Sunteți pe pagina 1din 24

Colegiul Tehnic Latcu Voda Siret Disciplina: Educaţie plastică

Profesor: Morariu Emil Toma Clasa a V-a


Anul şcolar: Număr ore/săptămână: 1
Număr ore/an:

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

COMPETENŢE GENERALE:
1. Dezvoltarea capacităţii de exprimare plastică utilizând materiale, instrumente şi tehnici variate;
2. Dezvoltarea sensibilităţii, a imaginaţiei şi a creativităţii artistice;
3. Cunoaşterea şi utilizarea elementelor de limbaj plastic;
4. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului vizual - artistic.

SEMESTRUL I 18 SAPTAMANI
Nr. Unitatea de Nr. ore Săptă-
crt. Competente specifice Conţinuturi
învăţare alocat mâna
1.1 Utilizarea adecvata a
materialelor si
- Materiale şi tehnici de
Introducere in instrumentelor de lucru ;
lucru, spaţiul plastic, ramuri
domeniul 4.2 Diferenţiere ramurilor şi
1. artelor genurilor artelor plastice,
şi genuri ale artelor plastice, 3 1-3
kitsch-ul ;
plastice opera de artă autentică de
kitsch, originalul de
reproducere;

2. Culoarea- 1.1 Utilizarea adecvata a - Culorile spectrului solar:


element de materialelor si primare şi binare de gradul
limbaj plastic instrumentelor de lucru ; I şi II, calde şi reci,
1.2 Identificarea grupelor de nonculori;
culori din cercul cromatic; - Contrastele: în sine, cald- 7 4-10
2.3 Observarea şi obţinerea de rece;
contraste cromatice în - Amestecuri: modelarea
diferite compoziţii;

3. Pata- element 2.2 Utilizarea unei forme - Amestecul de nuanţare;


de limbaj obţinută prin transformarea - Tratarea picturală;
plastic structurilor naturale în - Crearea motivelor deco-
structuri plastice; rative;
3.2 Obtinerea tratarii picturale - Tratarea decorativă
a suprafeţei;
3.3 Obtinerea de expresivităţi 7 11-17
ale punctului ori ale liniei
ca ornamente decorative,
elemente constructive şi
semne plastice.

4. Evaluare - Analiza lucrărilor


1 18
SEMESTRUL AL- II-lea CLASA a-V-a

SEMESTRUL al II- lea 18 SAPTAMANI


Nr. Unitatea de Nr. ore Săptă-
crt.
Competente specifice Conţinuturi
învăţare alocat mâna
Punctul şi 1.1; - Expresivităţi, semnificaţii,
1. linia - 3.1 Obtinerea tratarii obţinere şi folosire.
elemente de decorative a suprafeţei . - Compoziţie decorativă
limbaj plastic 3.3 Obtinerea de expresivităţi folosind punctul şi linia.
ale punctului ori ale liniei 5 1- 5
ca ornamente decorative,
elemente constructive şi
semne plastice.
2. Forma- 1.1; - Studiul structurilor naturii
element de 2.1 Reprezentarea trăsăturilor şi transformarea lor în
limbaj plastic caracteristice ale unor structuri plastice.
structuri preferate din - Forme naturale şi forme 6 6- 11
natură; plastice plane şi spatiale.
2.2; 3.1; 3.3.
3. Evoluţia 4.1 Identificarea trăsăturilor
artelor specifice artelor plastice din - Evoluţia artelor plastice în
plastice în antichitate; antichitate: 6 12- 17
antichitate 4.2 Egipt, Grecia, Roma

4. Evaluare 1 18
Colegiul Tehnic Latcu Voda Siret Disciplina: Educaţie plastică
Profesor: Morariu Emil Toma Clasa a VI-a
Anul şcolar: 2010-2011 Număr ore/săptămână: 1
Număr ore/an: 36

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

COMPETENŢE GENERALE:
1. Dezvoltarea capacităţii de exprimare plastică utilizând materiale, instrumente şi tehnici variate;
2. Dezvoltarea sensibilităţii, a imaginaţiei şi a creativităţii artistice;
3. Cunoaşterea şi utilizarea elementelor de limbaj plastic;
4. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului vizual - artistic.

SEMESTRUL I cls. a –VI –a 18 SAPTAMANI


Nr. Unitatea de Nr. ore Săptă-
Competente specifice Conţinuturi
crt. învăţare alocat mâna
Recapitulare si Aprofundarea cunostintelor
1. prezentarea invatate anterior si prezenterea 1 1
manualului manualului
2. Amestecuri
cromatice şi 1.1 Obtinerea unei suprafete - Culoarea-amestecuri
acromatice. picturale prin suprapunere cromatice, griuri
Tratarea grafică. colorate.
picturală a 1.2 Realizarea unei dominante de - Dominanta de cu-
suprafeţei culoare într-o compoziţie, loare – game cro-
folosind game cromatice. matice.
2.3Valorificarea în alcătuirea unor - Tratarea picturală a 8 2-9
compoziţii inchise sau suprafeţei prin
deschise a elementele de suprapunere grafică.
limbaj plastic, a semnificaţiilor
şi raporturilor dintre ele.
3.4 Utilizarea culorilor
complementare în obţinerea
griurilor colorate.
3. Compoziţia 2.5 Folosirea principiilor artei în - Principiile artei
decorativă compoziţii decorative. decorative: repetiţia,
3.1 Separarea între punct şi linie a alternanţa, simetria.
elementelor decorative de - Rolul decorativ al 5 10-14
construcţie, cât şi ca punctului şi liniei.
semnificaţii.
4. Forme 3.2 Reprezentarea grafica a unor - Forme plane ela-
elaborate în forme din natură. borate prin stilizare
urma studiului 3.3 Crearea unor structuri plastice în urma studierii 3 15-17
naturii prin extragerea elementelor naturii.
specifice formelor studiate.
5. Evaluare 1. Analiza lucrărilor 1 18
SEMESTRUL al II- lea CLS. a – VI –a 18 SAPTAMANI
Nr. Unitatea de Nr. ore Săptă-
Competente specifice Conţinuturi
crt. învăţare alocat mâna
1. Compoziţia 2.1 Identificarea ritmului plastic - Compoziţia plastică;
Plastică prin elementele de limbaj - Centrul de interes;
care-l formează. - Ritmul în compo-
2.2 Folosirea ritmului, atât în ziţie;
compoziţiile plastice, cât şi în - Rolul constructiv al
cele decorative. punctului şi liniei în 11 1-11
2.3 compoziţia plastică;
2.4 Realizarea centrului / centrelor compozţtia închisă
de interes prin elemente de şi deschisă.
limbaj plastic şi expresivităţile
lor.
2. Cunoştinţe de 4.1 Compararea trasaturilor - Arta bizantină, arta
istoria artei specifice artei gotice cu cele romanică şi gotică
ale artei romane si ale artei - Reprezentanţi de
bizantine. seama ai Renaşterii în
4.2 Recunoasterea trăsăturilor Italia, Ţările de Jos,
6 12-17
definitorii ale artei Renaşterii Germania şi Franţa.
pe reproduceri după operele
unor artişti reprezentativi.
5. Evaluare Portofoliu 1 18
Colegiul Tehnic Latcu Voda Siret Disciplina: Educaţie plastică
Profesor: Morariu Emil Toma Clasa a VII-a
Anul şcolar: 2009-2010 Număr ore/săptămână: 1
Număr ore/an: 36

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

COMPETENŢE GENERALE:
1.Dezvoltarea capacităţii de exprimare plastică utilizând materiale, instrumente şi tehnici variate;
2.Dezvoltarea sensibilităţii, a imaginaţiei şi a creativităţii artistice;
3.Cunoaşterea şi utilizarea elementelor de limbaj plastic;
4.Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului vizual - artistic.

