Sunteți pe pagina 1din 7

Unitate: Școala Gimnazială „Avram Iancu”, Aluniș

Profesor: Govor Răzvan-Mihai


Disciplină: Educaţie Plastică
An şcolar: 2018-2019
Programa clasei a VI-a

EDUCAȚIE PLASTICĂ
Planificare anuală, CLASA A VI-a

COMPETENȚE GENERALE:

1. Dezvoltarea capacității de exprimare plastică utilizând materiale, instrumente și tehnici variate


2. Dezvoltarea sensibilității, a imaginației și a creativității artistice
3. Cunoașterea și utilizarea elementelor de limbaj plastic
4. Dezvoltarea capacității de receptare a mesajului vizual-artistic

VALORI ȘI ATITUDINI:
1. Manifestarea interesului pentru cunoaşterea şi interpretarea operelor de artă plastică şi decorativă;

2. Manifestarea iniţiativei în aprecierea critică a operei de artă, compararea propriului punct de vedere cu părerea celorlalţi. Evaluare şi
autoevaluare.

3. Motivaţia pentru ocrotirea şi punerea în valoare a patrimoniului artistic naţional şi universal.

4. Disponibilitatea pentru cultivarea capacităţilor estetice ca fundament pentru participarea la viaţa culturală.

5. Înţelegerea şi aprecierea diverselor forme de expresii din patrimoniul artelor plastice universale.

La sfârşitul clasei a VI-a, elevul va fi capabil:

1.1-să obţină o suprafaţă picturală prin suprapunere grafică;


1.2-să realizeze o dominantă cromatică într-o compoziţie, folosind game cromatice;
2.1-să identifice ritmul plastic prin elementele de limbaj plastic care-l formează;
2.2-să folosească ritmul, atât în compoziţiile plastice, cât şi în cele decorative;
2.3-să valorifice în alcătuirea unor compoziţii închise sau deschise elementele de limbaj plastic, semnific. şi raporturile dintre ele;
2.4-să realizeze centrul / centrele de interes prin elementele de limbaj plastic şi expresivităţile lor;
2.5-să folosească principiile artei în compoziţii decorative;
3.1-să distingă între punct şi linie atât ca elemente decorative, de construcţie, cât şi ca semnificaţii;
3.2-să reprezinte grafic forme din natură;
3.3-să creeze structuri plastice prin extragerea elementelor specifice formelor studiate;
3.4-să utilizeze culorile complementare în obţinerea griurilor colorate;
4.1-să compare trăsăturile specifice artei gotice cu cele ale artei romanice şi ale artei bizantine;
4.2-să recunoască trăsăturile definitorii ale Renaşterii pe reproduceri după operele unor artişti reprezentativi.

CONȚINUTURI:
1. Amestecuri cromatice

2. Contraste cromatice (după Johanes Itten - Şcoala de la Bauhaus, teoria constructivă de culoare)

3. Acorduri cromatice
4. Dominanta de culoare - game cromatice
5. Suprapunerea grafică
6. *Compoziţia plastică ( continuare);
7. Despre *ritm în compoziţia plastică
8. Noţiuni generale ale istoriei artelor: stilul bizantin, romanic, gotic şi renascentist

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Nr. UNITATEA DE Competențe Conținuturi Nr. de SĂPTĂMÂNA OBSERVAȚII


crt. ÎNVĂŢARE generale ore
1. Amestecuri cromatice 3.4 3 SEM I
1.1 Amestecuri acromatice S1 13.09 10 sept 2018 - 01
1.2 Amestecuri cromatice febr 2019
S2-3 20-27.09 18 sapt.
2. Tratarea picturală a 1.1 3
suprafeţei prin 1.2 Obţinerea petei picturale S4 04.10
suprapunere grafică 2.3
Suprapunerea grafică S5 11.10
Modalități de suprapunere S6 18.10
grafică
3. Dominanta de culoare 1.2 3
3.2 Dominanta cromatică S7 25.10
3.4 Game cromatice S8 01.11
1.1 Semnificaţii cromatice S9 08.11
4. Compoziţia plastică 2.3 5
2.4 Principii compoziţionale S10-11 15-22.11
3.2 Centrul de interes S12-13 29.11-06.12 22 dec 2018 - 13
3.4 Compoziţia închisă şi S14 13.12 ian 2019
deschisă Vacanța de iarnă
5. Compoziţia decorativă 2.5 Stilizarea 3 2 - 10 febr 2019
3.2 Principiile artei decorative S15 20.12 Vacanța
3.3 Tratarea decorativă S16 17.01 intersemestrială
1.2 RECAPITULARE S17 31.01
Verificarea portofoliilor

6. Forme elaborate în urma 3.2 2 SEM II


studiului naturii 3.3 Studiul formelor naturale S1 14.02 11 febr.-14 iunie
2.5 Obţinerea formelor plastice S2 21.02 2019
2.4 16 sapt.
7. Ritmul în artele plastice 2.1 2
2.2 Ritmul plastic S3 28.02
2.3 Ritmul în compoziţia S4 07.03
2.4 plastică
8. Rolul decorativ al 3.1 4
punctului şi al liniei 3.2 Punctul – element decorativ S5-6 14-21.03
2.5 Linia - element decorativ
1.2 S7 28.03
9. Arta feudalismului 4.1 3 20 apr- 05 mai
timpuriu 1.2 Arta bizantină S8 04.04 Vacanța de
2.3 Arta romanică S9 11.04 primăvară
Arta gotică S10 18.04
10. Renaşterea 4.2 5
S11 09.05
Renaşterea în Italia S12 16.05
Titanii Renaşterii italiene S13 23.05
Renaşterea în Ţările de Jos
Renaşterea în Germania S14 30.05
Renaşterea în Franţa S15 06.06

