Sunteți pe pagina 1din 41

ȘCOALA GIMNAZIALĂ STĂNCUȚA, jud.

Brăila
com. Stăncuța, str. Principală, Nr.186
Telefon/ Fax: 0239665683
e-mail: shcoalastancutza@yahoo.com

PROPUNERE

PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ


2017 – 2020
și
Plan operațional
2017 – 2018

Propunător,
prof. RÂPA MIHAELA
INTRODUCERE

Context Legislativ
Baza conceptuală a prezentului PDI o reprezintă legislaţia în vigoare:
 Legea Educaţiei Nr.1/2011; Ordine de Ministru,norme metodologice, alte acte
normative referitoare la implementarea legii;
 Ordinele, notele, notificările şi precizările M.E.N.;
 Strategia naţională de învăţare pe tot parcursul vieţii 2015-2020;
 Priorităţile strategice ale Ministerului Educaţiei şi planurile de acţiuni sectoriale
pentru anul 2016;
 Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ - PRAI – Regiunea de Dezvoltare
Sud – Est, 2009 - 2013
 Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital
Uman 2014-2020, aprilie 2016
 Plan Local de Acţiune pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional și Tehnic
(PLAI) judeţul Brăila, 2013 – 2020
 Strategia de Dezvoltare Durabilă a municipiului Brăila 2014 -2020
 Strategia Educaţiei şi Formării Profesionale din România pentru perioada 2016-
2020.
ARGUMENT
Actualul Proiect de dezvoltare instituţională (numit în continuare PDI) are în
vedere dezvoltarea Școlii Gimnaziale Stăncuța, jud. Brăila, în perioada 2017-2020. Durată
de viață de 3 ani a fost aleasă ținând cont de strategiile educaționale de la nivel european,
național și local care se încheie în anul 2020.
Proiectul de Dezvoltare Instituțională pentru perioada 2017-2020 s-a realizat
plecând de la o radiografie complexă şi realistă asupra mediului extern în care activează
instituţia de învăţământ şi asupra mediului organizaţional intern, ținându-se cont de
factorii care influențează eficiența activității educaționale:
 scăderea numărului de elevi, ca urmare a scăderii natalității;
 schimbările educaționale și manageriale generate de reformele educaționale;
 politica managerială a școlii și a comunității locale.

2
Analiza SWOT a permis o evaluare echilibrată şi exigentă a resurselor şi mijloacelor, a
impactului pe care factorii socio-economici, conjuncturali şi politici îl au asupra activităţii
unităţii, avându-se în vedere următoarele aspecte:
 elaborarea și punerea în practică a unei oferte educaționale care să permită pregătirea
unitară și coerentă a elevilor de-a lungul celor trei niveluri de învățământ: preșcolar,
primar și gimnazial;
 crearea unui mediu de lucru adecvat cerințelor unei educații moderne;
 stabilirea de parteneriate, schimburi culturale și derularea de programe extracurriculare
în vederea dobândirii de competențe necesare adaptării la schimbările continue ale
societăţii;
 profesionalizarea actului managerial;
 asigurarea unei baze materiale bune pentru desfășurarea procesului educațional și
gestionarea eficientă a acesteia.
Proiectul de Dezvoltare Instituțională are în vedere eliminarea "punctelor slabe", a
cauzelor generatoare şi a riscurilor asociate, înlăturarea "ameninţărilor" sau atenuarea
efectelor acestora.
Scopurile strategice asumate izvorăsc din realitatea obiectivă constatată la nivelul
unităţii şcolare, corelate cu nevoile de educaţie reclamate de comunitate. Analiza
condiţiilor socio-economice şi proiectarea traiectoriei de dezvoltare s-a făcut pe baza
programelor existente la nivel local, național, european, a evoluţiei previzibile a fenomenului
economic pe termen mediu şi lung.
Școala Gimnazială Stăncuța îşi asumă un rol important în promovarea consecventă
a reformei prin adoptarea prioritǎților strategice pentru educație din cadrul Strategiei
Dezvoltǎrii Invǎțǎmântului Preuniversitar:
 Realizarea echitǎții în educație;
 Asigurarea educației de bazǎ pentru toți cetǎțenii ; formarea competențelor cheie;
 Fundamentarea actului educațional pe baza nevoilor de dezvoltare personală și
profesionalǎ a elevilor, din perspective dezvoltǎrii durabile și a asigurǎrii coeziunii
economice și sociale;
 Deschiderea sistemului educațional și de formare profesionalǎ cǎtre societate, cǎtre
mediul social, economic și cultural;

3
Meritul Școlii Gimnaziale Stăncuța, jud. Brăila este acela că oferă şanse egale
tuturor elevilor din comuna Stăncuța, jud. Brăila, indiferent de .performanțele școlare,
mediu familial sau situația economică a acestora.

SCURT ISTORIC

Stăncuța, veche așezare pe malul stâng al bătrânului Danubiu, leagăn de legendă și


tumultoase vremuri, se înscrie astăzi in harta economică a iudetului Brăila.
Atestată ca unitate teritorial-administrativă încă din 1820, beneficiind și de un cadru
pitoresc, caracteristic zonelor din lunca Dunării, localitatea Stăncuța a cunoscut și cunoaște, in
continuare, o dezvoltare susținută. Recunoscută, altădată ca o așezare mărunta, cu oameni
care se indeletniceau cu pescuitul, creșterea vitelor și agricultura, Stăncuța a devenit, astăzi,
un puternic centru agricol.
Poziția geografică a comunei in cadrul județului: Comuna Stăncuța este situată in
partea de sud-est a județului Brăila, in lunca Dunării, la o distanță de 45 km de
municipiul Brăila. Localitatea are in componența patru sate: Stăncuța, Cuza-Vodă,
Stanca si Polizești. Comuna Stăncuța se invecinează la est cu localitatea Mărașu, la nord cu
comuna Tufești, la nord-vest cu comuna Viziru, la vest cu orașul Însurăței, la sud-vest cu
comuna Berteștii de Jos iar la sud este mărginită de județul Ialomița.
La inființarea școlilor din satele componente comunei Stăncuța erau folosite drept
localuri camere cu lut pe jos. Odată cu inființarea oficială a școlilor sătești se ridică din
comună invățători, ceea ce va avea o importanță deosebită în înființarea școlilor de pe
aceste meleaguri.
Până in anul 1889 a funcționat o singură școală la Stanca și pentru copiii din Stăncuța
intr-o casă, sub indrumarea învățătorului Ion Nicolae. Din ianuarie 1889 funcționează și în
Stăncuța o școală intr-o casă țărănească, cu învățătorul Manole Dumitrescu.
În anul 1909 s-a construit pe locul școlii vechi un local nou cu două săli de clasă, iar în
fostul local al Primăriei a fost înființat un atelier de lucru manual, in care se lucrau cusături
naționale, broderii, rogojini și coșuri.
Primii învățători se numeau ,,candidați" și mergeau pe la casele oamenilor și predau.
Neavând date concrete și nici de unde culege, atât la Primărie cât și la școală, nu se găsesc

4
nume de învățători care au succedat la desfășurarea procesului de învdățământ până in anul
1920. Plecând de la anii 1920-1925 apar ca învățători: E. Nicolescu, Maria Constantinescu,
Tarbu Ion, iar ca discipline de predare erau scrierea și exercițiile gramaticale, exercițiile de
memorie și liberă reproducere, exercițiile de compunere, aritmetica, religia, istoria și lucru
manual.
În anii 1926-1938 apar ca învățători: Gheorghe Burtea, Maria Curcă, Traian Epure,
Valentina Popârțac. In anul școlar 1938-1939 s-au introdus clasele I-VII, școala se afla sub
patronajul Ministerului Educației Naționale și se numea ,,Școala primară mixtă". Ca învățători
au mai fost: Nicolae Mihăilă, care apare și ca director, Anca Dănuț, familia Ciornei, familia
Burtea. Toți profesorii au venit de la comuna vecină Tufești.
La Școala Stăncuța au apărut învățători și profesori în comună, abia după anul
1950. În anul 2013-2014 cadrele didactice autohtone erau : 5 educatoare, 9 învățători și 7
profesori. În prezent cadăre autohtone sunt: 3 educatoare, 8 învățători și 5 profesori.
Școala Gimnazială Stăncuța este situată in centrul localității Stăncuța. A fost reabilitată
in anul școlar 2007-2008 adadaptându-și continuu acțiunile educative la noile cerințe ale
învățământului preuniversitar.
În prezent, Școala Gimnazială Stăncuța are ca structuri: Școala Gimnazială Cuza-
Vodă, Grădinița cu program normal Stăncuța, Grădinița cu program normal Cuza -Vodă.
Școala Gimnazială Cuza-Vodă a fost reabilitată în anul școlar 2011-2012.

5
1. Diagnoza

Proiectul de Dezvoltare Instituțională al Școlii Gimnaziale Stăncuța, jud. Brăila este


fundamentat pe analizele SWOT și PEST(E) care oferă informații referitoare la mediul intern și
mediul extern al unității și influențele acestora asupra activității școlii.

