implica în activitatea ,,Cine sunt eu”? De asemenea vor avea
de realizat un proiect în format electronic, în care vor prezenta colegilor cel
puțin două obiective turistice din fiecare țară implicată în proiect .

Întrebarea Recunoașteți imaginile?


problemă
Pregătirea Elevii vor fi invitați într-o că lă torie imaginară în Europa, în care vor trebui să
activității se gâ ndească la trei întrebă ri: Cu ce mergem?, Ce luă m cu noi? și Unde
mergem? Pe parcursul activită ții dirijați de profesori, vor avea de realizat mai
multe sarcini individual sau în grup.

Individuale: Conținut specific și competențe care


Produse/ -Diplome pentru obiectivele turistice trebuie evaluate:
Rezultate vizitate Descrierea unor elemente/
-Fișă de lucru obiective turistice, observate direct
- Colectează informații despre capitalele Utilizarea informațiilor cu caracter
europene geografic obținute cu ajutorul
- Identificarea pe harta fizică a Europei a elementelor din matematică
capitalelor Prezentarea diversită ții naturale,
umane și culturale utilizâ nd
corelații interdisciplinare.
Poziționarea elementelor
geografice pe reprezentă ri grafice
și cartografice.
În echipă: Conținut specific și competențe care
-Minighid de conversatie trebuie evaluate:
-Broșură de promovare a unui obiectiv Prezentarea partomoniului
turistic; mondial utilizand diferite surse
-Planul unei drumeții pentru o locație Realizarea unui demers
turistică din țară investigativ
-Proiect cală torie virtuală în Europa/un Descrierea patrimoniului local,
obiectiv turistic din țară . național, european, utilizâ nd
-Albumul de colecție - minim 20 imagini diferite surse
cu obiective turistice naturale și Argumentarea importanței
antropice reprezentative pentru fiecare partimoniului local și național în
țară context european

Publicarea
produselor Elevii vor organiza toate informațiile acumulate pe parcursul mini-proiectului.
(include Vor crea planul unei drumeții, care va fi postat pe platforma Moodle a
modul în care proiectului. De asemenea, diplomele acordate de elevi vor fi încă rcate pe
produsele platforma proiectului, precum și prezenarea că lă toriilor virtuale prin Europa.
vor fi fă cute Albumul de colecție, cu cele mai sugestive imagini din propria țară va fi
publice/ prezentat la mobilitatea din Româ nia.
modul în care
vor participa
elevii în
timpul / la
sfâ rșitul
proiectului)

PROJECT DESIGN
Name of the mini-project: Traveler around Europe Duration: 4
weeks
Subiect/ Proces: Teacher: Clasa: 5-8
Trans-discipline: geography Ciupala Corina Florentina
Other objects of study that might be included: math, history, english and arts and crafts

Significant
content Working tasks based on the theory of multiple intelligence
1. Verbal-linguistic intelligence – creating a small conversation guide or
a presentation brochure for a specified for a tourist objective specific
to the capitals marked on the cartographic support
2. Logical-mathematical intelligence - measuring and calculating the
distances traveled for the presented itinerary
3. Space-visual intelligence - identification on the physical map of
Europe of the capitals represented on the cartographic support
4. Kinesthetic bodily intelligence - conceiving the plan for a vacation
hike, in one of the tourist locations in your own country, which should
include: purpose, route, duration, distance in Km to the destination,
stopping points, relief forms encountered, natural and anthropic
objectives, equipment hiking and the contents of the backpack.
5. Musical intelligence – finding the relationship between different
songs and targeted\specific countries
6. Intrapersonal intelligence – awarding a degree for the country’s most
coveted \ representative visited tourist attraction. The students will
compile a photo album with pictures taken of their own country
7. Interpersonal intelligence - role-playing game "Who am I?" Give
your colleagues as much information as possible about you (the
capital), and they have to guess which capital you represent.
8. Naturalistic intelligence – Creating a project in electronic format of a
virtual trip around Europe i which in which the colleagues should be
presented with at least two tourist attractions from each country
taking part in the project
21st century Interpersonal / cultural awareness and X 1.Creativity and innovation:
skills (for expression - the ability to understand Developing an investigative
the the culture and customs of other approach from the perspective
teaching- countries. of lifelong learning and
assessment everyday life
process) Analysis and synthesis- Use of X Other:
specialized knowledge to explain and ICT: using the Moodle platform
interpret new situations. to post mini-projects and
online evaluation
English: understanding and
using English effectively to
communicate in authentic
social and school settings
Resources School facilities:
needed Computer and technical support laboratory
Physical / political map of Europe
Equipment:
I-Pad or tablets / audio-video recording equipment
Materials:
Cameras, paper for flyers / posters /
Community resources:
Natural or anthropic tourist objectives in Romania
Project In each partner school a transdisciplinary club is formed consisting of
summary students and teachers selected to participate in the project activities. Outside
(includes the classroom, the tasks will be performed according to the 8 multiple pieces
student role, of information related to one of the topics addressed by the project:
problem or geography, mathematics, arts, language and communication. Tasks will be
challenge, developed by a single school partner and displayed on the Moodle platform in
actions English. After solving them, students will make mini-projects that they will
taken and post on the platform to be verified by teachers. At the end of the activity,
purpose / students will be evaluated online on the platform through transdisciplinary
beneficiary) tests.
The activity begins with a Robingo type contest, in which students are asked to
recognize the European tourist objectives represented in a ppt. Also, after
viewing the images, a group of students will have to make a mini-conversation
guide in English, containing at least 20 address formulas or information for
orientation, and another group of students will make a presentation
brochure / advertising of a tourist objective. Each student will receive a
worksheet containing a cartographic support, on which are marked different
European capitals. in which they will have to measure, calculate and
transform, to find out the distance between them.
In groups they will make the plan of a hike, for vacation, in a tourist location in
the country, according to a given algorithm, and individually they will award
diplomas to the most beautiful tourist objective visited, motivating their
choice. They will document themselves in order to find out as much
information as possible (tourist attractions, culture, traditions, customs,
culinary art, folk costumes, music, etc.) about European capitals, in order to
get involved in the "Who am I" activity? They will also have to carry out a
project in electronic format, in which they will present to their colleagues at
least two tourist objectives from each country involved in the project.
Query \ Do you recognize the pictures?
Question
issue
Activity Students will be invited on an imaginary journey to Europe, in which they will
preparation have to think of three questions What do we go with ?, What do we take with
us? And where are we going? During the activity led by teachers, they will
have more tasks to do alone or being part of a group

