Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE LUNGĂ DURATĂ la EDUCAŢIA PLASTICĂ în clasa a VII-a , anul de studii 2019-2020

Competențele specifice disciplinei:


1. Receptarea mesajelor vizuale și artistico-plastice în contexte variate, manifestând sensibilitate pentru frumosul din viață și artă.
2. Exprimarea de sine prin creații vizual-plastice, demonstrând creativitate și gust estetic.
3. Aprecierea creațiilor de artă plastică în limbaj specific, manifestând spirit critic și respect față de valorile naționale și cele ale altor
culturi.
4. Transferarea abilităților artistico-plastice în contexte educaționale/ sociale/ culturale, demonstrând deschidere pentru valorizarea
experiențelor artistice.

Clasa 7 Educația plastică EP 7


Bibliografie: 1. Curriculum Naţional. Aria curriculară Arte. Disciplina Educație plastică, clasele V-VII. Chișinău: MECC, 2019.
2. Ghid de implementare a curriculumului școlar. Disciplina Educație plastică, clasele V-VII. Chișinău: MECC, 2019.
3. Puică-Vasilache E., Ursu Z., Educația plastică, Manual pentru clasele V-VI. Chișinău: Litera International, 2016
. 4. Arnheim R. Arta și percepție vizuală: o psihologie a văzului creator. Iași: Polirom, 2011.
5. Botez-Crainic A. Istoria artelor plastice. Vol. I-IV. București: R.A., 1998.
6. Bocoș, M. Instruirea interactivă. Iași: Polirom, 2013.
7. Daghi I. Compoziția decorativă frontală. Chișinău: Editura-Prim, 2010.
8. Şuşală I., Petric G. Educație vizuală de bază. București: Humanitas, 2009.

Administrarea disciplinei:
Nr. Unitatea de învățare sem Nr. de Nr. Evaluări Nr. Evaluări Nr. Evaluări observații
ore Inițiale Formative Sumative
1 Alfabetizare vizuală I 6 1 1
2 Limbajul vizual plastic I 9 1 1 1
3 Compoziție și design II 10 1 2
4 Istoria artelor II 9 1 1 1 1 oră se va realiza
suplimentar, expoziția
Total: 2 34 4 5 2

Clasa 7 Educația plastică EP 7


Domenii Nr. data Competențe specifice Unități de învățare Produsul unități de Activități de învățare
Nr. de produs prin care se va
ord
standardele ore
Unități de competențe Unitățile de conținut
măsura competența
de eficiență
Domeniul I (6) Unitatea I - Alfabetizare - Activități de explorare-investigare:
1. Exprimare A1 9.09 1. Receptarea mesajelor vizuală A1. imagini plastice: - a relației om-natură: în mediul
Artistic- • Relația om – natură în artele Chipul uman cu natural (peisaj natura/ foto artistic);
vizuale și artistic-plastice în
plastică vizual-plastice. elemente din natură în mediul artificial (peisaj/ imagine
contexte variate,
Evaluare inițială ---------------------- David ,,Eminescu” plastică; peisaj-landșaft; peisaj
manifestând sensibilitate Evaluare inițială arhitectură etc); - a imaginilor vizual-
Standardul I B2
2. 16.09 pentru frumosul din viață și • Reprezentarea chipului uman plastice ce conțin reprezentarea
artă. B2. Compoziție chipului uman; - a operelor artistico-
Utilizează în medii naturale, artificiale, în
contexte sociale, culturale. plastică în tehnica colaj plastice (portrete, compoziţii
1.1. Distingerea trăsăturilor figurative/ nonfigurative) variate după
Creativ specifice mediului natural şi B3. Schiță de Portret stil, gen şi manieră de realizare.
• Portretul: particularități de
3 C3 23.09 artificial în creații vizual vârstă, stări afective, caracter sugestiv Imagini duble, Aplicații practice de realizare a unor
Limbajul plastice. etc. • Portret-cap, portret-bust, Metafore vizuale imagini plastice/ video/ foto /
plastic ca portret cu mâni, portret statuar, sculpturi, art-instalații: - explorarea
portret ecvestru, portret în grup. C4. Proiect de grup creativă a unor imagini vizual plastice
1.2. Compararea varietăţilor
4 mijloc de • Portretul-simbol. Portretul „călătorie imaginară” propuse: decuparea, reorganizarea,
de reprezentare a chipului
30.09 digital. Compoziții figurative mototolirea, zgârâerea, lipirea,
D4 uman în imagini artistico D5. Finisarea și pictarea etc.; - exersarea procedeelor
Realizare a plastice și digitale.
• Reprezentarea corpul uman: în prezentarea lucrărilor de reprezentare a proporțiilor
mișcare, în poziție statică, în portretului/ corpului uman
Ideilor, 1.3. Folosirea observărilor Evaluare formativă reprezentarea vizual-plastică: portret,
diferite ambianțe etc.
5 subiectelor proprii în reprezentări E6- lucrare plastică: corp uman - în diverse materiale și
E5 7.10 expresive, creative ale lucrare în volum / tehnici de artă, inclusiv digitale. - •
plastice și chipului uman. Evaluare formativă------------------ sculptură/ asamblare materiale grafice, picturale,
- sculpturale: cărbune, creion simplu,
6 proiectele 1.4. Transpunerea radieră, hârtie, guașe, culori acrilice,
artistice. 14.10 • Valențe expresive ale imaginii acuarele, hârtie cretată, carton, lut,
E6 abilităților de reprezentare
vizual-plastice în opere de artă. plastilină, lemn, sârmă, clei, hârtie
plastică a chipului uman în
colorată; • instrumente:
diverse proiecte creative. • tehnici: imagini :liniare, haşurare,
picturale, foto, printate, colaje,
modelare, instalații, Termeni noi :
portret, bust.

