Sunteți pe pagina 1din 18

Profesor: Govor Răzvan-Mihai

An şcolar: 2018-2019
Programa clasei a V-a
EDUCAŢIE PLASTICĂ
Competenţe generale:
La sfârşitul clasei a V-a, elevul va fi capabil:
1. Dezvoltarea capacităţii de exprimare plastică utilizând materiale, instrumente şi tehnici variate;
2. Dezvoltarea sensibilităţii, a imaginaţiei şi a creativităţii artistice;
3. Cunoaşterea şi utilizarea elementelor de limbaj plastic;
4. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului vizual – artistic.
Valori şi atitudini:
1. Manifestarea interesului pentru cunoaşterea şi interpretarea operelor de artă plastică şi decorativă;

2. Manifestarea iniţiativei în aprecierea critică a operei de artă, compararea propriului punct de vedere cu părerea celorlalţi. Evaluare şi
autoevaluare.

3. Motivaţia pentru ocrotirea şi punerea în valoare a patrimoniului artistic naţional şi universal.

4. Disponibilitatea pentru cultivarea capacităţilor estetice ca fundament pentru participarea la viaţa culturală.

5. Înţelegerea şi aprecierea diverselor forme de expresii din patrimoniul artelor plastice universale.

CLASA A V-A
COMPETENŢE SPECIFICE ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI/CONŢINUTURI:
1. Dezvoltarea capacităţii de exprimare plastică utilizând materiale, instrumente şi tehnici variate;

Competenţe specifice Exemple de activităţi-conţinuturi

1
1.1 utilizarea adecvată a materialelor şi a instrumentelor de lucru;  Exerciţii de recunoaştere, atât pe planşe didactice, cât şi pe
reproduceri de artă, a culorilor şi a grupelor de culori;

1.2 identificarea grupelor de culori din cercul cromatic;  Exerciţii de obţinere a nuanţelor spre una dintre culorile
vecine în steaua culorilor;
 Compoziţii aplicative, folosind nuanţe ale culorilor calde sau
reci.
 Exerciţii de folosire a diferitelor materiale de lucru, specifice
diverselor domenii ale artelor plastice;

2
2. Dezvoltarea sensibilităţii, a imaginaţiei şi a creativităţii artistice;
Competenţe specifice Exemple de activităţi-conţinuturi
2.1 reprezintarea trăsăturilor caracteristice ale unor structuri - observarea formelor naturale şi a structurii lor
preferate din natură; exterioare şi interioare;

2.2 utilizarea unei forme obţinută prin transformarea structurilor - exerciții de redare a formei diferitelor structuri, prin
descompunerea sau secționarea lor;
naturale în structuri plastice;
*2.3 observarea şi obţinerea de contraste cromatice în - exerciții de recompunere a formelor obținute, într-o structură
plastică;
diferite compoziţii; - exerciții de utilizare și creare a unor motive decorative;
- compoziție decorativă realizată cu un motiv unic sau repetabil (tehnici
diferite);
- exerciții de identificare de reproduceri de artă a contrastelor (de
calitate, cald-rece);
- compoziții figurative și nonfigurative, realizate prin folosirea
contrastelor (cel puțin o compoziție pentru fiecare contrast).

3. Cunoaşterea şi utilizarea elementelor de limbaj plastic;

Competenţe specifice Exemple de activităţi-conţinuturi


3.1 obţinerea tratării decorative a suprafeţei; - exerciţii de identificare a tratării decorative pe imagini-reproduceri
de artă;
3.2 obţinerea tratării picturale a suprafeţei; - exerciții de obținere a petei decorative (uniforme) din culori sau
amestecuri de culori (tonuri, nuanțe, griuri neutre).
3.3 obţinerea expresivităţii ale punctului sau liniei ca - compoziții decorative folosind tratarea decorativă (uniformă) a
culorii, precum și diferite elemente de limbaj plastic;
ornamente decorative; - observarea de reproduceri de artă a tratării picturale prin folosirea
amestecurilor (tonuri, nuanțe, griuri neutre).
- exerciții de obținere a tratării picturale prin folosirea amestecurilor
(tonuri, nuanțe, griuri neutre);

3
- realizarea de compoziții aplicative, figurative și non-figurative prin
folosirea tratării picturale a suprafeței;
- exerciții de realizare a punctului și a liniei ca elemente decorative;
- compoziţii decorative realizate prin folosirea punctului şi a liniei ca
ornament (prin repetare, densificare, rarefiere;
- exerciţii de obţinere a punctului şi a liniei ca semne plastice;
- compoziţii aplicative conţinând expresivităţi ale
punctului şi ale liniei ca semne plastice.

