Sunteți pe pagina 1din 6

LICEUL TEHNOLOGIC”CONSTANTIN CANTACUZINO”BAICOI

Nr. înreg. Director: Prof. Constantin Florentina Silvia


Profesor: SAVA IULIANA
An şcolar: 2021 - 2022
Programa clasei a VI-a, cf. Anexa 2 a OMEN nr. 3393/28.02.2017

EDUCAŢIE PLASTICĂ
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ, CLASA a VI-a

Competenţe generale:

1. Receptarea cu sensibilitate și spirit critic a mesajelor artistic - vizuale în scopul formării culturii artistice de bază;
2. Utilizarea instrumente și tehnici variate specifice artelor vizuale plastice și decorative;
3. Exprimarea ideilor, sentimentelor și a mesajelor, utilizând limbajul artistic - vizual în contexte variate.

Valori şi atitudini:

1. Receptarea cu sensibilitate și spirit critic a mesajelor artistic - vizuale în scopul formării culturii artistice de bază.

1.1 Decodificarea mesajelor transmise prin limbaj artisitic în cazul artelor tridimensionale;
1.2 Corelarea mesajului artisitic al unei lucrări de artă, cu mijloacele de expresie;
1.3 Recunoașterea diferitelor forme de comunicare artistic, plastic și decorativăîn timp și spațiu.

Utilizarea de instrumente și tehnici variate specifice artelor vizuale, plastice și decorative:

2.1. Utilizarea în context variate a instrumentelorcorespunzătoare diferitelor tehnici;


2.2. Adecvarea limbajului plastic folosit la comunicarea mesajului intenționat.

1
3. Exprimarea ideilor, sentimentelor și a mesajelor, utilizând limbajul artistic-vizual în contexte variate;

3.1. Valorizarea propriilor idei și a sentimentelor exprimate prin limbaj plastic în cadrul unor compoziții proprii;
3.2. Realizarea de produse artisice creative, originale și funcționale, în cadrul unor evenimente culturale școlare.

CONŢINUTURI:

Domenii de conţinut:

1. Recapitulare. Artele plastice: ramuri, genuri, spaţiul plastic;

2. Limbajul plastic - Expresivități ale limbajului plastic

- Operarea cu ”valoarea” ca element de limbaj în spațiul plastic.


Linia valorată, pata valorată.

3. Mijloace de expresie artistică

Contrastul valoric ca mijloc de expresie plastică


Contrastele cromatice ca mijloace de expresie plastică (conform teoriei constructive despre culoare)
Game cromatice
Acorduri cromatice
Dominanta cromatică

4. Noțiuni de cultură artistică

Privire de ansamblu asupra istoriei artei europene- periodizare pe țări și secole (selecție pe momente de apogeu)

Antichitatea europeană
Arta medievală .
Renașterea în Italia; Țările de Jos; Franța; Germania.
2
Barocul. Secolele XVII–XIX
Secolele XVII–XIX (clasicism, rococo, neo-clasicism, romantism, realism). Franța, Germania, Anglia, Italia
Secolele XIX–XX. Franța–Paris

5. Tehnici specifice artelor plastice

Tehnici grafice – valorația prin linie și suprafață în creion și cărbune


Tratarea picturală
Tratarea decorativă
Compoziția plastică

Natura ca sursă de inspirație – schițe, crochiuri, etc.


Forme naturale-forme plastice, plane şi spaţiale
Compoziția decorativă – stilizarea și modulul
Ritmul în compoziţia decorativă
Ritmul în compoziţia plastică

Proiecte și evenimente Expoziția

PLANIFICARE ANUALĂ
Anul școlar 2020-2021

Nr. Unitatea Competențe specifice Conținuturi vizate Săptămâna Nr. Observații


crt tematică ore
.
SEMESTRUL I
1. Noţiuni 2.1 Utilizareaîn contexte variate a ● Arte plastice: ramuri, genuri, spațiul Semestrul I -
introductive instrumentelor corespunzătoare plastic S1 1 14 săptămâni
diferitelor tehnici; ● Instrumente și materiale. Tehnici de
Probă practică de
aptitudini
Cercul lui Itten

