Sunteți pe pagina 1din 8

AN ȘCOLAR 2019/2020

CLASA A VIII-A
Nr. ore/săptămână: 1/2. Total: 34 de săptămâni.
Semestrul I = 15 ORE
Semestrul al II-lea = 19 ORE
Programa clasei a VIII-a
Într-o săptămână din anul școlar se desfășoară activități extrașcolare” Școala altfel”

EDUCATIE PLASTICĂ
COMPETENȚE GENERALE:
1. Dezvoltarea capacităţii de exprimare plastică utilizând materiale, instrumente şi tehnici variate;
2. Dezvoltarea sensibilităţii, a imaginaţiei şi a creativităţii artistice;
3. Cunoaşterea şi utilizarea elementelor de limbaj plastic;
4. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului vizual-artistic.
VALORI ȘI ATITUDINI:
o Manifestarea interesului pentru cunoaşterea şi interpretarea operelor de artă plastică şi decorativă.
o Manifestarea iniţiativei în aprecierea critică a operei de artă, compararea propriului punct de vedere cu păreri celorlalţi. Evaluare şi autoevaluare.
o Motivaţia pentru ocrotirea şi punerea în valoare a patrimoniului artistic naţional şi universal.
o Înţelegerea şi aprecierea diverselor forme de expresii din patrimoniul artelor plastice universale.

CONȚINUTURI:
1. Studiul după natură, creion şi culoare: natură statică, portret, proporţiile corpului omenesc.
2. Elemente de desen proiectiv: reprezentarea punctului, a dreptei, a formelor şi a corpurilor geometrice (cub, prismă, piramidă), în proiecţie ortogonală, pe cele
trei plane de proiecţie şi în epură.
3. Compoziţia decorativă pe baza modificării succesive a spaţiului in cadrul unei liniaturi iniţiale.
4. Noţiuni generale de istoria artelor - sec. XX. Arta românească în sec. XIX – XX.

EDUCAȚIE PLASTICĂ
PLANIFICARE ANUALĂ, CLASA a VIII-a
1
Obs. Chiar dacă sunt menționate ore întregi, ora este 0.5

SEMESTRUL I
Unitatea de Competenţe specifice Continuturi Nr. Săpt Observaţii
învăţare ore
Introducere. Ce este studiul natura? 1 S1 Semestrul I
15 săpt.

Studiul - reprezentarea după natură a aspectului exterior şi structura interioară a formelor; Natura statică. 3 S2
după - exerciţii de observare a formei obiectelor, a raporturilor dintre planuri, a Paginația. S3
natură. paginaţiei; Construcție. S4
- exerciţii de compunere a spaţiului plastic, prin diferite scheme compoziţionale; Valorația.
- realizarea unui studiu după natură, valorificând o problemă de culoare. Natura statică în culoare.
Portretul - exerciții de realizare a trasaturilor unui portret; Etapele desenării 3 S5
- vizualizarea unor reproduceri după lucrări de artă cu portrete; Valorație și cromatică S6
- ralizarea unei lucrări cu portret respectând etapele realizării; Clasificare și istoric S7
- clasificarea tipurilor de potret și cunoașterea istoricului.
Proporţiile - exerciţii de compunere a spaţiului plastic, prin diferite scheme compoziţionale; Canonul 3 S8
corpului - integrarea reprezentării corpului omenesc in mişcare, in compoziţii plastice de Etapele desenării S9
uman; toate tipurile; corpului omenesc. S 10
Particularități de
expresie.
Compoziţia Organizarea unui spaţiu decorativ, cu efect cinetic, pe baza unei reţele; Organizare 5 S 11 21 dec.2019 -
12 ian. 2020
2
decorativă. Realizarea unor construcţii grafice pe baza racordărilor de drepte şi cercuri, compoziţională S 12 V. de iarnă.
precum şi prin împărţirea cercului în părţi egale. decorativă obţinută pe S 13
Compoziţii decorative realizate în contrast închis-deschis, organizat pe baza unei baza modificării S 14
reţele. succesive a spaţiului. S 15
SEMESTRUL II
Elemente de Reprezentarea grafică a construcției arcelor de Introducere 4 S 16 Semestrul al
II-lea
arhitectură boltă și a rozetei gotice; Construcția arcelor de boltă. S 17
19 săpt.
Recunoasterea tipurilor de arce de boltă. - În plin cintru; S 18
- Mâner de paner; S 19
- Rampant;
- Ogival;
- Trilobat;
- Rozeta gotică.
Elemente de - Reprezentarea punctului, a dreptei si Reprezentarea pe plane de proiecție, în perspectivă și în 6 S 20
desen suprafeţei în spaţiu şi în epură, pe cele trei epură; S 21
proiectiv plane de proiecţie; - punctul, S 22
- Realizarea unor construcţii grafice pe baza - drepta, S 23
racordărilor de drepte şi cercuri, precum şi - figuri geometrice pe plane, S 24
prin împărţirea cercului în părţi egale - a formelor şi a corpurilor geometrice în proiecţie S 25
Reprezentarea figurilor geometrice pe plane ortogonală, pe cele trei plane de proiecţie şi în epură.
- Cubul;
- Piramida;