Calitatea procesului educational


oferit de Școala Gimnazială Stăncuța, jud. Brăila

I.1. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN


I.1.1. CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ
Se caracterizează printr-un ethos profesional reprezentat de un ansamblu de
trăsături având ca valori dominante cooperarea, munca în echipă, respectul reciproc,
ataşamentul faţă de copii, ataşament faţă de profesie, entuziasm şi dorinţa de afirmare.
Regulamentul de organizare și funcționare a fost elaborat prin consultarea tuturor
factorilor interesaţi şi prin respectarea normelor din Regulamentul de Organizarea si
Funcţionare a Unităţilor de învăţământ Preuniversitar. În conţinutul acestuia sunt cuprinse
norme privind activitatea elevilor, a cadrelor didactice, a personalului auxiliar şi a personalului
nedidactic.
În ceea ce priveşte climatul organizaţional putem afirma că este un climat deschis,
caracterizat prin dinamism şi angajare, relaţiile dintre cadre fiind colegiale, de respect şi
de sprijin reciproc.
În cadrul organizaţiei şcolare se desfăşoară două activităţi de bază aflate într-o
permanentă interdependenţă, distingându-se în acelaşi timp prin caracteristicile
fiecăreia: activitatea managerial-administrativă şi activitatea pedagogică-educaţională
susţinute de reglementări normative de ordin extern (emise de Ministerul Educaţiei
Naţionale, Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila etc).
Managementul şcolii are un caracter asertiv, democratic, de încredere în echipa de lucru,
este receptiv, cooperant, comunicativ, dinamic, obiectiv, cu respect faţă de realizările

6
organizaţiei şi a nevoilor ei, colaborează bine cu membrii colectivului, ţine seama de sugestiile
acestora şi ia decizii cu privire la reducerea disfuncţiilor semnalate în activitatea şcolii.
Toate aceste aspecte se reflectă pozitiv în activitatea instructiv- educativă şi în conduita
cadrelor didactice.

I.1.2. INFORMAŢII DE TIP CANTITATIV

1. Personal Didactic

NUMĂR PERSONAL DIDACTIC TOTAL


Titulari Suplinitori Pensionari Detașați Reprezentant  
calificați CJRAE
17 8 - 1 - 26

CATEGORII PERSONAL DIDACTIC TOTAL


 
Educatori Învățători Profesori

4 8 14 26

Calitatea personalului didactic:


 calificat - 100 %
 absolvenți de cursuri de formare /perfecționare .
Se remarcă preocuparea tuturor cadrelor didactice pentru a-și imbunătăți metodologia
didactică prin participarea la activități și cursuri de formare și perfecționare continuă organizate
de C.C.D.-Brăila, Universitatea din Galați sau alți furnizori de formare.

2. Personal Didactic Auxiliar

CATEGORII PERSONAL DIDACTIC TOTAL


AUXILIAR

7
Administrator  
Secretar financiar de Bibliotecar
patrimoniu

1 1 1 3

Total personal didactic auxiliar 3 din care calificaţi pentru postul ocupat 3. 

3. Personalul Nedidactic
CATEGORII PERSONAL NEDIDACTIC TOTAL

Îngrijitor Muncitor întreținere

4 2 6

Total personal nedidactic 6 din care calificat pentru postul ocupat 6.

4. Spațiile școlare

Nr.crt Tipul de spaţiu Nr. spaţii Școala Gimnazială Structura Școala Stare de
  Stăncuța Cuza - Vodă funcționare
  Clădirea şcolii 2 1 1 Reabilitate
2008 - Școala
Stăncuța
2011-2012 -
Școala Cuza Vodă
1.  Săli de clasă 21 12 9 Bună
2.  Laboratoare 2 1 1 Bună
Dotate cu
calculatoare
conectate la
internet
3.  Cancelarie 2 1 1 Bună
4.  Sală de sport 1 1 - La Școala Cuza
Vodă - amenajată
intr-o sală de clasă
5.  Bibliotecǎ 2 1 1 Bună
Dotată cu 10500
volume

8
Unitatea școlară funcționeazǎ ȋntr-un singur schimb, durata orei de curs/activitǎților
didactice fiind de 50 minute, iar a pauzelor/activităților recreative fiind de 10 minute. Aceast
program favorizează naveta cadrelor didactice din orașul Brăila, acoperindu-se astfel catedrele
didactice cu personal calificat.

5. Spații administrative

Nr.crt Tipul de spaţiu Nr. spaţii


  Clădirea şcolii  
1. Secretariat 1
2. Spatiu destinat echipei manageriale 2
3. Contabilitate 1

6. Numǎrul de clase

  Preprimar Primar Gimnazial Total

Gr. Gr. Gr. Total Cl. I II III IV Total V VI VII VIII Total
mică Com mare pre
binat g
ă
2016- 1 2 1 4 1 2 2 2 1 8 2 2 2 2 8 20
2017

7. Numǎrul de elevi

  Preprimar Primar Gimnazial Total


Gr. Gr. Gr. Total Cl. I II III IV Total V VI VII VIII Total
mică Com mare pre
binat g
ă
2016- 13 41 14 68 13 27 34 30 14 118 30 34 30 56 150 336
2017

9
I.1.3. INFORMAȚII DE TIP CALITATIV

I.1.3.1. REZULTATE LA EVALUAREA NAȚIONALĂ

  Nr. Neprezentați Promovați Procent de


candidați promovabilitate

sesiunea 7 - 6 85.71%
2017

Promovabilitate Evaluare Națională 2017

6.5 7

6
6
5.5

Număr candidați

Număr promovați

 Admiterea în învăţământul liceal

În anul şcolar 2015 - 2016 sesiunea iunie, toţi absolvenţii clasei a VIII-a au fost
cuprinşi într - o formă superioară de învăţământ astfel:

- 20% elevi la colegiile naţionale


- 55% la liceele din Brăila şi Însurăţei
- 25% la scoli profesionale

10
I.1.3.2. REZULTATELE ELEVILOR LA SFÂRȘIT DE AN ȘCOLAR
La sfârșitul anului școlar 2016 - 2017 rata de promovabilitate a fost de 85% ponderea
rezultatelor școlare fiid distribuite astfel: 15 % - rezultate slabe, 50 % -rezultate bune, 35 % -
rezultate foarte bune.

Rata abandonului şcolar: 0 %

I.1.3.3.REZULTATE ALE ELEVILOR LA OLIMPIADE ȘI CONCURSURI


2016 - 2017 - Echipa Școlii Gimnaziale Stăncuța calificare la faza nationala a ONSS la
rugby-tag

I.1.3.4. PERFORMANȚĂ CADRE DIDACTICE

GRADE DIDACTICE TOTAL


Debutant Definitivat Gradul II Gradul I
2 9 2 13 26

 50% din cadrele didactice dețin gradul didactic I;


 Cel puțin 60% din cadrele didactic au participat la cursuri de formare în specialitate sau
în domeniul TIC.

ANALIZA SWOT
Analiza calității învățământului, prin intermediul unor indicatori cantitativi și a unor
indicatori calitativi, ne îndreptățește să afirmăm că în anul școlar 2016–2017 Școala
Gimnazială Stăncuța, jud. Brăila a oferit elevilor, părinților, comunității un model de siguranță
educațională, al cărui obiectiv a fost realizarea educației permanente.
Aceste aspecte demonstrează existența unei strategii a concurenței bazată pe coordonare
și colaborare. Manageri, cadre didactice, elevi, părinți sau instituții partenere descoperă la
Școala Gimnazială Stăncuța, jud. Brăila o școală pentru viitor.

11
A. CURRICULUM
PUNCTE TARI  PUNCTE SLABE
 Pentru fiecare nivel de şcolarizare şcoala  Programe şcolare Incărcate.
dispune de întregul material curricular ( planuri de  Lipsa unor mijloace auxiliare pentru uzul
învăţământ şi programe şcolare, programe şcolare elevilor.
alternative, auxiliare curriculare- manuale, caiete  Insuficienţa ofertei de ghiduri şi alte
de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, materiale complementare pentru
îndrumatoare, etc.) in conformitate cu standardele profesori care să răspundă unei nevoi
nationale. reale a sistemului de învăţământ.
 Atingerea în mare parte a finalităţilor specifice,  Strategia de elaborare a CDŞ nu a
pe niveluri de şcolaritate. urmărit în totalitatea scopul acestei oferte
 Existenţa şi aplicarea planului cadru pentru curriculare, ci constituirea sau
fiecare ciclu de şcolaritate. menţinerea artificială de norme didactice,
 Scheme orare realizate eficient de comisia de elevul fiind pus unei oferte educaţi¬onale
elaborare a schemelor orare. neconforme cu nevoia lui de formare.
 Cunoaşterea de către profesori, elevi şi familie  Incapacitatea unor cadre didactice de a
a planului cadru de învăţământ, a ghidurilor de recepta şi aplica metodele Şi tehnicile
evaluare şi a manualelor alternative. moderne de învăţare şi evaluare.
 La nivelul fiecărei catedre există portofolii cu
axiliare cu•riculare, ghiciuri de aplicare a
programei, culegeri de probleme şi teste.
OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
 Existenţa cursurilor de perfecţioanre acreditate  Curriculum elaborat pe orizontală, fără a
pentru cadrele didactice ; exista o viziune de ansamblu.
 CDŞ oferă posibilitatea satisfacerii dorinţei de  Insuficienta diversificare şi adecvare a
informare şi cunoaştere în diferite domenii de CDŞ-urilor la cerinţele şi solicitărilc
activitate. părinţilor şi elevilor poate scădea
 Promovarea la elevi a unei linii moderne naţionale motivaţia acestora pentru Invăţare,
în vederea protectiei mediului înconjurator. precum şi interesul pentru această unitate
 Posibilitatea aplicării realiste a programelor de de învăţământ. Există riscul micşorării
învăţământ, activitatea concentrându-se pe elev ( şi numărului de cereri de înscriere în
nu pe colectivitate ), asigurându-se un raport just instituţie.
între educaţia pentru toţi şi educaţia pentru fiecare.  Baza materială existentă nu permite
 CDŞ permite valorificarea abilităţilor individuale. realizarea tuturor solicitărilor beneficiarilor.
 Gama redusă de CDŞ oferită de şcoală
poate duce la alegerea numărului minim
de ore din Planul cadru şi deci la o
formare minimală şi incompletă a elevului.
 Numărul de calculatoare din şcoala este
insuficient.
 Instabilitatea economică şi socială

