Sunteți pe pagina 1din 4

LICEUL TEORETIC ,,ŞERBAN CIOCULESCU” MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

GRAFICUL ŞI TEMATICA ŞEDINŢELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE


PENTRU ANUL ŞCOLAR 2019-2020

Nr. Tematica Responsabil Termen


crt
1. 1.1. Organizarea deschiderii noului an şcolar; Director 03.09.2019
1.2. Stabilirea și aprobarea incadrării cu cadre didactice în anul școlar 2019-2020; Membri CA
1.3. Stabilirea diriginților și a sălilor ce revin fiecărei clase în anul școlar 2019-2020;
1.4. Aprobarea comisiilor metodice şi a celorlalte comisii de lucru pentru anul şcolar 2019-2020;
1.5. Aprobarea secretarului CP, a secretarului CA și a secretarului CEAC pentru anul şcolar 2019-2020;
1.6. Apobarea programului „Școala altfel” în anul şcolar 2019-2020.
2. 2.1. Aprobarea graficului și tematicii Consiliului profesoral pentru anul şcolar 2019-2020; Director 10.09.2019
2.2. Aprobarea graficului și tematicii Consiliului de administrație pentru anul şcolar 2019-2020; Membri CA
2.3. Aprobarea graficului de practică pentru elevii de la profilul tehnic, specializarea TAE, în anul şcolar
2019-2020;
2.4. Aprobarea organigramei, viziunii și misiunii școlii;
2.5. Discutarea şi aprobarea Regulamentului de organizare internă;
2.6. Aprobarea Planului de măsuri privind asigurarea securității și a siguranței elevilor în încinta și în
perimetrul unității școlare în anul școlar 2019-2020;
2.7. Discutarea şi validarea raportului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de corigenţe,
diferenţe, încheierii situaţiilor şcolare;
2.8. Aprobarea graficului de monitorizare și control în anul școlar 2019-2020.
LICEUL TEORETIC ,,ŞERBAN CIOCULESCU” MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

3. 3.1. Stabilirea calificativelor anuale pentru personalul didactic şi didactic auxiliar; Director 09.10.2019
3.2. Discutarea şi validarea raportului privind starea învățământului în anul şcolar 2018-2019; Membri
3.3. Discutarea şi validarea planului managerial și operațional pentru anul şcolar 2019-2020; CA
3.4. Analiza și aprobarea rapoartelor de activitate pentru anul școlar anterior și a planurilor de activități
pentru anul școlar în curs, ale comisiilor metodice și CSCIM;
3.5. Aprobarea calendarului activităților educative școlare și extrașcolare;
3.6. Stabilirea atribuţiilor membrilor consiliului de administraţie în anul şcolar 2019-2020;
3.7. Discutarea şi validarea planului de promovare a imaginii școlii pentru anul şcolar 2019-2020;
3.8. Discutarea şi validarea documentelor bibliotecii școlare - Raport pentru anul școlar anterior și Plan
managerial pentru anul școlar în curs;
3.9. Revizuirea procedurilor existente și aprobarea procedurilor noi;
3.10. Discutarea şi validarea documentelor CEAC - Strategia CEAC, Regulament CEAC, Plan operațional,
Plan managerial, Plan de îmbunătățire, Planificarea activităților, RAEI;
3.11. Aprobarea graficului de pregătire suplimentară cu elevii pentru recuperare sau performantă;
3.12. Discutarea si aprobarea graficului concediilor de odihnă pentru anul 2020.
4. 4.1. Aprobarea Proiectului Planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2020-2021; Director 01.11.2019
4.2. Discutarea și aprobarea PDI; Membri
CA
4.3. Analiza activităţii desfăşurate de comisia de monitorizare a notării ritmice și frecvenței elevilor.
5. 5.1. Discutarea şi aprobarea temelor pentru Examenul de certificare a absolvenților învățământului liceal, Director 13.12.2019
filiera tehnologică și vocațională, profil sportiv - nivel 4 de calificare ; Membri CA
5.2. Aprobarea componenței comisiei de mobilitate;
5.3. Analiza activităţii din sectorul administrativ. Măsuri pentru perioada următoare;
5.4. Analiza planului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019.
LICEUL TEORETIC ,,ŞERBAN CIOCULESCU” MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

