Sunteți pe pagina 1din 64

LICEUL TEORETIC MINISTERUL EDUCAŢIEI

,,ŞERBAN CIOCULESCU” NAŢIONALE

RAPORT
PRIVIND ANALIZA ACTIVITĂŢII
DESFĂŞURATE ÎN LICEUL TEORETIC
“ȘERBAN CIOCULESCU”
ÎN ANUL ȘCOLAR 2018 - 2019

1
ELEMENTE DE IDENTIFICARE A UNITĂTII ȘCOLARE

Unitatea şcolară: Liceul Teoretic „Șerban Cioculescu”

Limba de predare: Limba română

Adresa: Strada Traian nr. 81, Drobeta Turnu Severin, Mehedinți

Telefon/Fax: 0252/214163

Email: fundatiagheorghetiteica@yahoo.com

Website: www.ltsc.ro

ÎN ANUL ȘCOLAR 2018-2019, RESPONSABILII CU ASIGURAREA


CALITĂȚII ÎN LICEUL TEORETIC „ȘERBAN CIOCULESCU” AU
AVUT ÎN VEDERE URMĂTORUL OBIECTIV PRINCIPAL:

Obținerea unui grad optim de dezvoltare în context național și


europeanprin racordarea procesului educațional instituțional la standardele
de calitate.

 prof. NĂNUȚI ION - director general al Fundației „Gheorghe Țițeica”;


 prof. NISTOR ANIȘOARA VALERIA - directorul Liceului Teoretic „Șerban
Cioculescu”;
 prof. BĂBĂȚ ANDREI - responsabil Comisie pentru evaluarea și asigurarea
calității;
 prof. ANDRIȚOIU LEONTINA - consilier educativ;
 prof. BOBIC MARIA - responsabil Comisia diriginților;
 ec. RĂCHITAN MARIA - director economic;
 jr. TRĂILĂ JEAN FLORENTIN - secretar șef.

2
CONTEXTUL GENERAL

Reformarea în continuare a sistemului educaţional în scopul asigurării accesului


fiecărui copil la o educaţie de calitate presupune o evaluare relevantă şi veridică.
Toate dimensiunile activității realizate în perioada anului școlar 2018-2019 au fost
analizate sub aspectul accesului, calității, relevanţei/eficacității, eficienţei.
Activitatea Liceului Teoretic „Șerban Cioculescu” în anul şcolar 2018-2019 s-a
desfăşurat în acord cu priorităţile stabilite de Consiliul de Administrație, prin
raportare la specificul şcolii, la standardele educaţionale de calitate şi la respectarea
legislaţiei în vigoare.

Liceul Teoretic ,,Șerban Cioculescu” și-a propus să dezvolte un model


educaţional bazat pe valori, competenţă şi responsabilitate, acordând şanse egale
fiecărui elev în funcţie de potenţialul, interesul şi motivaţiile personale, asigurând
formarea de capacităţi şi competenţe care să permită absolvenţilor noştri să-şi
găsească locul şi menirea socială într-o lume în continuă schimbare.
Pentru atingerea acestui deziderat, Liceul Teoretic “Şerban Cioculescu” a avut
în vedere realizarea următoarelor finalităţi:
• Formarea capacităţii de a reflecta asupra lumii, de a formula şi de a rezolva
probleme, relaţionând cunoştinţe din diferite domenii;
• Gestionarea în condiţii optime a examenelor naţionale;
• Realizarea unui parteneriat corect cu autorităţile locale;
• Eficientizarea procesului educaţional prin aplicarea metodelor centrate pe elev;
• Valorizarea experienţei personale în diferite domenii de pregătire;
• Dezvoltarea competenţelor funcţionale esenţiale pentru integrare socială;
• Formarea valorilor morale individuale.

Anul şcolar 2018-2019, a reprezentat o continuare a tot ceea ce s-a întreprins şi


realizat în perioada anterioară, având la bază prioritățile şi obiectivele asociate
cuprinse în Planul de dezvoltare instituțională, respectiv programele operaţionale şi
manageriale:

▪ Prioritatea 1: Aplicarea principiilor calităţii în educaţie


Obiective:
- Dezvoltarea unei culturi şi a unei mentalităţi a calităţii la nivelul întregului
personal al şcolii;

3
- Asigurarea condiţiilor de transmitere a informaţiilor privind actele normative
legate de încadrare, perfecţionare şi evaluarea cadrelor didactice;
- Creşterea calităţii resurselor umane angajate în învăţământul preuniversitar în
vederea îndeplinirii scopurilor educaţionale şi asigurarea calităţii în învăţământ.

▪ Prioritatea 2: Reabilitarea și modernizarea infrastructurii și dotării unității


școlare
Obiectiv:
- Îmbunătățirea condițiilor de învățare în școala noastră.

▪ Prioritatea 3: Dezvoltarea de parteneriate eficiente în învățământul tehnic,


sportiv și profesional pentru o formare profesională de calitate.
Obiectiv;
- Creșterea implicării active a agenților economici și reprezentanților cluburilor
sportive în planificarea dezvoltării instituționale și în desfășurarea procesului de
formare în sistemul învățământului tehnic și sportiv.

▪ Prioritatea 4: Asigurarea accesului la învățământului tehnic, vocațional


(sportiv) și profesional dual, precum si creșterea gradului de cuprindere în
educație a elevilor din Drobeta Turnu Severin și județul Mehedinți.
Obiective:
- Facilitarea accesului la educație prin învățământul tehnic, vocațional și
profesional dual, prevenirea și reducerea abandonului școlar;
- Facilitarea accesului la informații, în ceea ce privește orientarea și consilierea
elevilor cu privire la cariera profesională.

▪ Prioritatea 5: Creșterea numărului de absolvenți cu diplomă de Bacalaureat


Obiectiv:
- Creșterea promovabilității la examenele naționale.

O preocupare constantă a fost eficientizarea activităţii din şcoală. În acest sens


s-a menținut un dialog permanent și constructiv cu profesorii şcolii, cu Consiliul
elevilor, cu Consiliul părinților, astfel încât deciziile să fie fundamentate pe
comunicarea şi colaborarea principalilor factori şi beneficiari ai actului educaţional.
Îmbunătăţirea calităţii demersului didactic şi adecvarea ofertei educaţionale la
cerinţele societăţii actuale au avut la bază dezbaterile din cadrul comisiilor metodice
din școală, din cadrul Consiliului profesoral și Consiliului de administraţie.

4
La nivelul școlii s-au realizat evaluări interne, monitorizări şi studii de impact
realizate de către echipa managerială, dar și prin:
o Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii, coordonată de prof . Băbăț
Andrei, cu următoarea componență:
▪ membru - Martin Alina - Angela,
▪ membru - Boiangiu Linda,
▪ membru - Rapcea Alin - reprezentantul Consiliului Local,
▪ membru - Vlăduţ Aurel - reprezentantul Primăriei Drobeta Turnu Severin,
▪ membru - Vițel Fabian - reprezentant Consiliului Elevilor,
▪ membru - Duca Ramona-Mariana – reprezentant Comitetului de părinţi,
▪ membru - Răchitan Maria- reprezentantul salariaţilor,
▪ secretar - Stancu Oana-Codruţa.

o Comisia pentru monitorizare, coordonare si îndrumare metodologica a


dezvoltarii sistemului de control intern/managerial, constituită în anul școlar
2018-2019 din următorii membri:
▪ preşedinte - prof. Nistor Anisoara Valeria,
▪ vicepreşedinte - prof. Ureche Dorin,
▪ membru - prof. Vlăsceanu-Tuturigă Alexandra,
▪ membru - prof. Andrițoiu Leontina,
▪ membru - prof. Martin Alina Angela,
▪ secretar - prof. Băbăţ Andrei.

În urma monitorizării și controlului s-a evidențiat calitatea managementului


instituţional, competenţa profesională a cadrelor didactice, gradul de implicare a
elevilor în activităţi ştiinţifice, artistice, culturale, demersul educativ susţinut, proiecte
şi programe educaţionale care vizează diferite paliere de formare a personalităţii
elevilor.

Considerăm, în continuare, ca fiind un punct slab, implicarea părinţilor în


activitatea școlii, ca parteneri autentici ai demersului educaţional. Acest lucru a fost
identificat mai ales la ședințele cu părinții, dar și prin insuficienta implicare a acestora
în activitatea de acasă în învăţare şi educare a copiilor.

5
MISIUNEA ȘI VIZIUNEA
LICEULUI TEORETIC „ȘERBAN CIOCULESCU”

Misiunea şcolii este aceea de a asigura o educaţie de calitate, în acord cu


nevoile comunităţii şi ale tinerilor, în vederea adaptării socio-economice a
adolescenţilor de azi, viitori cetăţeni activi, deplin conştienţi de propria valoare şi
competitivi pe piaţa muncii locală şi europeană.

Viziunea școlii
Liceul Teoretic „Șerban Cioculescu” se constituie într-o organizaţie
educaţională, complexă şi modernă care oferă oportunităţi de educaţie şi instruire
accesibilă, la standarde europene, în domenii cerute pe piaţa muncii, sprijinind în
acelaşi timp dezvoltarea carierei, sporirea calităţii vieţii şi prosperitatea economică.

Valori cheie ale şcolii:


DESCHIDERE - la nou în relaţii interumane către practici europene pentru
parteneriat.
ECHIPĂ - învăţăm să dezvoltăm în comun experienţe individuale.
DEZVOLTARE PERSONALĂ - prin formare şi perfecţionare permanentă.
EFICIENŢĂ - în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii exprimată prin raportul efort
– rezultate; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare.
PERSEVERENŢA - a fi consecvent şi a găsi puterea de a merge mai departe în
ciuda dificultăţilor, a eşecurilor personale.
RESPECTUL - a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de
proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană.
RESPONSABILITATEA - a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care
revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni.
AUTODISCIPLINA - a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe,
impulsuri şi a avea un comportament adecvat oricărei situaţii.

6
CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ

O condiție esențială a dezvoltării organizaționale este formarea unei culturi


temeinice, proces în care competențele umane ale managerului sunt hotărâtoare. Din
punct de vedere al culturii organizaționale se poate remarca faptul că în cadrul
instituției se manifestă un climat deschis, caracterizat prin dinamism şi grad înalt de
angajare a membrilor instituţiei şcolare. În şcoală domină o atmosferă de lucru
caracterizată prin implicare şi responsabilitate, prin colaborare şi sprijin reciproc.

Organigrama şcolii oglindește modul în care sunt organizate şi comunică


sectoarele și comisiile din școală. În proiectarea acesteia s-a urmărit constituirea de
comisii şi compartimente care să respecte normativele în vigoare şi să asigure
funcţionalitatea şcolii şi comunicarea şi relaţionarea intra- şi extra- instituţională în
toate aspectele a compartimentelor instituţiei.

Dintre aspectele ce definesc cultura organizațională a Liceului Teoretic „Șerban


Cioculescu” amitim:
✓ Revista şcolii „Perspective”- revistă trimestrială ce conţine articole, informaţii din
viaţa şcolii, încercări literare ale elevilor etc.;
✓ Însemnul distinctiv - cravata albastră cu numele liceului inscripționat;
✓ Imnul liceului;
✓ Festivităţi de deschidere şi încheiere a anului şcolar;
✓ Parada absolvenților și Cursul festiv;
✓ Balul Bobocilor;
✓ Pagina WEB și de Facebook a liceului.

RESURSE

În anul şcolar 2018-2019, liceul a funcţionat cu un număr de 14 clase, dintre


care 4 clase de gimnaziu și 10 clase de liceu, 2 cu profil real, specializarea matematică
- informatică, 4 cu profil servicii, calificarea profesională tehnician în activități
economice și 4 cu profil sportiv, specializarea instructor sportiv.
La nivelul unității se mai înregistrează și un număr de 6 clase de liceu cu
frecvență redusă.

7
NIVELURI DE ÎNVĂȚĂMÂNT/POPULAȚIA ȘCOLARĂ ÎN ANUL 2018-2019

MATERIALE ŞI RESURSE DIDACTICE

În ceea ce priveşte materialele didactice şi dotarea şcolii s-au constatat


următoarele:
▪ Şcoala dispune de o dotare corespunzătoare a laboratoarelor și cabinetelor de
specialitate;
▪ Există un laborator de informatică dotat cu 30 de calculatoare;
▪ Există un laborator de fizică-chimie dotat cu material didactic specific: subsatnțe și
ustensile de laborator, aparatură de specialitate, un calculator conectat la internet, o
imprimantă;
▪ Există un laborator de geografie dotat cu un calculator conectat la internet,
imprimantă, hărți, glob geografic, atlase, colecție de roci și alte materiale didactice
specifice disciplineiși un laborator de biologie, dotate cu aparatură și materialele
8
corespunzătoare, majoritatea prevăzute cu calculatoare legate în rețea și conectate
la internet.
▪ Există un laborator de firmă de exercițiu dotat cu un număr de 12 calculatoare
conectate la internet, o imprimantă. Acesta dispune de mobiler și materiale
necesare ( cărți de specialitate, CD-uri cu programe de contabilitate);
▪ Există o bibliotecă, care funcționează și ca sală de lectură, modern amenajată,
dotată cu un număr de peste 7000 volume cărți;
▪ Există o bază sportivă prevăzută cu gazon sintetic și nocturnă;
▪ Există un videoproiector care stă la dispoziţia profesorilor;
▪ Există un amfiteatru destinat activităților extrașcolare;
▪ Şcoala dispune de spaţiu suficient pentru a realiza orele de specialitate în
laboratoare.

RESURSE UMANE

Încadrarea cu personal didactic, nedidactic și auxiliar în anul școlar 2018-2019


se prezintă astfel:
Număr Număr de Număr de cadre Număr de cadre Modalitatea Observaţii
total de cadre didactice titulare didactice angajării pe
cadre didactice cu ale unităţii de calificate post
didactice norma de învăţământ /procent din
bază în numărul total al
unitatea de cadrelor
învăţământ didactice

24 13 9 24/100% concurs 2 prof.


titularizare -9 detașați
suplinire -15

Personal didactic auxiliar, distribuția pe funcții

Gradul de acoperire a posturilor existente cu personal didactic auxiliar, conform normativelor în


vigoare: 100%

Funcția Număr de persoane Calificare (Da/Nu)


Director economic 1 Da
Secretar 1 Da
Bibliotecar 1 Da
Îngrijitor 1 Da
9
Distributia pe grade didactice a personalului didactic angajat în anul școlar
2018-2019.