individual: Specific content and competencies


Products/ to be assessed:
Results -Diplomas for the tourist objectives Description of some tourist elements
visited / objectives, directly observed
Worksheet Use of geographical information
obtained with the help of elements
-Collects information about European of mathematics
capitals Presentation of natural, human and
-Identification of capitals on the physical cultural diversity using
map of Europe interdisciplinary correlations
Positioning geographical elements
on cartographic representations
Teamwork
- Conversation mini-guide Specific content and competencies
Brochure to promote a tourist to be assessed:
attraction; -Presentation of world heritage
-Plan a hike for a tourist location in the using different sources
country - Carrying out an investigative
-Virtual travel project in Europe / a approach
tourist attraction in the country. - Description of local, national,
-Photo album - at least 20 images with European heritage, using different
natural and anthropic tourist attractions sources
representative for each country - Arguing the importance of local
and national heritage in the
European context
Product
publishing Students will organize all the information gathered during the mini-project.
( ncludes They will create a hiking plan, which will be posted on the project's Moodle
how the platform. The diplomas awarded by the students will also be uploaded on the
products will project platform, as well as the presentation of the virtual trips through
be made Europe.
public / how The collection album, with the most suggestive images from your own
students will country, will be presented at the mobility in .Romania.
participate
during / at
the end of the
project)

PBL 9: Ethnic diversity in my community

PLANUL MINI-PROIECTULUI: PREZENTARE GENERALĂ


Denumirea mini-proiectului: Diversitatea etnică din comunitatea mea Durata: 4
să ptă mâ ni
Subiect/ Proces: Profesori: Clasa: 5-8
Transdisciplinaritate: educație Ciupala Corina Florentina
socială /educație interculturală Anton Gina
Alte obiecte de studiu care ar putea fi incluse: literatură , matematică , istorie, limba engleză și
arte

Conținut Sarcini de lucru bazate pe teoria inteligențelor multiple


semnificativ 1.Inteligența verbal – lingvistică ,,Carte multiculturală de literatură ”
realizarea unei colecții de basme, legende, poezii, proverbe și zică tori din
cultura grupurilor etnice care traiesc pe teritoriul ță rii
2. Inteligența logico- matematică: realizarea unor grafice privind evoluția
numă rului populației, ță rii și a diferitelor grupuri entice de pe teritoriul
acesteia, raportâ ndu-se la ultimele 3 recensă minte, calcularea ponderiii
fiecă rei minorită ți etnice din totalul populației ță rii.
3. Inteligența vizual –spațială Pe harta contur a ță rii, elevii vor marca
județele în care traiesc diferite grupuri entice; /eleviii vor poziționa pe harta
fizică /administrativă a ță rii fotografii (în costumele populare) ale diferitelor
grupuri etnice
4.Inteligența corporal chinestezică realizarea unui proiect ppt despre o
minoritate din comunitatea locală , incluzâ nd cuvinte în limba respectivã ,
tradiții și simboluri, personalită ți ce aparțin grupui etnic și o fotografie
ilustrativã .
5.Inteligența muzicală ritmică În prezentarea ppt, realizată de elevi pentru
a descrie o minoritate locală , să fie inserat și un fond muzical specific
minorită ții respective./ realizarea unui colaj cu diferite melodii specifice
fiecă rei minorită ți naționale
6.Inteligența intrapersonală realizarea unei asociații a minorită ții ………..
Fiecare asociație va avea: listã cu numele elevilor care fac parte, paginã cu
ideile pe care le promoveazã asociația, paginã cu reguli de funcționare a
asociației, desen cu pagina web a asociației, pliant de prezentare a asociației,
scrisoare cã tre consiliul local pentru a sensibiliza opinia publicã asupra
diversitã ții etnice din localitate
7.Inteligența interpersonală realizarea unei scrisori cã tre consiliul local
pentru a sensibiliza opinia publicã asupra diversitã ții etnice din localitate
8. Inteligența naturalistă Că lă torie imaginară prin țară -ghid turistic al
itinerarului ales, care sã cuprindã informații semnificative în legã turã cu
grupurile etnice despre care se poate învã ța pe acel traseu.
Competențe Interpersonale/conștientizare și X 1.Creativitate și inovație:
ale secolului exprimare culturală-. crearea unui Elaborarea unui demers
21 (pentru climat școlar caracterizat prin investigativ din perspectiva
procesul de deschidere fațã de diversitatea etno- educației permanente și
predare – culturalã a elevilor și prin valorificarea pentru viața cotidiană
evaluare) pozitivã a diferențelor în timpul lecțiilor

Analiză și sinteză- X Altele:


Analiză -descrierea unor trã sã turi TIC: folosirea platformei
caracteristice pentru grupuri etnice Moodle pentru a posta mini-
(majoritare și minoritare) care trã iesc proiectele și pentru evaluare
pe teritoriul țã rii noastre: denumire, online
limbã vorbitã , culturã , literaturã , religie, Limba engleză: înțelegerea și
folclor, tradiții culinare etc.; utilizarea limbii engleze în
Sinteză -explorarea asemã nã rilor și mod eficient pentru a
diferențelor generate de culturã dintre comunica în medii sociale și
persoanele care conviețuiesc într-un școlare autentice
anumit spațiu geografic;
crearea unui climat școlar caracterizat
prin deschidere fațã de diversitatea
etno-culturalã a elevilor și prin
valorificarea pozitivã a diferențelor în
timpul lecțiilor
Resurse Facilități în școală:
necesare Laboratorul de informatică și suport tehnic
Harta fzică /administrativă a Româ niei
Echipamente:
I-Pad sau tablete/ echipamente de înregistrare audio-video
Materiale:
Camere foto, hâ rtie pentru flyere/ postere/
Resurse comunitare:

Rezumatul În fiecare școală parteneră se formează un club transdisciplinar format din


proiectului elevi și profesori selectați pentru a participa la activită țile proiectului. În afara
(include rolul clasei, sarcinile de lucru vor fi efectuate în conformitate cu cele 8 informații
elevului, multiple legate de unul dintre subiectele abordate de proiect: geografie,
problema sau matematică , arte, limbă și comunicare. Tasks-urile vor fi dezvoltate de un
provocarea, singur partener școlar și afișate pe platforma Moodle în limba engleză . După
acțiunile rezolvarea lor, elevii vor realiza miniproiecte pe care le vor posta pe platformă
întreprinse și pentru a fi verificate de profesori. La sfâ rșitul activită ții, studenții vor fi
scopul / evaluați online pe platformă prin teste transdisciplinare.
beneficiarul) La începutul lecției li se prezintă fotografii sugestive (costume populare) ale
diferitelor minorită ți care conviețuiesc pe teritoriul ță rii și li se cere elevilor să
recunoască minorită țile. De asemenea împă rțiți pe grupe/minorită ți, elevii vor
colecta, folosind diferite surse de informare, poezii, povești, proverbe,
zică tori, pentru a realiza o carte multiculturală de literatură .
Fiecare elev va primi o fișă de lucru ce conține un suport cartografic, pe care
vor trebui să marcheze diferite minorită ți conlocuitoare. Pe grupe vor realiza o
prezentare a unei minorită ți etnice din localitatea lor, după un algoritm dat.
Se vor documenta pentru a afla cat mai multe informații (tradiții, obiceiuri,
artă culinară , port popular, muzică , etc)
De asemenea vor avea de realizat un proiect în format electronic, în care vor
prezenta colegilor un ghid turistic din țara lor.

Întrebarea Societatea multiculturală opotunitate sau piedică?


cheie
Pregătirea Elevii vor fi invitați să recunoască câ t mai multe grupuri entice din țara
activității noastra, pe baza fotografiilor prezentate. De asemenea li se va cere individual
să prezinte câ te o informație despre aceste minorită ți.Pe parcursul activită ții
dirijați de profesori, vor avea de realizat mai multe sarcini individual sau în
grup.
Individuale: Conținut specific și competențe care
Produse/ trebuie evaluate:
Rezultate Fișa de lucru
Harta contur/mută a diverită ții Utilizarea informațiilor cu caracter
naționale geografic obținute cu ajutorul
Colectează informații despre diferitele elementelor din matematică
minorită ți( artă , tradiții, muzică , poezii, Prezentarea diversită ții naturale,
proverbe, zică tori) umane și culturale utilizâ nd
corelații interdisciplinare
Identificarea pe harta fizică a Romă niei Poziționarea elementelor
a grupurilor etnice conlocuitoare geografice pe reprezentă ri
cartografice
Realizeză scrisori cã tre consiliul local Argumentarea importanței
pentru a sensibiliza opinia publicã partimoniului local și național în
asupra diversitã ții etnice din localitate context european
În echipă: Conținut specific și competențe care
trebuie evaluate:
Prezentarea partomoniului
- Carte multiculturală de literatură mondial utilizand diferite surse
- Mini-proiect descrierea unei
minorită ți din localitatea natală Realizarea unui demers investigativ
- Realizarea unui mini ghid turistic
- Realizarea unei asociații a minorită ții Descrierea patrimoniului local,
național, european, utilizâ nd
diferite surse
Publicarea Elevii vor organiza toate informațiile acumulate pe parcursul mini-proiectului.
produselor Vor crea o catre multiculturală de literatură , care va fi postat pe platforma
(include Moodle a proiectului. De asemenea mini- proiectele în care descriu o
modul în care minoritate din localitatea natală , vor fi încă rcate pe platforma proiectului,
produsele precum și scrisorile cã tre consiliul local pentru a sensibiliza opinia publicã
vor fi fă cute asupra diversitã ții etnice din localitate.
publice/
modul în care
vor participa
elevii în
timpul / la
sfâ rșitul
proiectului)