3
- Prisma.
Istoria artei. Utilizarea criteriilor valorice proprii in analiza Arta secolului XX 9 S 26 6 aprilie – 21
aprilie 2020
operelor de arta; Arhitectura S 27
Vacanța de
Discuţii pe imagini, în vederea recunoaşterii Sculptura S 28 primăvară
caracteristicilor curentelor în artă; Pictura S 29
Discuţie euristică pornind de la o imagine, Arta românească din secolele XIX și XX S 30
utilizând vocabularul specific artelor; Arhitectura S 31
Exersarea activităţii de comentare pe baza Sculptura S 32
unei reproduceri din epoca studiată. Pictura S 33
S 34

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ
SEMESTRUL I
Deși sunt 15 săptămâni orele sunt cu 0.5

1. Natura statică
Nr. ore: 2
Săptămânile: 1-4
Detalieri de conţinut Ob. de Activitatea de învăţare Resurse materiale,
ref. umane şi temporale
Studiul după natură statică în creion și 2.1. dialogul dirijat, conversația și problematizarea. Manual, materiale
4
culoare. 1.1. - utilizarea limbajului plastic, a tehnicilor și instrumentelor variate în cadrul diferite specifice
Să cunoască studiul după natură și studiului după natură și/ sau compoziției; artelor plastice.
etapele realizării ei. - realizarea aceleiași compoziții tematice, folosind diferite tehnici și
Să aplice în compoziții principiul instrumente;
paginației, echilibrului cromatic, - interpretarea de mesaje şi semnificații transmise prin limbaj artistic;
proporțiilor obiectelor studiate. - exerciţii de observare a formei obiectelor , a raporturilor dintre planuri, a
paginaţiei;
- exerciţii de construcţie a obiectelor de forme compuse, după descompunerea
lor în forme simple.

2. Portretul
Nr. ore: 1.5
Săptămânile: 5-7
Detalieri de conţinut Ob. de Activitatea de învăţare Resurse materiale,
ref. umane şi temporale
Să învețe etapele desenării unui portret; 1.1. - exerciții de realizare a trăsăturilor unui portret; Manual, materiale
Să aplice în lucrări probleme de 1.2 - vizualizarea unor reproduceri după lucrări de artă cu portrete; diferite specifice
valorație și cromatice; - realizarea unei lucrări cu portret respectând etapele realizării; artelor plastice.
Să fie capabili să clasifice categoriile clasificarea tipurilor de portret și cunoașterea istoricului.
de portrete și să cunoască istoricul lor.

3. Proporțiile corpului omenesc


Nr. ore: 1.5
Săptămânile: 8-10
Detalieri de conţinut Ob. de Activitatea de învăţare Resurse materiale,
ref. umane şi temporale
Să învețe etapele desenării corpului 1.1. - exerciții de schițare a corpului omenesc;
omenesc; - vizualizarea unor reproduceri după lucrări de artă cu personaje;
Să aplice în lucrări probleme de - realizarea unei lucrări cu figură umană în mișcare respectând etapele
valorație și cromatice; realizării;
Să fie capabili să integreze în - realizarea de compoziții tematice urmărind armonii cromatice;

5
compoziții plastice corpul uman în - exerciții de compunere a unui spațiu funcțional, în funcție de
mișcare. preferințele personale pe baza expresivității formelor și culorilor.

