Sunteți pe pagina 1din 6

PLA N DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT

(CLASELE V-VII)
DISCIPLINA: ISTORIE
PROFESOR: COSTEA ADRIAN
Probleme cu care se confruntă Priorități pentru anul școlar
elevii 2019-2020
 Nu reușește să scrie după dictare
 Are un scris ilizibil, încât nu și-l 1. Aplicarea unui tratament
descifrează diferențiat în funcție de
 Citește foarte greu, iar termenilor aptitudinile elevului,
mai dificili nu le înțelege valoarea competențele dobândite, voința de
în frază implicare personal și a părinților,
 Nu înțelege suficiente noțiuni existența unui profesor de sprijin
simple, astfel încât nu poate opera specializat.
cu acestea
2. Însușirea termenilor și
 Recunoaște operațiile,
conceptelor, specifice disciplinei
fenomenele, proprietățile simple
ISTORIE, la nivelul minimei
și le poate explica individual, dar
performanțe cerute de programa
nu și relațiile de cauzalitate și nici
școlară.
interdependența acestora, având
3. Întocmirea mai multor fișe de
problem de transfer intra și
lucru adaptate nevoilor personale
transdisciplinar.
și nivelului intellectual al elevului
 Este mereu în urma colegilor săi 4. Delegarea unui coleg de clasă
pentru a-i asigura tutoratul și
pregătirea acestuia în acest scop
de către professor.
5. Organizarea la nivelul școlii a
unor activități pentru prevenirea
și combaterea dezinteresului față
de învățătură.
CLASA A V-A, an școlar 2019-2020
Obiective operaționale:
1. Utilizarea coordonatelor de timp și de spațiu.
2. Folosirea termenilor de specialitate în descrierea unui fenomen sau
proces istoric.
3. Asumarea și utilizarea unor roluri specifice în activitatea de grup.
4. Utilizarea unor noi tehnici de învățare.

Metode și Criterii minimale Metode de


Conținuturi mijloace de de apreciere a evaluare
realizare progresului
Alfabetul istoriei Conversația Înțelegerea scopului Evaluare orală.
Lucrul cu manualul disciplinei ISTORIE,
Exercițiul, repetiția definirea acesteia cu
Evaluare
propriile cuvinte.
alternativă-
Enumerarea celor 5 prezentarea un
Preistoria epoci istorice. rebus cu tematică
Exemplificarea celor istorică.
trei tipuri de izvoare
istorice.

Înțelegerea evoluției
speciei umane, așa
cum este descrisă de
teoriile științifice.

Expunerea,
Orientul Antic
exercițiul, Înțelegerea mediului
conversația, de viață și Evaluare scrisă.
comparația, știu, enumerarea unor
vreau să știu, învăț, caracteristici ale Asumarea unor
studiul individual civilizațiilor antice. roluri în
proiectele de
Descrierea, cu
grup.
Grecia Antică propriile cuvinte, a Interevaluarea-
moștenirii tutoratul asigurat
civilizațiilor antice.
de un elev cu
Cunoașterea posibilități
Roma Antică raportului de intelectuale mai
diferențe între mari.
legende și adevăr
istoric. Realizarea unor
desene sau
Studierea hărților
istorice, situarea în machete după
timp și în spațiu a monumente
unui fenomen istoric. istorice.

Lumea medievală Enumerarea Întocmirea unui


principalelor
portofoliu
monumente ale
Antichității. personal.

Înțelegerea Evaluare scrisă,


structurii și orală.
trăsăturilor societății
medievale.

Descrierea și
reprezentarea
domeniului feudal.