4
4. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului vizual – artistic.

Competenţe specifice Exemple de activităţi-conţinuturi


- observarea, pe imagini-reproduceri de artă, a
trăsăturilor caracteristice artelor plastice din antichitate;
4.2 diferenţierea ramurilor şi a genurilor - observarea pe imagini-reproduceri de artă a
artelor plastice, opera de artă autentică de diferitelor ramuri şi genuri ale artelor plastice;
kitsch, originalul de reproducere; - dialog pe bază de imagini şi obiecte kitsch.

CONȚINUTURI:
1. Introducere în domeniul artelor plastice: ramuri, genuri, spaţiul plastic, materiale şi tehnici de lucru
2. Culorile spectrului solar: cercul cromatic (culori primare, *binare de gradul 1 şi II, calde şi reci,*culori complementare) şi non-
culori
3. Elemente de limbaj plastic: punct, linie, formă, forme naturale-forme plastice, plane şi *spaţiale, culoare
4. Tratarea picturală: amestecuri cromatice şi acromatice; nuanţe şi griuri; tratarea decorativă
5. Compoziţia plastică: compoziţia închisă şi compoziţia deschisă;
6. Artele plastice în Antichitate: Egipt, Grecia, Roma, *China, *India.

5
Clasa a V-a
Unitate: Școala Gimnazială „Avram Iancu”, Aluniș
Profesor: Govor Răzvan-Mihai
Disciplină: Educaţie Plastică
An şcolar: 2018-2019
Programa clasei a V-a

Planificare calendaristică
Nr. UNITATEA DE ÎNVĂŢARE Competenţe CONŢINUTURI Nr. de SĂPTĂMÂ OBS.
crt. Specifice ore NA

1. Introducere în istoria 1.1-să folosească adecvat 2 Sem. I


artelor plastice materialele şi instrumentele de 18 săptămâni
lucru; Ramuri ale artei plastice S1 12.09
4.2- diferenţierea ramurilor
specifice artelor plastice, opera Fenomenul Kitsch S2 19.09
autentică de kitsch, originalul de
reproducere;

2. 1.2 identificarea grupelor de culori 6


Culorile spectrului solar din cercul cromatic; Cercul cromatic (Itten); S3 26.09
2.3 observarea şi obţinerea de Culorile primare, secundare, S4 03.10
contraste cromatice în diferite terțiare;
compoziţii Culorile calde şi reci S5 10.10
1.1 utilizarea adecvată a
materialelor şi instrumentelor de Culorile complementare S6-7 17-24.10
lucru

6
Clasa a V-a
3.1 obţinerea tratării decorative a Nonculorile S8 31.10
suprafeţei

3. 1.2 identificarea grupelor de culori din 3


TRATAREA PICTURALĂ cercul cromatic Amestecuri cromatice fizice S9 07.11
3.2 obţinerea tratării picturale a Nuanțe și griuri
suprafeţei Tratarea decorativă: modelarea S10 14.11
2.3 observarea şi obţinerea de culorilor
contraste cromatice în diferite compoziţii S11 21.11
1.1 utilizarea adecvată a materialelor şi
instrumentelor de lucru
3.1 obţinerea tratării decorative a
suprafeţei

22 dec.2018- 13
ian.2019
Vacanța de iarnă

4. ELEMENTE DE LIMBAJ 1.1 utilizarea adecvată a materialelor şi 4 Peisaje de iarnă


PLASTIC instrumentelor de lucru Punctul: expresivitate și S12 28.11 doar din linii/doar
3.3 obţinerea expresivităţi ale punctului semnificație S13 05.12 din puncte;
ori ale liniei ca ornamente decorative Linia: expresivitate și S14 12.12 Metode diverse de
semnificație S15 19.12 obținere a liniei