Name of the mini-project : Ethnic diversity in my community Duration: 4


weeks
Subject/ Process: Teacher: Classes: 5-8
Transdisciplinarity: social education / Ciupala Corina Florentina
intercultural education Anton Gina
Other objects of study that might be included: literature, math, history, english language and
arts
Significant Working tasks based on the theory of multiple intelligences
content 1. Verbal-linguistic intelligence - "Multicultural book of literature"
creation of a collection of fairy tales, legends, poems, proverbs and
sayings from the culture of ethnic groups living in the country
2. Logical-mathematical intelligence - making graphs on the evolution
of the population number, country and different ethnic groups on its
territory, referring to the last 3 censuses, calculating the share of each
ethnic minority in the total population of the country
3. Visual-spatial intelligence - On the outline map of the country,
students will mark the counties where different ethnic groups live; /
students will position on the physical / administrative map of the
country photos (in folk costumes) of different ethnic groups
4. Kinesthetic bodily intelligence - carrying out a ppt project about a
minority in the local community, including words in the respective
language, traditions and symbols, personalities belonging to the ethnic
group and an illustrative photograph.
5. Rhythmic musical intelligence - In the presentation of ppt, made by
students to describe a local minority, to be inserted a musical
background specific to that minority./ making a collage with different
songs specific to each national minority
6. Intrapersonal intelligence - realization of a minority association.
Each association will have: a list of names of the students who are
members, a page with the ideas promoted by the association, a page
with the rules of operation of the association, a drawing with the
association's website, a presentation leaflet of the association, a letter
to the local council. public opinion on the ethnic diversity of the city
7. Interpersonal intelligence - writing a letter to the local council to
raise public awareness of the ethnic diversity of the city
8. Naturalist intelligence - Imaginary journey through the country -
tourist guide of the chosen itinerary, containing significant information
about the ethnic groups that can be learned on that route
21st century Interpersonal / cultural awareness and X 1.Creativity and innovation:
skills (for expression-. creating a school climate Developing an investigative
the characterized by openness to the ethno- approach from the
teaching- cultural diversity of students and by perspective of lifelong
evaluation positively capitalizing on differences learning and everyday life
process ) during lessons
Analysis and synthesis- X Other:
Analysis -description of some ICT: using the Moodle
characteristic features for ethnic groups platform to post mini-
(majority and minority) living on the projects and online
territory of our country: name, spoken evaluation
language, culture, literature, religion, English: understanding and
folklore, culinary traditions, etc .; using English effectively to
Synthesis - exploring the similarities communicate in authentic
and differences generated by culture social and school settings
between people living in a certain
geographical area;
creating a school climate characterized
by openness to the ethno-cultural
diversity of students and by positively
capitalizing on differences during
lessons
Resources School facilities:
needed Computer and technical support laboratory
Physical / administrative map of Romania
equipment:
I-Pad or tablets / audio-video recording equipment
Materials:
Cameras, paper for flyers / posters /
Community resources:

Project In each partner school a transdisciplinary club is formed consisting of


summary students and teachers selected to participate in the project activities. Outside
(includes the classroom, the tasks will be performed according to the 8 multiple pieces
student role, of information related to one of the topics addressed by the project:
problem or geography, mathematics, arts, language and communication. Tasks will be
challenge, developed by a single school partner and displayed on the Moodle platform in
actions taken English. After solving them, students will make mini-projects that they will
and post on the platform to be verified by teachers. At the end of the activity,
purpose / students will be evaluated online on the platform through transdisciplinary
beneficiary) tests.
At the beginning of the lesson, they are presented with suggestive photos (folk
costumes) of the different minorities living together in the country and the
students are asked to recognize the minorities. Also divided into groups /
minorities, students will collect, using different sources of information, poems,
stories, proverbs, sayings, to make a multicultural book of literature.
Each student will receive a worksheet containing a cartographic support, on
which different cohabiting minorities will have to mark. In groups they will
make a presentation of an ethnic minority from their locality, according to a
given algorithm. They will document themselves to find out as much
information as possible (traditions, customs, culinary art, folk costumes,
music, etc.)
They will also have to carry out a project in electronic format, in which they
will present to their colleagues a tourist guide from their country.
Question Is multicultural society an opportunity or an obstacle?
issue
Activity Students will be invited to recognize as many ethnic groups in our country as
preparation possible, based on the photos presented. They will also be asked individually
to present information about these minorities. During the activity led by
teachers, they will have to perform several tasks individually or in groups.
individual: Specific content and competencies
Products/ to be assessed:
Results Worksheet

Outline / mute map of national diversity Use of geographical information


Collects information about different obtained with the help of elements
minorities (art, traditions, music, poetry, of mathematics
proverbs, sayings) Presentation of natural, human and
cultural diversity using
Identification on the physical map of interdisciplinary correlations
Romania of the cohabiting ethnic groups Positioning geographical elements
on cartographic representations
Writes letters to the local council to Arguing the importance of local and
raise public awareness of ethnic national heritage in the European
diversity in the city context
Teamwork: Specific content and competencies
to be assessed:
- Multicultural book of literature Presentation of world heritage
using different sources
- Mini-project description of a minority
in their hometown Carrying out an investigative
Making a mini tourist guide approach

Realization of a minority association Description of local, national,


European heritage, using different
sources
Product
publishing Students will organize all the information gathered during the mini-project.
(includes
how the They will create a multicultural literature, which will be posted on the
products project's Moodle platform.
will be made Also, the mini-projects in which they describe a minority in their hometown
public / will be uploaded on the project platform, as well as letters to the local council
how to raise public awareness of the ethnic diversity in the city.
students
will
participate
during / at
the end of
the project)

PLANUL MINI-PROIECTULUI: PREZENTARE GENERALĂ ÎN LIMBA RROMANI


O anav e projeturenqo: Butekulturalikano thaj maṡkarkulturalikano Vaxtipen: 4
kurke
Subjekto/ Proceso: Siklǎ rne: Klasa: 5-8
Transdisćiplinaripen: socialo edukacia Ciupala Corina Florentina
/maṡkarkulturalo edukacia Anton Gina
Aver siklǎ ripnasqo objekturǎ save aṡtilas te aven andǎ rde: literatra, matematika, istorie,
anglikani ćhib thaj à rte

