Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE LUNGĂ DURATĂ la EDUCAŢIA PLASTICĂ în clasa a V-a , anul de studii 2019-2020

Competențele specifice disciplinei:


1. Receptarea mesajelor vizuale şi artistico-plastice în contexte variate, manifestând sensibilitate pentru frumosul din viaţă şi artă.
2. Exprimarea de sine prin creații vizual-plastice, demonstrând creativitate și gust estetic.
3. Aprecierea creațiilor de artă plastică în limbaj specific, manifestând spirit critic și respect făță de valorile naționale și cele ale altor culturi.
4. Transferarea abilităților artistico-plastice în contexte educaționale/ sociale/ culturale, demonstrând deschidere pentru valorizarea experiențelor artistice.

Bibliografie: 1. Curriculum Naţional. Aria curriculară Arte. Disciplina Educaţie plastică, clasele V-VII. Chişinău: MECC, 2019.
2. Ghid de implementare a curriculumului școlar. Disciplina Educaţie plastică, clasele V-VII. Chişinău: MECC, 2019.

3. Puică-Vasilache E., Ursu Z., Educația plastică, Manual pentru clasele V-VI. Chișinău: Litera Internaţional, 2016

. 4. Arnheim R. Arta şi percepţia vizuală: o psihologie a văzului creator. Iaşi: Polirom, 2011.

5. Botez-Crainic A. Istoria artelor plastice. Vol. I-IV. Bucureşti: R.A., 1998.

6. Bocoș, M. Instruirea interactivă. Iași: Polirom, 2013.

7. Daghi I. Compoziţia decorativă frontală. Chişinău: Editura-Prim, 2010.

8. Şuşală I., Petric G. Educaţia vizuală de bază. Bucureşti: Humanitas, 2009.

ADMINISTRAREA DISCIPLINEI:

Nr Unitatea de învățare sem Nr. de Nr. Evaluări Nr. Evaluări Nr. Evaluări observații
. ore Inițiale Formative Sumative
1 Alfabetizare vizuală I 6 1 1
2 Limbajul vizual plastic I 10 1 1 1
3 Compoziție și design II 9 1 2
4 Istoria artelor II 9 1 1 1
Total: 34 4 5 2
Domenii Nr. data Competențe specifice Unități de învățare Produsul unități de Activități de învățare
Nr. de produs prin care se va instrumentariu de implementare
or
standardele ore
Unități de competențe Unitățile de conținut
măsura competența
d de eficiență

Domeniul I (6) Unitatea I - A1.Exercițiu grafic Activități comunicative cu sprijin în