12
B. RESURSE UMANE (cadre didactice; personal didactic auxiliar și nedidactic; elevi)
 PUNCTE TARI  PUNCTE SLABE
 Cadre didactice calificate, cu competenţe  Reticienţa unor cadre didactice la
necesare evaluării şi valorificării valenţelor schimbare.
educative derivate dintr-o problematică educativă  Inerţia unor cadre didactice.
diversă;  Folosirea modalităţilor tradiţionale de
 Personal didactic auxiliar bine pregătit profesional; evaluare.
 Personal nedidactic conştiincios;  Sprijin insuficient al familiilor elevilor.
 Implicarea managerului în responzabilizarea  Dezinteresul unor elevi faţă de activitatea
cadrelor didactice şi a personalului de a recepta de formare şi învăţare.
noul.  Insufienţa abilitate din partea unor cadre
 Majoritatea elevilor sunt autohtoni, ceea ce face didactice în utilizarea tehnologiei
să se contureze o atmosferă de parteneriat între -didactice moderne ( de ex. utilizarea
toţi elevii. calculatorului)
 Ponderea elevilor cu rezultate bune şi foarte bune  Lipsa unui psiholog școlar cu program
este de 70 %. permanent
 Elevi cu rezultate deosebite la concursurile  Existenţa a circa 20% elevi cu carenţe în
şcolare şi extraşcolare . educaţia de bază.
 Existenţa unor elevi dornici de performanţă.  Absenteismul unor elevi.
 Dorinţa elevilor de a se implica în activităţi  Bariere în relaţia profesor-elev.
extracurriculare, de voluntariat şi chiar în  Influenta negativă mass-media, în special
organizarea lor. a canalelor de televiziune comerciale.
 OPORTUNITĂŢI  AMENINŢĂRI
 Varietatea cursurilor de formare ṣi perfecţionare  Rutina unor cadre didactice.
organizate de C.C.D., ONG, universităţi;  Lipsa de motivaţie pentru activităţile
 Necesitatea efectuării cursurilor de formare extraşcolare.
continuă pe toată durata activităţii didactice a  Implicarea scăzută a părinţilor în
cadrelor didactice, indiferent de vârstă şi grad activitatea şcolii.
didactic.  Tendinţa de a nu duce la îndeplinire unele
 Organizarea de activităţi educative atractive şi sarcini extradidactice.
eficiente atât pentru elevi cât şi pentru părinţi.  Scăderea continuă a efectivelor de elevi,
 Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu instituţii de ca urmare a scăderii natalității sau a
artă şi cultură , instituţii de învăţământ exodului către oraș
preuniversitar şi universitar.  Lipsa de motivaţie a unor elevi.
 Implicarea unor elevi în probleme specifice vârstei Posibilitatea aparitiei abandonului şcolar
şi şcolii. în condiţiile socio-politice actuale.
 Dorinţa unor elevi de a atinge performanţe.  Lipsa unui mediu familial adecvat pentru
 Existenţa unor programe de formare şi informare a unii elevi, migraţia părinţilor datorită lipsei
părinţilor. locurilor de muncă.
 Deschiderea tinerei generaţii către operarea pe
calculator.

13
C. RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE
 PUNCTE TARI  PUNCTE SLABE
 O bază materială corespunzătoare  Uzura fizică şi morală a unei părţi din
capabilă să asigure un învăţământ materialul didactic.
eficient, formativ¬performant.  Recorelarea fondului de carte al bibliotecii
 Local propriu cu destinaţie specifică. cu noile programe şi manuale şcolare.
 Starea fizică a spaţiilor şcolare şi  Lipsa unor mijloace moderne in biblioteca
încadrarea în normele de igienă şcolară scolii.
corespunzătoare;  Venituri extrabugetare mici ( sponsorizări
 Existenţa laboratoarelor funcţionale episodice, donaţii întâmplătoare).
pentru informatică.  Fondul de carte al bibliotecii nu este
 Sală de sport reactualizat.
 Bibliotecă .  Materialul didactic este insuficient şi
 Resurse informatizate existente. depăşit. 
 Mobilier nou în şcoală.  Fondurile financiare alocate de comunitate
 Condiţii foarte bune de aprovizionare cu pentru achiziţii de echipamente şi
apă si energie electrică. materiale didactice sunt insuficiente, iar
 Preocuparea conducerii unităţii şcolare în cele din sectorul extrabugetar sunt mici.
dezvoltarea bazei materiale.
 Buget naţional, buget local.
OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
 Existenţa programului de guvernare care  Posibilitatea ca Primăria Stăncuţa să nu
prevede modernizarea şcolilor. dispună întotdeauna de resurscle
 Descentralizarea şi autonomiea corespunzătoare cerinţelor şcolii.
instituţională, şansa pilotării noului proiect de  Buget modest.
finanţare -Completarea fondului de carte şi  Insuficienţa resurselor financiare pentru
adaptarea acestuia la programele şcolare. conservarea, dezvoltarea şi modernizarea
 Parteneriat cu comunitatea locală : Primărie, bazei materiale a şcolii.
părinţi, ONG-uri, firme in vederea obtinerii  Limitarea autonomiei unităţii în luarea
unor fonduri extrabugetare. deciziilor importante.
 Posibilitatea antrenării elevilor şi părinţilor în  
activităţi de întreţinere şi modernizare a  
şcolii.
 Găsirea resurselor financiare extrabugetare
pentru dotarea şcolii prin contracte de
sponsorizare şi parteneriate
specifice.Programul naţional „Spații verzi”
care finanțează amenajarea spațiului din
curtea școlii în scop ecologic și utilitar;
 Atragerea de finanțare prin inițierea și
derularea unui proiect prin Programul
POCU.

14
D. RELAŢII COMUNITARE ŞI DE PARTENERIAT
 PUNCTE TARI  PUNCTE SLABE
 Implicarea părinţilor ca parteneri în educaţia  Slabe legături de parteneriat cu ONG-uri.
elevilor.  Circulaţia deficitară a informaţiei.
 Semestrial-comisia diriginţilor organizează  Slaba colaborare a unor părinţi.
întălniri cu reprezentanţi ai Poliţiei în scopul  Deficienţe în relaţiile de parteneriat şcoală-
prevenirii delincvenţei juvenile şi a agent economic-comunitate locală.
accidentelor rutiere.  Legăturile slabe cu unele firme şi licee în
 Intâlniri semestriale cu Comitetul vederea realizării unei orientări profesionale
Reprezentativ al Părinţilor, suplimentate de adecvate
consultaţii individuale cu  Puţine activităţi desfăşurate în şcoală implică
 Dezvoltarea relaţiei profesori-elevi-părinţi se coparticiparea părinţilor.
realizează şi prin intermediul serbărilor
şcolare. -Orientarea şi consilierea
vocaţională a elevilor.
 Contactele cu diverse instituţii pentru
realizarea unor activităţi extracurriculare
precum : excursii, vizite la muzee, vizionări
de spectacole, introducerea elevilor în mediul
comunitar şi contributia la socializarea lor.
 OPORTUNITĂŢI  AMENINŢĂRI
 Cererea exprimată de elevi privind  Nivelul de educaţie si timpul limitat al
desfăşurarea de activităţi comune părinţi- părinţilor pot conduce la slaba implicare a
elevi-profesori. acestora în viaţa şcolară.
 Disponibilitatea şi responsabilitatea unor  Organizarea defectuoasă a activităţilor de
instituţii de a veni în sprijinul şcolii (Primăria, parteneriat poate conduce la diminuarea sau
ONG, Biserica, Poliţia, instituţii culturale). chiar inversarea efectelor scontate.
 Interesul liceelor de a-şi prezenta oferta  Instabilitatea la nivel social şi economic a
educaţională. instituţiilor potenţial partenere.
 Legături cu alte unitati de invatamant pentru  Slaba informare privind specificul şi
realizarea unor schimburi de experienţă. inadecvarea activităţilor propuse de către
 Realizarea unor proiecte de parteneriat instituţiile partenere. 
educational cu alte instituţii de învaţământ.

15
Calitatea procesului educational
oferit de Școala Gimnazială Stăncuța, jud. Brăila

I.2. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN

ANALIZA PEST(E)
Activitatea oricărei instituții de învățământ este influenţată într-o mare măsură
de factorii politici, economici, sociali, tehnologici şi ecologici,care se manifestă în
mediul în care aceasta îşi desfăşoară activitatea.
De aceea este necesară o radiografie exigentă a mediului în care îşi desfăşoară activitatea
instituţia de învăţământ, pentru a identifica oportunităţile pe care trebuie să le valorifice
proiectul de dezvoltare instituţională în scopul maximizării rezultatelor.
Analiza PEST(E) a permis identificarea următoarelor influenţe în activitatea Școlii
Gimnaziale Stăncuța, jud. Brăila:
DOMENII CONTEXT NAȚIONAL/ REGIONAL/ LOCAL
POLITIC/  Procesul de învăţământ din Şcoala Gimnazială Stăncuța se
LEGISLATIV bazează pe legislaţia generală şi specifică sistemului de
învăţământ preuniversitar, pe toate ordinele şi notificările emise de
către MEN sau I.S.J.Brăila, pe actele normative în domeniu
 Există relaţii foarte bune între şcoală şi Primărie/Consiliul local
Cadrul legislativ pentru sistemul de învățământ preuniversitar:
 Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările și
completările ulterioare;
 Hotărâri ale guvernului României referitoare la organizarea și
funcționarea sistemului de învățământ preuniversitar;
 Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ - PRAI – Regiunea
de Dezvoltare Sud – Est, 2009 - 2013
 Plan Local de Acţiune pentru Dezvoltarea Învăţământului
Profesional și Tehnic (PLAI) judeţul Brăila, 2013 – 2020
 Strategia de Dezvoltare a Inspectoratului Școlar Județean Brăila
2016 - 2020
 Strategia Educaţiei și Formării Profesionale din România pentru
perioada 2016-2020
 Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului
Operațional Capital Uman 2014-2020, aprilie 2016
ECONOMIC  În comuna Stăncuţa principalele activitati economice sunt: cultura
orezului, extracţia petrolului, cultura cerealelor, creşterea
animalelor, piscicultură, agroturism, apicultură, silvicultură. În
prezent există trei parcuri fotovoltaice, de pe urma cărora
Primăria încasează taxe la bugetul local. În plus, 27 de localnici
sunt angajaţi cu carte de muncă pentru a deservi panourile solare

16
 cu toate acestea în unitatea şcolară există suficienţi elevi cu o
situaţie materială mai modestă proveniţi din familii defavorizate,
acest lucru având relevanţă asupra interesului acestor elevi
pentru scoală. Un efect pozitiv în acest sens îl are acordarea
burselor sociale şi de merit, încheierea de parteneriate cu ONG-
uri, precum şi asigurarea manualelor gratuite.
SOCIAL  Din analiza populației actuale din județul Brăila, dar și proiecțiile
demografice la orizontul anului 2025 reies umătoarele concluzii:
Scăderile prognozate pentru populaţia din grupele de vârstă 3-
6 ani, 7-14 ani şi 15-24;
Ponderea mai mare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 0-14
ani din mediul rural faţă de cea din mediul urban;
Creşterea previzionată a populaţiei cu vârsta de 65 de ani şi
peste;
Ponderea mare a populaţiei cu vârsta între 30-64 ani;
Diversitatea etnică caracteristică regiunii;
Migraţia externă a populației.

