Sunteți pe pagina 1din 72

PROIECT DIDACTIC

Prof. Govor Răzvan

Data: 07.11.2016

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” Aluniș

Clasa: I

Disciplina: Religie ortodoxă

Subiectul lecţiei: Cu cine mă rog în biserică

Tipul lecţiei: Lecţie de formare de deprinderi practice

Durata: 45(35' – predare-învăţare-evaluare, 10' –activităţi ludice)

Competenţe specifice vizate:

Descrierea unor aspecte de bază ale credinţei religioase, prin apelul la experienţa proprie

Identificarea caracteristicilor comportamentale ale unui creştin, pe baza valorificării unor situaţii din viaţa de zi cu zi şi a exemplelor unor
persoane din Biblie
Aplicarea unor reguli de comportament moral-creştin într-o serie de contexte de viaţă reale sau imaginare

Scopul lecţiei:

Obiective operaţionale:

La sfârşitul lecţiei, toţi elevii vor fi capabili: 01 - să definească rugăciunea;

02 - să identifice tipuri de rugăciuni;

03 - să identifice împrejurările în care se roagă un bun creştin;

04 - să descrie comportamentul ce trebuie adoptat de credincioşi când se roagă; 05 - să explice importanţa rugăciunii în viaţa de zi cu zi.

Obiective formativ – educative:

La sfârşitul orei, elevii vor fi capabili:

01 – să-şi formeze deprinderea de a se ruga;

02- să dobândească un comportament adecvat în timpul rugăciunii;


1
Strategia didactică

Metode şi procedee : conversaţia, explicaţia, exerciţiul, expunerea, demonstraţia cu substitute, povestirea.

Mijloace de învăţământ: imagini care sugerează împrejurările în care se roagă un creştin, imagini care ilustrează comportamentul bunului
creştin la rugăciune

Forme de organizare a activităţii elevilor : activitate frontală şi activitate individuală

Strategia didactică

metode şi procedee didactice: jocul didactic, lectura textului biblic, povestirea, descoperirea din imagini, conversaţia,explicaţia,rugăciunea
mijloace de învăţământ: icoane, ilustraţii, literatura religioasă, film religios, calendar

forme de organizare: frontal, individual

Resurse
1.Oficiale: Programa şcolară pentru disciplina Religie, cls. I Planificarea calendaristică orientativă, cls. I

Resurse

Oficiale

Temporale:

Bibliografice

Programa şcolară pentru disciplina religie, c

Planificarea calendaristică orientativă;

Proiectarea unităţii de învăţare.

număr de lecţii: 1

durata : 45'

Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Editura „Polirom", laşi, 1999.

Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Editura „Polirom", laşi, 1998.

*** Istorioare morale pentru copii, Editura Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, Suceava, 1998

Muha, Camelia, Caiet de religie creştin - ortodoxă, clasa I, Editura „Sf. Mina", laşi, 2001.

Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura Reîntregirea, Alba lulia, 2000.

Slevoacă, Ştefan, Din Tezaurul ortodoxiei. Editura Episcopiei Buzăului, 1990


2
Scenariul didactic

Nr.

Etapele

Ob.

Metode

Mijloace

Forme de

Timp

Activitatea profesorului/ Activitatea elevului

şi
de învăţă-

organi-

Evaluare

crt.

lecţiei

op.

procedee

mânt

zare
- prof. salută elevii, rosteşte rugăciunea cu ei;

Momentul
-

notează absenţele şi realizează managementul clasei pentru începerea

activităţii didactice care urmează să se desfăşoare;

1.

organiza-
1'

exerciţiul

toric
- elevii răspund la salut, spun rugăciunea şi se pregătesc pentru începerea
activităţii didactice;
Profesorul antrenează elevii într-o conversaţie, pornind de la cunoştinţe

însuşite deja:

Conver-

Activitate
„ - De ce L-am numit Tată ceresc pe Dumnezeu, în rugăciunea pe care am

saţia

frontală

Aprecieri

Pregătirea

spus-o mai înainte?"

verbale

elevilor
- „ ... pentru că El îngrijeşte întotdeauna de toţi oamenii”;

2.

pentru

3'

Precizare:

Activitate
receptarea

El ne-a dat viaţă tuturor şi ne poartă de grijă. El face să răsară soarele şi peste

frontală
noilor

cei buni şi peste cei răi, trimite ploaia, face câmpul să rodească, hrăneşte pe

Explica-

cunoştinţe

toţi oamenii.

ţia
„ - Ce trebuie să facem pentru ca Dumnezeu să îngrijească şi de noi ?"