3
Limbaj plastic 3.1 Valorizarea propriilor idei și a S2
Expresivităţi sentimentelor exprimate prin limbaj ● Expresivități ale limbajului plastic S3 3
plastic în cadrul unor compoziții ● Operarea cu ”valoarea” ca element de S4
proprii; limbaj în spațiul plastic.
3.2 Realizarea de produse artisice ● Linia valorată, pata valorată
creative, originale și funcționale, în
cadrul orelor de educație plastică.
2. Mijloace de 1.2 Corelarea mesajului artisitic al ● Contrastul valoric ca mijloc de expresie
expresie artistică unei lucrări de artă, cu mijloacele plastică Ramă cu frunze de
de expresie; ● Contrastele cromatice ca mijloace de S5 toamnă
2.1 Utilizarea în context variate a expresie plastică (conform teoriei S6 Pom de toamnă
instrumentelor corespunzătoare constructive despre culoare) S7 6 Peisaj de toamnă
diferitelor tehnici; ● Game cromatice S8 Focul lui Sumedru
2.2 Adecvarea limbajului plastic ● Acorduri cromatice S9 Peisaj de
folosit la comunicarea mesajului ● Dominanta cromatică S10 Halloween
intenționat;
3.1 Valorizarea propriilor idei și a
sentimentelor exprimate prin limbaj
plastic în cadrul unor compoziții
proprii.
3. Tehnici de lucru 1.3 Recunoașterea diferitelor forme ● Tehnici grafice – valorația prin linie și Hașurarea de
de comunicare artistic, plastic și suprafață în creion și cărbune forme geometrice
decorativăîn timp și spațiu; ● Tratarea picturală S11 suprapuse si
2.1 Utilizarea în context variate a ● Tratarea decorativă S12 4 intercalate
instrumentelor corespunzătoare S13 Pete spontane prin
diferitelor tehnici; S14 fuzionare
2.2 Adecvarea limbajului plastic Peisaj de iarnă
folosit la comunicarea mesajului Felicitare de
intenționat; Crăciun
3.1 Valorizarea propriilor idei și a 23.12. 2021 –
sentimentelor exprimate prin limbaj 09.01. 2022
plastic în cadrul unor compoziții Vacanța de iarna
proprii.
4
SEMESTRUL al II-lea
4. Noțiuni de 1.1 Decodificarea mesajelor ● Antichitatea europeană Semestrul al
cultură artistic transmise prin limbaj artisitic în ● Arta medievală II-lea
cazul artelor tridimensionale; ● Renașterea în Italia; Țările de Jos; Franța; S15 20 săptămâni
Pagini din istoria 1.3 Recunoașterea diferitelor forme Germania. S16
artei europene de comunicare artistic, plastic și ● Barocul. Secolele XVII–XIX S17 7
decorativăîn timp și spațiu; ● Secolele XVII–XIX (clasicism, rococo, S18 Laptop
2.2 Adecvarea limbajului plastic neo-clasicism, romantism, realism). S19 Proiector
folosit la comunicarea mesajului Franța, Germania, Anglia, Italia Albume de artă.
intenționat. ● Secolele XIX–XX. Franța–Paris. S20
S21
Elevii vor realiza
un portofoliu cu
imagini pentru
fiecare
perioadă/ţară cu
opere
reprezentative

5. Compoziţia 1.1 Decodificarea mesajelor ● Natura ca sursă de inspirație. Schițe, S22 02 – 11.04.2021
decorativă transmise prin limbaj artistic în crochiuri etc. S23 Vacanța de
cazul artelor tridimensionale; ● Forme naturale. Forme plastice, plane, S24 primăvară
1.3 Recunoașterea diferitelor forme spațiale S25 12 În saptamana
de comunicare artistic, plastic și ● Compoziția decorativă. Stilizarea și S26 12.04-16.04.2021
decorativăîn timp și spațiu; modelul S27 se derulează
3.1 Valorizarea propriilor idei și a ● Ritmul în compoziția decorativă S28 „Școala Altfel”
sentimentelor exprimate prin limbaj ● Ritmul în compoziția plastic S29
plastic în cadrul unor compoziții S30
proprii; S31
3.2 Realizarea de produse artisice S32
creative, originale și funcționale, în S33
cadrul orelor de educație plastică.

5
6. Proiecte și 1.2 Corelarea mesajului artisitic al
evenimente unei lucrări de artă, cu mijloacele Expoziția S34 1
Expoziția de expresie; Cum organizăm o expoziție Vacanța de vară
3.2 Realizarea de produse artisice 10 iunie 2022
creative, originale și funcționale, în
cadrul orelor de educație plastic.

PROF. SAVA IULIANA

S-ar putea să vă placă și