 Situația socială înfluențează existența școlii, deoarece se


înregistrează o scădere a populației de vârstă școlară datorită
natalității, dar și a migrației populației la oraș sau în străinătate
TEHNOLOGIC  Civilizaţia informaţională presupune ca, la intervale relativ
scurte de timp,cunoştinţele să fie actualizate şi impune
redimensionarea sistemului de formare profesională a
cadrelor didactice;
 Răspândirea tehnologiilor moderne de comunicare şi de tehnică
de calcul(internet, televiziune prin cablu, telefonie mobilă etc.)
facilitează transmiterea informaţiilor în timp scurt;
 Rata ridicată a progresului ştiinţific şi tehnologic obligă individul
să înveţe pe tot parcursul vieţii, şi implică o reactualizare a
cunoştinţelor profesionale pe fiecare treaptă a carierei;
 Generalizarea practicilor educaţionale inovatoare (AEL, SEI, E-
BOOK) conduce la modernizarea actului educaţional tradiţional.

ECOLOGIC  Legea 132/ 2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în


instituţiile publice;
 O.U.G. 195/ 2005 privind protecţia mediului;
 Activitățile educative și de laborator, activitatea personalului
didactic auxiliar și nedidactic nu poluează mediul înconjurător.

17
2. COMPONENTA STRATEGICA

Viziunea
„Școală deschisă către viitor: viitorul elevilor, al cadrelor didactice, al părinților, al
comunității locale” pentru că
„Viitorul începe acum, nu mâine.”  (Papa Ioan Paul al II-lea)
Școala Gimnazială Stăncuța este locul în care elevi, cadre didactice și părinți construiesc
împreună viitorul comunității în context european. În acest sens, școala noastră va fi o școală
modernă, în continuă transformare, deschisă spre comunitate prin servicii educaționale de
calitate, compatibile la nivel european.
 
Misiunea
Școala Gimnazială Stăncuța formează, prin educație, în acord cu noile cerințe europene,
copii cu vârste cuprinse între 3-15 ani, pentru o societate exigentă, competitivă și durabilă, cu
o echipă de dascăli bine pregătiți și deschiși la schimbare.
Pentru a se deschide către viitor Școala Gimnazială Stăncuța are următoarea misiune:
 asigurarea unui învățământ de calitate preșcolarilor și elevilor sprijinindu-i să-și
cunoască și să-și dezvolte potențialul în funcție de aptitudinile, interesele și motivațiile
proprii în vederea creșterii șanselor de integrare socială și profesională într-un viitor
european.
 implementarea educației remediale pentru membrii comunității locale și regionale
care nu au absolvit învățământul primar sau secundar inferior prin Programul „A doua
șansă”;
 furnizarea forței de muncă calificată agenților economici locali prin reintroducerea
învățământului profesional dual;
 promovarea tradițiilor, obiceiurilor și specificului local prin dezvoltarea unor
activități școlare și extracurriculare .

18
2.1 TINTE STRATEGICE
În urma analizei SWOT, la nivelul unităţii de învățământ și a analizei PEST(E), la nivelul
comunei Stăncuța și a județului Brăila, s-au desprins următoarele ȚINTE STRATEGICE:
1. Dezvoltarea politicii de diversificare a ofertei educaționale la cerințele pieții
muncii, la aspirațiile elevilor privind propria lor carieră, prin valorificarea
oportunităților identificate la nivel local;
2. Sporirea gradului de atractivitate a școlii prin calitatea facilităţilor oferite
beneficiarilor;
3. Creṣterea atractivității arealului școlii prin dezvoltarea bazei materiale și
atragerea de resurse extrabugetare;
4. Creşterea prestigiului şcolii pe plan local şi județean și implicarea acesteia în
activități de cooperare județeană, națională și/sau europeană.

2.2 OPTIUNI STRATEGIGE


Punctele tari şi oportunităţile diagnozei realizate sunt acelea care au determinat paleta
următoarelor opţiuni în demersul meu de a limita și compensa punctele slabe şi amenintările
inerente. Convinsă că suma opţiunilor strategice posibile este mult mai largă, propun
dezvoltarea următoarelor domenii funcţionaie :

   
Ţinta strategică OPŢIUNEA STRATEGICĂ
  Opţiunea currriculară Opţiunea Opţiunea Opţiunea relaţiilor
financiară/a investiţiei în comunitare
dotărilor resursa umană
materiale
1. Dezvoltarea - Stabilirea ofertei -Asigurarea - Creșterea - Responsabilizarea
politicii de educaţionale in funcţie finanțării și a ponderii comunităţii in
diversificare a de resursele școlii, de bazei tehnico- personalului susţinerea şcolii
ofertei interesele elevilor și de materială didactic cu
educaționale la nevoile specifice modernă și performanţe
cerințele pieții comunităţii informatizată în deosebite şi
muncii, la toate valorificarea
aspirațiile elevilor departamentele experienţei lor
privind propria lor de lucru
carieră, prin
valorificarea
oportunităților
identificate la nivel
local
2. Sporirea -Stabilirea CDŞ-lor - Continuarea -Ridicarea calităţii - Crearea la nivelul
gradului de ţinănd cont in modernizării demersului școlii a unor sistem
atractivitate a principal de nevoile bazei didactic eficient de

19
școlii prin calitatea elevilor materiale a scolii ca urmarea a comunicare
facilităţilor oferite -Implementarea dezvoltării informatic
beneficiarilor programului „A doua personale
şansă” (participarea la
  cursuri de
formare, studiu
individual)
3. Creṣterea -Realizarea planului de -Realizarea unei -Informarea -Implicarea
atractivității achiziții anual proiecții bugetare corectă și personalului în
arealului școlii prin -Includerea în cadrul care să asigure completă a activitățile
dezvoltarea bazei lecţiilor și a ROF a resursele tuturor „actorilor” comunitare
materiale și elementelor educative finaciare și motivarea/ -Înființarea
atragerea de și legislative de necesare pentru mobilizarea Asociației părinților
resurse păstrare şi întreţinere a îmbunătățirea acestora pentru și cadrelor didactice
extrabugetare bazei materiale a şcolii calității spațiilor dezvoltarea și a școlii, cu
de școlarizare dotarea spațiilor personalitate
de școlarizare juridică

4. Creşterea -Creșterea - Diversificarea - Responsabilizar -Încheierea de


prestigiului şcolii randamentului şcolar, resurselor de ea şi motivarea parteneriate cu
pe plan local şi atingerea standardelor autofinanțare resursei umane instituţii, organizaţii,
județean și academice inalte: - Realizarea site- pentru mass-
implicarea acesteia premii la ului școlii pentru promovarea media, implicate in
în activități de olimpiadele şcolare, facilitarea imaginii şcolii promovarea
cooperare concursuri la toate comunicării și imaginii şcolii și
județeană, nivelurile, medii reflectarea tuturor activități de
națională și/sau ridicate la examene activităților cooperare
europeană - Încheierea acordurilor
de parteneriat în
vederea derulării
activității de cooperare

20
2.3 APLICAREA STRATEGIEI: ETAPE, TERMENE, RESURSE, REZULTATE ASTEPTATE
Ținta Opțiunea Etape Terme Resurse Rezultate așteptate
strate strategică ne de strategi
gică realiza ce
re
Stabilirea ofertei - Analiza nevoilor de educaţie, definirea 2017 - Resursă -Gradul de satisfacţie a tuturor
T 1 Dezvoltarea politicii de diversificare a ofertei educaționale la

educaţionale in funcţie cererii de educaţie şi realizarea unei 2018 umană bine beneficiarilor serviciilor
pregătită
de resursele școlii, de oferte educaţionale adecvate profesional educationale să fie de 75%
interesele elevilor și - Dezvoltarea continua a curriculumului care 2017 -
de nevoile specifice să se plieze pe oferta educaţională 2020 Elevi care - 1 clasă de învățământ profesional
comunităţii - Revizuirea procedurii de dezvoltare 2018- să opteze dual realizată
2019 pentru
curriculară in funcţie de succesul ofertei învățământ
educaţionale profesional
- Realizarea unei clase de învățământ 2018-
profesional dual, domeniul agricultură 2019
Asigurarea finanțării și - Inventarierea mijloacelor didactice şi 2017 - Autorități -Creșterea cu 50% a numărului de
a bazei tehnico- echipamentelor existente in şcoală 2018 locale spații şi săli de clasă dotate
materială modernă și - Formarea cadrelor didactice şi a modern şi adecvat cerințelor de
informatizată în personalului auxiliar pentru utilizarea funcţionalitate
toate departamentele eficientă a mijloacelor informatice existente 2017- - Dotarea cu cel puțin 1 tablă
de lucru -Achiziţionarea de echipamente audio-video 2020 interactivă, 3 imprimante, 5 tablete
şi de comunicare modeme -1 autorizare ARACIP achitată
- Identificarea surselor bugetare și obținerea 2017 -
sprijinului Primăriei în vederea obținerii 2018
sumei necesară autorizării pentru un nou -1 procedură de selecție a cadrelor
nivel de învățământ și a unei specializări didactice capabile de performanță
Creșterea ponderii - Identificarea pe plan local a personalului 2017- Cadre
2018 didactice - 90% din cadrele didactice
personalului didactic didactic cu potenţial de a face performanţă şi
participante la cursuri de formare
cu experienţă formate
cu performanţe 2017- Specialiști naționale sau internaționale
deosebite şi - Formarea cadrelor didactice şi debutante şi 2020 în domeniul - cel puțin1 contract cadru semnat
valorificarea nu numal pentru aplicarea metodelor active agriculturii
cu un agent economic
experienţei lor şi a centrării activităţii pe elev 2017-
2018 -1 procedură clară în ceea ce
- Încheierea unor convenții cu specialiști în