Conver-

Activitate

Aprecieri

- „...să ne rugăm."

saţia

frontală

verbale
Precizarea

Profesorul anunţă titlul şi obiectivele lecţiei:


3.

titlului si a

2'

„Dragi copii, astăzi vom vorbi desore : Rugăciunea în viata noastră şi vom

Explica-

Activitate

obiectivelor

încerca să vedem ce este rugăciunea, când ne rugăm, cum ne rugăm, de ce ne

ţia

frontală
rugăm, de ce este importantă rugăciunea pentru viaţa noastră."

- elevii ascultă cu atenţie


0l

- se adresează elevilor următoarele întrebări:

Conver-
Activitate

Aprecieri

„ - Am văzut că unii dintre voi ştiu mai multe rugăciuni. Ce rugăciuni

saţia

frontală

verbale

cunoaşteţi ?"
- „- ... îngeraşul; Doamne, Doamne ceresc Tată."

„ - Cine vrea să vină în faţa clasei să spună o rugăciune?


20'

- copii se oferă să spună rugăciuni cunoscute şi învăţate acasă;

„ - Cu cine vorbim când spunem o rugăciune ?"


- „ ...cu Dumnezeu, cu îngeraşul păzitor, cu Maica Domnului."

Conversa
Concluzie: Rugăciunea este convorbirea omului cu Dumnezeu.

-ţia

Comunicare

- Dar ce spunem noi lui Dumnezeu când ne rugăm ?


- „ ...să ne ajute, să fim sănătoşi."

a
4.

noilor
Precizare:

cunoştinţe
Rugăciunea prin care cerem ceva lui Dumnezeu se numeşte rugăciune de

Explica-

Activitate

Aprecieri
cerere.

ţia

frontală

verbale

-„ Dar noi trebuie doar să-i cerem ceva lui Dumnezeu ?”


- „... să-i mulţumim lui Dumnezeu.";

- „Ce trebuie să facem atunci când primim ceea ce am cerut de la


Dumnezeu ?"

- „rugăciune de mulţumire;
„ - Cum credeţi că se numeşte rugăciunea prin care-l mulţumim lui

Dumnezeu pentru toate ?"

Conversa
- „... rugăciune de mulţumire”

-ţia

Activitate

Aprecieri

„ - Ce cuvinte rostim după o rugăciune ?"


frontală

verbale

- „ ... Slavă Tatălui si Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în

4
vecii vecilor. Amin.” substitute

„ Dar ce înseamnă cuvântul slavă ?"

„... laudă, mărire." - „ Când trebuie să se roage un bun


creştin?”
„ Ce facem noi când rostim aceste cuvinte?”

„ ...îl lăudăm pe Dumnezeu."

- „ Câte feluri de rugăciuni am descoperit până acum ?"


- „ -...dimineaţa, seara, înainte de a
„ ...trei : de cerere, de mulţumire şi de laudă." începe un lucru (lecţiile), după

terminarea unui lucru (lecţiilor).înainte


Demon- şi după masă.”

03

Profesorul împarte elevilor o fişă de lucru cu imagini reprezentative, pentru

straţia cu „ - Unde ne rugăm ?"

precizarea împrejurărilor în care trebuie să se roage un bun creştin.


- „ ...la biserică, în faţa icoanelor, participând la sfintele slujbe, acasă,

capul plecat şi cu mâinile împreunate,


gândindu-ne doar la Dumnezeu.

Explica-
în colţul special pregătit cu icoane şi candela, în sala de clasă."
La şcoală putem să ne rugăm în
picioare, cu capul plecat, şi cu mâinile

ţia
Observaţie:
împreunate.

- elevii ascultă cu atenţie;


În funcţie de răspunsurile elevilor, profesorul intervine pentru a face unele

completări.

Profesorul prezintă elevilor imagini care ilustrează poziţia credinciosului Demon-creştin la rugăciune ( un copil care
se roagă ţinând mâinile împreunate) şi li straţia cu se cere să descrie comportamentul ce trebuie adoptat de
credincioşi când se substitute roagă.

Când ne rugăm la biserică şi acasă, în faţa icoanelor, stăm în genunchi, cu


Imagini ce

bun creştin

sugerează

Activitate

Aprecieri

împrejură-

individu-

verbale

rile în

ală

care se Imagini care ilustrează comporta-mentul


omului creştin la rugăciune

Activitate Aprecieri
roagă un
frontală verbale
5

Profesorul adresează elevilor următoarele întrebări:

„ - Ce este rugăciunea ?"