1. Exprimare A1 1.Receptarea mesajelor „Numele meu”-simboluri: observare:
Alfabetizare vizuală - contemplarea, observarea ghidată,
Artistic-plastică vizuale şi artistic-plastice în culori, obiecte, semne.
• Imaginea vizual-plastică în
analiza structurilor şi fenomenelor în
contexte variate, mediul înconjurător.
Evaluare inițială mediul înconjurător;
Standardul I manifestând sensibilitate Varietatea imaginilor vizual-
B2.Colaj artistic - discuții dirijate, dezbateri:
B2 pentru frumosul din viaţă şi plastice: creații plastice ale
2. „Supervacanța!” aprecierea/ autoaprecierea imaginilor
1.Utilizează artă. copiilor şi artiştilor; design
vizual-plastice;- jurnal de reflecţii.
grafic; materiale publicitare;
C3.Exercițiu-joc pictural: Aplicații practice: - explorarea
Creativ imagini digitale, foto, video
1.1. Recunoaşterea varietăţii „Desenează cu apă- creativă a unor imagini vizual plastice
etc.
imaginilor vizual-plastice în colorează cu puncte propuse: decuparea, reorganizarea,
3 Limbajul C3 mediul înconjurător. diferite” mototolirea, zgârâerea, lipirea,
• Comunicarea prin imagine.
plastic ca pictarea etc. realizarea imaginilor
1.2. Utilizarea materialelor şi D4.Modelare din lut: plastice: structuri simple vegetale
• Modalități de
mijloc de tehnicilor de artă pentru „Personajul meu preferat” (frunze, flori, copaci, fructe, etc.)
transformare a formelor
4 sau desen cu creioane și animale (păsări, insecte, etc.);
redarea structurilor şi reale în imagini vizual-
Realizare a colorate-suprapunere fenomene naturale (ploaie, soare,
D4 fenomenelor naturii în plastice:• structuri naturale:
culori. curcubeu, ceaţă, furtună etc.).
imagini vizual plastice. animale, vegetale, minerale;
Proiect : - Povestea unui arbore
Ideelor, • fenomene ale naturii.
• materiale: creioane, carioci, cretă,
subiectelor 1.3. Aprecierea modalităţilor • Modalități de reprezentare Evaluare formativă
acuarelă, guașă, pastel, plastilină, lut,
de transformare a formelor a lumii vegetale, lumii E5.E6.Proiect de grup:
5 hârtie etc.;
plastice şi animale în imagini vizual- „Povestea unui arbore”
E5 reale în creațiile vizual- • instrumente: peniţă, pensule,paletă
plastice. - lucrare plastică: desen/
plastice. • tehnici: imagini liniare, haşurare,
pictură/ modelare;
proiectele fuzionare, imprimare, modelare etc.
• Mesajul imaginii vizual- - portofoliu tematic:
6 artistice. 1.4. Explorarea imaginilor Termeni noi :transformare
plastice: emoții, sentimente, natura în variate imagini
E6 vizual plastice pentru artistică; mesaj plastic.
idei. vizual-plastice(eventual, în
transmiterea emoțiilor, formă digitală).
sentimentelor şi ideilor.
Domeniul I (10 ) Unitatea II – Limbajul A1.Exercițiu Artă Activități de explorare-investigare a
2. Exprimarea de sine prin Decorativă: Ulcior, geantă, elementelor de limbaj vizual-plastic în
7
Exprimare vizual-plastic artă, mediul real, virtual:
A1 creații vizual-plastice, rochie, etc
Artistico- • Caracteristici vizuale ale - observarea și descrierea
demonstrând creativitate și (Bețișoare cu vată, guașe,
plastică elementelor de limbaj foarfece, clei hârtie proprietăților;
gust estetic. plastic: punct, linie, formă. colorată) Evaluare inițială - distingerea proceselor de obținere.
Standardul II 2.1. Identificarea Evaluare inițială Aplicații practice: - schiţe şi crochiuri
B2 caracteristicilor specifice
8 • Procedee reprezentare a B2.Experiment pictural: după natură/ memorie;
Demonstrează elementelor de limbaj vizual- elementelor de limbaj vizual - experimente de reprezentare a
stropire, picurare,
plastic în natură și creații de plastic. Imagini desenate, scobitori, cerneală elementelor de limbaj vizual-plastic
cunoştinţe şi artă. pictate, digitale; obiecte prin diverse procedee, folosind
9 abilităţi C3 modelate, sculptate, instrumente și materiale artistice/
C3.Exercițiu grafic
2.2. Aplicarea procedeelor construite etc. Duct continuu (carioci, nonartistice/ tehnologii digitale,
de lucru cu de reprezentare a creioane colorate, pentru a obține:
materiale, elementelor de limbaj vizual- • Amplasarea elementelor marcher) sau compoziție în • puncte mari și mici, cromatice şi
plastic pentru transmiterea de limbaj plastic în diverse „Stil Mondrian” acromatice etc.;
instrumente şi ideilor, emoţiilor, configuraţii: • linii: drepte, frânte, curbe; subțiri,