21
domeniul agriculturii priveşte promovarea ofertei
cerințele pieții muncii, la aspirațiile elevilor privind propria lor carieră, prin valorificarea
Responsabilizarea - Implicarea părinților, a autorităților locale în 2017- Părinți educaționale
comunităţii in demersul de diversificare a ofertei 2020 Agenți
economici
susţinerea şcolii educaționale
- Semnarea unui contract cadru cu un agent 2017-
economic local în vederea susținerii 2018
învățământului profesional dual 2017-
- promovarea ofertei educaționale 2020

22
oportunităților identificate la nivel local

-Stabilirea CDŞ-lor - Realizarea chestionării tuturor elevilor și 2017- Comunitate - 5 CDȘ noi concepute și aplicate
ţinănd cont in principal părinților pe tema CDŞ —lor dorite a fi 2018 a locală
de nevoile elevilor studiate -Programul A doua şansă să fie
Cursanți
-Implementarea - Realizarea unui sondaj la nivelul comunității 2017- înscriși funcţional
programului „A doua pentru identificarea potențialilor cursanți 2018 ADȘ
pentru programul „A doua şansă”
şansă” - Spaţiul şcolar funcţional la
- Stabilirea etapelor de implementare a 2017-
standarde ridicate de curăţenie şi
programului „A doua şansă” 2020
2017- Administrat
igienă
- Continuarea - Inventarierea bazei materiale a şcolii
modernizării bazei - Stabilirea priorităţilor de reamenajare şi 2018 or financiar
modernizare a spaţilor şcolare şi auxiliare și de - Stabirirea sumelor necesare
materiale a scolii patrimoniu
- Stabilirea fondurilor necesare şi a surselor pentru formarea continuă a
2017- cadrelor didactice
de obţinere a acestora 2018
- Achiziţionarea şi instalarea unor mijloace 2017- - cel puțin 2 contracte de
de comunicare informatice eficiente 2020 sponsorizare încheiate
-Asigurarea sumelor necesare pentru 2017- - 1 bază de date completă privind
2018 participarea la cursuri de formare a
perfecţionare cu plata de la bugetul local;
-Ridicarea calităţii - Identificarea la nivelul şcolii a personalului 2017- Personal cadrelor didactice
demersului didactic didactic care necesită participarea la cursuri 2018 didactic - 1 proiect de colaborare cu CCD
ca urmarea a de formare Brăila sau alte organizații
CCD Brăila
dezvoltării personale - Realizarea unor proiecte de colaborare cu 2017- Organizații furnizoare de formare

23
(participarea la cursuri alte şcoli sau organizaţii educaţionale care 2020 furnizoare
T 2 Sporirea gradului de atractivitate a școlii prin calitatea facilităţilor oferite de formare
de formare, studiu au ca obiectiv imbunătăţirea formării - creșterea cu 50% a activităților
individual) personale 2018- metodice la nivelul comisiilor
- Contactarea organismelor care pot furniza 2020
asistenţă de specialitate pentru - Materiale și ghiduri metodice
imbunătăţirea formarii personale a elaborate la nivelul comisiilor
personalului didactic 2017-
metodice prin valorificarea
-Elaborarea de materiale şi ghiduri metodice 2020 informațiilor de la cursurile de
în comisiile de specialitate formare
- Crearea la nivelul - realizarea unei baze de date cu email-urile 2017- Pagină de -1 bază de date cu email-urile
școlii a unor sistem cadrelor didactice, în vederea transmiterii 2018 facebook a cadrelor didactice
școlii
eficient de comunicare tuturor informațiilor în format electronic - 1 pagină de facebook a școlii
informatic - crearea unei pagini de facebook a școlii 2017-
pentru a facilita comunicarea informațiilor 2018
către părinți și comunitatea locală
-Colaborarea cu Casa Corpului Didactic 2017-
pentru participarea la cursuri de formare în 2020
specialitate şi metodica, în managementul
clasei

24
beneficiarilor

- Realizarea planului - realizarea proiecției bugetare în vederea 2017- Diriginți - Planuri de achiziții anuale
de achiziții anual stabilirii necesarului de credite bugetare 2020 - 1 temă privind păstrarea şi
-Includerea în cadrul -Tematica orelor educative va cuprinde 2017- Comisia de întreţinerea bazei materiale a şcolii
lecţiilor și a ROF a aspecte ce ţin de păstrarea şi întreţinerea 2018 realizare/re prevăzută în planificarea orelor de
elementelor educative bazei materiale a şcolii vizuire ROF consiliere și orientare
și legislative de -Aplicarea prevederilor regulamentului şcolar 2017-
păstrare şi întreţinere pentru recuperarea pagubelor produse de 2020
a bazei materiale a elevi.
şcolii
-Realizarea unei -Proiecte de buget fundamentate care să 2017- Administrat - Reabilitarea Grădiniței cu
proiecții bugetare care acopere cheltuielile de întreţinere şi reparaţii ; 2018 or financiar program normal Stăncuța
și de
să asigure resursele -Realizarea unei execuţii bugetare echilibrate; - Amenajarea curții Școlii
2017- patrimoniu
finaciare necesare -procurarea de fonduri extrabugetare; 2018 Gimnaziale Stăncuța și
pentru îmbunătățirea -Realizarea programului de achiziţii de Coordonato transformarea acesteia într-un
calității spațiilor de bunuri şi servicii în condiţiile legii 2017- r proiecte și spațiu utilitar-aplicativ
-Realizarea unor investiţii prin accesarea 2020 programe
școlarizare - Achiziționarea de mijloace
unor proiecte europene, sponsorizări, didactice noi
proiecte cu finanţare extrabugetară - Obținerea autorizației PSI
-Informarea corectă și -Asumarea răspunderii personalului didactic 2017- Consiliul de - Fonduri suplimentare obţinute prin
completă a tuturor privind păstrarea patrimoniului şcolii; 2020 Administrați
2017- e
sponsorizari, proiecte finanţate în
„actorilor” și -Implicarea membrilor consiliului de 2018 cadrul programelor naţionale sau
motivarea/ administraţie în gestionarea bunurilor şi internaţionale
mobilizarea acestora realizarea unei dotări corespunzătoare Recompen - Cel puțin 1 proiect Idei din Țara lui
pentru dezvoltarea și cerințelor educaționale 2017- se Andrei/ 1 proiect Erasmus +
dotarea spațiilor de -Instituirea unei recompense pentru 2018
- Cel puțin 10% din personalul
școlarizare motivarea elevilor şi cadrelor didactice de a
didactic să beneficieze de o formă
se implica activ în realizarea unor proiecte de
finanțare extrabugetară de recunoaștere a performanței
-Implicarea -Colaborarea cu comitetele de părinţi ale 2017- Comitete didactice(gradații de merit,
personalului în claselor 2020 de părinți distincții, etc.)
Primărie - Cel puțin 20% dintre elevi
activitățile comunitare -Implicarea reprezentanților Primăriei și a 2017- Consiliu
-Înființarea Asociației Consiliului Local în identificarea de noi surse recompensați pentru performanța
2020 Local

25
părinților și cadrelor de finanţare Asociația școlară și extracurriculară cu premii
T 3 Creṣterea atractivității arealului școlii prin dezvoltarea bazei materiale și atragerea de 2017- de părinți și
didactice a școlii, cu -Participarea personalului școlii și a părinților - Asociația părinților și a cadrelor
2018 cadre
personalitate juridică la realizarea documentației în vederea didactice didactice funcțională
obținerii personalității juridice pentru - strângerea de fonduri pentru
Asociația de părinți și cadre didactice asociație prin colectarea
formularelor de 2% din impozit

26
resurse extrabugetare

-Creșterea -Stabilirea şi identificarea concursurilor şi 2017- Calendar - 100% realizarea procedurii de


randamentului şcolar, olimpiadelor şcolare la care se pot obţine 2018 olimpiade acordare a unui nume școlii
rezultate la nivel local, judeţean şi naţional școlare și
atingerea standardelor CAEJ/CAE (Identitate)
academice inalte: -Ameliorarea prezenței elevilor și cadrelor 2017- R/CAEN - Creşterea rezulatetelor la
premii la didactice la activități educative și 2020 Elevi Evaluarea Naţională precum şi
olimpiadele şcolare, extracurriculare performanți obţinerea numărului de premii la
-Realizarea de programe de pregătire 2017-
concursuri la toate 2018 Școală cu
concursurile şi olimpiadele şcolare
nivelurile, medii suplimentară a elevilor capabili de - Cel puțin 80% dintre cadrele
identitate
ridicate la examene performanţă 2017- Activități didactice, preșcolari și elevi
- Elaborarea unor programe de pregătire
- Încheierea 2018 extracurricu participă la activități
pentru Evaluarea Națională 2017- lare
acordurilor de - Realizarea procedurii de acordare a unui extracurriculare
2018
parteneriat în vederea nume școlii (Identitate) - 1 program de pregătire a elevilor
derulării activității de -Realizarea de parteneriate pentru 2017- capabili de performanță
cooperare desfăşurarea de activităţi extracurriculare în 2020 - creșterea cu 20% a elevilor
plan local, național și/sau european capabili de performanță
- Diversificarea -Identificarea de resurse extrabugetare 2017- Persoană - 10 parteneriate încheiate pentru
resurselor de pentru realizarea materialelor promoţionale 2018 responsabil desfăşurarea de activităţi
autofinanțare -Desemnarea persoanei care să se ocupe cu 2017- ă site extracurriculare în plan local,
2018 Site-ul
- Realizarea site-ului administrarea site-lui şcolii 2017- școlii
național și/sau european
școlii pentru facilitarea - Elaborarea structurii site-lui imbunătăţirea 2020 - 1 site al școlii realizat
comunicării și continuă a acestuia 2017- - 1 proiect de parteneriat strategic
reflectarea tuturor - (Co)finanțarea activităților și produselor 2020 între școli (Erasmus +) realizat
activităților realizate în parteneriat cu școli din UE - 2 cadre didactice formate în
- Responsabilizarea şi - Activități de formare pentru cadrele 2017- Mass- scrierea de proiecte
motivarea didactice implicate în proiecte 2020 media - Cel puțin câte 1 apariție pe
resursei umane pentru - Organizarea echipelor de proiect 2017- semestru în mass media
Premii elevi
promovarea (profesori, elevi) 2020 Distincții
- Creșterea cu 30% a participării la