6. 6.1. Discutarea și validarea raportului stării învăţământului pe semestrul I al anului școlar 2019-2020; Director 31.01.2020
6.2. Discutarea şi validarea planului managerial pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2019-2020; Membri CA
6.3.Analiza și aprobarea rapoartelor de activitate pentru semestrul I și a planurilor de activități pentru
semestrul al II-lea ale comisiilor metodice;
6.4. Analiza și aprobarea Raportului SCIM pentru anul 2019;
6.5. Analiza și aprobarea disciplinelor opţionale pentru anul şcolar următor;
6.6. Aprobarea listei cu obiecte de inventar şi mijloace fixe elaborată de comisia de inventariere şi casare
pentru a fi trimisă spre aprobare ordonatorului de credite;
6.7. Aprobarea repartiţiei bugetului anual de venituri şi cheltuieli şi propuneri de rectificare, dacă este
cazul.
6.8. Analiza activităţii desfăşurate de personalul nedidactic.
7. 7.1. Discutarea şi aprobarea Proiectului Planului de încadrare pentru anul școlar 2020-2021; Director 10.02.2020
7.2. Analiza și aprobarea programelor disciplinelor opţionale pentru anul şcolar următor; Membri CA
7.3. Analiza activităţii comisiilor de PM şi PSI;
7.4. Analiza și aprobarea Raportului de consiliere psihopedagogică pentru semestrul I;
7.5.Aprobarea componenței comisiilor pentru simularea examenelor naționale în anul școlar 2019-2020;
7.6. Aprobarea planului de măsuri privind încadrarea în costul standard pentru anul financiar 2020;
7.8. Analiza activităţilor şi stării de disciplină în școală.
8. 8.1.Discutarea stadiului pregătirii examenelor finale pentru gimnaziu și liceu și aprobarea planului de Director 13.03.2020
măsuri remedial; Membri CA
8.2. Analiza participării la olimpiade şi concursuri: Rezultate elevi şi profesori pe discipline;
8.3. Analiza activităţii desfăşurate de comisia diriginţilor şi de comitetul de părinţi;
8.4. Analiza activităţii comisiei pentru activităţi extracurriculare şi extraşcolare și aprobarea calendarului de
activități pentru programul „Școala altfel” în anul școlar 2019-2020;
8.5. Program pentru popularizarea ofertei educaţionale: târg al ofertelor, caravana liceului, pliante;
LICEUL TEORETIC ,,ŞERBAN CIOCULESCU” MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

8.6. Aprobarea membrilor comisiilor pentru examenele de Certificare/Competenţe lingvistice și


digitale/Evaluare națională la finalul clasei a VI-a.
9. 9.1. Mişcarea cadrelor didactice. Acordarea continuităţii prin detaşare şi suplinire. Director 8.05.2020
9.2. Acordarea calificativului parţial cadrelor didactice înscrise la examenele de obținere a gradelor Membri CA
didactice/ titularizare;
9.3. Aprobarea Raportului școlii la sfârșitul clasei a VI-a;
9.4. Stabilirea şi aprobarea măsurilor organizatorice pentru încheierea anului şcolar;
9.5. Analiza activităţii financiar contabile.
10. 10.1. Discutarea şi aprobarea programului de igienizare a spaţiilor şcolare; Director 12.06.2020
10.2. Aprobarea perioadei de desfășurare a examenelor de corigență/diferență/încheiere de situație; Membri CA
10.3. Aprobarea membrilor comisiilor pentru examenele de corigență/diferență/încheiere de situație și
admitere;
10.4. Analiza și aprobarea raportului în urma examenului de Bacalaureat 2020 - Competențe lingvistice și
digitale și stabilirea unui plan de măsuri remedial.
11. 11.1. Aprobarea cererilor de transfer ale elevilor Director 25.08.2020
Membri CA

Director
Prof. Nistor Anișoara Valeria

S-ar putea să vă placă și