10 thenici de artă şi D4 - punctul ca element distinct D4.Compoziție-joc groase;
sentimentelor.
le și subordonat; - linii „Acumulare de • forme: amprentate, fuzionate,
orizontale, verticale, oblice; siluete”(carioci) modelate;
11 utilizează ca • amestecuri de culori/ nonculori;
E5 2.3 Explorarea culorilor EF---E5.Exercițiu pictural
Evaluare formativă------------- extragere de culori
mijloace de ca mijloc de redare a stărilor - forme elaborate și • materiale grafice/ picturale/
+siluete + puncte
afective în creații vizual- spontane; sculpturale: creioane, carioci, cretă,
acromatice„Noapte ”
comunicare plastice. - pata picturală/ decorativă. acuarelă, guașă, pastel, plastilină, lut,
vizuală pietre, nisip, zăpadă, polisterol, sârmă,
F6.F7.Exercițiu
12 F6 2.4 Aprecierea • Clasificarea culorilor: crengi etc.;
Pictural dublu„ Tărâmul
13 în redarea unor F7 expresivităţii elementelor de cromatice şi acromatice. • instrumente: peniţă, pensulă,
gheții și împărăția focului”
idei , emoții, limbaj vizual plastic în opere paletă, eboşoar, foarfece etc.;
14 stări sau G8 Origami „cocor” • tehnici: haşurare, amprentare,
G8 de artă naţională şi • Spectrul culorilor
cromatice. fuzionare, „glasiu”, monotipie,
universală ES - H9. lucrare plastică:
15 mesaje pentru Evaluare sumativă-------------- stropire, modelare, asamblare etc.
H9 desen/pictură;
un Termeni noi de limbaj specific
• Culori reci şi calde. Cu TEMĂ LIBERĂ disciplinei: forme elaborate/
public divers. • Culori complementare. - portofoliu; spontane; spectru de culori, culori
16 H10. Activități diferen- complementare;
H10 țiate postevaluare
(9) 2. Exprimarea de sine prin Unitatea 3. Compoziție A1.Schițe grafice
Domeniul I creații vizual-plastice, 2-4 variante de compoziții Activități de explorare-investigare a
17 demonstrând creativitate și
şi design mijloacelor şi procedeelor artistice de
Exprimare A1 cu aceeași idee, părți,
• Mijloace şi procedee
gust estetic. elemente . amplasare a elementelor în spațiul
Artistico- artistice de realizare a
3.1. Caracterizarea legităților plastic/ virtual în artă realistă/abstra-
plastică compoziţiei:
compoziției în artele vizuale și A2.lucrare practică în ctă, compoziții figurative/ nonfigu-
A2 - compunerea: aproape/
18 design. creion simplu. rative: - procedee de obținere a
Standardul I departe;
Proporționarea și centrului de interes, a centrului
3.2. Organizarea centrului de Evaluare inițială----------- compoziţional prin formă, dimensiuni,
construcția compoziției cu
1.Utilizează interes și a celui compozițional centre de interes și centru culoare, contur, subordonare a
în spaţiul plastic. - proporţionarea: mare/ mic; elementelor etc.- ritmul în arta plastică
compozițional.
Creativ - construirea. și în natură. Aplicații practice: -
3.3. Realizarea compoziţilor A3.Lucrare plastică exerciții de compunere a suprafeței
19 Limbajul plastic figurative/ nonfigurative pentru • Centrul de interes. Centrul plastice în funcție de: mărimea
A3 compoziţional. În acuarelă .Tehnica
ca comunicarea unui mesaj vizual „glasiu” obiectelor/ formelor reprezentate;
plastic. amplasarea ritmică a elementelor
mijloc de Evaluare formativă--------- compoziţionale; - experimente de
EF ---B4.B5.exercițiu
20 3.4. Elaborarea produselor • Concept realist/ abstract în proporționare, construire, îmbinare a
B4 plastic dublu : comp.
21 Realizare a digitale de design grafic. compoziția vizual-plastică: elementelor în compoziții vizual
B5 figurativă, nonfigurativă.
- compoziţie figurativă; plastice; - valorificarea creativă a
Ideelor, compoziţie nonfigurativă. imaginilor foto/ video: design de
C6. produs (digital) de
22 subiectelor ambalaje garnisite cu imagini/
• Elemente de design grafic. design grafic: emblemă,
C6 4.Transferarea abilităților compoziții
Internetul - mijloc de pliant, carte poştală
plastice şi artistico-plastice în contexte asumarea diferitor roluri în cadrul
educaționale/sociale/culturale inspirație/ creație. expozițiilor/vernisajelor: organizator
D7.Exercițiu practic sau
23 proiectele D7 , demonstrând deschidere de expoziție, ghid, spectator, critic de
• Ritmul în mediul compoziție decorativă
artistice. pentru valorizarea artă, reporter;
înconjurător și în arta -Ritmul plastic