SEMESTRUL I 18 SAPTAMANI
Nr. Unitatea de Nr. ore Săptă-
Competente specifice Conţinuturi
crt. învăţare alocat mâna
Recapitulare si Aprofundarea cunostintelor
1. prezentarea invatate anterior si 1 1
manualului prezenterea manualului
2. Compoziţia 3.1 Organizarea elementelor - Contraste cromatice:
plastică de limbaj plastic într-un complementar, de
spaţiu dat. calitate, de cantitate.
3.2 Evidenţierea centrelor de - Efectul spaţial al
interes ale compoziţiei culorilor.
prin mijloace plastice. - Centrul de interes;
3.3 Realizarea compoziţiilor - Compoziţia statică;
statice şi dinamice, unitare - Compoziţia dinamică.
10 2-11
din punct de vedere
cromatic.
3.4 Exprimarea prin culoare,
apropierea şi depărtarea,
senzaţia de greu-uşor şi de
cald-rece.
3. Redarea in 1.1 Reprezentarea după - Redarea in perspective
perspectiva a natură a aspectul exterior a liniei, a suprafetei, a
liniei, a suprafetei, şi structura interioară a volumului
a volumului: studii formelor. Studiu după natură
6 12-17
după natură 3.2. statică realizat în
3.4 creion şi culoare
5. Evaluare Referat
1 18
CLASA a – VII – a SEMESTRUL AL -II- lea
SEMESTRUL al II –LEA 18 SAPTAMANI
Nr. Unitatea de Nr. ore Săptă-
Competente specifice Conţinuturi
crt. învăţare alocat mâna
1. Redarea in 1.1 Reprezentarea după - Studiu după natură
perspective a liniei, natură a aspectul statică realizat în creion
a suprafetei, a exterior şi structura şi culoare
volumului: studii interioară a formelor.
după natură 3.2 Evidenţierea centrelor
de interes ale
compoziţiei prin
2 1-2
mijloace plastice.
3.4 Exprimarea prin
culoare, apropierea şi
depărtarea, senzaţia de
greu-uşor şi de cald-rece.
Compoziţia 2.1 Utilizarea modalităţilor - Construcţia grafică a
decorativă de proiectare şi de poligoanelor regulate şi
2. reproiectare a produselor stelate şi transformarea
(design). lor în motive
2.2 Identificarea decorative.
caracteristicilor - Noţiuni generale de
definitorii ale design- design: design-ul grafic 6 3-8
ului. şi de produs.
3.5 Crearea unor motive
decorative din forme
geometrice obţinute prin
împărţirea cercului în
părţi egale.
Arta Europei în 4.1Recunoasterea - Barocul, Clasicismul,
3. secolele al XVII- trăsăturilor dominante Rococoul, Neocla-
lea ale operelor unor sicismul – carac-
şi al XVIII-lea reprezentanţi de seamă ai teristici şi repre-
picturii şi ai sculpturii. zentanţi.
4.2 Realizarea unor
4 9-12
comentarii cuprinzând
judecăţi de valoare
asupra unor imagini-
reproduceri de artă.
Arta Europei în 4.1Recunoasterea - Romantismul şi rea-
prima şi a doua trăsăturilor dominante lismul în arta plastică
jumătate a ale operelor unor europeană - trăsături şi
4. secolului al reprezentanţi de seamă ai reprezentanţi.
XIX-lea. picturii şi ai sculpturii. - Impresionismul
4.2 Realizarea unor - Postimpresionismul –
5 13-17
comentarii cuprinzând -Neoimpresionismul: tră-
judecăţi de valoare sături şi reprezentanţi.
asupra unor imagini-
reproduceri de artă.
5. Evaluare 1 18
Colegiul Tehnic Latcu Voda Siret Disciplina: Educaţie plastică
Profesor: Morariu Emil Toma Clasa a VIII-a
Anul şcolar: 2009-2010 Număr ore/săptămână: 1/2
Număr ore/an: 18

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

COMPETENŢE GENERALE:
1.Dezvoltarea capacităţii de exprimare plastică utilizând materiale, instrumente si tehnici variate;
2.Dezvoltarea sensibilităţii, a imaginaţiei şi a creativităţii artistice;
3.Cunoaşterea şi utilizarea elementelor de limbaj plastic;
4.Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului vizual- artistic.

SEMESTRUL I CLS. a-VIII-a 18SAPTAMANI


Nr. Unitatea de Nr. ore Săptă-
crt. Competente specifice Conţinuturi
învăţare alocat mâna
1. Compoziţia 3.1 Realizarea unui studiu - Studiu după natură în
plastică după natură, valorificând creion şi culoare: natura
4 1,3,5,7
o problemă de culoare. statică.

2. Elemente de desen 1.1 Realizarea unor - Construcţia unor ele-


geometric şi construcţii grafice pe mente grafice de
proiectiv baza racordărilor de arhitectură pe baza
drepte şi cercuri, precum racordărilor.
şi prin împărţirea - Elemente de desen 9,11,13
4
cercului în părţi egale. proiectiv: reprezentarea ,15
1.2 Reprezentarea punctului, punctului, a dreptei şi a
dreaptei şi suprafetei în formelor geometrice pe
spaţiu si in epura, pe cele cele trei plane de
trei plane de proiecţie. proiecţie.
4. Evaluare - Portofoliu 1 17

SEMESTRUL al II –lea CLS. a- VIII-a 18SAPTAMANI


1. Compoziţia 2.1 Organizarea unui spaţiu - Compoziţia decorativă pe
decorativă decorativ, cu efect baza modificării succe-
cinetic pe baza unei sive a spaţiului în cadrul 2 1,3
reţele. unei liniaturi iniţiale.

