Sunteți pe pagina 1din 16

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI TINERETULUI

AL REPUBLICII MOLDOVA

EDUCAŢIA
ARTISTICO-PLASTICĂ
CURRICULUM
pentru învăţămîntul gimnazial
clasele a V-a – a VII-a

Chişinău, 2006
Aprobat pentru retipărire prin ordinul Ministerului Educaţiei şi Tineretului
nr. 69 din 25 iulie 2006

Autori
Silvia Cojocaru, coordonator
Eleonora Barbas,
Vitalie Malcoci,
Rodica Ursachi,
Zinaida Ursu,

Responsabili de actuala ediţie: Silvia Cojocaru, Zinaida Ursu

2
Educaţia artistico-plastică (EAP), disciplină şcolară obligatorie, în contextul
curriculumului naţional s-a constituit în baza noului concept, care reiesă din îmbi-
narea caracterului formativ al procesului educaţional cu particularităţile specifice
artelor plastice.
Curriculumul EAP propune copilului experienţa creaţiei şi comunicării artis-
tice în domeniul artelor plastice.
Implementarea eficientă a curriculumului impune respectarea coerenţei com-
ponentelor lui, primatul obiectivelor faţă de conţinuturi, utilizarea flexibilă a con-
ţinuturilor şi acordarea priorităţii metodelor active de predare şi metodelor activ-
participative de învăţare, valorificarea creativităţii elevilor şi profesorilor în cadrul
activităţilor didactice.

CADRUL CONCEPTUAL
Educaţia artistico-plastică – procesul dirijat de formare a competenţelor de
comunicare artistică şi de creare a imaginii artistico-plastice la elevi în înstituţiile de
învăţămînt preuniversitar general.
Ideea fundamentală a actualului concept de educaţie plastică constă în faptul
că imaginea artistico-plastică este rezultatul actului de creaţie şi, în acelaşi timp, me-
todă de instruire. Necesitatea de a produce imaginea plastică implică autorul într-o
activitate la baza căreia stă actul de creaţie. Includerea actului de creaţie în procesul
de instruire a elevilor este una din condiţiile principale ale evoluţiei educaţiei artis-
tico-plastice în instituţiile de învăţămînt secundar general, un mod efectiv de opti-
mizare a procesului de instruire în domeniul artelor. Studiul limbajului plastic şi al
materialelor de artă(a tehnicilor de lucru cu ele) sînt mijloace de creare a imaginilor
artistico-plastice, prin urmare şi mijloace de instruire. Valoarea incontestabilă a EAP
constă în formarea atitudinii fundamental pozitive a copilului faţă de lumea înconju-
rătoare şi faţă de oameni, cultivarea propriei viziuni artistice.
Familiarizarea cu limbajul artelor plastice sensibilizează elevii faţă de cultura
plastică naţională şi universală şi oferă o posibilitate eficientă de formare/dezvoltare
a sentimentelor estetice şi a competenţelor de percepere, înţelegere şi exprimare a
mesajului artistico-plastic. Astfel, posedarea limbajului plastic este una din com-
ponentele capacităţii de înţelegere a valorilor culturii plastice şi un factor pozitiv
care duce la excluderea kitsch-lui din activitatea artistică şi din viaţa cotidiană a
oamenilor.
Dezvoltarea creativităţii plastice în cadrul activităţilor artistico-plastice in-
clude formarea competenţelor de exprimare liberă a propriilor viziuni şi preferinţe
în redarea temelor şi subiectelor lucrărilor plastice, de modificare a formelor şi de
reorganizare a acestora într-un spaţiu plastic etc. Constituirea Eu-lui propriu ca parte
integră a societăţii şi ca valoare inedită a mediului social dinamizează procesele de
formare a unei personalităţi creative.