Clasa 7 Educația plastică EP 7


Activități de explorare/investigare a
(9) Unitatea II – Limbajul vizual- A1. Experiment de expresivității elementelor de limbaj
Domeniul I 2. Exprimarea de sine prin plastic creare a unor repre- vizual-plastic (puncte, linii, culoare,
7 Exprimare A1 21.10 creații vizual-plastice, • Efecte artistice ale zentări simbolice forme, contraste) în comunicarea
Artistico- mesajelor artistice: - observarea;
demonstrând creativitate și materialelor şi tehnicilor mixte utilizând linii, culori
plastică descrierea proprietăților; -
gust estetic. în reprezentarea elementelor forme cu mesaj.
expresivități ale punctelor (grafice/
de limbaj vizual plastic Evaluare inițială
cromatice); - modularea/ modelarea
Standardul II Evaluare inițială-------------------
8 liniilor; - distingerea proceselor de
B2 4.11 2.1. Evidențierea efectelor • Varietatea mijloacelor B2. Exerciții de obținere a formelor; - identificarea
Demonstrează creare a formelor din
artistice ale limbajului vizual- artistice de creare a contrastelor în opere de artă şi mediul
plastic în lucrări realizate cu imaginilor/ compoziţiilor materiale și tehnici înconjurător; - cercetarea
cunoștințe și
materiale şi tehnici mixte. vizual-plastice. mixte contrastelor: relaţii , armonie,
abilități
9 C3 11.11 • Mesajul operei de artă şi echilibru în spaţiul plastic şi natură.
2.2 Diferenţierea mijloacelor expresia limbajului viz.plastic. C3. Exercițiu grafic Aplicații practice cu imagini plastice/
de lucru cu
artistice în imagini plastice/ • Armonia imaginii stil Echer video/ foto/ sculpturale: - aplicarea
materiale,
Evaluare formativă tehnicilor și materialelor de
vizuale/ digitale. viz.plastice.
reprezentare a elementelor de limbaj
instrumente și D4 Evaluare formativă---------------
10 18.11 vizualplastic: puncte, linii, culoare,
tehnici de artă și D4. D5. D6. D7.
forme; - exersarea procedeelor de
le D5 Lucrări plastice,
11 25.11 2.3. Folosirea contrastelor • Contrastul ca mijloc artistic. reprezentare a contrastelor de forme;
cromatice în creații proprii utilizând contrastul - crearea imaginilor plastice: contrast
utilizează ca D6 rece -cald,
12 2.12 pentru transmiterea ideilor, • Contrastul în artă și mediul cald-rece (reprezentarea efectului
emoţiilor, sentimentelor. înconjurător. complementar de termodinamic al culorilor), de calitate
mijloace de
13 D7 09.12 calitate, de ton (evidențierea intensității
• Contrastul cromatic: cald - Gen iluzii optice • materiale grafice/ picturale/
comunicare
2.4. Estimarea expresivității rece, de calitate, de cantitate, sculpturale: creioane, carioci,
vizuală
limbajului vizual-plastic ca de ton (clarobscur – închis - F8. - lucrare plastică: acuarelă, guașă, pastel, plastilină,
desen/pictură; Cu hârtie colorată, carton etc.; •
în redarea unor mijloc de comunicare a deschis), complementar
TEMĂ LIBERĂ. instrumente: peniţă, pensulă, paletă,
idei , emoții, mesajelor artistice.
14 Evaluare sumativă eboşoar, foarfece etc.;
stări sau E8 Evaluare sumativă--------------
16.12 E8. Exercițiu -procedeu • tehnici: haşurare, pictură
Contrastul formelor. de obținere a poantilistă, pictură „glasiu”, pictură
mesaje pentru • Activități diferențiate post
15 contrastelor de forme decorativă, pictură pe foaie umezită,
un F9 23.12 evaluare Sarcini diferențiate modelare, asamblare etc.
public divers. post evaluare,
portofoliu

