Sunteți pe pagina 1din 6

Plan de comunicare

Introducere

Comunicarea este un proces profund uman, complex şi continuu, care răspunde


unor nevoi fundamentale: nevoia de a spune, nevoia de a fi auzit, nevoia de a înţelege şi de
a fi înţeles, nevoia de integrare în grupuri şi colectivităţi, nevoia de a fi recunoscut şi
apreciat, nevoia de a influenţa şi de a avea putere. În cadrul oricărei
organizaţii, comunicarea reprezintă un proces esenţial prin care are loc schimbul de mesaje
şi informaţii în vederea realizării scopului şi obiectivelor planificate. De asemenea,
comunicarea este elementul fundamental care stă la baza funcţiei de coordonare, facilitând
intervenţia managerilor în vederea sincronizării şi armonizării acţiunilor membrilor
organizaţiei. Comunicarea umană poate să fie verbală sau non-verbală, interpersonală sau
intrapersonală. La rândul ei, comunicarea interpersonală poate sa fie directă sau mediată de
un anume suport (canal, media) . Relaţiile publice se folosesc de mai multe forme de
comunicare: ele fac apel la comunicarea interpersonală (în conferinţe de presă, spre
exemplu), la comunicarea mediată tehnologic (scrisori) şi la comunicare de masă
(comunicatele sau înregistrările video).

Scopul

Prevenirea comportamentului de eșec și abandon școlar pentru elevii aflați în risc


educațional

Viziunea și misiunea

Viziunea școlii – Ne propunem să devenim o școală apreciată de către elevi, părinți,


comunitatea locală, prin eficiența procesului intructiv-educativ, oferirea egalității de
șanselor, obținererea performanțelor.
Misiunea școlii – crearea unui mediu educațional stimulativ, caracterizat prin
profesionalism, echitate, integrare, eficiență, deschiderea către nou și progres, un mediu în
care fiecare să se simtă valorizat.

Obiective

Obiectivul general îl constituie prevenirea și reducerea abandonului școlar timpuriu și


îmbunătățirea actului educațional.
Obiectivele specifice:
 Intensificarea comunicării privind activitatea și rezultatele școlii în comunitate;
 Respectarea și promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului, egalitatea
șanselor și nediscriminarea;
 Asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a copilului;
 Responsabilizarea părinților cu privire la exercitarea drepurilor și îndeplinirea
oblogaților părințești;
 Eficientizarea comunicării între părinți, profesori, elevi.

Grupul țintă

Activitățile din cadrului proiect ,,Școală după Școală” se adresează elevilor claselor
CP –IV și elevi claselor V – VIII.
Beneficiarii direcți ai programului sunt elevii înscriși în proiect, iar beneficiarii
indirecți sunt părinții, școala, cadrele didactice și comunitatea locală.

Mesajul

Proiectul își propune realizarea unor activități cu impact direct asupra facilitării
accesului la educație și reducerii părăsirii timpurii a școlii. Prin intermediul acestor activități
elevii vor beneficia de oportunități de învățare formală și non-formală pentru a-și
îmbunătăți cunoștințele, abilitățile, deprinderile, pentru consolidarea competențelor
dobândite, pentru accelerarea învățării, precum și pentru învățarea remedială.
În cadrul programului ,,Școală după școală”, în afară de ajutorul acordat în
efectuarea temelor pentru a doua zi, elevii vor putea exersa abilități artistice, dar și sportive
care să încurajeze mișcarea, lucrul în echipă, colaborarea, socializarea și cultivarea spiritului
civic. Ne dorim o școală primitoare și prietenoasă, în care elevii să participe cu interes la
activitățile derulate.

Mijloacele de comunicare

Principalele elemente implicate în procesul de comunicare din cadrul care oferă


servicii educaţionale sunt:

● emiţătorul- iniţiatorul mesajului;

● mesajul- care poate fi comunicat în forme verbale, nonverbale şi paraverbale;

● codul- sistemul de semne şi simboluri utilizat în redactarea mesajului (literele unui


alfabet, simboluri specifice, softuri lingvistice etc.);

● canalul de transmitere a mesajului - căile utilizate pentru transmiterea mesajului,


care în cadrul unei organizaţii pot fi:

- canale formale sau oficiale;

- canale informale sau neoficiale.

Canalele de comunicare cele mai uzuale sunt: ziare, pliante, afiș, atelierele de creație,
rapoarte, referate, note interne, şedinţe, întâlniri personale, convorbiri telefonice,
teleconferinţe etc.

● mijloace de comunicare - suportul tehnic al procesului de comunicare (telefon, fax,


reţeaua internet, reţele audio-video, etc.);

● receptorul - destinatarul mesajului;

● sursele de bruiaj/ factorii perturbatori - reprezintă factorii care intervin în


transmiterea mesajului şi care pot constitui obstacole sau surse de distorsiune în înţelegerea
acestuia. Astfel, putem întâlni factori obiectivi (calitatea
funcţională a mijloacelor de comunicare, timp insuficient pentru transmiterea oportună a
mesajului, lipsa de experienţă în utilizarea unor mijloace moderne de comunicare, etc.) şi
factori subiectivi (capacitatea persoanei de a formula şi înţelege un mesaj, anumite interese
personale, oboseala, stresul etc.).