3
PRINCIPIILE EDUCAŢIEI ARTISTICO-PLASTICE
1. Principiul universalităţii artei şi a instruirii prin artă.
2. Principiul predării artei plastice ca fenomen artistic-educativ.
3. Principiul unităţii dintre activităţile practice şi dezvoltarea competenţe-
lor de receptare a artei şi a realităţii înconjurătoare.
4. Principiul acordării condiţiilor pedagogice la cerinţele artei.
5. Principiul aplicabilităţii cunoştinţelor şi competenţelor în practica artis-
tică şi în viaţa cotidiană.
6. Principiul unităţii mijloacelor de autoexprimare şi de dezvoltare a crea-
tivităţii plastice.

Obiective generale
1. Formarea cunoştinţelor elementare în domeniul artelor plastice.
2. Dezvoltarea competenţelor de creare, receptare a imaginii plastice şi de
comunicare artistică.
3. Dezvoltarea imaginaţiei şi a creativităţii artistice.
4. Sensibilizarea faţă de artă, natură, societate.
5. Asimilarea valorilor general-umane, a valorilor artistice naţionale şi
universale;

Obiective-cadru
1. Cunoaşterea şi utilizarea diverselor materiale, tehnici şi instrumente.
2. Cunoaşterea şi utilizarea elementelor de limbaj plastic.
3. Reprezentarea plastică a structurilor şi fenomenelor naturii.
4. Crearea compoziţiilor grafice, picturale, decorative şi sculpturale.
5. Receptarea şi exprimarea mesajuluil artistic al operei de artă plastică.

4
CLASA A V-A

A. Obiective-cadru, obiective de referinţă şi exemple de activităţi de


învăţare
Obiective de referinţă Activităţi de învăţare
I. Cunoaşterea şi utilizarea diverselor materiale, tehnici, instrumente
Elevul trebuie: Activităţi individuale şi în grup
1.1 Să recunoască materialele şi Discuţii:
tehnicile specifice graficii, picturii, • Observarea particularităţilor materialelor
sculpturii; specifice diverselor domenii ale artelor
1.2 Să utilizeze materialele, tehni- plastice în baza planşelor didactice, lucră-
cile, instrumentele de lucru adecva- rilor plastice originale şi a reproducţiilor
te contextului plastic. Exerciţii-joc: Experţi, artişti şi amatori ai ar-
telor plastice
Exersări şi experimentări:
• Exerciţii de folosire a materialelor, tehnici-
lor, instrumnetelor de lucru specifice grafi-
cii, picturii, sculpturii;
• Observarea particularităţilor diverselor ma-
teriale de artă şi a tehnicilor adecvate
Compoziţii aplicative: selectarea materialelor
în dependenţă de subiectele abordate

II. Cunoaşterea şi utilizarea elementelor de limbaj plastic


2.1 Să identifice particularităţile Activităţi individuale şi în grup
elementelor de limbaj plastic în Discuţii:
diverse contexte plastice (grafică, • Recunoaşterea elementelor de limbaj plas-
pictură, sculptură) tic în diverse contexte (grafică, pictură,
2.2 Să obţină expresivităţi plastice sculptură;
utilizînd creativ elementele de lim- • Observarea specificului limbajului graficii,
baj plastic (punctul, linia, pata şi picturii, artei decorative în baza lucrărilor
culoarea; plastice originale şi a reproducţiilor;
2.3 Să producă forme plate şi vo- • Să interpreteze conţinutul lucrărilor plasti-
lumetrice inspirate din natură şi din ce evidenţiind rolul elementelor de limbaj
imaginaţie; în transmiterea mesajului;

5
Exerciţii-joc:
• joc de culori, linii, puncte, forme (diverse
modalităţi de obţinere şi de plasare a ele-
mentelor de limbaj);
• crearea formelor plate şi volumetrice;
• obţinerea formelor spontane,
Exersări şi experimentări: Elaborarea şi trans-
formarea formelor, nuanţarea culorilor, mode-
larea liniilor etc.
Compoziţii aplicative: Diverse tratări plastice
a unui subiect
III. Reprezentarea plastică a structurilor şi fenomenelor naturii
3.1 Să reprezinte structuri din natu- Discuţii
ră (vegetale) evidenţiind unele par- • Contemplarea naturii şi reprezentarea
ticularităţi de formă; acesteia în opere de artă
3.2 Să reprezinte fenomene ale na- • perceperea diverselor structuri din natură
turii folosind creativ mijloacele de (frunze, flori, copaci etc.)
expresie specifice graficii şi picturii; Excursii în natură
3.3 Să demonstreze interes pentru Contemplarea structurilor şi fenomenelor na-
studierea şi reprezentarea plastică turii
a naturii; Exerciţii reprezentări grafice şi în culori a
3.4 Să reprezinte diverse structuri structurilor vegetale (frunze, flori, copaci,
şi fenomene ale naturii în compo- fructe etc.), din imaginaţie şi din memorie;
ziţii grafice, picturale, decorative, Compoziţii aplicative Peisaje (urbane şi rurale).
sculpturale.