Clasa 7 Educația plastică EP 7


Domeniul I 10) 2020 Transferarea abilităților - Unitatea 3. Compoziție și A1. Lucrare plastică Activități de explorare/ investigare a
Exprimare plastice în contexte design plană sau spațială a mijloacelor şi procedeelor artistice
16 Artistico- A1 13.01 educaționale/sociale/culturale, Evaluare inițială de amplasare a elementelor în spațiul
demonstrând deschidere Evaluare inițială------------------- plastic/ virtual, compoziţia statică/
plastică
17 A2 20.01 pentru valorizarea • Mijloace şi procedee artistice A2. lucrare plastică dinamică:
experiențelor artistice. de realizare a compoziţiei: plană sau spațială - observarea simetriei bilaterale
18 Standardul I 27.01 (fluturi, corpul uman etc.), radiale
A3
3.1. Caracterizarea mijloacelor - tipuri de compoziţie: statică, A3 Exersări de (fulg) şi asimetriei în natură;
1 .Utilizează și procedeelor de realizare a reprezentare simetrică - identificarea simetriei şi asimetriei
dinamică;
compoziției statice/ dinamice în asimetrică în artă (reproduceri de artă, imagini
Creativ artele vizuale și design. plastice, monumente de arhitectură
- simetria și asimetria în artă și
19 B4 3.02 natură; simetria bilaterală, B4- lucrare plastică - cercetarea echilibrului rațional/
Limbajul plastic 3.2. Detectarea procedeelor de aplicarea diferitor intuitiv ca principiu de organizare a
ca radială;
stilizare a motivelor decorative. modalități de aranjare compoziţiilor plastice;
- echilibrul compozițional: compoziţională; - explicarea procedeelor de stilizare, a
mijloc de 3.3. Transformarea formelor tipurilor de stilizare (caldă/rece), a
rațional, intuitiv;
20 B5 10.02 naturale în artistice pe baza - stilizarea: rece, caldă. B5. Exercițiu dublu- modalităţilor de obţinere şi aplicare a
Realizare a simetriei şi asimetriei. stilizare rece-caldă expresivității, tipuri și semnificații ale
Evaluare formativă----------------- Evaluare formativă ornamentului;
Idelor, 3.4. Aplicarea principiului echilibrare a formelor, culorilor,
subiectelor • Ornamentul. Ritmul. Repetiția.
21 C6 17.02 echilibrului în organizarea Clasificarea motivelor C6. Schițe de plinurilor şi golurilor în spaţiul plastic;
spaţiului plastic. ornamentale: geometrice, compoziţii decorative Aplicații practice: imagini plastice/
plastice și cu același materiale și foto /produse - exersări de stilizare a
vegetale, zoomorfe,
3.5. Deducerea mesajului cosmomorfe, antropomorfe. tehnici . Lucru în grup diverselor forme realiste; - crearea
22 proiectele 24.02 plastic transmis prin mijloace și D7. Schiță de proiect compoziţiilor decorative cu
artistice. D7 Semantica motivelor
procedee artistice specifice ornamentale. pentru aplicarea determinarea motivelor ornamentale
ornamentului ornamentului și semanticii respective; -
23 E8 2.03 • Design şi estetica produsului. valorificarea imaginilor foto/ video:
Proiectarea unor produse. E8. Schiță de design a design de produse artistice, obiecte
Crearea de produse artistice. unui articol. Lucrul în utilitare garnisite cu ornamente.
24 E9 9.03 5.2. Colaborarea în cadrul perchi sau 3 Proiect de grup: Inspiraţii artistice.
participării la evenimente E9. Imagine grafică pe Produse evaluabile: - compoziție
școlare/extrașcolare de poster sau în machetă plastică/ decorativă; - produs digital
25 F10 16.03 promovare a artelor. Evaluare formativă--------- F10. Evaluare de design grafic: poster ; expoziție/
formativă. Prezentarea vernisaj; colaborarea în echipă.
proiectului.