27
T4 Creşterea prestigiului şcolii pe plan local şi județean și implicarea acesteia în activități imaginii şcolii -Informarea corectă și completă a cadrelor 2017- cadre simpozioane, comunicări științifice,
didactice, elevilor și părinților privind 2018 didactice concursuri școlare și extrașcolare
activitățile programelor de pregătire și a - 1 proiect de promovare a tradițiilor
proiectelor de parteneriat și obiceiurilor de la Dunăre înscris
-Popularizarea prin mass-media a factorilor 2017- în CAEJ
implicaţi în activităţile de parteneriat 2020
-Motivarea elevilor și cadrelor didactice prin 2017-
acordarea de premii 2020
-Încheierea de - Identificarea de instituţii , organizaţii care ar 2017- Instituții
de cooperare județeană, națională și/sau europeană

parteneriate cu putea ajuta promovarea imaginii şcolii 2020 pentru


2017- promovare
instituţii, organizaţii, - Organizarea de activităţi care să promoveze 2018 a școlii
mass- imaginea şcolii 2017- Activități
media, implicate in -Participarea la activităţi organizate de alte 2020 extrașcolar
promovarea instituţii în scopul de a promova imaginea e de
2017- promovare
imaginii şcolii și şcolii 2020 a tradițiilor
activități de cooperare - Implicarea părinților, reprezentanților
comunității și partenerilor tradiționali în 2017-
proiectele de cooperare 2018
- Revizuirea relațiilor de parteneriat (proiecte
autofinanțate) și orientarea acestora spre 2017-
ținta propusă 2020
- Elaborarea și implementarea de proiecte
de cooperare finanțate de UE

28
2.4 MECANISME SI INSTRUMENTE DE MONITORIZARE SI
EVALUARE

1. MONITORIZAREA INTERNĂ

Nr.cr Actiunea Responsabil Parteneri Termen Inregistrarea Instrume Indicatori


t rezultatelor nte
1.  Elaborarea şi Director -şefii comisiilor şi septembri produsul final Fişă de criteriile
afişarea   catedrelor; e 2017 aprobat CA apreciere de
proiectului de -comisia pentru     realizare
dezvoltare evaluarea şi ale PDI
instituţională asigurarea calităţii  
 
2.  Curriculum la Responsabili şefii comisiilor şi anual proiect CDȘ fişe de standardel
decizia școlii: arii catedrelor;   evaluare e de
proiectare şi curriculare     evaluare
aplicare  
 
3.  Înscrierea la Director responsabil de Pe in baza de date liste de -număr de
cursuri de formare adjunct formare continuă parcursul a scolii prezenţă cadre
      derulării   la didactice
proiectului cursuri. inscrise.
   
4.  Starea de Director diriginţi, elevi, săptămân -registrul de analize, Volumul
funcţionalitate a   personal al evidenţă a rapoarte cheltuielilo
clădirii administrativ   reparaţiilor   r pentru
      reparaţii
curente.
5.  Proiecte de Director Coordonator lunar în baza de date analize, număr
parteneriat în Responsabil programe și   a scolii fişe de proiecte
derulare sau în CEAC proiecte educative   evaluare
pregătire   şi cadrele  
didactice
6.  Imaginea şcolii Director Cadrele didactice semestrial in baza de date situaţii Număr de
reflectată în mass- adjunct     a scoli statistice articole
media Coordonator     publicate
  de proiecte și
programe
educative

2. MONITORIZARE EXTERNĂ - Va fi realizată de reprezentanţii ISJ , MEN

29
3. EVALUARE INTERNĂ

Nr.c Actiunea Responsa Parteneri Termen Inregistrarea Instrume Indicatori


rt bil rezultatelor nte
1. CDȘ-uri realizate Coordonat comisia pentru la finalul în baza de chestionar -descriptori de
în urma or CEAC asigurarea şi acţiunii date a şcolii e, fişe de performanţă,
chestionării   evaluarea     apreciere, număr
elevilor şi părinţilor calităţii , şefii fişe de persoane
  comisiilor şi analiză a chestionate,
catedrelor document număr
  elor discipline
  opţionale
realizate
2.  Creşterea calităţii Director -comisia pentru semestrial în baza de analize, numărul
procesului de adjunct asigurarea şi date a şcolii statistici cadrelor
predare învăţare   evaluarea     didactice
reflectată în calităţii , şefii formate,
rezultatele elevilor comisiilor şi numărul
  catedrelor elevilor
  promovaţI şi cu
rezultate de
performanţă
3.  Situaţia spaţiilor Director Administratorul Semestrial în baza de Analize, creşterea/scăd
de învăţământ şi a de patrimoniu date a şcolii rapoarte erea
clădirilor şcolare Administratorul   cheltuielilor de
  financiar întreţinere
 
3.  Proiecte de Director Coordonator de Semestrial în baza de analize Numărul de
parteneriat adjunct proiecte şi date a şcolii proiecte de
  programe   parteneriat
educative depuse/aprobat
  e
4.  Realizări ale şcolii Director Cadre didactice lunar în baza de Statistici, numărul de
reflectate în mass adjunct Elevi date a şcolii rapoarte articole pozitive
media locală şi Coordonat părinți   în mass-media
naţională    
or de
 
proiecte şi
programe
educative

4. EVALUARE EXTERNĂ: ARACIP

30
PLAN OPERATIONAL
2017-2018
PENTRU REALIZAREA ȚINTELOR PROPUSE AU FOST
REALIZARE PROGRAME DE DEZVOLTARE CARE VOR STA LA
BAZA PLANURILOR OPERAȚIONALE ANUALE

Program de
dezvoltare a
ofertei
educaționale

Program de
Programe Program de
creștere a
parteneriat și
promovare a de calității
actului
educațional
imaginii școlii
dezvoltare
Program de
creștere a
atractivității
arealului
școlii

31
1. PROGRAM DE DEZVOLTARE A OFERTEI EDUCAȚIONALE

Ţinta strategică 1: Dezvoltarea politicii de diversificare a ofertei educaționale la cerințele pieții muncii, la aspirațiile elevilor privind propria lor
carieră, prin valorificarea oportunităților identificate la nivel local
Obiectiv specific 1: Realizarea unei oferte de CDŞ diversificată şi Indicatori de performanță:
atractivă, prin consultarea elevilor şi părinţilor - 1 analiză sintetică a principalelor propuneri de CDȘ ale părinților
Buget estimat: 1000 lei - proiectul CDŞ va fi aprobat cu peste 90% din voturi
Resurse: umane : directorul, comisia pentru curriculum, comisia CEAC, - 1 proiect CDȘ pentru anul școlar 2018 – 2019
profesori, responsabilii comisiilor metodice - cel puţin 4 propuneri vor fi incluse în CDŞ
Resurse materiale: - 1 sursă de finanțare identificată
- 1 procedură operațională de promovare a a CDȘ-urilor propuse
- toţi elevii vor opta pentru minium 1 opţional din oferta CDŞ
Context : Strategiile privind educația de la nivel european și național presupun dezvoltarea la elevi a competențelor, valorilor și atitudinilor și punerea
accentului nu pe cantitatea de informații acumulată de elevi, ci pe capacitatea acestora de a le aplica în viața de zi cu zi (learning by doing). De
asemenea se urmărește dezvoltarea spiritului civic, educația interculturală, realizarea unor conținuturi transdisciplinare. Aceste strategii pot fi integrateîn
activitatea didactică mai ales prin intermediul CDȘ-urilor, obișnuindu-I atât pe elevi, cât și pe profesori să aplice altfel de strategii didactice decât cele
tradiționale.
Acţiunea Rezultate aşteptate Termen Responsabilităţi Monitorizare/
evaluare

Realizarea unei analize de nevoi la “Inventar” al analizeide nevoi și sintetică 30 Cadredidactice centralizator
nivelul elevilor, părinților și o Noiembrie din învățământul rezultate
analiză sintetică a oportunităților 2017 preprimar și chestionare
locale primar
diriginți
Stabilirea ofertei CDȘ la nivelul Formularea de propuneri privind CDȘ corelat cu Decembrie Catedre/comisii Listă propuneri
fiecărei catedre/comisii nevoile identificate de analiză 2017 metodice CDȘ

Stabirirea ofertei CDȘ la nivelul Centralizarea propunerilor de către Comisia de ianuarie 2018 Comisia pentru Avizare în CP
școlii Curriculum și redactarea ofertei CDȘ a școlii pentru curriculum Aprobare în CA
anul școlar următor CP Centralizator
Înaintarea spre prezentare, discutare și avizare CP și CA propuneri CDȘ
spre aprobare CA Procese verbale
CP și CA
Elaborarea pachetelor CDȘ Comisia de curriculum elaborează pentru fiecare an Ianuarie- Comisia pentru Fișe de opțiuni
de studiu(grupă/clasă) fișele de opțiuni ce cuprind Februarie curriculum oferta CDȘ
oferta CDȘ cu menționarea numărului de opțiuni pe 2018
care-l pot alege

