Sunteți pe pagina 1din 26

Şcoala Gimnazială “Avram Iancu”, Aluniş Profesor  Govor Răzvan-Mihai

Disciplina: limba latină Clasa: a VIII-a


Nr. de ore/săpt. : 1 oră/săptămână

Planificare calendaristică

Structura anului şcolar 2018— 2019 are 34 de săptămâni; 1 oră/săptămână (ultima săptămână de şcoală este destinată evaluării
naţionale)
Semestrul I: 18 săptămâni - 18 ore
Semestrul al II-lea: 16 săptămâni - 16 ore

Semestrul I
Unitatea de CS Conţinuturi Nr. Ore Perioada Observaţii
învăţare Săptămâna
Introducere în 1.1 - latina şi limbile romanice; 2 12.09 SEM I - 18 sapt
studiul limbii 2.2 - importanţa studierii limbii latine; S1 19.09 10.09.2018 –
01.02.2019
latine 3.1 - scrierea şi pronunţarea (vocale, consoane, silabe, accent); S2
- topica limbii latine.
1.2 -substantivul: noţiuni de teorie - forme de bază, categorii 4 26.09
1.3 gramaticale, teme, desinenţe, recunoaştere pe text ; S3 03.10
Legenda 3.1 -declinarea I ; S4 10.10
întemeierii 2.2 -elemente lexicale fundamentale; S5 17.10
Romei. -verbul esse – indicativul prezent. S6
-elemente de civilizaţie : Legenda întemeierii Romei
1.2 -substantivul: declinarea a II-a; 7 24.10
2.1 -verbul: noţiuni de teorie -cele patru conjugări, forme de S7 31.10
Familia 2.2 bază, teme verbale (tema prezentului), desinenţe ale S8 07.11
romană 3.1 diatezei active, categorii gramaticale ; S9 14.11
-indicativul prezent; S10 21.11
- imperativul prezent; S11 28.11
- elemente de civilizaţie: familia; locuinţa romană S12 05.12
S13
1.2 -adjectivul: clasificare, forme de bază, categorii 4 12.12 VACANTA DE
Mitologie 1.3 gramaticale; S14 19.12 IARNĂ
22.12.2018 –
romană (I) 2.1 - adjectivele din clasa I (adjectivele cu trei terminaţii); S15 16.01 13.01.2019
2.2 - elemente de civilizaţie: zeii romani. S16 23.01
2.3 S17
3.1
2.3 - substantivul: declinarea I şi a II-a; 1
Ore la - adjectival: clasa a II-a; VACANTA
dispoziţia - verbul: indicativ prezent, imperativul prezent. S18 30.01 INTERSEMES
TRIALA
profesorului 02 - 10.02.2019
Recapitulare
semestrială

TOTAL ORE PE SEMESTRUL I 18 18

Semestrul al II-lea
Unitatea de CS Conţinuturi Nr. de ore Săptămân Observaţii
învăţare alocate a

Mitologie 1.2 -verbul : indicativul imperfect; verbul esse la indicativ 3 13.02 SEM II - 16 sapt
romană (II) 1.3 imperfect ; S1 20.02 11.02 - 14.06.2019
2.2 -pronumele personal şi reflexiv : noţiuni minimale de teorie, S2 27.02
2.3 prin analogie cu limba română. S3
3.1 - elemente de civilizaţie : regii legendari ai Romei.
1.2 -pronumele şi adjectivul pronominal posesiv: clasificare, 6 06.03
1.3 forme de bază, categorii gramaticale, acordul ; S4 13.03
Mitologie 2.2 - declinarea a III-a ; S5 20.03
romană (III) 2.3 - adjectivele din clasa a II-a; S6 27.03
3.1 -elemente de civilizaţie: legende din perioada regalităţii S7 03.04
romane. S8 10.04
S9
Învăţământul 1.2 -verbul : indicativul viitor; verbul esse la indicativ viitor; 6 17.04 VACANTA DE
în Roma 1.3 - numeralul cardinal şi ordinal; S10 08.05 PRIMAVARA
20.04 – 05.05.2019
antică. 2.2 -cifrele romane; S11 15.05
2.3 - elemente de civilizaţie: învăţământul roman. S12 22.05
3.1 - substantivul; S13 29.05
- adjectivul; S14
Recapitulare 2.3 - pronumele; S15 05.06
finală. - numeralul;
- verbul.
1
12.06
EVALUARE NAȚIONALĂ S16

Total ore pentru semestrul al II-lea 16 16

TOTAL ORE/AN 34 34

Proiectul unităţii de învăţare

Unitatea de învăţare: Introducere în studiul limbii latine


Nr de ore alocate: 2 h.