4. Compoziția decorativă
Număr de ore = 2.5
Săptămânile = 11 - 15
Detalieri de conţinut Ob. de Activitatea de învăţare Resurse materiale,
Ref. Umane şi temporale
Modificarea succesivă a spațiului. 1.1. Observaţii pe imagini – reproduceri de artă a efectelor spaţiale şi PPT -uri
Redarea în plan și redarea în volum. 1.2. termodinamice ale culorilor; Cercul cromatic;
Realizarea unor compoziţii în creion a 2.1. - argumentarea valențelor expresive ale limbajului vizual în lucrări proprii; Culori, bloc de desen,
perspectivei lineare. 3.2. - Interpretarea de mesaje și semnificații transmise prin limbaj artistic în Manual,
Evaluare: cazul artelor decorative; - Plânse demonstrative,
- elevul cunoaşte caracteristicile - schițarea de peisaje în care să se sugereze adâncimea, prin deformarea trusa geometrică.
compoziţie compoziţiei decorative perspectivei (micșorarea treptată a formelor);
Proba practică: - realizarea unei compoziții decorative pe baza modificării succesive a
Realizarea unei compoziţii cu redarea spațiului în cadrul unei liniaturi inițiale folosind tehnica colajului (motiv
spațiului în plan sau în volum respectând decorativ, imprimeu textil);
caracteristicile compoziției menționate - Exerciţii de descifrare a unor tipuri de reţele pe baza imaginilor;
mai sus. - Exerciţii de compunere a unei reţele pe baza unui algoritm de lucru.
- Schiţa faţadei unei clădiri în care să se Conversaţia;
găsească arcul de boltă şi rozetă cu Explicaţia.
vitraliu.
PLANIFICARE SEMESTRIALĂ
SEMESTRUL II
Deși sunt 19 săptămâni orele sunt cu 0.5

1. Elemente de desen proiectiv


Număr de ore = 1.5
Săptămânile = 16 - 18

Detalieri de conţinut Ob. de Activitatea de învăţare Resurse materiale,


Ref. Umane şi temporale
6
Să învețe să mânuiască corect 1.1. - exerciţii de intuire a spaţiului tridimensional reprezentat de triedul de Manualul, PPT,
instrumentele din trusa geometrică, 2.1. referinţă; Creioane, trusa
Să își organizeze corect suprafața plastică, 2.3. - Reprezentarea punctului şi a dreptei pe cele trei plane de proiecţie în spaţiu geometrică,
Să emită judecăți de valoare, şi în epură. Bloc de desen
Să conceapă structuri grafice. – observarea modului în care dominantele formelor determină organizarea
spațiului compozițional
– identificarea rolului perspectivei în sugerarea spațialității și volumetriei

2. Reprezentarea în perspectivă
Număr de ore = 2.5
Săptămânile = 16 - 20

Detalieri de conţinut Ob. de Activitatea de învăţare Resurse materiale,


Ref. Umane şi temporale
Să învețe să mânuiască corect 2.3. - exerciţii de intuire a spaţiului tridimensional reprezentat de triedul de Manualul, PPT,
instrumentele din trusa geometrică, 1.1. referinţă; Creioane, trusa
Să își organizeze corect suprafața plastică, 3.1. - Reprezentarea cubului, prismei și a piramidei cu baza pătrată pe plane de geometrică,
Să emită judecăți de valoare, proiecţie în spaţiu şi în epură; Bloc de desen
Să conceapă structuri grafice. - exerciţii de construcţie a racordărilor cercurilor şi dreptelor;
- exerciţii de reprezentare grafică a diferitelor tipuri de arce de boltă şi rozete
realizate cu instrumente geometrice.

3. Istoria artei:
Arta europeană în sec. al XX – lea și arta plastică românească a secolelor XIX – XX
Număr ore = 5
Săptămânile = 21 – 31

Detalieri de conţinut Ob. de Activitatea de învăţare Resurse materiale,


Ref. Umane şi temporale
- să cunoască caracteristicile stilurilor 3.1. - Discuţii pe imagini în vederea recunoaşterii caracteristicilor curentelor; Manualul, laptop
artistice: fovismul, cubismul, 3.2. - Activitate de comentare pe baza unor reproduceri; caietul.
expresionismul, abstracţionismul și - Sublinierea modului în care se reflectă caracteristicile curentelor în opere

7
pop-art reprezentative.
- să cunoască genurile artelor plastice; - Discuţii cu privire la caracteristicile genurilor artelor, pictura, arhitectura şi
- să își îmbunătăţească vocabularul; sculptura din secolele XIX – XX;
- să învețe să analizeze o operă de artă. - Exerciţii de recunoaştere a modalităţilor în care se reflectă aceste
Evaluarea: caracteristici în operele principalilor reprezentanţi;
- elevii să întocmească pe grupe
postere cu un curent artistic la alegere
sau un artist plastic;
- să își prezinte propriile lucrări.

4. Recapitulare și evaluare finală


Număr de ore = 1.5
Săptămânile = 32 - 34

Detalieri de conţinut Ob. de Activitatea de învăţare Resurse materiale, umane şi


Ref. temporale
Să învețe să fie organizați, 1.2. Analizează lucrările. Mapa de lucrări personale și
Să își dezvolte spiritul de observație și spiritul analitic. 3.2. Se prezintă portofoliul cu lucrări, fișe de lucru.
Să își dezvolte sensibilitatea artistică. Se face autoevaluare de grup
Să învețe să emită judecăți de valoare.

S-ar putea să vă placă și