Butǎqo drezǎ bazisarde p-i teoria e but godǎrimatenqe


Manajutno 1.Kernavutno – ćhibutno godǎripen - ,,Butekulturalikano lil e literatura o
ander keripen jekhe paramićanqe kolekcie, legend, poezie, proverburǎ thaj
phenimata anθar kultura e etnikane grupurǎ save ʒiven p-o themesqo teritò ro
2. Logiko- matematikano godǎripen : o keripen jekhenqo grafikurǎ palal e
barǎ ripen e qinesqo ṡelǎ qo thaj e ververipnasqo grupurǎ etnikane p-o
themesqo teritò ro, alosarindoj e palutne trin ginavipen e ṡelǎ qo, o ginipen e
procento e fiesavesqo etnikani anθar savorre manuṡa e themesqo.
3. Dikhalo-thanalo godǎripen P-i mà pa trujal e themesqo, e sikŏ vne
rangǎ rena e źudecurǎ savesθe ʒiven e verver etnikane grupurǎ ;/ e siklŏ vne
laṡarena p-i themesqo fizikano/administrativo mà pa e poze(tradicionale
xurǎ vimata) e ververipnasqe etnikane grupurǎ
4.Korposqo – kinesteziko godǎripen o keripen jekhesqo projekto ppt palal
jekh minoriteta anθar e thanutni komuniteta, anθar ʒenutni rodipen: thaj
andarǎ ren e lava anθar kadaja ćhib, tradicie thaj simbò lurǎ , personalitèturǎ
save si aθar e etnikano grupo thaj jekh poza.
5.Muzikàlo rìtmika godǎripen Anθar ppt kerde e siklŏvnenqe vaś te
sikavel jekh minoriteta anθar lesqo than te ćhon jekh gili e minoriteta/o
keripen jekhe rangǎripen e verver gilença specifikane fiesavo themutne
minoriteta.
6. Avriʒenutni godǎripen – o keripen jekhe minoritesqi asoćiacia ….
Fiesavi asoćiacia avela: I patrin e siklŏ vnenqo anaveça save si, patrin e
paćarimatença save si len, I patrin e regulença e asoćiaciaqe ʒanipnasqe, ćitro
e patrinǎ ça web e asoćiaqo, sikavipnasqo lil e asoćiaqo, jekh lil karing
Thanutno Consilio vaś o somgodipen e sundalesqo palal etnikano ververipen
anθar thanipen.
7.Maśkarʒenutni godǎripen O xramosaripen jekhe lil karing Thanutno
Consilio vaś o somgodipen e sundalesqo palal etnikano ververipen anθar
thanipen.
8. Naturalo godǎripen Dikhalo phiripen anθar o them – turistiko lil e
dromesqo alosardo, savo te avel semnifikativo ʒanglimata e etnikane
grupurença palal aśtil pes siklŏ vel p-o kodova drom.
Kompetence Maśkarʒenutne/somʒanglipen thaj X 1.Kerdipen thaj nevipen: O
e 21-to kulturalikano vakǎripen – o keripen Konceptisaripen jekhe
śeliberśesqo jekhesqo śkolutno klimàto karaktistikano rodipnasqo pheripen anθar
(vaś o anθar putaripen karing e etnikano- anglaldikhipen e savaxtendi
proćeso kulturalikano ververipen e siklŏvnenqo eduakaciaqi thaj vaś o
siklǎripen- thaj anθar o pozitivo molǎripen e divesutno ʒivipen
evaluacia) ververimatenqe e kotorenqe vaxtenθe
Analìza thaj sintèza- X
Analìza – i deskrìpcia jekhenqo TIC: o labǎ ripen e
molimata vaś etnikane grupurǎ (butǎ rde platformaqo Moodle vaś te
thaj tiknǎ rde) save ʒivisaren p-o than e ćhol miniprojekturǎ thaj vaś
amaro themesqo: anav, vakǎ ripnasqo avaluacia on-line
ćhib, kultura, literatura, religie, folkloro, Anglikani ćhib:
xamasqo tradicie th.a.; O xaćaripen thai o labǎ ripen
Sintèza –i rodipen e saranimatenqo thaj e anglikani ćhibǎ qo anθ-o
e ververimatenqo tradine katar e eficiento modo vaś te vakǎ rel
kultura maśkar e ʒene save ʒiven anθ-e sociale thaj śkolutne
khetane anθ-o geografiko than; neve
o keripen jekhesqo śkolutno klimàto Rromani ćhib:
karaktistikano anθar putaripen karing O xaćaripen thai o labǎ ripen
eetnikano- kulturalikano ververipen e e anglikani ćhibǎ qo anθ-o
siklŏvnenqo thaj anθar o pozitivo eficiento modo vaś te vakǎ rel
molǎripen e ververimatenqe e kotorenqe anθ-e sociale thaj śkolutne
vaxtenθe neve
Trebutne Materialurǎ anθ-i śkola:
maśkara Informatikano laboratori thaj tehniko suporto
Fizikano /administrativo mapa e Rumuniaqo
Ekipamenturǎ:
I-Pad vaj e tableturǎ / ekipamenturǎ audio-video
Materialurǎ:
Camere foto, papir vaś flyere/ postere/
E manuśa anθar komuniteta:
O śerutno, o śkolutno mediatoro, o sastutno mediatoro th.a.
O rezumato e Anθ-i fiesavi śkola kerel pes jekh klubo trandisciplinaro kerdo andar siklŏ ne
proiektosqo( thaj siklǎ rne alosarde vaś te lien rig k-e aktivimata e projekturesqo.
si vi o rolo e Avrǎ θe e klasaqo, e butǎ avela kerde palal e kadala 8-to butimata ʒanglimata
siklŏ vnesqo, phandle jekhesθar maśkar e subjekturǎ line katar o projekto: geografia,
o pućhipen matematika, arte, ćhib thaj vakǎ ripen.
vaj o Tasks-urǎ avena ʒamavde jekhes korkoro śkollutno partenero thaj
ćhutipen, plakatisarde p-i platforma Moodle anθ-i anglikani ćhib. Palal lenqo
kerimata line rezolvisaripen, e siklŏ vne kerena tikneprojekturǎ saven plakatisarena p-i
thaj o res/ o platforma vaś te aven verifikisarde e siklǎ rnenθar. K-o aktivipmasqo
ʒeno) agorisaripen, e siklŏ vne avena evaluaciasarde on line p-i platforma andar e
transdisciplinikane testurǎ .
K-o kotoripnasqo śirdipen prezintisarel pes e siklǒ vnenqo e sugestive
poze(śelenqe xurǎ vimata) e ververimatenqe minoriteta save ӡiven khetanes p-
o themesqo than thaj mangel pen te prinӡaren e minoriteturǎ . Sa kadǎ ,
xulavde anθ-e grupe/minoriteturǎ , e siklǒ vne kidena, labarindor verver
informacie, poezie, paramića, phenimata, vaś te rezisaren jekh
butekulturikane lil e literaturaqe.
Fiesavo siklǒ vno lela p-o jekh butǎ qo fiśa savo adǎ rǎ rela pes jekh kartografiko
suporto thaj trebula te telxramosarel verver minoriteturǎ save Ӡiven
khetanes. P-e grupe prezintisarena jekh etnikano minoriteta anθar lenqo
lokaliteta/than, palal jekh dino algoritmo. Rodena vaś te arakhena so maj but
informacie(tradicie, aćara, xamasqo arta, xurǎ vipen, muzika th.a
O pućhipen Butekulturikano societeta – oportuniteta vaj pharipen
Konӡaripen E siklǒ vne akharela pen te prinӡaren sode maj but etnikane grupurǎ anθar
e amaro them, palal e poze sikavde. Sa kadja mangel pes fiesavo te prezintisarel
aktivimasqo p-o jekh informacie palal kadala minoriteturǎ . Vaxtesθe e aktivipnasqo
sikavdine e siklǎ renqe, kerena maj but butǎ , korkoro vaj anθ-o grupo.
Korkorutne: Specifiko andǎripen thaj ӡanglimata save
Butǎ/ Butǎ qo fiśa trebal te aven valorizisarde:
Resimata Kalǎ rdo Mapa/mujalo e themutne O labǎripen e informaciaqe geografiko
ververipnasqe karakteroça line e vasipnaça
Kiden informacie palal e verver elementurenqe anθar matematika.
minoriteturǎ ( arta, aćara, muzika, O sikavipen e naturalo, manuśikano thaj
poezie, phenimata) kulturalikane ververipen, labǎ rindoj
O rodipen p-i fizikano mapa e maśkardisciplinikane saranimata
Rumuniaqo e e etnikane grupurǎ O śutipen e geografikane elementurenqe
save ӡivisaren khethanesθe. p-e catagrafikane sikavimata
Xramosaren lila karing Thanutno Butphenipen palal importanto thanutno
Consilio vaś o somgodipen e thaj themutno patrimonio anθar
sundalesqo palal etnikano europeanp konteksto
ververipen anθar thanipen.
Anθ-i ekipa: Specifiko andǎripen thaj ӡanglimata save
- butekulturikano lile e trebal te aven valorizisarde:
literaturaqe Prezintisarpen e maśkarthrmutno e
-tikno-projekto jekhe minoriteta patrimonesqo labǎ rindoj verver
anθar biandipnasqo than śunimata
O keripen jekhe turistikano gido Realizisaripen jekhe rodipnasqo drom
O keripen jekhe asociacia e Ćitrisaripen e thanutno, themutno,
minoritenqi ..... europeano patrimosqo, labǎ rindoj verver
śunimata
Delavripen e E siklǒ vne organizisarena savorre kidine informacie p-o vaxt e projekosqo.
butǎqo Kerena jekh butekulturalikano lil e literaturaqe, savo si ćhutino p-i platforma
(si o ćhand Moodle e projektosqi. Sa kadja tikni-projekturǎ savesθe rakhel pes jekh
savesθe e minoriteta anθar biandipnasko than, avena ćhutine p-i platforma e
butǎ kerena projektosqi, thaj vi le lila karing Thanutno Consilio vaś o somgodipen e
pen sundalesqo palal etnikano ververipen anθar thanipen..
prinӡarde /o
ćhand liena
rig e siklǒ vne
anθ-o vaxt/
k-o agor e
projektosqo)
PBL 10: Romanians winter traditions