IV. Crearea compoziţiilor grafice, picturale, decorative şi sculpturale


4.1 Să aplice principiile simetriei, Discuţii:
asimetriei şi ritmul la organizarea • observarea diverselor structuri compozi-
suprafeţelor plastice. ţionale şi a contextelor de aplicare a lor;
4.2 Să aplice procedee de nuanţa- • principii de organizare a compoziţiilor;
re a culorilor, de proporţionare a • analiza structurilor, fenomenelor din natură
formelor în compoziţii picturale şi şi a reprezentărilor grafice / picturale;
decorative; • examinarea peisajelor şi naturilor statice;
4.3 Să realizeze compoziţii plastice Exerciţii-joc: frunze fermecate, forme zglobii,
racordate la cerinţele artei realiste copaci în straie ciudate ş.a.
şi abstracte; Exersări şi experimentări:
4.4 Să exprime propriile viziuni • folosirea materialelor şi tehnicilor de
artistice asupra tratării subiectului artă;
compoziţiilor plastice.

6
• amplasarea formelor în spaţiul plastic;
• obţinerea şi transformarea formelor bidi-
mensionale şi tridimensionale;
• modificarea schemelor compoziţionale;
• obţinerea, modificarea, utilizarea culorilor;
• aplicarea procedeelor artistice;
• redarea diverselor fenomene ale naturii fo-
losind materiale, tehnici variate;
• încadrarea formelor spontane în diverse
contexte plastice etc.
Compoziţii aplicative compoziţii abstracte,
decorative, cu subiecte realiste;
Compoziţii creative. Casa buneilor. Castelul
vrăjitorului. /Subiecte la alegere
V. Receptarea şi exprimarea mesajului artistic al operei de artă
plastică
5.1 Să identifice ramurile şi genuri- Discuţii
le artei plastice; – analiza lucrărilor executate de elevi;
5.2 Să interpreteze verbal mesajul – observarea asemănărilor şi deosebirilor din-
operelor de artă plastică, exprimîn- tre lucrările cu acelaşi subiect sau executate
du-şi atitudinea şi emoţiile estetice; în aceleaşi materiale cu subiecte diferite;
5.3 Să utilizeze în comunicare ter- – analiza operelor de artă (ramuri, genuri,
meni specifici artelor plastice; maeştri şi capodopere):
5.4 Să demonstreze interes pentru Studiu de caz: Viaţa şi creaţia unor artişti plas-
cunoaşterea valorilor artei plastice tici recunoscuţi în Republica Moldova şi a
naţionale şi universale. unor reprezentanţi ai artei universale
Vizionarea expoziţiilor şi galeriilor de artă;
Vizitarea atelierelor artiştilor plastici şi meşte-
rilor populari:
Excursii: Cunoaşterea monumentelor de artă
din localitate şi ţară