7
Clasa a V-a
Forme naturale - forme /punctului
plastice, plane și *spațiale

5. COMPOZIȚIA PLASTICĂ 1.1 utilizarea adecvată a materialelor şi 3 2 febr.-10 febr.


instrumentelor de lucru Compoziția închisă S16 16.01 2019
*elemente constructive şi semne plastice S17 23.01 Vacanța
Compoziția deschisă S18 30.01 intersemestrială

6. STRUCTURI NATURALE- 1.1 utilizarea adecvată a materialelor şi 4 Sem II


STRUCTURI PLASTICE instrumentelor de lucru; Structuri preferate din natură S1-2 13-20.02 16 săptămâni
2.1 reprezentarea trăsăturilor
caracteristice ale unor structuri preferate Structuri naturale reinterpretate
din natură în spațiul plastic S3-4 27.02-06.03
2.2 utilizarea unei forme obţinută prin
transformarea structurilor naturale în
structuri plastice;
3.1 obţinerea tratării decorative a
suprafeţei

8
Clasa a V-a
7. 2.1 reprezentarea trăsăturilor 5
FORMA 2D/3D caracteristice ale unor structuri preferate Forma plastică S5 13.03
din natură Forma plană 2D S6-7 20-27.03
1.1 utilizarea adecvată a materialelor şi
instrumentelor de lucru Forma spaţială 3D (Origami) S8-9 03-10.04
2.2 utilizarea unei forme obţinută prin
transformarea structurilor naturale în
structuri plastice

8. *4.1 identificarea trăsăturilor specifice 6 20 apr.- 05 mai


EVOLUȚIA ARTELOR artelor plastice din antichitate Arta Egiptului antic S10 17.04 2019
PLASTICE ÎN 4.2 diferenţierea ramurilor şi a genurilor Arta Greciei antice S11 08.05 Vacanță de
ANTICHITATE artelor plastice, opera de artă autentică de Arta Romei antice S12 15.05 primăvară
kitsch, originalul de reproducere Arta Chinei antice. S13 22.05
*2.3 observarea şi obţinerea de Arta Indiei antice
contraste cromatice în diferite compoziţii 29.05
Cele şapte minuni ale lumii S14
antice

9
Clasa a V-a
9. Oră la dispoziţia profesorului 4.1 identificarea trăsăturilor specifice Arta Egiptului antic 15 iunie 2019
artelor plastice din antichitate S15 05.06
EVALUAREA FINALA A 4.2 diferenţierea ramurilor şi a genurilor Original sau reproducere? Încheierea
PORTOFOLIULUI artelor plastice, opera de artă autentică de S16 12.06 anului școlar
kitsch, originalul de reproducere
2.3 Manifestarea iniţiativei în „Micii critici” Evaluare şi
aprecierea critică a operei de artă, autoevaluare
compararea propriului punct de
vedere cu părerile celorlalţi.

DIRECTOR, Responsabil comisie metodică,

10
Clasa a V-a
Unitate: Școala Gimnazială „Avram Iancu”, Aluniș
Profesor: Govor Răzvan-Mihai
Disciplină: Educaţie Plastică
An şcolar: 2018-2019
Programa clasei a V-a