PLANUL MINI-PROIECTULUI: PREZENTARE GENERALĂ


Titlul activității: Tradiţii de iarnă la români Durata: 2
să ptamâ ni
Subiectul activității: interdisciplinar Profesor: Clasa: a IV-a
Anghel Oana Cristina Grupa de vâ rstă :
10-11 ani
Vor fi incluse și alte domenii, precum: limba româ nă , geografie, arte, matematică , ştiinţe

Conținutul Sarcini bazate pe teoria inteligenței multiple:


activității: 1. Inteligență lingvistică verbală – redactarea unor texte scurte despre un
obicei de iarnă cunoscut
2. Informații logico-matematice: crearea/rezolvarea de probleme plecâ nd de
la anumite informaţii referitoare la tradiţii şi obiceiuri sau despre iarnă
3. Inteligența vizual-spațială : marcarea pe harta fizică a Româ niei prin diverse
simboluri a unor obiceiuri reprezentative zonelor geografice
4. Inteligența corporală-kinestezică: confecţionare de costumaţii
obiecte şi mă şti necesare pentru prezentarea unor obiceiuri
5. Inteligență muzicală: selectarea unor câ ntece de iarnă şi colinde ce pot fi
incluse într-o serbare
6. Inteligență intrapersonală: prezentarea unui obicei de iarnă
7. Informații interpersonale: prezentarea unui obicei sau a anotimpului într-o
manieră originală ( desen, versuri, colaj, simbol, pliant)
8. Inteligența naturalistă: fotografii reprezentative pentru obiceiuri de iarnă
din diferite zone geografice ale ţă rii

Competențele Comunicare - înțelegerea și X Creativitate și inovare: X


secolului XXI realizarea unei comunicări recunoașterea oportunităților și
(care trebuie verbale și scrise eficiente într-o imaginarea posibilităților de
predate și varietate de forme și contexte; aplicare a ideilor în moduri noi;
evaluate) Colaborare - demonstrarea
capacităților de lucru în echipă,
colaborarea productivă cu alții;
Gândire critică - analiza datelor X Altele: X
despre obiceiuri de iarnă TIC: folosirea platformei Moodle
româneşti; pentru a finaliza mini-proiectul
și pentru a fi evaluat online;
Limba engleză: înțelegerea și
utilizarea limbii engleze în mod
eficient pentru a comunica în
medii sociale și școlare
autentice.
Resurse necesare Facilită ți:
Laborator informatică și suport tehnic
Echipament: I-Pad sau tabletă / dispozitiv de înregistrare