Nr. Personal
crt Număr personal didactic calificat didactic
Gradul Gradul Definitivat Debutant Total necalificat
didactic I didactic II

1. 8 3 8 5 24 0

Cadre didactice
debutante cu definitivat cu gradul II cu gradul I

21%
33%

33%
13%

Efectivele de elevi înregistrate pe parcursul anului școlar 2018-2019, precum și


rezultatele învățării pe nivele de învățământ și specialități sunt prezentate în tabelul
următor:

10
Număr elevi
Nr. Crt. Clasa
Existenți la
Înscrişi la început de
Număr clase sfârşitul anului Promovați
an şcolar
școlar
1. a V-a 1 3 5 5
2. a VI-a 1 5 6 6
3. a VII-a 1 4 3 3
4. a VIII-a 1 3 4 4

Total gimnaziu 4 15 18 18

5. a IX-a TAE 1 7 7 7

6. a IX-a SPORT 1 20 18 18

7. a X-a MI 1 2 2 2

8. a X-a TAE 1 2 2 2

9. a X-a SPORT 1 20 21 19

10. a XI-a MI 1 3 3 3

11. a XI-a TAE 1 5 3 3

12. a XI-a SPORT 1 12 12 12

13. a XII-a TAE 1 5 5 5

14. a XII-a SPORT 1 23 23 23

Total liceu 10 99 96 94

15. a IX-a FR MI 1 19 19 17

16. a X-a FR MI 1 26 27 24

17. a XI-a FR MI 1 36 35 34

18. a XII-a A FR MI 1 22 21 21

19. a XII-a B FR MI 1 22 20 18

20. a XIII-a FR MI 1 31 31 30

Total FR 6 156 153 144

Total școală 20 270 267 256

11
Rezultatele învățării

100%

98%

96%
LICEU

94%

92%

90%

88%
clasa a IX-a clasa a X-a clasa a XI-a clasa a XII-a
repetenți 0 2 0 0
promovați 25 23 18 28

Rezultatele învățării

100%

98%

96%

94%
Frecvență redusă

92%

90%

88%

86%

84%

82%
clasa a IX-a clasa a X-a clasa a XI-a clasa a XII-a clasa a XIII-a
repetenți 2 3 1 2 1
promovați 17 24 34 39 30

12
Repartizarea elevilor pe nivele și specialități:

Nr. Nivel Filieră Profil / Denumire Număr clase Număr


Crt. Domeniu specializare / elevi
calificare
profesională

1. Gimnazial - - - 4 18
2. Liceal Teoretică Real Matematică- 2 5
Informatică
3. Liceal Tehnologică Servicii Tehnician în 4 17
activităţi economice
4. Liceal Vocaţională Sportiv Instructor sportiv 4 74

5. Liceal Teoretică Real Matematică- 6 153


Frecvență Informatică
redusă

Distribuția elevilor în anul școlar 2018-2019


pe nivele și specializări

Liceu/Matematică -
informatică
2% 6%
Liceu/Tehnician în
activități economice
28% Liceu/Instructor sportiv

57%
Gimnaziu
7%
FR/Matematică-
informatică

13
SITUAȚIA MEDIILOR LA PURTARE

100%
90%
80%
70%
2018-2019

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
GIMNAZIU LICEU
MEDII SUB 10 3 37
MEDII DE 10 15 62

SITUAȚIA MEDIILOR LA PURTARE


LICEU

5%
32%

MEDII SUB 10
MEDII DE 10
63%
MEDII SCĂZUTE SUB 7

14
SITUAȚIA ABSENȚELOR

ABSENȚE MOTIVATE LICEU 1880

ABSENȚE MOTIVATE GIMNAZIU 63

ABSENȚE NEMOTIVATE LICEU 2846

ABSENȚE NEMOTIVATE GIMNAZIU 59

SITUAȚIA ABSENȚELOR

MOTIVATE
GIMNAZIU
1%

NEMOTIVATE LICEU
59%
MOTIVATE LICEU NEMOTIVATE
39% 60%

NEMOTIVATE
GIMNAZIU
1%

15
EXAMENUL NAȚIONAL DE BACALAUREAT 2019

SESIUNEA IUNIE - IULIE 2019


FORMA DE NR. ELEVI NR. ELEVI NR. ELEVI REUȘIȚI
ÎNVĂȚĂMÂNT ÎNSCRIȘI PREZENȚI

ZI 12 12 5

FR 2 2 0

PROMOTII 11 9 1
ANTERIOARE

TOTAL 25 22 6

25

20

15
Nr. Elevi înscriși
Nr. Elevi prezenți

10 nr. Elevi reușiți

0
zi FR promotii total
anterioare

16
Situația mediilor generale, sesiunea iunie-iulie 2019

SESIUNEA AUGUST - SEPTEMBRIE 2019


FORMA DE NR. ELEVI NR. ELEVI NR. ELEVI
ÎNVĂȚĂMÂNT ÎNSCRIȘI PREZENȚI REUȘIȚI

ZI 14 9 2

FR 1 0 0

PROMOTII ANTERIOARE 17 9 0

TOTAL 32 18 2

Total, sesiunea iunie-iulie și august-septembrie 2019

Număr elevi 2019

Înscrisi 20

Prezenti 15

Reusiti 7

Promovabilitate 47%

17
EXAMEN NAȚIONAL DE BACALAUREAT 2019
ELEVI REUȘIȚI ELEVI RESPINȚI ELEVI ABSENȚI ELEVI ELEIMINAȚI

0%

25%
35%

40%

PROMOVABILITATE BACALAUREAT 2019

ELEVI REUȘIȚI
47% ELEVI RESPINȘI
53%

În urma celor două sesiuni de bacalaureat, iunie-iulie și august-septembrie s-a


înregistrat o promovabilitate de 47%.

18
ANALIZA ACTIVITĂȚII

Analiza sistemului instructiv-educativ din școală, a rezultatelor și a stării de


fapt este punctul de pornire pentru proiectarea și planificarea activității manageriale și
didactice din anul care este deja în derulare.

I. ACTIVITATEA MANAGERIALĂ

Colaborarea echipei manageriale compusă din prof. Nistor Anișoara Valeria și


prof. Ion Nănuți, director general al Fundației „Gheorghe Țițeica”, cu cadrele
didactice și nedidactice din școală a dus la rezultate bune, astfel că, la începutul anului
școlar toate sălile de clasă au fost amenajate corespunzător şi în timp util. S-a reușit
asigurarea resursei umane calificată pentru toate nivelurile de învățământ, iar cursurile
au început bine conform orarului stabilit.
Pe parcursul anului școlar 2018-2019 s-au făcut asistențe la lecții tuturor
cadrelor didactice conform graficului stabilit și afișat la loc vizibil, în total un număr
de 50 de asistențe la orele de curs ale cadrelor didactice.
A fost monitorizată permanent activitatea comisiilor/catedrelor din școală și
evaluate portofoliile acestora. S-au făcut analize și studii care să ajute la îndeplinirea
obiectivelor stabilite la începutul anului școlar.
S-au obținut avizele și aprobările instituțiilor abilitate, conform legislației în
vigoare.
Documentele de analiză și prognoză s-au întocmit la termen, fiind avizate în
Consiliul profesoral și aprobate în Consiliul de administrație:
• Planul managerial anual și Planul managerial pentru semestrul I al anului școlar
2018-2019,
• Planul operațional pentru anul școlar 208-2019;
• Planul de dezvoltare instituțională pentru perioada 2019 - 2023;
• Tematica Consiliului profesoral și a Consiliului de administrație;
• Graficul de monitorizare și control;
• Planul de promovare a imaginii școlii;
• Planul de măsuri privind siguranța elevilor;
• Planul de măsuri privind progresul elevilor;
• Proiectul Planului de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020;
• Planul de încadrare pentru anul școlar 2019-2020;
• Raportul de analiză privind rezultetele testelor inițiale;
19
• Raportul de analiză privind modul de organizare și desfășurare a examenului de
încheieri de situație/corigențe/diferențe;
• Raportul de analiză a activității din anul școlar precedent;
• Raport de analiză în urma simulării examenului de Bacalaureat 2019;
• Raport de analiză în urma simulării examenului de Evaluare națională 2019;
• Raport de analiză în urma examenului de Bacalaureat 2019 - Competențe
lingvistice și digitale;
• Raport de analiză în urma examenului de Evaluare națională la clasa aVI-a
2019;
• Raport de analiză în urma examenului de Bacalaureat 2019 - probe scrise;
• Raport de analiză în urma examenului de Evaluare națională 2019;
În urma analizei rezutatelor obținute la examenele naționale sau la examenele
de simulare s-a stabilit un plan de măsuri cu activități concrete.
La începutul anului școlar, echipa managerială a mai avut în vedere și a dus la
îndeplinire, în termenul stabilit următoarele activități cuprinse în Planul
managerial:
▪ s-a constituit Consiliul de administrație, conform legislației, au fost numiți
diriginții, secretarul Consiliului profesoral, secretarul Consiliului de
administrație și responsabilii comisiilor metodice.
▪ s-au emis deciziile de numire în funcție a responsabililor de comisii, de
constituire a comisiilor de lucru, de evaluare și control, a profesorilor
diriginți și secretarilor CA, CP și CEAC. Pe parcursul anului școlar s-a
emis un număr de 63 de decizii.
La nivelul Liceului Teoretic „Șerban Cioculescu” s-au constituit, în primul
semestru al anului școlar 2018-2019 următoarele comisii metodice și de lucru:
1. Comisia de acordare a burselor școlare;
2. Comisia CEAC;
3. Comisia pentru proiecte și parteneriate educaționale;
4. Comisia pentru organizarea concursurilor și olimpiadelor școlare,
monitorizarea pregătirii elevilor pentru examenul de bacalaureat;
5. Comisia pentru organizarea concursurilor sportive și a olimpiadelor școlare
sportive;
6. Comisia de monitorizarea a ritmicității notării și frecvenței elevilor;
7. Comisia pentru prevenirea absenteismului și abandonului școlar;
8. Comisia pentru menținerea și creșterea gradului de siguranță civică, prevenirea
și combaterea violenței în mediul școlar;
20
9. Comisia de gestionare a activităților derulate în SIIR;
10.Comisia pentru gestionarea bazei de date naţionale ale educaţiei;
11.Comisia de securitate și securitate în muncă;
12.Comisia pentru monitorizarea inserției profesionale a absolvenților;
13.Comisia pentru curriculum;
14.Comisia pentru monitorizare, coordonare si îndrumare metodologica a
dezvoltarii sistemului de control intern/managerial (SCIM);
15.Comisia pentru comunicarea și promovarea imaginii școlii și implicarea
instituției în proiecte și programe educaționale;
16.Comisia metodică ,, Matematică și Științe”;
17.Comisia metodică ,,Limbă și comunicare”;
18.Comisia metodică ,,Tehnologii”;
19.Comisia metodică „Consiliere și orientare”;
20.Comisia metodică „Educație fizică și sport. Arte”;
21.Comisia pentru realizarea orarului;
22.Comisia pentru redactarea și elaborarea revistei școlare „Perspective”;
23.Comisia de coordonare a Programului Național ,,Școala Altfel”;
24.Comisia SNAC;
25.Comisia pentru perfecționarea și formarea continua a cadrelor didaactice;
26.Comisia de atestate –filiera tehnologică;
27.Comisia de atestate –filiera vocațională;
28.Comisia de cercetare disciplinară privind abaterile disciplinare ale elevilor;
29.Comisia de mobilitate;
30.Comisia pentru organizarea și evaluarea competiției ,,Bussiness plan”;
31.Comisia pentru organizarea şi evaluarea olimpiadei şcolare la limba şi
literatura română în anul şcolar 2018-2019;
32.Comisia pentru prevenirea și stingerea incendiilor;
33.Comisia pentru selecţionarea documentelor de arhivat;
34.Comisia pentru organizarea serviciului pe şcoală a cadrelor didactice.
▪ s-au întocmit documentele necesare în vederea completării dosarelor pentru
rechizite, burse;
▪ s-au întocmit documente privind mișcarea elevilor, precum și registrele matricole;
▪ s-au întocmit cataloagele examenelor de încheiere de situații, corigențe și
diferențe, iar rezultatele au fost operate în cataloagele școlare;
▪ s-au actualizat dosarele personale ale cadrelor didactice din unitate și s-au încheiat
contractele de muncă individuale, respectiv s-au emis actele adiționale;
21
▪ a fost analizată activitatea cadrelor didactice și nedidactice din anul școlar
precedent și li s-a comunicat acestora calificativele obținute. Rezultatele obținute
de aceștia au fost următoarele:

Calificativul

FOARTE BINE BINE SATISFĂCĂTOR NESATISFĂCĂTOR


Personal didactic 15 4 - -
Personal 3 - - -
nedidactic și
auxiliar
Calificativele cadrelor didactice, nedidactice și auxiliare din anul
școlar 2017-2018

Bine
18%

Foarte bine
82%

▪ s-a monitorizat permanent condica de prezență a personalului didactic;


▪ s-au realizat procedurile și s-au întocmit documentele SCIM, precum și Raportul
asupra sistemului de control intern/managerial;
▪ s-au prezentat metodologiile examenelor naționale: Bacalaureat 2019, Evaluare
națională 2019, Evaluare națională la clasa a VI, precum și calendarul de
desfășurare a acestor examene;
▪ s-a prezentat metodologia de organizare și desfășurare a examenului de certificare
a calificării absolvenților învățământului liceal, pentru filiera tehnologică și filiera
vocațională și s-a comunicat graficul de desfășurare a acestora;
▪ s-a prezentat metodologia cadru privind mobilitatea cadrelor didactice conf ord.
5460/2018;
▪ s-au aprobat temele propuse pentru proiectele de certificare a absolvenților
învățământului liceal filiera vocațională, profil sportiv și filiera tehnologică, nivel
4 de calificare;

22
▪ s-au propus și aprobat în Consiliul de administrație CDȘ-uri și CDL-uri pentru
anul școlar 2019-2020;
▪ s-au programat lucrările scrise conform termenelor stabilite și metodologiei, s-au
administrat conform graficului prestabilit și notele s-au trecut în cataloagele
școlare
▪ s-au efectuat asistențe la orele de curs tuturor cadrelor didactice în conformitate cu
graficul de monitorizare și control afișat la loc vizibil. Prin asistențele realizate s-a
avut în vedere evaluarea nivelului de cunoștințe al elevilor și modul de aplicare în
practică a cunoștințelor teoretice, gradul de implementare a standardelor de
calitate, gradul de îndeplinire a obiectivelor privind calitatea procesului de
învățământ, evidențierea punctelor tari și slabe din cadrul procesului de predare-
învățare-evaluare, implementarea curriculumului, precum și pregătirea metodico-
științifică a cadrelor didactice.
▪ în anul școlar 2018-2019 au continuat demersurile pentru a asigura o comunicare
şcoală-părinte eficientă, capabilă să furnizeze un feed-back real şi servicii
educaţionale adaptate nevoilor elevilor, părinţilor şi comunităţii. Acestea s-au
concretizat prin:
o desfăşurarea sistematică a şedinţelor cu părinţii;
o încurajarea şi sprijinirea constituirii şi funcţionării Consiliului Reprezentativ al
Părinților, prin punerea la dispoziţie: a unui spaţiu de lucru, a unei săli de clasă
pentru întâlniri;
o programarea orelor pentru întâlnirile săptămânale dintre diriginţi şi părinţi;
o disponibilitatea şi deschiderea conducerii şcolii şi a cadrelor didactice de a
răspunde cerinţelor, observaţiilor şi sugestiilor părinţilor;
o transparență și comunicarea deschisă cu Consiliul reprezentativ al părinţilor, cu
reprezentantul părinţilor în CA și cu toți părinții care au avut sugestii și
inițiative, sau au solicitat audiențe și discuții pentru expunerea unor puncte de
vedere privitoare la derularea unor proiecte și la organizarea școlii;
Toate acestea au permis implicarea activă a părinţilor în luarea deciziilor
privind întreaga viaţă a şcolii.

