Sunteți pe pagina 1din 4

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GENERAL STAN POETAS” ULMU, JUDEȚUL BRĂILA

Profesor: Tănase Roxana


An şcolar: 2020 - 2021
Nr. Ore : 1 pe săptămână
Editura Litera

EDUCAŢIE PLASTICĂ
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ, CLASA a VI-a

Competenţe generale:
1. a recepta cu sensibilitate și spirit critic a mesajelor artistic - vizuale în scopul formării culturii artistice de bază;
2. a utiliza instrumente și tehnici variate specifice artelor vizuale plastice și decorative;
3. exprimarea ideilor, sentimentelor și a mesajelor, utilizând limbajul artistic - vizual în contexte variate.

Valori şi atitudini:
1. Receptarea cu sensibilitate și spirit critic a mesajelor artistic - vizuale în scopul formării culturii artistice de bază.
1.1 Decodificarea mesajelor transmise prin limbaj artisitic în cazul artelor tridimensionale;
1.2 Corelarea mesajului artisitic al unei lucrări de artă, cu mijloacele de expresie;
1.3 Recunoașterea diferitelor forme de comunicare artistic, plastic și decorativăîn timp și spațiu.

2. Utilizarea de instrumente și tehnici variate specifice artelor vizuale, plastice și decorative:


2.1. Utilizarea în context variate a instrumentelorcorespunzătoare diferitelor tehnici;
2.2. Adecvarea limbajului plastic folosit la comunicarea mesajului intenționat.

3. Exprimarea ideilor, sentimentelor și a mesajelor, utilizând limbajul artistic-vizual în contexte variate;


3.1. Valorizarea propriilor idei și a sentimentelor exprimate prin limbaj plastic în cadrul unor compoziții proprii;
3.2. Realizarea de produse artisice creative, originale și funcționale, în cadrul unor evenimente culturale școlare.
CONŢINUTURI:
Domenii de conţinut:
1Recapitulare. Artele plastice: ramuri, genuri, spaţiul plastic;

1
2. Elemente de limbaj plastic: punct, linie, pată, formă bi și tridimensională, culoare, valoare;
3. Culorile spectrului solar (culori primare, binare de gradul I şi II, culorile calde şi reci, culorile complementare);
5. Operarea cu valoarea ca element de limbaj în spațiul plastic (Linia valorată și Pata valorată);
6. Contrastele cromatice ca mijloace de expresie plastică;
7. Gamele cromatice;
8. Acordurile cromatice;
9. Dominanta cromatică;
10. Materiale şi tehnici de lucru (în prezent și de-a lungul timpului);
10.1 Desenul în creion, cărbune.
10.2 Tratarea picturală.
10.3 Tratarea decorativă;
11. Natura ca sursă de inspirație. Schițe, crochiuri;
12. Compoziția decorativă.
13. Ritmul în compoziția decorativă;
14. Istoria Artei europene: Arta medievală, Renașterea, Barocul, Clasicism, Rococo, Neoclasicism, Romantism, Realism. Secolele XIX-XX.
15. Prin Muzeul de Artă: Expoziția.