Tehnologie pentru a face fotografii, flyer / hâ rtie poster

Resurse comunitare:
Biblioteca Județeană
Rezumatul
proiectului În fiecare școală parteneră se formează un club transdisciplinar format din elevi
(include rolul și profesori selectați pentru a participa la activită țile proiectului. În afara clasei,
elevului, sarcinile de lucru vor fi efectuate în conformitate cu cele 8 informații multiple
problema sau legate de unul dintre subiectele abordate de proiect: matematică , știință , limbă și
provocarea, comunicare. Tasks-urile vor fi dezvoltate de un singur partener școlar și afișate
acțiunile pe platforma Moodle în limba engleză . După rezolvarea lor, elevii vor realiza
întreprinse și miniproiecte pe care le vor posta pe platformă pentru a fi verificate de profesori.
scopul / La sfâ rșitul activită ții, studenții vor fi evaluați online pe platformă prin teste
beneficiarul) transdisciplinare.
Fiecare elev aduce informaţiile culese prin diverse mijloace (inclusiv din familie,
comunitate) despre un obicei de iarnă , despre anotimp şi fotografii
reprezentative. Vor lucra în echipă , avâ nd fiecare de că utat obiceiuri dintr-o
anumită zonă geografică a ţă rii, astfel încâ t să fie acoperite câ t mai multe.
Informaţiile vor fi însoţite de imagini sugestive, de desene, simboluri. De
asemenea, vor argumenta într-un scurt text alegerea fă cută - motivele pentru
care au ales acel obicei sau acel aspect al anotimpului. Echipele vor desemna
elevii care se vor ocupa de activită ţile practice de confecţionare de obiecte şi
costumaţii necesare prezentă rii obiceiului şi pe cei care vor compune jocuri
matematice, exerciţii şi probleme.
Pe parcursul prezentă rii materialelor realizate vor marca pe hartă printr-un
simbol obiceiul ales, plasat în zona geografică în care se practică .
În final, elevii realizează o carte ce va cuprinde toate produsele muncii lor.

Întrebarea Cât cunoaştem din tradiţiile poporului nostru?


esențială
Activitatea Elevii sunt grupaţi astfel încâ t echipa să poată acoperi toate sarcinile primite în
grupului realizarea proiectului. Îşi vor repartiza cerinţele în funcţie de preocupă ri,
deprinderi, interese: unii vor că uta informaţii, alţii vor selecta câ ntece potrivite
sau vor învă ţa versurile şi linia melodică a obiceiului ales, iar alţii se vor ocupa
de activită ţile practice; vor forma echipe de lucru în cadrul grupului în funcţie de
sarcina pe care doresc să o rezolve.
Toată munca lor se va concretiza în realizarea unui program artistic dedicat
anotimpului iarna la care vor participa şi familiile elevilor şi într-o carte cu titlul
„Tradiţii de iarnă la româ ni”.
Produse Individual: Conținut specific și competențe care trebuie
-redactează un text despre iarnă evaluate:
sau despre un obicei Redactarea unui text despre iarnă sau
-adună informaţii despre tradiţii despre un obicei
de iarnă din diferite zone ale tă ţii Folosirea unor informaţii culese în
-compune un exerciţiu, o compunerea de probleme matematice
problemă sau un joc matematic
Echipa: Conținut specific și competențe care trebuie
-realizează prezentarea evaluate:
obiceiului ales într-o manieră Prezentarea într-o manieră originală a unui
originală obicei de iarnă
-alege un simbol potrivit Selectarea informaţiilor ce vor fi prezentate
-confecţionează mă şti, costume, Respectarea criteriilor de realizare a unor
obiecte necesare prezentă rii în produse folosind diverse materiale şi tehnici
cadul programului artistic de lucru
-selectează materialele ce vor
face parte din cartea clasei
Publicarea Conferință WEB - realizarea de întâ lniri virtuale online ale elevilor și
produselor profesorilor din toate școlile partenere pentru a prezenta miniproiectele
realizate.
Activitate individuală: prof. ANGHEL OANA-CRISTINA
Proiectul „Tradiţii de iarnă la români”
Grupa de vârstă a elevilor: 10-11 ani
Numărul de ore: 5
Metode de învăţare: conversaţia, explicaţia, învă ţarea prin descoperire,
scrierea creativă , jocul de rol, exerciţiul, dramatizarea
Competenţe specifice:
Dezvoltarea capacită ţii de selectare a informaţiei;
Redactarea unor texte scurte despre un obicei de iarnă cunoscut;
Crearea/rezolvarea de probleme sau jocuri matematice utilizâ nd informaţii despre anotimpul
iarna şi obiceiuri;
Confecţionarea de obiecte, costumaţii potrivite obiceiurilor alese;
Prezentarea într-o manieră originală a obiceiului ales;
Activită ţile propuse în proiect se vor desfă şura pe parcursul a cinci ore. Elevii au la dispoziţie o
să ptă mâ nă (înaintea acestor activită ţi) pentru a că uta informaţii despre un obicei tradiţional de iarnă
specific unei anumite zone geografice a ţă rii, pentru a aduna fotografii, imagini reprezentative,
câ ntece, colinde şi pentru a procura materialele necesare confecţionă rii obiectelor şi costumaţiilor pe
care le vor folosi în prezentarea din final.
În prima oră se va explica modul de desfă şurare şi se vor prezenta competenţele vizate. Vor fi
anunţaţi că vor lucra atâ t individual, câ t şi în echipe şi pe grupe, în funcţie de obiceiul pe care au ales
să îl prezinte. În cadrul grupelor ei vor avea posibilitatea de a se ocupa de o sarcină de lucru care se
află în sfera preocupă rilor lor: unii aleg să realizeze planşe sugestive, alţii să confecţioneze costume,
mă şti şi simboluri câ t mai originale, alţii să scrie texte sau versuri.
În a doua oră grupele formate selectează informaţiile pe care le consideră importante şi le aşază
într-o manieră originală pe o foaie A4 care va fi parte a că rţii clasei. Tot acum se vor ocupa de
realizarea desenelor reprezentative şi a colajului cu imagini şi fotografii aduse de ei.
În a treia oră vor crea texte şi versuri, cvintete, pliante sau postere şi vor începe confecţionarea
simbolurilor şi a costumaţiilor.
În a patra oră vor continua lucrul pe grupe pentru finalizarea costumaţiior şi a paginilor că rţii. Doi
copii vor realiza coperta. Tot acum se vor audia câ ntecele şi colindele alese de fiecare grupă .
În ultima oră elevii adună materialele lucrate şi finalizează cartea cu titlul „Tradiţii de iarnă la
româ ni”. Se redactează şi o invitaţie pentru pă rinţi de a participa la un moment artistic ce va cuprinde
obiceiurile pregă tite de elevi. Cu toţii vor fi recompensaţi pentru munca lor.