Resurse
Conţinuturi Competenţe Activităţi de Timp Materiale Forme de Evaluare
(detalieri) specifice învăţare didactice organizare
- latina şi limbile 3.1 Analiza -exerciţii de 1h -manual; -activitate Evaluare formativă
romanice; noţiunilor comparare şi -dicţionar frontală;
- importanţa lingvistice şi discriminare a latin-român; -activitate
studierii limbii culturale unor elemente individuală;
latine; referitoare la minimale de -activitate de
civilizaţia cultură şi grup.
greco-romană din civilizaţie, la
perspectiva nivel
contemporaneităţii. diacronic;
-exerciţii de
identificare în
societatea
contemporană
a principiilor
civilizaţiei
greco-
romane;
1.1 Identificarea
- scrierea şi unor litere, -exerciţii de
pronunţarea sintagme şi familiarizare 1h. -manual; -activitate Evaluare formativă
(vocale, enunţuri într-un cu topica -dicţionar frontală;
consoane, silabe, text scris; limbii latine; latin-român; -activitate
accent); 2.2 Traducerea - exerciţii de individuală;
- topica limbii orală/scrisă a unor citire viva -activitate de
latine. cuvinte, enunţuri şi voce; grup.
texte scurte;

Unitatea de învăţare: Legenda întemeierii Romei.


Nr de ore alocate: 4

Resurse
Conţinuturi Competenţe Activităţi de Timp Materiale Forme de Evaluare
(detalieri) specifice învăţare didactice organizare
-substantivul: 1.2 Identificarea -exerciţii de 2h -manual; -activitate Evaluare formativă
noţiuni de elementelor de identificare a -dicţionar frontală;
teorie - forme de structură ale părţilor de latin-român; -activitate
bază, categorii părţilor de vorbire vorbire şi a individuală;
gramaticale, studiate; categoriilor -activitate de
teme, desinenţe, 1.3 Identificarea gramaticale, grup.
recunoaştere pe într-un text a comparativ cu
text ; relaţiilor sintactice limba
-declinarea I ; esenţiale, prin română;
-elemente analogie cu limba - exerciţii de
lexicale română, în vederea familiarizare
fundamentale; traducerii cu topica
3.1 Analiza limbii latine;
noţiunilor - exerciţii de
lingvistice şi comparare şi
culturale discriminare a
referitoare la unor elemente
civilizaţia greco – minimale de
romană din cultură şi
perspectiva civilizaţie, la
contemporaneitaţii. nivel
2.2 Traducerea diacronic;
orală/scrisă a unor -exerciţii de
cuvinte, enunţuri şi traducere.
texte scurte
1.2 Identificarea -exerciţii de -manual; -activitate Evaluare formativă
elementelor de identificare a 2 h. -dicţionar frontală;
-verbul esse – structură ale părţilor de latin-român; -activitate
indicativul părţilor de vorbire vorbire şi a -dicţionar de individuală;
prezent. studiate; categoriilor mitologie -activitate de
-elemente de 1.3 Identificarea gramaticale, romană; grup.
civilizaţie : într-un text a comparativ cu
Legenda relaţiilor sintactice limba
întemeierii esenţiale, prin română;
Romei analogie cu limba - exerciţii de
română, în vederea familiarizare
traducerii cu topica
3.1 Analiza limbii latine;
noţiunilor - exerciţii de
lingvistice şi comparare şi
culturale discriminare a
referitoare la unor elemente
civilizaţia greco – minimale de
romană din cultură şi
perspectiva civilizaţie, la
contemporaneitaţii. nivel
2.2 Traducerea diacronic;
orală/scrisă a unor -exerciţii de
cuvinte, enunţuri şi traducere.
texte scurte
Unitatea de învăţare: Familia romană
Nr de ore alocate: 7 h.

