Sunteți pe pagina 1din 8

LICEUL TEHNOLOGIC”CONSTANTIN CANTACUZINO”BAICOI

Nr. înreg. Director: Prof. Constantin Florentina Silvia


Profesor: SAVA IULIANA
An şcolar: 2021-2022
Programa clasei a V-a, cf. Anexa 2 a OMEN nr. 3393/28.02.2017

EDUCAŢIE PLASTICĂ
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ, CLASA a V-a

Competenţe generale:

1. Receptarea cu sensibilitate și spirit critic a mesajelor artistice - vizuale în scopul formării culturii artistice de bază;
2. Utilizarea de instrumente și tehnici variate specifice artelor vizuale plastice și decorative;
3. Exprimarea ideilor, sentimentelor și mesajelor, utilizând limbajul artistic-vizual în contexte variate.

1. Receptarea cu sensibilitate și spirit critic a mesajelor artistice - vizuale în scopul formării culturii artistice de bază.

1.1. Conștientizarea existenței unui mesaj transmis prin limbaj artistic:


- exerciții de concentrare a atenției asupra unei lucrări de artă pentru a percepe ceea ce aceasta comunică;
- activarea percepției simultane asupra imaginii în ansamblul ei;
- exerciții de parcurgere a drumului compozițional;

1.2 Observarea elementelor de limbaj în lucrări de artă și în compoziții proprii:


- exerciții de observare a prezenței și a rolului elementelor de limbaj plastic în lucrări de artă;
- discutarea expresivității limbajului în lucrările proprii;

1.3 Observarea diferențelor între forme de comunicare artistică, plastică și decorativă, care apar de-a lungul timpului, în diferite culturi:
- vizionarea unor imagini și/sau filme care prezintă creații specifice;
- susținerea unor discuții pe teme date - realizarea de schițe după imagini;

2. Utilizarea de instrumente și tehnici variate specifice artelor vizuale, plastice și decorative:

1
2.1. Utilizarea adecvată a diferitelor instrumente, materiale și tehnici specifice artelor vizuale, plastice și decorative:
- trasarea de linii în duct continuu, subțire-gros, hașuri, linii punctate, întrerupte etc., utilizând creioane, tuș, pensule și/ sau prin modelare;
- tratarea picturală a unor suprafețe utilizând pensule de diferite mărimi;
- modelarea unor volume cu mâna și/sau utilizând diferite ustensile specifice (eboșoare, inele etc.);

2.2. Explorarea registrului expresiv al limbajului plastic utilizând tehnici specifice:


- exerciții de obținere a diverselor tipuri de puncte, linii, pete, forme cu ajutorul creioanelor și/ sau a cărbunelui de desen, pensulelor, prin colaje și prin
modelare;
- realizarea de amestecuri ale culorilor și nonculorilor pentru obținerea culorilor binare, binare de gradul 2, a nuanțelor tonurilor și a degradeurilor;
- realizarea unor degradeuri prin valorație pe suprafețe date utilizând creioane, cărbune - realizarea unor degradeuri prin tehnicile culorilor de apă, utilizând
pensule;
- experiențe practice cu diferite materiale și tehnici;

3. Exprimarea ideilor, sentimentelor și a mesajelor, utilizând limbajul artistic-vizual în contexte variate;

3.1. Crearea de produse artistice:


– organizarea unei suprafeței date folosind puncte, linii, pete;
– realizarea de compoziții închise/ deschise pe teme date;
– realizarea de compoziții cu un centru de interes pe teme date;
- realizarea de compoziții unitare pe teme date;
- organizarea spațiului plastic pe baza posibilităților variate de trasare a liniei;
– tratarea picturală a unor suprafețe în cadrul unei compoziții în care sunt folosite culorile calde și/ sau culorile reci;
– tratarea picturală a unor suprafețe în cadrul unei compoziții în care este folosit contrastul unei perechi de culori complementare;
– aplicații pentru structurarea imaginii artistice utilizând culori calde și/ sau reci și non-culori;
– aplicații pentru structurarea imaginii artistice pe baza contrastelor perechilor de culori complementare;