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ
Semestrul I
1. Artele plastice. Noţiuni generale
Nr. de ore/sapt.=1
Săptămâna=1
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE Competențe ACTIVITATEA DE RESURSE MATERIALE,
generale ÎNVĂŢARE UMANE ŞI TEMPORALE
Recunoaşterea genurilor artelor plastice pe 1.1 Conversaţia; Culori, bloc de desen, pensule,
imagini – reproduceri de artă; 4.2 Observarea pe imagini - paletă;
Recunoaşterea operei de artă originale; reproduceri de artă a diferitelor Cercul cromatic;
Identificarea operei de artă autentică; ramuri şi genuri ale artelor Albume
Folosirea corectă a materialelor de lucru; plastice;
Însuşirea activă a vocabularului specific; Explicaţia;
Problematizarea;
2. Culorile spectrului solar
Nr. de ore=7
Săptămâna=2-8
DETALIERI DE CONŢINUT Competențe ACTIVITATEA DE ÎNVĂŢARE RESURSE MATERIALE,
generale UMANE ŞI TEMPORALE
Recunoaşterea culorilor şi a nonculorilor pe 1.2 Demonstraţia; Culori, bloc de desen, pensule,
reproduceri de artă; 2.3 Exerciţii de recunoaştere a paletă;
Obţinerea culorilor binare de gradul I şi II; 1.1 culorilor şi a nonculorilor pe Cercul cromatic;
Recunoaşterea perechilor de culori complementare; 3.1 reproduceri de artă; Albume de artă:
Evaluare: Exerciţii de compunere a unor Nicolae Dărăscu, Traian Brădean,
- Elevul cunoaşte culorile spectrului solar; spaţii plastice. Ştefan Luchian, Paul Cezanne,
Claude Monet.

11
Clasa a V-a
- Culorile cercului cromatic; 7 ore

- Culorile calde şi reci;

- Culorile complementare;

Proba practică:
Compunerea unui spaţiu plastic folosind culorile
calde şi reci.

3. Contraste cromatice
Nr. de ore=3
Săptămâna=9-11
DETALIERI DE CONŢINUT Ob. de ACTIVITATEA DE ÎNVĂŢARE RESURSE MATERIALE,
ref. UMANE ŞI TEMPORALE
Exerciţii de recunoaştere a culorilor calde şi reci, 1.2 Exerciţii de compunere a unor Cercul cromatic;
Realizarea unor compoziţii în culori calde sau reci; 3.2 spaţii plastice; Albume de artă;
Evaluare: 2.3 Demonstraţia; Bloc de desen, paletă, apă, creion
Elevul recunoaşte contrastul culorilor în sine; 1.1 Explicaţia; 2 ore
Elevul identifică pe reproduceri contrastul cald – rece. Exerciţii joc;
Proba practică:
Realizarea unui peisaj fie în contrast cald - rece

4. Punctul – element de limbaj plastic


Nr. de ore=3
Săptămâna=12-14
DETALIERI DE CONŢINUT Competențe ACTIVITATEA DE RESURSE MATERIALE,
generale ÎNVĂŢARE UMANE ŞI TEMPORALE
Recunoaşterea ipostazelor diferite ale punctului pe 1.1 Explicaţia; Albume de artă;
reproduceri; 3.2 Observaţia; Hârtie colorată, lipici, foarfece.
12
Clasa a V-a
Identificarea semnificaţiilor punctului plastic pe 3.3 Exerciţiul. 2 ore
reproduceri din manual;
Realizarea unei compoziţii decorative.
Evaluare:
Elevul:
- Defineşte punctul plastic;

- Identifică diferitele ipostaze ale punctului;

- Recunoaşte semnificaţiile punctului.

Proba practică:
Realizarea unei compoziţii tip mozaic

13
Clasa a V-a
Profesor: Govor Răzvan-Mihai
An şcolar: 2018-2019
Programa clasei a V-a

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ
Semestrul II

5. LINIA– element de limbaj plastic


Nr. de ore=3
Săptămâna=15-17
DETALIERI DE CONŢINUT Competențe ACTIVITATEA DE RESURSE MATERIALE,
generale ÎNVĂŢARE UMANE ŞI TEMPORALE
Recunoaşterea ipostazelor diferite ale liniei pe 1.1 Explicaţia; Albume de artă;
reproduceri; 3.2 Observaţia; Hârtie colorată, lipici, foarfece.
Identificarea semnificaţiilor liniei plastice pe reproduceri 3.3 Exerciţiul. 2 ore
din manual;
Realizarea unei compoziţii decorative.
Evaluare:
Elevul:
- Defineşte linia plastică;

- Identifică diferitele ipostaze ale liniei;

- Recunoaşte semnificaţiile liniei.