7
B. Conţinuturi recomandate
Conţinuturi tematice Subiecte
Materiale (hărtie, pînză, creioane, Figurine modelate din hîrtie/plastelină/lut
vopsele, lut ş.a.) În lumea culorilor
Componenţa vopselelor de apă Universul formelor / liniilor
– pigment Hora veselă.
– dizolvant Oceanul vrăjit.
Particularităţile acuarelelor şi guaşelor Castelul Împăratului Roşu /Împăratului Verde
Pensule pentru acuarele, guaşe Nouraşii zglobii
Hîrtia. Caracteristici fizice şi moda- Vînătoarea culorilor
lităţi de utilizare Ploaie. Vînt. Apusul soarelui. Seara.
Creioanele şi proprietăţile lor ( Reprezentarea fenomenelor naturii)
Mijloace plastice Copaci. Frunze. Flori. (reprezentări din natură
– specificul utilizării mijloacelor şi din imaginaţie).
plastice în desen, grafică, pictu- Motive/ personaje din poveşti şi opere literare.
ră, sculptură Iniţiere în istoria artelor plastice
– culori primare, binare, ameste- • Diversitatea materialelor de artă şi clasifi-
curi cromatice; carea ramurilor şi genurilor caracteristice do-
– semnificaţii cromatice; meniului
– forme plate şi volumetrice /spa- • Particularităţile artei populare (materiale şi
ţiale motive specifice)
– forme spontane şi forme elabo- • Muzee şi galerii de artă plastică
rate • Artişti plastici şi meşteri populari din ţară
Mijloace şi procedee artistice (A.Plămădeală, M.Grecu, I.Vieru, L.Dubi-
– proporţionarea novschii, M.Grati, G.Sainciuc).
– construirea
– contrastul cromatic
– game cromatice
Structuri compoziţionale
– ritmuri plastice
– simetrie şi asimetrie
Compoziţii de gen şi mitologice
Structuri şi fenomene ale naturii
forme realiste
Motive inspirate din natură
– peisaj
– portret
Iniţiere în istoria artelor plastice
– Specificul artelor plastice
• mijloace de expresie plastică;
• mesajul artistic;
• maeştri şi capodopere
– Domenii, ramuri, genuri ale ar-
telor plastice
– Artă populară
8
CLASA A VI-A

A. OBIECTIVE-CADRU, OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI


EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
Obiective de referinţă Activităţi de învăţare
I. Cunoaşterea şi utilizarea materialelor, tehnicilor şi instrumentelor
1.1 Să selecteze materialele şi teh- Activităţi individuale şi în grup
nicile în dependenţă de subiectul Discuţii:
lucrării. – analiza materialelor de artă, tehnicilor uti-
lizate în operele artiştilor plastici;
– interpretarea subiectelor operelor de artă, a
lucrărilor executate de elevi.
Exersări şi experimentări:
– utilizarea materialelor şi tehnicilor de artă
în diverse contexte plastice şi tematice.
Compoziţii aplicative: selectarea materialelor
în dependenţă de subiectele abordate.

II. Cunoaşterea şi utilizarea elementelor de limbaj plastic


Activităţi individuale şi în grup
2.1 Să distingă semnificaţiile for- Discuţii:
melor şi conţinutul lucrărilor plasti- • Determinarea semnificaţiilor formelor şi com-
ce în dependenţă de caracteristicile poziţiilor plastice; semnificaţiilor cromatice;
elementelor de limbaj plastic; • Observarea caracterului dinamic în trans-
2.2 Să creeze forme noi folosind formarea formelor plastice;
procedee de transformare şi activi- • Interpretarea subiectului lucrărilor plastice
zare plastică a formelor. în dependenţă de caracteristica elementelor
de limbaj plastic;
Exerciţii-joc:
• încadrarea formelor spontane în diverse
contexte plastice,
• jocul formelor, mistere plastice, forme
enigmatice, personificarea formelor.
Exersări: Elaborarea şi transformarea formelor
• unitatea dintre formă şi conţinut, structura
şi subiectul lucrărilor plastice.
Compoziţii aplicative şi creative:
– compoziţii cu subiecte mitologice,
– reprezentarea personajelor pozitive /negative.