Procesul de comunicare organizaţională include următoarele etape:

● codificarea - procesul de transformare a sensului mesajului în sunete, gesturi, litere


sau alte simboluri utilizate în comunicare (specific emiţătorului);

● transmiterea - transferul mesajului codificat de la emiţător la receptor;

● decodificarea- procesul de transformare a simbolurilor în mesaj interpretat (specific


receptorului);

● filtrarea- deformarea sensului unui mesaj din cauza unor limite fiziologice,
psihologice sau tehnologice;

● feedbackul- răspunsul receptorului la mesajul transmis (când acesta există, este


vorba de o comunicare bilaterală, iar când nu avem feedback, este vorba despre o
comunicare unilaterală). În procesul îmbunătățirii performanţelor legate de comunicare,
una dintre abilităţile importante ale managerului este aceea de a primi feedback precis şi
corect în ceea ce priveşte impactul propriului mesaj asupra celorlaţi. Acest lucru necesită
sensibilitate, întrucât cei mai mulţi oameni simt o anumită teamă în faţa confruntării directe
cu cineva care îi întreabă despre performanţele lor.
Mijloace de comunicare
Mijloacele de comunicare în masă pot fi clasificate după următoarele criterii:
 Modul de vehiculare a informației:
-mijloace scrise ( ziare, reviste, afiș, pliante etc.)
-mijloace audio-vizuale ( radio, televiziune etc.)
 Gradul de noutate și complexitate:
- mijloace tradiționale ( ziare, radioul)
-mijloace moderne ( platforme școlare, internetul, mass-media)
Mediile au un rol important în societate, concretizat prin următoarele funcții:
transmiterea informației, formarea beneficiarilor, educație, divertisment etc.
Responsabil: cadrul didactic
Perioada: septembrie 2020 – mai 2021
Mijloacele de comunicare propuse spre utilizare
sunt următoarele:
 Site-ul scolii, pagina de Facebook;
 Platformele școlare;
 Atelierele de lucru și de creație;
 Evenimente cu participarea comunității locale;
 Activități extrașcolare;
 Materiale informative: pliante, afiș, reviste, mape
etc.

Multiplicatorii informaţiilor

 Managerul proiectului
 Coordonatorul poriectului
 Directorul școlii
 Cadrele didactice, experții
Activită ți

A.1 Pregătire echipei de lucru


Responsabil: Coordonator de comunicare
Perioada: septembrie 2020
A.2 Organizarea lunară a întâlnirilor de lucru
Responsabil: Coordonator Comunicare
A.3 Promovarea online a activităților desfășurate în cadrul programului ,,Școală după
Școală”.
Responsabil: Coordonator Comunicare
Perioada: noiembrie 2020 –ianuarie 2021
Rezultat: site-ul școlar
A.4 Programarea și realizarea activității de învățare
Responsabil: cadrul didactic
Perioada: septembrie 2020 – mai 2021
A.5 Realizarea unor programe de activități extracurriculare pentru elevii din grupul
țintă, prin metode non-formale
Responsabil: cadrul didactic
Perioada: septembrie 2020 – mai 2021
A.6 Organizarea activităților remediale / de dezvoltare
Responsabil: cadrul didactic
Perioada: septembrie 2020 – mai 2021
A.7 Desfășurarea activităților de încurajare a lecturii independente
Responsabil: cadrul didactic
Perioada: septembrie 2020 – mai 2021
A.8 Organizarea unor activități recreativ-distractive, sportive, turistice, cultural-
artistice pentru elevii din proiect
Responsabil: cadrul didactic
Perioada: septembrie 2020 – mai 2021
A.9 Activități ce au la baza formarea deprinderilor de ordine, curățenie și disciplină
Responsabil: cadrul didactic
Perioada: septembrie 2020 – mai 2021

Plan de acțiune

Instrumente folosite pentru grupul țintă:


 Comunicarea față în față, comunicarea euristică, expunerea unor sondaje, situații
concrete care să stimuleze interesul copiilor pentru activitățile desfășurate;
 Comunicarea on-line, folosirea diferitelor platforme educaționale;
 Implicarea elevilor în atelierele tematice;
 Excursii tematice;
 Realizarea activităților extrașcolare cu implicarea părinților, dar și a comunității
locale;
 Organizarea unor târguri în care elevii să-și poată valorifica munca depusă.

Indicatori

Evaluarea atingerii obiectivelor de promovare va fi realizata prin intermediul


urmatorilor indicatori:
-Aprecierea cantitativă și calitativă a rezultatelor elevilor;
-Reducerea absenteismului în rândul beneficiarilor;
-Numărul de profesori participanți la team building;
-Numărul de părinți implicați în activitățile desfășurate;
-Tipul de reacții generate în urma unor evenimente organizate;
-Numărul de canale utilizate.