11. Oră la dispoziţia 4.2 Evaluarea și autoevaluarea 15 iunie 2019


profesorului 4.1 portofoliilor S16 13.06 Încheierea anului
2.3 școlar

DIRECTOR, Responsabil comisie metodică,


EDUCAȚIE PLASTICĂ

PLANIFICAREA SEMESTRIALĂ, clasa a VI-a


1. Amestecuri acromatice şi cromatice
Nr. de ore=3
Săptămâna=1-3
DETALIERI DE CONŢINUT Ob. de ACTIVITATEA DE ÎNVĂŢARE RESURSE MATERIALE,
ref. UMANE ŞI TEMPORALE
Recunoaşterea perechilor de culori complementare de pe 3.4 Conversaţia; Cercul cromatic;
cercul cromatic; 1.1 Demonstraţia; Culori, bloc de desen, pensule,
Exersarea amestecurilor fizice pentru a obţine griul 1.2 Exerciţii de recunoaştere; apă, şerveţele din hârtie;
neutru ( din amestecul culorilor complementare ) şi griuri Exerciţii joc ( compunerea unui spaţiu Planşe didactice;
colorate; plastic folosind monocromia ); Albume de artă:
Realizarea unei compoziţii plastice Exerciţii pentru obţinerea griurilor Edgar Degas, Paul Cezanne,
Evaluare: colorate din fiecare pereche de culori Ştefan Luchian, Vasile Grigore
- probă practică: degradeul de culoare complementare; 2 ore
Exerciţii de compunere a unor spaţii
plastice.

2. Tratarea picturală a suprafeţei prin suprapunere grafică


Nr. de ore=3
Săptămâna=4-6
DETALIERI DE CONŢINUT Competențe ACTIVITATEA DE ÎNVĂŢARE RESURSE MATERIALE,
generale UMANE ŞI TEMPORALE
Recunoaştere pe reproduceri de artă a procedeelor de 1.1 Conversaţia euristică; Cercul cromatic;
tratare a suprafeţei; 1.2 Demonstraţia logică; Albume de artă:
Exersarea tratării picturale a suprafeţei folosind 2.3 Explicaţia; Henri Matisse, Ion Ţuculescu, Piet
punctul şi linia; 3.3 Exerciţii de recunoaştere pe Mondrian.
Realizarea unei compoziţii plastice; reproduceri sau planşe a petei Culori, bloc de desen, pensule,
Evaluare: picturale; apă, şerveţele din hârtie;
- elevul cunoaşte procedeele de obţinere a petei Exerciţii joc; Planşe didactice;
picturale; Exersarea unor procedee de 2 ore
obţinere a suprapunerii grafice;
Proba practică: Exerciţii de compunere a unor
Realizarea unei compoziţii plastice folosind procedeul spaţii plastice şi decorative prin
suprapunerii grafice folosirea suprapunerii grafice.
3. Dominanta de culoare
Nr. de ore=3
Săptămâna=7-9
DETALIERI DE CONŢINUT Competențe ACTIVITATEA DE ÎNVĂŢARE RESURSE MATERIALE,
generale UMANE ŞI TEMPORALE
Recunoaşterea pe reproduceri a diferitelor dominante 1.2 Conversaţia; Cercul cromatic;
cromatice; 3.2 Demonstraţia logică; Albume de artă:
Realizarea unei compoziţii plastice în care dominanta 3.4 Problematizarea; Paul Cezanne, Pablo Picasso;
cromatică ( caldă sau rece ) să fie corespunzătoare 1.1 Explicaţia; Audiţii muzicale în game majore
unui subiect propus de elev; Exerciţii de recunoaştere a sau minore;
Evaluare: diferitelor dominante cromatice; Culori, bloc de desen, şerveţele
- elevul cunoaşte şi recunoaşte pe imagini, Exerciţii joc de compunere a unor din hârtie;
dominanta cromatică şi diferite game spaţii plastice. Reproduceri;
cromatice; Lucrări despre artă:
„ Arta modernă ”, „ Pictura
Proba practică: românească interbelică ”2 ore
Compunerea unui spaţiu plastic în care dominanta
cromatică să conţină anumite semnificaţii.

4. Compoziţia plastică
Nr. de ore=6
Săptămâna=10-14
DETALIERI DE CONŢINUT Competențe ACTIVITATEA DE ÎNVĂŢARE RESURSE MATERIALE,
generale UMANE ŞI TEMPORALE
Recunoaşterea elementelor de limbaj plastic în 2.3 Conversaţia; Albume de artă:
alcătuirea unităţii compoziţionale; 2.4 Exerciţii de recunoaştere; Michelangelo, Botticelli, Rubens,
Identificarea centrelor de interes într-o compoziţie 3.2 Demonstraţia logică; Picasso, Cezanne, Theodor Aman,
plastică, precizând mijloacele plastice folosite pentru 3.4 Exerciţii joc; Diego Velasquez;
obţinerea lor; Explicaţia; Cărţi despre artă:
Recunoaşterea pe imagini a trăsăturilor caracteristice Alcătuirea unor structuri „ Lumea artelor ”, „ Istoria artei ”;
ale compoziţiei deschise / închise. compoziţionale cu unul sau mai Creion, culori, bloc de desen, apă,
Evaluare: multe centre de interes; şerveţele din hârtie;
- elevul cunoaşte principiile compoziţionale; Problematizarea. Planşe didactice;
5 ore
- deosebeşte o compoziţie statică de una
dinamică.

Realizarea unei compoziţii cu unul sau mai multe


centre de interes.

DIRECTOR, Responsabil comisie metodică,