În ceea ce priveşte calitatea demersului didactic se constată următoarele:


▪ Obiectivele privind calitatea procesului de învăţământ, a curriculumului
implementat pentru fiecare obiect de studiu au fost realizate în procent de 100%.
La nivelul fiecărei catedre au fost identificate punctele tari şi punctele slabe în ceea
ce priveşte implementarea curriculumului pentru elevi, profesori şi comunitatea
şcolară şi s-a stabilit un plan de măsuri.
23
▪ La nivelul unităţii de învăţământ s-a constituit comisia CEAC, SCIM precum şi
alte comisii de lucru care contribuie şi asigură implementarea standardelor de
calitate.
▪ Au fost respectate planurile de învăţământ pentru toate disciplinele şi nivelele, s-a
realizat Planul managerial de către directorul şcolii, precum şi Planul operaţional,
s-a stabilit Planul de îmbunătăţire de către CEAC şi un plan de măsuri în ceea ce
priveşte îmbunătăţirea rezultatelor la Examenele Naţionale.
▪ La nivelul fiecărei comisii s-a realizat un plan managerial şi un plan de activităţi.
▪ Crşterea calităţii procesului instructiv-educativ este asigurată prin proiectarea
riguroasă a activităţii didactice, monitorizarea şi evaluarea procesului instructiv-
educativ din perspectiva realizării unui învăţământ centrat pe elev şi folosirea
metodelor activ-participative.
▪ La nivelul CEAC s-a elaborat Strategia CEAC, Planul de acţiune al CEAC şi
Planul operaţional, prezentate în C.P. şi aprobate în C.A. Măsurile prevăzute în
aceste documente au fost aplicate la nivelul unităţii şcolare.
▪ S-au aplicat chestionare, care au fost analizate şi centralizate, s-au realizat asistenţe
la orele de curs de către directorul şcolii conform graficului de monitorizare şi
control, s-a monitorizat şi evaluat activitatea comisiilor metodice în vederea
îndeplinirii standardelor de calitate atât de către CEAC cât şi de directorul şcolii şi
s-au completat datele pe platforma ARACIP cu finalizarea RAEI 2017-2018.
▪ La nivelul şcolii s-a constituit, prin decizie de director, Comisia de gestionare a
activităţilor derulate prin Sistemului Informatic Integrat al Învăţământului din
România (SIIIR). Datele introduse în SIIIR sunt conforme cu cataloagele şcolare.
▪ Semestrial se identifică factorii ce se referă la mediul şcolar: obiective, metode de
predare şi evaluare, organizarea pedagogică a conţinutirilor învăţării şi relaţiile
dintre ele, pregătirea metodică şi de specialitate a cadrelor didactice, motivaţia
elevilor, precum şi resursele educaţionale.
▪ La nivelul Comisiei proiecte şi parteneriate s-au încheiat protocoale de colaborare
sau acorduri de parteneriat cu mai multe instituţii - şcolare, culturale sau de
protecţie socială.
▪ Cadrele didactice şi directorul şcolii se preocupă de pregătirea profesională prin
participări la cursuri de formare şi perfecţionare, simpozioane, consfătuiri sau
programe de master şi doctorat.
▪ La sfârşitul fiecărei etape de pregătire se realizează rapoarte de analiză a activităţii
desfăşurate atât de către directorul şcolii cât şi de comisiile metodice şi de lucru.

24
▪ Se stabileşte un buget de venituri şi cheltuieli, respectiv se realizează execuţia
bugetară de către directorul economic al şcolii.
▪ La nivelul unităţii şcolare se respectă legislaţia în vigoare. Se monitorizează
notarea ritmică a elevilor şi frecvenţa acestora de către comisiile de lucru stabilite
la nivelul şcolii dar şi de directorul şcolii. Absenţele elevilor se centralizează şi se
raportează lunar.
▪ Se aplică procedura de sancţionare a elevilor pentru absenţe nemotivate,
sancţiunile acestora fiind consemnate în cataloagele şcolare şi comunicate elevilor
şi părinţilor/tutorilor verbal sau în scris.
▪ La nivelul unităţii şcolare este implementat Planul de măsuri privind combaterea
violenţei dar şi Planul de măsuri privind prevenirea absenteismului.
▪ S-a elaborat Programul activităţilor extraşcolare cu participarea Consiliului
elevilor şi Consiliului părinţilor, informaţiile fiind diseminate elevilor şi părinţilor
în cadrul şedinţelor cu părinţii care se desfăşoară periodic (de cel puţin două ori pe
semestru la fiecare clasă), sau în şedinţele Consiliului elevilor/ părinţilor.
▪ Profesorii diriginţi şi-au realizat planificările calendaristice pentru orele de
Consiliere şi orientare/ Consiliere şi dezvoltare personală în conformitate cu
programele în vigoare.
▪ La începutul anului şcolar s-a stabilit perioada de desfăşurarea a Programului
naţional "Şcoala altfel" care a fost aprobată în Consiliul de administraţie al şcolii.

II. CURRICULUM

Activitatea de proiectare a procesului instructiv-educativ s-a realizat sub


coordonarea şefilor de catedre. Au fost analizate planurile de învăţământ şi
programele şcolare în vigoare şi s-a ţinut cont de precizările transmise cadrelor
didactice cu ocazia consfătuirilor pe discipline. Planificările realizate de cadrele
didactice au acoperit integral programele şcolare şi au inclus activităţile de evaluare.
În timpul activităţii şcolare s-a pornit de la experienţa individuală şi achiziţiile
anterioare ale elevilor în vederea însuşirii noilor cunoştinţe şi formării competenţelor
specifice, s-a furnizat feed-back-ul şi au fost informati elevii, după caz, părinţii în
privinţa progresului şcolar realizat.
S-au atins majoritatea obiectivelor curriculare propuse, s-au întocmit şi predat
spre avizare la termen a proiectărilor didactice, s-au respectat datele stabilite în
planificările calendaristice (replanificând activităţi didactice din motive obiective).

25
S-a încercat să se acorde un respect egal tuturor elevilor, indiferent de mediul
de provenienţă, capacitatea de învăţare şi rezultatele obţinute, adaptând proiectarea la
particularităţile sociale, economice, geografice, demografice şi culturale ale
comunităţii în care funcţionează unitatea de învăţământ.
Referitor la evaluarea elevilor, principalele preocupări au vizat extinderea
metodelor şi tehnicilor de evaluare şi planificarea raţională a evaluărilor pe parcursul
semestrului. În privinţa metodelor şi tehnicilor de evaluare sunt combinate
metode/tehnici tradiţionale (preponderent evaluări scrise) cu metode/tehnici
alternative (proiecte, lucrări experimentale, portofolii). În ansamblu se poate aprecia
că există o pondere echilibrată a diferitelor metode şi tehnici de evaluare la
majoritatea disciplinelor, iar rezultatele evaluărilor reflectă în mod obiectiv calitatea
pregătirii elevilor.
Elaborarea, aplicarea și interpretarea testelor de evaluare iniţială s-a realizat în
intervalul dat de MEN, în perioada 10 - 24 septembrie. În urma administrării testelor,
fiecare cadru didactic a realizat o centralizare a notelor și a stabilit o medie pe clasa.
La nivelul comisiilor metodice „Matematică și științe”, „Limbă și comunicare. Om și
societate”, „Tehnologii”, „Sport. Arte” s-au centralizat aceste rezultate și s-a stabilit
un plan de măsuri pentru ameliorarea rezultatelor.
Lucrările scrise s-au susținut conform graficului, cu respectarea specificațiilor
MEN.

1. Monitorizarea și centralizarea ritmicității notării


Întocmirea și prezentarea unei informări lunare ca urmare a verificării
cataloagelor școlare, în vederea observării ritmicității notării elevilor, a determinat o
analiză a modului în care se realizează evaluarea elevilor și dacă sunt respectate
prevederile regulamentului școlar. Verificarea cataloagelor școlare a avut în vedere
următoarele aspecte:
- Verificarea modului de completare a catalogului de către fiecare profesor
consilier
- Verificarea ritmicității notării elevilor
S-a constatat că, la majoritatea disciplinelor de învățământ, notare elevilor este
realizată ritmic, ceea ce înseamnă că evaluarea rezultatelor școlare (care reprezintă o
component importantă a procesului de învățământ) este efectuată conform programei
școlare.
S-a făcut o planificare cu necesarul de note în funcție de numărul de ore pe
discipline. Monitorizarea și centralizarea ritmicității notării s-a realizat conform
26
procedurii, de către membrii Comisiei pentru notare ritmică, sub directa coordonare a
prof. Bobic Maria - Viviana. S-au verificat cataloagele, prezența elevilor și s-au
completat tabelele de monitorizare.

La unele clase se constata existenta unor elevi cu prezenta slaba, numar mare
de absente nemotivate și implicit numar mic de note, nerespectandu-se notarea
ritmica. Acesti elevi au fost atentionati corespunzator de catre profesorul diriginte și
chiar de echipa manageriala, iar in urma monitorizarii si verificarii cataloagelor se
constata ca s-au aplicat sanctiuni conform metodologiei. La sfarsitul anului școlar au
fost sanctionati corespunzator prin scaderea notei la purtare și neîncheierea situației
școlare la unele materii sau toate materiile:
- 2 elevi de la clasa a IX-a,
- 4 elevi de la clasa a X-a,
- 2 elev de la clasa a XI-a,
- 10 elevi de la clasa a XII-a.
Dintre aceștia, au ramas coringenti 1 elev de la clasa a XII-a si 1 elev de la
clasa a VIII-a.
Măsuri remediale și de dezvoltare aplicate:
-Procese-verbale;
-Atenționarea cadrelor didactice;
- Note explicative.

2. Monitorizarea și centralizarea absențelor


Monitorizarea și centralizarea absențelor s-a făcut lunar de către Comisia
pentru combaterea absenteismului şi abandonului scolar, coordonată de prof. Băbăț
Andrei, identificându-se elevii și clasele cu un număr mai mare de absențe
motivate/nemotivate.
Comisia de monitorizare și centralizare a absențelor a completat lunar fișa de
monitorizare a absențelor, identificându-se, la sfârșitul anului școlar :

Nr. Număr absențe gimnaziu Număr absențe liceu


crt. Motivate Nemotivate Motivate Nemotivate
1 63 56 1880 2846

Măsuri remediale și de dezvoltare aplicate:


- Discuții cu elevii care absentează nemotivat;
- Discuții cu părinții elevilor care absentează;

27
- Înștiințarea părinților în scris asupra sancțiunilor aplicate;
- Scăderea notei la purtare;
- Aplicarea sancțiunilor conform ROFUIP;
- Implicarea elevilor în diverse proiecte și activități extrașcolare;
- Întâlniri și lectorate cu părinții.

3. Monitorizarea pregătirii suplimentare a elevilor


La începutul anului școlar a fost întocmit orarul pregătirilor suplimentare la
disciplinele de examen în vederea susținerii Evaluărilor Naționale la clasele: a VI-a și
a VIII-a, respectiv Examenului de Bacalaureat 2019. Acest orar a fost adus la
cunoștință elevilor și părinților și afișat la loc vizibil în sala de clasă.
Pe parcursul semestrului s-a realizat monitorizarea frecvenței elevilor la orele
de pregătire suplimentară. În urma monitorizării se constată frecvența slabă a elevilor
la aceste activități organizate în școală.
Măsuri remediale și de dezvoltare applicate
- Discuții cu elevii și părinții elevilor care absentează;
- Discuții cu cadrele didactice responsabile – profesorul de specialitate,
dirigintele clasei.

III. ACTIVITATEA COMISIILOR METODICE

1. COMISIA METODICĂ „MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE”


Comisia metodica ‘’Matematica si Stiinte’’ a avut în componenta sa, în anul școlar
2018-2019 un număr de 7 cadre didactice, dintre care 4 fiind profesori titular, iar 3
fiind cadre didactice încadrate la plata cu ora.
Cu gradul I: 6 profesori
Cu gradul II: 1 profesor
Activitatea la nivelul comisiei s-a desfăşurat conform graficului întocmit la
începutul anului şcolar , ţinând cont de cerinţele şi oportunităţile apărute ulterior.
În cadrul întâlnirilor la nivelul comisiei, au fost analizate rezultatele
examenului de bacalaureat 2018, stabilind cateva direcţii de acţiune.
Membrii comisiei metodice au alcătuit subiecte pentru testele iniţiale pe care le-
au aplicat, analizat şi interpretat, apoi au stabilit măsurile remediale ce se impun
fiecărui elev în parte.
La clasa a XII-a a fost prelucrată metodologia de bacalaureat, s-au prezentat
modele de subiecte propuse de minister şi variante deja date în anii şcolari precedenţi,
28
programa de bacalaureat precum şi calendarul susţinerii probelor (acesta fiind asişat şi
in clasă).
Profesorii din cadrul comisiei (în special cei la care se vor susţine probe la
examenul de bacalaureat) au organizat şi desfăşurat săptămânal ore de consultaţii
prevăzute în orar, conform programului stabilit la începutul anului și aprobat în
Consiliul de administrație, atât pentru examenul de bacalaureat cât şi pentru
concursurile şcolare.
S-au popularizat culegerile de bacalaureat şi site-urile potrivite pentru
pregătirea suplimentară.
În timpul anului școlar s-au efectuat asistenţe şi interasistenţe la toate cadrele
didactice din comisia metodica „Matematică și științe”, s-au discutat problemele
apărute și s-au diseminat bunele practici.
S-a respectat planul de evaluare, perioadele de teste date la clase, astfel fiind
asigurată ritmicitatea notării în catalog în cazul fiecărei clase şi fiecărui cadru
didactic. S-a ţinut cont în activitatea la clasă de particularităţile stilurilor de învăţare
pe care le prezintă eleviii.
S-a respectat în cadrul comisiei comunicarea pe verticală și pe orizontală,
comunicându-se cu profesorii diriginți și echipa managerială, astfel încât rezultatele
să fie cele așteptate.
La şedinţele cu părinţii s-au comunicat rezultatele la testele iniţiale, măsurile
remediale propuse, s-a insistat pe modul de pregătire al elevilor, timpul alocat
studiului şi implicarea părinţilor.
Toate cadrele didactice au încercat să-i atragă pe copii în activităţi şi i-au
incurajat să participle la concursuri şi olimpiade şcolare. S-a colaborat eficient la
realizarea revistei școlare „Perspective”, care în acest an școlar a obținut premiul al II-
lea la concursul de reviste școlare.
La nivelul unităţii noastre şcolare s-au desfăşurat proiecte educative care au
avut în vedere îmbunătăţirea calitativă a nivelului de educaţie.
Activitatea la nivelul comisiei s-a desfasurat pe baza programelor, planificarilor
calendaristice si proiectarea unitatilor de invatare. Toate documentele si rapoartele
curente si speciale cerute de conducerea școlii au fost întocmite si predate la timp.
Toate cadrele didactice au realizat portofoliul personal cu structura corespunzatoare.
Activitățile organizate în fiecare lună la nivelul școlii de catre membrii
comisiei metodice “Matematică şi Ştiinţe” pe parcursul anului școlar 2018-2019 au
fost:

29
Nr. Denumirea activității Data Responsabil
crt.
1. Alegerea responsabilului de comisie. 07.09.2018 Membrii comisiei
Stabilirea încadrărilor profesorilor la 07.09.2018 Responsabil comisie
nivel de comisie.
2. Prezentarea raportului activității 28.09.2018 Membrii comisiei
didactice din anul școlar 2017-2018.
Introducerea planului de activitate 28.09.2018 Responsabil comisie
didactică pentru anul școlar 2018-
2019.
3. Întocmirea planificărilor anuale, 28.09.2018 Membrii comisiei
semestriale, proiectarea activităților de
învățare. 11 - 22.09.
Întocmirea și aplicarea testelor inițiale. 2018
4. Discutarea rezultatelor la testele 02.10.2018 Membrii comisiei
inițiale și stabilirea unui plan de Responsabil comisie
acțiune în vederea obținerii de
rezultate mai bune.
5. Alegerea și procurarea manualelor 07.09.2018 Responsabil comisie
pentru ciclul superior al liceului
6. Îmbunătățirea ambientului din Permanent Prof. Nistor Valeria
laboratoarelor de fizică, chimie, Prof. Brucă Elena
biologie și informatică. Prof. Biban Mirela
Prof. Stancu Oana