2
PLANIFICARE ANUALᾸ
Anul școlar 2020-2021

Nr. Unitatea tematică Competențe specifice Conținuturi vizate Săptămâna Nr. Observații
crt. ore
SEMESTRUL I
1. Lumea păsărilor 2.1. Utilizarea în context variate a Lecția 1. Arte plastice: ramuri, genuri, spațiul Semestrul I -
(recapitulare) instrumentelor corespunzătoare plastic S1 17 săptămâni
diferitelor tehnici; Lecția 2. Instrumente și materiale. Tehnici de
3.1 Valorizarea propriilor idei și a lucru S2 Probă practică de
sentimentelor exprimate prin limbaj Lecția 3. Culorile spectrului solar. Clasificarea 5 aptitudini
plastic în cadrul unor compoziții culorilor: primare, binare de gradul I și II . S3
proprii; Lecția 4. Clasificarea culorilor: culori
3.2 Realizarea de produse artisice complementare, culori calde și reci. Nonculori. S4
creative, originale și funcționale, în 5. Evaluare. S5
cadrul orelor de educație plastică.
2. Legături 1.2 Corelarea mesajului artisitic al Lecția 1. Operarea cu valoarea ca element de
invizibile unei lucrări de artă, cu mijloacele de limbaj în spațiul plastic S6 Ramă cu frunze de
expresie; Lecția 2. Contrastele cromatice ca mijloace de toamnă
2.1 Utilizarea în context variate a expresie plastică S7 Pom de toamnă
instrumentelor corespunzătoare Lecția 3. Contrastul valoric ca mijloc de 6 Peisaj de toamnă
diferitelor tehnici; expresie plastică S8 Focul lui Sumedru
2.2 Adecvarea limbajului plastic Lecția 4. Game cromatice S9
folosit la comunicarea mesajului Lecția 5. Acorduri cromatice. Dominanța
intenționat; cromatică S10
3.1 Valorizarea propriilor idei și a 6. Recapitulare și evaluare S11
sentimentelor exprimate prin limbaj
plastic în cadrul unor compoziții
proprii.
3. Călătorii 1.3 Recunoașterea diferitelor forme Lecția 1. Tehnici grafice. Valorația prin linie și Hașurarea de
de comunicare artistic, plastic și suprafață în creion și cărbune S12,13 forme geometrice
decorativăîn timp și spațiu; Lecția 2. Tratarea picturală S14 suprapuse si
2.1 Utilizarea în context variate a 3 intercalate
instrumentelor corespunzătoare Pete spontane prin
diferitelor tehnici; fuzionare
2.2 Adecvarea limbajului plastic Peisaj de iarnă
3
folosit la comunicarea mesajului Felicitare de
intenționat; Lecția 3. Tratarea decorativa S15 3 Crăciun
3.1 Valorizarea propriilor idei și a 4. Recapitulare și evaluare S16,17
sentimentelor exprimate prin limbaj
plastic în cadrul unor compoziții
proprii.
SEMESTRUL al II-lea
4. Arta populară 1.1 Decodificarea mesajelor Lecția 1. Natura ca sursă de inspirație. Schițe, Semestrul al II-
transmise prin limbaj artisitic în crochiuri etc. S18 lea
cazul artelor tridimensionale; Lecția 2. Forme naturale. Forme plastice, plane, 16 săptămâni
1.3 Recunoașterea diferitelor forme spațiale S19
de comunicare artistic, plastic și Lecția 3. Compoziția decorativă. Stilizarea și 6
decorativăîn timp și spațiu; modelul S20
3.1 Valorizarea propriilor idei și a Lecția 4. Ritmul în compoziția decorativă S21
sentimentelor exprimate prin limbaj Lecția 5. Ritmul în compoziția plastică S22
plastic în cadrul unor compoziții 6. Recapitulare și evaluare S23
proprii;
3.2 Realizarea de produse artisice
creative, originale și funcționale, în
cadrul orelor de educație plastică.
5. Pagini din istoria 1.1 Decodificarea mesajelor Lecția 1. Antichitatea europeană S24 Săptămâna 26 –
artei europene transmise prin limbaj artisitic în Lecția 2. Arta medievală S25 Şcoala Altfel
cazul artelor tridimensionale; Lecția 3. Renașterea în Italia; Țările de Jos;
1.3 Recunoașterea diferitelor forme Franța; Germania. S27 6
de comunicare artistic, plastic și Lecția 4. Barocul. Secolele XVII–XIX Laptop
decorativăîn timp și spațiu; Secolele XVII–XIX (clasicism, rococo, neo- S28 Proiector
2.2 Adecvarea limbajului plastic clasicism, romantism, realism). Franța, S29 Albume de artă.
folosit la comunicarea mesajului Germania, Anglia, Italia
intenționat. Lecția 5. Secolele XIX–XX. Franța–Paris. S30
6. La pas prin 1.2 Corelarea mesajului artisitic al
Muzeul de Artă unei lucrări de artă, cu mijloacele de Lecția 1. Expoziția S31 4
expresie; Lecția 2. Cum organizăm o expoziție S32
3.2 Realizarea de produse artisice Lecția 3. Expresivități ale limbajului plastic S33
creative, originale și funcționale, în 4. Recapitulare finală. S34
cadrul orelor de educație plastic.

S-ar putea să vă placă și