Resurse
Conţinuturi Competenţe Activităţi de Timp Materiale Forme de Evaluare
(detalieri) specifice învăţare didactice organizare
-substantivul: 1.2 Identificarea -exerciţii de 3 h. manual; -activitate Evaluare formativă
declinarea a elementelor de identificare a -dicţionar frontală;
II-a; structură ale părţilor de latin-român; -activitate
părţilor de vorbire vorbire şi a individuală;
studiate; categoriilor -activitate de
2.1 Alcătuirea unor gramaticale, grup.
enunţuri cu comparativ cu
intonaţie, limba
pronunţie şi scriere română;
corectă; - exerciţii de
2.2 Traducerea familiarizare
orală/scrisă a unor cu topica
cuvinte, enunţuri şi limbii latine;
texte scurte; -exerciţii de
traducere;
-verbul: noţiuni 1.2 Identificarea -exerciţii de 1h. manual; -activitate Evaluare formativă
de teorie -cele elementelor de identificare a -dicţionar frontală;
patru conjugări, structură ale părţilor de latin-român; -activitate
forme de bază, părţilor de vorbire vorbire şi a individuală;
teme verbale studiate; categoriilor -activitate de
(tema 2.1 Alcătuirea unor gramaticale, grup.
prezentului), enunţuri cu comparativ cu
desinenţe ale intonaţie, limba
diatezei active, pronunţie şi scriere română;
categorii corectă; - exerciţii de
gramaticale ; 2.2 Traducerea familiarizare
orală/scrisă a unor cu topica
cuvinte, enunţuri şi limbii latine;
texte scurte; -exerciţii de
3.1 Analiza traducere
noţiunilor
lingvistice şi
culturale
referitoare la
civilizaţia greco –
romană din
perspectiva
contemporaneitaţii.
-indicativul 1.2 Identificarea -exerciţii de 2h. manual; -activitate Evaluare formativă
prezent; elementelor de identificare a -dicţionar frontală;
structură ale părţilor de latin-român; -activitate
părţilor de vorbire vorbire şi a individuală;
studiate; categoriilor -activitate de
2.1 Alcătuirea unor gramaticale, grup.
enunţuri cu comparativ cu
intonaţie, limba
pronunţie şi scriere română;
corectă; - exerciţii de
2.2 Traducerea familiarizare
orală/scrisă a unor cu topica
cuvinte, enunţuri şi limbii latine;
texte scurte; -exerciţii de
traducere
- imperativul 1.2 Identificarea -exerciţii de 1h. manual; -activitate Evaluare formativă
prezent; elementelor de traducere; -dicţionar frontală;
- elemente de structură ale - exerciţii de latin-român; -activitate
civilizaţie: părţilor de vorbire comparare şi individuală;
familia; locuinţa studiate; discriminare a -activitate de
romană 2.1 Alcătuirea unor unor elemente grup.
enunţuri cu minimale de
intonaţie, cultură şi
pronunţie şi scriere civilizaţie, la
corectă; nivel
2.2 Traducerea diacronic;
orală/scrisă a unor -joc de rol.
cuvinte, enunţuri şi
texte scurte;
3.1 Analiza
noţiunilor
lingvistice şi
culturale
referitoare la
civilizaţia greco –
romană din
perspectiva
contemporaneitaţii.
Unitatea de învăţare: Mitologie romană (I)
Nr de ore alocate: 4 h.