7. Confecționarea de materiale didactice Permanent Membrii comisiei


necesare desfășurării orelor la Responsabil comisie
parametri optimi.
8. Participarea la consfătuiri, cercuri Conform Membrii comisiei
metodice la nivel județean și graficului Responsabil comisie
simpozioane naționale I.S.J.
9. Realizarea de inspecții la nivelul Conform Membrii comisiei
comisiilor în vederea perfecționării graficului Responsabil comisie
activității la nivel de clasă C.E.A.C.
10. Lecție demonstrativă la matematică Octombrie Prof. Bălă Dumitru
2018
11. Lecție demonstrativă la biologie Noiembrie Prof. Biban
2018
12. Referate Noiembrie Prof. Bălășoiu Daniela
2018 Prof. Brucă Elena
Decembrie
2018
13. Planificarea tezelor Până la 14 Prof. Bălășoiu Daniela
Realizarera de subiecte pentru teză la decembrie Prof. Brucă Elena
matematică, fizică, chimie, biologie și 2018 Prof. Nistor Valeria
informatică Prof. Biban Mirela
Prof. Stancu Oana

30
14. Inventarierea bunurilor din Decembrie Prof. Brucă Elena
laboratoarele de fizică-chimie, 2018 Prof. Nistor Valeria
informatică și biologie Prof. Biban Mirela
Prof. Stancu Oana
15. Referat Ianuarie Prof. Stancu Oana
2018
16. Consultații cu elevii problemă Săptămânal, Membrii comisiei
conform
graficului
17. Pregătirea suplimentară pentru Săptămânal, Profesorii ce au clase finale
bacalaureat conform
graficului
18. Olimpiada de matematică, fizică Ianuarie Responsabil comisie
chimie, biologie și informatică – etapa 2019 Membrii comisiei
pe școală
19. Prezentarea raportului de activitate pe Februarie Prof. Stancu Oana,
semestrul I. Stabilirea planului de 2019 responsabilul comisiei
activități pe semestrul al II-lea.
Stabiliorea și prezentarea planului
managerial pe semestrul al II-lea.
20. Analiza rezultatelor obținute la Martie 2019 Prof. Stancu Oana,
simulările examenelor naționale responsabilul comisiei,
(clasele a VII-a și a VIII-a, precum si membrii comisiei
clasele a XI-a și a XII-a).
21. Concursul ”Cangurul” de matematică Aprilie Prof. Bălă Dumitru
2019
22. Cercuri pedagogice. Mai 2019 Membrii comisiei
Planificarea tezelor. Realizarea de Până pe 15
subiecte pentru tezele la matematică, mai 2019
fizică, biologie

23. Referat fizică Iunie 2019 Prof. Brucă Elena


Prezentarea raportului de activitate al
comisiei pe semestrul al II-lea.
Prezentarea raportului de activitate al
comisiei pe anul școlar 2018-2019
24. Consultații cu elevii problemă Săptămânal, Membrii comisiei
conform
graficului
25. Pregătirea suplimentară pentru Săptămânal, Membrii comisiei
bacalaureat conform
graficului

Toate cadrele didactice au parcurs material ritmic in conformitate cu ceea ce si-


au propus, aplicandu-se metode si procedee activ-participative, la fiecare disciplina de
invatamant, conform planificarilor calendaristice proiectate pe unitati de invatare.

31
In scopul pregatirii continue in specialitate, profesorii au participat la sesiuni de
comunicari, simpozioane si cercuri pedagogice.
Pentru disciplinele optionale s-au intocmit programe scolare si acestea au fost
insotite de fisa de avizare a optionalului semnata si stampilata de catre directorul
unitatii si de inspectorul de specialitate.
Scoala poseda o dotare foarte buna cu TIC, cadrele didactice au folosit
tehnologia informatiei pentru a-si pregati activitatile si au integrat in lectie mijloace
moderne de invatamant (videoproiector, laptop, radiocasetofon). S-au utilizat
auxiliare curriculare la diferite discipline de invatamant. Au fost elaborate o
multitudine de fise de lucru, de evaluare. Elevii au fost implicate in alcatuirea de
portofolii tematice.

2. COMISIA METODICĂ „LIMBĂ ȘI COMUNICARE. OM ȘI SOCIETATE”

În anul școlar 2018-2019, Comisia metodică „Limba și literatura română. Om și


societate” a avut în centrul activității obiective precum:
- discutarea programei și a bibliografiei;
- selectarea manualelor;
- asigurarea unui bogat material documentar;
- evaluarea permanentă și pregătirea suplimentară a elevilor care au
susținut examene la disciplinele limba și literatura română, istorie, engleză, geografie.
Pe tot parcursul anului şcolar s-a realizat evaluarea elevilor prin teste elaborate
conform programei școlare și a standardelor de performanță propuse, s-au realizat
teste de evaluare diferențiate și fișe de lucru individuale, în funcție de nivelul real al
elevilor, dându-li-se fiecăruia șansa de a se implica în actul de predare-învățare-
evaluare.
Membrii comisiei s-au străduit să utilizeze cât mai multe mijloace moderne în
procesul de predare-învățare-evaluare, în scopul săvârșirii unui învățământ de calitate
și a unui demers didactic de excepție, inovator, care să aducă performanțe școlare
deosebite în viitor.
Și în anul școlar 2018-2019, membrii Comisiei metodice „Limbă și comunicare.
Om și Societate” au fost interesați de perfecționare. În acest sens s-au întreprins
următoarele activități:
-participarea la consfătuirile organizate de ISJ Iași
-participarea la cercurile metodice ( sem I și sem II)
- participarea la cursuri de perfecționare

32
Toate cadrele didactice din comisia metodică „Limbă și comunicare. Om și
Societate„ au organizat olimpiade locale pregătind elevii pentru performanță.
În ceea ce privește obținerea performanțelor la s-a paticipat a mai multe
concursuri, obțiându-se următoarele premii:
o Olimpiada de geografie – participare faza națională
o Concursul național „Acrostihuri ecologice” - Mențiune
o „Satul meu, sat de legendă” –Premiul III
o „Pădurea- Izvor de viață” – Premiul I
o „Pe scena teatrului” – Premiul II
o Poveștile Cangurului – etapa de baraj
În cadrul grupului de elevi membrii Comisiei au desfășurat o activitate bazată pe
respect, încredere, explicându-le elevilor încă de la începutul anului normele de
conduită pe parcursul orelor de curs, fiind în concordanță cu regulamentul intern al
școlii.
De asemenea, profesorii din această comisie metodică s-au preocupat de buna
desfășurare a activității, intervenind ori de câte ori era nevoie în rezolvarea situațiilor
conflictuale.
Pentru o analiză completă vom evidenţia punctele tari, concretizate în ţinuta
profesională a cadrelor didactice, în rezultatele bune şi foarte bune obţinute la
concursuri și olimpiade școlare. Aşa cum a putut fi observat toţi profesorii catedrei au
o pregătire de specialitate şi pedagogică serioasă şi, totodată, o mare disponibilitate de
a comunica eficient cu elevii. Toţi membrii comisiei metodice s-au implicat activ în
activităţile educative desfăşurate în şcoală şi în afara şcolii, participând cu grupe de
elevi. Perfecţionarea profesională s-a realizat prin participarea la consfătuiri, cercuri
pedagogice și cursuri de perfecționare.
Punctele slabe au constat în dezinteresul unor elevi față de școală, mediul de
proveniență al unor elevi fiind cu mentalități și atitudini indiferente făță de procesul
educațional, elevii neprimind niciun ajutor din partea părinților.
Ca oportunităţi am putea aminti o bună motivaţie din partea unor elevi capabili
de performanţă şi susţinerea părinţilor acestora; disponibilitatea cadrelor didactice de
a lucra suplimentar gratuit atât cu elevii capabili de performanţă cât şi cu cei care au
lacune în cunoştinţe; buna colaborare cu celelalte şcoli din localitate.
Am putea considera ameninţări interesul tot mai mare al elevilor pentru
calculator şi internet, în defavoarea timpului pentru studiu şi în deosebi pentru lectură,
lipsa resurselor financiare.

33
3. COMISIA METODICĂ „TEHNOLOGII”

Comisia metodică „Tehnologii”, coordonată de prof. Andrițoiu Leontina, a


urmărit în anul școlar 2018-2019 îndeplinirea următoarelor obiective generale și
specifice:

Obiective generale:
- Asigurarea educaţiei de bază pentru toţi elevii.
- Formarea competenţelor cheie. Asigurarea echităţii, a egalităţii de şanse şi
sporirea accesului la educaţie.
- Monitorizarea şi prevenirea absenteismului în rândul elevilor la nivelul şcolii.
- Organizarea şi monitorizarea evaluării cu scop de orientare şi optimizare a
învăţării.
- Fundamentarea ofertei educaţionale.
- Asigurarea calităţii educaţiei, asigurând o percepţie clară şi o monitorizare a
politicilor educaţionale la nivelul procesului de predare-învăţare-evaluare.
- Stimularea educaţiei permanente.
- Coordonarea prin compartimente a domeniilor funcţionale de intervenţie
managerială (curriculum, resurse umane, resurse financiare şi materiale).
- Organizare, monitorizare şi evaluare (olimpiade, concursuri).
- Creşterea capacităţii instituţionale de elaborarea şi gestionarea de proiecte.
Colaborarea eficientă cu instituţiile CCD, CJAPP, CJRAE şi parteneriate instituţii
locale.
- Formarea continuă a personalului.
- Dezvoltarea marketingului educaţional.
- Promovarea serviciilor educaţionale.
- Relaţia cu presa.

Obiective specifice:
- Dezvoltarea competenţelor necesare într-o societate a cunoaşterii;
- Dezvoltarea spiritului antreprenorial;
- Centrarea procesului de predare- învăţare pe elev;
- Formarea competenţelor cheie conform SPP;
- Dezvoltarea parteneriatelor;
- Diversificarea metodelor de predare-învăţare-evaluare;
- Organizarea de evaluări: iniţiale, pe parcurs, finale, examen de competenţe
profesionale;
34
- Încurajarea unei comunicări deschise, transparente cu elevii, părinţii;
- Dezvoltarea unei culturi organizaţionale specifice şi conştientizarea actorilor
şcolari a apartenenţei la grup, în vederea consolidării simţului civic;
- Utilizarea mijloacelor moderne de promovare a imaginii şcoli.

În cadrul şedinţelor de catedră, s-a prelucrat structura anului şcolar, calendarul şi


metodologia examenului de certificare a calificărilor profesionale, metodologia
olimpiadei interdisciplinare, metodologia de elaborare a programelor de CDL, a
concursului Business Plan. S-a întocmit tabelul cu componenţa catedrei (nume grad,
specialitate, vechime, date de contact) şi s-au stabilit responsabilii pe diferite
componente (administrative, perfecţionare, rezultate, FE etc) în cadrul acesteia s-au
repartizat sarcini fiecărui membru al catedrei. S-au elaborat documentele de
proiectare didactică anuală, a unităţilor de învăţare şi cele operaţionale în concordanţă
cu programele şcolare şi cu Standardele de Pregătire Profesională, precum si
proiectele didactice ţinând cont de particularităţile colectivelor de elevi şi nivelul de
cunoştinţe al acestora.
Pe tot parcursul anului s-a utilizat sistemul informatizat atât în realizarea lecţiilor
cât şi în activitatea desfăşurată în cadrul orelor de laborator şi instruire practică în
vederea dobândirii de către elevi a unor competenţe de utilizare corectă a mijloacelor
moderne de comunicare.
S-au elaborat şi discutat propunerile de teme în vederea susţinerii de către elevii
din anii terminali a Examenului certificare a competenţelor profesionale nivel 4.
Pentru revizuirea CDL-urilor s-au format echipe de realizare a curriculumului pe
ani de studiu şi specializări.
Pe parcursul anului școlar 2018-2019, membrii catedrei au participat la diferite
activități. Au fost efectuate interasistențe la ore, asupra cărora s-au dezbătut aspectele
pozitive precum și cele de remediat.
Curriculum naţional este respectat şi aplicat. Strategiile şi metodele sunt, în
general adaptate nivelului clasei. Instrumentele de evaluare utilizate la clasa au fost
tradiţionale prin probe orale, practice, scrise, dar şi instrumente complementare de
evaluare (observarea sistematica a comportamentului elevilor, referatul, investigatia,
proiectul, portofoliul). La realizarea testelor s-au folosit toate tipurile de itemi
obiectivi, semiobiectivi si subiectivi.
Elevii au fost îndrumați să îmbine cunoștințele teoretice cu cele practice în
activitatea desfășurată în cadrul Firmelor de Exercițiu, oferindu-le informații
suplimentare despre legislația în vigoare în materia înființării și funcționării unei

35
societăți comerciale. Întâmpinăm dificultăți cu unii agenți economici care nu sprijină
desfășurarea corespunzătoare a instruirii practice a elevilor.
Au fost încurajate participările la concursuri școlare în specialitate precum și cele
extrașcolare.
S-au încheiat parteneriate și acorduri de partenetriat cu:
- Liceul Economic din Buzău în vederea participării la concursul național
„Din virtual în real prin firma de exercițiu” cu fimele de exercițiu înființate
sub coordonarea prof. Andrițoiu Leontina Codruța.
- Junior Achievement Young Enterprise pentru implementarea programelor
internaţionale “ Finanţe personale”, și “ Fii antreprenor” de către prof.
Andritoiu Leontina.
- Junior Achievement Young Enterprise pentru implementarea programului
internaţional Educatie antreprenoriala- Compania de catre prof. Milosescu
Cristian.
- Universitatea din Craiova în vederea organizării și participării la Competiția
“Cea mai bună idee de afaceri”.
- Colegiul National Economic Theodor Costescu Drobeta Turnu Severin în
cadrul proiectului “ Drumul spre succes- Micul antreprenor”, precum și în
cadrul proiectului Firma de exerciţiu- Dezvoltare personală şi antreprenoriat
în vederea participării la Târgul judeţean al firmelor de exerciţiu organizat în
cadrul proiectului.
La concursul național EcoProvocarea au fost înscrise două echipe: echipa
coordonată de domnul profesor Miloșescu Cristian formată din elevii : Stanoiu
Stefania, Bumbacel Marian, Dovlete Cosmin, Doandesi Roxana şi echipa coordonată
de doamna profesor Andrițoiu Leontina Codruța formată din elevii: Păcală Elena,
Păcală Andreea, Şunei Răzvan, Prisacariu Adelin.
Prof. Andritoiu Leontina Codruta a coordonat elevii clasei a XI B și a XII-a A
în vederea participării la concursul național : ” Din virtual în real prin firma de
exercițiu” organizat de Liceul Economic din Buzau unde firma de exercițiu Beautiful
Photo a obținut mențiune la secțiunea Siglă și la secțiunea Slogan, precum și în
vederea participării la Târgul judeţean al firmelor de exerciţiu unde firmele Fashion
Style a obținut Mențiune la secțiunile ”Cele mai bune materiale de promovare” și
„Cea mai bună prezentare”, Publi Sun a obţinut locul III la secţiunea „ Cel mai bun
negociator”
Prof. Andritoiu Leontina a coordonat pe elevul Prisecariu Adelin la concursul
județean “Drumul spre succes – Micul Antreprenor” acesta obținând locul II.
36
Prof. Miloșescu Cristian a îndrumat o echipa de 4 elevi pentru participarea la
Concursul National Ecoprovocarea desfășurat în perioada noiembrie 2018- mai 2019,
echipa coordonată ocupând locul I - Secțiunea ”Plantare puieți” câștigând tabăra
Ecoprovocarea.A participat cu elevi la Concursul de Orientare turistică ”Cupa
Buridava” obținând un loc III, iar la Concursul de Orientare turistică ”Cupa
Păcălelilor” a obținut un loc I, un loc IV;
Prof. Andritoiu Leontina Codruta a desfășurat activități de voluntariat ca și
coordonator școlar SNAC.
Prof. Andritoiu Leontina Codruta a aplicat pentru implementarea programului
internațional Junior Achievement România - Job Shadow Day prin care elevii se
familiarizează cu piața locurilor de muncă, petrecând câteva ore în “umbra” unei
angajat dintr-o companie sau instituție locală.
Prof. Milosescu Cristian a participat la diverse activități extracurriculare ca:
- Membru în comisia SNAC;
- Parteneriat educațional ”Să iubim și să protejăm pădurea, realizat între Liceul
Teoretic ”Șerban Cioculescu” și Direcția Silvică Mehedinți;
- Parteneriat educațional ”Sănătatea cea mai de preț comoară;
- Concursul de ecologie și orientare sportivă ”Porțile de Fier”;
- Participant cu 12 elevi în programul Educație antreprenorială din cadrul JA
România;
- A încheiat acord de parteneriat cu Geoparc Platoul mehedinți, participând la
diverse activități specifice.