3. Istoria artelor 4.1 Să-şi exprime părerea - Arta pop, abstrac-


despre o operă de artă ţionismul - trăsături şi
4.2 Să emită judecăţi proprii reprezentanţi.
de valoare în - Arta românească în
5,7,9,
comentariul de artă. secolul al XIX-lea si I
6 11,13,
jum. a sec XX
15
- Arta româneasca în
prima jumătate a sec. al
XX -lea: arhitectura,
sculptura şi pictura.
4. Evaluare Referat 1 18
PLANIFICARE SEMESTRIALĂ clasa a- V-a
SEMESTRUL I

Detalieri de Strategii
C.S. Activităţi de învăţare Timp Resurse Data
conţinut Tehnici

INTRODUCEREA IN DOMENIUL ARTELOR PLASTICE

Prezentarea 1.1 - Dialog provocat pe baza manualului, 1 Manualul Frontala


manualului a instrumentelor, materialelor si - Instrumente Conver-
13-17
si a tehnicilor de lucru. satia
IX
instrumentel
or de lucru
Inceputurile 1.1 - observarea pe imagini-reproduceri de - Manual, Frontala,
artelor artă a diferitelor ramuri şi genuri ale - Album Diferite
plastice 4.2 artelor plastice; metodic, mat. si
- dialog pe bază de imagini şi obiecte 1 - Imagini tehnici. 20-24
kitsch, de reproduceri după opere de - Reproduceri Conver- IX
artă autentică (se recomandă vizitarea - Diferite satia
muzeelor). obiecte.

Ramuri şi 1.1 - observarea pe imagini-reproduceri de - Manual, Frontala


genuri ale 4.2 artă a diferitelor ramuri şi genuri ale 1 - Album Conver-
artelor artelor plastice; metodic, satia
plastice - dialog pe bază de imagini şi obiecte - Imagini 27IX-
kitsch, de reproduceri după opere de - Reproduceri 01X
artă autentică (se recomandă vizitarea - Diferite
muzeelor). obiecte.

CULOAREA ELEMENT DE LIMBAJ PLASTIC

Culorile 1.1 - Exerciţii de recunoaştere, pe planşe - Manual, Frontala,


spectrului 1.2 didactice a culorilor spectrului solar; 1 - Album ind.
04-08
solar, cercul - Exercitii de obtinere a nuantelor spre metodic Comp.
X
cromatic una dintre culorile vecine in steaua plastica
culorilor.
Culori 1.1 - Exerciţii de recunoaştere, pe planşe - Manual, Frontala,
primare şi 1.2 didactice a culorilor primare şi binare - Album ind.
binare de de gradul I. metodic, Comp.
gradul I si - Exerciţii de obţinere a binarelor de gr. 1 - Reproduceri plastica, 11-15
II. I prin amestecul de primare două câte (Matisse) Culoare X
două. - Cercul
- Folosirea primarelor şi binarelor de gr. cromatic.
I într-o compoziţie plastică sau decor.
Culori calde 1.1 - Exerciţii de identificare pe planşe - Manual, Frontala,
şi reci 1.2 demonstrative a culorilor calde şi reci, - Album indepen-
a nonculorilor şi a diferitelor trepte de 1 metodic, denta. 18-22
gri neutru. - Reproduceri de Comp. X
- Compoziţie aplicativă folosind nuante arta, plastica.
ale culorilor calde şi reci. - Cercul crom. Culoare
Detalieri de Strategii
C.S. Activităţi de învăţare Timp Resurse Data
conţinut Tehnici
Nonculorile, 1.1 - Exerciţii de identificare pe planşe 1 - Manual, Frontala,
1.2 demonstrative, a nonculorilor şi a - Album indepen-
diferitelor trepte de gri neutru. metodic, denta. 25-29
- Compoziţie aplicativă folosind - Reproduceri de Comp. X
nonculorile. arta, plastica.
Modelarea 1.1 - Observarea pe reproduceri a tratării - Manual, Frontala,
3.2 picturale a suprafeţei; - Album independ
01-05
- Exerciţii de obţinere a tratării picturale metodic, enta.
XI
folosind tonurile griurile neutre; 2 - Scara valorica Comp.
08-12
- Realizarea unei compoziţii aplicative cromatcă plastica.
XI
în care să se folosească modelarea Culoare
culorilor, tonurile diferitelor culori.

PATA - ELEMENT DE LIMBAJ PLASTIC - clasa a V- a


Nuanţarea 1.1 - Exerciţii de încălzire şi răcire a - Manual, Frontala,
1.2 culorilor folosind amestecul de - Album individua
nuanţare; 1 metodic, la.Comp.
15-19
- Exerciţii de obţinere a nuanţelor prin - Cercul plastica
XI
amestecul a două culori vecine în cromatic, Culoare
cercul cromatic, - compoziţie - Reproduceri de
aplicativă. arta.
Pata 1.1 - Exerciţii de obţinere a petei picturale - Manual, Frontala,
picturală, 3.2 spontane prin fuzionare la margine - Album individua
spontană sau în masă; 1 metodic, la.Comp.
22-26
- Realizarea unei compoziţii aplicative - Cercul plastica
XI
în care să se foloseasca pata picturală cromatic, Culoare
obţinută spontan. - Reproduceri de
arta (Seurat).
Pata 1.1 - Exerciţii de obţinere a petei picturale - Manual, Frontala,
picturală 3.2 elaborate prin folosirea amestecurilor - Album individua
elaborată (tonuri, nuante, griuri neutre); metodic, la.Comp. 29XI-
- Compoziţie plastică aplicativă în care 1 - Reproduceri plastica 03XII
să folosească pata picturală obţinută (Gauguin, Culoare
elaborat. Tuculescu).
Crearea 1.1 - Exerciţii de creare şi utilizare a - Manual, Frontala,
unor motive 2.2 motivelor decorative; - Album individu- 06-10
decorative 3.3 - Folosirea liniei şi punctului pentru metodic, ala. XI
obţinerea unor motive decorative; 1 - Obiecte de arta Comp.
- Compoziţie decorativă folosind un populara ro- plastica
motiv unic sau repetabil. maneasca. Culoare.
Tratarea 1.1 - Exerciţii de identificare a tratării - Manual, Frontala,
decorativă a 3.1 decorative pe imagini- reproduceri de - Album individu-
suprafeţei artă 2 metodic, ala, 13-17
- Exercitii de obtinere a petei decorative - Obiecte de arta Exercitiu XII
(uniforme) din culori sau amestecuri populara ro- comp. 05-07
de culori(tonuri, nuante, griuri maneasca I
neuter);
- Compozitie decorativa folosind
tratarea decorativa a culorii , precum
si diferite elemente de limbaj plastic.
Contrastul 1.1 - Exerciţii de recunoaştere şi de obţinere - Manual, Frontala,
Cald-rece 2.3 a contrastului cald - rece; - Album indepen-
- Compoziţii figurative sau nonfigu- 1 metodic, denta. 10-14
rative folosind contrastul cald- rece. -Reproduceri Comp. I
(Gauguin) plastica.
- Cercul crom. Culoare
Contrastul 1.1 - Exerciţii de recunoaştere şi de obţinere - Manual, Frontala,
culorilor în 2.3 a contrastului culorilor în sine. 1 - Album independ
sine. - Compoziţie figurative sau metodic, enta. 17-21
nonfigurativa în care să folosească - Cercul Comp. I
contrastul culorilor în sine. cromatic. plastica.
Culoare
Evaluare 1 - Manual Frontala, 24-28
- Istoria artei Discutii. I
SEMESTRUL al II- lea clasa a V- a
PUNCTUL ŞI LINIA, ELEMENTE DE LIMBAJ PLASTIC
Detalieri de Timp Strategii
C.S. Activităţi de învăţare Ore
Resurse Data
conţinut Tehnici
Identificarea 1.1 - Exercitii de identificare a punctului şi - Manual, album Frontala,
şi obţinerea 3.3 liniei pe planse demonstrative sau metodic Individu
punctului şi imagini- reproduceri de arta; 1 - Reproduceri ala
liniei - Exercitii de obtinere a punctului arta. Exercitii
spontan (prin stropire, suflare, etc.) si Culoare 07-11
elaborat (cu varful pensulei). II
- Exercitii de obtinere a liniei spontan
(prin suflare scurgere) si elaborat, cu
varful sau latul pensulei.