Resurse
Conţinuturi Competenţe Activităţi de Timp Materiale Forme de Evaluare
(detalieri) specifice învăţare didactice organizare
-adjectivul: 2.1 Alcătuirea unor -exerciţii de 1h. manual; -activitate Evaluare formativă
clasificare, forme enunţuri cu identificare a -dicţionar frontală;
de bază, intonaţie, părţilor de latin-român; -activitate
categorii pronunţie şi scriere vorbire şi a individuală;
gramaticale; corectă; categoriilor -activitate de
2.2 Traducerea gramaticale, grup.
orală/scrisă a unor comparativ cu
cuvinte, enunţuri şi limba
texte scurte; română;
2.3 Aplicarea - exerciţii de
elementelor familiarizare
lexicale şi cu topica
gramaticale într-o limbii latine;
varietate de -exerciţii de
exerciţii; traducere
- adjectivele din 2.1 Alcătuirea unor -exerciţii de 2h. manual; activitate Evaluare formativă
clasa I enunţuri cu identificare a -dicţionar frontală;
(adjectivele cu intonaţie, părţilor de latin-român; -activitate
trei terminaţii); pronunţie şi scriere vorbire şi a individuală;
corectă; categoriilor -activitate de
2.2 Traducerea gramaticale, grup.
orală/scrisă a unor comparativ cu
cuvinte, enunţuri şi limba
texte scurte; română;
2.3 Aplicarea - exerciţii de
elementelor familiarizare
lexicale şi cu topica
gramaticale într-o limbii latine;
varietate de -exerciţii de
exerciţii; traducere

- elemente de 2.3 Aplicarea -exerciţii de 1h. -manual; activitate Evaluare formativă


civilizaţie: zeii elementelor identificare a -dicţionar frontală;
romani. lexicale şi părţilor de latin-român; -activitate
gramaticale într-o vorbire şi a -dicţionar de individuală;
varietate de categoriilor mitologie -activitate de
exerciţii; gramaticale, romană; grup.
3.1 Analiza comparativ cu
noţiunilor limba
lingvistice şi română;
culturale - exerciţii de
referitoare la familiarizare
civilizaţia greco – cu topica
romană din limbii latine;
perspectiva -exerciţii de
contemporaneitaţii. traducere
Unitatea de învăţare: Recapitulare semestrială
Nr de ore alocate: 1h.

Resurse
Conţinuturi Competenţe Activităţi de Timp Materiale Forme de Evaluare
(detalieri) specifice învăţare didactice organizare
- substantivul: 2.3 Aplicarea - exerciţii de 1 h. -manual; -activitate Evaluare sumativă
declinarea I şi a elemenelor traducere şi -dicţionar frontală;
II-a; lexicale şi scriere de latin-român. -activitate
- adjectivul: gramaticale texte din/în individuală;
clasa a II-a; studiate într-o limba latină; -activitate de
- verbul: varietate de - exerciţii de grup.
indicativ prezent, exerciţii. completare a
imperativul unor enunţuri
prezent. lacunare;
- exerciţii de
substituire a
unor elemente
morfematice;
- exerciţii de
alegere
multiplă;
- exerciţii de
asociere.
Unitatea de învăţare: Mitologie romană (II)
Nr de ore alocate: 3 h.

Resurse
Conţinuturi Competenţe Activităţi de Timp Materiale Forme de Evaluare
(detalieri) specifice învăţare didactice organizare
-verbul : 1.2 Identificarea -exerciţii de 1 h. -manual; -activitate Evaluare formativă
indicativul elementelor de identificare a -dicţionar frontală;
imperfect; verbul structură ale părţilor de latin-român; -activitate
esse la indicativ părţilor de vorbire şi a individuală;
imperfect ; vorbire studiate; categoriilor -activitate de
1.3 Identificarea gramaticale, grup.
într-un text a comparativ cu
relaţiilor sintactice limba
esenţiale, prin română;
analogie cu limba - exerciţii de
română, în vederea familiarizare
traducerii; cu topica
2.2 Traducerea limbii latine;
orală/scrisă a unor - exerciţii de
cuvinte, enunţuri şi comparare şi
texte scurte; discriminare a
2.3 Aplicarea unor elemente
elemenelor minimale de
lexicale şi cultură şi
gramaticale civilizaţie, la
studiate într-o nivel
varietate de diacronic;
exerciţii; -exerciţii de
traducere.
-pronumele 1.2 Identificarea -exerciţii de 1 h. -manual; -activitate Evaluare formativă
personal şi elementelor de identificare a -dicţionar frontală;
reflexiv : noţiuni structură ale părţilor de latin-român; -activitate
minimale de părţilor de vorbire şi a individuală;
teorie, prin vorbire studiate; categoriilor -activitate de
analogie cu 1.3 Identificarea gramaticale, grup.
limba română. într-un text a comparativ cu
relaţiilor sintactice limba
esenţiale, prin română;
analogie cu limba - exerciţii de
română, în vederea familiarizare
traducerii; cu topica
2.2 Traducerea limbii latine;
orală/scrisă a unor - exerciţii de
cuvinte, enunţuri şi comparare şi
texte scurte; discriminare a
2.3 Aplicarea unor elemente
elemenelor minimale de
lexicale şi cultură şi
gramaticale civilizaţie, la
studiate într-o nivel
varietate de diacronic;
exerciţii; -exerciţii de
traducere.
- elemente de 3.1 Analiza - exerciţii de 1 h. -manual; -activitate Evaluare formativă
civilizaţie : regii noţiunilor comparare şi -dicţionar frontală;
legendari ai lingvistice şi discriminare a latin-român; -activitate
Romei. culturale unor elemente -dicţionar de individuală;
referitoare la minimale de mitologie -activitate de
civilizaţia greco – cultură şi romană; grup.
romană din civilizaţie, la
perspectiva nivel
contemporaneitaţii. diacronic;
-exerciţii de
traducere.
Unitatea de învăţare: Mitologie romană (III)
Nr de ore alocate: 6 h.