Activităţi metodice şi de formare


Prof. Andritoiu Leontina a participat la la Conferința Internațională 10 th
International Conference Competitiveness and Stability in the Knowledge-Based
Economy, 26-27 Octombrie 2018, Universitatea din Craiova.
Prof. Andritoiu Leontina a participat la 4th International Conference on Emerging
Trends and Approaches: Creative Thinking and Innovation in Knowledge based
Economy, 09-10 noiembrie 2018, Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe
Economice şi Drept.
Prof. Andritoiu Leontina a participat la 9th Edition of the International Conference
of Doctoral Students and Young Researchers „ Emerging markets economics and
business” 21 noiembrie 2018, Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe
Economice.

37
Prof. Andritoiu Leontina a participat la a-VI-th Edition International Scientific
Conference „Information society and sustainable development, 10-11 mai 2019,
Universitatea Constantin Brâncuși, Facultatea de Științe Economice Târgu Jiu.
Prof. Andritoiu Leontina a participat la participat la Simpozionul Științific-
Promovarea ideilor economice prin cercetare doctorală, 16 noiembrie 2018,
Universitatea din Craiova, Școala Doctorală de Științe Economice.
Prof. Andriţoiu Leontina a efectuat o ora de interasistenţă doamnei Prof. Ec
Tomescu Carmen la disciplina “Realizarea situatiilor financiare si calculatia
costurilor” clasa a XII-a, şi domnului prof. Milosescu Cristian la disciplina “ Calitatea
produselor si serviciilor” clasa a IX-a.
Prof. Miloșescu Cristian a participat la cursul de formare „Consiliere şi
orientare, organizat la CCD Mehedinti februarie 2019.
Prof. Ec Tomescu Carmen a efectuat o ora de interasistenţă doamnei prof. Andriţoiu
Leontina la disciplina „Planificare financiară” la clasa a XI-a.
Prof. Andrițoiu Leontina în cadrul activității comisiei metodice de catedra, în
luna ianuarie, a prezentat referatul „Piaţa muncii în România”.
Membrii catedrei au participat la cercul pedagogic din sem I organizat la Liceul
Tehnologic Tudor Vladimirescu Simian.
Membrii catedrei au participat la consfatuirile cadrelor didactice din aria
curriculara Tehnologii din sem I.

4. COMISIA METODICĂ „EDUCATIE FIZICĂ ȘI SPORT. ARTE”

Comisia metodica „Educatie Fizica si Sport. Arte” coordonată de prof.


Vlăsceanu Tuturigă Alexandra Maria, a avut în componenta sa , în anul scolar 2018-
2019 un numar de 6 cadre didactice:
o Definitivat: 4 profesor;
o Debutant: 2 profesori.
Avand în vedere corelarea obiectivelor stabilite la nivel national cu cele
specifice comisiei de cultura generală, la începutul anului școlar s-au elaborat:
- planul managerial al comisiei;
- tematica activitatii metodice a comisiei;
- programul activităților extrașcolare.
Pe parcursul anului școlar 2018 – 2019, comisia metodică și-a propus
urmatoarele obiective:
- asigurarea calitatii actului educational (intocmirea planificarilor calendaristice);
- colaborarea cadrelor didactice pentru realizarea de proiecte si programe;
38
- asigurarea caracterului practic – aplicativ al proiectarii si al cunostintelor predate si
corelarea acestora cu achizitiile anterioare ale elevilor;
- obtinerea unor rezultate cat mai bune la olimpiade sportive , concursuri scolare
- sporirea interesului elevilor pentru disciplinele din aceasta arie curriculara prin
participarea la diferite activitati, parteneriate, proiecte și concursuri în cadrul
scolii, la nivel local si judetean;
- indrumarea cadrelor didactice in intocmirea planificarilor, a proiectelor pe unitatile
de invatare si a altor documente necesare in activitatea didactica;
- perfectionarea membrilor comisiei metodice prin participarea la activitaţile
cercurilor pedagogice si pregatirea in vederea sustinerii gradelor didactice.
Activitatea la nivelul comisiei s-a desfăşurat conform graficului întocmit la
începutul anului şcolar, ţinând cont de cerinţele şi oportunităţile apărute ulterior.
S-a respectat planul de evaluare, perioadele de teste date la clase, astfel fiind asigurată
ritmicitatea notării în cazul fiecărei clase şi fiecărui cadru didactic.
Toate cadrele didactice din comisie au ținut cont de particularităţile stilurilor de
învăţare pe care le prezintă elevii și au încercat să adapteze mesajul transmis cătrea
ceştia, pentru o mai bună percepere a informaţiilor, ideilor, modalităţilor de lucru.
La nivelul unităţii şcolare s-au desfăşurat proiecte educative care au avut în
vedere îmbunătăţirea calitativă a nivelului de educaţie.
Activitatea la nivelul comisiei s-a desfasurat pe baza programelor,
planificarilor calendaristice si proiectarea unitatilor de invatare . Toate documentele si
rapoartele curente si speciale cerute de conducerea școlii au fost întocmite si predate
la timp. Toate cadrele didactice au realizat portofoliul personal cu structura
corespunzatoare.
Activitățile organizate în fiecare lună la nivelul școlii de catre membrii comisiei
metodice “Educatie Fizica si Sport.Arte’’ pe parcursul anului școlar 2018-2019 au
fost:
- în luna septembrie 2018, au fost prezentate încadrarile profesorilor din cadrul
comisiei, a fost ales responsabilul comisiei,doamna profesor Vlasceanu Tuturiga
Maria Alexandra a prezentat raportul de activitate pe anul şcolar 2018-2019, a fost
prezentat Planul managerial anual pentru anul școlar 2018-2019, s-a stabilit tematica
activităților din cadrul comisiei pentru semestrul I al anului în curs.

- în luna octombrie 2018 a avut loc CROS-UL,la care au participat cinci elevii:
- Hamat Oana- locul I
- Bondoc Adrian -locul I

39
- Matei Silviu- locul II
- Predescu Marius- locul III
- Doandesi Adelin- locul IV
A fost prezentat raportul cu privire la rezultatele testelor inițiale pentru anul
școlar 2018-2019 și s-a stabilit un plan de acțiune în vederea obținerii rezultatelor mai
bune la învățătură.
Au avut loc meciurile între echipa Liceului Teoretic “Serban Cioculescu “ și
echipele Colegiului Tehnic" Domnul Tudor" , Liceul Teoretic “Dr.VictorGomoiu
“Vânju Mare.
D-nul profesor Schintee Mihai a sustinut referatul cu tema ” Rolul exercitiilor
fizice și al sportului pentru pastrarea și întărirea organismului”.
- în luna noiembrie 2018 a avut loc meciul dintre echipa Liceului Teoretic
“Serban Cioculescu” si echipele Colegiului National Pedagogic "Stefan Odobleja“,
Colegiul Tehnologic "Constantin Brancoveanu", Colegiul Tehnic de" Transporturi
Auto"
Domnul profesor Turai Relu sustine referatul cu tema”Stretchingul în lectia de
fotbal”.
- în luna decembrie 2018 au avut loc meciurile î ntre echipa Liceului Teoretic
"Serban Ciuculescu" și Colegiul National "Traian", Colegiul Tehnic" Lorin
Salagean", Colegiul National" Gheorghe Titeica".

- în luna ianuarie 2019 s-au stabilit temele pentru proiectele de calificare a


absolventilor invatamantului liceal filiera vocationala profil sportiv, nivel 4 de
calificare și au fost prezentate propunerile pentru optionalele din cadrul comisiei
metodice pentru anul școlar 2019-2020.
- în luna februarie 2019, au avut loc meciul de fotbal dintre Liceul Teoretic
Serban Cioculescu si Liceul Victor Gomoiu Vanju Mare unde s-a terminat cu scorul
de 3-4, meciul de fotbal dintre Liceul Teoretic Serban Cioculescu si Liceul Pedagogic
care s-a terminat cu scorul de 2-4.
D-nul profesor Raut Daniel prezinta referatul cu tema "Jocul de miscare,
mobilitatea de dezvoltare fizica a copiilor"
- în luna martie 2019 a avut loc:
✓ meciul de fotbal dintre Liceul Teoretic Serban Cioculescu si Liceul
Tehnic de Transporturi Auto unde echipa Liceului Teoretic Serban
Cioculescul a castigat cu scorul de 5-0, iar cu echipa Colegiului National
Traian a pierdut cu scorul de 6-2.

40
✓ CROS-UL, la care au participat cinci elevii:
- Hamat Oana - locul I
- Vanturache Oana - locul I
- Matei Silviu - locul I
- Predescu Marius - locul III
- Doandesi Adelin - locul IV
✓ Etapa Judeteana de Cros individual unde Liceul Teoretic Serban
Cioculescul a participat cu trei elevii: Hamat Oana locul I, Matei Silviu
locul I si Predescu Marius locul III.
✓ Meciul de fotbal dintre Liceul Teoretic Serban Cioculescu si Colegiul
Tehnic Lorin Salagean unde a pirdut cu scorul de 5-2.
✓ ONSS Pentatlon feminin si masculin unde echipa Liceului Teoretic Serban
Cioculescu a participat atat la femin cat si la masculin si a ocupat locul I la
ambele.
✓ Meciul de fotbal dintre Liceul Teoretic Serban Cioculescu si Liceul Tehnic
de Transporturi Auto unde echipa Liceului Teoretic Serban Cioculescul a
invins cu scorul de 10-3.
- în luna mai 2019 s-a sustinut lectia deschisa cu tema "Cantecul propriu-zis"
de către prof. Ureche Dorin.
- în luna iunie 2019 domnul profesor Schintee Mihai a sustinut referatul cu
tema "Descrierea jocului de fotbal”.
Planificarile si proiectarea unitatilor de invatare s-au facut tinandu-se cont de
precizarile facute in ghidurile metodologice si respectandu-se planurile cadru si
programele scolare.Schemele orare au fost bine intocmite.
In general, resursele temporale au fost corect repatizate pentru fiecare unitate
de invatare in parte facandu-se posibila o evaluare eficienta la perioade scurte de timp
si stabilirea unui plan remedial daca a fost cazul.
Toate cadrele didactice au parcurs material ritmic in conformitate cu ceea ce si-
au propus , aplicandu-se metode si procedee activ-participative, la fiecare disciplina
de invatamant, conform planificarilor calendaristice proiectate pe unitati de invatare.
Pentru disciplinele optionale s-au intocmit programe scolare si acestea au fost
insotite de fisa de avizare a optionalului semnata si stampilata de catre directorul
unitatii si de inspectorul de specialitate.
Scoala poseda o dotare foarte buna in cea ce priveste baza sportiva,cadrele
didactice au folosit material sportive pentru a-si pregati activitatile si au integrat in
lectie mijloace moderne de invatamant (mingii, jaloane,coperti,scarita).
41
5. COMISIA METODICĂ A DIRIGINȚILOR

