Sunteți pe pagina 1din 6

LICEUL TEORETIC ,,ŞERBAN CIOCULESCU” MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Validat în Consiliul profesoral din...............


Aprobat în Consiliul de administrație din.......................

OBIECTIVE GENERALE :

1. Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate;


2. Elaborarea unor proiecte locale care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplarelor de bună practică în
managementul instituţional;
3. Personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi
interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educaţional;
4. Colaborarea eficientă cu toţi reprezentanţii minorităţilor entice;
5. Promovarea unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului şcolar, integrarea elevilor pe piaţa muncii, susţinerea elevilor cu
dezavantaj social şi conduite de risc, susţinerea elevilor în alte abilităţi;
6. Armonizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare permanentă cu nevoile specifice identificate în unitatea şcolară şi
comunitatea locală;
7. Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii
educaţiei.
LICEUL TEORETIC ,,ŞERBAN CIOCULESCU” MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Nr. Activitate Termen Responsabili Resurse Parteneri Observații


crt.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. Reactualizarea periodică a paginii Permanent Director - prof. Nistor Resurse interne Coordonator de
WEB Valeria proiecte
Resp. imagine - prof. Președinte
Asigurarea funcționării site-ului Andrițoiu Leontina Consiliul
Informatician - prof. elevilor - Stroe
Stancu Oana Ana Maria

2. Permanent Director - prof. Nistor Resurse interne Cadre didactice


Marketing educaţional - iniţierea, Valeria
implementarea de acţiuni cu
parteneri educaţionali, comunitari în Resp. imagine - prof.
ideea promovării ofertei Andrițoiu Leontina
educaţionale - participarea la
şedinţele claselor a VIII-a de la
şcolile generale din municipiu şi
zona limitrofă.

3. Permanent Membrii Comisiei de Fotografii CEAC


Monitorizarea activităților promovare a Imaginii
extracurriculare și participarea, pe
cât posibil, a membrilor comisiei la
desfășurarea acestora.
LICEUL TEORETIC ,,ŞERBAN CIOCULESCU” MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

4. Permanent Membrii Comisiei pentru - redactarea Cadre didactice


Diseminarea informațiilor cu privire comunicare şi promovare comunicatelor
la activitățile extracurriculare, a imaginii şcolii de presă
proiectele, concursurile desfășurate - redactarea și
în cadrul instituției pe forumul ISJ, postarea pe
către inspectorul de imagine și în forumul ISJ a
presa locală. anunțurilor

5. Permanent Director - prof. Nistor Resurse interne Reprezentanți ai


Asigurarea transparenței necesare Valeria instituțiilor
participării responsabile a tuturor publice
membrilor în structuri parteneriale, Resp. imagine - prof. Reprezentanți ai
conducerea locală, părinții oamenii Andrițoiu Leontina societății civile
de afaceri în ceea ce priveşte
adecvarea ofertei educaționale a
şcolii la specificul comunitar
(întâlniri, şedințe cu caracter
informativ, lucrativ, de analiză, de
consultare)

6. Permanent Membrii Comisiei pentru Resurse interne Profesorii


Inventarierea dovezilor (premii, comunicare şi promovare organizatori ai
diplome) participării elevilor a imaginii şcolii activităților
instituției la diferite evenimente și Consilierul
manifestări. educativ
Elevii direct
implicați
LICEUL TEORETIC ,,ŞERBAN CIOCULESCU” MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

7. Organizarea şi desfăşurarea Semestrial Director Resurse interne ISJ


simulărilor la disciplinele specifice
examenelor naționale Profesorii de specialitate

8. Realizarea unei prezentări a școlii Semestrial Membrii Comisiei pentru - imagini foto Cadre didactice
(10-15 minute) comunicare şi promovare și video din
a imaginii şcolii timpul Elevi
diferitelor
activități
curente ale
elevilor: jocuri
de fotbal,
ateliere de
creație, serbări
școlare.
9. Permanent Membrii Comisie pentru Resurse interne Comisia pentru
Identificarea de oportunități la comunicare şi promovare proiecte si
nivelul comunității locale pentru a imaginii şcolii programe
sprijinirea copiilor şi tinerilor
proveniți din familii cu resurse
financiare reduse
10. Septembrie Director Resurse interne Reprezentanții
Conlucrare cu reprezentanții - administrației
administrației publice locale în decembrie Comisia de proiecte şi publice locale
confirmarea rețelei şcolare şi a 2019 programe
planului de şcolarizare
LICEUL TEORETIC ,,ŞERBAN CIOCULESCU” MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

11. Armonizarea mesajelor şi Permanent Director Resurse interne Cadre didactice


mooderarea/ medierea/ prevenirea
disfuncțiilor în relațiile dintre Reprezentanți ai
unitatea şcolară şi autoritățile locale Administrației publice
locale

12. Identificarea nevoilor de educație Noiembrie Director Reprezentanți ai Resurse interne Cadre didactice
ale comunității şi posibilităților de Administrației publice
realizare în cadrul legal existent şi 2019 locale
cu resurse disponibile

13. Decembrie Director Reprezentanți ai Resurse interne Economist


Elaborarea planului de dezvoltare a Administrației publice Răchitan Maria
unității şcolare pentru satisfacerea 2019 locale
nevoilor proprii şi ale comunității
locale

14. Permanent Director Reprezentanți ai Resurse interne Economist


Întreținerea şi dezvoltarea Administrației publice Răchitan Maria
patrimoniului şcolar pentru crearea locale
unui ambient favorizant procesului
de învățământ

15. Semestrial Colectivul de redacție Resurse interne Profesori,


Revista şcolii în format electronic - Elevi
proiect Părinți
LICEUL TEORETIC ,,ŞERBAN CIOCULESCU” MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

16. Prezentarea activităților din şcoală Permanent Director - prof. Nistor Resurse interne Edituri reviste
în mass Valeria Radio
Consilierul de imagine -
prof. Andrițoiu Leontina
17. Implicarea în activități de Permanent Responsabil activități Resurse interne Cadre didactice
voluntariat extrașcolare Elevi
Fotografii
18. Realizarea unor planuri operaţionale Permanent Director Resurse interne Profesori,
vizând relaţia şcoală - părinţi ca Elevi
factor determinant în realizarea Părinți
obiectivelor comune, şedinţe,
întâlniri periodice a elevilor „
problemă”
19. Mai 2019 Director Resurse interne Profesori
Ziua porţilor deschise „Licean Consilier educativ
pentru o zi”

20. Organizarea de activități de „ loisir” Conform Comisia pentru Resurse interne Profesori
pentru elevi ( balul bobocilor, etc. ) comunicare şi promovare Elevi
grafic a imaginii şcolii Sponsori
Consilierul de imagine -
prof. Andrițoiu Leontina

Director,
Prof. Nistor Anişoara Valeria

S-ar putea să vă placă și