Sunteți pe pagina 1din 43

RUGĂCIUNEA

DOMNEASCĂ
IEROM.VASILISC DONICA
GIMNAZIUL SAHARNA NOUĂ
Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al
mântuirii şi desăvârşirii omului.

 să cunoască autorul rugăciunii Domneşti şi


imprejurările în care a fost descoperită;
să enumere şi să explice cele şapte cereri din
rugăciunea „Tatăl nostru”;
să-şi formeze deprinderea de a se ruga neîncetat;
să conştientizeze importanţa rugăciunii în viaţa
zilnică.
Rugăciunea Domnească:
 A fost rostită prima dată de Mântuitorul nostru Iisus
Hristos pentru a învăţa oamenii cum trebuie să se
roage.
Este alcătuită dintr-o formulă de adresare şi şapte
cereri către Dumnezeu.
Dintre care primele trei se referă la Dumnezeu, iar
celelalte patru cereri se referă la viaţa credincioşilor.
Rugăciunea Domnească
Versiuni :
cea după Matei (Matei 6, 9-13)
 cea după Luca (Luca 11, 2-4)

! Matei prezintă rugăciunea „Tatăl nostru“ în contextul


Predicii de pe munte (Matei 5-7), alături de celelalte două
fapte ale evlaviei - postul şi milostenia. 
În Predica de pe Munte Iisus învaţă mulţimile cum
să se roage
„Doamne, învaţă-ne
să ne rugăm!“

Apostolii şi ucenicii I-au cerut lui Iisus.


Doamne, învaţă-ne
să ne rugăm!
Deci voi aşa să vă rugaţi:
„Tatăl nostru care eşti în ceruri!
Sfinţească-se Numele Tău; vie
împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum
în cer şi pe pământ. Pâinea noastră
cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi;
şi ne iartă nouă greşelile noastre,
precum şi noi iertăm greşiţilor noştri; şi
nu ne duce în ispită, ci izbăveşte-ne de
cel rău. Căci a Ta este împărăţia şi
puterea şi slava în veci. Amin!” Matei 6:9-13 
Formula de adresare:
 Tatăl nostru care
eşti în ceruri!
! Invocarea lui Dumnezeu
ca ,,Tată’’…
PRIMA CERERE:
Sfinţească-Se
numele Tău!
Recunoaştem şi afirmăm că
Dumnezeu este Sfânt;
A doua cerere:

Vie Împărăţia Ta!


Pacea vă las vouă!
Îl rugăm să reverse în lume
pacea, dreptatea şi bunăvoirea
între toţi oamenii şi să ne facă
moştenitori ai Împărăţiei Sale
cereşti.
A treia cerere:
Facă-se voia Ta,
precum în cer aşa şi pe
pământ!
cerem ca Dumnezeu să ne ajute să facem voia Lui cea
Sfântă, aici pe pământ, aşa cum o împlinesc îngerii în
ceruri.
A patra cerere:
Pâinea noastră cea de
toate zilele dă-ne-o
nouă astăzi!
rugăm pe Dumnezeu să ne
ajute ca prin muncă cinstită să
putem avea tot ceea ce ne este
de trebuinţă în fiecare zi, mai
ales hrana.
A cincea cerere:
Şi ne iartă nouă
greşalele noastre,
precum şi noi iertăm
greşiţilor noştri!
Porunca mare a dragostei
Îl rugăm să ne ierete păcatele
noastre, în măsura în care şi noi
iertăm celor ce ne greşesc nouă şi
aici se arată datoria pe care o avem
faţă de semenii noştrii.
A 6 – ea cerere:
Şi nu ne duce pe
noi în ispită!
Rugăm pe Dumnezeu să
ne ferească de păcate şi să
ne ajute să le biruim.
A 7 – ea cerere:
Ci ne izbăveşte de
cel rău!
Îl rugăm să ne scape şi să ne
apere de cel viclean, adică de
diavol.
Sfîrşitul sau încheierea
Cuvîntul evreiesc ,,Amin’’
- ce înseamnă ,,aşa să fie’’, adică tot ce am cerut în
rugăciune să se împlinească.
Unde sînt doi sau trei adunaţi în numele
Meu, acolo sînt şi Eu cu ei!
Vreau să ştiu!
Prima versiune românească a rugăciunii Tatăl nostru, cu
litere latine, avea să fie tipărită pentru prima dată nu în
Țările Române, ci la Cracovia, într-o lucrare a polonezului
Stanislau Sarnicki. „Rugăciunea domnească” fusese scrisă
la cererea cărturarului polonez de logofătul Luca Stroici.
Află mai mult!
Rugăciunea „Tatăl nostru“ însoţeşte întreaga viaţă de
rugăciune a creştinului.
Rugăciunea „Tatăl nostru“ este modelul de rugăciune al
creştinului, fiind considerată un fel de „ prescurtare a
întregii Evanghelii’’
Se recomandă să se rostească de cel putin trei ori pe zi de
către fiecare creştin.
Ţine minte!
Cea mai importantă rugăciune pentru noi creştinii rămâne
a fi „Tatăl nostru“ sau „Rugăciunea Domnească“, pentru
că ea a fost învăţată sau preluată de la Iisus Hristos şi
cuprinde însăşi cuvintele Lui.
Pune în casetele libere numerele
corespunzătoare din coloana A pentru B
coloana B ,, Amin .’’

A
1- recunoaştem şi afirmăm că Dumnezeu este Sfânt;
2- Îl rugăm să reverse în lume pacea, dreptatea şi Tatăl nostru care ești în ceruri
bunăvoirea între toţi oamenii şi să ne facă
moştenitori ai Împărăţiei Sale cereşti; Facă-se voia Ta, precum în cer aşa
3- cerem ca Dumnezeu să ne ajute să facem voia Lui şi pe pământ
cea Sfântă, aici pe pământ, aşa cum o împlinesc
îngerii în ceruri;
Şi ne iartă nouă greşalele noastre,
4- rugăm pe Dumnezeu să ne ajute ca prin muncă precum şi noi iertăm
cinstită să putem avea tot ceea ce ne este de greşiţilor noştri
trebuinţă în fiecare zi;
5- Îl rugăm să ne ierete păcatele noastre, în măsura Pâinea noastră cea de toate zilele dă-
în care şi noi iertăm celor ce ne greşesc nouă; ne-o nouă astăzi
6- rugăm pe Dumnezeu să ne ferească de păcate şi
să ne ajute să le biruim;
Şi nu ne duce pe noi în ispită
7- Îl rugăm să ne scape şi să ne apere de cel viclean,
adică de diavol;
8-Invocația prin care chemăm pe Dumnezeu ca tatăl Ci ne izbăveşte de cel rău(viclean).
nostru al tuturor și ne înălțăm gîndurile la ceruri Vie Împărăţia Ta
9-Cuvîntul evreesc arată sfîrșitul rugaciunii și
înseamna ,,așa să fie’’ ,adică toate cîte am cerut în Sfinţească-Se numele Tău
rugăciune să se împlinească.
Tema pentru acasă!
Expune-ţi parerea asupra citatului