În anul scolar 2018-2019, Comisia metodica a dirigintilor din Liceului Teoretic


„Şerban Cioculescu” fost constituita dupa cum urmeaza:
• prof. Ureche Dorin – clasa a V-a/ a XI-a – membru;
• prof. Bobic Maria– clasa aVI-a/ a IX – responsabil;
• prof. Vlăsceanu Alexandra – clasa a VII-a/aX a – membru.
• prof. Băbăț Andrei – clasa a VIII-a/ a XII-a – membru.
In cadrul primei sedinte a Comisiei dirigintilor s-au atribuit sarcini si
responsabilitati care contibuie la o buna desfasurare a activitatii comisiei, s-a discutat
modelul de planificare pentru ora de Consiliere si sugestii de teme pentru aceasta ora
astfel incat toti dirigintii sa prezinte la timp planificarile. S-a stabilit intervalul de
timp in care sa aiba loc sedintele cu parintii pentru a se putea stabili Comitetul de
parinti pe scoala. S-a stabilit un grafic cu sedintele cu parintii. S-a alcatuit graficul
intalnirilor si temele ce vor fi discutate, s-a stabilit programul de activitate al
activitatilor extrascolare si extracurriculare in colaborare cu responsabilul Comisiei
pentru activitati extrascolare si extracurriculare, prof. Andritoiu Leontina.
Activitatea de Consilere si orientare, a fost centrata pe formarea la elevi a unor
atitudini si comportamente cetatenesti raportate la valorile autentice ale democraţiei.
Membrii comisiei metodice a dirigintilor si-au propus urmatoarele obiective:
• asigurarea calitatii actului educational – intocmirea planificarilor anuale,
calendaristice,
• prezentarea Regulamentului de Ordine Interioara elevilor si parintilor acestora,
• stabilirea membrilor comitetului de parinti si consiliul clasei de elevi,
• desfasurarea unor sedinte cu parintii conform nevoilor – semestrial,
• desfasurarea lectoratelor cu parintii dupa o programa stabilita la inceputul
semestrului/ anului,
• coordonarea unor activitati extracurriculare,
• aplicarea si centralizarea unor chestionare,
• oferirea de consultatii si consiliere individuala parintilor si elevilor,
• semnarea acordului de parteneriat scoala-parinti,
• participarea profesorilor diriginti la activitati de perfectionare,
• derularea de proiecte educative pe diverse teme.
Astfel că la nivelul Comisiei diriginţilor s-au desfăşurat activităţi precum:
- Stabilirea unui responsabil al comisiei diriginţilor;
- Studierea programelor scolare pentru ora de consiliere şi orientare profesională;
42
- Elaborarea planificărilor calendaristice pentru ora de consiliere şi orientare
profesională conform programelor in vigoare;
- Realizarea unui program al lectoratelor cu părinţii la fiecare clasă şi afişarea la loc
vizibil a acestui program;
- Organizarea şi realizarea Lectoratelor cu părinţii;
- Organizarea claselor – stabilirea unui şef de clasă precum şi alte responsabilităţii,
realizarea unui panou informativ la nivel de clasă şi afişarea responsabilităţilor la
loc vizibil;
- Prelucrarea R.O.I. elevilor şi părinţilor;
- Prezentarea noului Statut al elevului elevilor si parintilor acestora;
- Distribuirea, completarea şi semnarea acordului de parteneriat pentru educaţie
intre şcoală, elev şi părinte;
- Organizarea de sedinţe cu părinţii, centralizarea şi interpretarea datelor din
chestionarele aplicate acestora şi propunerea unor măsuri de remediere a punctelor
slabe;
- Organizarea de şedinţe de catedră pe teme care au avut ca scop eficientizarea
activităţii dirigintelui, completării corecte a documentaţiei specifice, consolidarea
parteneriatului elev-diriginte-părinte, conform planului de activitate semestrial;
- Constituirea Comitetului reprezentativ al părinţilor la nivel de clasă şi la nivel de
şcoală;
- Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea
evitării abandonului şcolar;
- Organizarea şi realizarea unor activităţi tematice cu implicarea diriginţilor şi a
psihologului şcolar în vederea ameliorării unor disfuncţionalităţi în ceea ce
priveşte relaţia elev-şcoală, elev-elev şi elev-părinte;
- Completarea fişelor psihopedagogice ale elevilor;
- Aplicarea, centralizarea şi inerpretarea unor chestionare şi propunerea unor măsuri
de remediere;
- Implicarea membrilor Comisiei diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi
programe şcolare si extraşcolare de socializare, interrelaţionare, culturalizare.
Proiectarea curriculară a fost realizată corect de toţi diriginţii în termenul
prestabilit, iar planificările calendaristice, precum şi temele pentru lectoratele cu
părinţii au fost avizate de responsabilul comisiei diriginţilor şi de directorul şcolii şi
păstrate la dosarul comisiei.
O atenţie deosebită a fost acordată monitorizarii elevilor cu probleme în
învăţare şi comportament din fiecare colectiv, implicându-i în activităţi didactice
43
diverse în vederea participării active şi conştiente la propria formare, atât pe plan
intelectual, dar şi afectiv şi psihic.
În contextul facilitării comunicarii elev-elev, munca în echipă, în grup restrâns
şi de asemenea în colective eterogene, a dat rezultate deosebite , aceştia dovedind că
ştiu să respecte în mare parte regulile grupului. Concretizarea acestor acţiuni s-a facut
prin conceperea, realizarea şi prezentarea unor acţiuni cu caracter formativ şi educativ
la nivelul şcolii cu diverse ocazii.
În cadrul şedinţelor ce au avut loc la nivelul Comisiei diriginţilor s-au realizat
următoarele activităţi lunare:
- luna septembrie
1.Prezentarea Raportului de activitate a Comisiei Diriginţilor pe anul şcolar 2017-
2018;
2. Stabilirea sarcinilor la nivelul Comisiei Diriginţilor;
3. Stabilirea Planului de acţiune la nivelul comisiei;
4. Prezentarea Planului managerial al Comisiei dirigintilor;
5. Stabilirea acţiunilor la nivelul Comisiei pentru activităţi extraşcolare.
- luna octombrie
1. Prezentarea referatului cu tema „ Cunoașterea temeinică a colectivului clasei”
2. Aplicarea, centralizarea şi analiza chestionarelor aplicate elevilor de la clasa a IX-a
pentru stabilirea stilurilor de învăţare.
3. Organizarea Balului Bobocilor 2018
- luna noiembrie
1. Lecţie deschisă – clasa a VII-a – „Conflictele. Ce sunt și cum le putem preveni.”
2. Realizarea activitatilor din cadrul „Balului Bobocilor 2018”
- luna decembrie
1.Sărbătorile creştine – „Serbarea Crăciunului” – stabilirea programului.
2. Lectie deschisa la clasa a V-a – „Disciplina pregatirii temelor”
- luna ianuarie
1.Organizarea activitatilor cu ocazia zilei de nastere a lui M. Eminescu si Unirii
Principatelor Romane
2.Prezentarea unui referat
În cadrul lecţiilor deschise s-au folosit diverse mijloace şi metode didactice, prezentări
PPT, filmuleţe de pe internet, fişe, care au contribuit la antrenarea elevilor şi atingerea
obiectivelor stabilite de cadrele didactice.
- luna februarie
1. Prezentare Raportului de activitate al comisiei pe semestrul I,
44
2. Stabilirea Planului de activitate pe semestrul al II-lea.
- luna martie
1.Sustinerea unei lectii deschise la clasa a IX-a de catre prof. Bobic Maria;
2.Organizarea unor activitati cu ocazia zilei de 8 martie. Cu aceasta ocazie s-a
organizat un concurs intre clase in care elevii au contribuit cu felicitari personalizate
si martisoare.
- luna aprilie
1. Sustinerea unei lectii deschise la clasa a XII-a
2. Pregatirea activitatilor extrascolare din luna aprilie
- luna mai
1. Pregătirea şi organizarea activităţilor din cadrul programului „ Săptămâna altfel”
- luna iunie
1. Prezentarea situatiilor pe clase.
2. Festivitatea de incheiere a anului.
În vederea implicării cât mai active a părinţilor în viaţa şcolii , în cadrul
şedinţelor cu părinţii au fost împărtăşite experienţe personale în această direcţie foarte
importantă şi pentru elevi, dar şi pentru părinţi.

6. ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE. PROIECTE ȘI PARTENERIATE.

Comisia metodică „Proiecte și parteneriate. Activități extrașcolare”, coordonată și


în anul 2018-2019 de către prof. Andrițoiu Leontina și-a desfășurat activitatea având
ca sistem de referință următoarele obiective:
- Optimizarea valenţelor educative ale obiectelor de învăţământ, ale orelor de
dirigenţie şi ale pauzelor.
- Implicarea în activităţile calendarului activităţilor educative extraşcolare ale
MEN si ISJ.
- Implicarea unui număr cât mai mare de elevi in viaţa şcolii, prin numirea
acestora în Consiliul Şcolar al Elevilor (CŞE).
- Diversificarea activitatilor extrascolare pentru a atrage elevii intr-un spatiu
educativ adecvat, în defavoarea străzii.
- Continuarea programelor şi proiectelor educative, de asemenea continuarea şi
iniţierea unor proiecte la nivel de şcoală.
- Cunoasterea si respectarea cerintelor programului national si judetean de
educatie, a programului managerial al unitatii scolare si implicarea tuturor
cadrelor didactice in realizare responsabila a activitatilor propuse precum si

45
conceperea unor actiuni in nume propriu cu respectarea principiilor de
continuitate si diversitate de continut.

În anul școlar 2018-2019 s-au încheiat următoarele parteneriate/acorduri de


parteneriat și s-au realizat următoarele proiecte educative:
Nr. Denumire Parteneri Durata Anul școlar
Crt. Parteneriat
1. Protocol de Muzeul Regiunii Porțile de Fier 2014-pe o 2018-2019
colaborare ,,Prietenii perioadă
Muzeului’’ nedeterminată
2. Parteneriat Biblioteca Județeană ,,I.C. 2011-pe o 2018-2019
educational Bibicescu’’ perioadă
nedeterminată
3. Protocol de Liceul Economic Buzău 2018-2019 2018-2019
colaborare
4. Parteneriat Drumul spre success- Micul 2018-2019 2018-2019
educational antreprenor
5. Proiect educativ Să descifrăm tainele operelor 2018-2019 2018-2019
literare
6. Proiect educativ Mai repede, mai sus, mai puternic 2018-2019 2018-2019
7. Proiect educativ Ziua Mondială a Educației 2018-2019 2018-2019
8. Proiect educativ Lecții de aur ale istoriei-Unirea 2018-2019 2018-2019
Principatelor Române
9. Proiect educativ Crăciun 2018 2018-2019 2018-2019
10. Proiect educativ Eminescu la ceas aniversar 2018-2019 2018-2019
11. Proiect educativ Nu fuma de azi 2018-2019 2018-2019
12. Proiect educativ Balul bobocilor 2018 2018-2019 2018-2019
13. Proiect educativ Halloween-Trick or Treat!Here 2018-2019 2018-2019
comes the Halloween
14. Acord de parteneriat Junior Achievement Young 2018-2019 2018-2019
Enterprise
15. Acord de Parteneriat Liceul Matei Basarab Craiova 2018-2019 2018-2019
16. Parteneriat de Universitatea din Craiova 2018-2019 2018-2019
colaborare Facultatea de Economie si
Administrarea Afacerii.

46
17. Acord de parteneriat Școala Gimnazială nr.5 2018-2021 2018-2019
Școala Gimnazială Dimitrie
Grecescu
Școala Gimnazială nr.15
Școala Gimnazială Malovat
Școala Gimnazială la Gimnazială
Podeni
Școala Gimnazială Breznita de
Ocol
Școala Gimnazială Ciresu
Școala Gimnazială nr.6
Școala Gimnazială nr.11
Școala Gimnazială Petre Sergescu
Școala Gimnazială nr.14
Școala Gimnazială Alice Voinescu
Școala Gimnazială Ilovita
Școala Gimnazială Constantin
Negreanu
Școala Gimnazială Constantin
Truscă
Școala Gimnazială Vînători
Școala Gimnazială Hinova
18. Parteneriat Directia Silvică Mehedinti 2018-2019 2018-2019
Educational
19. Protocol de Asociatia Liga Judeteana 2016-2019 2018-2019
colaborare Solidaritatea Pensionarilor
20. Protocol de I.G. Bibicescu 2016-2019 2018-2019
colaborare
21. Acord de Parteneriat Universitatea Politehnica din 2016-2020 2018-2019
Craiova
22. Protocol de Muzeul Regiunii Porțile de Fier Martie 2019- 2018-2019
colaborare martie 2020
23. Protocol de Liceul Special Drobeta 2018-2019 2018-2019
colaborare Inspectoratul Școlar Județean
Educația parentală Mehedinți
soluție la problemele
familiei în societatea
actuală
24. Parteneriat cultural Palatul Culturii Teodor Costescu 2018-2019 2018-2019
25. Acord de parteneriat Școala Gimnazială Sf. Nicolae 2018-2019 2018-2019
Tîrgu Jiu
26. Acord de parteneriat Școala Gimnazială Nr. 1 Negomir- 2018-2019 2018-2019
47
Raci județul Gorj
27. Acord de parteneriat Liceul Tehnologic Anghel Saligny 2018-2019 2018-2019
28. Acord de parteneriat Grădinița cu program prelungit ” 2018-2019 2018-2019
educațional Lumea copiilor” județul Gorj
29. Protocol de Direcția Administrarea 2018-2019 2018-2019
parteneriat Geoparcului Platoul Mehedinți
30. Acord de parteneriat Grădinița ”Roza Venerini” Județul 2018-2019 2018-2019
Bacău
31. Protocol de Școala Gimnazială Vînători Județul Semestrul II 2018-2019
colaborare în cadrul Vrancea 2018-2019
proiectului
interjudețean de
creație literară și
plastică copilăria din
vis
32. Acord de colaborare Grădinița cu program prelungit nr. 2018-2019 2018-2019
64
33. Acord de parteneriat Școala Gimnazială Inv. M. 2018-2019 2018-2019
Georgescu Celaru, Dolj
34. Acord de parteneriat Grădinița cu program prelungit ” Martie-iunie 2018-2019
educațional Lumea copiilor” 2019
35. Acord de parteneriat Școala Gimnazială nr.7 Buzău 2018-2019 2018-2019
36. Acord de parteneriat Școala Gimnazială nr. 1 Aghireș, 2018-2019 2018-2019
pentru educație Județul Sălaj
37. Acord de parteneriat Universitatea din Craiova 2018-2020 2018-2019
Facultatea de Economie și
Administrarea Afacerilor
38. Acord de parteneriat Universitatea din Craiova 2018-2020 2018-2019
Facultatea de Mecanică
39. Acord de parteneriat Universitatea din București 2018-2020 2018-2019
Facultatea de Georgrafie
40. Protocol de Casa Corpului Didactic Dr Tr 05.10.2010-pe o 2018-2019
colaborare Severin perioada
nedeterminată
41. Protocol de Centru Județean de resurse și de 1.11.2010-pe o 2018-2019
colaborare asistență educațională perioadă
Centrul Județean de Asistență nedeterminată
Psihopedagogică Mehedinți
42. Parteneriat de Direcția Generală de Asistență 2.12.2009-durată 2018-2019
colaborare Socială și Protecția Copilului nelimitată
Mehedinți

48
43. Protocol de Centrul de Prevenire, Evaluare și 05.10.2006-pe o 2018-2019
cooperare Consiliere Antidrog -Mehedinți perioadă
nedetermintă
44. Acord de parteneriat Biblioteca Liceului Teoretic 18.10.2011-pe o 2018-2019
educațional Șerban Cioculescu perioadă
nedeterminată
45. Acord de parteneriat Liceul Tehnologic Special 2013-2018 2018-2019
,,Drobeta”

46. Acord de parteneriat Universitatea din Craiova, 20.11.2011-2018 2018-2019


Centrul Universitar Dr Tr Severin

Activitatile educative extrascolare s-au desfasurat conform Programului


activitatilor educative, primit de la ISJ si completat cu activităţi proprii.
Cele mai reprezentative activităţi desfăşurate în cursul anului şcolar 2018-2019
sunt prezentate în tabelul următor:

NR. DENUMIREA Data RESPONSABILI/ TIPURI DE


CRT. ACTIVITĂŢII PARTENERI ACTIVITĂŢI

1. FESTIVITATEA DE 11.09.2018 Director general Activităţi festive


DESCHIDERE A ANULUI Director la începutul
ŞCOLAR Cadre didactice anului anului şc.

2. ZIUA MONDIALĂ A 5.10.2018 Director - referate


EDUCAŢIEI Responsabil cu - activitate
activitățile extrașcolare practică
Prof. diriginti

3. ZIUA ARMATEI 25.10.2018 Responsabil cu - Depuneri de


ROMÂNE activitățile extrașcolare flori la-
Prof. Urucu Eusebio - Monumentul
Prof. diriginti eroilor

4. MEMORIA Octombrie Prof. Rosca Gheorghita - prezentare


HOLOCAUSTULUI 2018 Prof. Iordaicuta referate
Veronica - PPT Holocaust

5. HALLOWEEN 31.10.2018 Prof. Martin Alina - activităţi


Prof. Bobic Maria distractive
- audiţie muzicală
- concursuri

49
6. BALUL BOBOCILOR Noiembrie Responsabil cu - concursuri de
2018 activitățile extrașcolare Miss şi Mr pentru
Prof. Bălășoiu Daniela clasele V-IX.
Prof. Bobic Maria
Prof. Ureche Dorin
Prof. Babat Andrei
Prof. Nistor Valeria
Prof. Milosescu Cristian
Prof. Stancu Oana

7. LIVIU REBREANU 27.11.2018 Prof. Bobic Maria - dezbatere asupra


Bibliotecar Nănuți Ana operei scriitorului

8. ALEGE ÎNȚELEPT, NU Noiembrie Prof. Nistor Valeria - campanie


FUMA! 2018 Prof. Stancu Oana antitutun
prof. Miloșescu Cristian - lecţie deschisă
- activitate alături
de parteneri
9. „DREPTURILE 28.11.2018 Consilier șc. Boiangiu - referate
COPILULUI, Linda - consilierea
DREPTURILE Responsabil cu părinţilor
OMULUI” - ZIUA activitățile extrașcolare
INTERNAŢIONALĂ A
DREPTURILOR
COPILULUI
10. CENTENARUL MARII 30.11 - Prof. Roșca Gheorghița - prezentare de
UNIRI A ROMÂNIEI 2.12.2018 Prof. Bobic Maria referate istorice
“1 DECEMBRIE” – ZI CU Directorul școlii - sceneta
DUBLA SEMNIFICATIE : - campanie de
ZIUA NATIONALA A informare privind
ROMANIEI ŞI ZIUA HIV/SIDA
MONDIALA ANTISIDA
11. EXCURSIE 1 30.11- Prof Andrițoiu Leontina Vizitare obiective
DECEMBRIE 02.12.2018 Prof. Băbăț Andrei turistice
Prof. Balasoiu Daniela