Resurse
Conţinuturi Competenţe Activităţi de Timp Materiale Forme de Evaluare
(detalieri) specifice învăţare didactice organizare
-pronumele şi 1.2 Identificarea -exerciţii de 1h. -manual; -activitate Evaluare formativă
adjectivul elementelor de identificare a -dicţionar frontală;
pronominal structură ale părţilor de latin-român; -activitate
posesiv: părţilor de vorbire şi a individuală;
clasificare, forme vorbire studiate; categoriilor -activitate de
de bază, 1.3 Identificarea gramaticale, grup.
categorii într-un text a comparativ cu
gramaticale, relaţiilor sintactice limba
acordul ; esenţiale, prin română;
analogie cu limba - exerciţii de
română, în vederea familiarizare
traducerii; cu topica
2.2 Traducerea limbii latine;
orală/scrisă a unor -exerciţii de
cuvinte, enunţuri şi traducere.
texte scurte;
2.3 Aplicarea
elemenelor
lexicale şi
gramaticale
studiate într-o
varietate de
exerciţii.
1.2 Identificarea -exerciţii de 3 h. -manual; -activitate Evaluare formativă
elementelor de identificare a -dicţionar frontală;
- declinarea a III- structură ale părţilor de latin-român; -activitate
a ; părţilor de vorbire şi a individuală;
vorbire studiate; categoriilor -activitate de
1.3 Identificarea gramaticale, grup.
într-un text a comparativ cu
relaţiilor sintactice limba
esenţiale, prin română;
analogie cu limba - exerciţii de
română, în vederea familiarizare
traducerii; cu topica
2.2 Traducerea limbii latine;
orală/scrisă a unor -exerciţii de
cuvinte, enunţuri şi traducere.
texte scurte;
2.3 Aplicarea
elemenelor
lexicale şi
gramaticale
studiate într-o
varietate de
exerciţii.
- adjectivele din 1.2 Identificarea -exerciţii de 1 h. -manual; -activitate Evaluare formativă
clasa a II-a; elementelor de identificare a -dicţionar frontală;
structură ale părţilor de latin-român; -activitate
părţilor de vorbire şi a individuală;
vorbire studiate; categoriilor -activitate de
1.3 Identificarea gramaticale, grup.
într-un text a comparativ cu
relaţiilor sintactice limba
esenţiale, prin română;
analogie cu limba - exerciţii de
română, în vederea familiarizare
traducerii; cu topica
2.2 Traducerea limbii latine;
orală/scrisă a unor -exerciţii de
cuvinte, enunţuri şi traducere.
texte scurte;
2.3 Aplicarea
elemenelor
lexicale şi
gramaticale
studiate într-o
varietate de
exerciţii.
-elemente de 3.1 Analiza - exerciţii de 1 h. -manual; -activitate Evaluare formativă
civilizaţie: noţiunilor comparare şi -dicţionar frontală;
legende din lingvistice şi discriminare a latin-român; -activitate
perioada culturale unor elemente -dicţionar de individuală;
regalităţii referitoare la minimale de mitologie -activitate de
romane. civilizaţia greco – cultură şi romană; grup.
romană din civilizaţie, la
perspectiva nivel
contemporaneitaţii. diacronic;
-joc de rol.
Unitatea de învăţare: Învăţământul în Roma antică
Nr de ore alocate: 6 h.