32
Promovarea ofertei CDȘ în rândul Aplicarea la grupă/clasă a fișelor de opțiuni , elevii și  Februarie – Cadredidactice Fișele de opțiuni
elevilor, părinților de la nivel părinții având posibilitatea să-și exprime în scris martie 2018 din învățământul completate de către
prerimar, primar, gimnazial opțiunea, sub semnătură preprimar și toți elevii/părinții
primar
diriginți
Centralizarea opțiunilor Centralizarea opțiunilor prin analzarea fișelor de către Februarie – Cadredidactice Procese verbale
cadreledidactice din învățământul preprimar și primar martie 2018 din învățământul grupă/clasă
diriginți și întocmirea proceselor verbale semnate de preprimar și Stabilirea
elevi și părinți în care se menționează titlurile primar opționalelor la
opționalelor ce vor fi studiate la gripă/clasă în anul diriginți grupă/clasă
școlar următor
Stabilirea listei finale de opționale Comisia de curriculum centralizează toate procesele  În Comisia de Tabel centralizator
pentru fiecare grupă/clasă verbale și stabilește lista finală a opționalelor pentru concordanță curriculum cu opționale pe
fiecare grupă/clasă cu școală
metodologia Avizare în CP
privind Aprobare în CA
mișcarea Procese verbale
personalului CP și CA
didactic
Constituirea portofoliilor Fiecare cadru didactic propunător de CDȘ realizează  Aprilie- mai Director Portofolii CDȘ
aferentefiecărui CDȘ și avizarea programe școlare, fișe de avizare și suportul de curs 2018 Șefi comisii Fișe de opțional
acestora de către inspectorii de Șefii de comisii/Directorul aduce la inspectorii de Inspectori de avizate de ISJ
specialitate specialitate portofoliile specialitate Brăila
Inspectorii de specialitate avizează fișele de opțional

Ţinta strategică 1: Dezvoltarea politicii de diversificare a ofertei educaționale la cerințele pieții muncii, la aspirațiile elevilor privind propria lor
carieră, prin valorificarea oportunităților identificate la nivel local
Obiectiv specific 2: Autorizarea școlii pentru învățământ profesional Indicatori de performanță:
și a unei specializări în domeniul agriculturii - 1 dosar de autorizare
Buget estimat: 6000 lei - 1 sursă de finanțare identificată
Resurse: umane : directorul, comisia pentru curriculum, comisia CEAC, - 1 autorizare obținută
profesori, responsabilii comisiilor metodice - 1 procedură operațională de promovare și recrutare
Resurse materiale: auxiliare pentru școala profesională, baza materială a
școlii pentru instruirea practică
Context : Din analiza populației județului Brăila și a dinamicii acesteia a reieșit o pondere mare a populaţiei cu vârsta între 30-64 ani și șcăderea
ponderii populației de vârstă școlară. Acest fapt reprezintă o importantă oportunitate pentru școala noastră interesată în compensarea diminuării

33
populaţiei şcolare cu învățământul profesional
Acţiunea Rezultate aşteptate Termen Responsabilităţi Monitorizare/
evaluare
Intocmirea dosarului de 1 dosar de autorizare a școlii pentru învățământ ianuarie Director centralizator
autorizare profesional și a unei specializări în domeniul agriculturii 2017 profesori rezultate chestionare

Identificarea cadrelor didactice Cel puțin 1 cadru didactic specializat în domeniul ianuarie 2018 Responsabil 1 diplomă de inginer
specializate în domeniul Agricultură Comisia de agronom
Agricultură formare

Identificarea surselor de Cel puțin un agent economic dispus să sponsorizeze Februarie Directorul Contract de
finanțare pentru autorizare școala cu suma necesară autorizării 2018 Administrator sponsorizare
financiar
Obținerea autorizării 1 autorizare a școlii pentru învățământ profesional și a În termenul Director 1Autorizare
unei specializări în domeniul agriculturii stabilit profesori învățământ
profesional
Crearea unei oferte de Cel puțin 1 specializare stabilită După Director 1 specializare
promovare a învățământului Procedură de promovare a ofertei educaționale obținerea Membrii CA Procedură de
profesional dual, în conformitate autorizației promovare și
cu logistica deținută de școală recrutare

2. PROGRAM DE CREȘTERE A CALITĂȚII ACTULUI EDUCAȚIONAL

Ţinta strategică 2: Sporirea gradului de atractivitate a școlii prin calitatea facilităţilor oferite beneficiarilor

Indicatori de performanță:
Obiectiv specific 1: Identificarea locuitorilor comunei care nu au - 1 proiect pentru Programul „A doua șansă” inițiat, derulat și
absovit învățământul primar/ gimnazial și consilierea acestora în diseminat
vederea inscrierii acestora la școala noastră în cadrul programului - 20 de elevi din grupul țintă vizat viitori elevi ai școlii noastre
ADȘ și a creșterii numărului de elevi la toate nivelurile de
învățământ.
Buget estimat: - 500 lei
Resurse umane: director, CA, profesori
Resurse materiale:
Context : Ponderea mai mare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 0-14 ani din mediul rural faţă de cea din mediul urban ridică problema adaptării
reţelei şcolare de formare profesională iniţială şi a adoptării unor măsuri eficiente pentru asigurarea accesului acestei categorii de populaţie şcolară la
educaţie şi formare profesională, cu asigurarea egalităţii şanselor. De asemenea, diversitatea etnică caracteristică regiunii impune soluţii pentru
asigurarea accesului la educaţie şi formare profesională şi sprijinirea grupurilor etnice defavorizate, în special pentru populaţia rromă.

34
Acţiunea Rezultate aşteptate Termen Responsabilităţi Monitorizare/ evaluare

Realizarea unui recensământ cu anual Director Avizare în CA


ajutorul Primăriei în vederea 1 recensământ realizat Director adjunct
identificării locuitorilor comunei care Acoperire într-un grad de 80% a locuințelor Cadre didactice
nu au absovit învățământul primar/ comunei primar
gimnazial profesori

Consultarea cadrelor didactice cu 100% cadre didactice consultate Începutul Profesori Avizare în CP
privire la inițierea Programului „A Listă cu propunerile cadrelor didactice sem. I Aprobare în CA
doua șansă” pentru conlierea și
orientarea în carieră elevilor din
grupul țintă vizat
Inițierea Programului „A doua Stabilirirea echipei de proiect și scrierea Sem. II Director Proiect întocmit
șansă” și înscrierea cursanților din acestuia Coordonator Plan de derulare elaborat
grupul țintă vizat Stabilirea planului de activități program „Adoua și aprobat de CA
Derularea activităților proiectului șansă”
Profesori
Stabilirea bugetului necesar derulării Asigurarea sumei necesare achiziționării La Director Aprobarea bugetului de
programului materialelor necesare pentru derularea începutul Administrator proiect de către CA
Identificarea surselor bugetare programului și pentru premii pentru elevi programulu financiar
i
Diseminarea rezultatelor proiectului Stabilirea rezutatelor măsurabile obținute La sfârșitul Director Proces verbal
Cel puțin 20 elevi optează pentru programul „A proiectului Coordonator Mapa prezentare
doua șansă” program „Adoua program
șansă”

Ţinta strategică 2: Sporirea gradului de atractivitate a școlii prin calitatea facilităţilor oferite beneficiarilor

Obiectiv specific 2: dezvoltarea formării continue a cadrelor didactice Indicatori de performanță:


Buget estimat: 1000 lei - 1 baza de date reactualizată
Resurse: umane : directorul, comisia pentru curriculum, profesori, - 1 informare cu privire la cursurile de formare continuă
responsabilii comisiilor metodice - 5 cadre didactice formate
Resurse materiale: - 2 interasistențe efectuate
- 1 ghid/auxiliar metodic elaborat
Context : Achizițiile elevilor în urma unui act de învățare presupune un efort asumat din partea cadrului didactic, care, trebuie să-și adapteze strategia
de predare centrată pe elev, numai dacă, într-o societate bazată pe cunoaștere, aceștia și-au îmbunătățit seturi de competențe privind comunicarea,
proiectarea și desfășurarea predării – învățării – evaluării.

35
Acţiunea Rezultate aşteptate Termen Responsabilităţi Monitorizare/
evaluare
Întocmirea unei baze de date a Bază de date/macheta perfecționării anual Comisia de Avizare CA
cadrelor didactice privind formare continuă
participarea la activitățile de
formare continuă în ultimii 5 ani
Informarea cadrelor didactice cu Întâlniri periodice permanent Director Lista de prezenta
privire la ofertele de formare Realizarea unui punct de informare Comisia de Proces verbal CP
continuă locală, națională, Crearea unei secțiuni de informare pe site-ul școlii formare continuă
europeană Informatician
Aplicarea prevederilor legale în Bază de date permanent Director Recomandare CP
vigoare privind formarea periodică Serviciul Aprobare CA
secretariat
Derularea de programe de formare Cel puțin 5 cadre didactice formate Conform Profesori Adeverințe/
continuă a personalului şcolii în datelor de Atestate de formare
funcţie de nevoile derulare a continuă
identificate. cursurilor
Monitorizarea cadrelor didactice în Plan de monitorizare permanent Director Aprobare CP
vederea valorificării la clasă a 100% cadre didactice monitorizate Responsabili Avizare CA
competențelor dobândite Fișe de asistență comisii metodice Grafic de
Cel puțin 2 interasistențe CEAC monitorizare
Analiza în fișe de
asistenţă/
interasistenţă
Elaborarea de materiale și ghiduri Cel puțin un ghid/auxiliar metodic/alte materiale anual Director Raport referent
metodice în comisiile metodice didactice pentru fiecare comisie metodică Profesori științific
Administrator
financiar

3. PROGRAM DE CREȘTERE A ATRACTIVITĂȚII AREALULUI ȘCOLII

Ţinta strategică 3: Creṣterea atractivității arealului școlii prin dezvoltarea bazei materiale și atragerea de resurse extrabugetare
Obiectiv specific 1: Atragerea de resurse extrabugetare prin Indicatori de performanță:
accesarea fondurilor naționale/europene printr-un proiect Erasmus + - 1 proiect de grant POCU inițiat
sau fonduri prin intermediul proiectelor de grant - 1 proiect amenajare curtea școlii aplicat
Buget estimat: 1000 lei - 1 grafic de reparații respectat
Resurse umane:cadre didactice, părinți, reprezentant Primăria comunei
Stăncuța, voluntari ai ONG etc.