3.2. Implicarea în evenimente culturale școlare și extrașcolare care valorifică artele vizuale
- pregătirea unor expoziții în școală (selecție, panotare, vernisare, premiere);
- pregătirea unor expoziții în afara școlii cu diverse ocazii;
- participarea la concursuri locale;
- vizite în atelierele unor artiști;
- comentarea, în scris, a unor lucrări de artă;

2
CONŢINUTURI:
Domenii de conţinut

1. Prezentarea domeniului artelor plastice: ramuri, genuri, spaţiul plastic

2. Limbajul plastic

Elemente de limbaj plastic: punct, linie, pată, formă bi și tridimensională, culoare,valoare.


Culorile spectrului solar.
Clasificarea culorilor- conform teoriei constructive despre culoare(culori primare,binare de gradul 1 şi 2, calde şi reci, culori complementare) şi
non-culori
Amestecuri cromatice şi acromatice; nuanţe şi griuri

3. Mijloace de expresie artistic

Efectele emoționale ale acordurilor de culori


Contrastele valorice între lumină și umbră

4. Noțiuni de cultură artistică

Vedere de ansamblu asupra istoriei artei universale; periodizare (pe continente și milenii

5. Tehnici specifice artelor plastice

Materiale şi tehnici de lucru (în prezent și de-a lungul timpului)


Desenul în creion, cărbune. Pictura în culori de apă. Modelajul în lut
Tratarea picturală
Activarea simțurilor prin materialele din care sunt făcute obiectele de artă asupra privitorului. Experiențe cu diferite materiale și tehnici

3
6. Compoziția plastică

Despre imaginea plastică. Imaginea plastică bidimensională, plană


Noțiuni de compoziție
Compoziția liberă. Unitatea compoziției
Compoziții cu dominantă verticală, orizontală, oblică
Organizarea spațiului plastic închis sau deschis prin linie și pată

7. Proiecte și evenimente

Mapa de lucrări
Vizite în atelierele unor artiști
Comentariu de artă

*Notă: 1. Conținuturile vor fi abordate din perspectiva competențelor specifice. Activitățile de învățare sugerate oferă o imagine posibilă privind contextele
de dobândire a acestor competențe.

4
EDUCAŢIE PLASTICĂ
Planificare anuală, clasa a V-a
SEMESTRUL I

Nr. Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observații


crt. ore
1. Prezentarea domeniului 1.1. Utilizarea adecvată a diferitelor 3 Semestrul I -
artelor plastice: ramuri, instrumente, materiale și tehnici specifice Ramuri ale artelor plastice 1 S1 14 săptămâni
genuri, spaţiul plastic. artelor vizuale, plastice și decorative 1 S2 Probă practică de
Fenomenul Kitsch 1 S3 aptitudini - 1 h

1.2Observarea elementelor de limbaj în 5 - Peisaje de toamnă


Elemente de limbaj lucrări de artă și în compoziții proprii Punctul: expresivitate și 1 S4 doar din linii/doar
2. plastic: punct, linie, pată, 2.2Explorarea registrului expresiv al semnificație. S5 din puncte;
formă bi și limbajului plastic utilizând tehnici specifice Linia: expresivitate și 1 S6 - Frunze colorate
tridimensională, culoare, 3.1Crearea de produse artistice semnificație. S7 doar din linii;
valoarea. 3.2 Implicarea în evenimente culturale Forme naturale - forme 1 S8 - Focul lui Sumedru
școlare și extrașcolare care valorifică artele plastice, plane și spațiale. - Dovleci de
vizuale Pata. Ce este pata? 1 Halloween
Imaginea bi și 1 - Exerciţii de
tridimensională. obţinere
6 S9 - Cercul lui Itten
3. Culorile spectrului solar 1.2Observarea elementelor de limbaj în Cercul cromatic (Itten); S10 - Vază decorativă
Clasificarea culorilor - lucrări de artă și în compoziții proprii Culorile primare, secundare 1 S11 în culorile
conform teoriei 2.2Explorarea registrului expresiv al si tertiare; S12 curcubeului.
constructive despre limbajului plastic utilizând tehnici specifice Amestecuri cromatice fizice. 1 S13 - Elemente de
culoare. 3.1Crearea de produse artistice Culorile calde şi culorile reci 1 S14 Crăciun (peisaj,
Culorile complementare 1 felicitare etc.)
Nonculorile 1