Punctul şi - Exercitii de identificare si obtinere a - Manual, album Frontala,


linia ca 1.1 punctului si liniei cu rol constructiv; metodic, rep. individu-
14-18
elemente 3.3 - Compozitie plastica in care sa se 1 Arta. ala
II
constructive foloseasca rolul constructiv al comp.
punctului si liniei. plastica.
Punctul şi - Exercitii de identificare a punctului si - Manual, album Frontala,
linia ca 1.1 a liniei ca semne plastice; metodic,planse individu-
21-25
semne 3.3 - Compozitie plastica in care sa se 1 . ala
II
plastice foloseasca punctul si linia ca semne comp.
plastice . plastica.
Punctul şi 1.1 - Exercitii de obtinere a suprafetei - Manual, album Frontala,
linia cu rol 3.1 decorative in care sa se foloseasca 1 metodic, Arta individu-
decorativ 3.3 punctul si linia; pop. ala 28II-
- Compozitie decorativa in care sa se Comp. 04III
foloseasca punctul si linia cu rol decora-
decorativ. tiva.
Punctul şi 1.1 - Expresivitati si semnificatii ale liniei si - Manual, album Frontala,
linia expre- 3.3 punctului. 1 metodic. individu-
07-11
sivităţi şi - Compozitie plastica in care sa se ala
III
semnificaţii foloseasca punctul si linia ca comp.
semnificatii. plastica
FORMA, ELEMENT DE LIMBAJ PLASTIC
- Observarea formelor naturale si a
Frontala,
structurii lor exterioare si interioare;
Obţinerea 1.1 - Manual, album ind., 14-18
- Exercitii de redare a formelor
formei plane 2.1 1 metodic,planse Exercitii III
diferitelor structuri prin
plastice
descompunerea sau sectionarea lor.
Obţinerea 1.1 - Exercitii de observare a formelor plane - Manual, album Frontala,
formei plane 2.1 obtinute prin stilizare; metodic, ind., Ex.
prin stilizare - Exercitii de recompunere a formelor 1 obiecte de arta plastice 21-25
intr-o structura plastica; populara. culoare III
- Exercitii de obtinere a motivelor
decorative prin stilizare.
Crearea şi - Exercitii de creare si utilizare a - Manual, album Frontala,
gruparea 1.1 motivelor decorative; metodic, ind.,
motivelor 2.2 - Compozitie decorativa in care 1 obiecte de arta comp. 28III-
decorative motivele decorative sa fie grupate populară decora- 01IV
dupa principile artei decorative. tiva, cul.
Compoziţie 1.1 - Compozitie decorativa in care sa se - Manual, album Frontala,
04-08
decorativă 3.1 foloseasca: 2 metodic, ind.,
IV
3.3 - tratarea decorativa a suprafetei (pata obiecte de arta comp.
11-15
plata); populară decorat.,
IV
- punctul si linia pentru obţ. formei; culoare.
- principiile artei decorative.
Forma 1.1 - Exercitii de indoire pentru obtinerea - Manual, album Frontala
spaţială 2.2 formei spatiale; 1 metodic individu- 26-29
- Origami-forme spatiale din hartie- ala, IV
obtinere si folosire. Exercitii
EVOLUŢIA ARTELOR PLASTICE ÎN ANTICHITATE – cls. a V-a Sem. al II-lea
Egiptul antic 4.1 - Dialog provocat pe baza de - Manual, Frontala,
02-06
4.2 reproduceri de arta in care sa se - Istoria artei Discutii.
V
evidentieze deosebiri sau asemanari
intre stiluri si modul de folosire a 2
09-13
elementelor de limbaj plastic.
V
- Observarea pe imagini - repoduceri de
arta a trasaturilor caracteristice artelor
plastice din Egiptul antic.
Grecia 4.1 - Dialog provocat pe baza de - Manual, Frontala, 16-20
antică 4.2 reproduceri de arta in care sa se 2 - Istoria artei. Discutii V
evidentieze arta Greciei antice; 23-27
- Obs. pe imagini–repr. de arta a V
trasaturilor caracteristice artelor
plastice din Grecia antica.
Roma antică 4.1 - Dialog provocat pe baza de - Manual, Frontala,
4.2 reproduceri de arta in care sa se 2 - Istoria artei. Discutii 30V-
evidentieze arta Romei antice; 03 VI
- Obs.pe imagini-repoduceri de arta a
trasaturilor caracteristice artelor pl.din 06-10
Roma antica. VI

Evaluare - Evaluare pe baza de intrebari si - Portofoliu Dezba-


portofoliu. 1 tere 14-17
- Artele plas. in antichitate–importanţa VI
si influenta lor asupra artei moderne.
PLANIFICARE SEMESTRIALĂ clasa a -VI- a

SEMESTRUL I 18 SAPTAMANI
AMESTECURI CROMATICE ŞI ACROMATICE
Detalieri de Timp Strategii
C.S. Activităţi de învăţare Ore
Resurse Data
conţinut Tehnici
Prezentarea - Dialog provocat pe baza manualului - Manual, Frontala,
manualului 1 conversa 13-17
tia. IX

Amestecul 3.4 - Exercitii de obtinere a unor culori noi - Manual, album Frontala,
cromatic din amestecul altor culori; metodic individ.
- Compozitie aplicutiva folosind aceste 1 reproduceri de Compoz. 20-24
culori; arta, cercul Plastica IX
cromatic
Amestecul 3.2 - Exerciţii de obţinere a tratării picturale - Manual, album Frontala,
culorilor cu folosind tonurile griurile neutre; metodic individua
27IX-
alb si negru - Realizarea unei compoziţii aplicative reproduceri de Comp
01X
în care să se folosească amestecul de 1 arta, cercul plastica
culori cu alb sau negru. cromatic
Griuri 3.4 exerciţii de amestec al perechilor de - Manual, album Frontala,
colorate ţinerea griurilor colorate culori 1 metodic, re- ind.
complementare, variind cantităţile, produceri de Comp.
pentru obţinerea unor griuri colorate arta, cercul plastica.
spre una dintre cele două culori cromatic.
04-08
(adăugând alb sau negru);
X
compoziţii plastice şi decorative,
folosind griurile rezultate din cele trei
perechi de culori complementare şi
griurile valorice.