36
Resurse materiale: materiale de construcții, materiale igienico - sanitare
Context : Un act educațional performant necesită cooperarea mai multor dimensiuni educaționale: cadre didactice bine pregătite, elevi motivați, mediu
școlar propice derulării activităților educative, dar și atractiv pentru elevi. Pentru atingerea acestui deziderat școala trebuie să se asigure că toate
componentele enumerate există sau trebuie perfecționate. În școala noastră am identificat necesitatea creșterii arealului școlii prin amenajarea curții și
abținerii de fonduri europene.
Acţiunea Rezultate aşteptate Termen Responsabilităţi Monitorizare/
evaluare
Accesarea fondurilor europene Conform Director Aprobarea
prin derularea unui proiect 1 proiect de grant POCU accesat/ 1 proiect de graficului Coordonator de parteneriatelor în
POCU/Erasmus+ care schimburi parteneriat strategic Erasmus+ stabilit la proiecte și CA
de bune practici nivel național programe
educative
Profesori
Administrator
financiar
Asigurarea unei 1 proiect accesat prin programul Țara lui Andrei, Ianuarie – Echipa de proiect 1 proiect inițiat și
ambianţe şcolare finanțat de OMV Petrom februarie derulat
adecvate prin amenajarea curții 2018
școlii
Reparaţii şi reabilitări spaţii Întocmirea unor grafice de priorităţi privind permanent Director Grafic de reparații
igienizări curente necesitatea reparaţiilor şi intervenţiilor Administrator Devize
Realizarea lucrărilor de reparaţii curente din fonduri financiat
proprii Personal
nedidactic

4. PROGRAM DE PARTENERIAT ȘI DE PROMOVARE A IMAGINII ȘCOLII

Ţinta strategică 4: Creşterea prestigiului şcolii pe plan local şi județean și implicarea acesteia în activități de cooperare județeană, națională
și/sau europeană
Obiectiv specific : Îmbunătățirea actului educațional prin încurajarea Indicatori de performanță
cooperării între școli și creşterea imaginii şcolii prin informarea - cel puțin 6 cadre didactice participante la seminarii
publicului despre evenimentele ce se desfăşoară în şcoală: proiecte, - cel puțin 2 parteneriate încheiate
manifestări culturale, artistice şi sportive, concursuri scolare, acţiuni - 1 proiect eTwinning derulat
educative, activităţi metodice, lecţii, rezultate la concursuri, acţiuni - 2 apariții în mass media locală
de voluntariat. - site-ul școlii îmbunățățit
Buget estimat estimat: 1500 lei
Resurse umane: cadre didactice, elevi, echipa managerială
Resurse materiale:
Context : În condiţiile în care România face parte din Uniunea Europeană, iar învăţământul trebuie să răspundă influenţelor şi oportunităţilor externe,

37
şcoala trebuie să iniţieze acţiuni care vizează cooperarea europeană prin care să se realizeze: educarea elevilor in spiritul valorilor şi cetăţeniei
europene; dezvoltarea abilităţilor de comunicare în limbi străine ale elevilor scolii, identificarea unor elemente comune în viaţa culturală, socială, şi
economică a României şi altor ţări europene. Creşterea imaginii scolii în comunitate şi la nivel judeţean depinde foarte mult de implementarea unor
strategii de comunicare. Astfel, planul de comunicare şi informare privind diversele acţiuni ale şcolii trebuie detaliat în fiecare an şcolar într-un plan de
comunicare anual. Scopul acestui plan este de a asigura coerenţa, eficienţa şi impactul informaţiei la nivelul publicului.
Acţiunea Rezultate aşteptate Termen Responsabilităţi Monitorizare/
evaluare
Participarea la diferite seminarii permanent Coordonator Graficul de
judeţene a căror teme vizează 6 participanți de la fiecare arie curriculară proiecte şi monitorizare şi
cooperarea internaţională programe control
educative
Responsabilul cu
formarea
continuă
Permanent Coordonator Informare CP
Căutarea de parteneri pentru Identificare parteneri proiecte şi Aprobare proiect CA
realizarea unor proiecte din spaţiul Cel puțin un proiect de tip eTwinning programe
european Cel puțin un proiect de tip Erasmus +, dacă este educative
posibil Cadrele didactice

Transmiterea informaţiilor despre Comunicate în presa locală și on-line Permanent Director Rating
evenimentele ce se desfăşoară în Informări în cadrul CP Săptămânal Responsabil Registru procese
şcoală: manifestări cultural-artistice Informare în cadrul Comitetului de părinți semestrial imaginea școlii verbale
şi sportive, concursuri şcolare,
simpozioane, lecţii deschise, mese
rotunde, workshop-uri
Workshop – pentru furnizarea Cel puțin 50 de participanți Anual Director Chestionar
informaţiilor direct comunităţii Ziua Școlii Cadrele didactice Listă de prezență
locale(primar, consilieri locali, Consiliul școlar
agenţi economicii, părinţi, etc) al elevilor
Realizarea unui sondaj de opinie Sondaj de opinie realizat și centralizarea rezultatelor La începutul Director Centralizator
pentru identificarea unor Stabilirea personalității comunei cea mai menționată anului școlar Director adjunct
personalități ale comunei Profesori
Stabilirea și derularea procedurii Schimbarea denumirii școlii și personalizarea Noiembrie Director Procedură de
de acordare a unui nume școlii acesteia prin numele unei personalități locale 2017 Director adjunct acordare nume
(Identitate) Profesori Aprobare CA
Aprobare MEN

38
Ţinta strategică 4: Creşterea prestigiului şcolii pe plan local şi județean și implicarea acesteia în activități de cooperare județeană, națională
și/sau europeană
Obiectiv specific : Implementarea strategiilor de standardizare a Indicatori de performanță
evaluarii cu scop de optimizare a invatarii. Curriculum structurat pe - Procent de promovare la simulari clasa a VIII a ( lb. Romana 90 % ,
competente si standarde in vederea examenelor nationale din 2017- matematica-90 %);
2018 - Procent de promovare la Evaluarea Nationala peste 85 %;
Buget estimat estimat: 500 lei - Realizarea unei baze de date complete cu modele de subiecte la E.N.,
Resurse umane: cadre didactice, elevi, echipa managerială concursuri si olimpiade scolare;
Resurse materiale:
Context :. Creşterea imaginii scolii în comunitate şi la nivel judeţean depinde foarte mult de implementarea unor strategii de a evaluarii cu scop de
optimizare a invatarii. Astfel, creșterea performanței școlare va determina o altă viziune asupra școlii și creșterea stimei de sine la elevi.
Acţiunea Rezultate aşteptate Termen Responsabilităţi Monitorizare/
evaluare
Evaluari initiale — repere pentru Note si procente; Sporirea calitatii actului Octombrie Directori. Date statistice
adaptarea procesului de invatare educational. 2017 Responsabili
la particularitatile beneficiarului comisii metodice Rapoarte pe
direct. romana si comisii.
matematica.
Aplicarea instrumentelor de Cresterea calitatii actului de evaluare. Permanent Directori. Existenta bancii de
evaluare standardizata in Responsabili date
evaluarile sumative si crearea comisii metodice. Rapoarte ale
comisiilor
unei banci de instrumente de
evaluare
Aplicarea planurilor remediale și Cresterea calitatii actului de educatie. Remedierea Permanent Directori Procese verbale;
de performanță la nivel de grup si deficientelor. Săptămânal Rapoarte periodice;
individual in vederea progresului Progres masurat in procente. semestrial Responsabili Fise de asistenta
comisii Planuri remediale.
scolar; pregatire suplimentara a
metodice Nr. participanti la
elevilor claselor a VIII a in vederea programe de
evaluarilor nationale romana si
pregatire
matematica . suplimentara.
Psiholog
scolar

Organizarea simularilor pentru Procente de promovabilitate febr.,martie Directori. Situatii statistice;


Evaluarea Nationala. 2018 Consilier Raport de analiza;
educativ;

39
Responsabili
comisii
metodice
romana si
matematica.

Organizarea evaluarilor la clasele Punctaj obtinut, procent la nivelul clasei si al Conform Invatatori Fise cle masurare a
a II-a , a IV-a, a VI- a unitatilor graficului Responsabili progresului;
MEN comisii metodice Rapoarte;
Analiza in CP si la
Directori
nivelul comisiilor.
Masurarea periodica a progresului Procente de promovabilitate Lunar, in Directori, Progresul scolar in
scolar. Relationarea cu familia in Note si medii. sedinte de diriginti, consilier rezultate obtinute;
realizarea acestuia. analiza si educativ, Participare la
responsabil
consiliere concursuri si
comitetul de
parinti. olimpiade.

Diseminarea rezultatelor obtinute Cunoasterea exacta a rezultatelor obtinute de elevii iulie 2018 Consilier educativ Fise de inscriere la
la examenele nationale si a scolii. Responsabil licee;
insertiei scolare. Cunoasterea orientarii profesionale. Comisie pentru Accesari ale siteul
promovarea scolii;
imaginii scolii. Chestionare de
satisfactie ale
parintilor;
Baza de date a
absolventilor.

40
41