12. “IATA,VIN Decembrie Prof. Bobic Maria - serbare


COLINDATORII ! “ – 2018 Prof. Ureche Dorin
SERBAREA Directorul școlii
POMULUI DE IARNA
13. INIMA DE COPIL Decembrie Responsabil cu - Campanie de
2018 activitățile extrașcolare strangere de
Prof. Babat Andrei fonduri
Prof. Milosescu Cristian

14. „EMINESCU, VEŞNIC 15.01.2019 Prof. Bobic Maria - concurs de


TÂNĂR” Bibliotecar Nănuți Ana poezie

50
15. FORMAREA STATULUI 24.01.2019 Prof. Roșca Gheorghița - prezentare
NATIONAL ROMAN Prof. Iordăicuță poezii patriotice
Veronica - prezentare
prof. Băbăț Andrei referate
Responsabil cu
activitățile extrașcolare
Directorul școlii

16. „VALENTINE’S DAY” 14.02.2019 Prof. Martin Alina - concursuri şi


Prof. Bobic Maria audiţii muzicale

17. „DRAGOBETELE” –ZIUA 24.02.2019 Prof. Bobic Maria Cunoasterea


DRAGOSTEI SI A Prof. Miloșescu Cristian traditiilor
BUNAVOINTEI Prof. Tomescu Carmen nationale

18. MARȚISOARE, 01.03.2019 Prof. Nistor Valeria Cunoasterea


MARȚISOARE - 1 Prof. Miloșescu Cristian traditiilor
MARTIE Prof. Tomescu Carmen nationale

19. „ZIUA 01.03.2019 Prof. Bobic Maria Cunoasterea


INTERNAŢIONALĂ A Prof. Martin Alina valorilor
SCRIITORULUI” Bibliotecar Nănuți Ana nationale

20. “8 MARTIE – ZIUA 08.03.2019 Prof. Miloșescu Cristian Expozitie de


FEMEII “ – SERBARE Prof. Nistor Valeria felicitari
DEDICATA MAMEI Prof. Ureche Dorin Prezentare de
poezii dedicate
mamei.
21. „ZIUA 27 martie Prof. Bobic Maria Dezvoltarea
INTERNAŢIONALĂ A 2019 Prof. Andritoiu abilitatilor de
TEATRULUI” Leontina comunicare si
Bibliotecar Nănuți Ana exprimare libera

22. VIZITA LA MUZEUL DE Martie 2019 Prof. Andritoiu Vizită la Muzeul


ARTA Leontina de Arta
Prof. Babat Andrei- Prezentare
Florin exponate
Prof. Milosescu Cristian

23. „SĂNĂTATEA, BUNUL Dr. Lumperdeanu - Activităţi de


CEL MAI DE 8.04.2019 Cristina informare
PREŢ” - ZIUA Consilier șc. Boiangiu
MONDIALĂ A Linda
SĂNĂTĂŢII Prof. diriginți
24. ZIUA PĂMÂNTULUI 22.04.2019 Prof. Babat Andrei - simpozion
Prof. Roșca Gheorghița - acţiuni de
ecologizare

51
25. 9-10 MAI, ZIUA EUROPEI Mai 2019 Prof. Rosca Gheorghita - concursuri
ÎN ISTORIA Prof. Băbăț Andrei - simpozion
ROMÂNILOR ŞI ÎN Prof. Vlasceanu
ISTORIA EUROPEI Tuturiga Alexandra

26. LECTIE VIZITA LA Mai 2019 Prof. Andritoiu Vizitare spatii de


AGENTII ECONOMICI Leontina vanzare
DIN LOCALITATE Prof. Tomescu Carmen Prezentare etapele
Prof. Miloșescu Cristian desfasurarii
activitatii
comerciale.
27. CONCURSUL DE Mai 2019 Milosescu Sport si turism
ORIENTARE TURISTICA Cristian/Grupul Scolar
“ PORTILE DE FIER” Auto Dr. TR. Severin

28. 1 IUNIE-ZIUA 01.06.2019 Prof. Bobic Maria concursuri


COPILULUI Prof. diriginți

29. CAMPIONATUL 01.10 .2018 Prof. Vlasceanu Competitie


JUDEȚEAN DE -01.07.2019 Tuturiga Alexandra sportiva pentru
MINIFOTBAL Prof. Urucu Eusebio dezvoltarea
MEHEDINȚI LIGA Prof. Schinteie Mihai relatiilor de joc pe
LICEELOR Prof. Țurai Relu teren redus
Prof. Raut Daniel minifotbal

30. PROGRAMUL Octombrie Prof. Milosescu Cristian Campanii de


NAȚIONAL 2018-iunie Prof. Andritoiu conștientizare,
ECOPROVOCAREA 2019 Leontina Plantare de puieți

31. “VINE VACANTA MARE 15.06.2019 Director Activităţi festive


“ – SERBARE DE Cadre didactice la sfârşitul anului
SFÂRŞIT DE AN Bibliotecar Nănuți Ana şcolar

Activităţile extraşcolare din acest an școlar au fost complexe, s-au bazat pe o


bună comunicare, au fost tratate cu seriozitate şi au implicat o mulţime de elevi,
cadre didactice, părinţi şi reprezentanţi ai comunităţii locale.

Premiile obținute la concursuri de către elevii școlii sunt prezentate în următorul tabel:

52
LISTA PREMIILOR OBŢINUTE LA CONCURSURILE ŞCOLARE
ȘI EXTRAȘCOLARE
Nr Concurs Secţiune Premiul Elev / echipa Profesor An şcolar
crt. obţinut coordonator

2018-2019
1. 3 Liga Liceelor Fotbal LOCUL LTSC Prof. Ţurai Relu 2018-2019
4 6
2. 3 ONSS Fotbal fete LOCUL LTSC Prof. Ţurai Relu 2018-2019
5 3
3. Crosul Centenarului Cros Hamat Oana Vlăsceanu 2018-2019
I Alexandra
4. Crosul Centenarului Cros I Bondoc Adrian Vlăsceanu 2018-2019
Alexandra
5. Crosul Centenarului Cros II Matei Silviu Vlăsceanu 2018-2019
Alexandra
6. Crosul Centenarului Cros Predescu Marius Vlăsceanu 2018-2019
III Alexandra
7. Crosul Centenarului Cros Doandeș Adelin Vlăsceanu 2018-2019
IV Alexandra
8. Festivalul Național Promuzica, Ediția Muzică populară II Doandeș Roxana Ureche Dorin 2018-2019
A V-A Cornelia
9. Voci De Aur Muzică populară II Doandeș Cornelia Ureche Dorin 2018-2019
10. Prieteni adevărați Creație literară II Crețescu Roxana Bobic Maria 2018-2019
11. Olimpiada școlară Geografie 2018-2019
faza județeană Etapa Județeană I Țurai Traian Băbăț Andrei
12. Olimpiada școlară Desen I Păcală Damiana Ureche Dorin 2018-2019
faza județeană Etapa Județeană Andreea
13. ONSS CROS Etapa Județeană I Vlăsceanu 2018-2019
Hamat Oana Alexandra

53
14. ONSS CROS Etapa Județeană I Vlăsceanu 2018-2019
Matei Silviu Alexandra
15. ONSS CROS Etapa Județeană III Predescu Marius Vlăsceanu 2018-2019
Alexandra
16. FESTIVALUL NAȚIONAL I Doandeș Roxana Ureche Dorin 2018-2019
Gala cântecelor de iarnă, ed X Cornelia
17. Crosul Mărțișorului Cros I Vlăsceanu 2018-2019
Vânturache Oana Alexandra
18. Crosul Mărțișorului Cros I Hamat Oana Vlăsceanu 2018-2019
Alexandra
19. Cros I Vlăsceanu 2018-2019
Crosul Mărțișorului Matei Silviu Alexandra
20. Cros III Vlăsceanu 2018-2019
Crosul Mărțișorului Predescu Marius Alexandra
21. Cros Doandeș Adelin Vlăsceanu 2018-2019
Crosul Mărțișorului IV Alexandra
22. Etapa judeteana Hamat Oana Vlăsceanu 2018-2019
ONSS PENTATLON feminin si I Covaciu Iasmina Alexandra
masculin Stroe Ana Maria
Fota Marisa
Schinte Petronela
23. Etapa judeteana Bondoc Adrian Vlăsceanu 2018-2019
ONSS PENTATLON masculin I Draghici Mihai Alexandra
Matei Silviu
Predescu Marius
Doandes Adelin
24. Etapa Judeteana Echipa Liceului Turai Relu 2018-2019
ONSS FOTBAL MASCULIN VI Teoretic "Serban Raut Daniel
Cioculescu"
25. Concurs de orientare turistică
CUPA BURIDAVA ȘI CUPA III Șunei Răzvan Miloșescu Cristian 2018-2019
OLTULUI

54
26. Concurs de orientare turistică Doandeși Cornelia 2018-2019
CUPA PACALELILOR I Miloșescu Cristian
27. Targul Regional al Firmelor de Cel mai bun FE. Publi-Sun SRL 2018-2019
exercițiu negociator III Andrițoiu Leontina
Etapa Regională
28. Targul Regional al Firmelor de Cea mai bună FE.
exercițiu prezentare a Mențiune HAIR&BEAUTY Andrițoiu Leontina 2018-2019
Etapa Regională firmei SRL
29. Targul Regional al Firmelor de Cele mai bune FE.
exercițiu materiale de Mențiune HAIR&BEAUTY Andrițoiu Leontina 2018-2019
Etapa Regională promovare SRL
30. Concurs Interjudețean de Creație
Plastică și Literară „Pădurea – izvor Creație literară I Crețescu Roxana Bobic Maria 2018-2019
de viață”
31. Drumul spre succes – Micul Etapa județeană Prisacariu Adelin 2018-2019
antreprenor II Andrițoiu Leontina
32. Din virtual în real prin firma de Etapa națională FE. Beautiful Andrițoiu Leontina 2018-2019
exercițiu Secțiune ”Siglă” Mențiune Photo Srl
33. Etapa națională FE. Beautiful 2018-2019
Din virtual în real prin firma de Secțiune Mențiune Photo Srl Andrițoiu Leontina
exercițiu ”Slogan”
34. Concurs Interjudețean de Muzică Ed. a IX-a I Doandeș Roxana Ureche Dorin
„Ioan Ștefan Paulian” 2018-2019
35. Matei Liviu
Concurs Interjudețean de Orientare Mențiune Gabriel Ureche Dorin 2018-2019
Sportivă „Cupa Balta Cerbului” Lupu Eduard
Cureteu Adelin
36. Calificare Mitar Rebeka
Concurs „Poveștile Cangurului” proba de Sandu Daria Bobic Maria 2018-2019
baraj Crețescu Roxana
37. Concurs Județean de Reviste Școlare II Revista Colectivul de 2018-2019
„Școala mea” „Perspective” redacție

55
38. Concurs national „Acrostihuri
ecologice” din cadrul proiectului Creație literară Mențiune Crețescu Roxana Bobic Maria 2018-2019
„Antreprenori salvați pădurea !”
39. Concurs regional „Pe scena teatrului” Scenetă Alexandrescu
Piesa de teatru „Pomul cu II Daria Bobic Maria 2018-2019
ciori” Crețescu Roxana
40. Satul meu, sat de legendă III Crețescu Roxana Bobic Maria 2018-2019
41. Doandeș Cornelia Miloșescu Cristian 2018-2019
Concurs interjudețean de ecologie și Foto I Stănoiu Ștefania Martin Alina
orientare sportivă „Porțile de fier” Toma Ana Maria
42. Lupu Eduard Nănuți Adriana 2018-2019
Concurs interjudețean de ecologie și Afiș I Dovlete Cosmin Martin Alina
orientare sportivă „Porțile de fier” Bumbăcel Marian
43. Păcală Andreea Miloșescu Cristian 2018-2019
Concurs interjudețean de ecologie și Alergare I Damiana Martin Alina
orientare sportivă „Porțile de fier” Stănoiu Ștefania
Toma Ana Maria
44. Concurs interjudețean de ecologie și Șunei Răzvan Miloșescu Cristian 2018-2019
orientare sportivă „Porțile de fier” Proiect Eco I Paloș Mihai Nănuți Dan
Dragomir Ștefan
45. Concurs interjudețean de ecologie și Șunei Răzvan Miloșescu Cristian 2018-2019
orientare sportivă „Porțile de fier” Competiție de Mențiune Paloș Mihai Nănuți Dan
Competiție de orientare sportivă orientare Dragomir Ștefan
„Cupa Balta Cerbului” sportivă
46. Concurs interjudețean de ecologie și Matei Liviu Ureche Dorin 2018-2019
orientare sportivă „Porțile de fier” Competiție de Mențiune Gabriel Bobic Maria
Competiție de orientare sportivă orientare Lupu Eduard
„Cupa Balta Cerbului” sportivă Cureteu Adelin
47. Concurs interjudețean de ecologie și Păcală Andreea Miloșescu Cristian 2018-2019
orientare sportivă „Porțile de fier” Competiție de III Damiana Martin Alina
Competiție de orientare sportivă orientare Stănoiu Ștefania
„Cupa Balta Cerbului” sportivă Toma Ana Maria

56
Puncte tari:
-cadrelor didactice au experienţă profesională, sunt bine pregătite din punct de vedere
ştiinţific, deschise la nou şi pregătite pentru centrarea actului educaţional pe
competenţe şi calitate
-certitudinea unui climat destins, de colaborare, între cadrele didactice ;
-colaborare foarte buna a şcolii cu comunitatea locală ;
-disponibilitatea şi interesul crescut al elevilor pentru activităţile extracurriculare ;
Puncte slabe:
-slaba motivaţie şcolară a unor elevi ;
-lipsa de interes a unor aparţinători; neimplicarea acestora în viaţa şcolii ;
-starea materială precară a multor familii ;
-lipsa unor instrumente de stimulare a elevilor participanţi la activităţile educative
extracurriculare si extraşcolare
Oportunităţi:
-disponibilitatea autorităţilor locale (Primaria, Biserica, Poliţia, Dispensarul,
Biblioteca) de a se implica în viaţa şcolii ;
-posibilitatea imbunătăţirii bazei materiale prin programele existente la nivel local ;
-varietatea cursurilor de perfecţionare şi formare continuă oferite de C.C.D. si de
universităţi;
-disponibilitatea altor şcoli pt. schimburi de experienţă şi pt. activităţi organizate în
parteneriat, în interes reciproc;
-postarea pe Internet (didactic.ro) a tot mai multor activităţi educative privind
consilierea şi orientarea elevilor, fapt ce vine în sprijinul diriginţilor;
Ameninţări:
-lipsa motivării elevilor şi atitudinea pasivă în privinţa viitorului ;
-sistemul legislativ complicat, adesea confuz, restrictiv şi în veşnică transformare ;
-impactul nefast al mass-mediei ;
-criza de timp a părinţilor, datorată situaţiei economice, conduce la o slabă
supraveghere a copiilor şi la o redusă implicare în viaţa şcolii;
-scăderea numărului de elevi;
-neimplicarea în realizarea activităţilor a tuturor cadrelor didactice.
Nevoi identificate:
- adaptarea ofertei educaţionale la nevoile individuale ale elevilor, care să raspundă
intereselor de formare pe termen scurt, mediu şi lung ;

57
-promovarea unor programe pentru “educarea” părinţilor, în scopul unei participări
active/conştiente la viaţa şcolii;
-sprijinirea elevilor talentaţi care pot face performanţă, precum şi a elevilor cu nevoi
speciale;
-împărţirea elevilor şcolii pe grupe de aptitudini şi atragerea lor în programe
educaţionale care să îi pună în valoare, să îi implice activ în viaţa comunităţii,
responsabilizându-i.