9
III. Reprezentarea plastică a structurilor şi fenomenelor naturii
3.1 Să reprezinte forme elaborate şi Discuţii
forme naturale pe suprafaţă plană şi Contemplarea structurilor, fenomenelor natu-
în volum; rii şi perceperea lor în opere de artă plastică;
3.2 Să manifeste interes pentru stu- Exerciţii reprezentări grafice şi în culori (cor-
dierea şi reprezentarea plastică a puri geometrice, obiecte de uz casnic, păsări,
lumii animale; animale), executate după natură, din imagina-
3.3 Să reprezinte creativ structuri ţie şi memorie;
şi fenomene ale naturii în compo- Compoziţii aplicative. Peisaje. Naturi statice
ziţii grafice, picturale, decorative,
sculpturale.

IV. Crearea compoziţiilor grafice, picturale, decorative şi sculpturale


4.1. Să realizeze compoziţii plasti- Discuţii:
ce statice şi dinamice; – principii de organizare a compoziţiilor grafi-
4.2.Să aplice legea proporţiei în ce, picturale, decorative (statica, dinamica);
procesul organizării formelor şi cu- Exersări şi experimentări:
lorilor pe suprafaţa plastică; – proporţionarea formelor în spaţiul plastic
4.3 Să creeze compoziţii abstracte – organizarea cromatică a spaţiului
şi figurative; – procedee de modelare a formelor
4.4 Să-şi dezvolte imaginaţia şi – transformarea formelor plastice.
creativitatea în procesul creării Exerciţii-joc: capriciu cromatic, în lumea for-
compoziţiilor grafice, picturale, de- melor abstracte, reguli interzise ş.a.
corative, sculpturale; Compoziţii aplicative şi creative:
4.5 Să exprime sentimentele şi trăi- – crearea structurilor compoziţionale în di-
rile sale în compoziţii plastice. verse registre;
– compoziţii abstracte şi cu subiecte executa-
te în diverse materiale
V. Receptarea şi exprimarea mesajului artistic al operei de artă plastică
5.1 Să distingă trăsăturile caracte- Discuţii:
ristice stilurilor artistice; – analiza operelor de artă (desen, grafică,
5.2 Să dea exemple de capodopere pictură, sculptură, artă decorativă)
şi maeştri ai artei plastice din anti- – compararea operelor de artă plastică create
chitate şi evul mediu; în diverse perioade istorice, de autori dife-
5.3 Să manifeste interes pentru cu- riţi, descrierea subiectului şi interpretarea
noaşterea monumentelor culturii mesajului.
antice şi medievale. Exersări:
5.4 Să exprime verbal mesajul ope- – analiza lucrărilor plastice în baza criterii-
relor de artă plastică, utilizînd ter- lor, algoritmului propus de profesor,
meni specifici domeniului. – aprecierea expoziţiei de lucrări plastice.
Joc de rol: Critici şi artişti,
Excursii la atelierele pictorilor;
Vizionarea expoziţiilor de artă ale artiştilor
plastici contemporani;
Vizitarea muzeelor şi galeriilor de artă.
10
B. Conţinuturi recomandate
Conţinuturi tematice Subiecte
Organizarea spaţiului plastic: Covoraşe. Goblenuri.
– proporţia şi proporţionarea for- Vaze
melor Ulcioare
– simetria (bilaterală şi radială) La circ /teatru /stadion
– statica (simetria) Dans
– dinamica (asimetria). Forme naturale secţionate
Forma şi procedee de transformare Omul şi natura
a formelor: Păsări şi animale
– secţionarea formelor Portrete
– suprapunerea formelor Peisaje
– alăturarea formelor Veselie / tristeţe
– secţionarea formelor Cu steaua. Urătorii.
– combinarea procedeelor Arlechinul
Procedee de activizare plastică a Prietenii mei
formei Obiecte de uz casnic
– modelarea şi modularea croma- Obiecte arhitecturale
tică Iniţiere în istoria artelor plastice
– depunerea punctelor şi liniilor Picturi rupestre
pe suprafaţa formei Reprezentarea animalelor şi oamenilor
– trasarea liniilor peste suprafaţa Monumente de cult şi funerare
formei Piramidele şi templele egiptene
– combinarea diverselor procedee. Chipul omului
Compoziţii spaţiale Templele greceşti
Structura (forma) şi conţinutul Sculptura Greciei antice (maeştri şi capodo-
compoziţiei figurative pere)
Reprezentarea structurilor şi feno- Vaze greceşti
menelor naturii: Reprezentarea omului
– perspectiva liniară şi aeriană Arhitectura şi pictura bizantină
– clarobscurul. Bazilicile
Iniţierea în istoria artelor plastice Castele şi cetăţi medievale
arta plastică preistorică, din perioa- Sculptura şi pictura medievală
dele antichităţii şi evului mediu Vitraliile
Arta preistorică: Specificul artei din arealul carpato-danubia-
• arta preistorică universală no-pontic
• arta preistorică în arealul carpa-
to-danubiano-pontic
Arta antică
• Egiptul antic
• Mesopotamia antică
11
• Grecia antică
• Roma antică
• Arta antică în arealul carpato-
danubiano-pontic
Arta medievală
• Arta bizantină
• Arta rusă veche
• Arta romană
• Arta gotică
• Arta medievală în arealul carpa-
to-danubiano-pontic.