5
3.2 Implicarea în evenimente culturale 1 23.12. 2021 –
școlare și extrașcolare care valorifică artele 09.01. 2022
vizuale Vacanța de iarna

Semestrul al II-lea
20 săptămâni

5. Noțiuni de cultură 1.2Observarea elementelor de limbaj în 4


artistică lucrări de artă și în compoziții proprii: Arta Egiptului antic 1
Vedere de ansamblu 1.3 Observarea diferențelor între forme de Arta Greciei antice 1 S15
asupra istoriei artei comunicare artistică, plastică și decorativă, Arta Romei antice 1 S16
universale; periodizare care apar de-a lungul timpului, în diferite Cele şapte minuni ale lumii 1 S17
(pe continente și milenii) culturi antice. S18

1.1Conștientizarea existenței unui mesaj 2


transmis prin limbaj artistic Comentariu de artă;
6. Evaluarea portofoliului 1 S19
Comentariu de artă. (Mapa de lucrări)
S20

Vizite în atelierele unor 1


artiști;

7. Compoziția plastică 1.2Observarea elementelor de limbaj în Despre imaginea plastică. 3


lucrări de artă și în compoziții proprii Imaginea plastică
2.2Explorarea registrului expresiv al bidimensională, plană S21
limbajului plastic utilizând tehnici specifice Noțiuni de compoziție 1 S22
3.1Crearea de produse artistice Compoziția liberă. 1 S23
3.2 Implicarea în evenimente culturale Unitatea compoziției 1
școlare și extrașcolare care valorifică artele Compoziții cu dominantă
vizuale verticală, orizontală, oblică

6
Organizarea spațiului plastic
închis sau deschis prin linie și
pată

8. Mijloace de expresie 1.2Observarea elementelor de limbaj în Efectele emoționale ale 3


artistică lucrări de artă și în compoziții proprii acordurilor de culori 1 S24
1 S25
1 S26

2.2Explorarea registrului expresiv al Contrastele valorice între 3 015.04 – 1.05.2022


limbajului plastic utilizând tehnici specifice lumină și umbră 1 S27 Vacanța de
3.1Crearea de produse artistice 1 S28 primăvară
3.2 Implicarea în evenimente culturale S29 În saptamana
școlare și extrașcolare care valorifică artele 1 8.04-14.04.2022 se
vizuale derulează „Școala
Altfel”
9. 2.1Utilizarea adecvată a diferitelor 4
2. Tehnici specifice instrumente, materiale și tehnici specifice Materiale și tehnici de lucru 1 S30
artelor plastice artelor vizuale, plastice și decorative: de-a lungul timpului: 1 S31
- Grafica 1 S32
- Pictura 1 S33
2.2Explorarea registrului expresiv al - Sculptura și modelajul
limbajului plastic utilizând tehnici specifice Desenul în creion, cărbune.
3.1Crearea de produse artistice Tratarea picturală (pictura în
3.2 Implicarea în evenimente culturale culori de apă)
școlare și extrașcolare care valorifică artele Modelajul în lut.
vizuale

7
10. Evaluarea portofoliului
(Mapa de lucrări) 1 S34

Vacanța de vară
10 iunie 2022

PROF. SAVA IULIANA

S-ar putea să vă placă și