Dominanta 1.2 - exerciţii de identificare a dominantei - Manual, album .


cromatică cromatice pe reproduceri de artă; 1 metodic, re- Frontala,
11-15
compoziţii aplicative, plastice şi produceri. ind.
X
decorative,folosind dominanta de Comp.
culoare (caldă şi rece). plastica.
Gama 1.1 - exerciţii de obţinere a unor game - Manual, album Frontala,
cromatică 2.3 cromatice; metodic, re- ind.
18-22
caldă sau compoziţii aplicative, plastice şi 1 produceri. Comp.
X
rece decorative, folosind dominanta de plastica
culoare (caldă şi rece).
Obţinerea 1.1 - Exercitii de identificare a petei . - Manual, Frontala,
petei 2.3 picturale pe imagini- reproduceri de album ind.
picturale arta; 1 metodic, re- exercitii 25-29
- Exercitii de obtinere spontana si produceri. crom., X
elaborata a petei picturale, folosind culoare.
amestecurile de modelare si nuantare.
Tratarea 1.1 - Exercitii de observare, pe reproduceri . - Manual, Frontala,
picturală a 2.3 de arta, a modalitatilor de tratare prin planse dem. ind.
01 -05
suprafeţei, suprapunere grafica; 1 Repro-duceri Comp.
XI
suprapunere - Compozitie plastica realizata prin de arta plastica,
grafică suprapunere grafica. culoare.
Alte 1.1 - Exercitii de observare pe reproduceri - Manual, planse Frontala,
modalităţi 2.3 de arta a altor modalitati de tratare 1 dem. Repro- ind.
de vibrare a picturala a suprafetei; duceri de arta comp 08-12
suprafeţei - Compozitie aplicativa in care sa se plastica. XI
Evaluare foloseasca una din aceste modalitati.

COMPOZIŢIA DECORATIVĂ
Detalieri de Timp Strategii
C.S. Activităţi de învăţare Ore
Resurse Data
conţinut Tehnici
Principiile 2.5 - Exercitii de observare si recunoastere a - Manual, album Frontala,
artei 3.1 repetitiei, alternantei si simetriei pe metodic, individu-
decorative obiecte de arta populara; 1 diferite obiecte ala, exer- 15-19
- Ex. de ordonare a motivelor decorative de arta pop. citii cro- XI
obtinute cu ajutorul punctului si liniei matice,
conf. acestor principii. culoare.
Punctul şi 3.1 - Exercitii de observare a rolului - Manual, Frontala,
linia cu rol decorativ al punctului si liniei pe 1 obiecte de arta individu-
22-26
decorativ imagini de arta; populara. ala, com-
XI
- Compozitie decorativa folosind rolul pozitie
decorativ al punctului si liniei. decorat.
Chenarul si 2.5 - Exercitii de observare a rolului - Manual, Frontala,
bordura 3.1 decorativ al punctului si liniei pe obiecte de arta ind.
imagini de arta; 1 populara. Comp.
- Exercitii de compunere a unor chenare decora-
29XI-
decorative folosind principiile artei tiva
03XII
decorative si utilizand punctul sau linia
ca motiv.
- Compozitie decorativa folosind rolul
decorativ al punctului si liniei.
Jocul de 2.5 - Organizarea unei compozitii decorative - Manual, Frontala,
fond 3.1 in care sa se foloseasca motive obiecte de arta ind. 06-10
decorative obtinute prin stilizare si unul 1 populara. Comp. XII
din principiile artei decorative . decorat.
Compoziţie 2.5 - Organizarea unei compozitii decorative - Manual, Frontala,
decorativă 3.1 in care sa se foloseasca motive 1 obiecte de arta ind. 13-17
evaluare decorative obtinute prin stilizare si unul populara. Comp. XII
din principiile artei decorative . decorat.
FORME ELABORATE ÎN URMA STUDIULUI NATURII
Reprezenta 3.2 - Exercitii de observare si de reprezentare - Manual, album Frontala,
rea grafică grafica a formelor naturale; 1 metodic, ind.,
05-07
a formelor - Exercitii de redare a formelor din reproduceri. exercitii
I
din natură natura, prin sectionare si croma-
descompunerea lor. tice.
Trans. form. 3.3 - Exercitii de extragere prin stilizare a - Imprimeuri Frontala,
naturale in trasaturilor specifice formelor; textile, ob. de ind., 10-14
forme - Exercitii de obtinere a formelor plastice arta populara. comp. I
plastice prin din formele naturale; 2 decora- 17-21
stilizare - Compozitie decorativa folosind formele tiva. I
plastice obtinute.
Evaluare - Compozitie plastica folosind un model 1 - Planse de- Frontala,
24-28
asezat in fata lor. monstrative. Ind.
I
SEMESTRUL AL II- lea CLASA a VI- a 18 SAPTAMANI
Detalieri de C.S. Activităţi de învăţare Timp Resurse
conţinut Ore Strategii
Data
Tehnici
COMPOZIŢIA PLASTICĂ
Tipuri de 2.3 - Exercitii de observare pe reproduceri de - Manual, album Frontala,
compoziţie arta a diferitelor tipuri de compozitie 1 metodic, discutii.
07-11
plastică plastica; reproduceri.
II
- Exercitii de clasificare si definire a
compozitiei plastice.
Punctul şi 3.1 - Exercitii de observare dirijata a rolului - Manual, album Frontala,
linia în constructiv al punctului si al liniei; metodic, ind.,
14-18
compoziţia - Compozitie plastica in care sa se 1 reproduceri de comp.
II
plastică foloseasca rolul constructiv al punctului arta. plastica,
si liniei , cat si rolul lor de semnificanti; culoare.
Centrul de 2.4 - Exercitii de recunoastere a centrului de - Manual, album Frontala,
interes interes pe reproduceri de arta; metodic, ind.,
21-25
- Compozitie plastica cu unul sau mai 1 reproduceri de comp.
II
multe centre de interes, folosind diferite arta. plastica,
elemente de limbaj plastic. culoare.
Ritmul 2.1 - Exercitii de identificare a ritmului pe - Manual, album Frontala, 28II-
plastic 2.2 reproduceri de arta; metodic, ind., 04 III
- Compozitie aplicativa plastica sau reproduceri, comp.pla 07-11
decorativa in care sa se foloseasca 2 planse dem. stica, III
ritmul plastic. culoare.
Icoana din 3.1 - Exercitii de observare a obtinerii si - Manual, album Ind.,
14-18
sufletul 2.3 folosirii ritmului plastic liniar; metodic. compo-
III
copilului - Exercitii de observare a diferitelor 1 zitie
expresivitati ale ritmului plastic liniar. plastica.
Compoziţia 2.3 - Exercitii de recunoastere a compozitiei - Manual, planse Frontala,
plastică plastice inchise pe reproduceri de arta; demonstrative, individ., 21-25
creion. - Observarea caracteristicilor compozitiei 1 album comp. III
plastice inchise pe reproduceri de arta; metodic. plastica,
- Compozitie plastica inchisa. creion.
Compoziţia 2.3 - Observarea caracteristicilor compozitiei - Manual, planse Frontala,
plastică plastice inchise pe reproduceri de arta; demonstrative, individu-
închisă - Exercitii de recunoastere a compozitiei 1 album ala, com- 28III-
plastice inchise pe reproduceri de arta; metodic. pozitie 01 IV
- Compozitie plastica inchisa. plastica,
culoare.