CLASA A VII-A
A. Obiective-cadru, obiective de referinţă şi exemple de activităţi de
învăţare
Obiective de referinţă Activităţi de învăţare
I. Cunoaşterea şi utilizarea materialelor, tehnicilor şi instrumentelor
1.1 Să selecteze materialele şi teh- Activităţi individuale şi în grup
nicile în dependenţă de mesajul ar- Discuţii:
tistic al lucrării plastice. – decodarea mesajului artistic al operelor de
artă
– observarea particularităţilor materialelor
de artă în diverse contexte artistice.
Exersări şi experimentări: utilizarea materia-
lelor şi tehnicilor de artă
Compoziţii aplicative cu subiecte diverse
(Linişte. Furtună. Cetate. Cascadă.)
II. Cunoaşterea şi utilizarea elementelor de limbaj plastic
2.1 Să aplice procedee elementare Activităţi individuale şi în grup
de tratare picturală şi decorativă a Discuţii:
suprafeţelor plastice; • Determinarea condiţiilor decorativităţii şi
2.2 Să creeze motive decorative din picturalităţii;
forme geometrice, forme naturale • Observarea caracterului dinamic al mijloa-
(stilizate); celor plastice de expresie;
2.3 Să organizeze suprafeţe plastice fo- • Analizarea procedeelor artistice de eviden-
losind game cromatice şi acromatice; ţiere a centrelor compoziţionale.
2.4 Să exprime senzaţiile de apropi- Exerciţii-joc:
ere-depărtare, cald-rece, uşor-greu • Joc de linii, puncte, forme, culori:
folosind efectele spaţiale şi termo- • încadrarea formelor în diverse spaţii plastice;
dinamice ale culorilor;

12
2.5 Să evidenţieze centrele de inte- Exersări: Evidenţierea elementelor compo-
res ale compoziţiei folosind creativ ziţionale prin formă / dimensiuni, culoare,
mijloacele plastice de expresie contur:
– subordonarea elementelor, evidenţierea
centrului;
– stilizarea formelor;
Compoziţii aplicative (abstracte / figurative,
decorative / picturale) Compoziţii ornamen-
tale.
III. Reprezentarea plastică a structurilor şi fenomenelor naturii
3.1 Să încadreze reprezentarea Discuţii
omului în compoziţii grafice şi pic- – Observarea caracteristicilor principale ale
turale; corpului uman;
3.2 Să manifeste interes pentru stu- – reprezentarea omului în opere de artă plas-
dierea şi reprezentarea plastică a tică (portrete, compoziţii figurative / tema-
omului; tice);
3.3 Să exprime preferinţele la ale- Exerciţii reprezentări grafice şi în culori (cor-
gerea subiectelor şi procedeelor de pul omului în mişcare şi în poziţie statică,
reprezentare plastică a naturii. portretul);
Compoziţii aplicative. Portrete. Compoziţii
de gen, mitologice etc.