CLASA A VI-A, an școlar 2019-2020


Obiective operaționale:
1. Localizarea în spațiu a lumii cunoscute în diferite perioade istorice.
2. Utilizarea adecvată a termenilor istorici în prezentarea unui proces
istoric.
3. Asumarea cooperării în grupuri de învățare.
4. Utilizarea resurselor multimedia pentru studiu.
Metode și Criterii minimale Metode de
Conținuturi mijloace de de apreciere a evaluare
realizare progresului
Conversația Înțelegerea Evaluare orală.
Epoca Modernă Lucrul cu manualul schimbărilor care au
Exercițiul, repetiția intervenit la
Evaluare
începutul Epocii
Moderne, trecere de alternativă-
la feudalism prezentarea un
(economie naturală) rebus cu tematică
la capitalism istorică.
Călători și (economie de
schimb)
călătorii
Enumerarea a 5 Realizarea unei
călători pe oceane în machete după
secolul al XV-lea. corabia cu care a
fost cucerită
Prezentarea, cu lumea în secolele
Expunerea, propriile cuvinte, a
XV-XVI.
exercițiul, concepției geografice
conversația, a europenilor în
comparația, știu, urmă cu 5 secole.
vreau să știu, învăț, Idenficarea lumii Folosirea
studiul individual cunoscute pe hărțile Internetului
Renașterea și din atlas. pentru studiu
umanismul individual.
Înțelegerea, la un
nivel minimal, a Identificarea
Reforma mișcărilor culturale unor site-uri cu
religioasă și religioase de tematică istorică.
reformare a
societății în secolele
XV-XVIII.
Monarhii Comparația între
absolutiste și cele două tipuri de
constituționale monarhie pe baza Evaluare scrisă.
afirmației „Regele
Revoluțiile Epocii domnește, dar nu Asumarea unor
guvernează”.
Moderne roluri în
Enumerarea proiectele de
mișcărilor grup.
revoluționare din Interevaluarea-
secolele XVII-XIX. tutoratul asigurat
de un elev cu
posibilități
intelectuale mai
mari.

Întocmirea unui
portofoliu
personal.

CLASA A VII-A, an școlar 2019-2020


Obiective operaționale:
1. Recunoașterea evoluției/involuției unui spațiu istoric în diferite
perioade de timp.
2. Rezolvarea în echipă a unor situații- problemă pe baza surselor.
3. Descriera relațiilor dintre personalități și grupuri umane în
desfășurarea faptelor istorice.
4. Realizarea în echipă a unei prezentări cu mijloace digitale.

Metode și Criterii minimale Metode de


Conținuturi mijloace de de apreciere a evaluare
realizare progresului
Primul război Conversația Înțelegerea Evaluare orală.
mondial Lucrul cu manualul caracteristicilor
Exercițiul, repetiția, noului tip de război
Evaluare
Problematizarea, practicat în WWI.
Implicarea în Enumerarea noilor alternativă-
dezbateri. tipuri de arme. prezentarea un
Identificarea rebus cu tematică
alianțelor și a istorică.
marilor puteri
mondiale.
Realizarea unor
Prezentarea, cu prezentări power
Societatea propriile cuvinte a point.
contextului și
interbelică
consecințelor
primului război
mondial. Folosirea
Internetului
Expunerea, Utilizarea în diferite pentru studiu
exercițiul, contexte a individual.
conversația, termenilor
Identificarea
comparația, știu, armistițiu, antebelic,
vreau să știu, învăț, interbelic, criză unor site-uri cu
studiul individual economică, economie tematică istorică.
de consum,
democrație,
totalitarism, Realizarea
postbelic.
Al doilea război machetei unui
mondial tanc sau a unui
automobil de
epocă.
Înțelegerea
premiselor care au Evaluare scrisă.
dus la izbucnirea
WWII. Utilizarea
termenilor de Asumarea unor
genocid sau roluri în
Holocaust. proiectele de
grup.
Lumea Înțelegerea Interevaluarea-
configurației lumii
contemporană tutoratul asigurat
după al doilea război
mondial. Utilizarea de un elev cu
lucrului cu hărțile posibilități
istorice, intelectuale mai
familiarizarea cu mari.
geopolitica.
Vizionarea de
Descrierea, cu
propriile cuvinte, a documentare sau
problemelor lumii filme de epocă.
contemporane.
Întocmirea unui
portofoliu
personal.

S-ar putea să vă placă și