Compoziţia 2.3 - Exercitii de recunoastere a compozitiei - Manual, album Frontala,


plastică plastice deschise pe reproduceri de arta; metodic, individu-
04-08
deschisă - Observarea caracteristicilor compozitiei 1 reproduceri de ala, com-
IV
plastice deschise pe reproduceri de arta; arta. pozitie
- Compozitie plastica deschisa. plastica,
Evaluare - Mapa de lucrari - evaluare si Frontala,
autoevaluare a propriilor lucrari si ale 1 discutii. 11-15
colegilor, pe baza unei expozitii din IV
mapele personale.
Detalieri de C.S. Activităţi de învăţare Timp Resurse Strategii Data
conţinut Ore Tehnici

ARTA FEUDALISMULUI TIMPURIU


Arta 4.1 - Exercitii de observare pe imagini a - Manual, istoria Frontala,
bizantină caracteristicilor artei bizantine; artei, vizionare
- Identificarea unor elemente specifice - Diapozitive. discutii. 26-29
stilurilor studiate( cupola, pandantiv, 2 IV
mosaic); 02-06
- Exercitii de identificare a trasaturilor V
artei bizantine reflectate in operele
principalilor reprezentanti.
Arta 4.1 - Exercitii de observare pe imagini a - Manual, istoria Frontala,
romanică caracteristicilor artei romanice; artei, vizionare
- Identificarea unor elemente specifice - Diapozitive discutii
stilurilor studiate(arc in plin cintru, 1 09-13
donjon); V
- Exercitii de identificare a trasaturilor
artei romanice si gotice reflectate in
operele principalilor reprezentanti.
Arta gotica 4.1 - Exercitii de observare pe imagini a - Manual, istoria Frontala,
caracteristicilor artei gotice( rozeta, artei, vizionare
vitraliu); 1 - Diapozitive discutii 16-20
- Exercitii de identificare a trasaturilor V
artei gotice reflectate in operele
principalilor reprezentanti.

REPREZENTANTI DE SEAMA AI RENASTERII DIN ITALIA, TARILE


DE JOS, GERMANIA SI FRANTA
Renaşterea 4.2 - Exercitii de observare pe imagini a unor - Manual, istoria Frontala,
în Italia elemente tipice ale Renasterii; 1 artei, Vizionari 23-27
- Reflectarea trasaturilor specifice reproduceri. Discutii V
Renasterii in operele artistilor italieni.
Titanii 4.2 - Exercitii de recunoastere pe imagini a - Manual, istoria Frontala,
30V
Renaşterii scolilor si perioadelor Renasterii; artei, Vizionari
-03
- Discutie provocata in care sa se 1 reproduceri Discutii
VI
sublinieze importanta titanilor
Renasterii;
Renaşterea 4.2 - Exercitii de recunoastere a diferitelor - Manual, isto- Frontala,
în Franţa, stiluri si scoli din tarile mentionate; ria artei, re- Vizionari
Germania - Analiza a imaginilor definitorii aratand 1 produceri Discutii 06 -10
şi Tările de modul de reflectare a trasaturilor VI
Jos Renasterii in operele reprezentantilor
de seama ai apoci
Evaluare - Mape cu lucrari; - Portofoliu In grup,
- Analiza operelor unor reprezentanti ai 1 Dezba- 14-17
Renasterii pe baza de portofoliu. tere. VI
PLANIFICARE SEMESTRIALĂ clasa a VII- a
SEMESTRUL I 18 SAPTAMANI
COMPOZIŢIA PLASTICĂ clasa a VII-a
Detalieri de Timp Strategii
C.S. Activităţi de învăţare Ore
Resurse Data
conţinut Tehnici
Prezentare - Dialog provocat pe baza manualului si 1 Manualul Frontala
13-17
a a cunostintelor invatate anterior
IX
manualului
Contrastul 3.2 - Discutii pe imagini reproduceri de arta - Manual, cerc Frontala,
de comple- pt. identificarea contrastului de cromatic, ind.,
mentare complementare. 1 reproduceri, comp.
20-24
- Exercitii de obtinere a contrastului de (Mondrian) plastica,
IX
complementare . culoare.
- Compozitie plastica aplicativa folosind
contrastul de complementare.
Contrastul 3.2 - Discutii pe imagini - reproduceri de arta - Manual, cerc Frontala,
de calitate pt. identificarea contrastului de calitate; cromatic, ind.,
- Exercitii de obtinere a contrastului de 1 reproduceri comp. 27IX-
calitate. (Veronesse) plastica, 01X
- Compozitie plastica aplicativa folosind culoare
contrastul de calitate.
Contrastul 3.2 - Discutii pe imagini – reprod. de arta; - Manual, cerc Frontala,
de cantitate - Exercitii de obtinere a contrastului de cromatic, ind. ,
04-08
cantitate; 1 reproduceri, comp.
X
- Compozitie plastica aplicativa folosind (Mondrian plastica,
contrastul de cantitate. culoare
Efectul 3.4 - Observatii pe reproduceri de arta a - Manual, planse Frontala,
spaţial al efectelor spatiale si termodinamice ale 1 demonstrative ind.,
11-15
culorilor si culorilor; reproduceri comp.
X
semnifica- - Compozitie plastica folosind efectul (Cezanne, plastica,
tia lor termodinamic al culorilor. Seurat). culoare
Clasificare 3.1 - Discutii pe baza unor exemple pentru 1 - Manual, Frontala,
a alegerea unor anumite organizari a reproduceri, Vizionari
compoziţi- elementelor de limbaj plastic; diapozitive. Discutii. 18-22
ilor plastice -discutii pentru clasificarea X
compozitiilor plastice dupa diferite
criterii.
Centru de 3.2 - Exercitii de recunoastere pe reproduceri 1 - Manual, album Frontala,
interes de arta a centrelor de interes ale metodic, ind.,
25-29
compozitiilor plastice; reproduceri. comp.
X
- Compozitia aplicativa cu unu sau mai plastica,
multe centre de interes. culoare.
Compoziţia 3.3 - Exercitii de recunoastre pe imagini a 2 - Manual, album Frontala, 01-05
statică compozitiei statice; metodic, ind., XI
- Compozitie aplicativa cu organizarea reproduceri. comp. 08-12
statica a elementelor unitare cromatic. plastica. XI
Compoziţia 3.3 - Exercitii de recunoastre pe imagini a 2 - Manual, album Frontala, 15-19
dinamică compozitiei dinamice; metodic, ind., XI
- Com aplicativa cu organizarea dinamica reproduceri. comp. 22-26
a elementelor unitare cromatic. plastica. XI
SEMESTRUL I