IV. Crearea compoziţiilor grafice, picturale, decorative şi sculpturale


4.1. Să aplice principiul echilibru- Discuţii:
lui în organizarea compoziţiilor – echilibrul - principiu de organizare a com-
picturale şi decorative; poziţiilor plastice;
4.2 Să-şi dezvolte imaginaţia şi gîn- – structura formală, subiectul şi mesajul ar-
direa artistică în procesul echilibră- tistic al compoziţiei etc.
rii spaţiilor plastice; Exersări şi experimentări:
4.3 Să realizeze compoziţii figura- – echilibrarea culorilor, plinurilor şi goluri-
tive şi abstracte, folosind creativ lor în spaţiile plastice
mijloacele de expresie; – modalităţi de echilibrare a formelor
4.4 Să promoveze valorile gene- Exerciţii-joc: Echilibre şi dezechilibre
ral-umane în propriile compoziţii Compoziţii aplicative: Compoziţii figurative
plastice. cu diverse subiecte. Compoziţii abstracte şi
decorative.

13
V. Receptarea şi exprimarea mesajului artistic al operei de artă plastică
5.1 Să observe trăsăturile principale Discuţii:
ale stilurilor artistice care au apărut – perceperea structurii formale a caracte-
în epocile modernă şi contempora- ristice pentru diverse stiluri artistice.
nă; - analiza conţinutului operelor de artă şi in-
5.2 Să dea exemple de capodopere terpretarea verbală a mesajului artistic.
şi maeştri ai artei plastice moderne Exersări:
şi contemporane; – analiza lucrărilor plastice în baza criterii-
5.3 Să manifeste interes pentru cu- lor, algoritmului propus de profesor.
noaşterea artei plastice populare, Studiu de caz: creaţia unor artişti plastici; unor
naţionale şi universale; opere de artă, expoziţii de lucrări plastice;
5.4 Să interpreteze mesajul opere- Joc de rol: Critici şi artişti,
lor de artă plastică, argumentînd Excursii la atelierele pictorilor şi meşterilor
propria viziune. populari;
Vizionarea expoziţiilor de artă ale artiştilor
plastici contemporani;
Vizitarea muzeelor şi galeriilor de artă.

C. Conţinuturi recomandate
Conţinuturi tematice Subiecte
Organizarea spaţiului plastic Omul
Principiul echilibrului Corpul omului în mişcare, în poziţie statică
– echilibrul intuitiv Portret
– echilibrul raţional Arlechinul
– relativitatea forţelor. Prietenii mei
Structura (forma) şi conţinutul Tradiţii şi obiceiuri
compoziţiei plastice (figurative) Structuri şi fenomene ale naturii
Reprezentarea structurilor şi feno- Studiu de caz:
menelor naturii Monumente de artă şi arhitectură naţională şi
– perspectiva liniară şi aeriană universală
– clarobscurul. Maeştri şi capodopere:
Reprezentarea plastică (desen, gra- • Leonardo da Vinci, Rafael, Michelangelo,
fică, pictură, sculptură) a corpului Tizzian
omului • Botticelli, Rembrandt, Rubens
– proporţiile corpului omului • Durer, Bosch, Goya
– reprezentarea omului în mişcare • Poussin, Delacroua
– portretul • Repin
Iniţierea în istoria artelor plastice • Mone
– caracteristica culturii epocilor • Picasso, Brâncuşi
contemporane şi moderne
• Renaşterea în diverse ţări europene
14
– Caracteristica principalelor stiluri
artistice în pictură şi arhitectură
• Baroc
• Clasicism
• Romantism
• Realism
• Impresionism
• Modernism
– Maeştri şi capodopere
– Arta plastică naţională şi popu-
lară.

15
EDUCAŢIA ARTISTICO-PLASTICĂ
Curriculum
şcolar pentru clasele a V-a – a VII-a
Tehnoredactare computerizată: Vasile Baroncea
Copertă: Andrei Danila
Tipografia Vite-Jesc.
Comanda nr. . Tiraj 3000 ex.
Format 60x84 1/16. Coli de tipar 2
“Univers Pedagogic”, Chişinău, str. Socoleni 16/1
tel. 45-98-33, fax 45-97-64

16

S-ar putea să vă placă și