PROJECT DESIGN: OVERVIEW


Name of Project: Romanian winter traditions Duration: 2 weeks
Subject/Course : interdisciplinarity Teacher : Grade level:
Anghel Oana-Cristina 10-11 years

Other subject areas to be included, such as: language, geography, science, arts

Significant Content: Tasks based on multiple intelligence theory:


1. Verbal-linguistic intelligence: writing short texts about a known winter
custom
2. Logical-Mathematical Intelligence: creating / solving problems based on
certain information about traditions and customs or about winter
3. Visual-Spatial Intelligence: marking on the physical map of Romania by
various symbols some customs representative of geographical areas
4. Bodily-Kinesthetic Intelligence: making costumes, objects and masks
needed to present some customs
5. Musical Intelligence: selectarea unor câ ntece de iarnă şi colinde ce pot fi
incluse într-o serbare
6. Intrapersonal Intelligence: presentation of a winter custom
7. Interpersonal Intelligence: presentation of a custom or season in an
original way (drawing, lyrics, collage, symbol, leaflet)
8. Naturalistic Intelligence: representative photos for winter customs from
different geographical areas of the country
21st Century Comunication – understanding X Creativity and Innovation: X
Competencies (to be and achieving effective verbal recognizing opportunities
taught and assessed) and written communication in a and imagining possibilities to
variety of forms and contexts apply ideas in new ways
Colaboration - Demonstration of
team work capabilities
productive collaboration with
others
Critical Thinking- analysis of X Other: ICT: using Moodle X
data on Romanian winter platform to poste mini –
habits; project and be evaluate
online English Language:
individual and using iindivid
language effectively to
communicate in authentic
social and school enviroments

Resources Needed Facilities: Computer lab and tech support

Equipment: I-Pad or tablet/recording device

Materials: Technology to make photo, flyer/poster paper

Community Resources: - County library

Project Summary Home session - in each partner school a transdisciplinary club is formed
(include student role, from pupils and teachers selected to participate in the project activities.
issue, problem or Outside of the class, work assignments will be performed according to the 8
challenge, action multiple intelligence related to one of the subjects covered by the project:
taken, and math, science, language and communication.Tasks will be developed by one
purpose/beneficiary) partner school and posted on the Moodle platform in English. After their
solving pupils will realize miniprojects that they will post on the platform to
be verified by the teachers. At the end of the activity, students will be
evaluated online on the platform with tests of transdisciplinary items.
Each student brings the information gathered through various means
(including family, community) about a winter custom, about the season and
representative photos. They will work in a team, each having to look for
customs from a certain geographical area of the country, so that they are
covered as much as possible. The information will be accompanied by
suggestive images, drawings, symbols. They will also argue in a short text
the choice they made - the reasons why they chose that tradition or that
aspect of the season. The teams will designate the students who will deal
with the practical activities of making objects and costumes necessary to
present the custom and those who will compose mathematical games,
exercises and problems.
During the presentation of the materials they made, they will mark on the
map by a symbol the chosen custom, placed in the geographical area in
which it is practiced.
Finally, students will make a book that will include all the products of their
work.
Driving Question How much do we know about the traditions of our people?

Entry Event Students are grouped so that the team can cover all the tasks received in
carrying out the project. They will distribute their requirements according
to concerns, skills, interests: some will look for information, others will
select appropriate songs or learn the lyrics and melodic line of the chosen
habit, and others will deal with practical activities; they will form work
teams within the group depending on the task they want to solve.
All their work will materialize in the realization of an artistic program
dedicated to the winter season in which the students' families will also
participate and in a book entitled "Winter traditions in Romania".

Products Individual: Specific content and competencies to be


-writes a text about winter or a assessed:
custom Write a text about winter or a habit
-collects information about Use of information gathered in the
winter traditions from different composition of mathematical problems
areas of the country
-composes an exercise, a
problem or a mathematical
game

Team: Specific content and competencies to be


-realizes the presentation of the assessed:
chosen custom in an original Presenting a winter custom in an original
way way
-choose a suitable symbol Selecting the information to be presented
-makes masks, costumes, Observance of the criteria for making
objects necessary for the some products using various materials
presentation within the artistic and work techniques
program
-selects the materials that will
be part of the class book

Making Products WEB Conference - holding online virtual meetings of students and teachers
Public from all partner schools to present the mini-projects.
”Într-o lume imperfectă pe care o putem
influenţa în bine sau rău, conştientizarea
faptului că orice încercare contează este aceea
care ne defineşte ca fiinţe umane.”
Howard Gardner
ISBN 978-973-0-32654-3