STUDIUL DUPĂ NATURĂ clasa a VII-a


Detalieri de Timp Strategii
C.S. Activitati de invatare Ore
Resurse Data
continut Tehnici
Redarea in 1.1 - exercitii de redare in perspective a liniei - Manual, Frontala,
perspectiva 3.1 1 -Album metodic discutii, 29 XI
a liniei exercitii 03XII
in creion
Redarea in 1.1 - exercitii de redare in perspective a - Manual, Frontala,
perspectia 3.1 suprafetei 1 -Album metodic discutii, 06-10
a exercitii XII
suprafetei, in creion
Redarea in 1.1 - exercitii de redare in perspective a - Manual, Frontala,
perspective 3.1 volumului 1 -Album metodic discutii, 13-17
a volumului exercitii XII
in creion
Studiu 1.1 - Exercitii de masurare, proportionare, - Manual, Frontala,
după 3.1 paginare, raportare la intreg a 1 - Album discutii, 05-07
natură obiectelor; metodic exercitii I
- Etapele realizarii studiului dupa natura. - Diferite ob. in creion.
Studiu 1.1 - Exercitii de observare si reprezentare a - Manual, Frontala,
după 3.1 deformarilor aparente, in functie de - Album vizionare
10-14
natură linia de orizont, de prezenta 2 metodic, discutii,
I
desenatorului si de punctele de fuga; - Planse de- exercitii
17-21
- Exercitii de paginare a obiectelor. monstrative. în creion.
I
- - Exercitii de valoratie in creion

Evaluare - Mape cu lucrari; - Portofoliu In grup,


24-28
1 Dezba-
I
tere.
SEMESTRUL al II-lea CLASA a VII-a 18 Saptamani

STUDIUL DUPĂ NATURĂ clasa a VII-a


Detalieri de Timp Strategii
C.S. Activităţi de învăţare Ore
Resurse Data
conţinut Tehnici
Studiu 1.1 - schite de redare a volumelor prin - Manual, Frontala,
după 3.1 culoare, pentru obtinerea unei unitati - Album vizionare
07-11
natură cromatice a compozitiei 2 metodic, discutii,
II
- Planse de- exercitii
14-18
monstrative. în
II
- Grup de culoare.
obiecte.
COMPOZIŢIA DECORATIVĂ
Construcţia 3.5 - Exercitii de constructie a poligoanelor - Manual, Frontala,
poligoane- regulate si stelate; - Trusa de individu-
21-25
lor regulate - Exercitii de compunere a motivelor 1 geometrie, ala,
II
şi stelate decorative folosind poligoanele regulate - Planse de- exercitii
si stelate. monstrative. creion.
Compoziţie 3.5 - Compozitie decorativa folosind 2 - Manual, Frontala, 28II
decorativă motivele geometrice obtinute pe baza - Album ind., -
unor retele. metodic. comp. 04III

07-11
III

Design -ul 2.1 - Observarea design -ului produselor si al - Manual, Frontala,


procesului de proiectare si reproiectare - Diferite Vizio- 14-18
a acestora; 1 obiecte, nare III
- Discutii si comentarii pentru explicarea - Planse dem. Discutii.
notiunii si importantei design -ului.

Design -ul 2.1 - Discutii privind alegerea celor mai - Manual, Frontala,
de copertă 2.2 potrivite forme de elaborare a copertii 1 - Coperti de ind.,
de carte de carte; carte. exercitii 21-25
- Exercitii de elaborare a copertii de carte crom. III
Desig- ul 2.1 - Discutii privind alegerea celor mai - Manual, Frontala,
de produs 2.2 potrivite forme de produs si de afis 1 -Diferite individu-
şi afiş publicitar; obiecte, ala,
publicitar - Exercitii de elaborare a design -ului de - Afise. exercitii
28III
produs si de afis publicitar pe o tema crom.
-
data.
01IV

ARTA EUROPEI ÎN SECOLELE AL XVII-LEA ŞI AL XVIII-LEA


Barocul 4.1 - Identificarea pe imagini a modalitatilor - Manual, Frontala,
de expresie specifice; - Istoria artei, Discutii.
- Identificarea pe imagini a trasaturilor - Reproduceri de
esentiale ale artei in baroc; 1 arta.
- Distingerea elementelor definitorii 04-08
reflectate in operele principalilor IV
reprezentanti in arhitectura, pictura,
sculptura, arte decorative.

Detalieri de Timp Strategii


C.S. Activităţi de învăţare Ore
Resurse Data
conţinut Tehnici
Clasicismul 4.1 - Identificarea pe imagini a modalitatilor 1 - Manual, Frontala,
de expresie specifice; - Istoria artei, Discutii.
- Identificarea pe imagini a trasaturilor - Reproduceri de
esentiale ale artei in clasicism; arta. 11-15
- Distingerea elementelor definitorii IV
reflectate in operele principalilor
reprezentanti in arhitectura, pictura,
sculptura, arte decorative.
Rococoul 4.1 - Identificarea pe imagini a modalitatilor - Manual, Frontala,
de expresie specifice; - Istoria artei, Discutii.
- Identificarea pe imagini a trasaturilor - Reproduceri de
26-29
esentiale ale artei in rococo; 1 arta.
IV
- Distingerea elementelor definitorii
reflectate in operele principalilor
reprezentanti in arhitectura, pictura,
sculptura, arte decorative.
Neoclasi- 4.1 - Identificarea pe imagini a modalitatilor - Manual, Frontala,
cismul de expresie specifice; - Istoria artei, Discutii.
- Identificarea pe imagini a trasaturilor - Reproduceri de
02-06
esentiale ale artei in neoclasicism; 1 arta.
V
- Distingerea elementelor definitorii
reflectate in operele principalilor
reprezentanti in arhitectura, pictura,
sculptura, arte decorative.
ARTA EUROPEI ÎN PRIMA ŞI A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-lea
Romantis- 4.1 - Identificarea pe imagini a modalitatilor - Manual, Frontala,
mul de expresie specifice; - Istoria artei, Vizionari
- Identificarea pe imagini a trasaturilor 1 - Reproduceri de Discutii.
19-13
esentiale ale artei in romantism; arta.
V
- Distingerea elementelor definitorii
reflectate in operele principalilor
reprezentanti in arhitectura, pictura,
scluptura, arte decorative.
Realismul 4.1 - Identificarea pe imagini a modalitatilor - Manual, Frontala,
de expresie specifice; - Istoria artei, Vizionari
- Identificarea pe imagini a trasaturilor 1 - Reproduceri de Discutii.
esentiale ale artei in realism; arta. 16-20
- Distingerea elementelor definitorii V
reflectate in operele principalilor
reprezentanti in arhitectura, pictura,
scluptura, arte decorative.
Impresionis 4.1 - Identificarea pe imagini a modalitatilor - Manual, Frontala,
-mul de expresie specifice; - Istoria artei, Vizionari
- Identificarea pe imagini a trasaturilor - Reproduceri de Discutii.
esentiale ale artei in inpresionism; arta. 23-27
- Distingerea elementelor definitorii 1 V
reflectate in operele principalilor
reprezentanti in arhitectura, pictura,
scluptura, arte decorative.
Neoimpresi 4.1 - Identificarea pe imagini a modalitatilor - Manual, Frontala,
onismul de expresie specifice; - Istoria artei, Vizionari
- Identificarea pe imagini a trasaturilor - Reproduceri de Discutii.
30 V-
esentiale ale artei in neoimpresionism; 1 arta.
03 VI
- Distingerea elementelor definitorii
reflectate in operele principalilor
reprezentanti in arhitectura, pictura,
scluptura, arte decorative.
Postimpre- 4.1 - Identificarea pe imagini a modalitatilor - Manual, Frontala,
sionismul de expresie specifice; - Istoria artei, Vizionar, 06-10
- Identificarea pe imagini a trasaturilor 1 - reproduceri de Discutii. VI
esentiale ale artei in postimpresionism; arta.
Evaluare - Portofoliu: Care dintre perioadele, - Portofoliu Frontala
14-17
stilurile, artistii studiati sunt mai 1 Dezba-
VI
aproape de sufletul meu si de ce ? tere
PLANIFICARE SEMESTRIALĂ CLASA a VIII -a
SEMESTRUL I 18 SAPTAMANI