- „ ... convorbirea omului cu Dumnezeu."

„ - Câte feluri de rugăciuni cunoaşteţi ?"


- „ ...de laudă, de mulţumire şi de cerere."

„ - Unde ne rugăm ?"

Conver-

Activitate

Aprecieri

- „ ...la biserică, acasă, la şcoală."


saţia

frontală

verbale

„ - Când ne rugăm ?"

- „....dimineaţa, la prânz, seara, înainte de începerea unui lucru, ori


de câte ori avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu"

„ - Cum trebuie să stăm când ne rugăm ?"


- „ ...cu capul plecat, cu mâinile împreunate, cu gândul la

Dumnezeu”;

Fixarea şi
sistemat-

Profesorul cere elevilor să asculte cu atenţie următoarea povestire pentru a

5.

izarea

20'
vedea importanta rugăciunii în viaţa de zi cu zi:

cunoştin-

ţelor

„O văduvă săracă zise într-o dimineaţă micilor săi copii: Dragii mei
copilaşi, astăzi n-avem ce mânca; toate rezervele s-au terminat şi n-avem

bani să cumpărăm altele. Rugaţi pe Dumnezeu să ne ajute în lipsă, căci El

Povesti-
este mare şi bun. În cartea Lui Sfântă stă scris : «Chemaţi-Mă în necazurile

rea

voastre şi vă voi ajuta.» Micul Ionel, numai de şapte ani, plecă la şcoală.
Era flămând şi cu inima îndurerată. Trecând prin faţa Bisericii, văzu uşa

deschisă şi intră înăuntru. Nu zări pe nimeni aici. Se aşeză în genunchi în


faţa icoanei Domnului Iisus Hristos şi începu să se roage cu glas tare :

„Tatăl nostru, Care eşti în Ceruri, suntem cinci copii acasă şi nu avem ce

mânca. Ajută-ne Doamne, ca să nu murim de foame noi şi mama noastră,


căci Tu eşti mare şi bun". Apoi se ridică, se închină, sărută cu lacrimi

icoana şi îşi continuă drumul spre şcoală.


După terminarea lecţiilor, Ionel veni acasă şi nu mică i-a fost mirarea când

Activitate

văzu masa plină de bucate.

frontală
6

- Doamne, cât iţi mulţumesc, zise copilul înduioşat, că m-ai ascultat. Mamă,
te rog spune-mi un înger al Domnului a adus acestea ?

- Nu, răspunse mama; dar tot Dumnezeu ne-a purtat de grijă. Când te rugai

tu in Biserică, dimineaţă, soţia unui om bogat te-a văzut şi te-a auzit.


Mişcată de rugăciunea ta, ne-a trimis ceea ce vezi. Ea a fost trimisă de

Dumnezeu, ca să ne ajute în lipsă".


Copiii sunt antrenaţi într-o conversaţie :

„ - Voi cunoaşteţi persoane care au primit ajutor de la Dumnezeu, dacă s-au


rugat ?"

- elevii dau răspunsuri diferite;


„ - Dar voi aţi simţit vreodată ajutorul lui Dumnezeu ? Povestiţi!"

- elevii dau răspunsuri diferite;

05
Profesorul va interveni cu întrebări suplimentare pentru descoperirea

importanţei rugăciunii în viaţa de zi cu zi:

„ - Ce învăţătură folositoare sufletului nostru, desprindem din aceasta

Conver-
Activitate

Aprecieri

povestire ?"

saţia

frontală

verbale

- elevii formulează învăţătura: „ Să ne rugăm totdeauna lui Dumnezeu,


pentru că El ne ajută !"
Aprecierea

Profesorul face aprecieri generale şi individuale, privind atât pregătirea

6.

activităţii

2'

elevilor pentru lecţie, cât şi implicarea lor în predarea noilor cunoştinţe. Se

Expune-

Activitate

Aprecieri

elevilor
notează elevii care au participat la lecţie.

rea

frontală

verbale

- elevii ascultă aprecierile făcute de profesor.


Precizarea şi

Profesorul va anunţă tema :

7.

explicarea

1'

„ Cereţi ajutorul lui Dumnezeu ori de câte ori aveţi nevoie şi mulţumiţi

Explica-
Activitate

temei

pentru toate câte v-a dat vouă."

ţia

frontală

-elevii ascultă cu atenţie;


7

8.

Încheierea

1'

- profesorul rosteşte rugăciunea împreună cu elevii, salută şi iese din sală;

exerciţiul
Activitate

activităţii

- elevii rostesc rugăciunea şi răspund la salut;

frontală
8