7. ACTIVITATEA DE PERFECȚIONARE A CADRELOR DIDACTICE

În ceea ce privește activitatea de perfecționare a cadrelor didactice, evidenţiem


consecvenţa cadrelor didactice în abordarea centrată pe obţinerea de performanţe a
conţinuturilor învăţării, performanţe măsurate periodic în conformitate cu
metodologia de evaluare şi remarcate în rezultatele testărilor predictive, formative şi
sumative, confirmându-se o calitate sporită a actului didactic comparativ cu anii
şcolari precedenţi, aspect obiectivat în achiziţiile, capacităţile, competenţele,
atitudinile şi comportamentele elevilor.
De asemenea, cadrele didactice din şcoala noastră au participat la cercurile
pedagogice aferente fiecărei discipline, au participat la cursuri de perfecţionare
organizate de CCD Mehedinţi sau de către alţi furnizori de formare.
Cadrele didactice din Liceul Teoretic „Şerban Cioculescu” înscrise la grade
didactice:
Nr. Numele și Specialitatea Gradul Gradul la Anul Anul
crt. prenumele actual care este înscrierii susținerii
înscris la grad gradului
1. Vlăsceanu Maria- Educație fizică Debutant Definitivat 2018 2019
Alexandra și sport

2. Andrițoiu Finanțe- II I 2016 2019


Leontina-Codruța Contabilitate

3. Bălășoiu Daniela- Matematică II I 2016 2019


Maria
4. Stancu Oana- Matematică II I 2018 2021
Codruța
5. Iordăicuță Limba Definitivat II 2016 2019
Veronica Franceză
6. Ureche Dorin Educație Debutant Definitivat 2018 2019
muzicală
În urma susținerii examenelor, respectiv a inspecțiilor speciale, cele două cadre
didactice înscrise la gradul didactic I, au obținut nota 10 la examen:
58
- prof. Bălășoiu Daniela,
- prof. Andrițoiu Leontina.
Prof. Iordăicuță Veronica a promovat examenul de obținere a gradului didactic
II, iar cadrele didactice înscrise la examenul de definitivat nu au obținut acest grad
didactic.
Cadrele didactice au participat la diverse programe de perfecționare precum:
Numele și prenumele Gradul Denumirea programului de formare
Didactic/ Anul obținerii
Specializarea
prof. Nistor Anişoara - I, 2014 Curs - ”Antreprenoriat pentru o viață activă”
Valeria Fizică - chimie Curs de perfecţionare „Reducerea şi prevenirea
fenomenului de părăsire timpurie a şcolii”
Program de formare continuă - “Abordări actuale şi de
perspectivă în Curriculum, Instruire, Evaluare în
activitatea curentă a cadrelor didactice”
Simpozion naţional - „Strategii educaţionale pentru
combaterea abandonului şcolar”
Studii universitare de master – specializarea Ingineria şi
managementul calităţii
prof. Stancu II , 2009 Curs - ”Antreprenoriat pentru o viață activă”
Oana - Codruța matematică - Simpozion național ”1 Decembrie – Marea Unire”
informatica Inscrisa la gradul I
prof. Băbăț Andrei Definitivat, 2018 Curs”Antreprenoriat pentru o viață activă”
Geografie Consiliere si orientare
Doctorand Dezvoltarea competențelor de evaluare a activităților
didactice prin inspecțiile școlare la Geografie.

Dezvoltarea competențelor de evaluare a activităților


didactice prin inspecțiile școlare la discipline tehnice
- Simpozionul ”Național ”Contexte active de
învățare, valori eco pentru fiecare”.
- Simpozionul judeţean “Tradiţie şi modernitate în
învăţământul preuniversitar.
Conferinţa internațională “Asigurarea egalității de
șanse prin managemet educațional și servicii de
asistență psihopedagogică”.
Simpozionul interjudețean Secțiunea: „ Educația
antreprenorială – prezent și viitor”.
Workshop-ul “Învățământul economic liceal și
universitar – atractivitatea și perspectivele de carieră
în rândul tinerilor din România”
Conferința Internațională 10th International
Conference Competitiveness and Stability in the
Knowledge-Based Economy.
International Conference on Emerging Trends and
Approaches: Creative Thinking and Innovation in
59
Knowledge based Economy.
- International Conference of Doctoral Students and
Young Researchers „ Emerging markets economics
and business”.
Simpozionul Științific- Promovarea ideilor
economice prin cercetare doctorală.
Postuniversitara Comerț, Turism și Servicii
Inscris la Doctorat, domeniul Geografie
prof. Bălășoiu Daniela I, 2018 Curs - ”Antreprenoriat pentru o viață activă”
- Maria matematica - Curs de perfecţionare „Reducerea şi prevenirea
informatica fenomenului de părăsire timpurie a şcolii”

prof. Martin II, 2012 Curs ”Antreprenoriat pentru o viață activă”


Alina - Angela Engleză - Franceză Curs de perfecţionare „Reducerea şi prevenirea
fenomenului de părăsire timpurie a şcolii”
Program de formare continuă - “Abordări actuale şi de
perspectivă în Curriculum, Instruire, Evaluare în
activitatea curentă a cadrelor didactice”
prof. Biban Mirela - I , 2013 Curs”Antreprenoriat pentru o viață activă”
Mariana biologie
prof. Andriţoiu I, 2019 Curs Consiliere si orientare
Leontina-Codruţa Finanţe şi bănci Expert in educatie
Doctorand Curs “Dezvoltare prin antreprenoriat”
- Simpozionul ”Național ”Contexte active de
învățare, valori eco pentru fiecare”.
- Simpozionul judeţean “Tradiţie şi modernitate în
învăţământul preuniversitar.
Conferinţa internațională “Asigurarea egalității de
șanse prin managemet educațional și servicii de
asistență psihopedagogică”.
Simpozionul interjudețean Secțiunea: „ Educația
antreprenorială – prezent și viitor”.
Workshop-ul “Învățământul economic liceal și
universitar – atractivitatea și perspectivele de carieră
în rândul tinerilor din România”
Conferința Internațională 10th International
Conference Competitiveness and Stability in the
Knowledge-Based Economy.
International Conference on Emerging Trends and
Approaches: Creative Thinking and Innovation in
Knowledge based Economy.
- International Conference of Doctoral Students and
Young Researchers „ Emerging markets economics
and business”.
Simpozionul Științific- Promovarea ideilor
economice prin cercetare doctorală,
International Scientific Conference „Information
society and sustainable development.

60
Curs Dezvoltarea competentelor de evaluare a
activitatilor didactice prin inspectiile scolare la
discipline tehnice
Postuniversitară specializarea Comerț, Turism și
Servicii
Postliceală specializarea Industrie alimentară
Inscrisă la Doctorat, Domeniul Economie
prof. Bobic Maria- Definitivat, 2016 Curs”Antreprenoriat pentru o viață activă”
Viviana Limba și literatura
română
Doctorand
Prof. Miloşescu Definitivat, 2016 Curs”Antreprenoriat pentru o viață activă”
Cristian Turism și Servicii Modalități de consiliere a elevilor în alegerea carierei

prof. Vlăsceanu - Debutant Curs”Antreprenoriat pentru o viață activă”


Tuturigă Educație fizică și sport
Maria - Alexandra
prof. Țurai Relu- Definitivat, 2017 Înscris la Școala de antrenori - licență B
Valentin Educație fizică și sport
prof. Ureche Dorin Debutant Curs”Antreprenoriat pentru o viață activă”
Muzică
Maria Răchitan Economist Curs Responsabil privind protecția datelor cu caracter
personal

Activitatea comisiei metodice de perfecţionare a cadrelor didactice s-a


desfăşurat după planul managerial dezbătut şi aprobat în cadrul comisiei metodice şi
a planificării activităţii care a cuprins:
NR. ACTIVITATEA TERMEN RESPONSABIL
CRT.
1. - Prezentarea Planului Manage- Septembrie 2018 - Responsabil Comisie
rial şi stabilirea Programului pentru perfecţionare şi formare
activităţilor pe semestrul I continuă

- Stabilirea sarcinilor membrilor


comisiilor metodice
2. - Prezentarea unui referat pe teme Octombrie 2018 - Prof. Vlăsceanu Maria-
legate de perfectionare Alexandra
3. - Prezentarea unui referat pe teme Noiembrie 2018 - prof. Bălăşoiu Maria
legate de perfectionare
4. - Participarea la Cercurile Decembrie 2018 - Cadrele didactice
Pedagogice
5. - Analiza activităţii pe Ianuarie 2019 - Responsabil Comisie
semestrul I: prezentarea pentru perfecţionare şi
Raportului Comisiei pentru formare continuă
pentru perfecţionare şi formare
continuă

61
6. - Prezentarea Planului managerial Februarie 2018 - Directorul unităţii
şi stabilirea Programului
activităţilor - Responsabil Comisie
pentru perfecţionare şi
formare continuă
7. - Susţinerea unor referate cu teme Martie 2018 - Responsabil Comisie
legate de metodele de învăţământ pentru dezvoltare profesională

8. - Participarea la Cercurile Mai 2019 - Cadrele didactice


Pedagogice

9. - Activitati in cadrul saptamanii Mai 2019 - Cadrele didactice


„Scoala altfel”
10. - Analiza activităţii pe Iunie 2019 - Directorul unităţii
semestrul al II-lea - Responsabil Comisie
pentru dezvoltare profesională

Cadrele didactice care predau la Liceul Teoretic „Şerban Cioculescu” din Drobeta Tr.
Severin au participat la cercurile pedagogice, precum şi la cursuri de perfecţionare organizate de
C.C.D., precum şi de alte centre de perfecţionare. De asemenea, cadrele didactice din cadrul şcolii
au participat la numeroase simpozioane judeţene şi naţionale.

8. COMISIA ANTICORUPȚIE

La nivelul Liceului Teoretic „Șerban Cioculescu” s-a constituit comisia


anticorupţie la începutul anului şcolar 2018 - 2019, după cum urmează:
preşedinte - Prof. Nistor Anisoara Valeria
vicepreşedinte - Prof. Bălășoiu Daniela-Maria
membru - Prof. Vlăsceanu-Tuturigă Alexandra
membru - Prof. Andrițoiu Leontina
membru – Prof. Martin Alina Angela
secretar - Prof. Băbăţ Andrei
Consilier etic - Prof. Roşca Gheorghiţa.
În activitatea sa, Comisia de etică si integritate a plecat de la următoarele
premise, stipulate în propriul Statut de organizare si funcționare:
a)Comisia dă curs si soluționeză doar sesizările sau reclamațiile care contravin
prevederilor Codului de etică;
b)Nu sunt acceptate pentru analiză anonimele si reclamațiile din partea altor persoane
decât a celor direct implicate;
c)Încălcările normelor Codului de etică se sancționează proportional cu gravitatea
abaterilor.

62
Pe baza documentelor oficiale, comisia a întocmit un plan de măsuri în vederea
informării, prevenirii şi combaterii actelor de corupţie ce pot să apară în unitatea
şcolară.
Corespunzător planului, se identifică următoarele obiective generale:
• Prevenirea corupţiei în cadrul Liceului Teoretic „Șerban Cioculescu”;
• Creşterea gradului de educaţie anticorupţie
• Combaterea corupţiei prin măsuri administrative
Înţelegând importanţa aplicării corecte a Legii 544/2001 privind liberul acces la
informaţii de interes public pentru creşterea transparenţei instituţiilor publice și
înțelegând că orice persoană are dreptul de a fi informată cu privire la activităţile şi
atribuţiile instituţiilor/ autorităţilor publice, iar acest drept la informare este asigurat şi
de procesul democratic prin care cetăţenii îşi aleg reprezentanţii în forurile legislative
şi administrative ale ţării, se creează cadrul care permite oricărui cetăţean-contribuabil
să se informeze şi să fie informat cu privire la interesele sale.
Codul de etică al Liceului Teoretic „Șerban Cioculescu” a fost dezbătut în
cadrul Consiliului profesoral și aprobat în Consiliul de administrație al școlii.
Prevederile Codului de etică și conduită profesională al Liceului Teoretic „Șerban
Cioculescu” fiind diseminate în rândul cadrelor didactice în cadrul consiliului
profesoral şi în cadrul comisiei de etică, acesta fiind vizibil atât în format letric, la
avizier, cât și pe site-ul liceului ltsc.ro.
Pe parcursul anului școlar s-au aplicat chestionare cadrelor didactice și elevilor
pentru evidențierea modului în care au fost diseminate prevederile codului de etică.
La nivelul școlii există parteneriate/acorduri de parteneriat cu instituții abilitate
precum Poliția, Jandarmeria și s-au prezentat și dezbătut referate având ca tematică
anticorupția precum:
• Lupta anticorupţie începe din şcoală
• Anticorupția în Educație, drum cu prioritate!
• Valori fundamentale promovate de strategia anticoruptie în educație
• Etica – filosofie si stiinta a moralei
La începutul anului școlar a fost prezentat și discutat Codul de etică al elevilor,
iar prevederile acestuia au fost reamintite elevilor în cadrul orelor de consiliere
precum și în cadrul activităților din săptămâna „Școala altfel” când s-au prezentat
teme care au vizat comportamentul anticorupţie. La nivelul fiecărei clase au fost
prelucrate norme din codul de etică al elevilor precum și procedura de evaluare a
elevilor.
Examenele de evaluare naţională, concursurile, olimpiadele organizate în
şcoala noastră s-au desfăşurat cu transparenţa şi seriozitatea impusă de deontologia
cadrelor didactice, conform metodologiei, fiind monitorizate audio-video și nu s-au
semnalat evenimente care încalcă codul deontologic. A fost afișat la loc vizibil Tel
Verde 0800 801 100, telefon la care elevii, părinţii dar şi cadrele didactice pot
semnala actele de corupţie din şcoli în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 9-19.
63
Rezultatele elevilor au fost prezentate elevilor și părinților, fiind încheiate
procese-verbale ale ședințelor.
Oferta educațională a școlii a fost afișată la loc vizibil și promovată în școlile
din județ, în baza acordului de parteneriat pe care Liceul Teoretic „Șerban
Cioculescu” l-a încheiat cu școlile generale.
La nivelul unității școlare a fost implementat SCIM pentru sprijinirea
activităților de prevenire a corupției, la dosarul comisiei existând documente precum:
• Regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiei de monitorizare,
coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control
intern/ managerial;
• Strategia privind modul de implementare și funcţionare a sistemului de
control intern/managerial în anul scolar;
• Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial ;
• Planul anual de implementare a sistemului de control intern / managerial
• Lista activităților și acțiunilor pentru realizarea obiectivelor
• Codul de etică și conduită profesională a Liceului Teoretic „Șerban
Cioculescu” ;
• Proceduri.
La nivelul unității de învățământ nu au fost aplicate sancțiuni disciplinare
cadrelor didactice. Niciun cadru didactic al scolii nu a impus dobândirea/ primirea de
bunuri materiale sau sume de bani pentru serviciile educaționale oferite.
Relaţiile profesionale au fost bazate pe respect, onestitate, solidaritate,
cooperare, corectitudine, toleranţă, evitarea denigrării, sprijin reciproc,
confidenţialitate, competiţie loială, evitându-se lezarea libertății de opinie. Fiecare
cadru didactic s-a implicat în cresterea calității activității didactice si a prestigiului
unității prin autoexigență în exercitarea profesiei si respingerea conduitelor didactice
inadecvate. De asemenea s-a respectat demnitatea fiecărui elev, recunoscându-i-se
meritul personal al acestuia.

Director,
prof. Nistor Anișoara Valeria

64

S-ar putea să vă placă și