COMPOZIŢIA PLASTICĂ clasa a VIII –a


Detalieri de Timp Resurse Strategii
C.S. Activitati de invatare Ore
Data
continut Tehnici
Studiu 3.1 - Exercitii de observare a formei - Manual, Frontala,
după obiectelor , a raporturilor dintre planuri, - Obiecte, indepen-
natură a paginatiei; 1 - Planse de- denta 13-17
- Exercitii de constructie a obiectelor de monstrative exercitiu IX
forme compuse, dupa descompunerea creion.
lor in forme simple.
Studiu după 3.1 - Studiu dupa natura statica - grup de 1 - Obiecte, Frontala, 27 IX
natură obiecte - creion si culoare, pe baza - Planse de- indepen- –
creion. contrastelor si armoniilor studiate. monstrative. denta 01 X
Studiu după 3.1 - Studiu dupa natura statica – grup de 1 - Obiecte, Frontala,
natură 11-15
obiecte – creion si culoare, pe baza - Planse de- indepen-
culoare. X
contrastelor si armoniilor studiate. monstrative. denta
Compozitie 3.1 - Natura moarta desen dupa model 1 Obiecte, Frontala,
plastica 25-29
- Planse de- indepen-
X
monstrative. denta

ELEMENTE DE DESEN PROIECTIV clasa a VIII –a


Elemente 1.2 - Exercitii de intuire a spatiului - Manual, Frontala,
de desen tridimensional reprezentat de triedul de - Planse de- individu-
08-12
proiectiv referinta; 2 monstrative, ala,
XI 22-
- Reprezentarea punctului si a dreptei pe - trusa de exercitii
26 XI
cele trei plane de proiectie in spatiu si geometrie. creion.
in epura.
Construcţii 1.1 - Exercitii de constructie a racordarilor - Manual, Frontala,
grafice pe cercurilor si dreptelor; - Planse de- ind., 06-10
baza ra- - Exercitii de reprezentare grafica a 2 monstrative, comp. XII
cordărilor diferitelor tipuri de arce de bolta si - Trusa de culoare.
rozete realizate cu instrumente geometrie 05-07
geometrice. I

Evaluare - Schita fatadei unei cladiri in care sa se 1 - Planse de- Comp.


17-21
gaseasca arcul de bolta si rozeta cu monstrative. decora-
I
vitraliu. tiva.
SEMESTRUL AL II-lea
CLASA a VIII –a 18 SAPTAMANI

COMPOZIŢIA DECORATIVĂ clasa a VIII –a


Detalieri de Timp Strategii
C.S. Activitati de invatare Ore
Resurse Data
continut Tehnici
Spaţiul 2.1 - Exercitii de descifrare a unor tipuri de - Manual, Frontala,
decorativ retele pe baza imaginilor; 1 - Planse de- individua 07-11
cu efect - Exercitii de compunere a unei retele pe monstrative. la, ex. II
cinetic baza unui algoritm de lucru. creion.
Compoziţie 2.1 - Compozitie decorativa realizata in - Manual, Ind.,
21-25
decorativă contrastul inchis - deschis pe baza unei 1 - Planse de- comp.
II
retele. monstrative decor.
ISTORIA ARTELOR - Arta europeană în sec. al XX –lea
Fovismul, -
Discutii pe imagini in vederea - Manual, Frontala,
Cubismul recunoasterii caracteristicilor - Istoria artei, Vizionari
si curentelor; 1 - Reproduceri de Discutii
Epresionis - Activitate de comentare pe baza unor arta. 07-11
mul reproduceri; III
- Sublinierea modului in care se reflecta
caracteristicile curentelor in opere
reprezentative.
Abstracţio- 4.1 - Discutii pe imagini in vederea - Manual, Frontala,
nismul recunoasterii caracteristicilor - Istoria artei, Vizionari
abstractionismului; 1 - Reproduceri de Discutii.
- Activitate de comentare pe baza unor arta. 21-25
reproduceri din abstractionism; III
- Sublinierea modului in care se reflecta
caracteristicile curentului in opere
reprezentative.
4.1 - Discutii pe imagini in vederea - Manual, Frontala,
Pop-Art cunoasterii caracteristicilor artei pop; - Istoria artei, Vizionari
- Activitate de comentare pe baza unor 1 - reproduceri de Discutii.
04-08
reproduceri din arta pop; arta.
IV
- Sublinierea modului in care se reflecta
caracteristicile curentului in opere
reprezentative.
REPREZENTANTI DE SEAMA AI ARTELOR PLASTICE ROMANESTI IN SEC AL XIX-LEA SI
AL XX-LEA
Arhitectur 4.1 - Discutii cu privire la caracterisicile - Manual, Vizionari 26-29
a 1 arhitecturii si sculpturii din sec. al XIX - Istoria artei, Discutii IV
-lea; 1 - Arta Comen-
- Exercitii de recunoastere a modalitatilor romaneasca tariu
in care se reflecta aceste caracteristici
in operele principalilor reprezentanti;
Pictura 4.1 - Discutie cu privire la caracteristicile - Manual, Vizionari
picturii din sec. al XIX -lea in arta - Istoria artei, Discutii
romaneasca; 1 - Reproduceri Comen- 09-13
- Exercitii de recunoastere a elementelor (Grigorescu, tariu V
de limbaj si expresie plastica pe imagini Andreescu)
reproduceri de arta;
Detalieri de Timp Strategii
O.R Activitati de invatare Ore
Resurse Data
continut Tehnici
Sculptura - Discutie cu privire la caracteristicile - Manual, Vizionari
sculpturii din sec. al XIX -lea in arta - Istoria artei, Discutii
romaneasca; 1 - Arta Comen- 23-27
- Exercitii de recunoastere a elementelor romaneasca tariu V
de limbaj si expresie plastica pe imagini
reproduceri de arta;
Evaluare - Referat: National si universal in arta 1 - Referat In grup
06-10
plastica romaneasca din sec. al XIX Dezba-
VI
-lea. tere

S-ar putea să vă placă și