Resurse
Conţinuturi Competenţe Activităţi de Timp Materiale Forme de Evaluare
(detalieri) specifice învăţare didactice organizare
-verbul : 1.2 Identificarea -exerciţii de 3 h. -manual; -activitate Evaluare formativă
indicativul viitor; elementelor de identificare a -dicţionar frontală;
verbul esse la structură ale părţilor de latin-român; -activitate
indicativ viitor; părţilor de vorbire vorbire şi a individuală;
studiate; categoriilor -activitate de
2.2 Traducerea gramaticale, grup.
orală/scrisă a unor comparativ cu
cuvinte, enunţuri şi limba
texte scurte; română;
2.3 Aplicarea - exerciţii de
elemenelor familiarizare
lexicale şi cu topica
gramaticale limbii latine;
studiate într-o -exerciţii de
varietate de traducere.
exerciţii;
3.1 Analiza
noţiunilor
lingvistice şi
culturale
referitoare la
civilizaţia greco –
romană din
perspectiva
contemporaneitaţii.
- numeralul 1.2 Identificarea -exerciţii de 2 h. -manual; -activitate Evaluare formativă
cardinal şi elementelor de identificare a -dicţionar frontală;
ordinal; structură ale părţilor de latin-român; -activitate
-cifrele romane; părţilor de vorbire vorbire şi a individuală;
studiate; categoriilor -activitate de
2.2 Traducerea gramaticale, grup.
orală/scrisă a unor comparativ cu
cuvinte, enunţuri şi limba
texte scurte; română;
2.3 Aplicarea - exerciţii de
elemenelor familiarizare
lexicale şi cu topica
gramaticale limbii latine;
studiate într-o - exerciţii de
varietate de comparare şi
exerciţii; discriminare a
3.1 Analiza unor elemente
noţiunilor minimale de
lingvistice şi cultură şi
culturale civilizaţie, la
referitoare la nivel
civilizaţia greco – diacronic;
romană din -exerciţii de
perspectiva traducere.
contemporaneitaţii.
- elemente de 3.1 Analiza - exerciţii de 1 h. -manual; -activitate Evaluare formativă
civilizaţie: noţiunilor comparare şi -dicţionar frontală;
învăţământul lingvistice şi discriminare a latin-român; -activitate
roman. culturale unor elemente individuală;
referitoare la minimale de -activitate de
civilizaţia greco – cultură şi grup.
romană din civilizaţie, la
perspectiva nivel
contemporaneitaţii. diacronic;
-exerciţii de
traducere.
Unitatea de învăţare: Recapitulare finală
Nr de ore alocate: 2 h.

Resurse
Conţinuturi Competenţe Activităţi de Timp Materiale Forme de Evaluare
(detalieri) specifice învăţare didactice organizare
- substantivul; 2.3 Aplicarea - exerciţii de 1 h. -manual; -activitate Evaluare sumativă
- adjectivul; elemenelor traducere şi -dicţionar frontală;
- pronumele; lexicale şi scriere de latin-român; -activitate
- numeralul; gramaticale texte din/în individuală;
studiate într-o limba latină; -activitate de
varietate de - exerciţii de grup.
exerciţii. completare a
unor enunţuri
lacunare;
- exerciţii de
substituire a
unor elemente
morfematice;
- exerciţii de
alegere
multiplă;
- exerciţii de
asociere.
- verbul. 2.3 Aplicarea - exerciţii de 1h. manual; -activitate Evaluare sumativă
elemenelor traducere şi -dicţionar frontală;
lexicale şi scriere de latin-român; -activitate
gramaticale texte din/în individuală;
studiate într-o limba latină; -activitate de
varietate de - exerciţii de grup.
exerciţii. completare a
unor enunţuri
lacunare;
- exerciţii de
substituire a
unor elemente
morfematice;
- exerciţii de
alegere
multiplă;
- exerciţii de
asociere.