experiențelor artistice. • materiale grafice/ picturale/
plastică. sculpturale: creioane, carioci, cretă,
24 5.1.Aranjarea unor creații vizual Evaluare formativă---------- acuarelă, guașă, pastel, plastilină, lut,
E8 plastice în expoziții, vernisaje. • Expoziții, vernisaje: Evaluare Formativă hârtie, carton etc.;
25 E9 selecție, vernisare, premiere E8.E9.Proiect de grup- • instrumente: peniţă, pensulă, paletă,
lucrare plastică utilizând eboşoar etc.;
Termeni noi de limbaj elemente de limbaj vizual- • tehnici: haşurare, amprentare,
specific disciplinei: imagine plastic; compoziție fuzionare, „glasiu”, monotipie,
realistă, abstractă, figurativă, plastică/ decorativă; stropire, modelarea etc.
nonfigurativă; centru de portofoliu - expoziție/
interes. vernisaj
(9) Unitatea IV---Istoria
3. Aprecierea creațiilor de artă Activități de explorare-investigare: -
Domeniul II plastică în limbaj specific,
artelor plastice explorarea diverselor surse pentru
manifestând spirit critic și selectarea de informații, date, idei
• Rolul artei plastice în
Perceperea respect făță de valorile relevante din domeniul istoriei artelor
26 artis-tică a naționale și cele ale altor societate, în cultură. antice;
A1 A1.Schema grafică a
operelor de artă culturi.. • Noţiuni de artă plastică.
ramurilor, genurilor AP
plastică. Ramuri, genuri ale artelor - observarea și compararea operelor
Evaluare inițială
plastice. Evaluare inițială--- de pictură, grafică, sculptură,
27 Standadul 3 4.1. Justificarea impactului B2.Replică a unei lucrări arhitectură, artă decorativă aplicată;
B2 • Arta plastică în antichitate.
artelor plastice în contexte din Egiptul Antic
3.Receptează culturale, sociale, personale. • Arta Egiptului Antic - exprimarea emoțiilor și
imagini, obiecte sentimentelor transmise de operele
28 de artă diverse 4.2.Aprecierea valorică a C3.Replică a unei lucrări artistic plastice;
ca stil, idée, C3 operelor de arte plastice din . • Arta Greciei Antice.
din Grecia Antică
manieră de antichitate. - analiza operelor de artă plastică;
reprezentare din
• Arta Romei Antice. D4.Replică a unei lucrări
29 diferite perioade D4 4.3.Valorizarea istoriei artelor - studiu de caz: conexiuni
din Roma Antică
istorice,pentru a antice în diverse proiecte interdisciplinare ale artelor plastice cu
descoperi şi creative. istoria.
Evaluare formativă--------- Evaluare formativă
înţelege Activități antreprenoriale: - elaborarea
E5 E5.- mesaj argumentativ;
30 4.Transferarea abilităților unui itinerar artistic.
- lapbook (eventual, în
Multiple artistico-plastice în contexte
format digital): artele în
dimensiuni educaționale/sociale/culturale Excursii/ vizite: - muzee, expoziții,
antichitate.
ale lumii artistice , demonstrând deschidere galerii de artă, ateliere ale artiștilor
şi experienţei pentru valorizarea Proiect : - Teatru de umbre plastici.
31 umane. G6 experiențelor artistice. despre valori general-umane, G6.Pregătirea Termeni noi de limbaj specific
5.2. Colaborarea în cadrul cu folosirea imaginilor vizual- spectacolului , elaborarea disciplinei: operă de artă: original,
plastice (eventual, digitale). de materiale publicitare
32 G7 participării la evenimente reproducere, copie.
școlare/extrașcolare de Evenimente şi proiecte (flyer, pliant, leaflet)
33 promovare a artelor. artistice: școlare și G7.Colaborarea în
G8
extrașcolare. Echipă

Evaluare sumativă----------- G8.Evaluare sumativă


Prezentarea proiectului
34
H9 Activități diferențiate de
postevaluare H9.Sarcini diferențiate de
postevaluare
La sfârșitul clasei a V-a, elevul poate:

• recunoaște varietăţile imaginilor vizual-plastice în contextul comunicării cu mediul înconjurător şi opere de artă;

• utiliza materiale, instrumente, tehnici de artă și elemente de design în realizarea unor lucrări/ compoziții plastice;

• organiza spaţiul plastic prin aplicarea mijloacelor şi procedeelor artistice;

• valorifica creaţiile de artă vizual-plastică în contexte educaționale/ sociale/ culturale,

manifestând ca atitudini și valori specifice predominante:

• sensibilitate pentru frumosul din viaţă şi artă;

• creativitate și gust estetic;

• spirit critic și respect făță de valorile naționale și cele ale altor culturi;

• interes și deschidere pentru valorizarea artei în viață.

S-ar putea să vă placă și