Clasa 7 Educația plastică EP 7


(9) 2020

26 Domeniul II A1 23.03 Aprecierea creațiilor de artă Istoria artelor plastice A1. A2. A3. lucrări Activități de explorare-investigare: -
plastică în limbaj specific, plastice inspirate din cercetare și procesare: observare,
27 Perceperea A2 30.03 manifestând spirit critic și • Arta plastică în epocile creaţia artiştilor plastici înregistrarea informațiilor; - discuții,
artistică a respect față de valorile modernă și contemporană. • din diferite perioade conversații; - vizionarea
28 operelor de artă naționale și cele ale altor Stiluri artistice: baroc, realism, (stil, materiale, tehnică, filmelor/prezentărilor; - explorarea
A3
plastică. 6.04 culturi impresionism, cubism, schemă diverselor surse pentru selectarea de
abstracționism etc. compoziţională, informații, date, idei relevante din
Standardul 3 4.1 Evidențierea elementelor colorit etc.); domeniul istoriei artelor
specifice artelor contemporane contemporane și moderne; - studii de
3. Receptează şi moderne în opere artistico- caz, referate despre creaţia unor
29 imagini, obiecte B4 13.04 plastice din cultura națională și B4. B5 .Replică a unei artişti plastici, opere de artă plastică;
de artă diverse universală. • Arta națională în sec. XIX-XXI. lucrări celebre de artă - compararea operelor de artă plastică
30 ca stil, idee, B5 Pictura. Sculptura. Arhitectura. sau eseu despre un create în diferite perioade istorice şi
manieră de 4.05 4.2. Aprecierea valorică a artist sau o lucrare variate ca stil; - joc de rol: critici şi
reprezentare din operelor de artă plastică artişti; - analiza lucrărilor plastice/
diferite perioade contemporană și modernă în opere de artă în baza unor algoritmi.
31 istorice, pentru a 11.05 aspect multicultural. Activități de recapitulare.
C6 C6. Joc de recapitulare Aplicații practice: - exersări în
descoperi și realizarea unor lucrări plastice
Japardy
înțelegi 4.3. Valorizarea istoriei artelor inspirate din creaţia artiştilor plastici
contemporane și moderne în din diferite perioade (stil, materiale,
Multiple diverse proiecte creative tehnică, schemă compoziţională,
dimensiuni colorit etc.); - interpretarea verbală a
32 ale lumii artistice D7 18.05 Evaluare în scris mesajului artistic.
D7. Evaluare sumativă
și experienței Evaluare sumativă------------------ Proiect de grup: Arta ce ne uneşte/
Test de evaluare
umane. Produse evaluabile: - comentariu de
5.1. Proiectarea unor expoziții, • Evenimente şi proiecte artă; poster; portofoliul tematic;
25.05 vernisaje de creații vizual- artistice: școlare și extrașcolare. E8.Expoziție de asumarea diferitor roluri în cadrul
E8 totalizare
33 plastice. expozițiilor /vernisajelor: organizator
• Expoziții, vernisaje: selecție, Sarcini diferențiate de expoziție, ghid, spectator, critic de
5.2. Colaborarea în cadrul vernisare, premiere. post evaluare artă, reporter;
organizării și realizării unor Activități diferențiate post - portofoliu; - elaborarea de materiale publicitare (
evenimente evaluare afișe, pliante) despre valori general-
școlare/extrașcolare de umane, colaborarea în echipă
promovare a artelor

Clasa 7 Educația plastică EP 7


La sfârșitul clasei a VII-a, elevul poate:
• distinge trăsăturile specifice mediului natural și artificial, chipului uman şi particularităţile de reprezentare ale acestora în creaţii
vizual-plastice;
• explora mijloacele artistice de realizare a imaginilor/ compoziţiilor vizual-plastice în creaţii proprii şi de grup;
• aprecia în limbaj specific disciplinei valorile artelor plastice naționale şi universale;
• implementa experienţe artistice pozitive prin proiecte educaționale/ sociale/ culturale de valorizare a artelor vizual-plastice,

manifestând ca atitudini și valori specifice predominante:


• sensibilitate pentru frumosul din viaţă şi artă;
• creativitate și gust estetic;
• spirit critic și respect față de valorile naționale și cele ale altor culturi;
• interes și deschidere pentru valorizarea artei în viață

Clasa 7 Educația plastică EP 7