Proba practică:
Realizarea unei compoziţii tip joc de fond;

14
Clasa a V-a
6. FORMA NATURALĂ/PLASTICĂ– element de limbaj plastic
Nr. de ore=3
Săptămâna=18-20
DETALIERI DE CONŢINUT Competențe ACTIVITATEA DE ÎNVĂŢARE RESURSE MATERIALE,
generale UMANE ŞI TEMPORALE
Recunoaşterea ipostazelor diferite ale formei plastice pe 1.1 Explicaţia; Albume de artă;
reproduceri; 3.2 Observaţia; Hârtie colorată, lipici, foarfece.
Identificarea semnificaţiilor formei plastice pe reproduceri 3.3 Exerciţiul. 3 ore
din manual;
Realizarea unei compoziţii decorative.
Evaluare:
Elevul:
- Defineşte forma plastică;

- Identifică diferitele ipostaze ale formei plastice;

- Recunoaşte semnificaţiile formei plasticei.

Proba practică:
Realizarea unei compoziţii figurative/nonfigurative prin
folosirea formei naturale/plastice;

7. Compoziția plastică: închisă/deschisă


Nr. de ore=3
Săptămâna=21-23
DETALIERI DE CONŢINUT Competențe ACTIVITATEA DE RESURSE MATERIALE,
generale ÎNVĂŢARE UMANE ŞI TEMPORALE
Recunoaşterea ipostazelor diferite ale compoziției 1.1 Explicaţia; Albume de artă;
plastice închise/deschise pe reproduceri; 3.2 Observaţia; Culori de apă;
Identificarea semnificaţiilor compoziției închise/deschise 3.3 Exerciţiul. lipici, foarfece.
pe reproduceri din manual; Pensule moi/plată și cu vârf rotund;
15
Clasa a V-a
Realizarea unei compoziţii închise/deschise. 3 ore
Evaluare:
Elevul:
- Defineşte compoziție închisă/deschisă;

- Identifică diferitele compoziții închise/deschise


pe reproduceri de artă;

- Recunoaşte semnificaţiile compoziției


deschise/închise.

Proba practică:
Realizarea unei compoziţii închise/deschise.

8. Artele plastice în Antichitate: Egipt, Grecia, Roma, *China, *India


Nr. de ore=5
Săptămâna=24-28
DETALIERI DE CONŢINUT Competențe ACTIVITATEA DE RESURSE MATERIALE,
generale ÎNVĂŢARE UMANE ŞI TEMPORALE
Recunoaşterea diferitelor obiecte de cult/patrimoniu ale 1.1 Explicaţia; Albume de artă;
Egiptului Antic pe reproduceri; 3.2 Observaţia; Culori de apă. Pensule;
Identificarea trăsăturilor artei 3.3 Exerciţiul. Hârtie colorată, lipici, foarfece.
egiptene/grecești/romane/chinezești, indiene antice pe 5 ore
reproduceri din manual/ albume/ reprezentări PPT;
Realizarea unei compoziţii în stilul artei Antichității;.
Evaluare:
Elevul:
- Defineşte trăsăturile și evoluția artei antice;

- Identifică diferitele ipostaze ale artei antice;

- Recunoaşte semnificaţiile și rolul sacru al artei


antice;.

16
Clasa a V-a
Proba practică:compoziţie în stilul artei antice;

9. EVALUAREA PORTOFOLIULUI
Nr. de ore=8
Săptămâna=29-36
DETALIERI DE CONŢINUT Competențe ACTIVITATEA DE RESURSE MATERIALE,
generale ÎNVĂŢARE UMANE ŞI TEMPORALE
Recunoaşterea principalelor teme discutate; 1.1 Explicaţia; Albume de artă;
Identificarea semnificaţiilor elementelor de limbaj plastic 3.2 Observaţia; Portofoliul personal.
; 3.3 Exerciţiul. 8 ore
Realizarea și emiterea de păreri proprii legate de lucrările
personale sau ale colegilor.
Autoevaluare:
Elevul:
- Defineşte elementele de limbaj plastic;

- Identifică diferite compoziții în contrast


cald/rece;;

- Recunoaşte formele plastice/formele plane și


spațiale (3D).

- Identifică principalele trăsături ale artei antice în


reproducerile din manual/albume.

Proba practică:
Realizarea unei compoziţii tip mozaic

DIRECTOR, Responsabil comisie metodică,

17
Clasa a V-a
18
Clasa a V-a